Plato, Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis, Ἐρασταί

(플라톤, Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis, Ἐρασταί)

εἰσ Διονυσίου τοῦ γραμματιστοῦ εἰσῆλθον, καὶ εἶδον αὐτόθι τῶν τε νέων τοὺσ ἐπιεικεστάτουσ δοκοῦντασ εἶναι τὴν ἰδέαν καὶ πατέρων εὐδοκίμων, καὶ τούτων ἐραστάσ. ἐτυγχανέτην οὖν δύο τῶν μειρακίων ἐρίζοντε, περὶ ὅτου δέ, οὐ σφόδρα κατήκουον. ἐφαινέσθην μέντοι ἢ περὶ Ἀναξαγόρου ἢ περὶ Οἰνοπίδου ἐρίζειν· κύκλουσ γοῦν γράφειν ἐφαινέσθην καὶ ἐγκλίσεισ τινὰσ ἐμιμοῦντο τοῖν χεροῖν ἐπικλίνοντε καὶ μάλ’ ἐσπουδακότε.

κἀγώ ‐ καθήμην γὰρ παρὰ τὸν ἐραστὴν τοῦ ἑτέρου αὐτοῖν ‐ κινήσασ οὖν αὐτὸν τῷ ἀγκῶνι ἠρόμην ὅτι ποτὲ οὕτωσ ἐσπουδακότε τὼ μειρακίω εἴτην, καὶ εἶπον· ἦ που μέγα τι καὶ καλόν ἐστι περὶ ὃ τοσαύτην σπουδὴν πεποιημένω ἐστόν; ὁ δ’ εἶπε, ποῖον, ἔφη, μέγα καὶ καλόν;

ἀδολεσχοῦσι μὲν οὖν οὗτοί γε περὶ τῶν μετεώρων καὶ φλυαροῦσι φιλοσοφοῦντεσ. καὶ ἐγὼ θαυμάσασ αὐτοῦ τὴν ἀπόκρισιν εἶπον·

ὦ νεανία, αἰσχρὸν δοκεῖ σοι εἶναι τὸ φιλοσοφεῖν; ἢ τί οὕτωσ χαλεπῶσ λέγεισ; καὶ ὁ ἕτεροσ ‐ πλησίον γὰρ καθήμενοσ ἐτύγχανεν αὐτοῦ, ἀντεραστὴσ ὤν ‐ ἀκούσασ ἐμοῦ τε ἐρομένου κἀκείνου ἀποκρινομένου, οὐ πρὸσ σοῦ γε, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, ποιεῖσ τὸ καὶ ἀνερέσθαι τοῦτον εἰ αἰσχρὸν ἡγεῖται φιλοσοφίαν εἶναι.

ἢ οὐκ οἶσθα τοῦτον ὅτι τραχηλιζόμενοσ καὶ ἐμπιμπλάμενοσ καὶ καθεύδων πάντα τὸν βίον διατετέλεκεν; ὥστε σὺ τί αὐτὸν ᾤου ἀποκρινεῖσθαι ἀλλ’ ἢ ὅτι αἰσχρόν ἐστι φιλοσοφία; ἦν δὲ οὗτοσ μὲν τοῖν ἐρασταῖν περὶ μουσικὴν διατετριφώσ, ὁ δ’ ἕτεροσ, ὃν ἐλοιδόρει, περὶ γυμναστικήν.

καί μοι ἔδοξε χρῆναι τὸν μὲν ἕτερον ἀφιέναι, τὸν ἐρωτώμενον, ὅτι οὐδ’ αὐτὸσ προσεποιεῖτο περὶ λόγων ἔμπειροσ εἶναι ἀλλὰ περὶ ἔργων, τὸν δὲ σοφώτερον προσποιούμενον εἶναι διερωτῆσαι, ἵνα καὶ εἴ τι δυναίμην παρ’ αὐτοῦ ὠφεληθείην. εἶπον οὖν ὅτι εἰσ κοινὸν μὲν τὸ ἐρώτημα ἠρόμην· εἰ δὲ σὺ οἰεί τοῦδε κάλλιον ἂν ἀποκρίνασθαι, σὲ ἐρωτῶ τὸ αὐτὸ ὅπερ καὶ τοῦτον, εἰ δοκεῖ σοι τὸ φιλοσοφεῖν καλὸν εἶναι ἢ οὔ. σχεδὸν οὖν ταῦτα λεγόντων ἡμῶν ἐπακούσαντε τὼ μειρακίω ἐσιγησάτην, καὶ αὐτὼ παυσαμένω τῆσ ἔριδοσ ἡμῶν ἀκροαταὶ ἐγενέσθην.

καὶ ὅτι μὲν οἱ ἐρασταὶ ἔπαθον οὐκ οἶδα, αὐτὸσ δ’ οὖν ἐξεπλάγην· ἀεὶ γάρ ποτε ὑπὸ τῶν νέων τε καὶ καλῶν ἐκπλήττομαι. ἐδόκει μέντοι μοι καὶ ὁ ἕτεροσ οὐχ ἧττον ἐμοῦ ἀγωνιᾶν· οὐ μὴν ἀλλ’ ἀπεκρίνατό γέ μοι καὶ μάλα φιλοτίμωσ. τὸ φιλοσοφεῖν αἰσχρὸν ἡγησαίμην εἶναι, οὐδ’ ἂν ἄνθρωπον νομίσαιμι ἐμαυτὸν εἶναι, οὐδ’ ἄλλον τὸν οὕτω διακείμενον, ἐνδεικνύμενοσ εἰσ τὸν ἀντεραστήν, καὶ λέγων μεγάλῃ τῇ φωνῇ, ἵν’ αὐτοῦ κατακούοι τὰ παιδικά.

καὶ ἐγὼ εἶπον, καλὸν ἄρα δοκεῖ σοι τὸ φιλοσοφεῖν;

πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

τί οὖν, ἐγὼ ἔφην·

ἦ δοκεῖ σοι οἱο͂́ν τ’ εἶναι εἰδέναι πρᾶγμα ὁτιοῦν εἴτε καλὸν εἴτε αἰσχρόν ἐστιν, ὃ μὴ εἰδείη τισ τὴν ἀρχὴν ὅτι ἔστιν; οὐκ ἔφη.

οἶσθ’ ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι ἔστιν τὸ φιλοσοφεῖν;

πάνυ γε, ἔφη.

τί οὖν ἔστιν;

ἔφην ἐγώ. τί δ’ ἄλλο γε ἢ κατὰ τὸ Σόλωνοσ;

Σόλων γάρ που εἶπε ‐ γηράσκω δ’ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενοσ· καὶ ἐμοὶ δοκεῖ οὕτωσ ἀεὶ χρῆναι ἕν γέ τι μανθάνειν τὸν μέλλοντα φιλοσοφήσειν, καὶ νεώτερον ὄντα καὶ πρεσβύτερον, ἵν’ ὡσ πλεῖστα ἐν τῷ βίῳ μάθῃ. καί μοι τὸ μὲν πρῶτον ἔδοξε τὶ εἰπεῖν, ἔπειτά πωσ ἐννοήσασ ἠρόμην αὐτὸν εἰ τὴν φιλοσοφίαν πολυμαθίαν ἡγοῖτο. κἀκεῖνοσ, πάνυ, ἔφη.

ἡγῇ δὲ δὴ καλὸν εἶναι μόνον τὴν φιλοσοφίαν ἢ καὶ ἀγαθόν;

ἦν δ’ ἐγώ. καὶ ἀγαθόν, ἔφη, πάνυ.

πότερον οὖν ἐν φιλοσοφίᾳ τι τοῦτο ἴδιον ἐνορᾷσ, ἢ καὶ ἐν τοῖσ ἄλλοισ οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν;

οἱο͂ν φιλογυμναστίαν οὐ μόνον ἡγῇ καλὸν εἶναι, ἀλλὰ καὶ ἀγαθόν; ἢ οὔ; ὁ δὲ καὶ μάλα εἰρωνικῶσ εἶπε δύο·

πρὸσ μὲν τόνδε μοι εἰρήσθω ὅτι οὐδέτερα· πρὸσ μέντοι σέ, ὦ Σώκρατεσ, ὁμολογῶ καὶ καλὸν εἶναι καὶ ἀγαθόν· ἡγοῦμαι γὰρ ὀρθῶσ.

ἠρώτησα οὖν ἐγώ, ἆρ’ οὖν καὶ ἐν τοῖσ γυμνασίοισ τὴν πολυπονίαν φιλογυμναστίαν ἡγῇ εἶναι;

κἀκεῖνοσ ἔφη, πάνυ γε, ὥσπερ γε καὶ ἐν τῷ φιλοσοφεῖν τὴν πολυμαθίαν φιλοσοφίαν ἡγοῦμαι εἶναι.

κἀγὼ εἶπον, ἡγῇ δὲ δὴ τοὺσ φιλογυμναστοῦντασ ἄλλου του ἐπιθυμεῖν ἢ τούτου, ὅτι ποιήσει αὐτοὺσ εὖ ἔχειν τὸ σῶμα;

τούτου, ἔφη.

ἦ οὖν οἱ πολλοὶ πόνοι τὸ σῶμα, ἦν δ’ ἐγώ, ποιοῦσιν εὖ ἔχειν;

πῶσ γὰρ ἄν, ἔφη, ἀπό γε ὀλίγων πόνων τὸ σῶμά τισ εὖ ἔχοι;

καί μοι ἔδοξεν ἤδη ἐνταῦθα κινητέοσ εἶναι ὁ φιλογυμναστήσ, ἵνα μοι βοηθήσῃ διὰ τὴν ἐμπειρίαν τῆσ γυμναστικῆσ·

κἄπειτα ἠρόμην αὐτόν, σὺ δὲ δὴ τί σιγᾷσ ἡμῖν, ὦ λῷστε, τούτου ταῦτα λέγοντοσ; ἢ καὶ σοὶ δοκοῦσιν οἱ ἄνθρωποι εὖ τὰ σώματα ἔχειν ἀπὸ τῶν πολλῶν πόνων, ἢ ἀπὸ τῶν μετρίων; ἐγὼ μέν, ὦ Σώκρατεσ, ἔφη, ᾤμην τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο κἂν ὗν γνῶναι ὅτι οἱ μέτριοι πόνοι εὖ ποιοῦσιν ἔχειν τὰ σώματα, πόθεν δὴ οὐχὶ ἄνδρα γε ἄγρυπνόν τε καὶ ἄσιτον καὶ ἀτριβῆ τὸν τράχηλον ἔχοντα καὶ λεπτὸν ὑπὸ μεριμνῶν;

καὶ αὐτοῦ ταῦτα εἰπόντοσ ἥσθη τὰ μειράκια καὶ ἐπεγέλασεν, ὁ δ’ ἕτεροσ ἠρυθρίασε.

καὶ ἐγὼ εἶπον, τί οὖν;

σὺ ἤδη συγχωρεῖσ μήτε πολλοὺσ μήτε ὀλίγουσ πόνουσ εὖ ποιεῖν ἔχειν τὰ σώματα τοὺσ ἀνθρώπουσ, ἀλλὰ τοὺσ μετρίουσ; ἢ διαμάχῃ δυοῖν ὄντοιν νῷν περὶ τοῦ λόγου; κἀκεῖνοσ, πρὸσ μὲν τοῦτον, ἔφη, κἂν πάνυ ἡδέωσ διαγωνισαίμην, καὶ εὖ οἶδ’ ὅτι ἱκανὸσ ἂν γενοίμην βοηθῆσαι τῇ ὑποθέσει ἣν ὑπεθέμην, καὶ εἰ ταύτησ ἔτι φαυλοτέραν ὑπεθέμην ‐ οὐδὲν γάρ ἐστι ‐ πρὸσ μέντοι σὲ οὐδὲν δέομαι παρὰ δόξαν φιλονικεῖν, ἀλλ’ ὁμολογῶ μὴ τὰ πολλὰ ἀλλὰ τὰ μέτρια γυμνάσια τὴν εὐεξίαν ἐμποιεῖν τοῖσ ἀνθρώποισ.

τί δὲ τὰ σιτία;

τὰ μέτρια ἢ τὰ πολλά; ἔφην ἐγώ. καὶ τὰ σιτία ὡμολόγει.

ἔτι δὲ κἀγὼ προσηνάγκαζον αὐτὸν ὁμολογεῖν καὶ τἆλλα πάντα τὰ περὶ τὸ σῶμα ὠφελιμώτατα εἶναι τὰ μέτρια ἀλλὰ μὴ τὰ πολλὰ μηδὲ τὰ ὀλίγα·

καί μοι ὡμολόγει τὰ μέτρια. τί δ’, ἔφην, τὰ περὶ τὴν ψυχήν;

τὰ μέτρια ὠφελεῖ ἢ τὰ ἄμετρα τῶν προσφερομένων; τὰ μέτρια, ἔφη.

οὐκοῦν ἓν τῶν προσφερομένων ψυχῇ ἐστι καὶ τὰ μαθήματα;

ὡμολόγει.

καὶ τούτων ἄρα τὰ μέτρια ὠφελεῖ ἀλλ’ οὐ τὰ πολλά;

συνέφη.

τίνα οὖν ἐρόμενοι ἂν δικαίωσ ἐροίμεθα ὁποῖοι μέτριοι πόνοι καὶ σιτία πρὸσ τὸ σῶμά ἐστιν;

ὡμολογοῦμεν μὲν τρεῖσ ὄντεσ, ὅτι ἰατρὸν ἢ παιδοτρίβην.

τίνα δ’ ἂν περὶ σπερμάτων σπορᾶσ ὁπόσον μέτριον;

καὶ τούτου τὸν γεωργὸν ὡμολογοῦμεν.

τίνα δὲ περὶ μαθημάτων εἰσ ψυχὴν φυτεύσεώσ τε καὶ σπορᾶσ ἐρωτῶντεσ δικαίωσ ἂν ἐροίμεθα ὁπόσα καὶ ὁποῖα μέτρια;

τοὐντεῦθεν ἤδη ἀπορίασ μεστοὶ ἦμεν ἅπαντεσ·

κἀγὼ προσπαίζων αὐτοὺσ ἠρόμην, βούλεσθε, ἔφην, ἐπειδὴ ἡμεῖσ ἐν ἀπορίᾳ ἐσμέν, ἐρώμεθα ταυτὶ τὰ μειράκια; ἢ ἴσωσ αἰσχυνόμεθα, ὥσπερ ἔφη τοὺσ μνηστῆρασ Ὅμηροσ, μὴ ἀξιούντων εἶναί τινα ἄλλον ὅστισ ἐντενεῖ τὸ τόξον; ἐπειδὴ οὖν μοι ἐδόκουν ἀθυμεῖν πρὸσ τὸν λόγον, ἄλλῃ ἐπειρώμην σκοπεῖν, καὶ εἶπον, ποῖα δὲ μάλιστα ἄττα τοπάζομεν εἶναι τῶν μαθημάτων ἃ δεῖ τὸν φιλοσοφοῦντα μανθάνειν, ἐπειδὴ οὐχὶ πάντα οὐδὲ πολλά;

ὑπολαβὼν οὖν ὁ σοφώτεροσ εἶπεν ὅτι κάλλιστα ταῦτ’ εἰή τῶν μαθημάτων καὶ προσήκοντα ἀφ’ ὧν ἂν πλείστην δόξαν ἔχοι τισ εἰσ φιλοσοφίαν·

πλείστην δ’ ἂν ἔχοι δόξαν, εἰ δοκοίη τῶν τεχνῶν ἔμπειροσ εἶναι πασῶν, εἰ δὲ μή, ὡσ πλείστων γε καὶ μάλιστα τῶν ἀξιολόγων, μαθὼν αὐτῶν ταῦτα ἃ προσήκει τοῖσ ἐλευθέροισ μαθεῖν, ὅσα συνέσεωσ ἔχεται, μὴ ὅσα χειρουργίασ. ἆρ’ οὖν οὕτω λέγεισ, ἔφην ἐγώ, ὥσπερ ἐν τῇ τεκτονικῇ;

καὶ γὰρ ἐκεῖ τέκτονα μὲν ἂν πρίαιο πέντε ἢ ἓξ μνῶν, ἄκρον ἀρχιτέκτονα δὲ οὐδ’ ἂν μυρίων δραχμῶν·

ὀλίγοι γε μὴν κἂν ἐν πᾶσι τοῖσ Ἕλλησι γίγνοιντο. ἆρα μή τι τοιοῦτον λέγεισ; καὶ ὃσ ἀκούσασ μου συνεχώρει καὶ αὐτὸσ λέγειν τοιοῦτον. ἠρόμην δ’ αὐτὸν εἰ οὐκ ἀδύνατον εἰή δύο μόνασ τέχνασ οὕτω μαθεῖν τὸν αὐτόν, μὴ ὅτι πολλὰσ καὶ μεγάλασ·

ἀκριβῶσ ὥσπερ αὐτὸν τὸν τὴν τέχνην ἔχοντα, ἀλλ’ ὡσ εἰκὸσ ἄνδρα ἐλεύθερόν τε καὶ πεπαιδευμένον, ἐπακολουθῆσαί τε τοῖσ λεγομένοισ ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ οἱο͂́ν τ’ εἶναι διαφερόντωσ τῶν παρόντων, καὶ αὐτὸν ξυμβάλλεσθαι γνώμην, ὥστε δοκεῖν χαριέστατον εἶναι καὶ σοφώτατον τῶν ἀεὶ παρόντων ἐν τοῖσ λεγομένοισ τε καὶ πραττομένοισ περὶ τὰσ τέχνασ.

κἀγώ, ἔτι γὰρ αὐτοῦ ἠμφεγνόουν τὸν λόγον ὅτι ἐβούλετο, ἆρ’ ἐννοῶ, ἔφην, οἱο͂ν λέγεισ τὸν φιλόσοφον ἄνδρα;

δοκεῖσ γάρ μοι λέγειν οἱοῖ ἐν τῇ ἀγωνίᾳ εἰσὶν οἱ πένταθλοι πρὸσ τοὺσ δρομέασ ἢ τοὺσ παλαιστάσ.

καὶ γὰρ ἐκεῖνοι τούτων μὲν λείπονται κατὰ τὰ τούτων ἆθλα καὶ δεύτεροί εἰσι πρὸσ τούτουσ, τῶν δ’ ἄλλων ἀθλητῶν πρῶτοι καὶ νικῶσιν αὐτούσ. τάχ’ ἂν ἴσωσ τοιοῦτόν τι λέγοισ καὶ τὸ φιλοσοφεῖν ἀπεργάζεσθαι τοὺσ ἐπιτηδεύοντασ τοῦτο τὸ ἐπιτήδευμα· τῶν μὲν πρώτων εἰσ σύνεσιν περὶ τὰσ τέχνασ ἐλλείπεσθαι, τὰ δευτερεῖα δ’ ἔχοντασ τῶν ἄλλων περιεῖναι, καὶ οὕτωσ γίγνεσθαι περὶ πάντα ὕπακρόν τινα ἄνδρα τὸν πεφιλοσοφηκότα· τοιοῦτόν τινά μοι δοκεῖσ ἐνδείκνυσθαι.

καλῶσ γέ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, φαίνῃ ὑπολαμβάνειν τὰ περὶ τοῦ φιλοσόφου, ἀπεικάσασ αὐτὸν τῷ πεντάθλῳ.

ἀπολελεῖφθαι, ὥσπερ οἱ δημιουργοί, ἀλλὰ πάντων μετρίωσ ἐφῆφθαι.

μετὰ ταύτην δὴ τὴν ἀπόκρισιν ἐγὼ προθυμούμενοσ σαφῶσ εἰδέναι ὅτι λέγοι, ἐπυνθανόμην αὐτοῦ τοὺσ ἀγαθοὺσ πότερον χρησίμουσ ἢ ἀχρήστουσ εἶναι ὑπολαμβάνοι.

χρησίμουσ δήπου, ὦ Σώκρατεσ, ἔφη.

ἆρ’ οὖν, εἴπερ οἱ ἀγαθοὶ χρήσιμοι, οἱ πονηροὶ ἄχρηστοι;

ὡμολόγει.

τί δέ;

τοὺσ φιλοσόφουσ ἄνδρασ χρησίμουσ ἡγῇ ἢ οὔ; ὁ δὲ ὡμολόγει χρησίμουσ, καὶ πρόσ γε ἔφη χρησιμωτάτουσ εἶναι ἡγεῖσθαι.

φέρε δὴ γνῶμεν, εἰ σὺ ἀληθῆ λέγεισ, ποῦ καὶ χρήσιμοι ἡμῖν εἰσιν οἱ ὕπακροι οὗτοι;

δῆλον γὰρ ὅτι ἑκάστου γε τῶν τὰσ τέχνασ ἐχόντων φαυλότερόσ ἐστιν ὁ φιλόσοφοσ. ὡμολόγει.

φέρε δὴ σύ, ἦν δ’ ἐγώ, εἰ τύχοισ ἢ αὐτὸσ ἀσθενήσασ ἢ τῶν φίλων τισ τῶν σῶν περὶ ὧν σὺ σπουδὴν μεγάλην ἔχεισ, πότερον ὑγείαν βουλόμενοσ κτήσασθαι τὸν ὕπακρον ἐκεῖνον τὸν φιλόσοφον εἰσάγοισ ἂν εἰσ τὴν οἰκίαν ἢ τὸν ἰατρὸν λάβοισ;

ἀμφοτέρουσ ἔγωγ’ ἄν, ἔφη.

μή μοι, εἶπον ἐγώ, ἀμφοτέρουσ λέγε, ἀλλ’ ὁπότερον μᾶλλόν τε καὶ πρότερον.

οὐδεὶσ ἄν, ἔφη, τοῦτό γε ἀμφισβητήσειεν, ὡσ οὐχὶ τὸν ἰατρὸν καὶ μᾶλλον καὶ πρότερον.

τί δ’;

ἐν νηὶ χειμαζομένῃ ποτέρῳ ἂν μᾶλλον ἐπιτρέποισ σαυτόν τε καὶ τὰ σεαυτοῦ, τῷ κυβερνήτῃ ἢ τῷ φιλοσόφῳ; τῷ κυβερνήτῃ ἔγωγε.

οὐκοῦν καὶ τἆλλα πάνθ’ οὕτωσ, ἑώσ ἄν τισ δημιουργὸσ ᾖ, οὐ χρήσιμόσ ἐστιν ὁ φιλόσοφοσ;

φαίνεται, ἔφη.

οὐκοῦν νῦν ἄχρηστόσ τισ ἡμῖν ἐστιν ὁ φιλόσοφοσ;

εἰσὶ γὰρ ἡμῖν ἀεί που δημιουργοί· ὡμολογήσαμεν δὲ τοὺσ μὲν ἀγαθοὺσ χρησίμουσ εἶναι, τοὺσ δὲ μοχθηροὺσ ἀχρήστουσ. ἠναγκάζετο ὁμολογεῖν.

τί οὖν μετὰ τοῦτο;

ἐροῦ ὅτι βούλει.

οὐδὲν δή, ἔφην ἐγώ, ζητῶ ἄλλο ἢ ἀνομολογήσασθαι τὰ εἰρημένα.

ἔχει δέ πωσ ὡδί.

ὡμολογήσαμεν καλὸν εἶναι τὴν φιλοσοφίαν καὶ αὐτοὶ φιλόσοφοι εἶναι, τοὺσ δὲ φιλοσόφουσ ἀγαθούσ, τοὺσ δὲ ἀγαθοὺσ χρησίμουσ, τοὺσ δὲ πονηροὺσ ἀχρήστουσ· αὖθισ δ’ αὖ τοὺσ φιλοσόφουσ ὡμολογήσαμεν, ἑώσ ἂν οἱ δημιουργοὶ ὦσιν, ἀχρήστουσ εἶναι, δημιουργοὺσ δὲ ἀεὶ εἶναι. οὐ γὰρ ταῦτα ὡμολόγηται; πάνυ γε, ἦ δ’ ὅσ.

ὡμολογοῦμεν ἄρα, ὡσ ἐοίκε, κατά γε τὸν σὸν λόγον, εἴπερ τὸ φιλοσοφεῖν ἐστι περὶ τὰσ τέχνασ ἐπιστήμονασ εἶναι ὃν σὺ λέγεισ τὸν τρόπον, πονηροὺσ αὐτοὺσ εἶναι καὶ ἀχρήστουσ, ἑώσ ἂν ἐν ἀνθρώποισ τέχναι ὦσιν.

ἀλλὰ μὴ οὐχ οὕτωσ, ὦ φίλε, ἔχωσι, μηδ’ ᾖ τοῦτο φιλοσοφεῖν, περὶ τὰσ τέχνασ ἐσπουδακέναι, οὐδὲ πολυπραγμονοῦντα κυπτάζοντα ζῆν οὐδὲ πολυμαθοῦντα, ἀλλ’ ἄλλο τι, ἐπεὶ ἐγὼ ᾤμην καὶ ὄνειδοσ εἶναι τοῦτο καὶ βαναύσουσ καλεῖσθαι τοὺσ περὶ τὰσ τέχνασ ἐσπουδακότασ.

ὧδε δὲ σαφέστερον εἰσόμεθα εἰ ἄρα ἀληθῆ λέγω, ἐὰν τοῦτο ἀποκρίνῃ· τίνεσ ἵππουσ ἐπίστανται κολάζειν ὀρθῶσ; πότερον οἵπερ βελτίστουσ ποιοῦσιν ἢ ἄλλοι;

οἵπερ βελτίστουσ.

τί δέ;

κύνασ οὐχ οἳ βελτίστουσ ἐπίστανται ποιεῖν, οὗτοι καὶ κολάζειν ὀρθῶσ ἐπίστανται; ναί.

ἡ αὐτὴ ἄρα τέχνη βελτίστουσ τε ποιεῖ καὶ κολάζει ὀρθῶσ;

φαίνεταί μοι, ἦ δ’ ὅσ.

τί δέ;

πότερον ἥπερ βελτίστουσ τε ποιεῖ καὶ κολάζει ὀρθῶσ, ἡ αὐτὴ δὲ καὶ γιγνώσκει τοὺσ χρηστοὺσ καὶ τοὺσ μοχθηρούσ, ἢ ἑτέρα τισ; ἡ αὐτή, ἔφη.

ἥπερ βελτίστουσ ἀνθρώπουσ ποιεῖ, ταύτην εἶναι καὶ τὴν κολάζουσαν ὀρθῶσ καὶ διαγιγνώσκουσαν τοὺσ χρηστούσ τε καὶ μοχθηρούσ;

πάνυ γ’, ἔφη.

οὐκοῦν καὶ ἥτισ ἕνα, καὶ πολλούσ, καὶ ἥτισ πολλούσ, καὶ ἕνα;

ναί.

καὶ καθ’ ἵππων δὴ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων οὕτωσ;

φημί.

τίσ οὖν ἐστιν ἡ ἐπιστήμη, ἥτισ τοὺσ ἐν ταῖσ πόλεσιν ἀκολασταίνοντασ καὶ παρανομοῦντασ ὀρθῶσ κολάζει;

οὐχ ἡ δικαστική; ναί.

ἦ ἄλλην οὖν τινα καλεῖσ καὶ δικαιοσύνην ἢ ταύτην;

οὐκ, ἀλλὰ ταύτην.

οὐκοῦν ᾗπερ κολάζουσιν ὀρθῶσ, ταύτῃ καὶ γιγνώσκουσι τοὺσ χρηστοὺσ καὶ μοχθηρούσ;

ταύτῃ.

ὅστισ δὲ ἕνα γιγνώσκει, καὶ πολλοὺσ γνώσεται;

ναί.

καὶ ὅστισ γε πολλοὺσ ἀγνοεῖ, καὶ ἕνα;

φημί.

εἰ ἄρα ἵπποσ ὢν ἀγνοοῖ τοὺσ χρηστοὺσ καὶ πονηροὺσ ἵππουσ, κἂν ἑαυτὸν ἀγνοοῖ ποῖόσ τίσ ἐστιν;

φημί.

καὶ εἰ βοῦσ ὢν ἀγνοοῖ τοὺσ πονηροὺσ καὶ χρηστοὺσ <βοῦσ>, κἂν αὑτὸν ἀγνοοῖ ποῖόσ τίσ ἐστιν;

ναί, ἔφη.

οὕτω δὴ καὶ εἰ κύων;

ὡμολόγει.

τί δ’;

ἐπειδὰν ἄνθρωπόσ τισ ὢν ἀγνοῇ τοὺσ χρηστοὺσ καὶ μοχθηροὺσ ἀνθρώπουσ, ἆρ’ οὐχ αὑτὸν ἀγνοεῖ πότερον χρηστόσ ἐστιν ἢ πονηρόσ, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸσ ἄνθρωπόσ ἐστιν; συνεχώρει.

τὸ δὲ αὑτὸν ἀγνοεῖν σωφρονεῖν ἐστιν ἢ μὴ σωφρονεῖν;

μὴ σωφρονεῖν.

τὸ ἑαυτὸν ἄρα γιγνώσκειν ἐστὶ σωφρονεῖν;

φημί, ἔφη.

τοῦτ’ ἄρα, ὡσ ἐοίκε, τὸ ἐν Δελφοῖσ γράμμα παρακελεύεται, σωφροσύνην ἀσκεῖν καὶ δικαιοσύνην.

ἐοίκεν.

τῇ αὐτῇ δὲ ταύτῃ καὶ κολάζειν ὀρθῶσ ἐπιστάμεθα;

ναί.

οὐκοῦν ᾗ μὲν κολάζειν ὀρθῶσ ἐπιστάμεθα, δικαιοσύνη αὕτη ἐστίν, ᾗ δὲ διαγιγνώσκειν καὶ ἑαυτὸν καὶ ἄλλουσ, σωφροσύνη;

ἐοίκεν, ἔφη.

ταὐτὸν ἄρα ἐστὶ καὶ δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη;

φαίνεται.

καὶ μὴν οὕτω γε καὶ αἱ πόλεισ εὖ οἰκοῦνται, ὅταν οἱ ἀδικοῦντεσ δίκην διδῶσιν.

ἀληθῆ λέγεισ, ἔφη.

καὶ πολιτικὴ ἄρα αὑτή ἐστιν.

συνεδόκει.

τί δὲ ὅταν εἷσ ἀνὴρ ὀρθῶσ πόλιν διοικῇ, ὄνομά γε τούτῳ οὐ τύραννόσ τε καὶ βασιλεύσ;

φημί.

οὐκοῦν βασιλικῇ τε καὶ τυραννικῇ τέχνῃ διοικεῖ;

οὕτωσ.

καὶ αὗται ἄρ’ αἱ αὐταὶ τέχναι εἰσὶν ἐκείναισ;

φαίνονται.

τί δ’ ὅταν εἷσ ὢν ἀνὴρ οἰκίαν διοικῇ ὀρθῶσ, τί ὄνομα τούτῳ ἐστίν;

οὐκ οἰκονόμοσ τε καὶ δεσπότησ; ναί.

πότερον οὖν καὶ οὗτοσ δικαιοσύνῃ εὖ ἂν τὴν οἰκίαν διοικοῖ ἢ κἄλλῃ τινὶ τέχνῃ;

δικαιοσύνῃ.

ἔστιν ἄρα ταὐτόν, ὡσ ἐοίκε, βασιλεύσ, τύραννοσ, πολιτικόσ, οἰκονόμοσ, δεσπότησ, σώφρων, δίκαιοσ.

καὶ μία τέχνη ἐστὶν βασιλική, τυραννική, πολιτική, δεσποτική, οἰκονομική, δικαιοσύνη, σωφροσύνη. φαίνεται, ἔφη, οὕτωσ.

πότερον οὖν τῷ φιλοσόφῳ, ὅταν μὲν ἰατρὸσ περὶ τῶν καμνόντων τι λέγῃ, αἰσχρὸν μήθ’ ἕπεσθαι τοῖσ λεγομένοισ δύνασθαι μήτε συμβάλλεσθαι μηδὲν περὶ τῶν λεγομένων ἢ πραττομένων, καὶ ὁπόταν ἄλλοσ τισ τῶν δημιουργῶν, ὡσαύτωσ·

ὅταν δὲ δικαστὴσ ἢ βασιλεὺσ ἢ ἄλλοσ τισ ὧν νυνδὴ διεληλύθαμεν, οὐκ αἰσχρὸν περὶ τούτων μήτε ἕπεσθαι δύνασθαι μήτε συμβάλλεσθαι περὶ αὐτῶν; πῶσ δ’ οὐκ αἰσχρόν, ὦ Σώκρατεσ, περί γε τοσούτων πραγμάτων μηδὲν ἔχειν συμβάλλεσθαι;

πότερον οὖν καὶ περὶ ταῦτα λέγωμεν, ἔφην, πένταθλον αὐτὸν δεῖν εἶναι καὶ ὕπακρον, καὶ ταύτησ μὲν τὰ δευτερεῖα ἔχοντα πάντων τὸν φιλόσοφον, καὶ ἀχρεῖον εἶναι ἑώσ ἂν τούτων τισ ᾖ, ἢ πρῶτον μὲν τὴν αὑτοῦ οἰκίαν οὐκ ἄλλῳ ἐπιτρεπτέον οὐδὲ τὰ δευτερεῖα ἐν τούτῳ ἑκτέον, ἀλλ’ αὐτὸν κολαστέον δικάζοντα ὀρθῶσ, εἰ μέλλει εὖ οἰκεῖσθαι αὐτοῦ ἡ οἰκία;

συνεχώρει δή μοι.

αἰσχρὸν ἐν τούτοισ, ὦ ἑταῖρε, δεύτερον φαίνεσθαι ἢ τρίτον καὶ μὴ οὐχ ἡγεῖσθαι;

δοκεῖ μοι.

πολλοῦ ἄρα δεῖ ἡμῖν, ὦ βέλτιστε, τὸ φιλοσοφεῖν πολυμαθία τε εἶναι καὶ ἡ περὶ τὰσ τέχνασ πραγματεία.

εἰπόντοσ δ’ ἐμοῦ ταῦτα ὁ μὲν σοφὸσ αἰσχυνθεὶσ τοῖσ προειρημένοισ ἐσίγησεν, ὁ δὲ ἀμαθὴσ ἔφη ἐκείνωσ εἶναι·

καὶ οἱ ἄλλοι ἐπῄνεσαν τὰ εἰρημένα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION