Plato, Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis, Θεάγης

(플라톤, Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis, Θεάγης)

ὦ Σώκρατεσ, ἐδεόμην ἄττα σοι ἰδιολογήσασθαι, εἰ σχολή· κἂν εἰ ἀσχολία δὲ μὴ πάνυ τισ μεγάλη, ὅμωσ ἐμοῦ ἕνεκα ποίησαι σχολήν. ἀλλὰ καὶ ἄλλωσ τυγχάνω σχολάζων, καὶ δὴ σοῦ γε ἕνεκα καὶ πάνυ. ἀλλ’ εἴ τι βούλει λέγειν, ἔξεστιν. βούλει οὖν δεῦρο εἰσ τὴν τοῦ Διὸσ τοῦ ἐλευθερίου στοὰν ἐκποδὼν ἀποχωρήσωμεν; εἰ σοὶ δοκεῖ. ἰώμεν δή.

ὦ Σώκρατεσ, πάντα τὰ φυτὰ κινδυνεύει τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχειν, καὶ τὰ ἐκ τῆσ γῆσ φυόμενα καὶ τὰ ζῷα τά τε ἄλλα καὶ ἅνθρωποσ. καὶ γὰρ ἐν τοῖσ φυτοῖσ ῥᾷστον ἡμῖν τοῦτο γίγνεται, ὅσοι τὴν γῆν γεωργοῦμεν, τὸ παρασκευάσασθαι πάντα τὰ πρὸ τοῦ φυτεύειν καὶ αὐτὸ τὸ φυτεῦσαι· ἐπειδὰν δὲ τὸ φυτευθὲν βιῷ, μετὰ τοῦτο θεραπεία τοῦ φύντοσ καὶ πολλὴ καὶ χαλεπὴ καὶ δύσκολοσ γίγνεται. οὕτω δὲ ἔχειν ἐοίκε καὶ τὸ περὶ τῶν ἀνθρώπων·

ἀπὸ τῶν ἐμαυτοῦ ἐγὼ πραγμάτων τεκμαίρομαι καὶ ἐσ τἆλλα. καὶ γὰρ ἐμοὶ ἡ τοῦ ὑέοσ τουτουί̈, εἴτε φυτείαν εἴτε παιδοποιίαν δεῖ αὐτὴν ὀνομάζειν, πάντων ῥᾴστη γέγονεν, ἡ δὲ τροφὴ δύσκολόσ τε καὶ ἀεὶ ἐν φόβῳ περὶ αὐτοῦ δεδιότι. τὰ μὲν οὖν ἄλλα πολλὰ ἂν εἰή λέγειν, ἡ δὲ νῦν παροῦσα ἐπιθυμία τούτῳ πάνυ με φοβεῖ ‐ ἔστι μὲν γὰρ οὐκ ἀγεννήσ, σφαλερὰ δέ ‐ ἐπιθυμεῖ γὰρ δὴ οὗτοσ ἡμῖν, ὦ Σώκρατεσ, ὥσ φησι, σοφὸσ γενέσθαι. δοκῶ γάρ μοι, τῶν ἡλικιωτῶν τινεσ αὐτοῦ καὶ δημοτῶν, εἰσ τὸ ἄστυ καταβαίνοντεσ, λόγουσ τινὰσ ἀπομνημονεύοντεσ διαταράττουσιν αὐτόν, οὓσ ἐζήλωκεν καὶ πάλαι μοι πράγματα παρέχει, ἀξιῶν ἐπιμεληθῆναί με ἑαυτοῦ καὶ χρήματα τελέσαι τινὶ τῶν σοφιστῶν, ὅστισ αὐτὸν σοφὸν ποιήσει.

ἐμοὶ δὲ τῶν μὲν χρημάτων καὶ ἔλαττον μέλει, ἡγοῦμαι δὲ τοῦτον οὐκ εἰσ μικρὸν κίνδυνον ἰέναι οἷ σπεύδει. τέωσ μὲν οὖν αὐτὸν κατεῖχον παραμυθούμενοσ·

ἐπειδὴ δὲ οὐκέτι οἱο͂́σ τέ εἰμι, ἡγοῦμαι κράτιστον εἶναι πείθεσθαι αὐτῷ, ἵνα μὴ πολλάκισ ἄνευ ἐμοῦ συγγενόμενόσ τῳ διαφθαρῇ. νῦν οὖν ἥκω ἐπ’ αὐτὰ ταῦτα, ἵνα τῳ τούτων τῶν σοφιστῶν δοκούντων εἶναι συστήσω τουτονί. σὺ οὖν ἡμῖν εἰσ καλὸν παρεφάνησ, ᾧ ἂν ἐγὼ μάλιστα ἐβουλόμην περὶ τῶν τοιούτων μέλλων πράξειν συμβουλεύσασθαι. ἀλλ’ εἴ τι ἔχεισ συμβουλεύειν ἐξ ὧν ἐμοῦ ἀκήκοασ, ἔξεστί τε καὶ χρή. ἀλλὰ μὲν δή, ὦ Δημόδοκε, καὶ λέγεταί γε συμβουλὴ ἱερὸν χρῆμα εἶναι. εἴπερ οὖν καὶ ἄλλη ἡτισοῦν ἐστιν ἱερά, καὶ αὕτη ἂν εἰή περὶ ἧσ σὺ νῦν συμβουλεύῃ·

οὐ γὰρ ἔστι περὶ ὅτου θειοτέρου ἂν ἄνθρωποσ βουλεύσαιτο ἢ περὶ παιδείασ καὶ αὑτοῦ καὶ τῶν αὑτοῦ οἰκείων. πρῶτον μὲν οὖν ἐγώ τε καὶ σὺ συνομολογήσωμεν τί ποτε οἰόμεθα τοῦτο εἶναι περὶ οὗ βουλευόμεθα· μὴ γὰρ πολλάκισ ἐγὼ μὲν ἄλλο τι αὐτὸ ὑπολαμβάνω, σὺ δὲ ἄλλο, κἄπειτα πόρρω που τῆσ συνουσίασ αἰσθώμεθα γελοῖοι ὄντεσ, ἐγώ τε ὁ συμβουλεύων καὶ σὺ ὁ συμβουλευόμενοσ, μηδὲν τῶν αὐτῶν ἡγούμενοι. ἀλλά μοι δοκεῖσ ὀρθῶσ λέγειν, ὦ Σώκρατεσ, καὶ ποιεῖν χρὴ οὕτω.

καὶ λέγω γε ὀρθῶσ, οὐ μέντοι παντάπασί γε· σμικρὸν γάρ τι μετατίθεμαι. ἐννοῶ γὰρ μὴ καὶ ὁ μειρακίσκοσ οὗτοσ οὐ τούτου ἐπιθυμεῖ οὗ ἡμεῖσ αὐτὸν οἰόμεθα ἐπιθυμεῖν ἀλλ’ ἑτέρου, εἶτ’ αὖ ἡμεῖσ ἔτι ἀτοπώτεροι ὦμεν περὶ ἄλλου του βουλευόμενοι. ὀρθότατον οὖν μοι δοκεῖ εἶναι ἀπ’ αὐτοῦ τούτου ἄρχεσθαι, διαπυνθανομένουσ ὅτι καὶ ἔστιν οὗ ἐπιθυμεῖ.

κινδυνεύει γοῦν οὕτω βέλτιστον εἶναι ὡσ σὺ λέγεισ. εἰπὲ δή μοι, τί καλὸν ὄνομα τῷ νεανίσκῳ; τί αὐτὸν προσαγορεύωμεν; Θεάγησ ὄνομα τούτῳ, ὦ Σώκρατεσ. καλόν γε, ὦ Δημόδοκε, τῷ ὑεῖ τὸ ὄνομα ἔθου καὶ ἱεροπρεπέσ. εἰπὲ δὴ ἡμῖν, ὦ Θέαγεσ, ἐπιθυμεῖν φῂσ σοφὸσ γενέσθαι, καὶ ἀξιοῖσ σου τὸν πατέρα τόνδε ἐξευρεῖν ἀνδρόσ τινοσ συνουσίαν τοιούτου ὅστισ σε σοφὸν ποιήσει; ναί.

σοφοὺσ δὲ καλεῖσ πότερον τοὺσ ἐπιστήμονασ, περὶ ὅτου ἂν ἐπιστήμονεσ ὦσιν, ἢ τοὺσ μή; τοὺσ ἐπιστήμονασ ἔγωγε. τί οὖν; οὐκ ἐδιδάξατό σε ὁ πατὴρ καὶ ἐπαίδευσεν ἅπερ ἐνθάδε οἱ ἄλλοι πεπαίδευνται, οἱ τῶν καλῶν κἀγαθῶν πατέρων ὑεῖσ, οἱο͂ν γράμματά τε καὶ κιθαρίζειν καὶ παλαίειν καὶ τὴν ἄλλην ἀγωνίαν; ἐμέ γε. ἔτι οὖν οἰεί τινὸσ ἐπιστήμησ ἐλλείπειν, ἧσ προσήκει ὑπὲρ σοῦ τὸν πατέρα ἐπιμεληθῆναι;

ἔγωγε. τίσ ἐστιν αὕτη; εἰπὲ καὶ ἡμῖν, ἵνα σοι χαρισώμεθα. οἶδεν καὶ οὗτοσ, ὦ Σώκρατεσ ‐ ἐπεὶ πολλάκισ ἐγὼ αὐτῷ εἴρηκα ‐ ἀλλὰ ταῦτα ἐξεπίτηδεσ πρὸσ σὲ λέγει, ὡσ δὴ οὐκ εἰδὼσ οὗ ἐγὼ ἐπιθυμῶ· τοιαῦτα γὰρ ἕτερα καὶ πρὸσ ἐμὲ μάχεταί τε καὶ οὐκ ἐθέλει με οὐδενὶ συστῆσαι. ἀλλὰ τὰ μὲν ἔμπροσθέν σοι ἦν πρὸσ τοῦτον ῥηθέντα ὥσπερ ἄνευ μαρτύρων λεγόμενα· νυνὶ δὲ ἐμὲ ποίησαι μάρτυρα, καὶ ἐναντίον ἐμοῦ κάτειπε τίσ ἐστιν αὕτη ἡ σοφία ἧσ ἐπιθυμεῖσ.

φέρε γάρ, εἰ ἐπεθύμεισ ταύτησ ᾗ οἱ ἄνθρωποι τὰ πλοῖα κυβερνῶσιν, καὶ ἐγώ σε ἐτύγχανον ἀνερωτῶν· "ὦ Θέαγεσ, τίνοσ ἐνδεὴσ ὢν σοφίασ μέμφῃ τῷ πατρὶ ὅτι οὐκ ἐθέλει σε συνιστάναι παρ’ ὧν ἂν σὺ σοφὸσ γένοιο; τί ἄν μοι ἀπεκρίνω; τίνα αὐτὴν εἶναι; ἆρα οὐ κυβερνητικήν; ναί. εἰ δὲ ἐπιθυμῶν ταύτην τὴν σοφίαν εἶναι σοφὸσ ᾗ τὰ ἁρ́ματα κυβερνῶσιν εἶτ’ ἐμέμφου τῷ πατρί, ἐμοῦ αὖ ἐρωτῶντοσ τίσ ἐστιν αὕτη ἡ σοφία, τίνα ἂν ἀπεκρίνω αὐτὴν εἶναι;

ἆρ’ οὐχὶ ἡνιοχικήν; ναί. ἧσ δὲ δὴ νῦν τυγχάνεισ ἐπιθυμῶν, πότερον ἀνώνυμόσ τίσ ἐστιν ἢ ἔχει ὄνομα; οἶμαι ἔγωγε ἔχειν. πότερον οὖν αὐτὴν μὲν οἶσθα, οὐ μέντοι τό γε ὄνομα, ἢ καὶ τὸ ὄνομα; καὶ τὸ ὄνομα ἔγωγε. τί οὖν ἔστιν; εἰπέ. τί δὲ ἄλλο, ὦ Σώκρατεσ, αὐτῇ ὄνομά τισ φαίη ἂν εἶναι ἀλλ’ ἢ σοφίαν;

οὐκοῦν καὶ ἡ ἡνιοχεία σοφία ἐστίν; ἢ ἀμαθία δοκεῖ σοι εἶναι; οὐκ ἔμοιγε. ἀλλὰ σοφία; ναί. ἡῖ τί χρώμεθα; οὐχ ᾗ ἵππων ἐπιστάμεθα ζεύγουσ ἄρχειν; ναί. οὐκοῦν καὶ ἡ κυβερνητικὴ σοφία ἐστίν; ἔμοιγε δοκεῖ. ἆρ’ οὐχ αὕτη ᾗ πλοίων ἐπιστάμεθα ἄρχειν; αὕτη μὲν οὖν. ἧσ δὲ δὴ σὺ ἐπιθυμεῖσ ἡ σοφία τίσ ἐστιν; ᾗ τίνοσ ἐπιστάμεθα ἄρχειν; ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ᾗ τῶν ἀνθρώπων.

μῶν ᾗ τῶν καμνόντων; οὐ δῆτα. ἰατρικὴ γὰρ αὕτη ἐστίν· ἦ γάρ; ναί. ἀλλ’ ᾗ τῶν ᾀδόντων ἐπιστάμεθα ἐν τοῖσ χοροῖσ ἄρχειν; οὔ. μουσικὴ γὰρ αὕτη γε; πάνυ γε. ἀλλ’ ᾗ τῶν γυμναζομένων ἐπιστάμεθα ἄρχειν; οὔ. γυμναστικὴ γὰρ αὕτη γε; ναί. ἀλλ’ ᾗ τῶν τί ποιούντων; προθυμοῦ εἰπεῖν ὥσπερ ἐγὼ σοὶ τὰ ἔμπροσθεν. ἡῖ τῶν ἐν τῇ πόλει, ἔμοιγε δοκεῖ.

οὐκοῦν ἐν τῇ πόλει εἰσὶν καὶ οἱ κάμνοντεσ; ναί, ἀλλ’ οὐ τούτων λέγω μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν τῇ πόλει. ἆρά γε μανθάνω ἣν λέγεισ τέχνην; δοκεῖσ γάρ μοι λέγειν οὐχ ᾗ τῶν θεριζόντων ἐπιστάμεθα ἄρχειν καὶ τρυγώντων καὶ τῶν φυτευόντων καὶ σπειρόντων καὶ ἁλοώντων· αὕτη μὲν γὰρ γεωργική, ᾗ τούτων ἄρχομεν. ἦ γάρ; ναί. οὐδέ γε οἶμαι ᾗ τῶν πριζόντων καὶ τρυπώντων καὶ ξεόντων καὶ τορνευόντων συμπάντων ἐπιστάμεθα ἄρχειν, οὐ ταύτην λέγεισ·

αὕτη μὲν γὰρ οὐ τεκτονική; ναί. ἀλλ’ ἴσωσ ᾗ τούτων τε πάντων καὶ αὐτῶν τῶν γεωργῶν καὶ τῶν τεκτόνων καὶ τῶν δημιουργῶν ἁπάντων καὶ τῶν ἰδιωτῶν καὶ τῶν γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, ταύτην ἴσωσ λέγεισ τὴν σοφίαν. ταύτην πάλαι, ὦ Σώκρατεσ, βούλομαι λέγειν. ἔχεισ οὖν εἰπεῖν, Αἴγισθοσ ὁ Ἀγαμέμνονα ἀποκτείνασ ἐν Ἄργει ἆρα τούτων ἦρχεν ὧν σὺ λέγεισ, τῶν τε δημιουργῶν καὶ ἰδιωτῶν καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν συμπάντων, ἢ ἄλλων τινῶν;

οὔκ, ἀλλὰ τούτων. τί δὲ δή; Πηλεὺσ ὁ Αἰακοῦ ἐν Φθίᾳ οὐ τῶν αὐτῶν τούτων ἦρχεν; ναί. Περίανδρον δὲ τὸν Κυψέλου ἄρχοντα ἐν Κορίνθῳ ἤδη ἀκήκοασ γενέσθαι; ἔγωγε. οὐ τῶν αὐτῶν τούτων ἄρχοντα ἐν τῇ αὑτοῦ πόλει; ναί.

τί δὲ Ἀρχέλαον τὸν Περδίκκου, τὸν νεωστὶ τοῦτον ἄρχοντα ἐν Μακεδονίᾳ; οὐ τῶν αὐτῶν ἡγῇ τούτων ἄρχειν; ἔγωγε. Ἱππίαν δὲ τὸν Πεισιστράτου ἐν τῇδε τῇ πόλει ἄρξαντα τίνων οἰεί ἄρξαι; οὐ τούτων; πῶσ γὰρ οὔ; εἴποισ ἂν οὖν μοι τίνα ἐπωνυμίαν ἔχει Βάκισ τε καὶ Σίβυλλα καὶ ὁ ἡμεδαπὸσ Ἀμφίλυτοσ; τίνα γὰρ ἄλλην, ὦ Σώκρατεσ, πλήν γε χρησμῳδοί; ὀρθῶσ λέγεισ.

ἀλλὰ καὶ τούσδε μοι οὕτω πειρῶ ἀποκρίνασθαι, τίνα ἐπωνυμίαν ἔχει Ἱππίασ καὶ Περίανδροσ διὰ τὴν αὐτὴν ἀρχήν; οἶμαι μὲν τύραννοι· τί γὰρ ἄλλο; οὐκοῦν ὅστισ ἐπιθυμεῖ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐν τῇ πόλει συμπάντων ἄρχειν, τῆσ αὐτῆσ ἀρχῆσ τούτοισ ἐπιθυμεῖ, τυραννικῆσ, καὶ τύραννοσ εἶναι; φαίνεται. οὐκοῦν ταύτησ ἐπιθυμεῖν σὺ φῄσ; ἐοίκέν γε ἐξ ὧν ἐγὼ εἶπον. ὦ μιαρέ, τυραννεῖν ἄρα ἡμῶν ἐπιθυμῶν πάλαι ἐμέμφου τῷ πατρὶ ὅτι σε οὐκ ἔπεμπεν εἰσ διδασκάλου τυραννοδιδασκάλου τινόσ; καὶ σύ, ὦ Δημόδοκε, οὐκ αἰσχύνῃ πάλαι εἰδὼσ οὗ ἐπιθυμεῖ οὗτοσ, καὶ ἔχων ὅθι πέμψασ αὐτὸν δημιουργὸν ἂν ἐποίησασ τῆσ σοφίασ ἧσ ἐπιθυμεῖ, ἔπειτα φθονεῖσ τε αὐτῷ καὶ οὐκ ἐθέλεισ πέμπειν;

ἀλλὰ νῦν ‐ ὁρᾷσ; ‐ ἐπειδὴ ἐναντίον ἐμοῦ κατείρηκέ σου, κοινῇ βουλευώμεθα ἐγώ τε καὶ σὺ ἐσ τίνοσ ἂν αὐτὸν πέμποιμεν καὶ διὰ τὴν τίνοσ συνουσίαν σοφὸσ ἂν γένοιτο τύραννοσ; ναὶ μὰ Δία, ὦ Σώκρατεσ, βουλευώμεθα δῆτα, ὡσ δοκεῖ γέ μοι βουλῆσ δεῖν περὶ τούτου οὐ φαύλησ.

ἐάσον, ὠγαθέ. διαπυθώμεθα αὐτοῦ πρῶτον ἱκανῶσ. πυνθάνου δή. τί οὖν ἂν εἰ Εὐριπίδῃ τι προσχρησαίμεθα, ὦ Θέαγεσ; Εὐριπίδησ γάρ πού φησιν ‐ σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ· εἰ οὖν ἔροιτό τισ τὸν Εὐριπίδην· "ὦ Εὐριπίδη, τῶν τί σοφῶν συνουσίᾳ φῂσ σοφοὺσ εἶναι τοὺσ τυράννουσ; ὥσπερ ἂν εἰ εἰπόντα ‐ σοφοὶ γεωργοὶ τῶν σοφῶν συνουσίᾳ,ἠρόμεθα "τῶν τί σοφῶν;

τί ἂν ἡμῖν ἀπεκρίνατο; ἆρ’ ἂν ἄλλο τι ἢ τῶν τὰ γεωργικά; οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο. τί δὲ εἰ εἶπε ‐ σοφοὶ μάγειροι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ,εἰ ἠρόμεθα· "τῶν τί σοφῶν; τί ἂν ἡμῖν ἀπεκρίνατο; οὐχ ὅτι τῶν μαγείρων; ναί. τί δ’ εἰ ‐ σοφοὶ παλαισταὶ τῶν σοφῶν συνουσίᾳεἶπεν, εἰ ἠρόμεθα· "τῶν τί σοφῶν; ἆρα οὐκ ἂν τῶν παλαίειν ἔφη; ναί.

ἐπειδὴ δὲ εἶπε ‐ σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ,ἡμῶν ἐρωτώντων· "τῶν τί σοφῶν λέγεισ, ὦ Εὐριπίδη; τί ἂν φαίη; ποῖα ἂν εἶναι ταῦτα; ἀλλὰ μὰ Δί’ οὐκ οἶδ’ ἔγωγε. ἀλλὰ βούλει ἐγώ σοι εἴπω; εἰ σὺ βούλει. ταῦτ’ ἐστὶν ἅπερ ἔφη Ἀνακρέων τὴν Καλλικρίτην ἐπίστασθαι· ἢ οὐκ οἶσθα τὸ ᾆσμα; ἔγωγε. τί οὖν; τοιαύτησ τινὸσ καὶ σὺ συνουσίασ ἐπιθυμεῖσ ἀνδρὸσ ὅστισ τυγχάνει ὁμότεχνοσ ὢν Καλλικρίτῃ τῇ Κυάνησ καὶ "ἐπίσταται τυραννικά," ὥσπερ ἐκείνην ἔφη ὁ ποιητήσ, ἵνα καὶ σὺ ἡμῖν τύραννοσ γένῃ καὶ τῇ πόλει; πάλαι, ὦ Σώκρατεσ, σκώπτεισ καὶ παίζεισ πρόσ με.

τί δέ; οὐ ταύτησ φῂσ τῆσ σοφίασ ἐπιθυμεῖν ᾗ πάντων ἂν τῶν πολιτῶν ἄρχοισ; τοῦτο δὲ ποιῶν ἄλλο τι ἢ τύραννοσ ἂν εἰήσ; εὐξαίμην μὲν ἂν οἶμαι ἔγωγε τύραννοσ γενέσθαι, μάλιστα μὲν πάντων ἀνθρώπων, εἰ δὲ μή, ὡσ πλείστων· καὶ σύ γ’ ἂν οἶμαι καὶ οἱ ἄλλοι πάντεσ ἄνθρωποι ‐ ἔτι δέ γε ἴσωσ μᾶλλον θεὸσ γενέσθαι ‐ ἀλλ’ οὐ τούτου ἔλεγον ἐπιθυμεῖν.

ἀλλὰ τί δή ἐστί ποτε οὗ ἐπιθυμεῖσ; οὐ τῶν πολιτῶν φῂσ ἄρχειν ἐπιθυμεῖν; οὐ βίᾳ γε οὐδ’ ὥσπερ οἱ τύραννοι ἀλλ’ ἑκόντων, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι οἱ ἐν τῇ πόλει ἐλλόγιμοι ἄνδρεσ. ἆρά γε λέγεισ ὥσπερ Θεμιστοκλῆσ καὶ Περικλῆσ καὶ Κίμων καὶ ὅσοι τὰ πολιτικὰ δεινοὶ γεγόνασιν; νὴ Δία τούτουσ λέγω. τί οὖν εἰ τὰ ἱππικὰ ἐτύγχανεσ ἐπιθυμῶν σοφὸσ γενέσθαι; παρὰ τίνασ ἂν ἀφικόμενοσ ᾠήθησ δεινὸσ ἔσεσθαι ἱππεύσ;

ἦ παρ’ ἄλλουσ τινὰσ ἢ τοὺσ ἱππικούσ; μὰ Δία οὐκ ἔγωγε. ἀλλὰ παρ’ αὐτοὺσ αὖ τοὺσ δεινοὺσ ὄντασ ταῦτα, καὶ οἷσ εἰσίν τε ἵπποι καὶ χρῶνται ἑκάστοτε καὶ οἰκείοισ καὶ ἀλλοτρίοισ πολλοῖσ. δῆλον ὅτι. τί δὲ εἰ τὰ ἀκοντιστικὰ σοφὸσ ἐβούλου γενέσθαι; οὐ παρὰ τοὺσ ἀκοντιστικοὺσ ᾤου ἂν ἐλθὼν σοφὸσ ἔσεσθαι τούτουσ, οἷσ ἔστιν τε ἀκόντια καὶ πολλοῖσ καὶ ἀλλοτρίοισ καὶ οἰκείοισ ἑκάστοτε χρῶνται ἀκοντίοισ; ἔμοιγε δοκεῖ.

λέγε δή μοι· ἐπεὶ δὲ δὴ τὰ πολιτικὰ βούλει σοφὸσ γενέσθαι, οἰεί παρ’ ἄλλουσ τινὰσ ἀφικόμενοσ σοφὸσ ἔσεσθαι ἢ τοὺσ πολιτικοὺσ τούτουσ, τοὺσ αὐτούσ τε δεινοὺσ ὄντασ τὰ πολιτικὰ καὶ χρωμένουσ ἑκάστοτε τῇ τε αὑτῶν πόλει καὶ ἄλλαισ πολλαῖσ, καὶ Ἑλληνίσιν προσομιλοῦντασ πόλεσιν καὶ βαρβάροισ; ἢ δοκεῖσ ἄλλοισ τισὶν συγγενόμενοσ σοφὸσ ἔσεσθαι ταῦτα ἅπερ οὗτοι, ἀλλ’ οὐκ αὐτοῖσ τούτοισ; ἀκήκοα γάρ, ὦ Σώκρατεσ, οὕσ σέ φασιν λέγειν τοὺσ λόγουσ, ὅτι τούτων τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν οἱ ὑεῖσ οὐδὲν βελτίουσ εἰσὶν ἢ οἱ τῶν σκυτοτόμων·

καί μοι δοκεῖσ ἀληθέστατα λέγειν ἐξ ὧν ἐγὼ δύναμαι αἰσθέσθαι. ἀνόητοσ ἂν οὖν εἰήν εἰ οἰοίμην τινὰ τούτων ἐμοὶ μὲν ἂν παραδοῦναι τὴν αὑτοῦ σοφίαν, τὸν δὲ ὑὸν τὸν αὑτοῦ μηδὲν ὠφελῆσαι, εἴ τι οἱο͂́σ τ’ ἦν εἰσ ταῦτα ὠφελεῖν ἄλλον ὁντιναοῦν ἀνθρώπων. τί οὖν ἄν, ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν, χρήσαιο σαυτῷ, εἴ σοι ἐπειδὴ γένοιτο ὑὸσ τοιαῦτα πράγματα παρέχοι, καὶ φαίη μὲν ἂν ἐπιθυμεῖν ἀγαθὸσ γενέσθαι ζωγράφοσ, καὶ μέμφοιτο σοὶ τῷ πατρὶ ὅτι οὐκ ἐθέλεισ ἀναλίσκειν εἰσ αὐτὸν τούτων αὐτῶν ἕνεκα ἀργύριον, τοὺσ δὲ δημιουργοὺσ αὐτοῦ τούτου, τοὺσ ζωγράφουσ, ἀτιμάζοι τε καὶ μὴ βούλοιτο παρ’ αὐτῶν μανθάνειν; ἢ τοὺσ αὐλητάσ, βουλόμενοσ αὐλητὴσ γενέσθαι, ἢ τοὺσ κιθαριστάσ;

ἔχοισ ἂν αὐτῷ ὅτι χρῷο καὶ ὅποι πέμποισ ἄλλοσε μὴ ἐθέλοντα παρὰ τούτων μανθάνειν; μὰ Δία οὐκ ἔγωγε. νῦν οὖν ταὐτὰ ταῦτα αὐτὸσ πρὸσ τὸν πατέρα ποιῶν θαυμάζεισ, καὶ μέμφῃ εἰ ἀπορεῖ ὅτι σοι χρήσηται καὶ ὅποι πέμποι;

ἐπεὶ Ἀθηναίων γε τῶν καλῶν κἀγαθῶν τὰ πολιτικὰ ὅτῳ ἂν βούλῃ συστήσομέν σε, ὅσ σοι προῖκα συνέσται· καὶ ἅμα μὲν ἀργύριον οὐκ ἀναλώσεισ, ἅμα δὲ πολὺ μᾶλλον εὐδοκιμήσεισ παρὰ τοῖσ πολλοῖσ ἀνθρώποισ ἢ ἄλλῳ τῳ συνών. τί οὖν, ὦ Σώκρατεσ; οὐ καὶ σὺ τῶν καλῶν κἀγαθῶν εἰ ἀνδρῶν; εἰ γὰρ σύ μοι ἐθέλοισ συνεῖναι, ἐξαρκεῖ καὶ οὐδένα ἄλλον ζητῶ. τί τοῦτο λέγεισ, Θέαγεσ;

ὦ Σώκρατεσ, οὐ μέντοι κακῶσ λέγει, καὶ ἅμα μὲν ἐμοὶ χαριῇ· ὡσ ἐγὼ οὐκ ἔσθ’ ὅτι τούτου μεῖζον ἂν ἑρ́μαιον ἡγησαίμην, ἢ εἰ οὗτόσ τε ἀρέσκοιτο τῇ σῇ συνουσίᾳ καὶ σὺ ἐθέλοισ τούτῳ συνεῖναι. καὶ μέντοι καὶ αἰσχύνομαι λέγειν ὡσ σφόδρα βούλομαι. ἀλλ’ ἐγὼ ἀμφοτέρων ὑμῶν δέομαι, σέ τ’ ἐθέλειν τούτῳ συνεῖναι καὶ σὲ μὴ ζητεῖν ἄλλῳ μηδενὶ συγγενέσθαι ἢ Σωκράτει· καί με πολλῶν καὶ φοβερῶν ἀπαλλάξετε φροντίδων. ὡσ νῦν πάνυ φοβοῦμαι ὑπὲρ τούτου μή τινι ἄλλῳ ἐντύχῃ οἱῴ τοῦτον διαφθεῖραι.

μηκέτι νῦν, ὦ πάτερ, ὑπέρ γ’ ἐμοῦ φοβοῦ, εἴπερ οἱο͂́σ τ’ εἶ πεῖσαι τοῦτον τὴν ἐμὴν συνουσίαν προσδέξασθαι. πάνυ καλῶσ λέγεισ. ὦ Σώκρατεσ, πρὸσ σὲ δ’ ἂν ἤδη εἰή ὁ μετὰ τοῦτο λόγοσ· ἀσπάζῃ τε καὶ εὐεργετῇσ ὅτι ἂν οἱο͂́σ τε ᾖσ.

ὦ Δημόδοκε, τὸ μὲν ἐσπουδακέναι σε οὐ θαυμάζω, εἴπερ οἰεί ὑπ’ ἐμοῦ μάλιστ’ ἄν σοι τοῦτον ὠφεληθῆναι ‐ οὐ γὰρ οἶδα ὑπὲρ ὅτου ἄν τισ νοῦν ἔχων μᾶλλον σπουδάζοι ἢ ὑπὲρ ὑέοσ αὑτοῦ ὅπωσ ὡσ βέλτιστοσ ἔσται ‐ ὁπόθεν δὲ ἔδοξέ σοι τοῦτο, ὡσ ἐγὼ ἂν μᾶλλον τὸν σὸν ὑὸν οἱο͂́σ τ’ εἰήν ὠφελῆσαι πρὸσ τὸ πολίτην ἀγαθὸν γενέσθαι ἢ σὺ αὐτόσ, καὶ ὁπόθεν οὗτοσ ᾠήθη ἐμὲ μᾶλλον ἢ σὲ αὐτὸν ὠφελήσειν, τοῦτο πάνυ θαυμάζω. σὺ γὰρ πρῶτον μὲν πρεσβύτεροσ εἶ ἐμοῦ, ἔπειτα πολλὰσ ἤδη ἀρχὰσ καὶ τὰσ μεγίστασ Ἀθηναίοισ ἦρξασ, καὶ τιμᾷ ὑπὸ Ἀναγυρασίων τε τῶν δημοτῶν πολὺ μάλιστα καὶ ὑπὸ τῆσ ἄλλησ πόλεωσ οὐδενὸσ ἧττον·

ἐμοὶ δὲ τούτων οὐδὲν ἐνορᾷ οὐδέτεροσ ὑμῶν. ἔπειτα εἰ ἄρα τῆσ μὲν τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν συνουσίασ Θεάγησ ὅδε καταφρονεῖ, ἄλλουσ δέ τινασ ζητεῖ οἳ παιδεύειν ἐπαγγέλλονται οἱοῖ́ τε εἶναι νέουσ ἀνθρώπουσ, ἔστιν ἐνταῦθα καὶ Πρόδικοσ ὁ Κεῖοσ καὶ Γοργίασ ὁ Λεοντῖνοσ καὶ πῶλοσ ὁ Ἀκραγαντῖνοσ καὶ ἄλλοι πολλοί, οἳ οὕτω σοφοί εἰσιν ὥστε εἰσ τὰσ πόλεισ ἰόντεσ πείθουσι τῶν νέων τοὺσ γενναιοτάτουσ τε καὶ πλουσιωτάτουσ ‐ οἷσ ἔξεστιν τῶν πολιτῶν ᾧ ἂν βούλωνται προῖκα συνεῖναι ‐ τούτουσ πείθουσιν ἀπολείποντασ τὰσ ἐκείνων συνουσίασ αὐτοῖσ συνεῖναι, προσκατατιθέντασ ἀργύριον πάνυ πολὺ μισθόν, καὶ χάριν πρὸσ τούτοισ εἰδέναι. τούτων τινὰσ εἰκὸσ ἦν προαιρεῖσθαι καὶ τὸν ὑόν σου καὶ αὐτὸν σέ, ἐμὲ δ’ οὐκ εἰκόσ·

οὐδὲν γὰρ τούτων ἐπίσταμαι τῶν μακαρίων τε καὶ καλῶν μαθημάτων ‐ ἐπεὶ ἐβουλόμην ἄν ‐ ἀλλὰ καὶ λέγω δήπου ἀεὶ ὅτι ἐγὼ τυγχάνω ὡσ ἔποσ εἰπεῖν οὐδὲν ἐπιστάμενοσ πλήν γε σμικροῦ τινοσ μαθήματοσ, τῶν ἐρωτικῶν.

τοῦτο μέντοι τὸ μάθημα παρ’ ὁντινοῦν ποιοῦμαι δεινὸσ εἶναι καὶ τῶν προγεγονότων ἀνθρώπων καὶ τῶν νῦν. ὁρᾷσ, ὦ πάτερ; ὁ Σωκράτησ οὐ πάνυ μοι δοκεῖ τι ἔτι ἐθέλειν ἐμοὶ συνδιατρίβειν ‐ ἐπεὶ τό γ’ ἐμὸν ἕτοιμον, ἐὰν οὗτοσ ἐθέλῃ ‐ ἀλλὰ ταῦτα παίζων πρὸσ ἡμᾶσ λέγει. ἐπεὶ ἐγὼ οἶδα τῶν ἐμῶν ἡλικιωτῶν καὶ ὀλίγῳ πρεσβυτέρων οἳ πρὶν μὲν τούτῳ συνεῖναι οὐδενὸσ ἄξιοι ἦσαν, ἐπειδὴ δὲ συνεγένοντο τούτῳ, ἐν πάνυ ὀλίγῳ χρόνῳ πάντων βελτίουσ φαίνονται ὧν πρότερον χείρουσ.

οἶσθα οὖν οἱο͂ν τοῦτό ἐστιν, ὦ παῖ Δημοδόκου; ναὶ μὰ Δία ἔγωγε, ὅτι, ἐὰν σὺ βούλῃ, καὶ ἐγὼ οἱο͂́σ τ’ ἔσομαι τοιοῦτοσ γενέσθαι οἱοῖ́περ καὶ ἐκεῖνοι. οὔκ, ὠγαθέ, ἀλλά σε λέληθεν οἱο͂ν τοῦτ’ ἔστιν, ἐγὼ δέ σοι φράσω.

ἔστι γάρ τι θείᾳ μοίρᾳ παρεπόμενον ἐμοὶ ἐκ παιδὸσ ἀρξάμενον δαιμόνιον. ἔστι δὲ τοῦτο φωνή, ἣ ὅταν γένηται ἀεί μοι σημαίνει, ὃ ἂν μέλλω πράττειν, τούτου ἀποτροπήν, προτρέπει δὲ οὐδέποτε· καὶ ἐάν τίσ μοι τῶν φίλων ἀνακοινῶται καὶ γένηται ἡ φωνή, ταὐτὸν τοῦτο, ἀποτρέπει καὶ οὐκ ἐᾷ πράττειν. καὶ τούτων ὑμῖν μάρτυρασ παρέξομαι. Χαρμίδην γὰρ τουτονὶ γιγνώσκετε τὸν καλὸν γενόμενον, τὸν Γλαύκωνοσ· οὗτόσ ποτε ἐτύγχανε ἐμοὶ ἀνακοινούμενοσ μέλλων ἀσκήσειν στάδιον εἰσ Νεμέαν, καὶ εὐθὺσ αὐτοῦ ἀρχομένου λέγειν ὅτι μέλλοι ἀσκεῖν ἐγένετο ἡ φωνή, καὶ ἐγὼ διεκώλυόν τε αὐτὸν καὶ εἶπον ὅτι "λέγοντόσ σου μεταξὺ γέγονέ μοι ἡ φωνὴ ἡ τοῦ δαιμονίου·

ἀλλὰ μὴ ἄσκει. " "ἴσωσ," ἔφη, "σημαίνει σοι ὅτι οὐ νικήσω· ἐγὼ δὲ κἂν μὴ μέλλω νικᾶν, γυμνασάμενόσ γε τοῦτον τὸν χρόνον ὠφεληθήσομαι. " ταῦτα εἰπὼν ἤσκει· ἄξιον οὖν πυθέσθαι αὐτοῦ ἃ αὐτῷ συνέβη ἀπὸ ταύτησ τῆσ ἀσκήσεωσ. εἰ δὲ βούλεσθε, τὸν Τιμάρχου ἀδελφὸν Κλειτόμαχον ἔρεσθε τί εἶπεν αὐτῷ Τίμαρχοσ ἡνίκα ἀποθανούμενοσ ᾔει εὐθὺ τοῦ δαιμονίου, ἐκεῖνόσ τε καὶ Εὐάθλοσ ὁ σταδιοδρομῶν ὃσ Τίμαρχον ὑπεδέξατο φεύγοντα·

ἐρεῖ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἶπεν αὐτῷ ταυτί. τί; "ὦ Κλειτόμαχε," ἔφη, "ἐγὼ μέντοι ἔρχομαι ἀποθανούμενοσ νυνί, διότι Σωκράτει οὐκ ἤθελον πείθεσθαι. " τί δὴ οὖν ποτε τοῦτο εἶπεν ὁ Τίμαρχοσ; ἐγὼ φράσω. ὅτε ἀνίστατο ἐκ τοῦ συμποσίου ὁ Τίμαρχοσ καὶ Φιλήμων ὁ Φιλημονίδου ἀποκτενοῦντεσ Νικίαν τὸν Ἡροσκαμάνδρου, ἠπιστάσθην μὲν αὐτὼ μόνω τὴν ἐπιβουλήν, ὁ δὲ Τίμαρχοσ ἀνιστάμενοσ πρὸσ ἐμὲ εἶπεν, "τί λέγεισ," ἔφη, "ὦ Σώκρατεσ; ὑμεῖσ μὲν πίνετε, ἐμὲ δὲ δεῖ ποι ἐξαναστῆναι·

ἥξω δὲ ὀλίγον ὕστερον, ἐὰν τύχω. " καί μοι ἐγένετο ἡ φωνή, καὶ εἶπον πρὸσ αὐτόν, "μηδαμῶσ," ἔφην, "ἀναστῇσ· γέγονε γάρ μοι τὸ εἰωθὸσ σημεῖον τὸ δαιμόνιον. " καὶ ὃσ ἐπέσχε. καὶ διαλιπὼν χρόνον αὖθισ ὡρμᾶτο ἰέναι, καὶ ἔφη·

"εἶμι δή, Σώκρατεσ. " αὖθισ ἐγένετο ἡ φωνή· αὖθισ οὖν αὐτὸν ἠνάγκασα ἐπισχεῖν. τὸ τρίτον, βουλόμενόσ με λαθεῖν, ἀνέστη οὐκέτι εἰπών μοι οὐδὲν ἀλλὰ λαθών, ἐπιτηρήσασ ἄλλοσε τὸν νοῦν ἔχοντα· καὶ οὕτωσ ᾤχετο ἀπιὼν καὶ διεπράξατο ἐξ ὧν ᾔει ἀποθανούμενοσ. ὅθεν δὴ τοῦτο εἶπεν πρὸσ τὸν ἀδελφὸν ὅπερ νῦν ὑμῖν ἐγώ, ὅτι ἰοί ἀποθανούμενοσ διὰ τὸ ἐμοὶ ἀπιστῆσαι. ἔτι τοίνυν περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ πολλῶν ἀκούσεσθον ἃ ἐγὼ ἔλεγον περὶ τῆσ διαφθορᾶσ τοῦ στρατοπέδου. καὶ τὰ μὲν παρεληλυθότα τῶν εἰδότων ἔστιν ἀκοῦσαι·

πεῖραν δ’ ἔξεστι νυνὶ λαβεῖν τοῦ σημείου εἰ ἄρα τὶ λέγει. ἐπὶ γὰρ τῇ ἐπὶ στρατείαν ἐξορμῇ Σαννίωνοσ τοῦ καλοῦ ἐγένετό μοι τὸ σημεῖον, οἴχεται δὲ νῦν μετὰ Θρασύλλου στρατευσόμενοσ εὐθὺ Ἐφέσου καὶ Ιὠνίασ. ἐγὼ οὖν οἰόμαι ἐκεῖνον ἢ ἀποθανεῖσθαι ἢ ὁμοῦ τι τούτῳ γ’ ἐλᾶν, καὶ περί γε τῆσ στρατιᾶσ τῆσ ἄλλησ πάνυ φοβοῦμαι. ταῦτα δὴ πάντα εἴρηκά σοι, ὅτι ἡ δύναμισ αὕτη τοῦ δαιμονίου τούτου καὶ εἰσ τὰσ συνουσίασ τῶν μετ’ ἐμοῦ συνδιατριβόντων τὸ ἅπαν δύναται.

πολλοῖσ μὲν γὰρ ἐναντιοῦται, καὶ οὐκ ἔστι τούτοισ ὠφεληθῆναι μετ’ ἐμοῦ διατρίβουσιν, ὥστε οὐχ οἱο͂́ν τέ μοι τούτοισ συνδιατρίβειν· πολλοῖσ δὲ συνεῖναι μὲν οὐ διακωλύει, ὠφελοῦνται δὲ οὐδὲν συνόντεσ. οἷσ δ’ ἂν συλλάβηται τῆσ συνουσίασ ἡ τοῦ δαιμονίου δύναμισ, οὗτοί εἰσιν ὧν καὶ σὺ ᾔσθησαι· ταχὺ γὰρ παραχρῆμα ἐπιδιδόασιν. καὶ τούτων αὖ τῶν ἐπιδιδόντων οἱ μὲν καὶ βέβαιον ἔχουσι καὶ παραμόνιμον τὴν ὠφελίαν· πολλοὶ δέ, ὅσον ἂν μετ’ ἐμοῦ χρόνον ὦσιν, θαυμάσιον ἐπιδιδόασιν, ἐπειδὰν δέ μου ἀπόσχωνται, πάλιν οὐδὲν διαφέρουσιν ὁτουοῦν.

τοῦτό ποτε ἔπαθεν Ἀριστείδησ ὁ Λυσιμάχου ὑὸσ τοῦ Ἀριστείδου. διατρίβων γὰρ μετ’ ἐμοῦ πάμπολυ ἐπεδεδώκει ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ· ἔπειτα αὐτῷ στρατεία τισ ἐγένετο καὶ ᾤχετο ἐκπλέων, ἥκων δὲ κατελάμβανε μετ’ ἐμοῦ διατρίβοντα Θουκυδίδην τὸν Μελησίου ὑὸν τοῦ Θουκυδίδου. ὁ δὲ Θουκυδίδησ τῇ προτεραίᾳ μοι δι’ ἀπεχθείασ ἐν λόγοισ τισὶν ἐγεγόνει·

ἰδὼν οὖν με ὁ Ἀριστείδησ, ἐπειδὴ ἠσπάσατό τε καὶ τἆλλα διελέχθη, "Θουκυδίδην δέ," ἔφη, "ἀκούω, ὦ Σώκρατεσ, σεμνύνεσθαι ἄττα πρόσ σε καὶ χαλεπαίνειν ὡσ τὶ ὄντα. " "ἔστι γάρ," ἔφην ἐγώ, "οὕτωσ. " "τί δέ, οὐκ οἶδεν," ἔφη, "πρὶν σοὶ συγγενέσθαι οἱο͂ν ἦν τὸ ἀνδράποδον; "οὐκ ἐοίκέν γε," ἔφην ἐγώ, "νὴ τοὺσ θεούσ. " "ἀλλὰ μὴν καὶ αὐτόσ γε," ἔφη, "καταγελάστωσ ἔχω, ὦ Σώκρατεσ. " "τί μάλιστα;

ἔφην ἐγώ. "ὅτι," ἔφη, "πρὶν μὲν ἐκπλεῖν, ὁτῳοῦν ἀνθρώπῳ οἱο͂́σ τ’ ἦ διαλέγεσθαι καὶ μηδενὸσ χείρων φαίνεσθαι ἐν τοῖσ λόγοισ, ὥστε καὶ ἐδίωκον τὰσ συνουσίασ τῶν χαριεστάτων ἀνθρώπων, νυνὶ δὲ τοὐναντίον φεύγω ἄν τινα καὶ αἰσθάνωμαι πεπαιδευμένον· οὕτωσ αἰσχύνομαι ἐπὶ τῇ ἐμαυτοῦ φαυλότητι. " "πότερον δέ," ἦν δ’ ἐγώ, "ἐξαίφνησ σε προύλιπεν αὕτη ἡ δύναμισ ἢ κατὰ σμικρόν; "κατὰ σμικρόν," ἦ δ’ ὅσ. "ἡνίκα δέ σοι παρεγένετο," ἦν δ’ ἐγώ, "πότερον μαθόντι παρ’ ἐμοῦ τι παρεγένετο ἤ τινι ἄλλῳ τρόπῳ;

"ἐγώ σοι ἐρῶ," ἔφη, "ὦ Σώκρατεσ, ἄπιστον μὲν νὴ τοὺσ θεούσ, ἀληθὲσ δέ. ἐγὼ γὰρ ἔμαθον μὲν παρά σου οὐδὲν πώποτε, ὡσ αὐτὸσ οἶσθα· ἐπεδίδουν δὲ ὁπότε σοι συνείην, κἂν εἰ ἐν τῇ αὐτῇ μόνον οἰκίᾳ εἰήν, μὴ ἐν τῷ αὐτῷ δὲ οἰκήματι, μᾶλλον δὲ ὁπότε ἐν τῷ αὐτῷ οἰκήματι, καὶ ἔμοιγε ἐδόκουν πολὺ μᾶλλον ὁπότε ἐν τῷ αὐτῷ οἰκήματι ὢν λέγοντόσ σου βλέποιμι πρὸσ σέ, μᾶλλον ἢ ὁπότε ἄλλοσε ὁρῴην, πολὺ δὲ μάλιστα καὶ πλεῖστον ἐπεδίδουν ὁπότε παρ’ αὐτόν σε καθοίμην ἐχόμενόσ σου καὶ ἁπτόμενοσ· νῦν δέ," ἦ δ’ ὅσ, "πᾶσα ἐκείνη ἡ ἕξισ ἐξερρύηκε.

ἔστιν οὖν, ὦ Θέαγεσ, τοιαύτη ἡ ἡμετέρα συνουσία·

ἐὰν μὲν τῷ θεῷ φίλον ᾖ, πάνυ πολὺ ἐπιδώσεισ καὶ ταχύ, εἰ δὲ μή, οὔ. ὁρ́α οὖν μή σοι ἀσφαλέστερον ᾖ παρ’ ἐκείνων τινὶ παιδεύεσθαι οἳ ἐγκρατεῖσ αὐτοί εἰσιν τῆσ ὠφελίασ ἣν ὠφελοῦσιν τοὺσ ἀνθρώπουσ μᾶλλον ἢ παρ’ ἐμοῦ ὅτι ἂν τύχῃ τοῦτο πρᾶξαι. ἐμοὶ μὲν τοίνυν δοκεῖ, ὦ Σώκρατεσ, ἡμᾶσ οὑτωσὶ ποιῆσαι, ἀποπειραθῆναι τοῦ δαιμονίου τούτου συνόντασ ἀλλήλοισ.

καὶ ἐὰν μὲν παρείκῃ ἡμῖν, ταῦτα βέλτιστα· εἰ δὲ μή, τότε ἤδη παραχρῆμα βουλευσόμεθα ὅτι δράσομεν, εἴτε ἄλλῳ συνεσόμεθα, εἴτε καὶ αὐτὸ τὸ θεῖον τὸ σοὶ γιγνόμενον πειρασόμεθα παραμυθεῖσθαι εὐχαῖσί τε καὶ θυσίαισ καὶ ἄλλῳ ὅτῳ ἂν οἱ μάντεισ ἐξηγῶνται. μηκέτι πρὸσ ταῦτα ἀντείπῃσ, ὦ Σώκρατεσ, τῷ μειρακίῳ· εὖ γὰρ λέγει Θεάγησ. ἀλλ’ εἰ δοκεῖ χρῆναι οὕτω ποιεῖν, οὕτω ποιῶμεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION