Arrian, Anabasis, book 5, chapter 17

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 17)

Ἐν τούτῳ δὲ οἵ τε Ἰνδοὶ τοὺσ ἱππέασ πάντοθεν ξυναλίσαντεσ παρίππευον Ἀλεξάνδρῳ ἀντιπαρεξάγοντεσ τῇ ἐλάσει, καὶ οἱ περὶ Κοῖνον, ὡσ παρήγγελτο, κατόπιν αὐτοῖσ ἐπεφαίνοντο. ταῦτα ξυνιδόντεσ οἱ Ἰνδοὶ ἀμφίστομον ἠναγκάσθησαν ποιῆσαι τὴν τάξιν τῆσ ἵππου, τὴν μὲν ὡσ ἐπ̓ Ἀλέξανδρον τὴν πολλήν τε καὶ κρατίστην, οἱ δὲ ἐπὶ Κοῖνόν τε καὶ τοὺσ ἅμα τούτῳ ἐπέστρεφον. τοῦτό τε οὖν εὐθὺσ ἐτάραξε τὰσ τάξεισ τε καὶ τὰσ γνώμασ τῶν Ἰνδῶν καὶ Ἀλέξανδροσ ἰδὼν τὸν καιρὸν ἐν αὐτῇ τῇ ἐπὶ θάτερα ἐπιστροφῇ τῆσ ἵππου ἐπιτίθεται τοῖσ καθ̓ αὑτόν, ὥστε οὐδὲ τὴν ἐμβολὴν ἐδέξαντο τῶν ἀμφ̓ Ἀλέξανδρον ἱππέων οἱ Ἰνδοί, ἀλλὰ κατηρ[ρ]άχθησαν ὥσπερ εἰσ τεῖχόσ τι φίλιον τοὺσ ἐλέφαντασ.

καὶ ἐν τούτῳ οἱ ἐπιστάται τῶν ἐλεφάντων ἀντεπῆγον τῇ ἵππῳ τὰ θηρία, καὶ ἡ φάλαγξ αὐτὴ τῶν Μακεδόνων ἀντεπῄει πρὸσ τοὺσ ἐλέφαντασ, ἔσ τε τοὺσ ἐπιβάτασ αὐτῶν ἀκοντίζοντεσ καὶ αὐτὰ τὰ θηρία περισταδὸν πάντοθεν βάλλοντεσ.

καὶ ἦν τὸ ἔργον οὐδενὶ τῶν πρόσθεν ἀγώνων ἐοικόσ· τά τε γὰρ θηρία ἐπεκθέοντα ἐσ τὰσ τάξεισ τῶν πεζῶν, ὅπῃ ἐπιστρέψειεν, ἐκεράϊζε καίπερ πυκνὴν οὖσαν τὴν τῶν Μακεδόνων φάλαγγα, καὶ οἱ ἱππεῖσ οἱ τῶν Ἰνδῶν τοῖσ πεζοῖσ ἰδόντεσ ξυνεστηκὸσ τὸ ἔργον ἐπιστρέψαντεσ αὖθισ καὶ αὐτοὶ ἐπήλαυνον τῇ ἵππῳ. ὡσ δὲ πάλιν ἐκράτησαν αὐτῶν οἱ ἀμφ̓ Ἀλέξανδρον τῇ τε ῥώμῃ καὶ τῇ ἐμπειρίᾳ πολὺ προέχοντεσ, ὡσ ἐπὶ τοὺσ ἐλέφαντασ αὖθισ κατειλήθησαν.

καὶ ἐν τούτῳ πᾶσα ἡ ἵπποσ Ἀλεξάνδρῳ ἐσ μίαν ἴλην ἤδη ξυνηγμένη, οὐκ ἐκ παραγγέλματοσ, ἀλλὰ ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῷ ἐσ τήνδε τὴν τάξιν καταστᾶσα, ὅπῃ προσπέσοι τῶν Ἰνδῶν ταῖσ τάξεσι, ξὺν πολλῷ φόνῳ ἀπελύοντο. καὶ ἐσ στενὸν ἤδη κατειλημ[μ]ένων τῶν θηρίων οὐ μείω πρὸσ αὐτῶν οἱ φίλιοι ἤπερ οἱ πολέμιοι ἐβλάπτοντο ἐν ταῖσ ἐπιστροφαῖσ τε καὶ τοῖσ ὠθισμοῖσ καταπατούμενοι.

τῶν τε οὖν ἱππέων, οἱᾶ δὴ ἐν στενῷ περὶ τοὺσ ἐλέφαντασ εἰλουμένων, πολὺσ φόνοσ ἐγίγνετο καὶ οἱ ἡγεμόνεσ τῶν ἐλεφάντων οἱ πολλοὶ κατηκοντισμένοι ἦσαν, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐλέφαντεσ τὰ μὲν τιτρωσκόμενοι, τὰ δὲ ὑπό τε τῶν πόνων καὶ ἐρημίᾳ ἡγεμόνων οὐκέτι διακεκριμένοι ἐν τῇ μάχῃ ἦσαν, ἀλλ̓ οἱᾶ δὴ ὑπὸ τοῦ κακοῦ ἔκφρονεσ φιλίοισ τε ὁμοῦ καὶ πολεμίοισ προσφερόμενοι πάντα τρόπον ἐξώθουν τε καὶ κατεπάτουν καὶ κατέκαινον. ἀλλ̓ οἱ μὲν Μακεδόνεσ, ἅτε ἐν εὐρυχωρίᾳ τε καὶ κατὰ γνώμην τὴν σφῶν προσφερόμενοι τοῖσ θηρίοισ, ὅπῃ μὲν ἐπιφέροιντο εἶκον, ἀποστραφέντων δὲ εἴχοντο ἐσακοντίζοντεσ·

οἱ δὲ Ἰνδοὶ ἐν αὐτοῖσ ἀναστρεφόμενοι τὰ πλείω ἤδη πρὸσ ἐκείνων ἐβλάπτοντο. ὡσ δὲ καματηρά τε ἦν τὰ θηρία καὶ οὐκέτι αὐτοῖσ ἐρρωμέναι αἱ ἐκδρομαὶ ἐγίγνοντο, ἀλλὰ συριγμῷ μόνον διαχρώμενα ὥσπερ αἱ πρύμναν κρουόμεναι νῆεσ ἐπὶ πόδα ὑπεχώρουν, αὐτὸσ μὲν Ἀλέξανδροσ περιβάλλει ἐν κύκλῳ τὴν ἵππον τῇ πάσῃ τάξει, τοὺσ πεζοὺσ δὲ ξυνασπίσαντασ ὡσ ἐσ πυκνοτάτην ξύγκλεισιν ἐπάγειν τὴν φάλαγγα ἐσήμηνε.

καὶ οὕτωσ οἱ μὲν ἱππεῖσ τῶν Ἰνδῶν πλὴν ὀλίγων κατεκόπησαν ἐν τῷ ἔργῳ· ἐκόπτοντο δὲ καὶ οἱ πεζοὶ πανταχόθεν ἤδη προσκειμένων σφίσι τῶν Μακεδόνων. καὶ ἐν τούτῳ ἵνα διέσχεν ἡ ἵπποσ ἡ Ἀλεξάνδρου ἐσ φυγὴν πάντεσ ἐπεστράφησαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION