Plutarch, Adversus Colotem, section 28

(플루타르코스, Adversus Colotem, section 28)

"ἀλλ’ ἵνα τἄλλα ἐάσω, τί μᾶλλον ἐναργὲσ οὕτωσ ἐστὶ καὶ πεπιστευμένον, ὡσ τὸ παρορᾶν καὶ παρακούειν ἐν πάθεσιν ἐκστατικοῖσ καὶ μελαγχολικοῖσ ὄντα, ὅταν ἡ διάνοια τοιαῦτα πάσχῃ καὶ ταράττηται αἳ δέ με δᾳδοφόροι μελανείμονεσ ὄμμα πυροῦσι καὶ ἔχουσα; "ταῦτα μέντοι καὶ πολλὰ τούτων ἕτερα τραγικώτερα τοῖσ Ἐμπεδοκλέουσ ἐοικότα τεράσμασιν, ὧν καταγελῶσιν, εἱλίποδ’ ἀκριτόχειρα καὶ βουγενῆ ἀνδρόπρωρα , καὶ τίνα γὰρ οὐκ ὄψιν ἢ φύσιν ἔκφυλον εἰσ ταὐτὸ συνενεγκόντεσ ἐκ τῶν ἐνυπνίων καὶ τῶν παρακοπῶν οὐδὲν εἶναί φασι παρόραμα τούτων οὐδὲ ψεῦδοσ οὐδ’ ἀσύστατον, ἀλλὰ φαντασίασ ἀληθεῖσ ἁπάσασ καὶ σώματα καὶ μορφὰσ ἐκ τοῦ περιέχοντοσ ἀφικνουμένασ. "εἶτ’ ἔστι τί τῶν ὄντων ἀδύνατον ἀπιστεῖν, εἰ ταῦτα πιστεύεσθαι δυνατόν ἐστιν; "ἃ γὰρ οὐδεὶσ σκευοποιὸσ ἢ πλάστησ θαυμάτων ἢ γραφεὺσ δεινὸσ ἐτόλμησε μῖξαι πρὸσ ἀπάτην εἰκάσματα καὶ παίγνια, ταῦθ’ ὑπάρχειν ἀπὸ σπουδῆσ τιθέμενοι, μᾶλλον δ’ ὅλωσ, εἰ ταῦτα μὴ ὑπάρχοι, πίστιν οἴχεσθαι καὶ βεβαιότητα καὶ κρίσιν ἀληθείασ φάσκοντεσ αὐτοὶ καταβάλλουσιν εἰσ ἀσάφειαν πάντα πράγματα καὶ ταῖσ κρίσεσι φόβουσ καὶ ταῖσ πράξεσιν ὑποψίασ ἐπάγουσιν, εἰ τὰ πραττόμενα καὶ νομιζόμενα καὶ συνήθη καὶ ἀνὰ χεῖρασ ἡμῖν ἐπὶ τῆσ· "αὐτῆσ φαντασίασ καὶ πίστεωσ ὀχεῖται τοῖσ μανι κοῖσ καὶ ἀτόποισ καὶ παρανόμοισ ἐκείνοισ φάσμασιν. "ἡ. γὰρ ἰσότησ, ἣν ὑποτίθενται πᾶσι, τῶν νενομισμένων ἀφίστησι μᾶλλον ἢ προστίθησι τοῖσ παραλόγοισ τὴν πίστιν. "ὅθεν ἴσμεν οὐκ ὀλίγουσ τῶν φιλοσόφων ἥδιον ἂν θεμένουσ τὸ μηδεμίαν ἢ τὸ πάσασ ἀληθεῖσ εἶναι τὰσ φαντασίασ, καὶ μᾶλλον ἂν οἷσ οὐ παρατυγχάνουσι διαπιστήσαντασ ἀνθρώποισ καὶ πράγμασι καὶ λόγοισ ἁπλῶσ ἅπασιν ἢ μίαν ἐκείνων ἀληθῆ καὶ ὑπάρχουσαν εἶναι φαντασίαν πεισθέντασ, ἃσ λυττῶντεσ ἢ κορυβαντιῶντεσ ἢ κοιμώμενοι λαμβάνουσιν. "ἃ τοίνυν ἔστι μὲν ἀναιρεῖν, ἔστι δ’ ὡσ οὐκ ἔστιν ἐπέχειν περὶ αὐτῶν, εἰ μηδὲν ἄλλο, τήν γε διαφωνίαν ταύτην λαβόντασ αἰτίαν ἀποχρῶσαν ὑπονοίασ πρὸσ τὰ πράγματα καὶ οὐδ’ οὕτωσ; "ὑγιὲσ οὐδέν, ἀσάφειαν δὲ καὶ ταραχὴν ἔχοντα πᾶσαν. "ταῖσ μέν γε περὶ κόσμων ἀπειρίαισ καὶ ἀτόμων φύσεωσ καὶ ἀμερῶν καὶ παρεγκλίσεων διαφοραῖσ, εἰ καὶ πάνυ πολλοὺσ διαταράττουσιν, ἔνεστιν ὅμωσ παραμυθία, τὸ μηδὲν ἐγγὺσ εἶναι, μᾶλλον δ’ ὅλωσ ἐπέκεινα τῆσ αἰσθήσεωσ ἀπῳκίσθαι τῶν ζητουμένων ἕκαστον· "ἡ δ’ ἐν ὀφθαλμοῖσ αὕτη καὶ ἀκοαῖσ καὶ χερσὶν ἀπιστία καὶ ἄγνοια καὶ ταραχὴ περὶ τὰ αἰσθητὰ καὶ τὰσ φαντασίασ, εἴτ’ ἀληθεῖσ εἰσιν εἴτε ψευδεῖσ, τίνα δόξαν οὐ σαλεύει; "ποίαν δ’ οὐκ ἄνω καὶ κάτω ποιεῖ συγκατάθεσιν καὶ κρίσιν; "εἰ γὰρ οὐ κραιπαλῶντεσ οὐδὲ φαρμακῶντεσ ἄνθρωποι καὶ παρακόπτοντεσ, ἀλλὰ νήφοντεσ καὶ ὑγιαίνοντεσ καὶ γράφοντεσ περὶ ἀληθείασ καὶ κανόνων καὶ κριτηρίων, ἐν τοῖσ ἐναργεστάτοισ πάθεσι καὶ κινήμασι τῆσ αἰσθήσεωσ ἢ τὸ ἀνύπαρκτον ἀληθὲσ ἢ ψεῦδοσ καὶ ἀνύπαρκτον ἡγοῦνται τἀληθέσ, οὐκ εἰ περὶ πάντων ἡσυχάζουσιν, ἀλλ’ εἴ τισιν ὅλωσ ἀνθρώποισ συγκατατίθενται, θαυμάζειν ἄξιον· "οὐδ’ ἄπιστον, εἰ μηδεμίαν κρίσιν ἔχουσι περὶ τῶν φαινομένων, ἀλλ’ εἰ τὰσ ἐναντίασ ἔχουσι. "τοῦ γὰρ ἐναντία λέγειν ἀλλήλοισ καὶ ἀντικείμενα τὸ μὴ τιθέναι μηδέτερον, ἀλλ’ ἐπέχειν περὶ τῶν ἀντικειμένων, ἧττον ἄν τισ θαυμάσειεν· "ὁ γὰρ μήτε τιθεὶσ μήτ’ ἀρνούμενοσ ἀλλ’ ἡσυχάζων καὶ τῷ τιθέντι τὴν δόξαν ἧττον μάχεται τοῦ ἀρνουμένου καὶ τῷ ἀρνουμένῳ τοῦ τιθέντοσ εἰ δὲ περὶ τούτων δυνατόν ἐστιν ἐπέχειν, οὐδὲ περὶ τῶν ἄλλων ἀδύνατον, κατὰ γ’ ὑμᾶσ, αἴσθησιν αἰσθήσεωσ καὶ φαντασίαν φαντασίασ οὐδ’ ὁτιοῦν διαφέρειν ἡγουμένουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION