Plato, Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis, Λύσις

(플라톤, Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis, Λύσις)

ἐπορευόμην μὲν ἐξ Ἀκαδημείασ εὐθὺ Λυκείου τὴν ἔξω τείχουσ ὑπ’ αὐτὸ τὸ τεῖχοσ· ἐπειδὴ δ’ ἐγενόμην κατὰ τὴν πυλίδα ᾗ ἡ Πάνοποσ κρήνη, ἐνταῦθα συνέτυχον Ἱπποθάλει τε τῷ Ιἑρωνύμου καὶ Κτησίππῳ τῷ Παιανιεῖ καὶ ἄλλοισ μετὰ τούτων νεανίσκοισ ἁθρόοισ συνεστῶσι. πόθεν;

ἐξ Ἀκαδημείασ, ἦν δ’ ἐγώ, πορεύομαι εὐθὺ Λυκείου.

δεῦρο δή, ἦ δ’ ὅσ, εὐθὺ ἡμῶν.

οὐ παραβάλλεισ; ἄξιον μέντοι. ποῖ, ἔφην ἐγώ, λέγεισ, καὶ παρὰ τίνασ τοὺσ ὑμᾶσ;

δεῦρο, ἔφη, δείξασ μοι ἐν τῷ καταντικρὺ τοῦ τείχουσ περίβολόν τέ τινα καὶ θύραν ἀνεῳγμένην.

διατρίβομεν δέ, ἦ δ’ ὅσ, αὐτόθι ἡμεῖσ τε αὐτοὶ καὶ ἄλλοι πάνυ πολλοὶ καὶ καλοί. ἔστιν δὲ δὴ τί τοῦτο, καὶ τίσ ἡ διατριβή;

παλαίστρα, ἔφη, νεωστὶ ᾠκοδομημένη·

ἡ δὲ διατριβὴ τὰ πολλὰ ἐν λόγοισ, ὧν ἡδέωσ ἄν σοι μεταδιδοῖμεν. καλῶσ γε, ἦν δ’ ἐγώ, ποιοῦντεσ·

διδάσκει δὲ τίσ αὐτόθι; σὸσ ἑταῖρόσ γε, ἦ δ’ ὅσ, καὶ ἐπαινέτησ, Μίκκοσ.

μὰ Δία, ἦν δ’ ἐγώ, οὐ φαῦλόσ γε ἁνήρ, ἀλλ’ ἱκανὸσ σοφιστήσ.

βούλει οὖν ἕπεσθαι, ἔφη, ἵνα καὶ ἴδῃσ τοὺσ ὄντασ αὐτόθι αὐτοῦ;

πρῶτον ἡδέωσ ἀκούσαιμ’ ἂν ἐπὶ τῷ καὶ εἴσειμι καὶ τίσ ὁ καλόσ.

ἄλλοσ, ἔφη, ἄλλῳ ἡμῶν δοκεῖ, ὦ Σώκρατεσ.

σοὶ δὲ δὴ τίσ, ὦ Ἱππόθαλεσ;

τοῦτό μοι εἰπέ. καὶ ὃσ ἐρωτηθεὶσ ἠρυθρίασεν.

καὶ ἐγὼ εἶπον· ὦ παῖ Ιἑρωνύμου Ἱππόθαλεσ, τοῦτο μὲν μηκέτι εἴπῃσ, εἴτε ἐρᾷσ του εἴτε μή· οἶδα γὰρ ὅτι οὐ μόνον ἐρᾷσ, ἀλλὰ καὶ πόρρω ἤδη εἶ πορευόμενοσ τοῦ ἔρωτοσ. καὶ ἄχρηστοσ, τοῦτο δέ μοί πωσ ἐκ θεοῦ δέδοται, ταχὺ οἱῴ τ’ εἶναι γνῶναι ἐρῶντά τε καὶ ἐρώμενον.

καὶ ὃσ ἀκούσασ πολὺ ἔτι μᾶλλον ἠρυθρίασεν.

ὁ οὖν Κτήσιπποσ, Ἀστεῖόν γε, ἦ δ’ ὅσ, ὅτι ἐρυθριᾷσ, ὦ Ἱππόθαλεσ, καὶ ὀκνεῖσ εἰπεῖν Σωκράτει τοὔνομα· ἐὰν δ’ οὗτοσ καὶ σμικρὸν χρόνον συνδιατρίψῃ σοι, παραταθήσεται ὑπὸ σοῦ ἀκούων θαμὰ λέγοντοσ. ἡμῶν γοῦν, ὦ Σώκρατεσ, ἐκκεκώφωκε τὰ ὦτα καὶ ἐμπέπληκε Λύσιδοσ· ἂν μὲν δὴ καὶ ὑποπίῃ, εὐμαρία ἡμῖν ἐστιν καὶ ἐξ ὕπνου ἐγρομένοισ Λύσιδοσ οἰέσθαι τοὔνομα ἀκούειν.

καὶ ἃ μὲν καταλογάδην διηγεῖται, δεινὰ ὄντα, οὐ πάνυ τι δεινά ἐστιν, ἀλλ’ ἐπειδὰν τὰ ποιήματα ἡμῶν ἐπιχειρήσῃ καταντλεῖν καὶ συγγράμματα. καὶ ὅ ἐστιν τούτων δεινότερον, ὅτι καὶ ᾄδει εἰσ τὰ παιδικὰ φωνῇ θαυμασίᾳ, ἣν ἡμᾶσ δεῖ ἀκούοντασ ἀνέχεσθαι. νῦν δὲ ἐρωτώμενοσ ὑπὸ σοῦ ἐρυθριᾷ. ἔστιν δέ, ἦν δ’ ἐγώ, ὁ Λύσισ νέοσ τισ, ὡσ ἐοίκε·

τεκμαίρομαι δέ, ὅτι ἀκούσασ τοὔνομα οὐκ ἔγνων. οὐ γὰρ πάνυ, ἔφη, τὶ αὐτοῦ τοὔνομα λέγουσιν, ἀλλ’ ἔτι πατρόθεν ἐπονομάζεται διὰ τὸ σφόδρα τὸν πατέρα γιγνώσκεσθαι αὐτοῦ.

ἐπεὶ εὖ οἶδ’ ὅτι πολλοῦ δεῖσ τὸ εἶδοσ ἀγνοεῖν τοῦ παιδόσ· ἱκανὸσ γὰρ καὶ ἀπὸ μόνου τούτου γιγνώσκεσθαι. λεγέσθω, ἦν δ’ ἐγώ, οὗτινοσ ἔστιν.

Δημοκράτουσ, ἔφη, τοῦ Αἰξωνέωσ ὁ πρεσβύτατοσ ὑόσ.

εἰε͂ν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Ἱππόθαλεσ, ὡσ γενναῖον καὶ νεανικὸν τοῦτον τὸν ἔρωτα πανταχῇ ἀνηῦρεσ·

καὶ τοῖσδε ἐπιδείκνυσαι, ἵνα εἰδῶ εἰ ἐπίστασαι ἃ χρὴ ἐραστὴν περὶ παιδικῶν πρὸσ αὐτὸν ἢ πρὸσ ἄλλουσ λέγειν.

τούτων δέ τι, ἔφη, σταθμᾷ, ὦ Σώκρατεσ, ὧν ὅδε λέγει;

πότερον, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ τὸ ἐρᾶν ἔξαρνοσ εἶ οὗ λέγει ὅδε;

οὐκ ἔγωγε, ἔφη, ἀλλὰ μὴ ποιεῖν εἰσ τὰ παιδικὰ μηδὲ συγγράφειν.

οὐχ ὑγιαίνει, ἔφη ὁ Κτήσιπποσ, ἀλλὰ ληρεῖ τε καὶ μαίνεται.

καὶ ἐγὼ εἶπον·

ἀκοῦσαι οὐδὲ μέλοσ εἴ τι πεποίηκασ εἰσ τὸν νεανίσκον, ἀλλὰ τῆσ διανοίασ, ἵνα εἰδῶ τίνα τρόπον προσφέρῃ πρὸσ τὰ παιδικά.

ὅδε δήπου σοι, ἔφη, ἐρεῖ·

ἀκριβῶσ γὰρ ἐπίσταται καὶ μέμνηται, εἴπερ, ὡσ λέγει, ὑπ’ ἐμοῦ ἀεὶ ἀκούων διατεθρύληται. νὴ τοὺσ θεούσ, ἔφη ὁ Κτήσιπποσ, πάνυ γε.

καὶ γάρ ἐστι καταγέλαστα, ὦ Σώκρατεσ. τὸ γὰρ ἐραστὴν ὄντα καὶ διαφερόντωσ τῶν ἄλλων τὸν νοῦν προσέχοντα τῷ παιδὶ ἴδιον μὲν μηδὲν ἔχειν λέγειν ὃ οὐχὶ κἂν παῖσ εἴποι, πῶσ οὐχὶ καταγέλαστον; ἃ δὲ ἡ πόλισ ὅλη ᾄδει περὶ Δημοκράτουσ καὶ Λύσιδοσ τοῦ πάππου τοῦ παιδὸσ καὶ πάντων πέρι τῶν προγόνων, πλούτουσ τε καὶ ἱπποτροφίασ καὶ νίκασ Πυθοῖ καὶ Ἰσθμοῖ καὶ Νεμέᾳ τεθρίπποισ τε καὶ κέλησι, ταῦτα ποιεῖ τε καὶ λέγει, πρὸσ δὲ τούτοισ ἔτι τούτων κρονικώτερα.

τὸν γὰρ τοῦ Ἡρακλέουσ ξενισμὸν πρῴην ἡμῖν ἐν ποιήματί τινι διῄει, ὡσ διὰ τὴν τοῦ Ἡρακλέουσ συγγένειαν ὁ πρόγονοσ αὐτῶν ὑποδέξαιτο τὸν Ἡρακλέα, γεγονὼσ αὐτὸσ ἐκ Διόσ τε καὶ τῆσ τοῦ δήμου ἀρχηγέτου θυγατρόσ, ἅπερ αἱ γραῖαι ᾄδουσι, καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρατεσ· ταῦτ’ ἐστὶν ἃ οὗτοσ λέγων τε καὶ ᾄδων ἀναγκάζει καὶ ἡμᾶσ ἀκροᾶσθαι.

καὶ ἐγὼ ἀκούσασ εἶπον·

ὦ καταγέλαστε Ἱππόθαλεσ, πρὶν νενικηκέναι ποιεῖσ τε καὶ ᾄδεισ εἰσ σαυτὸν ἐγκώμιον; ἀλλ’ οὐκ εἰσ ἐμαυτόν, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, οὔτε ποιῶ οὔτε ᾄδω.

οὐκ οἰεί γε, ἦν δ’ ἐγώ.

τὸ δὲ πῶσ ἔχει;

ἔφη. πάντων μάλιστα, εἶπον, εἰσ σὲ τείνουσιν αὗται αἱ ᾠδαί.

ἐὰν μὲν γὰρ ἕλῃσ τὰ παιδικὰ τοιαῦτα ὄντα, κόσμοσ σοι ἔσται τὰ λεχθέντα καὶ ᾀσθέντα καὶ τῷ ὄντι ἐγκώμια ὥσπερ νενικηκότι, ὅτι τοιούτων παιδικῶν ἔτυχεσ· ἐὰν δέ σε διαφύγῃ, ὅσῳ ἂν μείζω σοι εἰρημένα ᾖ ἐγκώμια περὶ τῶν παιδικῶν, τοσούτῳ μειζόνων δόξεισ καλῶν τε καὶ ἀγαθῶν ἐστερημένοσ καταγέλαστοσ εἶναι. ὅστισ οὖν τὰ ἐρωτικά, ὦ φίλε, σοφόσ, οὐκ ἐπαινεῖ τὸν ἐρώμενον πρὶν ἂν ἕλῃ, δεδιὼσ τὸ μέλλον ὅπῃ ἀποβήσεται.

καὶ ἅμα οἱ καλοί, ἐπειδάν τισ αὐτοὺσ ἐπαινῇ καὶ αὔξῃ, φρονήματοσ ἐμπίμπλανται καὶ μεγαλαυχίασ· ἢ οὐκ οἰεί; ἔγωγε, ἔφη.

οὐκοῦν ὅσῳ ἂν μεγαλαυχότεροι ὦσιν, δυσαλωτότεροι γίγνονται;

εἰκόσ γε.

ποῖόσ τισ οὖν ἄν σοι δοκεῖ θηρευτὴσ εἶναι, εἰ ἀνασοβοῖ θηρεύων καὶ δυσαλωτοτέραν τὴν ἄγραν ποιοῖ;

δῆλον ὅτι φαῦλοσ.

καὶ μὲν δὴ λόγοισ τε καὶ ᾠδαῖσ μὴ κηλεῖν ἀλλ’ ἐξαγριαίνειν πολλὴ ἀμουσία·

ἦ γάρ; δοκεῖ μοι.

σκόπει δή, ὦ Ἱππόθαλεσ, ὅπωσ μὴ πᾶσι τούτοισ ἔνοχον σαυτὸν ποιήσεισ διὰ τὴν ποίησιν·

καίτοι οἶμαι ἐγὼ ἄνδρα ποιήσει βλάπτοντα ἑαυτὸν οὐκ ἄν σε ἐθέλειν ὁμολογῆσαι ὡσ ἀγαθόσ ποτ’ ἐστὶν ποιητήσ, βλαβερὸσ ὢν ἑαυτῷ. οὐ μὰ τὸν Δία, ἔφη·

πολλὴ γὰρ ἂν ἀλογία εἰή. ταῦτα δή σοι, ὦ Σώκρατεσ, ἀνακοινοῦμαι, καὶ εἴ τι ἄλλο ἔχεισ, συμβούλευε τίνα ἄν τισ λόγον διαλεγόμενοσ ἢ τί πράττων προσφιλὴσ παιδικοῖσ γένοιτο.

οὐ ῥᾴδιον, ἦν δ’ ἐγώ, εἰπεῖν·

ἀλλ’ εἴ μοι ἐθελήσαισ αὐτὸν ποιῆσαι εἰσ λόγουσ ἐλθεῖν, ἴσωσ ἂν δυναίμην σοι ἐπιδεῖξαι ἃ χρὴ αὐτῷ διαλέγεσθαι ἀντὶ τούτων ὧν οὗτοι λέγειν τε καὶ ᾄδειν φασί σε. ἀλλ’ οὐδέν, ἔφη, χαλεπόν.

ἂν γὰρ εἰσέλθῃσ μετὰ Κτησίππου τοῦδε καὶ καθεζόμενοσ διαλέγῃ, οἶμαι μὲν καὶ αὐτόσ σοι πρόσεισι ‐ φιλήκοοσ γάρ, ὦ Σώκρατεσ, διαφερόντωσ ἐστίν, καὶ ἅμα, ὡσ Ἑρμαῖα ἄγουσιν, ἀναμεμειγμένοι ἐν ταὐτῷ εἰσιν οἵ τε νεανίσκοι καὶ οἱ παῖδεσ ‐ πρόσεισιν οὖν σοι. εἰ δὲ μή, Κτησίππῳ συνήθησ ἐστὶν διὰ τὸν τούτου ἀνεψιὸν Μενέξενον·

Μενεξένῳ μὲν γὰρ δὴ πάντων μάλιστα ἑταῖροσ ὢν τυγχάνει. καλεσάτω οὖν οὗτοσ αὐτόν, ἐὰν ἄρα μὴ προσίῃ αὐτόσ. ταῦτα, ἦν δ’ ἐγώ, χρὴ ποιεῖν.

καὶ ἅμα λαβὼν τὸν Κτήσιππον προσῇα εἰσ τὴν παλαίστραν· οἱ δ’ ἄλλοι ὕστεροι ἡμῶν ᾖσαν.

εἰσελθόντεσ δὲ κατελάβομεν αὐτόθι τεθυκότασ τε τοὺσ παῖδασ καὶ τὰ περὶ τὰ ἱερεῖα σχεδόν τι ἤδη πεποιημένα, ἀστραγαλίζοντάσ τε δὴ καὶ κεκοσμημένουσ ἅπαντασ.

οἱ μὲν οὖν πολλοὶ ἐν τῇ αὐλῇ ἔπαιζον ἔξω, οἱ δέ τινεσ τοῦ ἀποδυτηρίου ἐν γωνίᾳ ἠρτίαζον ἀστραγάλοισ παμπόλλοισ, ἐκ φορμίσκων τινῶν προαιρούμενοι· τούτουσ δὲ περιέστασαν ἄλλοι θεωροῦντεσ. ὧν δὴ καὶ ὁ Λύσισ ἦν, καὶ εἱστήκει ἐν τοῖσ παισί τε καὶ νεανίσκοισ ἐστεφανωμένοσ καὶ τὴν ὄψιν διαφέρων, οὐ τὸ καλὸσ εἶναι μόνον ἄξιοσ ἀκοῦσαι, ἀλλ’ ὅτι καλόσ τε κἀγαθόσ. καὶ ἡμεῖσ εἰσ τὸ καταντικρὺ ἀποχωρήσαντεσ ἐκαθεζόμεθα ‐ ἦν γὰρ αὐτόθι ἡσυχία ‐ καί τι ἀλλήλοισ διελεγόμεθα. περιστρεφόμενοσ οὖν ὁ Λύσισ θαμὰ ἐπεσκοπεῖτο ἡμᾶσ, καὶ δῆλοσ ἦν ἐπιθυμῶν προσελθεῖν.

τέωσ μὲν οὖν ἠπόρει τε καὶ ὤκνει μόνοσ προσιέναι, ἔπειτα ὁ Μενέξενοσ ἐκ τῆσ αὐλῆσ μεταξὺ παίζων εἰσέρχεται, καὶ ὡσ εἶδεν ἐμέ τε καὶ τὸν Κτήσιππον, ᾔει παρακαθιζησόμενοσ· ἰδὼν οὖν αὐτὸν ὁ Λύσισ εἵπετο καὶ συμπαρεκαθέζετο μετὰ τοῦ Μενεξένου.

προσῆλθον δὴ καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ δὴ καὶ ὁ Ἱπποθάλησ, ἐπειδὴ πλείουσ ἑώρα ἐφισταμένουσ, τούτουσ ἐπηλυγισάμενοσ προσέστη ᾗ μὴ ᾤετο κατόψεσθαι τὸν λύσιν, δεδιὼσ μὴ αὐτῷ ἀπεχθάνοιτο· καὶ οὕτω προσεστὼσ ἠκροᾶτο. ἦν δ’ ἐγώ, πότεροσ ὑμῶν πρεσβύτεροσ;

ἀμφισβητοῦμεν, ἔφη.

οὐκοῦν καὶ ὁπότεροσ γενναιότεροσ, ἐρίζοιτ’ ἄν, ἦν δ’ ἐγώ.

πάνυ γε, ἔφη.

καὶ μὴν ὁπότερόσ γε καλλίων, ὡσαύτωσ.

ἐγελασάτην οὖν ἄμφω.

οὐ μὴν ὁπότερόσ γε, ἔφην, πλουσιώτεροσ ὑμῶν, οὐκ ἐρήσομαι·

φίλω γάρ ἐστον. ἦ γάρ; πάνυ γ’, ἐφάτην.

οὐκοῦν κοινὰ τά γε φίλων λέγεται, ὥστε τούτῳ γε οὐδὲν διοίσετον, εἴπερ ἀληθῆ περὶ τῆσ φιλίασ λέγετον.

συνεφάτην.

ἐπεχείρουν δὴ μετὰ τοῦτο ἐρωτᾶν ὁπότεροσ δικαιότεροσ καὶ σοφώτεροσ αὐτῶν εἰή.

μεταξὺ οὖν τισ προσελθὼν ἀνέστησε τὸν Μενέξενον, φάσκων καλεῖν τὸν παιδοτρίβην· ἐδόκει γάρ μοι ἱεροποιῶν τυγχάνειν. ἐκεῖνοσ μὲν οὖν ᾤχετο· ἐγὼ δὲ τὸν λύσιν ἠρόμην, ἦ που, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Λύσι, σφόδρα φιλεῖ σε ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ; πάνυ γε, ἦ δ’ ὅσ. οὐκοῦν βούλοιντο ἄν σε ὡσ εὐδαιμονέστατον εἶναι; πῶσ γὰρ οὔ;

δοκεῖ δέ σοι εὐδαίμων εἶναι ἄνθρωποσ δουλεύων τε καὶ ᾧ μηδὲν ἐξείη ποιεῖν ὧν ἐπιθυμοῖ; μὰ Δί’ οὐκ ἔμοιγε, ἔφη. οὐκοῦν εἴ σε φιλεῖ ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ καὶ εὐδαίμονά σε ἐπιθυμοῦσι γενέσθαι, τοῦτο παντὶ τρόπῳ δῆλον ὅτι προθυμοῦνται ὅπωσ ἂν εὐδαιμονοίησ. πῶσ γὰρ οὐχί; ἔφη. ἐῶσιν ἄρα σε ἃ βούλει ποιεῖν, καὶ οὐδὲν ἐπιπλήττουσιν οὐδὲ διακωλύουσι ποιεῖν ὧν ἂν ἐπιθυμῇσ; ναὶ μὰ Δία ἐμέ γε, ὦ Σώκρατεσ, καὶ μάλα γε πολλὰ κωλύουσιν. πῶσ λέγεισ; ἦν δ’ ἐγώ. βουλόμενοί σε μακάριον εἶναι διακωλύουσι τοῦτο ποιεῖν ὃ ἂν βούλῃ; ὧδε δέ μοι λέγε.

ἢν ἐπιθυμήσῃσ ἐπί τινοσ τῶν τοῦ πατρὸσ ἁρμάτων ὀχεῖσθαι λαβὼν τὰσ ἡνίασ, ὅταν ἁμιλλᾶται, οὐκ ἂν ἐῷέν σε ἀλλὰ διακωλύοιεν; μὰ Δί’ οὐ μέντοι ἄν, ἔφη, ἐῷεν. ἀλλὰ τίνα μήν; ἔστιν τισ ἡνίοχοσ παρὰ τοῦ πατρὸσ μισθὸν φέρων. πῶσ λέγεισ; μισθωτῷ μᾶλλον ἐπιτρέπουσιν ἢ σοὶ ποιεῖν ὅτι ἂν βούληται περὶ τοὺσ ἵππουσ, καὶ προσέτι αὐτοῦ τούτου ἀργύριον τελοῦσιν; ἀλλὰ τί μήν;

ἔφη. ἀλλὰ τοῦ ὀρικοῦ ζεύγουσ οἶμαι ἐπιτρέπουσίν σοι ἄρχειν, κἂν εἰ βούλοιο λαβὼν τὴν μάστιγα τύπτειν, ἐῷεν ἄν. πόθεν, ἦ δ’ ὅσ, ἐῷεν; τί δέ; ἦν δ’ ἐγώ· οὐδενὶ ἔξεστιν αὐτοὺσ τύπτειν; καὶ μάλα, ἔφη, τῷ ὀρεοκόμῳ. δούλῳ ὄντι ἢ ἐλευθέρῳ; δούλῳ, ἔφη. καὶ δοῦλον, ὡσ ἐοίκεν, ἡγοῦνται περὶ πλείονοσ ἢ σὲ τὸν ὑόν, καὶ ἐπιτρέπουσι τὰ ἑαυτῶν μᾶλλον ἢ σοί, καὶ ἐῶσιν ποιεῖν ὅτι βούλεται, σὲ δὲ διακωλύουσι; καί μοι ἔτι τόδε εἰπέ.

σὲ αὐτὸν ἐῶσιν ἄρχειν σεαυτοῦ, ἢ οὐδὲ τοῦτο ἐπιτρέπουσί σοι; πῶσ γάρ, ἔφη, ἐπιτρέπουσιν; ἀλλ’ ἄρχει τίσ σου; ὅδε, παιδαγωγόσ, ἔφη. μῶν δοῦλοσ ὤν; ἀλλὰ τί μήν; ἡμέτερόσ γε, ἔφη. ἦ δεινόν, ἦν δ’ ἐγώ, ἐλεύθερον ὄντα ὑπὸ δούλου ἄρχεσθαι. τί δὲ ποιῶν αὖ οὗτοσ ὁ παιδαγωγόσ σου ἄρχει; ἄγων δήπου, ἔφη, εἰσ διδασκάλου. μῶν μὴ καὶ οὗτοί σου ἄρχουσιν, οἱ διδάσκαλοι; πάντωσ δήπου.

παμπόλλουσ ἄρα σοι δεσπότασ καὶ ἄρχοντασ ἑκὼν ὁ πατὴρ ἐφίστησιν. ἀλλ’ ἆρα ἐπειδὰν οἴκαδε ἔλθῃσ παρὰ τὴν μητέρα, ἐκείνη σε ἐᾷ ποιεῖν ὅτι ἂν βούλῃ, ἵν’ αὐτῇ μακάριοσ ᾖσ, ἢ περὶ τὰ ἔρια ἢ περὶ τὸν ἱστόν, ὅταν ὑφαίνῃ; οὔ τι γάρ που διακωλύει σε ἢ τῆσ σπάθησ ἢ τῆσ κερκίδοσ ἢ ἄλλου του τῶν περὶ ταλασιουργίαν ὀργάνων ἅπτεσθαι. καὶ ὃσ γελάσασ, μὰ Δία, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, οὐ μόνον γε διακωλύει, ἀλλὰ καὶ τυπτοίμην ἂν εἰ ἁπτοίμην. Ἡράκλεισ, ἦν δ’ ἐγώ, μῶν μή τι ἠδίκηκασ τὸν πατέρα ἢ τὴν μητέρα;

μὰ Δί’ οὐκ ἔγωγε, ἔφη. ἀλλ’ ἀντὶ τίνοσ μὴν οὕτω σε δεινῶσ διακωλύουσιν εὐδαίμονα εἶναι καὶ ποιεῖν ὅτι ἂν βούλῃ, καὶ δι’ ἡμέρασ ὅλησ τρέφουσί σε ἀεί τῳ δουλεύοντα καὶ ἑνὶ λόγῳ ὀλίγου ὧν ἐπιθυμεῖσ οὐδὲν ποιοῦντα;

ὥστε σοι, ὡσ ἐοίκεν, οὔτε τῶν χρημάτων τοσούτων ὄντων οὐδὲν ὄφελοσ, ἀλλὰ πάντεσ αὐτῶν μᾶλλον ἄρχουσιν ἢ σύ, οὔτε τοῦ σώματοσ οὕτω γενναίου ὄντοσ, ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἄλλοσ ποιμαίνει καὶ θεραπεύει· σὺ δὲ ἄρχεισ οὐδενόσ, ὦ Λύσι, οὐδὲ ποιεῖσ οὐδὲν ὧν ἐπιθυμεῖσ.

οὐ γάρ πω, ἔφη, ἡλικίαν ἔχω, ὦ Σώκρατεσ. μὴ οὐ τοῦτό σε, ὦ παῖ Δημοκράτουσ, κωλύῃ, ἐπεὶ τό γε τοσόνδε, ὡσ ἐγᾦμαι, καὶ ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ σοι ἐπιτρέπουσιν καὶ οὐκ ἀναμένουσιν ἑώσ ἂν ἡλικίαν ἔχῃσ. ὅταν γὰρ βούλωνται αὑτοῖσ τινα ἀναγνωσθῆναι ἢ γραφῆναι, σέ, ὡσ ἐγᾦμαι, πρῶτον τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἐπὶ τοῦτο τάττουσιν. ἦ γάρ;

πάνυ γ’, ἔφη. οὐκοῦν ἔξεστί σοι ἐνταῦθ’ ὅτι ἂν βούλῃ πρῶτον τῶν γραμμάτων γράφειν καὶ ὅτι ἂν δεύτερον· καὶ ἀναγιγνώσκειν ὡσαύτωσ ἔξεστιν. καὶ ἐπειδάν, ὡσ ἐγᾦμαι, τὴν λύραν λάβῃσ, οὐ διακωλύουσί σε οὔτε ὁ πατὴρ οὔτε ἡ μήτηρ ἐπιτεῖναί τε καὶ ἀνεῖναι ἣν ἂν βούλῃ τῶν χορδῶν, καὶ ψῆλαι καὶ κρούειν τῷ πλήκτρῳ. ἢ διακωλύουσιν; οὐ δῆτα. τί ποτ’ ἂν οὖν εἰή, ὦ Λύσι, τὸ αἴτιον ὅτι ἐνταῦθα μὲν οὐ διακωλύουσιν, ἐν οἷσ δὲ ἄρτι ἐλέγομεν κωλύουσι; ὅτι οἶμαι, ἔφη, ταῦτα μὲν ἐπίσταμαι, ἐκεῖνα δ’ οὔ.

εἰε͂ν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ ἄριστε· οὐκ ἄρα τὴν ἡλικίαν σου περιμένει ὁ πατὴρ ἐπιτρέπειν πάντα, ἀλλ’ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἡγήσηταί σε βέλτιον αὑτοῦ φρονεῖν, ταύτῃ ἐπιτρέψει σοι καὶ αὑτὸν καὶ τὰ αὑτοῦ. οἶμαι ἔγωγε, ἔφη. εἰε͂ν, ἦν δ’ ἐγώ· τί δέ; τῷ γείτονι ἆρ’ οὐχ ὁ αὐτὸσ ὁρ́οσ ὅσπερ τῷ πατρὶ περὶ σοῦ; πότερον οἰεί αὐτὸν ἐπιτρέψειν σοι τὴν αὑτοῦ οἰκίαν οἰκονομεῖν, ὅταν σε ἡγήσηται βέλτιον περὶ οἰκονομίασ ἑαυτοῦ φρονεῖν, ἢ αὐτὸν ἐπιστατήσειν;

ἐμοὶ ἐπιτρέψειν οἶμαι. τί δ’; Ἀθηναίουσ οἰεί σοι οὐκ ἐπιτρέψειν τὰ αὑτῶν, ὅταν αἰσθάνωνται ὅτι ἱκανῶσ φρονεῖσ; ἔγωγε. πρὸσ Διόσ, ἦν δ’ ἐγώ, τί ἄρα ὁ μέγασ βασιλεύσ; πότερον τῷ πρεσβυτάτῳ ὑεῖ, οὗ ἡ τῆσ Ἀσίασ ἀρχὴ γίγνεται, μᾶλλον ἂν ἐπιτρέψειεν ἑψομένων κρεῶν ἐμβάλλειν ὅτι ἂν βούληται ἐμβαλεῖν εἰσ τὸν ζωμόν, ἢ ἡμῖν, εἰ ἀφικόμενοι παρ’ ἐκεῖνον ἐνδειξαίμεθα αὐτῷ ὅτι ἡμεῖσ κάλλιον φρονοῦμεν ἢ ὁ ὑὸσ αὐτοῦ περὶ ὄψου σκευασίασ; ἡμῖν δῆλον ὅτι, ἔφη.

καὶ τὸν μέν γε οὐδ’ ἂν σμικρὸν ἐάσειεν ἐμβαλεῖν· ἡμᾶσ δέ, κἂν εἰ βουλοίμεθα δραξάμενοι τῶν ἁλῶν, ἐῴη ἂν ἐμβαλεῖν. πῶσ γὰρ οὔ; τί δ’ εἰ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ ὁ ὑὸσ αὐτοῦ ἀσθενοῖ, ἆρα ἐῴη ἂν αὐτὸν ἅπτεσθαι τῶν ἑαυτοῦ ὀφθαλμῶν, μὴ ἰατρὸν ἡγούμενοσ, ἢ κωλύοι ἄν; κωλύοι ἄν.

ἡμᾶσ δέ γε εἰ ὑπολαμβάνοι ἰατρικοὺσ εἶναι, κἂν εἰ βουλοίμεθα διανοίγοντεσ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ ἐμπάσαι τῆσ τέφρασ, οἶμαι οὐκ ἂν κωλύσειεν, ἡγούμενοσ ὀρθῶσ φρονεῖν. ἀληθῆ λέγεισ. ἆρ’ οὖν καὶ τἆλλα πάντα ἡμῖν ἐπιτρέποι ἂν μᾶλλον ἢ ἑαυτῷ καὶ τῷ ὑεῖ, περὶ ὅσων ἂν δόξωμεν αὐτῷ σοφώτεροι ἐκείνων εἶναι; ἀνάγκη, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ. οὕτωσ ἄρα ἔχει, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ φίλε Λύσι·

ἃ ἂν φρόνιμοι γενώμεθα, ἅπαντεσ ἡμῖν ἐπιτρέψουσιν, Ἕλληνέσ τε καὶ βάρβαροι καὶ ἄνδρεσ καὶ γυναῖκεσ, ποιήσομέν τε ἐν τούτοισ ὅτι ἂν βουλώμεθα, καὶ οὐδεὶσ ἡμᾶσ ἑκὼν εἶναι ἐμποδιεῖ, ἀλλ’ αὐτοί τε ἐλεύθεροι ἐσόμεθα ἐν αὐτοῖσ καὶ ἄλλων ἄρχοντεσ, ἡμέτερά τε ταῦτα ἔσται ‐ ὀνησόμεθα γὰρ ἀπ’ αὐτῶν ‐ εἰσ ἃ δ’ ἂν νοῦν μὴ κτησώμεθα, οὔτε τισ ἡμῖν ἐπιτρέψει περὶ αὐτὰ ποιεῖν τὰ ἡμῖν δοκοῦντα, ἀλλ’ ἐμποδιοῦσι πάντεσ καθ’ ὅτι ἂν δύνωνται, οὐ μόνον οἱ ἀλλότριοι, ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ καὶ εἴ τι τούτων οἰκειότερόν ἐστιν, αὐτοί τε ἐν αὐτοῖσ ἐσόμεθα ἄλλων ὑπήκοοι, καὶ ἡμῖν ἔσται ἀλλότρια·

οὐδὲν γὰρ ἀπ’ αὐτῶν ὀνησόμεθα.

συγχωρεῖσ οὕτωσ ἔχειν; συγχωρῶ. ἆρ’ οὖν τῳ φίλοι ἐσόμεθα καί τισ ἡμᾶσ φιλήσει ἐν τούτοισ, ἐν οἷσ ἂν ὦμεν ἀνωφελεῖσ; οὐ δῆτα, ἔφη. νῦν ἄρα οὐδὲ σὲ ὁ πατὴρ οὐδὲ ἄλλοσ ἄλλον οὐδένα φιλεῖ, καθ’ ὅσον ἂν ᾖ ἄχρηστοσ. οὐκ ἐοίκεν, ἔφη. ἐὰν μὲν ἄρα σοφὸσ γένῃ, ὦ παῖ, πάντεσ σοι φίλοι καὶ πάντεσ σοι οἰκεῖοι ἔσονται ‐ χρήσιμοσ γὰρ καὶ ἀγαθὸσ ἔσῃ ‐ εἰ δὲ μή, σοὶ οὔτε ἄλλοσ οὐδεὶσ οὔτε ὁ πατὴρ φίλοσ ἔσται οὔτε ἡ μήτηρ οὔτε οἱ οἰκεῖοι.

οἱο͂́ν τε οὖν ἐπὶ τούτοισ, ὦ Λύσι, μέγα φρονεῖν, ἐν οἷσ τισ μήπω φρονεῖ; καὶ πῶσ ἄν; ἔφη. εἰ δ’ ἄρα σὺ διδασκάλου δέῃ, οὔπω φρονεῖσ. ἀληθῆ. οὐδ’ ἄρα μεγαλόφρων εἶ, εἴπερ ἄφρων ἔτι. μὰ Δία, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, οὔ μοι δοκεῖ. καὶ ἐγὼ ἀκούσασ αὐτοῦ ἀπέβλεψα πρὸσ τὸν Ἱπποθάλη, καὶ ὀλίγου ἐξήμαρτον·

ἐπῆλθε γάρ μοι εἰπεῖν ὅτι οὕτω χρή, ὦ Ἱππόθαλεσ, τοῖσ παιδικοῖσ διαλέγεσθαι, ταπεινοῦντα καὶ συστέλλοντα, ἀλλὰ μὴ ὥσπερ σὺ χαυνοῦντα καὶ διαθρύπτοντα. κατιδὼν οὖν αὐτὸν ἀγωνιῶντα καὶ τεθορυβημένον ὑπὸ τῶν λεγομένων, ἀνεμνήσθην ὅτι καὶ προσεστὼσ λανθάνειν τὸν λύσιν ἐβούλετο· ἀνέλαβον οὖν ἐμαυτὸν καὶ ἐπέσχον τοῦ λόγου. καὶ ἐν τούτῳ ὁ Μενέξενοσ πάλιν ἧκεν, καὶ ἐκαθέζετο παρὰ τὸν λύσιν, ὅθεν καὶ ἐξανέστη.

ὁ οὖν Λύσισ μάλα παιδικῶσ καὶ φιλικῶσ, λάθρᾳ τοῦ Μενεξένου, σμικρὸν πρόσ με λέγων ἔφη· ὦ Σώκρατεσ, ἅπερ καὶ ἐμοὶ λέγεισ, εἰπὲ καὶ Μενεξένῳ. καὶ ἐγὼ εἶπον, ταῦτα μὲν σὺ αὐτῷ ἐρεῖσ, ὦ Λύσι·

πάντωσ γὰρ προσεῖχεσ τὸν νοῦν. πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

πειρῶ τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, ἀπομνημονεῦσαι αὐτὰ ὅτι μάλιστα, ἵνα τούτῳ σαφῶσ πάντα εἴπῃσ·

ἐὰν δέ τι αὐτῶν ἐπιλάθῃ, αὖθίσ με ἀνερέσθαι ὅταν ἐντύχῃσ πρῶτον.

ἀλλὰ ποιήσω, ἔφη, ταῦτα, ὦ Σώκρατεσ, πάνυ σφόδρα, εὖ ἴσθι.

ἀλλά τι ἄλλο αὐτῷ λέγε, ἵνα καὶ ἐγὼ ἀκούω, ἑώσ ἂν οἴκαδε ὡρ́α ᾖ ἀπιέναι. ἀλλὰ χρὴ ποιεῖν ταῦτα, ἦν δ’ ἐγώ, ἐπειδή γε καὶ σὺ κελεύεισ.

ἀλλὰ ὁρ́α ὅπωσ ἐπικουρήσεισ μοι, ἐάν με ἐλέγχειν ἐπιχειρῇ ὁ Μενέξενοσ· ἢ οὐκ οἶσθα ὅτι ἐριστικόσ ἐστιν; ναὶ μὰ Δία, ἔφη, σφόδρα γε·

σε αὐτῷ διαλέγεσθαι.

ἵνα, ἦν δ’ ἐγώ, καταγέλαστοσ γένωμαι;

οὐ μὰ Δία, ἔφη, ἀλλ’ ἵνα αὐτὸν κολάσῃσ.

πόθεν;

ἦν δ’ ἐγώ. οὐ ῥᾴδιον· δεινὸσ γὰρ ὁ ἄνθρωποσ, Κτησίππου μαθητήσ. πάρεστι δέ τοι αὐτόσ ‐ οὐχ ὁρᾷσ; ‐ Κτήσιπποσ. μηδενόσ σοι, ἔφη, μελέτω, ὦ Σώκρατεσ, ἀλλ’ ἴθι διαλέγου αὐτῷ.

διαλεκτέον, ἦν δ’ ἐγώ.

μεταδίδοτον τῶν λόγων;

ἀλλὰ μήν, ἦν δ’ ἐγώ, μεταδοτέον.

ὅδε γάρ τι ὧν λέγω οὐ μανθάνει, ἀλλά φησιν οἰέσθαι Μενέξενον εἰδέναι, καὶ κελεύει τοῦτον ἐρωτᾶν. τί οὖν, ἦ δ’ ὅσ, οὐκ ἐρωτᾷσ;

ἀλλ’ ἐρήσομαι, ἦν δ’ ἐγώ.

καί μοι εἰπέ, ὦ Μενέξενε, ὃ ἄν σε ἔρωμαι. τυγχάνω γὰρ ἐκ παιδὸσ ἐπιθυμῶν κτήματόσ του, ὥσπερ ἄλλοσ ἄλλου. ὁ μὲν γάρ τισ ἵππουσ ἐπιθυμεῖ κτᾶσθαι, ὁ δὲ κύνασ, ὁ δὲ χρυσίον, ὁ δὲ τιμάσ· ἐγὼ δὲ πρὸσ μὲν ταῦτα πρᾴωσ ἔχω, πρὸσ δὲ τὴν τῶν φίλων κτῆσιν πάνυ ἐρωτικῶσ, καὶ βουλοίμην ἄν μοι φίλον ἀγαθὸν γενέσθαι μᾶλλον ἢ τὸν ἄριστον ἐν ἀνθρώποισ ὄρτυγα ἢ ἀλεκτρυόνα, καὶ ναὶ μὰ Δία ἔγωγε μᾶλλον ἢ ἵππον τε καὶ κύνα ‐ οἶμαι δέ, νὴ τὸν κύνα, μᾶλλον ἢ τὸ Δαρείου χρυσίον κτήσασθαι δεξαίμην πολὺ πρότερον ἑταῖρον, μᾶλλον <δὲ> ἢ αὐτὸν Δαρεῖον ‐ οὕτωσ ἐγὼ φιλέταιρόσ τίσ εἰμι.

ὑμᾶσ οὖν ὁρῶν, σέ τε καὶ λύσιν, ἐκπέπληγμαι καὶ εὐδαιμονίζω ὅτι οὕτω νέοι ὄντεσ οἱοῖ τ’ ἐστὸν τοῦτο τὸ κτῆμα ταχὺ καὶ ῥᾳδίωσ κτᾶσθαι, καὶ σύ τε τοῦτον οὕτω φίλον ἐκτήσω ταχύ τε καὶ σφόδρα, καὶ αὖ οὗτοσ σέ· ἐγὼ δὲ οὕτω πόρρω εἰμὶ τοῦ κτήματοσ, ὥστε οὐδ’ ὅντινα τρόπον γίγνεται φίλοσ ἕτεροσ ἑτέρου οἶδα, ἀλλὰ ταῦτα δὴ αὐτά σε βούλομαι ἐρέσθαι ἅτε ἔμπειρον.

καί μοι εἰπέ·

ἐπειδάν τίσ τινα φιλῇ, πότεροσ ποτέρου φίλοσ γίγνεται, ὁ φιλῶν τοῦ φιλουμένου ἢ ὁ φιλούμενοσ τοῦ φιλοῦντοσ· ἢ οὐδὲν διαφέρει;

οὐδέν, ἔφη, ἔμοιγε δοκεῖ διαφέρειν. πῶσ λέγεισ; ἦν δ’ ἐγώ· ἀμφότεροι ἄρα ἀλλήλων φίλοι γίγνονται, ἐὰν μόνοσ ὁ ἕτεροσ τὸν ἕτερον φιλῇ; ἔμοιγε, ἔφη, δοκεῖ. τί δέ; οὐκ ἔστιν φιλοῦντα μὴ ἀντιφιλεῖσθαι ὑπὸ τούτου ὃν ἂν φιλῇ; ἔστιν. τί δέ; ἆρα ἔστιν καὶ μισεῖσθαι φιλοῦντα; οἱο͂́ν που ἐνίοτε δοκοῦσι καὶ οἱ ἐρασταὶ πάσχειν πρὸσ τὰ παιδικά· φιλοῦντεσ γὰρ ὡσ οἱο͂́ν τε μάλιστα οἱ μὲν οἰόνται οὐκ ἀντιφιλεῖσθαι, οἱ δὲ καὶ μισεῖσθαι. ἢ οὐκ ἀληθὲσ δοκεῖ σοι τοῦτο;

σφόδρα γε, ἔφη, ἀληθέσ. οὐκοῦν ἐν τῷ τοιούτῳ, ἦν δ’ ἐγώ, ὁ μὲν φιλεῖ, ὁ δὲ φιλεῖται; ναί. πότεροσ οὖν αὐτῶν ποτέρου φίλοσ ἐστίν; ὁ φιλῶν τοῦ φιλουμένου, ἐάντε καὶ ἀντιφιλῆται ἐάντε καὶ μισῆται, ἢ ὁ φιλούμενοσ τοῦ φιλοῦντοσ; ἢ οὐδέτεροσ αὖ ἐν τῷ τοιούτῳ οὐδετέρου φίλοσ ἐστίν, ἂν μὴ ἀμφότεροι ἀλλήλουσ φιλῶσιν; ἐοίκε γοῦν οὕτωσ ἔχειν. ἀλλοίωσ ἄρα νῦν ἡμῖν δοκεῖ ἢ πρότερον ἔδοξεν.

τότε μὲν γάρ, εἰ ὁ ἕτεροσ φιλοῖ, φίλω εἶναι ἄμφω· νῦν δέ, ἂν μὴ ἀμφότεροι φιλῶσιν, οὐδέτεροσ φίλοσ. κινδυνεύει, ἔφη. οὐκ ἄρα ἐστὶν φίλον τῷ φιλοῦντι οὐδὲν μὴ οὐκ ἀντιφιλοῦν. οὐκ ἐοίκεν. οὐδ’ ἄρα φίλιπποί εἰσιν οὓσ ἂν οἱ ἵπποι μὴ ἀντιφιλῶσιν, οὐδὲ φιλόρτυγεσ, οὐδ’ αὖ φιλόκυνέσ γε καὶ φίλοινοι καὶ φιλογυμνασταὶ καὶ φιλόσοφοι, ἂν μὴ ἡ σοφία αὐτοὺσ ἀντιφιλῇ. ἢ φιλοῦσι μὲν ταῦτα ἕκαστοι, οὐ μέντοι φίλα ὄντα, ἀλλὰ ψεύδεθ’ ὁ ποιητήσ, ὃσ ἔφη ‐ ὄλβιοσ, ᾧ παῖδέσ τε φίλοι καὶ μώνυχεσ ἵπποικαὶ κύνεσ ἀγρευταὶ καὶ ξένοσ ἀλλοδαπόσ; οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ἦ δ’ ὅσ.

ἀλλ’ ἀληθῆ δοκεῖ λέγειν σοι; ναί. τὸ φιλούμενον ἄρα τῷ φιλοῦντι φίλον ἐστίν, ὡσ ἐοίκεν, ὦ Μενέξενε, ἐάντε φιλῇ ἐάντε καὶ μισῇ· οἱο͂ν καὶ τὰ νεωστὶ γεγονότα παιδία, τὰ μὲν οὐδέπω φιλοῦντα, τὰ δὲ καὶ μισοῦντα, ὅταν κολάζηται ὑπὸ τῆσ μητρὸσ ἢ ὑπὸ τοῦ πατρόσ, ὅμωσ καὶ μισοῦντα ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ πάντων μάλιστά ἐστι τοῖσ γονεῦσι φίλτατα. ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, οὕτωσ ἔχειν.

οὐκ ἄρα ὁ φιλῶν φίλοσ ἐκ τούτου τοῦ λόγου, ἀλλ’ ὁ φιλούμενοσ. ἐοίκεν. καὶ ὁ μισούμενοσ ἐχθρὸσ ἄρα, ἀλλ’ οὐχ ὁ μισῶν. φαίνεται. πολλοὶ ἄρα ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν φιλοῦνται, ὑπὸ δὲ τῶν φίλων μισοῦνται, καὶ τοῖσ μὲν ἐχθροῖσ φίλοι εἰσίν, τοῖσ δὲ φίλοισ ἐχθροί, εἰ τὸ φιλούμενον φίλον ἐστὶν ἀλλὰ μὴ τὸ φιλοῦν. καίτοι πολλὴ ἀλογία, ὦ φίλε ἑταῖρε, μᾶλλον δὲ οἶμαι καὶ ἀδύνατον, τῷ τε φίλῳ ἐχθρὸν καὶ τῷ ἐχθρῷ φίλον εἶναι. ἀληθῆ, ἔφη, ἐοίκασ λέγειν, ὦ Σώκρατεσ.

οὐκοῦν εἰ τοῦτ’ ἀδύνατον, τὸ φιλοῦν ἂν εἰή φίλον τοῦ φιλουμένου. φαίνεται. τὸ μισοῦν ἄρα πάλιν ἐχθρὸν τοῦ μισουμένου. ἀνάγκη. οὐκοῦν ταὐτὰ ἡμῖν συμβήσεται ἀναγκαῖον εἶναι ὁμολογεῖν, ἅπερ ἐπὶ τῶν πρότερον, πολλάκισ φίλον εἶναι μὴ φίλου, πολλάκισ δὲ καὶ ἐχθροῦ, ὅταν ἢ μὴ φιλοῦν τισ φιλῇ ἢ καὶ μισοῦν φιλῇ· πολλάκισ δ’ ἐχθρὸν εἶναι μὴ ἐχθροῦ ἢ καὶ φίλου, ὅταν ἢ <μὴ> μισοῦν τισ μισῇ ἢ καὶ φιλοῦν μισῇ.

κινδυνεύει, ἔφη. τί οὖν δὴ χρησώμεθα, ἦν δ’ ἐγώ, εἰ μήτε οἱ φιλοῦντεσ φίλοι ἔσονται μήτε οἱ φιλούμενοι μήτε οἱ φιλοῦντέσ τε καὶ φιλούμενοι; ἀλλὰ καὶ παρὰ ταῦτα ἄλλουσ τινὰσ ἔτι φήσομεν εἶναι φίλουσ ἀλλήλοισ γιγνομένουσ; οὐ μὰ τὸν Δία, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, οὐ πάνυ εὐπορῶ ἔγωγε. ἆρα μή, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Μενέξενε, τὸ παράπαν οὐκ ὀρθῶσ ἐζητοῦμεν;

οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατεσ, ἔφη, ὁ Λύσισ, καὶ ἅμα εἰπὼν ἠρυθρίασεν· ἐδόκει γάρ μοι ἄκοντ’ αὐτὸν ἐκφεύγειν τὸ λεχθὲν διὰ τὸ σφόδρα προσέχειν τὸν νοῦν τοῖσ λεγομένοισ, δῆλοσ δ’ ἦν καὶ ὅτε ἠκροᾶτο οὕτωσ ἔχων. ἐγὼ οὖν βουλόμενοσ τόν τε Μενέξενον ἀναπαῦσαι καὶ ἐκείνου ἡσθεὶσ τῇ φιλοσοφίᾳ, οὕτω μεταβαλὼν πρὸσ τὸν λύσιν ἐποιούμην τοὺσ λόγουσ, καὶ εἶπον·

ὦ Λύσι, ἀληθῆ μοι δοκεῖσ λέγειν ὅτι εἰ ὀρθῶσ ἡμεῖσ ἐσκοποῦμεν, οὐκ ἄν ποτε οὕτωσ ἐπλανώμεθα.

ἀλλὰ ταύτῃ μὲν μηκέτι ἰώμεν ‐ καὶ γὰρ χαλεπή τίσ μοι φαίνεται ὥσπερ ὁδὸσ ἡ σκέψισ ‐ ᾗ δὲ ἐτράπημεν, δοκεῖ μοι χρῆναι ἰέναι, σκοποῦντα τὰ κατὰ τοὺσ ποιητάσ· οὗτοι γὰρ ἡμῖν ὥσπερ πατέρεσ τῆσ σοφίασ εἰσὶν καὶ ἡγεμόνεσ.

λέγουσι δὲ δήπου οὐ φαύλωσ ἀποφαινόμενοι περὶ τῶν φίλων, οἳ τυγχάνουσιν ὄντεσ· ἀλλὰ τὸν θεὸν αὐτόν φασιν ποιεῖν φίλουσ αὐτούσ, ἄγοντα παρ’ ἀλλήλουσ. λέγουσι δέ πωσ ταῦτα, ὡσ ἐγᾦμαι, ὡδί ‐ αἰεί τοι τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸσ ὡσ τὸν ὁμοῖον καὶ ποιεῖ γνώριμον· ἢ οὐκ ἐντετύχηκασ τούτοισ τοῖσ ἔπεσιν;

ἔγωγ’, ἔφη. οὐκοῦν καὶ τοῖσ τῶν σοφωτάτων συγγράμμασιν ἐντετύχηκασ ταῦτα αὐτὰ λέγουσιν, ὅτι τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ ἀνάγκη ἀεὶ φίλον εἶναι; εἰσὶν δέ που οὗτοι οἱ περὶ φύσεώσ τε καὶ τοῦ ὅλου διαλεγόμενοι καὶ γράφοντεσ. ἀληθῆ, ἔφη, λέγεισ. ἆρ’ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, εὖ λέγουσιν; ἴσωσ, ἔφη. ἴσωσ, ἦν δ’ ἐγώ, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ, ἴσωσ δὲ καὶ πᾶν, ἀλλ’ ἡμεῖσ οὐ συνίεμεν. δοκεῖ γὰρ ἡμῖν ὅ γε πονηρὸσ τῷ πονηρῷ, ὅσῳ ἂν ἐγγυτέρω προσίῃ καὶ μᾶλλον ὁμιλῇ, τοσούτῳ ἐχθίων γίγνεσθαι. ἀδικεῖ γάρ·

ἀδικοῦντασ δὲ καὶ ἀδικουμένουσ ἀδύνατόν που φίλουσ εἶναι. οὐχ οὕτωσ; ναί, ἦ δ’ ὅσ. ταύτῃ μὲν ἂν τοίνυν τοῦ λεγομένου τὸ ἥμισυ οὐκ ἀληθὲσ εἰή, εἴπερ οἱ πονηροὶ ἀλλήλοισ ὅμοιοι. ἀληθῆ λέγεισ. ἀλλά μοι δοκοῦσιν λέγειν τοὺσ ἀγαθοὺσ ὁμοίουσ εἶναι ἀλλήλοισ καὶ φίλουσ, τοὺσ δὲ κακούσ, ὅπερ καὶ λέγεται περὶ αὐτῶν, μηδέποτε ὁμοίουσ μηδ’ αὐτοὺσ αὑτοῖσ εἶναι, ἀλλ’ ἐμπλήκτουσ τε καὶ ἀσταθμήτουσ· ὃ δὲ αὐτὸ αὑτῷ ἀνόμοιον εἰή καὶ διάφορον, σχολῇ γέ τῳ ἄλλῳ ὅμοιον ἢ φίλον γένοιτ’ ἄν.

ἢ οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ οὕτωσ; ἔμοιγ’, ἔφη. τοῦτο τοίνυν αἰνίττονται, ὡσ ἐμοὶ δοκοῦσιν, ὦ ἑταῖρε, οἱ τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φίλον λέγοντεσ, ὡσ ὁ ἀγαθὸσ τῷ ἀγαθῷ μόνοσ μόνῳ φίλοσ, ὁ δὲ κακὸσ οὔτε ἀγαθῷ οὔτε κακῷ οὐδέποτε εἰσ ἀληθῆ φιλίαν ἔρχεται. συνδοκεῖ σοι; κατένευσεν. ἔχομεν ἄρα ἤδη τίνεσ εἰσὶν οἱ φίλοι· σημαίνει ὅτι οἳ ἂν ὦσιν ἀγαθοί.

πάνυ γε, ἔφη, δοκεῖ. καὶ ἐμοί, ἦν δ’ ἐγώ.

καίτοι δυσχεραίνω τί γε ἐν αὐτῷ· φέρε οὖν, ὦ πρὸσ Διόσ, ἴδωμεν τί καὶ ὑποπτεύω. ὁ ὅμοιοσ τῷ ὁμοίῳ καθ’ ὅσον ὅμοιοσ φίλοσ, καὶ ἔστιν χρήσιμοσ ὁ τοιοῦτοσ τῷ τοιούτῳ; μᾶλλον δὲ ὧδε· ὁτιοῦν ὅμοιον ὁτῳοῦν ὁμοίῳ τίνα ὠφελίαν ἔχειν ἢ τίνα βλάβην ἂν ποιῆσαι δύναιτο, ὃ μὴ καὶ αὐτὸ αὑτῷ; ἢ τί ἂν παθεῖν, ὃ μὴ καὶ ὑφ’ αὑτοῦ πάθοι; τὰ δὴ τοιαῦτα πῶσ ἂν ὑπ’ ἀλλήλων ἀγαπηθείη, μηδεμίαν ἐπικουρίαν ἀλλήλοισ ἔχοντα;

ἔστιν ὅπωσ; οὐκ ἔστιν. ὃ δὲ μὴ ἀγαπῷτο, πῶσ φίλον; οὐδαμῶσ. ἀλλὰ δὴ ὁ μὲν ὅμοιοσ τῷ ὁμοίῳ οὐ φίλοσ· ὁ δὲ ἀγαθὸσ τῷ ἀγαθῷ καθ’ ὅσον ἀγαθόσ, οὐ καθ’ ὅσον ὅμοιοσ, φίλοσ ἂν εἰή; ἴσωσ. τί δέ; οὐχ ὁ ἀγαθόσ, καθ’ ὅσον ἀγαθόσ, κατὰ τοσοῦτον ἱκανὸσ ἂν εἰή αὑτῷ; ναί. ὁ δέ γε ἱκανὸσ οὐδενὸσ δεόμενοσ κατὰ τὴν ἱκανότητα. πῶσ γὰρ οὔ; ὁ δὲ μή του δεόμενοσ οὐδέ τι ἀγαπῴη ἄν. οὐ γὰρ οὖν. ὃ δὲ μὴ ἀγαπῴη, οὐδ’ ἂν φιλοῖ. οὐ δῆτα. ὁ δὲ μὴ φιλῶν γε οὐ φίλοσ.

οὐ φαίνεται. πῶσ οὖν οἱ ἀγαθοὶ τοῖσ ἀγαθοῖσ ἡμῖν φίλοι ἔσονται τὴν ἀρχήν, οἳ μήτε ἀπόντεσ ποθεινοὶ ἀλλήλοισ ‐ ἱκανοὶ γὰρ ἑαυτοῖσ καὶ χωρὶσ ὄντεσ ‐ μήτε παρόντεσ χρείαν αὑτῶν ἔχουσιν; τοὺσ δὴ τοιούτουσ τίσ μηχανὴ περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι ἀλλήλουσ; οὐδεμία, ἔφη. δέ γε οὐκ ἂν εἰε͂ν μὴ περὶ πολλοῦ ποιούμενοι ἑαυτούσ.

ἀληθῆ. ἄθρει δή, ὦ Λύσι, πῇ παρακρουόμεθα.

ἆρά γε ὅλῳ τινὶ ἐξαπατώμεθα; πῶσ δή; ἔφη. ἤδη ποτέ του ἤκουσα λέγοντοσ, καὶ ἄρτι ἀναμιμνῄσκομαι, ὅτι τὸ μὲν ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ καὶ οἱ ἀγαθοὶ τοῖσ ἀγαθοῖσ πολεμιώτατοι εἰε͂ν· καὶ δὴ καὶ τὸν Ἡσίοδον ἐπήγετο μάρτυρα, λέγων ὡσ ἄρα ‐ καὶ κεραμεὺσ κεραμεῖ κοτέει καὶ ἀοιδὸσ ἀοιδῷ καὶ πτωχὸσ πτωχῷ, . . . καὶ τἆλλα δὴ πάντα οὕτωσ ἔφη ἀναγκαῖον εἶναι μάλιστα τὰ ὁμοιότατα <πρὸσ> ἄλληλα φθόνου τε καὶ φιλονικίασ καὶ ἔχθρασ ἐμπίμπλασθαι, τὰ δ’ ἀνομοιότατα φιλίασ· τὸν γὰρ πένητα τῷ πλουσίῳ ἀναγκάζεσθαι φίλον εἶναι καὶ τὸν ἀσθενῆ τῷ ἰσχυρῷ τῆσ ἐπικουρίασ ἕνεκα, καὶ τὸν κάμνοντα τῷ ἰατρῷ, καὶ πάντα δὴ τὸν μὴ εἰδότα ἀγαπᾶν τὸν εἰδότα καὶ φιλεῖν.

καὶ δὴ καὶ ἔτι ἐπεξῄει τῷ λόγῳ μεγαλοπρεπέστερον, λέγων ὡσ ἄρα παντὸσ δέοι τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φίλον εἶναι, ἀλλ’ αὐτὸ τὸ ἐναντίον εἰή τούτου·

τὸ γὰρ ἐναντιώτατον τῷ ἐναντιωτάτῳ εἶναι μάλιστα φίλον. ἐπιθυμεῖν γὰρ τοῦ τοιούτου ἕκαστον, ἀλλ’ οὐ τοῦ ὁμοίου· τὸ μὲν γὰρ ξηρὸν ὑγροῦ, τὸ δὲ ψυχρὸν θερμοῦ, τὸ δὲ πικρὸν γλυκέοσ, τὸ δὲ ὀξὺ ἀμβλέοσ, τὸ δὲ κενὸν πληρώσεωσ, καὶ τὸ πλῆρεσ δὲ κενώσεωσ, καὶ τἆλλα οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. τροφὴν γὰρ εἶναι τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ· τὸ γὰρ ὅμοιον τοῦ ὁμοίου οὐδὲν ἂν ἀπολαῦσαι. καὶ μέντοι, ὦ ἑταῖρε, καὶ κομψὸσ ἐδόκει εἶναι ταῦτα λέγων·

εὖ γὰρ ἔλεγεν. ὑμῖν δέ, ἦν δ’ ἐγώ, πῶσ δοκεῖ λέγειν; εὖ γε, ἔφη ὁ Μενέξενοσ, ὥσ γε οὑτωσὶ ἀκοῦσαι. φῶμεν ἄρα τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ μάλιστα φίλον εἶναι; πάνυ γε. εἰε͂ν, ἦν δ’ ἐγώ· οὐκ ἀλλόκοτον, ὦ Μενέξενε; καὶ ἡμῖν εὐθὺσ ἅσμενοι ἐπιπηδήσονται οὗτοι οἱ πάσσοφοι ἄνδρεσ, οἱ ἀντιλογικοί, καὶ ἐρήσονται εἰ οὐκ ἐναντιώτατον ἔχθρα φιλίᾳ; οἷσ τί ἀποκρινούμεθα;

ἢ οὐκ ἀνάγκη ὁμολογεῖν ὅτι ἀληθῆ λέγουσιν; ἀνάγκη. ἆρ’ οὖν, φήσουσιν, τὸ ἐχθρὸν τῷ φίλῳ φίλον ἢ τὸ φίλον τῷ ἐχθρῷ; οὐδέτερα, ἔφη. ἀλλὰ τὸ δίκαιον τῷ ἀδίκῳ, ἢ τὸ σῶφρον τῷ ἀκολάστῳ, ἢ τὸ ἀγαθὸν τῷ κακῷ; οὐκ ἄν μοι δοκεῖ οὕτωσ ἔχειν. ἀλλὰ μέντοι, ἦν δ’ ἐγώ, εἴπερ γε κατὰ τὴν ἐναντιότητά τί τῳ φίλῳ φίλον ἐστίν, ἀνάγκη καὶ ταῦτα φίλα εἶναι. ἀνάγκη. οὔτε ἄρα τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ οὔτε τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ φίλον. οὐκ ἐοίκεν. ἔτι δὲ καὶ τόδε σκεψώμεθα, μὴ ἔτι μᾶλλον ἡμᾶσ λανθάνει τὸ φίλον ὡσ ἀληθῶσ οὐδὲν τούτων ὄν, ἀλλὰ τὸ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν φίλον οὕτω ποτὲ γιγνόμενον τοῦ ἀγαθοῦ.

πῶσ, ἦ δ’ ὅσ, λέγεισ; ἀλλὰ μὰ Δία, ἦν δ’ ἐγώ, οὐκ οἶδα, ἀλλὰ τῷ ὄντι αὐτὸσ εἰλιγγιῶ ὑπὸ τῆσ τοῦ λόγου ἀπορίασ, καὶ κινδυνεύει κατὰ τὴν ἀρχαίαν παροιμίαν τὸ καλὸν φίλον εἶναι. ἐοίκε γοῦν μαλακῷ τινι καὶ λείῳ καὶ λιπαρῷ· διὸ καὶ ἴσωσ ῥᾳδίωσ διολισθαίνει καὶ διαδύεται ἡμᾶσ, ἅτε τοιοῦτον ὄν.

καὶ οὔτε τἀγαθὸν τἀγαθῷ οὔτε τὸ κακὸν τῷ κακῷ οὔτε τἀγαθὸν τῷ κακῷ φίλον εἶναι, ὥσπερ οὐδ’ ὁ ἔμπροσθεν λόγοσ ἐᾷ· λέγω γὰρ τἀγαθὸν καλὸν εἶναι· σὺ δ’ οὐκ οἰεί; ἔγωγε. λέγω τοίνυν ἀπομαντευόμενοσ, τοῦ καλοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ φίλον εἶναι τὸ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακόν· πρὸσ ἃ δὲ λέγων μαντεύομαι, ἄκουσον. δοκεῖ μοι ὡσπερεὶ τρία ἄττα εἶναι γένη, τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ κακόν, τὸ δ’ οὔτ’ ἀγαθὸν οὔτε κακόν· τί δὲ σοί; καὶ ἐμοί, ἔφη. λείπεται δή, εἴπερ τῴ τί ἐστιν φίλον, τὸ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν φίλον εἶναι ἢ τοῦ ἀγαθοῦ ἢ τοῦ τοιούτου οἱο͂ν αὐτό ἐστιν.

οὐ γὰρ ἄν που τῷ κακῷ φίλον ἄν τι γένοιτο. ἀληθῆ. οὐδὲ μὴν τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ ἔφαμεν ἄρτι· ἦ γάρ; ναί. οὐκ ἄρα ἔσται τῷ μήτε ἀγαθῷ μήτε κακῷ τὸ τοιοῦτον φίλον οἱο͂ν αὐτό. οὐ φαίνεται. τῷ ἀγαθῷ ἄρα τὸ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν μόνῳ μόνον συμβαίνει γίγνεσθαι φίλον. ἀνάγκη, ὡσ ἐοίκεν.

ἆρ’ οὖν καὶ καλῶσ, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ παῖδεσ, ὑφηγεῖται ἡμῖν τὸ νῦν λεγόμενον;

εἰ γοῦν θέλοιμεν ἐννοῆσαι τὸ ὑγιαῖνον σῶμα, οὐδὲν ἰατρικῆσ δεῖται οὐδὲ ὠφελίασ· ἱκανῶσ γὰρ ἔχει, ὥστε ὑγιαίνων οὐδεὶσ ἰατρῷ φίλοσ διὰ τὴν ὑγίειαν. ἦ γάρ; οὐδείσ. ἀλλ’ ὁ κάμνων οἶμαι διὰ τὴν νόσον. πῶσ γὰρ οὔ; νόσοσ μὲν δὴ κακόν, ἰατρικὴ δὲ ὠφέλιμον καὶ ἀγαθόν.

οὐ γὰρ δή γε κακὸν γεγονὸσ ἔτι ἄν τι τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐπιθυμοῖ καὶ φίλον εἰή· ναί. σῶμα δέ γέ που κατὰ τὸ σῶμα εἶναι οὔτε ἀγαθὸν οὔτε κακόν. οὕτωσ. ἀναγκάζεται δέ γε σῶμα διὰ νόσον ἰατρικὴν ἀσπάζεσθαι καὶ φιλεῖν. δοκεῖ μοι. τὸ μήτε κακὸν ἄρα μήτ’ ἀγαθὸν φίλον γίγνεται τοῦ ἀγαθοῦ διὰ κακοῦ παρουσίαν. ἐοίκεν. δῆλον δέ γε ὅτι πρὶν γενέσθαι αὐτὸ κακὸν ὑπὸ τοῦ κακοῦ οὗ ἔχει. ἀδύνατον γὰρ ἔφαμεν κακὸν ἀγαθῷ φίλον εἶναι.

ἀδύνατον γάρ. σκέψασθε δὴ ὃ λέγω. λέγω γὰρ ὅτι ἔνια μέν, οἱο͂ν ἂν ᾖ τὸ παρόν, τοιαῦτά ἐστι καὶ αὐτά, ἔνια δὲ οὔ. ὥσπερ εἰ ἐθέλοι τισ χρώματί τῳ ὁτιοῦν τι ἀλεῖψαι, πάρεστίν που τῷ ἀλειφθέντι τὸ ἐπαλειφθέν. πάνυ γε. ἆρ’ οὖν καὶ ἔστιν τότε τοιοῦτον τὴν χρόαν τὸ ἀλειφθέν, οἱο͂ν τὸ ἐπόν; οὐ μανθάνω, ἦ δ’ ὅσ.

πῶσ γὰρ οὔ; ἀλλ’ ὧδε, ἦν δ’ ἐγώ. εἴ τίσ σου ξανθὰσ οὔσασ τὰσ τρίχασ ψιμυθίῳ ἀλείψειεν, πότερον τότε λευκαὶ εἰε͂ν ἢ φαίνοιντ’ ἄν; φαίνοιντ’ ἄν, ἦ δ’ ὅσ. καὶ μὴν παρείη γ’ ἂν αὐταῖσ λευκότησ. ναί. ἀλλ’ ὅμωσ οὐδέν τι μᾶλλον ἂν εἰε͂ν λευκαί πω, ἀλλὰ παρούσησ λευκότητοσ οὔτε τι λευκαὶ οὔτε μέλαιναί εἰσιν. ἀληθῆ. ἀλλ’ ὅταν δή, ὦ φίλε, τὸ γῆρασ αὐταῖσ ταὐτὸν τοῦτο χρῶμα ἐπαγάγῃ, τότε ἐγένοντο οἱο͂́νπερ τὸ παρόν, λευκοῦ παρουσίᾳ λευκαί. τοῦτο τοίνυν ἐρωτῶ νῦν δή, εἰ ᾧ ἄν τι παρῇ, τοιοῦτον ἔσται τὸ ἔχον οἱο͂ν τὸ παρόν·

ἢ ἐὰν μὲν κατά τινα τρόπον παρῇ, ἔσται, ἐὰν δὲ μή, οὔ; οὕτω μᾶλλον, ἔφη. καὶ τὸ μήτε κακὸν ἄρα μήτ’ ἀγαθὸν ἐνίοτε κακοῦ παρόντοσ οὔπω κακόν ἐστιν, ἔστιν δ’ ὅτε ἤδη τὸ τοιοῦτον γέγονεν. πάνυ γε. οὐκοῦν ὅταν μήπω κακὸν ᾖ κακοῦ παρόντοσ, αὕτη μὲν ἡ παρουσία ἀγαθοῦ αὐτὸ ποιεῖ ἐπιθυμεῖν· ἡ δὲ κακὸν ποιοῦσα ἀποστερεῖ αὐτὸ τῆσ τε ἐπιθυμίασ ἅμα καὶ τῆσ φιλίασ τοῦ ἀγαθοῦ. οὐ γὰρ ἔτι ἐστὶν οὔτε κακὸν οὔτε ἀγαθόν, ἀλλὰ κακόν· φίλον δὲ ἀγαθῷ κακὸν οὐκ ἦν.

οὐ γὰρ οὖν. διὰ ταῦτα δὴ φαῖμεν ἂν καὶ τοὺσ ἤδη σοφοὺσ μηκέτι φιλοσοφεῖν, εἴτε θεοὶ εἴτε ἄνθρωποί εἰσιν οὗτοι· οὐδ’ αὖ ἐκείνουσ φιλοσοφεῖν τοὺσ οὕτωσ ἄγνοιαν ἔχοντασ ὥστε κακοὺσ εἶναι· κακὸν γὰρ καὶ ἀμαθῆ οὐδένα φιλοσοφεῖν. λείπονται δὴ οἱ ἔχοντεσ μὲν τὸ κακὸν τοῦτο, τὴν ἄγνοιαν, μήπω δὲ ὑπ’ αὐτοῦ ὄντεσ ἀγνώμονεσ μηδὲ ἀμαθεῖσ, ἀλλ’ ἔτι ἡγούμενοι μὴ εἰδέναι ἃ μὴ ἴσασιν. διὸ δὴ καὶ φιλοσοφοῦσιν οἱ οὔτε ἀγαθοὶ οὔτε κακοί πω ὄντεσ, ὅσοι δὲ κακοὶ οὐ φιλοσοφοῦσιν, οὐδὲ οἱ ἀγαθοί·

οὔτε γὰρ τὸ ἐναντίον τοῦ ἐναντίου οὔτε τὸ ὅμοιον τοῦ ὁμοίου φίλον ἡμῖν ἐφάνη ἐν τοῖσ ἔμπροσθεν λόγοισ. ἢ οὐ μέμνησθε; πάνυ γε, ἐφάτην. νῦν ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Λύσι τε καὶ Μενέξενε, παντὸσ μᾶλλον ἐξηυρήκαμεν ὃ ἔστιν τὸ φίλον καὶ οὔ. φαμὲν γὰρ αὐτό, καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ πανταχοῦ, τὸ μήτε κακὸν μήτε ἀγαθὸν διὰ κακοῦ παρουσίαν τοῦ ἀγαθοῦ φίλον εἶναι. παντάπασιν ἐφάτην τε καὶ συνεχωρείτην οὕτω τοῦτ’ ἔχειν.

καὶ δὴ καὶ αὐτὸσ ἐγὼ πάνυ ἔχαιρον, ὥσπερ θηρευτήσ τισ, ἔχων ἀγαπητῶσ ὃ ἐθηρευόμην.

κἄπειτ’ οὐκ οἶδ’ ὁπόθεν μοι ἀτοπωτάτη τισ ὑποψία εἰσῆλθεν ὡσ οὐκ ἀληθῆ εἰή τὰ ὡμολογημένα ἡμῖν, καὶ εὐθὺσ ἀχθεσθεὶσ εἶπον· βαβαῖ, ὦ Λύσι τε καὶ Μενέξενε, κινδυνεύομεν ὄναρ πεπλουτηκέναι. τί μάλιστα;

ἔφη ὁ Μενέξενοσ. φοβοῦμαι, ἦν δ’ ἐγώ, μὴ ὥσπερ ἀνθρώποισ ἀλαζόσιν λόγοισ τισὶν τοιούτοισ ψευδέσιν ἐντετυχήκαμεν περὶ τοῦ φίλου.

πῶσ δή;

ἔφη. ὧδε, ἦν δ’ ἐγώ, σκοπῶμεν·

φίλοσ ὃσ ἂν εἰή, πότερόν ἐστίν τῳ φίλοσ ἢ οὔ; ἀνάγκη, ἔφη. πότερον οὖν οὐδενὸσ ἕνεκα καὶ δι’ οὐδέν, ἢ ἕνεκά του καὶ διά τι; ἕνεκά του καὶ διά τι. πότερον φίλου ὄντοσ ἐκείνου τοῦ πράγματοσ, οὗ ἕνεκα φίλοσ ὁ φίλοσ τῷ φίλῳ, ἢ οὔτε φίλου οὔτε ἐχθροῦ; οὐ πάνυ, ἔφη, ἕπομαι.

εἰκότωσ γε, ἦν δ’ ἐγώ· ἀλλ’ ὧδε ἴσωσ ἀκολουθήσεισ, οἶμαι δὲ καὶ ἐγὼ μᾶλλον εἴσομαι ὅτι λέγω. ὁ κάμνων, νυνδὴ ἔφαμεν, τοῦ ἰατροῦ φίλοσ· οὐχ οὕτωσ; ναί. οὐκοῦν διὰ νόσον ἕνεκα ὑγιείασ τοῦ ἰατροῦ φίλοσ; ναί. ἡ δέ γε νόσοσ κακόν; πῶσ δ’ οὔ; τί δὲ ὑγίεια; ἦν δ’ ἐγώ· ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἢ οὐδέτερα; ἀγαθόν, ἔφη. ἐλέγομεν δ’ ἄρα, ὡσ ἐοίκεν, ὅτι τὸ σῶμα, οὔτε ἀγαθὸν οὔτε κακὸν <ὄν>, διὰ τὴν νόσον, τοῦτο δὲ διὰ τὸ κακόν, τῆσ ἰατρικῆσ φίλον ἐστίν, ἀγαθὸν δὲ ἰατρική·

ἕνεκα δὲ τῆσ ὑγιείασ τὴν φιλίαν ἡ ἰατρικὴ ἀνῄρηται, ἡ δὲ ὑγίεια ἀγαθόν. ἦ γάρ; ναί. φίλον δὲ ἢ οὐ φίλον ἡ ὑγίεια; φίλον. ἡ δὲ νόσοσ ἐχθρόν. πάνυ γε. τὸ οὔτε κακὸν οὔτε ἀγαθὸν ἄρα διὰ τὸ κακὸν καὶ τὸ ἐχθρὸν τοῦ ἀγαθοῦ φίλον ἐστὶν ἕνεκα τοῦ ἀγαθοῦ καὶ φίλου. φαίνεται.

ἕνεκα ἄρα τοῦ φίλου <τοῦ φίλου> τὸ φίλον φίλον διὰ τὸ ἐχθρόν. ἐοίκεν. εἰε͂ν, ἦν δ’ ἐγώ.

ἐπειδὴ ἐνταῦθα ἥκομεν, ὦ παῖδεσ, πρόσσχωμεν τὸν νοῦν μὴ ἐξαπατηθῶμεν. ὅτι μὲν γὰρ φίλον τοῦ φίλου τὸ φίλον γέγονεν, ἐῶ χαίρειν, καὶ τοῦ ὁμοίου γε τὸ ὅμοιον φίλον γίγνεται, ὅ φαμεν ἀδύνατον εἶναι· ἀλλ’ ὅμωσ τόδε σκεψώμεθα, μὴ ἡμᾶσ ἐξαπατήσῃ τὸ νῦν λεγόμενον. ἡ ἰατρική, φαμέν, ἕνεκα τῆσ ὑγιείασ φίλον.

ναί. οὐκοῦν καὶ ἡ ὑγίεια φίλον; πάνυ γε. εἰ ἄρα φίλον, ἕνεκά του. ναί. φίλου γέ τινοσ δή, εἴπερ ἀκολουθήσει τῇ πρόσθεν ὁμολογίᾳ. πάνυ γε. οὐκοῦν καὶ ἐκεῖνο φίλον αὖ ἔσται ἕνεκα φίλου; ναί. ἆρ’ οὖν οὐκ ἀνάγκη ἀπειπεῖν ἡμᾶσ οὕτωσ ἰόντασ ἢ ἀφικέσθαι ἐπί τινα ἀρχήν, ἣ οὐκέτ’ ἐπανοίσει ἐπ’ ἄλλο φίλον, ἀλλ’ ἥξει ἐπ’ ἐκεῖνο ὅ ἐστιν πρῶτον φίλον, οὗ ἕνεκα καὶ τὰ ἄλλα φαμὲν πάντα φίλα εἶναι; ἀνάγκη.

τοῦτο δή ἐστιν ὃ λέγω, μὴ ἡμᾶσ τἆλλα πάντα ἃ εἴπομεν ἐκείνου ἕνεκα φίλα εἶναι, ὥσπερ εἴδωλα ἄττα ὄντα αὐτοῦ, ἐξαπατᾷ, ᾖ δ’ ἐκεῖνο τὸ πρῶτον, ὃ ὡσ ἀληθῶσ ἐστι φίλον. ἐννοήσωμεν γὰρ οὑτωσί· ὅταν τίσ τι περὶ πολλοῦ ποιῆται, οἱο͂́νπερ ἐνίοτε πατὴρ ὑὸν ἀντὶ πάντων τῶν ἄλλων χρημάτων προτιμᾷ, ὁ δὴ τοιοῦτοσ ἕνεκα τοῦ τὸν ὑὸν περὶ παντὸσ ἡγεῖσθαι ἆρα καὶ ἄλλο τι ἂν περὶ πολλοῦ ποιοῖτο; οἱο͂ν εἰ αἰσθάνοιτο αὐτὸν κώνειον πεπωκότα, ἆρα περὶ πολλοῦ ποιοῖτ’ ἂν οἶνον, εἴπερ τοῦτο ἡγοῖτο τὸν ὑὸν σώσειν;

τί μήν; ἔφη. οὐκοῦν καὶ τὸ ἀγγεῖον, ἐν ᾧ ὁ οἶνοσ ἐνείη; πάνυ γε. ἆρ’ οὖν τότε οὐδὲν περὶ πλείονοσ ποιεῖται, κύλικα κεραμέαν ἢ τὸν ὑὸν τὸν αὑτοῦ, οὐδὲ τρεῖσ κοτύλασ οἴνου ἢ τὸν ὑόν; ἢ ὧδέ πωσ ἔχει· πᾶσα ἡ τοιαύτη σπουδὴ οὐκ ἐπὶ τούτοισ ἐστὶν ἐσπουδασμένη, ἐπὶ τοῖσ ἕνεκά του παρασκευαζομένοισ, ἀλλ’ ἐπ’ ἐκείνῳ οὗ ἕνεκα πάντα τὰ τοιαῦτα παρασκευάζεται. οὐχ ὅτι πολλάκισ λέγομεν ὡσ περὶ πολλοῦ ποιούμεθα χρυσίον καὶ ἀργύριον·

ἀλλὰ μὴ οὐδέν τι μᾶλλον οὕτω τό γε ἀληθὲσ ἔχῃ, ἀλλ’ ἐκεῖνό ἐστιν ὃ περὶ παντὸσ ποιούμεθα, ὃ ἂν φανῇ ὄν, ὅτου ἕνεκα καὶ χρυσίον καὶ πάντα τὰ παρασκευαζόμενα παρασκευάζεται. ἆρ’ οὕτωσ φήσομεν; πάνυ γε. οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ φίλου ὁ αὐτὸσ λόγοσ; ὅσα γάρ φαμεν φίλα εἶναι ἡμῖν ἕνεκα φίλου τινὸσ ἑτέρου, ῥήματι φαινόμεθα λέγοντεσ αὐτό· φίλον δὲ τῷ ὄντι κινδυνεύει ἐκεῖνο αὐτὸ εἶναι, εἰσ ὃ πᾶσαι αὗται αἱ λεγόμεναι φιλίαι τελευτῶσιν.

κινδυνεύει οὕτωσ, ἔφη, ἔχειν. οὐκοῦν τό γε τῷ ὄντι φίλον οὐ φίλου τινὸσ ἕνεκα φίλον ἐστίν; ἀληθῆ. τοῦτο μὲν δὴ ἀπήλλακται, μὴ φίλου τινὸσ ἕνεκα τὸ φίλον φίλον εἶναι·

ἀλλ’ ἆρα τὸ ἀγαθόν ἐστιν φίλον; ἔμοιγε δοκεῖ. ἆρ’ οὖν διὰ τὸ κακὸν τὸ ἀγαθὸν φιλεῖται, καὶ ἔχει ὧδε· εἰ τριῶν ὄντων ὧν νυνδὴ ἐλέγομεν, ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ μήτε ἀγαθοῦ μήτε κακοῦ, τὰ δύο λειφθείη, τὸ δὲ κακὸν ἐκποδὼν ἀπέλθοι καὶ μηδενὸσ ἐφάπτοιτο μήτε σώματοσ μήτε ψυχῆσ μήτε τῶν ἄλλων, ἃ δή φαμεν αὐτὰ καθ’ αὑτὰ οὔτε κακὰ εἶναι οὔτε ἀγαθά, ἆρα τότε οὐδὲν ἂν ἡμῖν χρήσιμον εἰή τὸ ἀγαθόν, ἀλλ’ ἄχρηστον ἂν γεγονὸσ εἰή;

εἰ γὰρ μηδὲν ἡμᾶσ ἔτι βλάπτοι, οὐδὲν ἂν οὐδεμιᾶσ ὠφελίασ δεοίμεθα, καὶ οὕτω δὴ ἂν τότε γένοιτο κατάδηλον ὅτι διὰ τὸ κακὸν τἀγαθὸν ἠγαπῶμεν καὶ ἐφιλοῦμεν, ὡσ φάρμακον ὂν τοῦ κακοῦ τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ κακὸν νόσημα· νοσήματοσ δὲ μὴ ὄντοσ οὐδὲν δεῖ φαρμάκου.

ἆρ’ οὕτω πέφυκέ τε καὶ φιλεῖται τἀγαθὸν διὰ τὸ κακὸν ὑφ’ ἡμῶν, τῶν μεταξὺ ὄντων τοῦ κακοῦ τε καὶ τἀγαθοῦ, αὐτὸ δ’ ἑαυτοῦ ἕνεκα οὐδεμίαν χρείαν ἔχει; ἐοίκεν, ἦ δ’ ὅσ, οὕτωσ ἔχειν. τὸ ἄρα φίλον ἡμῖν ἐκεῖνο, εἰσ ὃ ἐτελεύτα πάντα τὰ ἄλλα ‐ ἕνεκα ἑτέρου φίλου φίλα ἔφαμεν εἶναι ἐκεῖνα ‐ οὐδὲν δὲ τούτοισ ἐοίκεν. ταῦτα μὲν γὰρ φίλου ἕνεκα φίλα κέκληται, τὸ δὲ τῷ ὄντι φίλον πᾶν τοὐναντίον τούτου φαίνεται πεφυκόσ·

φίλον γὰρ ἡμῖν ἀνεφάνη ὂν ἐχθροῦ ἕνεκα, εἰ δὲ τὸ ἐχθρὸν ἀπέλθοι, οὐκέτι, ὡσ ἐοίκ’, ἔσθ’ ἡμῖν φίλον. οὔ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὥσ γε νῦν λέγεται. πότερον, ἦν δ’ ἐγώ, πρὸσ Διόσ, ἐὰν τὸ κακὸν ἀπόληται, οὐδὲ πεινῆν ἔτι ἔσται οὐδὲ διψῆν οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν τῶν τοιούτων; ἢ πείνη μὲν ἔσται, ἐάνπερ ἄνθρωποί τε καὶ τἆλλα ζῷα ᾖ, οὐ μέντοι βλαβερά γε;

καὶ δίψα δὴ καὶ αἱ ἄλλαι ἐπιθυμίαι, ἀλλ’ οὐ κακαί, ἅτε τοῦ κακοῦ ἀπολωλότοσ; ἢ γελοῖον τὸ ἐρώτημα, ὅτι ποτ’ ἔσται τότε ἢ μὴ ἔσται; τίσ γὰρ οἶδεν; ἀλλ’ οὖν τόδε γ’ ἴσμεν, ὅτι καὶ νῦν ἔστιν πεινῶντα βλάπτεσθαι, ἔστιν δὲ καὶ ὠφελεῖσθαι. ἦ γάρ; πάνυ γε. οὐκοῦν καὶ διψῶντα καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων πάντων ἐπιθυμοῦντα ἔστιν ἐνίοτε μὲν ὠφελίμωσ ἐπιθυμεῖν, ἐνίοτε δὲ βλαβερῶσ, ἐνίοτε δὲ μηδέτερα; σφόδρα γε.

οὐκοῦν ἐὰν ἀπολλύηται τὰ κακά, ἅ γε μὴ τυγχάνει ὄντα κακά, τί προσήκει τοῖσ κακοῖσ συναπόλλυσθαι; οὐδέν. ἔσονται ἄρα αἱ μήτε ἀγαθαὶ μήτε κακαὶ ἐπιθυμίαι καὶ ἐὰν ἀπόληται τὰ κακά. φαίνεται. οἱο͂́ν τε οὖν ἐστιν ἐπιθυμοῦντα καὶ ἐρῶντα τούτου οὗ ἐπιθυμεῖ καὶ ἐρᾷ μὴ φιλεῖν; οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. ἔσται ἄρα καὶ τῶν κακῶν ἀπολομένων, ὡσ ἐοίκεν, φίλ’ ἄττα. ναί.

οὐκ ἄν, εἴ γε τὸ κακὸν αἴτιον ἦν τοῦ φίλον τι εἶναι, οὐκ ἂν ἦν τούτου ἀπολομένου φίλον ἕτερον ἑτέρῳ. αἰτίασ γὰρ ἀπολομένησ ἀδύνατόν που ἦν ἔτ’ ἐκεῖνο εἶναι, οὗ ἦν αὕτη ἡ αἰτία. ὀρθῶσ λέγεισ. οὐκοῦν ὡμολόγηται ἡμῖν τὸ φίλον φιλεῖν τι καὶ διά τι· καὶ ᾠήθημεν τότε γε διὰ τὸ κακὸν τὸ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν τὸ ἀγαθὸν φιλεῖν; ἀληθῆ. νῦν δέ γε, ὡσ ἐοίκε, φαίνεται ἄλλη τισ αἰτία τοῦ φιλεῖν τε καὶ φιλεῖσθαι.

ἐοίκεν. ἆρ’ οὖν τῷ ὄντι, ὥσπερ ἄρτι ἐλέγομεν, ἡ ἐπιθυμία τῆσ φιλίασ αἰτία, καὶ τὸ ἐπιθυμοῦν φίλον ἐστὶν τούτῳ οὗ ἐπιθυμεῖ καὶ τότε ὅταν ἐπιθυμῇ, ὃ δὲ τὸ πρότερον ἐλέγομεν φίλον εἶναι, ὕθλοσ τισ ἦν, ὥσπερ ποίημα μακρὸν συγκείμενον; κινδυνεύει, ἔφη. ἀλλὰ μέντοι, ἦν δ’ ἐγώ, τό γε ἐπιθυμοῦν, οὗ ἂν ἐνδεὲσ ᾖ, τούτου ἐπιθυμεῖ. ἦ γάρ; ναί.

καὶ εἰ ἄρα τισ ἕτεροσ ἑτέρου ἐπιθυμεῖ, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ παῖδεσ, ἢ ἐρᾷ, οὐκ ἄν ποτε ἐπεθύμει οὐδὲ ἤρα οὐδὲ ἐφίλει, εἰ μὴ οἰκεῖόσ πῃ τῷ ἐρωμένῳ ἐτύγχανεν ὢν ἢ κατὰ τὴν ψυχὴν ἢ κατά τι τῆσ ψυχῆσ ἦθοσ ἢ τρόπουσ ἢ εἶδοσ. τὸ δ’ ἐνδεὲσ ἄρα φίλον ἐκείνου οὗ ἂν ἐνδεὲσ ᾖ; δοκεῖ μοι. ἐνδεὲσ δὲ γίγνεται οὗ ἄν τι ἀφαιρῆται. πῶσ δ’ οὔ; τοῦ οἰκείου δή, ὡσ ἐοίκεν, ὅ τε ἔρωσ καὶ ἡ φιλία καὶ ἡ ἐπιθυμία τυγχάνει οὖσα, ὡσ φαίνεται, ὦ Μενέξενέ τε καὶ Λύσι. συνεφάτην. ὑμεῖσ ἄρα εἰ φίλοι ἐστὸν ἀλλήλοισ, φύσει πῃ οἰκεῖοί ἐσθ’ ὑμῖν αὐτοῖσ. κομιδῇ, ἐφάτην. πάνυ γε, ἔφη ὁ Μενέξενοσ·

ὁ δὲ Λύσισ ἐσίγησεν. εἰε͂ν, ἦν δ’ ἐγώ. τὸ μὲν δὴ φύσει οἰκεῖον ἀναγκαῖον ἡμῖν πέφανται φιλεῖν. ἐοίκεν, ἔφη. ἀναγκαῖον ἄρα τῷ γνησίῳ ἐραστῇ καὶ μὴ προσποιήτῳ φιλεῖσθαι ὑπὸ τῶν παιδικῶν. ὁ μὲν οὖν Λύσισ καὶ ὁ Μενέξενοσ μόγισ πωσ ἐπενευσάτην, ὁ δὲ Ἱπποθάλησ ὑπὸ τῆσ ἡδονῆσ παντοδαπὰ ἠφίει χρώματα.

καὶ ἐγὼ εἶπον, βουλόμενοσ τὸν λόγον ἐπισκέψασθαι, εἰ μέν τι τὸ οἰκεῖον τοῦ ὁμοίου διαφέρει, λέγοιμεν ἄν τι, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Λύσι τε καὶ Μενέξενε, περὶ φίλου, ὃ ἔστιν·

εἰ δὲ ταὐτὸν τυγχάνει ὂν ὅμοιόν τε καὶ οἰκεῖον, οὐ ῥᾴδιον ἀποβαλεῖν τὸν πρόσθεν λόγον, ὡσ οὐ τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ κατὰ τὴν ὁμοιότητα ἄχρηστον· τὸ δὲ ἄχρηστον φίλον ὁμολογεῖν πλημμελέσ. βούλεσθ’ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, ἐπειδὴ ὥσπερ μεθύομεν ὑπὸ τοῦ λόγου, συγχωρήσωμεν καὶ φῶμεν ἕτερόν τι εἶναι τὸ οἰκεῖον τοῦ ὁμοίου; πάνυ γε.

πότερον οὖν καὶ τἀγαθὸν οἰκεῖον θήσομεν παντί, τὸ δὲ κακὸν ἀλλότριον εἶναι; ἢ τὸ μὲν κακὸν τῷ κακῷ οἰκεῖον, τῷ δὲ ἀγαθῷ τὸ ἀγαθόν, τῷ δὲ μήτε ἀγαθῷ μήτε κακῷ τὸ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακόν; οὕτωσ ἐφάτην δοκεῖν σφίσιν ἕκαστον ἑκάστῳ οἰκεῖον εἶναι. πάλιν ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ παῖδεσ, οὓσ τὸ πρῶτον λόγουσ ἀπεβαλόμεθα περὶ φιλίασ, εἰσ τούτουσ εἰσπεπτώκαμεν·

ὁ γὰρ ἄδικοσ τῷ ἀδίκῳ καὶ ὁ κακὸσ τῷ κακῷ οὐδὲν ἧττον φίλοσ ἔσται ἢ ὁ ἀγαθὸσ τῷ ἀγαθῷ. ἐοίκεν, ἔφη. τί δέ; τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ οἰκεῖον ἂν ταὐτὸν φῶμεν εἶναι, ἄλλο τι ἢ ὁ ἀγαθὸσ τῷ ἀγαθῷ μόνον φίλοσ; πάνυ γε. ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτό γε ᾠόμεθα ἐξελέγξαι ἡμᾶσ αὐτούσ· ἢ οὐ μέμνησθε; μεμνήμεθα. τί οὖν ἂν ἔτι χρησαίμεθα τῷ λόγῳ;

ἢ δῆλον ὅτι οὐδέν; δέομαι οὖν, ὥσπερ οἱ σοφοὶ ἐν τοῖσ δικαστηρίοισ, τὰ εἰρημένα ἅπαντα ἀναπεμπάσασθαι. εἰ γὰρ μήτε οἱ φιλούμενοι μήτε οἱ φιλοῦντεσ μήτε οἱ ὅμοιοι μήτε οἱ ἀνόμοιοι μήτε οἱ ἀγαθοὶ μήτε οἱ οἰκεῖοι μήτε τὰ ἄλλα ὅσα διεληλύθαμεν ‐ οὐ γὰρ ἔγωγε ἔτι μέμνημαι ὑπὸ τοῦ πλήθουσ ‐ ἀλλ’ εἰ μηδὲν τούτων φίλον ἐστίν, ἐγὼ μὲν οὐκέτι ἔχω τί λέγω. ταῦτα δ’ εἰπὼν ἐν νῷ εἶχον ἄλλον ἤδη τινὰ τῶν πρεσβυτέρων κινεῖν·

κᾆτα, ὥσπερ δαίμονέσ τινεσ, προσελθόντεσ οἱ παιδαγωγοί, ὅ τε τοῦ Μενεξένου καὶ ὁ τοῦ Λύσιδοσ, ἔχοντεσ αὐτῶν τοὺσ ἀδελφούσ, παρεκάλουν καὶ ἐκέλευον αὐτοὺσ οἴκαδ’ ἀπιέναι· ἤδη γὰρ ἦν ὀψέ. τὸ μὲν οὖν πρῶτον καὶ ἡμεῖσ καὶ οἱ περιεστῶτεσ αὐτοὺσ ἀπηλαύνομεν· ἐπειδὴ δὲ οὐδὲν ἐφρόντιζον ἡμῶν, ἀλλ’ ὑποβαρβαρίζοντεσ ἠγανάκτουν τε καὶ οὐδὲν ἧττον ἐκάλουν, ἀλλ’ ἐδόκουν ἡμῖν ὑποπεπωκότεσ ἐν τοῖσ Ἑρμαίοισ ἄποροι εἶναι προσφέρεσθαι, ἡττηθέντεσ οὖν αὐτῶν διελύσαμεν τὴν συνουσίαν. ὅμωσ δ’ ἔγωγε ἤδη ἀπιόντων αὐτῶν, νῦν μέν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Λύσι τε καὶ Μενέξενε, καταγέλαστοι γεγόναμεν ἐγώ τε, γέρων ἀνήρ, καὶ ὑμεῖσ.

ἐροῦσι γὰρ οἵδε ἀπιόντεσ ὡσ οἰόμεθα ἡμεῖσ ἀλλήλων φίλοι εἶναι ‐ καὶ ἐμὲ γὰρ ἐν ὑμῖν τίθημι ‐ οὔπω δὲ ὅτι ἔστιν ὁ φίλοσ οἱοῖ́ τε ἐγενόμεθα ἐξευρεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION