Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, Book 7

(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 7)

Συνέβη δὲ ταύτην γενέσθαι τὴν μάχην καθ’ ἣν ἡμέραν καὶ Δαυίδησ τοὺσ Ἀμαληκίτασ νικήσασ εἰσ Σίκελλαν ὑπέστρεψεν. ἤδη δὲ αὐτοῦ δύο ἡμέρασ ἔχοντοσ ἐν τῇ Σικέλλα τῇ τρίτῃ παραγίνεται διασωθεὶσ ἐκ τῆσ μάχησ τῆσ πρὸσ Παλαιστίνουσ ὁ τὸν Σαοῦλον ἀνελὼν τήν τε ἐσθῆτα περιερρηγμένοσ καὶ τὴν κεφαλὴν τέφρᾳ περιχεάμενοσ. καὶ προσκυνήσασ αὐτὸν πυνθανομένῳ, πόθεν ἥκοι τοιοῦτοσ, ἀπὸ τῆσ τῶν Ἰσραηλιτῶν μάχησ ἔλεγε·

γενέσθαι δ’ ἀτυχὲσ αὐτῆσ τὸ τέλοσ ἐδήλου πολλῶν μὲν ἀναιρεθεισῶν τοῖσ Ἑβραίοισ μυριάδων, πεσόντοσ δὲ καὶ τοῦ βασιλέωσ αὐτῶν Σαούλου μετὰ τῶν τέκνων· ταῦτα δὲ σημαίνειν ἔφασκεν αὐτὸσ παρατυχὼν τῇ τροπῇ τῶν Ἑβραίων καὶ τῷ βασιλεῖ πεφευγότι παρών, ὃν καὶ κτεῖναι μέλλοντα ὑπὸ τῶν πολεμίων λαμβάνεσθαι παρακληθεὶσ αὐτὸσ ὡμολόγει·

τῇ ῥομφαίᾳ γὰρ αὐτὸν ἐπιπεσόντα διὰ τὴν τῶν τραυμάτων ὑπερβολὴν αὑτὸν ἀσθενῆσαι κατεργάσασθαι. καὶ σύμβολα τῆσ ἀναιρέσεωσ ἐπεδείκνυεν τόν τε περὶ τοῖσ βραχίοσι χρυσὸν τοῦ βασιλέωσ καὶ τὸν στέφανον, ἃ περιδύσασ τὸν Σαούλου νεκρὸν κομίσειεν αὐτῷ.

Δαυίδησ δὲ μηκέτ’ ἀπιστεῖν ἔχων ἀλλ’ ἐναργῆ τεκμήρια τοῦ Σαούλου θανάτου βλέπων καταρρηγνύει μὲν τὴν ἐσθῆτα, κλαίων δὲ καὶ ὀδυρόμενοσ μετὰ τῶν ἑταίρων ὅλην διεκαρτέρησε τὴν ἡμέραν. ποιεῖ δ’ αὐτῷ τὴν λύπην χαλεπωτέραν ὁ Σαούλου παῖσ Ιὠνάθησ πιστότατόσ τε ὢν φίλοσ αὐτῷ καὶ σωτηρίασ αἴτιοσ γεγενημένοσ.

τοσαύτην δ’ ἐπεδείξατο τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν πρὸσ τὸν Σαοῦλον εὔνοιαν, ὡσ μὴ μόνον ἐπὶ τεθνηκότι χαλεπῶσ ἐνεγκεῖν πολλάκισ ὑπ’ αὐτοῦ κινδυνεύσασ ἀφαιρεθῆναι τὸν βίον, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀποκτείναντα κολάσαι. φήσασ γὰρ πρὸσ αὐτὸν, ὡσ αὐτὸσ γένοιτο κατήγοροσ ἀνελὼν τὸν βασιλέα, καὶ μαθών, ὡσ εἰή πατρὸσ Ἀμαληκίτου γένοσ, ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀπολέσθαι.

ἔγραψε δὲ καὶ θρήνουσ καὶ ἐπιταφίουσ ἐπαίνουσ Σαούλου καὶ Ιὠνάθου, οἳ καὶ μέχρισ ἐμοῦ διαμένουσιν. Ἐπεὶ δὲ τούτοισ ἐξετίμησε τὸν βασιλέα παυσάμενοσ τοῦ πένθουσ ἤρετο τὸν θεὸν διὰ τοῦ προφήτου, τίνα δίδωσιν αὐτῷ κατοικῆσαι πόλιν τῆσ Ιοὔδα καλουμένησ φυλῆσ.

φήσαντοσ δ’ αὐτοῦ διδόναι Γιβρῶνα καταλιπὼν τὴν Σίκελλαν εἰσ ἐκείνην παραγίνεται τάσ τε γυναῖκασ ἐπαγόμενοσ τὰσ αὑτοῦ, δύο δὲ ἦσαν, καὶ τοὺσ ὁπλίτασ τοὺσ σὺν αὐτῷ. συνελθὼν δὲ πρὸσ αὐτὸν πᾶσ ὁ τῆσ φυλῆσ τῆσ προειρημένησ λαὸσ ἀποδείκνυσιν αὐτὸν βασιλέα.

ἀκούσασ δ’ ὅτι τὸν Σαοῦλον καὶ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ θάψειαν οἱ ἐν Ιἀβησῷ τῆσ Γαλααδίτιδοσ κατοικοῦντεσ, ἔπεμψε πρὸσ αὐτοὺσ ἐπαινῶν καὶ ἀποδεχόμενοσ αὐτῶν τὸ ἔργον, καὶ χάριτασ ἀποδώσειν ἀντὶ τῆσ πρὸσ τοὺσ τεθνηκότασ σπουδῆσ ὑπισχνούμενοσ, ἅμα δὲ καὶ δηλῶν ὡσ ἡ Ιοὔδα φυλὴ κεχειροτόνηκεν αὐτὸν βασιλέα. Ὁ δὲ τοῦ Σαούλου μὲν ἀρχιστράτηγοσ Ἀβεννῆροσ Νήρου δὲ παῖσ ἀνὴρ δραστήριοσ καὶ ἀγαθὸσ τὴν φύσιν, ὡσ ἔγνω πεσόντα τὸν βασιλέα καὶ τὸν Ιὠνάθην καὶ τοὺσ δύο τοὺσ ἄλλουσ αὐτοῦ παῖδασ, ἐπειχθεὶσ εἰσ τὴν παρεμβολὴν καὶ τὸν περιλειπόμενον ἐξαρπάσασ υἱὸν αὐτοῦ, Ιἔβοσθοσ δ’ ἐκαλεῖτο, διαβιβάζει πρὸσ τοὺσ πέραν τοῦ Ιὀρδάνου καὶ παντὸσ ἀποδείκνυσι τοῦ πλήθουσ βασιλέα πάρεξ τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ.

βασίλειον δ’ ἐποίησεν αὐτῷ τὴν κατὰ μὲν τὴν ἐπιχώριον γλῶτταν Μάναλιν, κατὰ δὲ τὴν Ἑλλήνων Παρεμβολὰσ λεγομένην·

ὡρ́μησε δ’ ἐκεῖθεν Ἀβεννῆροσ μετὰ στρατιᾶσ ἐπιλέκτου συμβαλεῖν τοῖσ ἐκ τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ προαιρούμενοσ· ὤργιστο γὰρ αὐτοῖσ βασιλέα τὸν Δαυίδην κεχειροτονηκόσιν. ἀπήντησε δ’ αὐτῷ πεμφθεὶσ ὑπὸ Δαυίδου Σαρουίασ μὲν παῖσ, πατρὸσ δὲ Σουρί, ἐκ δὲ τῆσ ἀδελφῆσ τῆσ ἐκείνου γεγονὼσ αὐτῷ Ιὤαβοσ ἀρχιστράτηγοσ ὢν αὐτοῦ, μετὰ καὶ τῶν ἀδελφῶν Ἀβεσσαίου καὶ Ἀσαήλου καὶ πάντων τῶν Δαυίδου ὁπλιτῶν.

καὶ περιτυχὼν ἐπί τινοσ κρηνίδοσ ἐν Γαβαῶ πόλει παρατάσσεται πρὸσ μάχην. τοῦ δ’ Ἀβεννήρου φήσαντοσ πρὸσ αὐτὸν βούλεσθαι μαθεῖν, πότεροσ αὐτῶν ἀνδρειοτέρουσ στρατιώτασ ἔχει, συντίθεται παρ’ ἀμφοτέρων δυοκαίδεκα μαχησομένουσ συμβαλεῖν.

προελθόντεσ τοίνυν εἰσ τὸ μεταξὺ τῶν παρατάξεων οἱ πρὸσ τὴν μάχην ὑφ’ ἑκατέρων τῶν στρατηγῶν ἐξειλεγμένοι καὶ τὰσ αἰχμὰσ ἐπ’ ἀλλήλουσ ἀφέντεσ σπῶνται τὰσ μαχαίρασ καὶ τῶν κεφαλῶν ἐλλαμβανόμενοι κατέχοντεσ αὑτοὺσ ἔπαιον εἰσ τὰσ πλευρὰσ καὶ τὰσ λαγόνασ ἀλλήλουσ ταῖσ ῥομφαίαισ, ἑώσ οὗ πάντεσ ὥσπερ ἐκ συνθήματοσ ἀπώλοντο. πεσόντων δὲ τούτων συνέρρηξε καὶ ἡ λοιπὴ στρατιά, καὶ καρτερᾶσ τῆσ μάχησ γενομένησ ἡττήθησαν οἱ τοῦ Ἀβεννήρου·

καὶ τραπέντασ οὐκ ἀνίει διώκων Ιὤαβοσ, ἀλλ’ αὐτόσ τε ἐπέκειτο παρακελευόμενοσ τοὺσ ὁπλίτασ ἐκ ποδὸσ ἕπεσθαι καὶ μὴ κάμνειν ἀναιροῦντασ, οἵ τε ἀδελφοὶ προθύμωσ ἠγωνίσαντο, καὶ διαφανέστεροσ τῶν ἄλλων μάλιστα ὁ νεώτεροσ Ἀσάηλοσ, ὃσ ἐπὶ ποδῶν ὠκύτητι κλέοσ εἶχεν· οὐ γὰρ ἀνθρώπουσ ἐνίκα μόνον, ἀλλὰ καὶ ἵππῳ καταστάντα εἰσ ἅμιλλαν λέγουσι παραδραμεῖν, καὶ τὸν Ἀβεννῆρον ἐδίωκεν ὑπὸ ῥύμησ καὶ τῆσ ἐπ’ ὀρθὸν φορᾶσ εἰσ οὐδέτερον ἐγκλιθεὶσ τῶν μερῶν.

ἐπιστραφέντοσ δὲ τοῦ Ἀβεννήρου καὶ κατασοφίζεσθαι τὴν ὁρμὴν αὐτοῦ πειρωμένου καὶ ποτὲ μὲν εἰπόντοσ ἑνὸσ τῶν αὐτοῦ στρατιωτῶν ἀφέμενοσ τῆσ διώξεωσ ἀφελέσθαι τὴν πανοπλίαν, πάλιν δ’ ὡσ οὐκ ἔπειθε τοῦτο ποιεῖν κατασχεῖν αὑτὸν καὶ μὴ διώκειν παραινοῦντοσ, μὴ κτείνασ αὐτὸν ἀπολέσῃ τὴν πρὸσ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ παρρησίαν, οὐ προσιέμενον [δὲ] τοὺσ λόγουσ, ἀλλ’ ἐπιμείναντα τὴν δίωξιν φεύγων ὡσ εἶχε τὸ δόρυ πλήξασ εἰσ τοὐπίσω καιρίωσ παραχρῆμ’ ἀπέκτεινεν.

οἱ δὲ μετ’ αὐτοῦ διώκοντεσ τὸν Ἀβεννῆρον ὡσ ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον, οὗ κεῖσθαι συνέβαινε τὸν Ἀσάηλον, περιστάντεσ τὸν νεκρὸν οὐκέτι τοὺσ πολεμίουσ ἐδίωκον·

ὁ δὲ Ιὤαβοσ αὐτὸσ καὶ ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ Ἀβεσσαῖοσ παραδραμόντεσ τὸ πτῶμα καὶ τῆσ πλείονοσ ἐπὶ τὸν Ἀβεννῆρον σπουδῆσ αἰτίαν τὴν ὑπὲρ τοῦ τετελευτηκότοσ ὀργὴν λαβόντεσ, ἀπίστῳ τάχει καὶ προθυμίᾳ χρώμενοι μέχρι τόπου τινόσ, Ὄμματον καλοῦσιν, ἐδίωξαν τὸν Ἀβεννῆρον ἤδη περὶ δυσμὰσ ὄντοσ ἡλίου. ἀναβὰσ δ’ ἐπί τινα βουνόν, ὅσ ἐστιν ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ μετὰ τῆσ Βενιαμίτιδοσ φυλῆσ, αὐτούσ τε κατεσκέπτετο καὶ τὸν Ἀβεννῆρον.

τούτου δὲ ἀνακεκραγότοσ καὶ φήσαντοσ, μὴ δεῖν ἄνδρασ ὁμοφύλουσ εἰσ ἔριδα καὶ μάχην παροξύνειν, ἁμαρτεῖν δὲ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Ἀσάηλον, ὃσ παραινοῦντοσ μὴ διώκειν οὐκ ἐπείσθη καὶ διὰ τοῦτο βληθεὶσ ἀπέθανε, συμφρονήσασ καὶ παράκλησιν ἡγησάμενοσ τούτουσ τοὺσ λόγουσ ὁ Ιὤαβοσ ἀνακαλεῖ τῇ σάλπιγγι σημάνασ τοὺσ στρατιώτασ καὶ τῆσ ἐπὶ πολὺ διώξεωσ ἐπισχών. καὶ οὗτοσ μὲν ἐπ’ ἐκείνου καταστρατοπεδεύεται τοῦ τόπου τὴν νύκτα ταύτην, Ἀβεννῆροσ δὲ δι’ ὅλησ αὐτῆσ ὁδεύσασ καὶ περαιωσάμενοσ τὸν Ιὄρδανον ποταμὸν ἀφικνεῖται πρὸσ τὸν τοῦ Σαούλου παῖδα εἰσ τὰσ Παρεμβολὰσ Ιἔβωσθον.

τῇ δ’ ἐχομένῃ τοὺσ νεκροὺσ ὁ Ιὤαβοσ ἐξαριθμήσασ ἅπαντασ ἐκήδευσεν. ἔπεσον δὲ τῶν μὲν Ἀβεννήρου στρατιωτῶν ὡσ τριακόσιοι καὶ ἑξήκοντα, τῶν δὲ Δαυίδου δέκα πρὸσ τοῖσ ἐννέα καὶ Ἀσάηλοσ, οὗ τὸ σῶμα κομίσαντεσ ἐκεῖθεν Ιὤαβοσ καὶ Ἀβεσσαῖοσ εἰσ Βηθλεέμην καὶ θάψαντεσ ἐν τῷ πατρῴῳ μνήματι πρὸσ Δαυίδην εἰσ Γιβρῶνα παρεγένοντο.

ἤρξατο μὲν οὖν ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου τοῖσ Ἑβραίοισ ἐμφύλιοσ πόλεμοσ καὶ διέμεινεν ἄχρι πολλοῦ, τῶν μὲν μετὰ Δαυίδου κρειττόνων ἀεὶ γινομένων καὶ πλεῖον ἐν τοῖσ κινδύνοισ φερομένων, τοῦ δὲ Σαούλου παιδὸσ καὶ τῶν ὑπηκόων αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν σχεδὸν ἡμέραν ἐλαττουμένων.

Ἐγένοντο δὲ κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν καὶ παῖδεσ Δαυίδῃ τὸν ἀριθμὸν ἓξ [ἐκ γυναικῶν τοσούτων], ὧν ὁ μὲν πρεσβύτατοσ ἐκ μητρὸσ Ἀχίνασ γενόμενοσ Ἀμνὼν ἐκλήθη, ὁ δὲ δεύτεροσ ἐκ γυναικὸσ Ἀβιγαίασ Δανίηλοσ, τῷ τρίτῳ δ’ ἐκ τῆσ Θολομαίου θυγατρὸσ Μαχάμησ φύντι τοῦ Γεσσιρῶν βασιλέωσ Ἀψάλωμοσ ὄνομα, τὸν δὲ τέταρτον Ἀδωνίαν ἐκ γυναικὸσ Αἤθησ προσηγόρευσε, τὸν πέμπτον δὲ Σαφατίαν τῆσ Ἀβιτάλησ καὶ τὸν ἕκτον Γεθερσὰν τῆσ Γαλαὰδ ἐπωνόμασε.

τοῦ δ’ ἐμφυλίου πολέμου συνεστῶτοσ καὶ συμπιπτόντων εἰσ ἔργα καὶ μάχην πυκνῶσ μεθ’ ἑκατέρου τῶν βασιλέων, Ἀβεννῆροσ ὁ τοῦ Σαούλου παιδὸσ ἀρχιστράτηγοσ συνετὸσ ὢν καὶ σφόδρα εὔνουν ἔχων τὸ πλῆθοσ πάντασ συμμεῖναι [τῷ Ιἐβόσθῳ] παρεσκεύασε·

καὶ διέμειναν ἱκανὸν χρόνον τὰ ἐκείνου φρονοῦντεσ. ὕστερον δ’ ἐν ἐγκλήματι γενόμενοσ Ἀβεννῆροσ καὶ λαβὼν αἰτίαν ὡσ συνέλθοι τῇ Σαούλου παλλακῇ Ῥαισφᾶ μὲν τοὔνομα Σιβάτου δὲ θυγατρί, καὶ καταμεμφθεὶσ ὑπὸ Ιἐβώσθου περιαλγήσασ καὶ θυμωθείσ, ὡσ οὐ δικαίων τῶν παρ’ αὐτοῦ τυγχάνοι πάσῃ προνοίᾳ περὶ αὐτὸν χρώμενοσ, ἠπείλησε μὲν τὴν βασιλείαν εἰσ Δαυίδην περιστήσειν, ἐπιδείξειν δὲ ὡσ οὐχὶ διὰ τὴν ἰδίαν ῥώμην καὶ σύνεσιν ἄρχοι τῶν πέραν Ιὀρδάνου, διὰ δὲ τὴν αὐτοῦ στρατηγίαν τε καὶ πίστιν.

καὶ πέμψασ εἰσ Γιβρῶνα παρὰ Δαυίδην λαβεῖν ὁρ́κουσ τε καὶ πίστεισ ἠξίου, ἦ μὴν ἕξειν αὐτὸν ἑταῖρον καὶ φίλον ἀναπείσαντα τὸν λαὸν τοῦ Σαούλου μὲν ἀποστῆναι παιδόσ, αὐτὸν δὲ ἀποδείξαντα πάσησ τῆσ χώρασ βασιλέα.

τοῦ δὲ Δαυίδου ποιησαμένου τὰσ ὁμολογίασ, ἥσθη γὰρ ἐφ’ οἷσ Ἀβεννῆροσ διεπρεσβεύσατο πρὸσ αὐτόν, καὶ πρῶτον τεκμήριον παρασχεῖν τῶν συνθηκῶν ἀξιώσαντοσ ἀνασώσαντα πρὸσ αὐτὸν [Μελχάλην] τὴν γυναῖκα μεγάλοισ ὠνηθεῖσαν ὑπ’ αὐτοῦ κινδύνοισ καὶ Παλαιστίνων κεφαλαῖσ ἑξακοσίαισ, ἃσ ὑπὲρ αὐτῆσ ἐκόμισε τῷ πατρὶ Σαούλῳ, πέμπει μὲν αὐτῷ τὴν Μελχάλην ἀποσπάσασ Ὀφελτίου τοῦ τότε συνοικοῦντοσ αὐτῇ, πρὸσ τοῦτο καὶ Ιἐβώσθου συμπράξαντοσ·

ἐγεγράφει γὰρ αὐτῷ Δαυίδησ τὴν γυναῖκα δικαίωσ ἀπολαβεῖν·

συγκαλέσασ δὲ τοὺσ γεγηρακότασ τοῦ πλήθουσ καὶ ταξιάρχουσ καὶ χιλιάρχουσ λόγουσ ἐποιήσατο πρὸσ αὐτούσ, ὡσ ἔχοντασ ἑτοίμωσ ἀποστῆναι μὲν Ιἐβώσθου Δαυίδῃ δὲ προσθέσθαι ταύτησ ἀποστρέψειε τῆσ ὁρμῆσ, νῦν μέντοι γε ἐπιτρέποι χωρεῖν ᾗ βούλονται· καὶ γὰρ εἰδέναι τὸν θεὸν διὰ Σαμουήλου τοῦ προφήτου Δαυίδην χειροτονήσαντα πάντων Ἑβραίων βασιλέα, προειπεῖν δ’ ὅτι Παλαιστίνουσ ἐκεῖνοσ αὐτὸσ τιμωρήσεται καὶ ποιήσει κρατήσασ ὑποχειρίουσ.

ταῦτ’ ἀκούσαντεσ οἱ πρεσβύτεροι καὶ ἡγεμόνεσ, ὡσ τὴν Ἀβεννήρου γνώμην ᾗ πρότερον εἶχον αὐτοὶ περὶ τῶν πραγμάτων σύμφωνον προσέλαβον, τὰ Δαυίδου φρονεῖν μετεβάλοντο.

πεισθέντων δὲ τούτων Ἀβεννῆροσ συγκαλεῖ τὴν Βενιαμιτῶν φυλήν, οἱ γὰρ ἐκ ταύτησ ἅπαντεσ Ιἐβώσθου σωματοφύλακεσ ἦσαν, καὶ ταὐτὰ πρὸσ αὐτοὺσ διαλεχθείσ, ἐπειδὴ μὴ ἀντικρούοντασ ἑώρα, προστιθεμένουσ δ’ οἷσ ἐβούλετο, παραλαβὼν ὡσ εἴκοσι τῶν ἑταίρων ἧκε πρὸσ Δαυίδην τοὺσ ὁρ́κουσ παρ’ αὐτοῦ ληψόμενοσ αὐτόσ, πιστότερα γὰρ τῶν δι’ ἄλλου πραττομένων ὅσα δι’ αὑτῶν ἕκαστοι ποιοῦμεν εἶναι δοκεῖ, καὶ προσέτι τοὺσ γενομένουσ αὐτῷ λόγουσ πρόσ τε τοὺσ ἡγεμόνασ καὶ πρὸσ τὴν φυλὴν ἅπασαν σημανῶν.

ὑποδεξαμένου δ’ αὐτὸν φιλοφρόνωσ καὶ λαμπρᾷ καὶ πολυτελεῖ τραπέζῃ ξενίσαντοσ ἐπὶ πολλὰσ ἡμέρασ, ἠξίωσεν ἀφεθεὶσ ἀγαγεῖν τὸ πλῆθοσ, ἵνα παρόντι καὶ βλεπομένῳ παραδῶσι τὴν ἀρχήν.

Ἐκπέμψαντοσ δὲ τοῦ Δαυίδου τὸν Ἀβεννῆρον οὐδὲ ὀλίγον διαλιπὼν εἰσ Γιβρῶνα ἧκεν Ιὤαβοσ ὁ ἀρχιστράτηγοσ αὐτοῦ, καὶ μαθών, ὡσ εἰή παρὼν πρὸσ αὐτὸν Ἀβεννῆροσ καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν ἀπηλλαγμένοσ ἐπὶ συνθήκαισ καὶ ὁμολογίαισ τῆσ ἡγεμονίασ, δείσασ μὴ τὸν μὲν ἐν τιμῇ καὶ τῇ πρώτῃ ποιήσεται τάξει συνεργόν τε τῆσ βασιλείασ ἐσόμενον καὶ τἆλλα δεινὸν ὄντα συνιδεῖν πράγματα καὶ τοὺσ καιροὺσ ὑποδραμεῖν, αὐτὸσ δ’ ἐλαττωθείη καὶ τῆσ στρατηγίασ ἀφεθείη, κακοῦργον καὶ πονηρὰν ὁδὸν ἄπεισι.

[καὶ] πρῶτον μὲν ἐπιχειρεῖ διαβαλεῖν αὐτὸν πρὸσ τὸν βασιλέα φυλάττεσθαι παραινῶν καὶ μὴ προσέχειν οἷσ Ἀβεννῆροσ συντίθεται·

πάντα γὰρ ποιεῖν αὐτὸν ἐπὶ τῷ βεβαιώσασθαι τῷ Σαούλου παιδὶ τὴν ἡγεμονίαν· ἐπὶ δὲ ἀπάτῃ καὶ δόλῳ πρὸσ αὐτὸν ἐλθόντα μεθ’ ἧσ ἐβούλετο νῦν ἐλπίδοσ καὶ οἰκονομίασ τῶν κατασκευαζομένων ἀπελθεῖν. ὡσ δ’ οὐκ ἔπειθε τὸν Δαυίδην τούτοισ οὐδὲ παροξυνόμενον ἑώρα, τρέπεται ταύτησ τολμηροτέραν ὁδὸν καὶ κρίνασ Ἀβεννῆρον ἀποκτεῖναι πέμπει τοὺσ ἐπιδιώξοντασ, οἷσ καταλαβοῦσι προσέταξεν αὐτὸν καλεῖν ἐκ τοῦ Δαυίδου ὀνόματοσ, ὡσ ἔχοντοσ αὐτοῦ τινα περὶ τῶν πραγμάτων πρὸσ αὐτὸν ἃ μὴ διεμνημόνευσε παρόντοσ εἰπεῖν.

Ἀβεννῆροσ δ’ ὡσ ἤκουσε τὰ παρὰ τῶν ἀγγέλων, κατέλαβον αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ Βησηρᾶ καλουμένῳ ἀπέχοντι τῆσ Γιβρῶνοσ σταδίουσ εἴκοσι, μηδὲν ὑπιδόμενοσ τῶν συμβησομένων ὑπέστρεψεν.

ἀποσπᾷ μὲν τῶν οἰκείων αὐτὸν ὡσ ἐν ἀπορρήτῳ διαλεξόμενοσ, παραγαγὼν δὲ εἰσ τὸ ἐρημότερον τῆσ πύλησ μόνοσ αὐτὸσ ὢν σὺν Ἀβεσσαίῳ τῷ ἀδελφῷ σπασάμενοσ τὴν μάχαιραν ὑπὸ τὴν λαγόνα παίει.

καὶ τελευτᾷ μὲν Ἀβεννῆροσ τοῦτον ἐνεδρευθεὶσ τὸν τρόπον ὑπὸ Ιωἄβου, ὡσ μὲν αὐτὸσ ἔλεγε τιμωρήσαντοσ Ἀσαήλῳ τῷ ἀδελφῷ, ὃν διώκοντα λαβὼν Ἀβεννῆροσ ἀπέκτεινεν ἐν τῇ πρὸσ Γιβρῶνι μάχῃ, ὡσ δὲ τἀληθὲσ εἶχε δείσαντοσ περὶ τῆσ στρατηγίασ καὶ τῆσ παρὰ τῷ βασιλεῖ τιμῆσ, μὴ τούτων μὲν αὐτὸσ ἀφαιρεθείη, λάβοι δὲ παρὰ Δαυίδου τὴν πρώτην τάξιν Ἀβεννῆροσ.

ἐκ τούτων ἄν τισ κατανοήσειεν, ὅσα καὶ πηλίκα τολμῶσιν ἄνθρωποι πλεονεξίασ ἕνεκα καὶ ἀρχῆσ καὶ τοῦ μηδενὶ τούτων παραχωρῆσαι·

κτήσασθαι γὰρ αὐτὰ ποθοῦντεσ διὰ μυρίων κακῶν λαμβάνουσι, καὶ δείσαντεσ ἀποβαλεῖν πολλῷ χείροσι τὸ βέβαιον αὑτοῖσ τῆσ παραμονῆσ περιποιοῦσιν, ὡσ οὐχ ὁμοίου δεινοῦ τυγχάνοντοσ πορίσασθαι τηλικοῦτον μέγεθοσ ἐξουσίασ, καὶ συνήθη τοῖσ ἀπ’ αὐτῆσ ἀγαθοῖσ γενόμενον ἔπειτ’ αὐτὴν ἀπολέσαι, τούτου δὲ ὑπερβολὴν ἔχοντοσ συμφορᾶσ. καὶ διὰ τοῦτο χαλεπώτερα μηχανῶνται καὶ τολμῶσιν ἐν φόβῳ ἔργα πάντεσ τοῦτ’ ἀποβαλεῖν γενόμενοι. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν βραχέσιν ἀρκεῖ δεδηλῶσθαι.

Δαυίδησ δ’ ἀκούσασ ἀνῃρημένον τὸν Ἀβεννῆρον ἤλγησε μὲν τὴν ψυχήν, ἐμαρτύρατο δὲ πάντασ ἀνατείνων εἰσ τὸν θεὸν τὴν δεξιὰν καὶ βοῶν, ὡσ οὔτε κοινωνὸσ εἰή τῆσ Ἀβεννήρου σφαγῆσ, οὔτε κατ’ ἐντολὴν καὶ βούλησιν ἰδίαν ἀποθάνοι.

ἀρὰσ δὲ κατὰ τοῦ πεφονευκότοσ αὐτὸν δεινὰσ ἐτίθετο καὶ τὸν οἶκον ὅλον αὐτοῦ καὶ τοὺσ συμπράξαντασ ὑπευθύνουσ ἐποιεῖτο ταῖσ ὑπὲρ τοῦ τετελευτηκότοσ ποιναῖσ· ἔμελε γὰρ αὐτῷ μὴ δόξαι παρὰ τὰσ πίστεισ καὶ τοὺσ ὁρ́κουσ οὓσ ἔδωκεν Ἀβεννήρῳ τοῦτο εἰργάσθαι.

προσέταξε μέντοι γε παντὶ τῷ λαῷ κλαίειν καὶ πενθεῖν τὸν ἄνδρα καὶ τοῖσ νομιζομένοισ τιμᾶν αὐτοῦ τὸ σῶμα περιρρηξαμένῳ μὲν τὰσ ἐσθῆτασ ἐνδύντι δὲ σάκκουσ, ταῦτα δὲ ποιεῖν προάγοντασ τὴν κλίνην. αὐτὸσ δ’ ἐφείπετο μετὰ τῶν γεγηρακότων καὶ τῶν ἐν ἡγεμονίαισ ὄντων κοπτόμενόσ τε καὶ τοῖσ δακρύοισ ἐνδεικνύμενοσ τό τε εὔνουν τὸ πρὸσ [τὸν] ζῶντα καὶ τὴν ἐπὶ τεθνηκότι λύπην, καὶ ὅτι μὴ κατὰ τὴν αὐτοῦ γνώμην ἀνῄρηται.

θάψασ δ’ αὐτὸν ἐν Γιβρῶνι μεγαλοπρεπῶσ καὶ ἐπιταφίουσ τε συγγραψάμενοσ θρήνουσ αὐτὸσ ἐπὶ τοῦ τάφου στὰσ πρῶτοσ ἀνεκλαύσατο καὶ παρέδωκε τοῖσ ἄλλοισ.

οὕτωσ δ’ αὐτὸν ὁ Ἀβεννήρου συνέσχε θάνατοσ, ὡσ μηδὲ τροφὴν ἀναγκαζόντων αὐτὸν τῶν ἑταίρων λαβεῖν, ἀλλ’ ὤμοσε γεύσεσθαι μηδενὸσ ἄχρι ἡλίου δυσμῶν. ταῦτ’ εὔνοιαν αὐτῷ παρὰ τοῦ πλήθουσ ἐγέννησεν·

οἵ τε γὰρ πρὸσ τὸν Ἀβεννῆρον φιλοστόργωσ διακείμενοι σφόδρ’ αὐτοῦ τὴν πρὸσ αὐτὸν τιμὴν ἀποθανόντα καὶ φυλακὴν τῆσ πίστεωσ ἠγάπησαν, ὅτι πάντων αὐτὸν ἀξιώσειεν τῶν νομιζομένων ὡσ συγγενῆ καὶ φίλον, ἀλλ’ οὐχ ὡσ ἐχθρὸν γενόμενον ὑβρίσειεν ἀκόσμῳ ταφῇ καὶ ἠμελημένῃ· τό τε ἄλλο πᾶν ὡσ ἐπὶ χρηστῷ καὶ ἡμέρῳ τὴν φύσιν ἔχαιρε, τὴν αὐτὴν ἑκάστου λογιζομένου πρόνοιαν εἰσ αὑτὸν τοῦ βασιλέωσ ἐν τοῖσ ὁμοίοισ τυγχάνοντα τὸν Ἀβεννήρου νεκρὸν ἑώρα. πρὸσ τούτοισ οὖν μάλιστα Δαυίδην γλίχεσθαι δόξησ ἀγαθῆσ ποιούμενον πρόνοιαν ὡσ εἰκὸσ ἣν οὐθεὶσ ὑπενόησεν ὑπ’ αὐτοῦ φονευθῆναι τὸν Ἀβεννῆρον·

ἔλεξε δὲ καὶ πρὸσ τὸ πλῆθοσ, ὡσ αὐτῷ μὲν οὐχ ἡ τυχοῦσα λύπη γένοιτ’ ἀνδρὸσ ἀγαθοῦ τετελευτηκότοσ, οὐ μικρὰ δὲ τοῖσ Ἑβραίων πράγμασι βλάβη στερηθέντων αὐτοῦ καὶ συνέχειν αὐτὰ καὶ σώζειν βουλαῖσ τε ἀρίσταισ καὶ ῥώμῃ χειρῶν ἐν τοῖσ πολεμικοῖσ ἔργοισ δυναμένου. "ἀλλὰ θεὸσ μέν, εἶπεν, ᾧ μέλει πάντων, οὐκ ἐάσει τοῦτον ἡμῖν ἀνεκδίκητον·

ἐγὼ δ’ ἐπίστασθε, ὡσ οὐδὲν Ιὤαβον καὶ Ἀβεσσαῖον τοὺσ Σαρουίασ παῖδασ ποιεῖν ἱκανόσ εἰμι πλέον ἐμοῦ δυναμένουσ, ἀλλ’ ἀποδώσει τὴν ὑπὲρ τῶν τετολμημένων αὐτοῖσ ἀμοιβὴν τὸ θεῖον. " καὶ Ἀβεννῆροσ μὲν εἰσ τοιοῦτο κατέστρεψε τέλοσ τὸν βίον. Ἀκούσασ δὲ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ὁ Σαούλου παῖσ Ιἔβωσθοσ οὐ πρᾴωσ ἤνεγκεν ἀνδρὸσ ἐστερημένοσ συγγενοῦσ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτῷ παρασχόντοσ, ἀλλ’ ὑπερεπάθησε καὶ λίαν αὐτὸν ὠδύνησεν ὁ Ἀβεννήρου θάνατοσ.

ἐπεβίω δ’ οὐδ’ αὐτὸσ πολὺν χρόνον, ἀλλ’ ὑπὸ τῶν Ἐρέμμωνοσ υἱῶν Βανά, ἑτέρῳ δὲ Θαηνὸσ ὄνομα ἦν, ἐπιβουλευθεὶσ ἀπέθανεν. μόνον εὑρόντεσ μεσημβρίζοντα καὶ κοιμώμενον τὸν Ιἔβωσθον καὶ μήτε τοὺσ φύλακασ παρόντασ μήτε τὴν θυρωρὸν ἐγρηγορυῖαν, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ὑπό τε τοῦ κόπου καὶ τῆσ ἐργασίασ ἣν μετεχειρίζετο καὶ τοῦ καύματοσ εἰσ ὕπνον καταπεσοῦσαν, παρελθόντεσ εἰσ τὸ δωμάτιον, ἐν ᾧ συνέβαινε κατακεκοιμῆσθαι τὸν Σαούλου παῖδα, κτείνουσιν αὐτόν.

καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποτεμόντεσ καὶ δι’ ὅλησ νυκτὸσ καὶ ἡμέρασ ποιησάμενοι τὴν πορείαν, ὡσ ἂν φεύγοντεσ ἐκ τῶν ἠδικημένων πρὸσ τὸν ληψόμενόν τε τὴν χάριν καὶ παρέξοντα τὴν ἀσφάλειαν, εἰσ Γιβρῶνα παρεγένοντο·

καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπιδείξαντεσ τῷ Δαυίδῃ τὴν Ιἐβώσθου συνίστων αὑτοὺσ ὡσ εὔνουσ καὶ τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ τῆσ βασιλείασ ἀνταγωνιστὴν ἀνῃρηκότασ. ὁ δ’ οὐχ ὡσ ἤλπιζον οὕτωσ αὐτῶν προσεδέξατο τὸ ἔργον, ἀλλ’ εἰπών, "ὦ κάκιστοι καὶ παραχρῆμα δίκην ὑφέξοντεσ, οὐκ ἔγνωτε πῶσ ἐγὼ τὸν Σαούλου φονέα καὶ τὸν κομίσαντά μοι τὸν χρυσοῦν αὐτοῦ στέφανον ἠμυνάμην, καὶ ταῦτα ἐκείνῳ χαριζόμενον τὴν ἀναίρεσιν, ἵνα μὴ συλλάβωσιν αὐτὸν οἱ πολέμιοι;

ἦ μεταβεβλῆσθαί με καὶ μηκέτ’ εἶναι τὸν αὐτὸν ὑπωπτεύσατε, ὡσ χαίρειν κακούργοισ ἀνδράσι καὶ χάριτασ ἡγήσασθαι τὰσ κυριοκτόνουσ ὑμῶν πράξεισ, ἀνῃρηκότων ἐπὶ τῆσ αὑτοῦ κοίτησ ἄνδρα δίκαιον καὶ μηδένα μηδὲν κακὸν εἰργασμένον, ὑμᾶσ δὲ καὶ διὰ πολλῆσ εὐνοίασ καὶ τιμῆσ ἐσχηκότα;

διὸ δώσετε ποινὴν μὲν αὐτῷ κολασθέντεσ, δίκην δ’ ἐμοὶ τοῦ νομίσαντασ ἡδέωσ ἕξειν με τὴν Ιἐβώσθου τελευτὴν τοῦτον ἀνελεῖν·

οὐ γὰρ ἐδύνασθε μᾶλλον ἀδικῆσαι τὴν ἐμὴν δόξαν ἢ τοῦθ’ ὑπολαβόντεσ. " ταῦτ’ εἰπὼν πᾶσαν αἰκίαν αὐτοὺσ αἰκισάμενοσ διεχρήσατο καὶ τὴν Ιἐβώσθου κεφαλὴν ἐν τῷ Ἀβεννήρου τάφῳ πάντων ἀξιώσασ ἐκήδευσε. Τούτων δὲ τοιοῦτον λαβόντων τέλοσ ἧκον ἅπαντεσ οἱ τοῦ λαοῦ τῶν Ἑβραίων πρῶτοι πρὸσ Δαυίδην εἰσ Γιβρῶνα οἵ τε χιλίαρχοι καὶ ἡγεμόνεσ αὐτῶν, καὶ παρεδίδοσαν αὑτοὺσ τήν τε εὔνοιαν, ἣν ἔτι καὶ Σαούλου ζῶντοσ εἶχον πρὸσ αὐτόν, ὑπομιμνήσκοντεσ καὶ τὴν τιμήν, ἣν γενόμενον τότε χιλίαρχον τιμῶντεσ οὐ διέλιπον, ὅτι τε βασιλεὺσ ὑπὸ τοῦ θεοῦ διὰ Σαμουήλου τοῦ προφήτου χειροτονηθείη καὶ παῖδεσ αὐτοῦ καὶ ὡσ τὴν Ἑβραίων χώραν αὐτῷ σῶσαι καταγωνισαμένῳ Παλαιστίνουσ δέδωκεν ὁ θεὸσ ἐμφανίζοντεσ.

ὁ δὲ ταύτησ τε ἀποδέχεται τῆσ προθυμίασ αὐτοὺσ καὶ παρακαλέσασ διαμένειν, οὐ γὰρ ἔσεσθαι μετάνοιαν αὐτοῖσ ἐκ τοῦ τοιούτου, καὶ κατευωχήσασ καὶ φιλοφρονησάμενοσ ἔπεμψε τὸν λαὸν παρ’ αὐτὸν ἄξοντασ ἅπαντα.

καὶ συνῆλθον ἐκ μὲν τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ ὁπλιτῶν ὡσ ὀκτακόσιοι καὶ ἑξακισχίλιοι φοροῦντεσ ὅπλα θυρεὸν καὶ σιρομάστην·

οὗτοι δὲ τῷ Σαούλου παιδὶ παρέμενον· τούτων γὰρ χωρὶσ ἡ Ιοὔδα φυλὴ τὸν Δαυίδην ἀπέδειξε βασιλέα. ἐκ δὲ τῆσ Συμεωνίδοσ φυλῆσ ἑπτακισχίλιοι καὶ ἑκατόν.

ἐκ δὲ τῆσ Ληουίτιδοσ τετρακισχίλιοι καὶ ἑπτακόσιοι ἔχοντεσ ἄρχοντα Ιὤδαμον· μετὰ τούτοισ ἦν ὁ ἀρχιερεὺσ Σάδωκοσ σὺν εἴκοσι δύο συγγενέσιν ἡγεμόσιν. ἐκ δὲ τῆσ Βενιαμίτιδοσ φυλῆσ ὁπλῖται τετρακισχίλιοι· ἡ γὰρ φυλὴ περιέμενεν ἔτι τῶν τοῦ γένουσ Σαούλου τινὰ βασιλεύσειν προσδοκῶσα. ἐκ δὲ τῆσ Ἐφραίμου φυλῆσ δισμύριοι καὶ ὀκτακόσιοι τῶν δυνατωτάτων καὶ κατ’ ἰσχὺν διαφερόντων.

ἐκ δὲ τῆσ Μανασσήτιδοσ φυλῆσ τοῦ ἡμίσουσ μύριοι ὀκτακισχίλιοι [τῶν δυνατωτάτων]. ἐκ δὲ τῆσ Ἰσαχάρου φυλῆσ διακόσιοι μὲν οἱ προγινώσκοντεσ τὰ μέλλοντα, ὁπλῖται δὲ δισμύριοι. ἐκ δὲ τῆσ Ζαβουλωνίτιδοσ φυλῆσ ὁπλιτῶν ἐπιλέκτων πέντε μυριάδεσ·

αὕτη γὰρ ἡ φυλὴ μόνη πᾶσα πρὸσ Δαυίδην συνῆλθεν· οὗτοι πάντεσ τὸν αὐτὸν ὁπλισμὸν εἶχον τοῖσ τῆσ Γάδου φυλῆσ. ἐκ δὲ τῆσ Νεφθαλίδοσ φυλῆσ ἐπίσημοι καὶ ἡγεμόνεσ χίλιοι ὅπλοισ χρώμενοι θυρεῷ καὶ δόρατι, ἠκολούθει δὲ φυλὴ ἀναρίθμητοσ οὖσα. ἐκ δὲ τῆσ Δανίτιδοσ φυλῆσ ἐκλεκτοὶ δισμύριοι ἑπτακισχίλιοι ἑξακόσιοι.

ἐκ δὲ τῆσ Ἀσήρου φυλῆσ μυριάδεσ τέσσαρεσ. ἐκ δὲ τῶν δύο φυλῶν τῶν πέραν τοῦ Ιὀρδάνου καὶ τοῦ λοιποῦ τῆσ Μανασσήτιδοσ φυλῆσ ὡπλισμένων θυρεὸν καὶ δόρυ καὶ περικεφαλαίαν καὶ ῥομφαίαν μυριάδεσ δώδεκα· καὶ αἱ λοιπαὶ φυλαὶ ῥομφαίαισ ἐχρῶντο. τοῦτο δὴ πᾶν τὸ πλῆθοσ εἰσ Γιβρῶνα πρὸσ Δαυίδην συνῆλθε μετὰ πολλῆσ παρασκευῆσ σιτίων καὶ οἴνου καὶ τῶν πρὸσ τροφὴν πάντων καὶ μιᾷ γνώμῃ βασιλεύειν τὸν Δαυίδην ἐκύρωσαν.

ἐπὶ δὲ τρεῖσ ἡμέρασ ἑορτάσαντοσ τοῦ λαοῦ καὶ κατευωχηθέντοσ ἐν Γιβρῶνι, ὁ Δαυίδησ μετὰ πάντων ἐκεῖθεν ἄρασ ἧκεν εἰσ Ιἑροσόλυμα. Τῶν δὲ κατοικούντων τὴν πόλιν Ιἐβουσαίων, γένοσ δ’ εἰσὶν οὗτοι Χαναναίων, ἀποκλεισάντων αὐτῷ τὰσ πύλασ καὶ τοὺσ πεπηρωμένουσ τὰσ ὄψεισ καὶ τὰσ βάσεισ καὶ πᾶν τὸ λελωβημένον στησάντων ἐπὶ χλεύῃ τοῦ βασιλέωσ ἐπὶ τοῦ τείχουσ καὶ λεγόντων κωλύσειν αὐτὸν εἰσελθεῖν τοὺσ ἀναπήρουσ, ταῦτα δ’ ἔπραττον καταφρονοῦντεσ τῇ τῶν τειχῶν ὀχυρότητι, ὀργισθεὶσ πολιορκεῖν ἤρξατο τὰ Ιἑροσόλυμα.

καὶ πολλῇ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ χρησάμενοσ ὡσ διὰ τοῦ ταύτην ἑλεῖν εὐθὺσ ἐμφανίζων τὴν ἰσχὺν καὶ καταπληξόμενοσ εἴ τινεσ ἄρα καὶ ἄλλοι τὸν αὐτὸν ἐκείνοισ τρόπον διέκειντο πρὸσ αὐτόν, λαμβάνει κατὰ κράτοσ τὴν κάτω πόλιν.

ἔτι δὲ τῆσ ἄκρασ λειπομένησ ἔγνω τιμῆσ ὑποσχέσει καὶ γερῶν ὁ βασιλεὺσ προθυμοτέρουσ ἐπὶ τὰ ἔργα τοὺσ στρατιώτασ παρασκευάσαι, καὶ τῷ διὰ τῶν ὑποκειμένων φαράγγων ἐπὶ τὴν ἄκραν ἀναβάντι καὶ ταύτην ἑλόντι στρατηγίαν ἅπαντοσ τοῦ λαοῦ δώσειν ἐπηγγείλατο.

πάντων δὲ φιλοτιμουμένων ἀναβῆναι καὶ μηδένα πόνον ὀκνούντων ὑφίστασθαι δι’ ἐπιθυμίαν τῆσ στρατηγίασ, ὁ Σαρουίασ παῖσ Ιὤαβοσ ἔφθη τοὺσ ἄλλουσ, καὶ ἀναβὰσ ἐβόησε πρὸσ τὸν βασιλέα τὴν στρατηγίαν ἀπαιτῶν.

Ἐκβαλὼν δὲ τοὺσ Ιἐβουσαίουσ ἐκ τῆσ ἄκρασ καὶ αὐτὸσ ἀνοικοδομήσασ τὰ Ιἑροσόλυμα πόλιν αὐτὴν Δαυίδου προσηγόρευσε, καὶ τὸν ἅπαντα χρόνον ἐν αὐτῇ διέτριβε βασιλεύων.

ὁ δὲ χρόνοσ ὃν τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ ἦρξε μόνησ ἐν Γιβρῶνι ἐγένετο ἔτη ἑπτὰ καὶ μῆνεσ ἕξ. ἀποδείξασ δὲ βασίλειον τὰ Ιἑροσόλυμα λαμπροτέροισ αἰεὶ καὶ μᾶλλον ἐχρῆτο τοῖσ πράγμασι τοῦ θεοῦ προνοουμένου κρείττω ποιεῖν αὐτὰ καὶ λαμβάνειν ἐπίδοσιν. πέμψασ δὲ πρὸσ αὐτὸν καὶ Ιἕρωμοσ ὁ Τυρίων βασιλεὺσ φιλίαν καὶ συμμαχίαν συνέθετο·

ἔπεμψε δ’ αὐτῷ καὶ δωρεὰσ ξύλα κέδρινα καὶ τεχνίτασ ἄνδρασ τέκτονασ καὶ οἰκοδόμουσ, οἳ κατεσκεύασαν βασίλειον ἐν Ιἑροσολύμοισ. Δαυίδησ δὲ τήν τε ἄνω πόλιν παραλαβὼν καὶ τὴν ἄκραν συνάψασ αὐτῇ ἐποίησεν ἓν σῶμα, καὶ περιτειχίσασ ἐπιμελητὴν τῶν τειχῶν κατέστησεν Ιὤαβον. πρῶτοσ οὖν Δαυίδησ τοὺσ Ιἐβουσαίουσ ἐξ Ιἑροσολύμων ἐκβαλὼν ἀφ’ ἑαυτοῦ προσηγόρευσε τὴν πόλιν·

ἐπὶ γὰρ Ἁβράμου τοῦ προγόνου ἡμῶν Σόλυμα ἐκαλεῖτο, μετὰ ταῦτα δὲ αὐτήν φασί τινεσ, ὅτι καὶ Ὅμηροσ ταῦτ’ ὠνόμασεν Ιἑροσόλυμα· τὸ γὰρ ἱεροῦ κατὰ τὴν Ἑβραίων γλῶτταν ὠνόμασε τὰ Σόλυμα ὅ ἐστιν ἀσφάλεια. ἦν δὲ πᾶσ ὁ χρόνοσ ἀπὸ τῆσ Ιἠσοῦ τοῦ στρατηγοῦ ἐπὶ Χαναναίουσ στρατείασ καὶ τοῦ πολέμου, καθ’ ὃν κρατήσασ αὐτῶν κατένειμε ταύτην τοῖσ Ἑβραίοισ καὶ οὐκέτι τοὺσ Χαναναίουσ ἐκβαλεῖν ἐξ Ιἑροσολύμων ἐδυνήθησαν οἱ Ἰσραηλῖται, μέχρισ ὁ Δαυίδησ αὐτοὺσ ἐξεπολιόρκησεν, ἔτη πεντακόσια καὶ δέκα καὶ πέντε.

Ποιήσομαι δὲ καὶ μνήμην Ὀρόνα πλουσίου μὲν ἀνδρὸσ τῶν Ιἐβουσαίων, οὐκ ἀναιρεθέντοσ δὲ ἐν τῇ Ιἑροσολύμων πολιορκίᾳ ὑπὸ Δαυίδου διὰ τὴν πρὸσ τοὺσ Ἑβραίουσ εὔνοιαν αὐτοῦ καί τινα καὶ χάριν καὶ σπουδὴν πρὸσ αὐτὸν γενομένην τὸν βασιλέα, ἣν μικρὸν ὕστερον εὐκαιρότερον σημανῶ.

ἔγημε δὲ καὶ ἄλλασ γυναῖκασ πρὸσ ταῖσ οὔσαισ αὐτῷ Δαυίδησ καὶ παλλακὰσ ἔσχεν.

ἐποιήσατο δὲ καὶ παῖδασ ἐννέα τὸν ἀριθμόν, οὓσ προσηγόρευσεν Ἀμασέ, Ἀμνου, Σεβάν, Νάθαν, Σολομῶνα, Ιἐβαρῆ, Ἐλιήν, Φαλναγέην, Ναφήν, Ιἐναέ, Ἐλιφαλέ, ἔτι δὲ καὶ θυγατέρα Θαμάραν. τούτων οἱ μὲν ἐννέα ἐξ εὐγενίδων ἦσαν γεγονότεσ, οὓσ δὲ τελευταίουσ εἰρήκαμεν δύο ἐκ τῶν παλλακίδων. Θαμάρα δὲ ὁμομήτριοσ Ἀψαλώμῳ ἦν. Γνόντεσ δ’ οἱ Παλαιστῖνοι τὸν Δαυίδην βασιλέα ὑπὸ τῶν Ἑβραίων ἀποδεδειγμένον στρατεύουσιν ἐπ’ αὐτὸν εἰσ Ιἑροσόλυμα·

καὶ καταλαβόμενοι τὴν κοιλάδα τῶν Γιγάντων καλουμένην, τόποσ δέ ἐστιν οὐ πόρρω τῆσ πόλεωσ, ἐν αὐτῇ στρατοπεδεύονται. ὁ δὲ τῶν Ιοὐδαίων βασιλεύσ, οὐδὲν γὰρ ἄνευ προφητείασ καὶ τοῦ κελεῦσαι τὸν θεὸν καὶ περὶ τῶν ἐσομένων λαβεῖν ἐγγυητὴν ἐκεῖνον ἑαυτῷ ποιεῖν ἐπέτρεπεν, ἐκέλευσε τὸν ἀρχιερέα τί δοκεῖ τῷ θεῷ καὶ ποδαπὸν ἔσται τὸ τέλοσ τῆσ μάχησ προλέγειν αὐτῷ.

προφητεύσαντοσ δὲ νίκην καὶ κράτοσ ἐξάγει τὴν δύναμιν ἐπὶ τοὺσ Παλαιστίνουσ·

καὶ γενομένησ συμβολῆσ αὐτὸσ κατόπιν αἰφνιδίωσ ἐπιπεσὼν τοῖσ πολεμίοισ τοὺσ μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινε, τοὺσ δὲ εἰσ φυγὴν ἐτρέψατο. ὑπολάβῃ δὲ μηδεὶσ ὀλίγην τὴν τῶν Παλαιστίνων στρατιὰν ἐλθεῖν ἐπὶ τοὺσ Ἑβραίουσ τῷ τάχει τῆσ ἥττησ καὶ τῷ μηδὲν ἔργον ἐπιδείξασθαι γενναῖον μηδὲ μαρτυρίασ ἄξιον στοχαζόμενοσ αὐτῶν τὴν βραδυτῆτα καὶ τὴν ἀγέννειαν, ἀλλὰ γινωσκέτω Συρίαν τε ἅπασαν καὶ Φοινίκην καὶ πρὸσ τούτοισ ἄλλα ἔθνη πολλὰ καὶ μάχιμα συστρατεῦσαι αὐτοῖσ καὶ τοῦ πολέμου κοινωνῆσαι, ὃ καὶ μόνον ἦν αἴτιον τοσαυτάκισ αὐτοῖσ νικωμένοισ καὶ πολλὰσ ἀποβαλοῦσι μυριάδασ μετὰ μείζονοσ ἐπιέναι τοῖσ Ἑβραίοισ δυνάμεωσ.

ἀμέλει καὶ ταύταισ πταίσαντεσ ταῖσ μάχαισ τριπλάσιοσ στρατὸσ ἐπῆλθε τῷ Δαυίδῃ καὶ εἰσ ταὐτὸ χωρίον ἐστρατοπεδεύσατο.

πάλιν δὲ τοῦ βασιλέωσ τῶν Ἰσραηλιτῶν ἐρομένου τὸν θεὸν περὶ τῆσ περὶ τὴν μάχην ἐξόδου, προφητεύει ὁ ἀρχιερεὺσ ἐν τοῖσ ἄλσεσι τοῖσ καλουμένοισ Κλαυθμῶσι κατέχειν τὴν στρατιὰν οὐκ ἄπωθεν τοῦ τῶν πολεμίων στρατοπέδου, κινεῖν δ’ αὐτὸν μὴ πρότερον μηδ’ ἄρχεσθαι τῆσ μάχησ.

πρὶν ἢ τὰ ἄλση σαλεύεσθαι μὴ πνέοντοσ ἀνέμου.

ὡσ δ’ ἐσαλεύθη τὰ ἄλση καὶ ὃν αὐτῷ καιρὸν προεῖπεν ὁ θεὸσ παρῆν, οὐδὲν ἐπισχὼν ἐφ’ ἑτοίμην ἤδη καὶ φανερὰν ἐξῆλθε τὴν νίκην· οὐ γὰρ ὑπέμειναν αὐτὸν αἱ τῶν πολεμίων φάλαγγεσ, ἀλλ’ εὐθὺσ ἀπὸ τῆσ πρώτησ συμβολῆσ τραπέντασ ἐνέκειτο κτείνων· καὶ διώκει μὲν αὐτοὺσ ἄχρι πόλεωσ Γαζάρων, ἡ δ’ ἐστὶν ὁρ́οσ αὐτῶν τῆσ χώρασ, διαρπάζει δ’ αὐτῶν τὴν παρεμβολὴν καὶ πολὺν εὑρὼν ἐν αὐτῇ πλοῦτον καὶ τοὺσ θεοὺσ αὐτῶν διέφθειρε. Τοιαύτησ δ’ ἀποβάσησ καὶ ταύτησ τῆσ μάχησ ἔδοξε Δαυίδῃ συμβουλευσαμένῳ μετὰ τῶν γερόντων καὶ ἡγεμόνων καὶ χιλιάρχων μεταπέμψασθαι τῶν ὁμοφύλων ἐξ ἁπάσησ τῆσ χώρασ πρὸσ αὑτὸν τοὺσ ἐν ἀκμῇ τῆσ ἡλικίασ, ἔπειτα τοὺσ ἱερεῖσ καὶ Ληουίτασ [καὶ] πορευθέντασ εἰσ Καριαθιάριμα μετακομίσαι τὴν τοῦ θεοῦ κιβωτὸν ἐξ αὐτῆσ εἰσ Ιἑροσόλυμα καὶ θρησκεύειν ἐν αὐτῇ λοιπὸν ἔχοντασ αὐτὴν θυσίαισ καὶ ταῖσ ἄλλαισ τιμαῖσ, αἷσ χαίρει τὸ θεῖον·

εἰ γὰρ ἔτι Σαούλου βασιλεύοντοσ τοῦτ’ ἔπραξαν, οὐκ ἂν δεινὸν οὐδὲν ἔπαθον.

συνελθόντοσ οὖν τοῦ λαοῦ παντόσ, καθὼσ ἐβουλεύσαντο, παραγίνεται ὁ βασιλεὺσ ἐπὶ τὴν κιβωτόν, ἣν βαστάξαντεσ ἐκ τῆσ Ἀμιναδάβου οἰκίασ οἱ ἱερεῖσ καὶ ἐπιθέντεσ ἐφ’ ἅμαξαν καινὴν ἕλκειν ἀδελφοῖσ τε καὶ παισὶν ἐπέτρεψαν μετὰ τῶν βοῶν. προῆγε δ’ ὁ βασιλεὺσ καὶ πᾶν σὺν αὐτῷ τὸ πλῆθοσ ὑμνοῦντεσ τὸν θεὸν καὶ ᾄδοντεσ πᾶν εἶδοσ μέλουσ ἐπιχώριον σύν τε ἤχῳ ποικίλῳ κρουσμάτων τε καὶ ὀρχήσεων καὶ ψαλμῶν ἔτι δὲ σάλπιγγοσ καὶ κυμβάλων κατάγοντεσ τὴν κιβωτὸν εἰσ Ιἑροσόλυμα.

ὡσ δ’ ἄχρι τῆσ Χειδῶνοσ ἅλωνοσ τόπου τινὸσ οὕτω καλουμένου προῆλθον, τελευτᾷ Ὀζᾶσ κατ’ ὀργὴν τοῦ θεοῦ·

τῶν βοῶν γὰρ ἐπινευσάντων τὴν κιβωτὸν ἐκτείναντα τὴν χεῖρα καὶ κατασχεῖν ἐθελήσαντα, ὅτι μὴ ὢν ἱερεὺσ ἥψατο ταύτησ, ἀποθανεῖν ἐποίησε. καὶ ὁ μὲν βασιλεὺσ καὶ ὁ λαὸσ ἐδυσφόρησαν ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ Ὀζᾶ, ὁ δὲ τόποσ ἐν ᾧ ἐτελεύτησεν Ὀζᾶ διακοπὴ καλεῖται.

δείσασ δ’ ὁ Δαυίδησ καὶ λογισάμενοσ, μὴ ταὐτὸ πάθῃ τῷ Ὀζᾶ δεξάμενοσ τὴν κιβωτὸν παρ’ αὑτὸν ἐν τῇ πόλει, ἐκείνου διότι μόνον ἐξέτεινε τὴν χεῖρα πρὸσ αὐτὴν οὕτωσ ἀποθανόντοσ, οὐκ εἰσδέχεται μὲν αὐτὴν πρὸσ αὑτὸν εἰσ τὴν πόλιν, ἀλλ’ ἐκνεύσασ εἴσ τι χωρίον ἀνδρὸσ δικαίου, Ὠβαδάρου ἄνομα Ληουίτου τὸ γένοσ, παρ’ αὐτῷ τὴν κιβωτὸν τίθησιν· ἔμεινε δ’ ἐπὶ τρεῖσ ὅλουσ μῆνασ αὐτόθι καὶ τὸν οἶκον τὸν Ὠβαδάρου ηὔξησέ τε καὶ πολλῶν αὐτῷ μετέδωκεν ἀγαθῶν.

τῶν μὲν ἱερέων βασταζόντων αὐτήν, ἑπτὰ δὲ χορῶν οὓσ διεκόσμησεν ὁ βασιλεὺσ προαγόντων, αὐτοῦ δ’ ἐν κινύρᾳ παίζοντοσ καὶ κροτοῦντοσ, ὥστε καὶ τὴν γυναῖκα Μιχάλην Σαούλου δὲ θυγατέρα τοῦ πρώτου βασιλέωσ ἰδοῦσαν αὐτὸν τοῦτο ποιοῦντα χλευάσαι.

εἰσκομίσαντεσ δὲ τὴν κιβωτὸν τιθέασιν ὑπὸ τὴν σκηνήν, ἣν Δαυίδησ ἔπηξεν αὐτῇ, καὶ θυσίασ τελείασ καὶ εἰρηνικὰσ ἀνήνεγκε, καὶ τὸν ὄχλον εἱστίασε πάντα καὶ γυναιξὶ καὶ ἀνδράσι καὶ νηπίοισ διαδοὺσ κολλυρίδα ἄρτου καὶ ἐσχαρίτην καὶ λάγανον τηγανιστὸν καὶ μερίδα θύματοσ.

καὶ τὸν μὲν λαὸν οὕτωσ κατευωχήσασ ἀπέπεμψεν, αὐτὸσ δ’ εἰσ τὸν οἶκον [τὸν] αὑτοῦ παραγίνεται. Παραστᾶσα δὲ αὐτῷ Μιχάλη ἡ γυνὴ Σαούλου δὲ θυγάτηρ τά τε ἄλλα αὐτῷ κατηύχετο καὶ παρὰ τοῦ θεοῦ γενέσθαι ᾔτει πάνθ’ ὅσα παρασχεῖν αὐτῷ δυνατὸν εὐμενεῖ τυγχάνοντι, καὶ δὴ κατεμέμψατο, ὡσ ἀκοσμήσειεν ὀρχούμενοσ ὁ τηλικοῦτοσ βασιλεὺσ καὶ γυμνούμενοσ ὑπὸ τῆσ ὀρχήσεωσ καὶ [ἐν δούλοισ καὶ ἐν] θεραπαινίσιν.

ὁ δ’ οὐκ αἰδεῖσθαι ταῦτα ποιήσασ εἰσ τὸ τῷ θεῷ κεχαρισμένον ἔφασκεν, ὃσ αὐτὸν καὶ τοῦ πατρὸσ αὐτῆσ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων προετίμησε, παίζειν τε καὶ πολλάκισ χορεῦσαι μηδένα τοῦ δόξαι ταῖσ θεραπαινίσιν αἰσχρὸν καὶ αὐτῇ τὸ γινόμενον ποιησάμενοσ λόγον.

ἡ Μιχάλη αὕτη Δαυίδῃ μὲν συνοικοῦσα παῖδασ οὐκ ἐποιήσατο, γαμηθεῖσα δὲ ὕστερον ᾧ παρέδωκεν αὐτὴν ὁ πατὴρ Σαοῦλοσ, τότε δὲ ἀποσπάσασ αὐτὸσ εἶχε, πέντε παῖδασ ἔτεκε.

καὶ περὶ μὲν τούτων κατὰ χώραν δηλώσομεν. Ὁρῶν δ’ ὁ βασιλεὺσ κατὰ πᾶσαν αὐτῷ τὰ πράγματα σχεδὸν ἡμέραν ἀμείνω γινόμενα ἐκ τῆσ τοῦ θεοῦ βουλήσεωσ ἐνόμιζεν ἐξαμαρτάνειν αὑτὸν, εἰ μένων αὐτὸσ ἐν οἴκοισ ἐκ κέδρου πεποιημένοισ ὑψηλοῖσ τε καὶ καλλίστην τὴν ἄλλην κατασκευὴν ἔχουσι περιορᾷ τὴν κιβωτὸν ἐν σκηνῇ κειμένην·

ἐβούλετο δὲ τῷ θεῷ κατασκευάσαι ναόν, ὡσ Μωυσῆσ εἶπε, καὶ περὶ τούτων Νάθᾳ τῷ προφήτῃ διαλεχθείσ, ἐπεὶ ποιεῖν ὅτιπερ ὡρ́μηται προσέταξεν αὐτὸν ὡσ τοῦ θεοῦ πρὸσ ἅπαντ’ αὐτῷ συνεργοῦ παρόντοσ, εἶχεν ἤδη περὶ τὴν τοῦ ναοῦ κατασκευὴν προθυμότερον.

τοῦ θεοῦ δὲ κατ’ ἐκείνην τὴν νύκτα τῷ Νάθᾳ φανέντοσ καὶ φράσαι κελεύσαντοσ τῷ Δαυίδῃ, ὡσ τὴν μὲν προαίρεσιν αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπιθυμίαν ἀποδέχεται, μηδενὸσ μὲν πρότερον εἰσ νοῦν βαλομένου ναὸν αὐτῷ κατασκευάσαι.

τούτου δὲ ταύτην τὴν διάνοιαν λαβόντοσ· οὐκ ἐπιτρέπειν δὲ πολλοὺσ πολέμουσ ἠγωνισμένῳ καὶ φόνῳ τῶν ἐχθρῶν μεμιασμένῳ ποιῆσαι ναὸν αὐτῷ. μετὰ μέντοι γε τὸν θάνατον αὐτοῦ γηράσαντοσ καὶ μακρὸν ἀνύσαντοσ βίον γενήσεσθαι τὸν ναὸν ὑπὸ τοῦ παιδὸσ τοῦ μετ’ αὐτὸν τὴν βασιλείαν παραληψομένου κληθησομένου δὲ Σολομῶνοσ, οὗ προστήσεσθαι καὶ προνοήσειν ὡσ πατὴρ υἱοῦ κατεπηγγέλλετο, τὴν μὲν βασιλείαν τέκνων ἐγγόνοισ φυλάξων καὶ παραδώσων, αὐτὸν δὲ τιμωρήσων, ἂν ἁμαρτὼν τύχῃ, νόσῳ καὶ γῆσ ἀφορίᾳ.

μαθὼν ταῦτα παρὰ τοῦ προφήτου Δαυίδησ καὶ περιχαρὴσ γενόμενοσ ἐπὶ τῷ τοῖσ ἐγγόνοισ αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν διαμένουσαν ἐγνωκέναι βεβαίωσ καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ λαμπρὸν ἐσόμενον καὶ περιβόητον πρὸσ τὴν κιβωτὸν παραγίνεται, καὶ πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἤρξατο προσκυνεῖν καὶ περὶ πάντων εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ, ὧν τε αὐτῷ παρέσχηκεν ἤδη ἐκ ταπεινοῦ καὶ ποιμένοσ εἰσ τηλικοῦτο μέγεθοσ ἡγεμονίασ τε καὶ δόξησ ἀναγαγών, ὧν τε τοῖσ ἐγγόνοισ αὐτοῦ καθυπέσχετο, τῆσ προνοίασ, ἣν Ἑβραίων καὶ τῆσ τούτων ἐλευθερίασ ἐποιήσατο.

ταῦτ’ εἰπὼν καὶ τὸν θεὸν ὑμνήσασ ἀπαλλάσσεται.

Διαλιπὼν δὲ ὀλίγον χρόνον ἔγνω δεῖν ἐπὶ τοὺσ Παλαιστίνουσ ἐκστρατεύειν, καὶ μηδὲν ἀργὸν μηδὲ ῥᾴθυμον ἐν τοῖσ πράγμασιν ὁρᾶν γινόμενον, ἵν’ ὡσ τὸ θεῖον αὐτῷ προεῖπε καταστρεψάμενοσ τοὺσ πολεμίουσ ἐν εἰρήνῃ τὸ λοιπὸν τοὺσ ἐκγόνουσ αὐτοῦ βασιλεύοντασ καταλείποι.

καὶ συγκαλέσασ πάλιν τὴν στρατιὰν καὶ παραγγείλασ αὐτῇ πρὸσ πόλεμον ἑτοίμῃ καὶ παρεσκευασμένῃ τυγχάνειν, ὅτ’ ἔδοξεν αὐτῷ καλῶσ ἔχειν τὰ παρ’ αὐτῆσ ἄρασ ἐκ τῶν Ιἑροσολύμων ἐπὶ τοὺσ Παλαιστίνουσ ἧκε.

κρατήσασ δ’ αὐτῶν τῇ μάχῃ καὶ πολλὴν τῆσ χώρασ ἀποτεμόμενοσ καὶ προσορίσασ τῇ τῶν Ἑβραίων ἐπὶ τοὺσ Μωαβίτασ τὸν πόλεμον μετήγαγε, καὶ τὰ μὲν δύο μέρη τῆσ στρατιᾶσ αὐτῶν τῇ μάχῃ νικήσασ διέφθειρε, τὸ δὲ λειπόμενον αἰχμάλωτον ἔλαβε.

φόρουσ δὲ αὐτοῖσ ἐπιτάξασ κατ’ ἔτοσ τελεῖν ἐπὶ Ἀρτάζαρον τὸν Ἀραοῦ μὲν υἱὸν βασιλέα δὲ τῆσ Σωφηνῆσ ἐστράτευσε, καὶ συμβαλὼν αὐτῷ παρὰ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν τῶν μὲν πεζῶν αὐτοῦ διέφθειρεν ὡσεὶ δισμυρίουσ, τῶν δ’ ἱπποτῶν ὡσ πεντακισχιλίουσ.

ἔλαβε δὲ καὶ αὐτοῦ ἁρ́ματα χίλια, καὶ τὰ πλείω μὲν αὐτῶν ἠφάνισεν, ἑκατὸν δὲ μόνα προσέταξεν αὑτῷ φυλαχθῆναι. Ἀκούσασ δὲ ὁ Δαμασκοῦ καὶ Σύρων βασιλεὺσ Ἄδαδοσ, ὅτι πολεμεῖ Δαυίδησ τὸν Ἀρτάζαρον, φίλοσ ὢν αὐτῷ μετὰ δυνάμεωσ ἧκεν ἰσχυρᾶσ συμμαχήσων·

ἀπήλλαξε δ’ ὡσ προσεδόκα συμβαλὼν πρὸσ τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ, πταίσασ δὲ τῇ μάχῃ πολλοὺσ ἀπέβαλε τῶν στρατιωτῶν· ἔπεσον γὰρ ὑπὸ τῶν Ἑβραίων ἀναιρούμενοι τῆσ Ἀδάδου δυνάμεωσ δισμύριοι, οἱ δὲ λοιποὶ πάντεσ ἔφυγον. μέμνηται δὲ τούτου τοῦ βασιλέωσ καὶ Νικόλαοσ ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἱστοριῶν αὐτοῦ λέγων οὕτωσ·

"μετὰ δὲ ταῦτα πολλῷ χρόνῳ ὕστερον τῶν ἐγχωρίων τισ Ἄδαδοσ ὄνομα πλεῖον ἰσχύσασ Δαμασκοῦ τε καὶ τῆσ ἄλλησ Συρίασ ἔξω Φοινίκησ ἐβασίλευσε. πόλεμον δ’ ἐξενέγκασ πρὸσ Δαυίδην τὸν βασιλέα τῆσ Ιοὐδαίασ καὶ πολλαῖσ μάχαισ κριθείσ, ὑστάτῃ δὲ παρὰ τὸν Εὐφράτην, ἐν ᾗ ἡττᾶτο, ἄριστοσ ἔδοξεν εἶναι βασιλέων ῥώμῃ καὶ ἀνδρείᾳ. " πρὸσ τούτοισ δὲ καὶ περὶ τῶν ἀπογόνων αὐτοῦ φησιν, ὡσ μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ἐξεδέχοντο παρ’ ἀλλήλων καὶ τὴν βασιλείαν καὶ τὸ ὄνομα, λέγων οὕτωσ· "τελευτήσαντοσ δὲ ἐκείνου ἀπόγονοι ἐπὶ δέκα γενεὰσ ἐβασίλευον ἑκάστου παρὰ τοῦ πατρὸσ ἅμα καὶ τὴν ἀρχὴν καὶ τοὔνομα [τούτου] ἐκδεχομένου, ὥσπερ οἱ Πτολεμαῖοι ἐν Αἰγύπτῳ.

μέγιστον δὲ ἁπάντων δυνηθεὶσ ὁ τρίτοσ ἀναμαχέσασθαι βουλόμενοσ τὴν τοῦ προπάτοροσ ἧτταν στρατεύσασ ἐπὶ τοὺσ Ιοὐδαίουσ ἐπόρθησε τὴν νῦν Σαμαρεῖτιν καλουμένην γῆν.

" οὐ διήμαρτε δὲ τῆσ ἀληθείασ· οὗτοσ γάρ ἐστιν Ἄδαδοσ ὁ στρατευσάμενοσ ἐπὶ Σαμάρειαν Ἀχάβου βασιλεύοντοσ τῶν Ἰσραηλιτῶν, περὶ οὗ κατὰ χώραν ἐροῦμεν. Δαυίδησ δὲ στρατευσάμενοσ ἐπὶ Δαμασκὸν καὶ τὴν ἄλλην Συρίαν πᾶσαν αὐτὴν ὑπήκοον ἐποιήσατο, καὶ φρουρὰσ ἐν τῇ χώρᾳ καταστήσασ καὶ φόρουσ αὐτοῖσ τελεῖν ὁρίσασ ὑπέστρεψε·

καὶ τάσ τε χρυσᾶσ φαρέτρασ καὶ τὰσ πανοπλίασ, ἃσ οἱ τοῦ Ἀδάδου σωματοφύλακεσ ἐφόρουν, ἀνέθηκε τῷ θεῷ εἰσ Ιἑροσόλυμα, ἃσ ὕστερον ὁ τῶν Αἰγυπτίων βασιλεὺσ Σούσακοσ στρατεύσασ ἐπὶ τὸν υἱωνὸν αὐτοῦ Ῥοβόαμον ἔλαβε καὶ πολὺν ἄλλον ἐκ τῶν Ιἑροσολύμων ἐξεφόρησε πλοῦτον· ταῦτα μὲν ὅταν ἔλθωμεν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον αὐτῶν τόπον δηλώσομεν.

ὁ δὲ τῶν Ἑβραίων βασιλεὺσ τοῦ θεοῦ συμπνέοντοσ αὐτῷ καὶ τοὺσ πολέμουσ συγκατορθοῦντοσ καὶ ταῖσ καλλίσταισ τῶν Ἀνδραζάρου πόλεων ἐπεστράτευσε Βατταίᾳ καὶ Μάχωνι, καὶ λαβὼν αὐτὰσ κατὰ κράτοσ διήρπασε. χρυσὸσ δ’ ἐν αὐταῖσ εὑρέθη πάμπολυσ καὶ ἄργυροσ ἔτι δὲ καὶ χαλκόσ, ὃν τοῦ χρυσοῦ κρείττον’ ἔλεγον, ἐξ οὗ καὶ Σολόμων τὸ μέγα σκεῦοσ θάλασσαν δὲ καλούμενον ἐποίησε καὶ τοὺσ καλλίστουσ ἐκείνουσ λουτῆρασ, ὅτε τῷ θεῷ τὸν ναὸν κατεσκεύασεν.

Ὡσ δὲ ὁ τῆσ Ἀμάθησ βασιλεὺσ τὰ περὶ τὸν Ἀνδράζαρον ἐπύθετο καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ διεφθαρμένην ἤκουσε, δείσασ περὶ αὑτῷ καὶ τὸν Δαυίδην πρὶν ἐπ’ αὐτὸν ἔλθοι φιλίᾳ καὶ πίστει γνοὺσ ἐνδήσασθαι, πέμπει πρὸσ αὐτὸν Ἀδώραμον υἱὸν αὐτοῦ καὶ περὶ τοῦ τὸν Ἀνδράζαρον ἐχθρὸν ὄντ’ αὐτῷ πολεμῆσαι χάριν ἔχειν ὁμολογῶν, καὶ συμμαχίαν πρὸσ αὐτὸν καὶ φιλίαν ποιούμενοσ.

ἔπεμψε δ’ αὐτῷ καὶ δῶρα σκεύη τῆσ ἀρχαίασ κατασκευῆσ χρύσεα καὶ ἀργύρεα καὶ χάλκεα.

Δαυίδησ δὲ ποιησάμενοσ τὴν συμμαχίαν πρὸσ τὸν Θαῖνον, τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα τῷ βασιλεῖ τῆσ Ἀμάθησ, καὶ τὰ δῶρα δεξάμενοσ ἀπέλυσεν αὐτοῦ τὸν υἱὸν μετὰ τιμῆσ τῆσ πρεπούσησ ἑκατέροισ. τὰ δὲ πεμφθέντα ὑπ’ αὐτοῦ καὶ τὸν ἄλλον χρυσὸν καὶ ἄργυρον, ὃν ἐκ τῶν πόλεων εἰλήφει καὶ τῶν κεχειρωμένων ἐθνῶν, φέρων ἀνατίθησι τῷ θεῷ. οὐκ αὐτῷ δὲ πολεμοῦντι μόνον καὶ τῆσ στρατιᾶσ ἡγουμένῳ τὸ νικᾶν καὶ κατορθοῦν παρεῖχεν ὁ θεόσ, ἀλλὰ καὶ πέμψαντοσ αὐτοῦ μετὰ δυνάμεωσ εἰσ τὴν Ἰδουμαίαν Ἀβεσσαῖον τὸν Ιωἄβου τοῦ ἀρχιστρατήγου ἀδελφὸν δι’ ἐκείνου τὴν τῶν Ἰδουμαίων νίκην ἔδωκε·

μυρίουσ γὰρ αὐτῶν καὶ ὀκτακισχιλίουσ Ἀβεσσαῖοσ διέφθειρε τῇ μάχῃ. καὶ τὴν Ἰδουμαίαν ἅπασαν φρουραῖσ διαλαβὼν ὁ βασιλεὺσ φόρουσ ὑπέρ τε τῆσ χώρασ καὶ τῆσ ἑκάστου κεφαλῆσ παρ’ αὐτῶν ἐδέχετο. ἦν δὲ καὶ δίκαιοσ τὴν φύσιν καὶ τὰσ κρίσεισ πρὸσ τὴν ἀλήθειαν ἀφορῶν ἐποιεῖτο.

στρατηγὸν δὲ ἁπάσησ εἶχε τῆσ στρατιᾶσ τὸν Ιὤαβον· ἐπὶ δὲ τῶν ὑπομνημάτων Ιὠσάφατον υἱὸν Ἀχίλου κατέστησεν· ἀπέδειξε δ’ ἐκ τῆσ Φινεέσου οἰκίασ τὸν Σάδωκον ἀρχιερέα μετ’ Ἀβιαθάρου, φίλοσ γὰρ ἦν αὐτῷ· γραμματέα δὲ Σισὰν ἐποίησε· Βαναίᾳ δὲ τῷ Ιωἄδου τὴν τῶν σωματοφυλάκων ἀρχὴν παραδίδωσιν· οἱ δὲ πρεσβύτεροι παῖδεσ αὐτοῦ περὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν τούτου φυλακὴν ἦσαν. Ἐμνήσθη δὲ καὶ τῶν πρὸσ Ιὠνάθην τὸν Σαούλου παῖδα συνθηκῶν καὶ ὁρ́κων καὶ τῆσ ἐκείνου πρὸσ αὐτὸν φιλίασ τε καὶ σπουδῆσ·

πρὸσ γὰρ τοῖσ ἄλλοισ ἅπασιν ἀγαθοῖσ οἷσ εἶχεν ἔτι καὶ μνημονικώτατοσ τῶν εὖ ποιησάντων παρὰ τὸν ἄλλον χρόνον ὑπῆρχε. προσέταξεν οὖν ἀναζητεῖν εἴ τισ ἐκ τοῦ γένουσ αὐτοῦ σώζεται, ᾧ τὰσ ἀμοιβὰσ ἃσ ὤφειλεν Ιὠνάθῃ τῆσ ἑταιρίασ ἀποδώσει·

ἀχθέντοσ οὖν τινοσ ἠλευθερωμένου μὲν ὑπὸ Σαούλου δυναμένου δὲ γινώσκειν τοὺσ ἐκ τοῦ γένουσ αὐτοῦ περιόντασ, ἀνέκρινεν εἴ τινα ἔχοι λέγειν τῶν Ιὠνάθῃ προσηκόντων ζῶντα καὶ κομίσασθαι τὰσ τῶν εὐεργεσιῶν χάριτασ δυνάμενον, ὧν καὶ αὐτὸσ ἔτυχε παρὰ Ιὠνάθου. φήσαντοσ δ’ υἱὸν αὐτοῦ περιλείπεσθαι Μεμφίβοσθον ὄνομα πεπηρωμένον τὰσ βάσεισ, τῆσ γὰρ τροφοῦ μετὰ τὸ προσαγγελθῆναι τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὸν πάππον ἐν τῇ μάχῃ πεσόντασ ἁρπασαμένησ καὶ φευγούσησ, ἀπὸ τῶν ὤμων αὐτὸ κατενεχθῆναι καὶ βλαβῆναι τὰσ βάσεισ, μαθὼν ὅπου καὶ παρὰ τίνι τρέφεται πέμψασ πρὸσ τὸν Μάχειρον εἰσ Λάβαθα πόλιν, παρὰ τούτῳ γὰρ ὁ Ιὠνάθου παῖσ ἐτρέφετο, μεταπέμπεται πρὸσ αὑτόν.

ἐλθὼν δ’ ὁ Μεμφίβοσθοσ πρὸσ τὸν βασιλέα πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσεκύνησεν αὐτόν.

ὁ δὲ Δαυίδησ θαρρεῖν τε προυτρέπετο καὶ τὰ βελτίω προσδοκᾶν· δίδωσι δ’ αὐτῷ καὶ τὸν πατρῷον οἶκον καὶ πᾶσαν τὴν οὐσίαν, ἣν ὁ πάπποσ αὐτοῦ Σαοῦλοσ ἐκτήσατο, σύσσιτόν τε καὶ ὁμοτράπεζον ἐκέλευσεν εἶναι καὶ μηδεμίαν ἡμέραν ἀπολείπεσθαι τῆσ σὺν αὐτῷ διαίτησ. τοῦ δὲ παιδὸσ προσκυνήσαντοσ ἐπί τε τοῖσ λόγοισ καὶ ταῖσ δωρεαῖσ, καλέσασ τὸν Σιβὰν τὸν πατρῷον οἶκον ἔλεγε δεδωρῆσθαι τῷ παιδὶ καὶ πᾶσαν τὴν Σαούλου κτῆσιν, αὐτόν τε ἐκέλευσεν ἐργαζόμενον αὐτοῦ τὴν γῆν καὶ προνοούμενον ἁπάντων τὴν πρόσοδον εἰσ Ιἑροσόλυμα κομίζειν, ἄγειν τε αὐτὸν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἐπὶ τὴν αὐτοῦ τράπεζαν αὐτὸν Σιβὰν καὶ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ, ἦσαν δ’ οὗτοι πεντεκαίδεκα, καὶ τοὺσ οἰκέτασ αὐτοῦ τὸν ἀριθμὸν ὄντασ εἴκοσι τῷ παιδὶ χαρίζεται Μεμφιβόσθῳ.

ταῦτα διαταξαμένου τοῦ βασιλέωσ ὁ μὲν Σιβὰσ προσκυνήσασ καὶ πάντα ποιήσειν εἰπὼν ἀνεχώρησεν, ὁ δὲ Ιὠνάθου παῖσ ἐν Ιἑροσολύμοισ κατῴκει συνεστιώμενοσ τῷ βασιλεῖ καὶ πάσησ ὡσ υἱὸσ αὐτοῦ θεραπείασ τυγχάνων·

ἐγένετο δ’ αὐτῷ καὶ παῖσ, ὃν Μίχανον προσηγόρευσε. Καὶ οἱ μὲν περιλειφθέντεσ ἐκ τοῦ Σαούλου γένουσ καὶ Ιὠνάθου τούτων ἔτυχον παρὰ Δαυίδου τῶν τιμῶν.

τελευτήσαντοσ δὲ κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον τοῦ τῶν Ἀμμανιτῶν βασιλέωσ Ναάσου, φίλοσ δ’ ἦν οὗτοσ αὐτῷ, καὶ διαδεξαμένου τὴν βασιλείαν Ἀννὼν τοῦ παιδόσ, πέμψασ Δαυίδησ πρὸσ αὐτὸν παρεμυθήσατο πρᾴωσ τε φέρειν ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ πατρὸσ παραινῶν καὶ τὴν αὐτὴν φιλίαν διαμενεῖν, ἣ πρὸσ ἐκεῖνον ἦν, τούτῳ προσδοκᾶν. οἱ δὲ τῶν Ἀμμανιτῶν ἄρχοντεσ κακοήθωσ ἀλλ’ οὐ κατὰ τὸν Δαυίδου τρόπον ταῦτ’ ἐδέξαντο, καὶ παρώτρυναν τὸν βασιλέα λέγοντεσ κατασκόπουσ πεπομφέναι τῆσ χώρασ Δαυίδην καὶ τῆσ αὑτῶν δυνάμεωσ ἐπὶ προφάσει φιλανθρωπίασ, φυλάττεσθαί τε συνεβούλευον καὶ μὴ προσέχειν τοῖσ λόγοισ αὐτοῦ, μὴ καὶ σφαλεὶσ ἀπαρηγορήτῳ συμφορᾷ περιπέσῃ.

ταῦτ’ οὖν δόξασ πιθανώτερα λέγειν τοὺσ ἄρχοντασ ἢ τἀληθὲσ εἶχεν ὁ τῶν Ἀμμανιτῶν βασιλεὺσ Ἀννὼν τοὺσ παρὰ τοῦ Δαυίδου πεμφθέντασ πρέσβεισ χαλεπῶσ περιύβρισε·

ξυρήσασ γὰρ αὐτῶν τὰ ἡμίση τῶν γενείων καὶ τὰ ἡμίση τῶν ἱματίων περιτεμὼν ἔργοισ ἀπέλυσε κομίζοντασ οὐ λόγοισ τὰσ ἀποκρίσεισ. ἰδὼν δὲ ταῦθ’ ὁ τῶν Ἰσραηλιτῶν βασιλεὺσ ἠγανάκτησε καὶ δῆλοσ ἦν οὐ περιοψόμενοσ τὴν ὕβριν καὶ τὸν προπηλακισμόν, ἀλλὰ πολεμήσων τοῖσ Ἀμμανίταισ καὶ τιμωρίαν αὐτῶν τῆσ παρανομίασ τῆσ πρὸσ τοὺσ πρεσβευτὰσ εἰσπραξόμενοσ τὸν βασιλέα.

συνέντεσ δὲ οἵ τε ἀναγκαῖοι καὶ οἱ ἡγεμόνεσ, ὅτι παρεσπονδήκασι καὶ δίκην ὑπὲρ τούτων ὀφείλουσι, προπαρασκευάζονται εἰσ τὸν πόλεμον·

καὶ πέμψαντεσ πρὸσ Σύρον τὸν τῶν Μεσοποταμιτῶν βασιλέα χίλια τάλαντα σύμμαχον αὐτὸν ἐπὶ τούτῳ γενέσθαι τῷ μισθῷ παρεκάλεσαν καὶ Σουβάν· ἦσαν δὲ τοῖσ βασιλεῦσι τούτοισ πεζοῦ δύο μυριάδεσ. προσεμισθώσαντο δὲ καὶ τὸν ἐκ τῆσ Μιχᾶσ καλουμένησ χώρασ βασιλέα καὶ τέταρτον Ἴστοβον ὄνομα, καὶ τούτουσ ἔχοντασ μυρίουσ καὶ δισχιλίουσ ὁπλίτασ. Οὐ κατεπλάγη δὲ τὴν συμμαχίαν καὶ τὴν τῶν Ἀμμανιτῶν δύναμιν ὁ Δαυίδησ, τῷ δὲ θεῷ πεποιθὼσ καὶ τῷ δικαίωσ αὐτοῖσ ἀνθ’ ὧν ὑβρίσθη πολεμεῖν μέλλειν, Ιὤαβον τὸν ἀρχιστράτηγον δοὺσ αὐτῷ τῆσ στρατιᾶσ τὸ ἀκμαιότατον ἐξ αὐτῆσ ἔπεμψεν ἐπ’ αὐτούσ.

ὁ δὲ πρὸσ τῇ μητροπόλει τῶν Ἀμμανιτῶν Ἀραβαθᾶ κατεστρατοπεδεύσατο.

τῶν δὲ πολεμίων ἐξελθόντων καὶ παραταξαμένων οὐχ ὁμοῦ διχῇ δέ, τὸ μὲν γὰρ ἐπικουρικὸν ἐν τῷ πεδίῳ καθ’ αὑτὸ ἐτάχθη, τὸ δὲ τῶν Ἀμμανιτῶν στράτευμα πρὸσ ταῖσ πύλαισ ἀντικρὺ τῶν Ἑβραίων, ἰδὼν τοῦτο Ιὤαβοσ ἀντιμηχανᾶται· καὶ τοὺσ μὲν ἀνδρειοτάτουσ ἐπιλεξάμενοσ ἀντιπαρατάσσεται τῷ Σύρῳ καὶ τοῖσ μετ’ αὐτοῦ βασιλεῦσι, τὸ δ’ ἄλλο παραδοὺσ Ἀβεσσαίῳ τῷ ἀδελφῷ τοῖσ Ἀμμανίταισ ἐκέλευσεν ἀντιπαρατάξασθαι, εἰπὼν ἂν τοὺσ Σύρουσ ἴδῃ βιαζομένουσ αὐτὸν καὶ πλέον δυναμένουσ μεταγαγόντα τὴν φάλαγγα βοηθεῖν αὐτῷ, τὸ δ’ αὐτὸ τοῦτο ποιήσειν καὶ αὐτόσ, ἂν ὑπὸ τῶν Ἀμμανιτῶν αὐτὸν καταπονούμενον θεάσηται.

προτρεψάμενοσ οὖν τὸν ἀδελφὸν καὶ παρακαλέσασ εὐψύχωσ καὶ μετὰ προθυμίασ ἀνδράσιν αἰσχύνην φοβουμένοισ πρεπούσησ ἀγωνίσασθαι τὸν μὲν ἀπέλυσε τοῖσ Ἀμμανίταισ μαχησόμενον, αὐτὸσ δὲ τοῖσ Σύροισ συνέβαλε.

καὶ πρὸσ ὀλίγον ἀντισχόντων αὐτῶν καρτερῶσ πολλοὺσ μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινεν Ιὤαβοσ, ἅπαντασ δ’ ἠνάγκασεν εἰσ φυγὴν τραπῆναι.

τοῦτο ἰδόντεσ οἱ Ἀμμανῖται καὶ δείσαντεσ τὸν Ἀβεσσαῖον καὶ τὴν μετ’ αὐτοῦ στρατιὰν οὐκ ἔμειναν, ἀλλὰ μιμησάμενοι τοὺσ συμμάχουσ εἰσ τὴν πόλιν ἔφυγον. κρατήσασ οὖν τῶν πολεμίων Ιὤαβοσ εἰσ Ιἑροσόλυμα πρὸσ τὸν βασιλέα λαμπρῶσ ὑπέστρεψε. Τοῦτο τὸ πταῖσμα τοὺσ Ἀμμανίτασ οὐκ ἔπεισεν ἠρεμεῖν οὐδὲ μαθόντασ τοὺσ κρείττονασ ἡσυχίαν ἄγειν, ἀλλὰ πέμψαντεσ πρὸσ Χαλαμὰν τὸν τῶν πέραν Εὐφράτου Σύρων βασιλέα μισθοῦνται τοῦτον ἐπὶ συμμαχίᾳ, ἔχοντα μὲν ἀρχιστράτηγον Σέβεκον, πεζῶν δὲ μυριάδασ ὀκτὼ καὶ ἱππέων μυρίουσ.

γνοὺσ δ’ ὁ τῶν Ἑβραίων βασιλεὺσ πάλιν ἐπ’ αὐτὸν τοὺσ Ἀμμανίτασ τοσαύτην δύναμιν συνηθροικότασ οὐκέτι διὰ στρατηγῶν αὐτοῖσ πολεμεῖν ἔκρινεν, ἀλλ’ αὐτὸσ σὺν ἁπάσῃ τῇ δυνάμει διαβὰσ τὸν Ιὄρδανον ποταμὸν καὶ ὑπαντήσασ αὐτοῖσ συνάψασ εἰσ μάχην ἐνίκησε·

καὶ ἀναιρεῖ μὲν αὐτῶν πεζῶν μὲν εἰσ τέσσαρασ μυριάδασ ἱππέων δὲ εἰσ ἑπτακισχιλίουσ, ἔτρωσε δὲ καὶ τὸν στρατηγὸν τοῦ Χαλαμᾶ Σέβεκον, ὃσ ἐκ τῆσ πληγῆσ ἀπέθανεν. οἱ δὲ Μεσοποταμῖται τοιούτου γενομένου τοῦ τέλουσ τῆσ μάχησ αὑτοὺσ Δαυίδῃ παρέδοσαν καὶ δῶρα ἔπεμψαν αὐτῷ.

καὶ ὁ μὲν ὡρ́ᾳ χειμῶνοσ ἀνέστρεψεν εἰσ Ιἑροσόλυμα, ἀρχομένου δὲ τοῦ ἐάροσ ἔπεμψε τὸν ἀρχιστράτηγον Ιὤαβον πολεμήσοντα τοῖσ Ἀμμανίταισ. ὁ δὲ τήν τε γῆν αὐτῶν ἅπασαν ἐπερχόμενοσ διέφθειρε καὶ αὐτοὺσ εἰσ τὴν μητρόπολιν συγκλείσασ Ἀραβαθὰ ἐπολιόρκει. Συνέπεσε δὲ καὶ Δαυίδῃ πταῖσμα δεινὸν ὄντι φύσει δικαίῳ καὶ θεοσεβεῖ καὶ τοὺσ πατρίουσ νόμουσ ἰσχυρῶσ φυλάσσοντι·

θεασάμενοσ γὰρ δείλησ ὀψίασ ἀπὸ τοῦ στέγουσ τῶν βασιλείων, ἐν ᾧ περιπατεῖν κατ’ ἐκεῖνο τῆσ ὡρ́ασ ἦν ἔθοσ, γυναῖκα λουομένην ἐν τῇ αὑτῆσ οἰκίᾳ ψυχρῷ ὕδατι καλλίστην τὸ εἶδοσ καὶ πασῶν διαφέρουσαν, ὄνομα αὐτῇ ἦν Βεεθσαβή, ἡττᾶται τοῦ κάλλουσ τῆσ γυναικόσ· καὶ τῆσ ἐπιθυμίασ κατασχεῖν οὐ δυνάμενοσ αὐτῇ συνέρχεται. γενομένησ δ’ ἐγκύου τῆσ γυναικὸσ καὶ πεμψάσησ πρὸσ τὸν βασιλέα, ὅπωσ τῷ ἁμαρτήματι σκέψηταί τινα τοῦ λαθεῖν ὁδόν, ἀποθανεῖν γὰρ αὐτὴν κατὰ τοὺσ πατρίουσ καθήκει νόμουσ μεμοιχευμένην, μετακαλεῖται τὸν Ιωἄβου μὲν ὁπλοφόρον ἐκ τῆσ πολιορκίασ ἄνδρα δὲ τῆσ γυναικὸσ Οὐρίαν ὄνομα, καὶ παραγενόμενον περί τε τῆσ στρατιᾶσ καὶ τῆσ πολιορκίασ ἀνέκρινε.

λέγοντοσ δὲ πάντα κατὰ νοῦν αὐτοῖσ κεχωρηκέναι τὰ πράγματα βαστάσασ ἐκ τοῦ δείπνου μέρη προσδίδωσιν αὐτῷ, καὶ κελεύει πρὸσ τὴν γυναῖκα ἀπελθόντα ἀναπαύσασθαι σὺν αὐτῇ.

ὁ δὲ Οὐρίασ τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησε, παρεκοιμήθη δὲ τῷ βασιλεῖ σὺν τοῖσ ἄλλοισ ὁπλοφόροισ. ὡσ δὲ γνοὺσ τοῦθ’ ὁ βασιλεὺσ ἀνέκρινεν αὐτόν, ὅτι μὴ πρὸσ [αὑτὸν εἰσ] τὴν οἰκίαν ἔλθοι μηδὲ πρὸσ τὴν γυναῖκα διὰ τοσούτου χρόνου πάντων ἀνθρώπων ταύτην ἐχόντων τὴν φύσιν ὅταν ἔλθωσιν ἐξ ἀποδημίασ, οὐκ εἶναι δίκαιον ἔφη τῶν συστρατιωτῶν αὐτοῦ καὶ τοῦ στρατηγοῦ χαμαὶ κοιμωμένων ἐν παρεμβολῇ καὶ τῇ τῶν πολεμίων χώρᾳ μετὰ γυναικὸσ αὐτὸν ἀναπαύεσθαι καὶ τρυφᾶν.

ταῦτ’ εἰπόντα μεῖναι τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐκέλευσεν αὐτόθι ὡσ εἰσ τὴν ἐπιοῦσαν ἀπολύσων αὐτὸν πρὸσ τὸν ἀρχιστράτηγον.

κληθεὶσ δ’ ἐπὶ δεῖπνον ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ Οὐρίασ καὶ μέχρι μέθησ προελθὼν ἐν τῷ πότῳ δεξιουμένου τοῦ βασιλέωσ αὐτὸν ἐπίτηδεσ ταῖσ προπόσεσιν, οὐδὲν ἧττον πάλιν πρὸ τῶν τοῦ βασιλέωσ θυρῶν ἐκοιμήθη μηδεμίαν λαβὼν τῆσ γυναικὸσ ἐπιθυμίαν. ἐπὶ τούτοισ δὲ δυσανασχετήσασ ὁ βασιλεὺσ ἔγραψε τῷ Ιωἄβῳ κολάσαι προστάττων τὸν Οὐρίαν, ἁμαρτεῖν γὰρ αὐτὸν ἐδήλου, καὶ τὸν τρόπον τῆσ τιμωρίασ ἵνα μὴ γένηται φανερὸσ αὐτὸσ τοῦτο βουληθεὶσ ὑπέθετο·

κατὰ γὰρ τὸ δυσμαχώτατον αὐτὸν ἐκέλευσε μέροσ τῶν πολεμίων τάξαι καὶ καθ’ ὃ κινδυνεύσει μαχόμενοσ ἀπολειφθεὶσ μόνοσ·

[τοὺσ γὰρ] συμπαραστάτασ ἀναχωρῆσαι ἐκ τῆσ μάχησ γινομένησ ἐκέλευσε. ταῦτα γράψασ καὶ σημηνάμενοσ τῇ αὑτοῦ σφραγῖδι τὴν ἐπιστολὴν ἔδωκεν Οὐρίᾳ κομίσαι πρὸσ Ιὤαβον. δεξάμενοσ δὲ Ιὤαβοσ τὰ γράμματα καὶ τὴν τοῦ βασιλέωσ προαίρεσιν ἀναγνούσ, καθ’ ὃν ᾔδει τόπον τοὺσ πολεμίουσ χαλεποὺσ αὐτῷ γενομένουσ, κατὰ τοῦτον ἔστησε τὸν Οὐρίαν δοὺσ αὐτῷ τινασ τῶν ἀρίστων τῆσ στρατιᾶσ·

αὐτὸσ δ’ ἁπάσῃ τῇ δυνάμει προσεπιβοηθήσειν ἔφησεν, εἰ δυνηθεῖεν ἀνατρέψαντέσ τι τοῦ τείχουσ εἰσελθεῖν εἰσ τὴν πόλιν. ὄντα δ’ αὐτὸν γενναῖον στρατιώτην καὶ δόξαν ἔχοντα παρά τε τῷ βασιλεῖ καὶ πᾶσι τοῖσ ὁμοφύλοισ ἐπ’ ἀνδρείᾳ χαίρειν τοῖσ μεγάλοισ πόνοισ ἀλλὰ μὴ προσαγανακτεῖν ἠξίου.

τοῦ δ’ Οὐρία προθύμωσ ὑποστάντοσ τὸ ἔργον, τοῖσ μετ’ αὐτοῦ παρατασσομένοισ ἰδίᾳ καταλιπεῖν ὅταν ἐξορμήσαντασ ἴδωσι τοὺσ πολεμίουσ ἐδήλωσε. προσβαλόντων οὖν τῇ πόλει τῶν Ἑβραίων δείσαντεσ οἱ Ἀμμανῖται, μὴ κατ’ ἐκεῖνον τὸν τόπον, καθ’ ὃν Οὐρίαν συνέβαινε τετάχθαι, φθάσαντεσ ἀναβῶσιν οἱ πολέμιοι, προστησάμενοι τοὺσ ἀνδρειοτάτουσ αὐτῶν καὶ τὴν πύλην ἀνοίξαντεσ αἰφνιδίωσ καὶ μετὰ ῥύμησ καὶ δρόμου πολλοῦ τοῖσ ἐχθροῖσ ἐπεξῆλθον.

ἰδόντεσ δὲ αὐτοὺσ οἱ σὺν τῷ Οὐρίᾳ πάντεσ ἀνεχώρησαν ὀπίσω, καθὼσ Ιὤαβοσ αὐτοῖσ προεῖπεν·

αἰσχυνθεὶσ δ’ Οὐρίασ φυγεῖν καὶ τὴν τάξιν καταλιπεῖν ὑπέμεινε τοὺσ πολεμίουσ· καὶ τὴν ὁρμὴν αὐτῶν ἐκδεξάμενοσ ἀναιρεῖ μὲν οὐκ ὀλίγουσ, κυκλωθεὶσ δὲ καὶ ληφθεὶσ ἐν μέσῳ ἅμα δ’ αὐτῷ τινεσ καὶ ἄλλοι τελευτᾷ συγκαταπεσόντων ἑτέρων. Τούτων οὕτωσ γενομένων ἔπεμψεν ἀγγέλουσ Ιὤαβοσ πρὸσ τὸν βασιλέα λέγειν ἐντειλάμενοσ αὐτοῖσ, ὡσ σπουδάσειε μὲν ταχέωσ ἑλεῖν τὴν πόλιν, προσβαλὼν δὲ τῷ τείχει καὶ πολλοὺσ ἀπολέσασ ἀναχωρῆσαι βιασθείη·

προστιθέναι δὲ τούτοισ ἂν ὀργιζόμενον ἐπ’ αὐτοῖσ βλέπωσι καὶ τὸν Οὐρία θάνατον. τοῦ δὲ βασιλέωσ ἀκούσαντοσ παρὰ τῶν ἀγγέλων ταῦτα καὶ δυσφοροῦντοσ φάσκοντοσ ἁμαρτεῖν αὐτοὺσ τῷ τείχει προσβαλόντασ, δέον ὑπονόμοισ καὶ μηχανήμασιν ἑλεῖν πειρᾶσθαι τὴν πόλιν, καὶ ταῦτ’ ἔχοντασ παράδειγμα τὸν Γεδεῶνοσ υἱὸν Ἀβιμέλεχον, ὃσ ἐπεὶ τὸν ἐν Θήβαισ πύργον ἑλεῖν ἐβούλετο βίᾳ, βληθεὶσ ὑπὸ πρεσβύτιδοσ πέτρῳ κατέπεσε καὶ ἀνδρειότατοσ ὢν διὰ τὸ δυσχερὲσ τῆσ ἐπιβολῆσ αἰσχρῶσ ἀπέθανεν·

οὗ μνημονεύοντασ ἔδει μὴ προσιέναι τῷ τείχει τῶν πολεμίων·

ἄριστον γὰρ ἁπάντων τῶν ἐν πολέμῳ πραχθέντων καὶ καλῶσ καὶ ὡσ ἑτέρωσ ἐνίοισ αὐτοῖσ κινδύνοισ μνήμην ἔχειν, ὡσ τὰ μὲν μιμεῖσθαι τὰ δὲ φυλάττεσθαι. ἐπεὶ δὲ οὕτωσ ἔχοντι καὶ τὸν Οὐρία θάνατον ἐδήλωσεν ὁ ἄγγελοσ, παύεται μὲν τῆσ ὀργῆσ, Ιωἄβῳ δ’ ἐκέλευσεν ἀπελθόντα λέγειν ἀνθρώπινον εἶναι τὸ συμβεβηκὸσ καὶ τὰ τοῦ πολέμου φύσιν ἔχειν τοιαύτην, ὥστε ποτὲ μὲν τοῖσ ἐναντίοισ εὖ πράττειν συμβαίνειν κατ’ αὐτόν, ποτὲ δὲ τοῖσ ἑτέροισ·

τοῦ λοιποῦ μέντοι γε προνοεῖν τῆσ πολιορκίασ, ὅπωσ μηδὲν ἔτι πταίσωσι κατ’ αὐτήν, ἀλλὰ χώμασι καὶ μηχαναῖσ ἐκπολιορκήσαντασ καὶ παραστησαμένουσ τὴν μὲν πόλιν κατασκάψαι, ἅπαντασ δ’ ἀπολέσαι τοὺσ ἐν αὐτῇ.

καὶ ὁ μὲν ἄγγελοσ τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ ἐντεταλμένα κομίζων πρὸσ Ιὤαβον ἠπείγετο. ἡ δὲ τοῦ Οὐρία γυνὴ Βεεθσαβὴ τὸν θάνατον τἀνδρὸσ πυθομένη ἐπὶ συχνὰσ αὐτὸν ἡμέρασ ἐπένθησεν, παυσαμένην δὲ τῆσ λύπησ καὶ τῶν ἐπ’ Οὐρίᾳ δακρύων ὁ βασιλεὺσ εὐθὺσ ἄγεται γυναῖκα, καὶ παῖσ ἄρρην ἐξ αὐτῆσ γίνεται αὐτῷ.

Τοῦτον οὐχ ἡδέωσ ἐπεῖδεν ὁ θεὸσ τὸν γάμον, ἀλλὰ δι’ ὀργῆσ ἔχων τὸν Δαυίδην τῷ προφήτῃ Νάθᾳ φανεὶσ κατὰ τοὺσ ὕπνουσ ἐμέμφετο τὸν βασιλέα.

ὁ δὲ Νάθασ ἀστεῖοσ καὶ συνετὸσ ὢν ἀνήρ, λογισάμενοσ ὡσ οἱ βασιλεῖσ ὅταν εἰσ ὀργὴν ἐμπέσωσι ταύτῃ πλέον ἢ τῷ δικαίῳ νέμουσι, τὰσ μὲν παρὰ τοῦ θεοῦ γεγενημένασ ἀπειλὰσ ἡσυχάζειν ἔκρινεν, ἄλλουσ δὲ λόγουσ χρηστοὺσ πρὸσ αὐτὸν διεξῆλθε, καὶ δὴ τοιοῦτόν τινα τρόπον περὶ οὗ καὶ τί φρονεῖ ποιῆσαι σαφὲσ αὐτῷ παρεκάλει· "δύο γάρ, ἔφησεν, ἄνδρεσ τὴν αὐτὴν κατῴκουν πόλιν, ὧν ὁ μὲν πλούσιοσ ἦν καὶ πολλὰσ εἶχεν ἀγέλασ ὑποζυγίων τε καὶ θρεμμάτων καὶ βοῶν, τῷ πένητι δ’ ἀμνὰσ ὑπῆρχε μία.

ταύτην μετὰ τῶν τέκνων αὐτοῦ ἀνέτρεφε συνδιαιρούμενοσ αὐτῇ τὰ σιτία καὶ φιλοστοργίᾳ πρὸσ αὐτὴν χρώμενοσ ᾗ τισ ἂν χρήσαιτο καὶ πρὸσ θυγατέρα.

ξένου δ’ ἐπελθόντοσ τῷ πλουσίῳ τῶν μὲν ἰδίων οὐδὲν ἠξίωσεν ἐκεῖνοσ βοσκημάτων καταθύσασ εὐωχῆσαι τὸν φίλον, πέμψασ δὲ τὴν ἀμνάδα τοῦ πένητοσ ἀπέσπασε, καὶ ταύτην παρασκευάσασ εἱστίασε τὸν ξένον. " σφόδρα ἐλύπησεν ὁ λόγοσ οὗτοσ τὸν βασιλέα καὶ πονηρὸν πρὸσ τὸν Νάθαν τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον, ὃσ δὴ τοῦτο τὸ ἔργον ἐτόλμησεν, ἀπεφήνατο καὶ τετραπλὴν ἀποτῖσαι τὴν ἀμνάδα δίκαιον εἶναι καὶ πρὸσ τούτῳ θανάτῳ κολασθῆναι.

Νάθασ δ’ ὑποτυχὼν αὐτὸν ἔλεγεν ἐκεῖνον εἶναι τὸν ἄξιον ταῦτα παθεῖν ὑφ’ ἑαυτοῦ κεκριμένον τολμήσαντα μέγα καὶ δεινὸν ἔργον. ἀνεκάλυπτε δ’ αὐτῷ καὶ παρεγύμνου τὴν ὀργὴν τοῦ θεοῦ ποιήσαντοσ μὲν αὐτὸν βασιλέα πάσησ τῆσ Ἑβραίων δυνάμεωσ καὶ τῶν ἐν κύκλῳ πάντων ἐθνῶν πολλῶν καὶ μεγάλων κύριον, ῥυσαμένου δ’ ἔτι πρὸ τούτων ἐκ τῶν Σαούλου χειρῶν, δόντοσ δ’ αὐτῷ καὶ γυναῖκασ ἃσ δικαίωσ καὶ νομίμωσ ἠγάγετο, καταφρονηθέντοσ δ’ ὑπ’ αὐτοῦ καὶ ἀσεβηθέντοσ, ὃσ ἀλλοτρίαν τε γήμασ ἔχει γυναῖκα καὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆσ ἀποκτείνειεν ἐκδοὺσ τοῖσ πολεμίοισ·

δώσειν οὖν αὐτὸν ἀντὶ τούτων δίκασ τῷ θεῷ καὶ βιασθήσεσθαι μὲν αὐτοῦ τὰσ γυναῖκασ ὑφ’ ἑνὸσ τῶν παίδων, ἐπιβουλευθήσεσθαι δὲ καὶ αὐτὸν ὑπ’ ἐκείνου, καὶ τὸ ἁμάρτημα τοῦτο κρύφα δράσαντα φανερὰν τὴν ἐπ’ αὐτῷ δίκην ὑφέξειν·

τεθνήξεσθαι δὲ καὶ τὸν παῖδά σοι παραχρῆμα τὸν ἐξ αὐτῆσ γεγενημένον. ταραχθέντοσ δ’ ἐπὶ τούτοισ τοῦ βασιλέωσ καὶ συσχεθέντοσ ἱκανῶσ καὶ μετὰ δακρύων καὶ λύπησ ἀσεβῆσαι λέγοντοσ, ἦν γὰρ ὁμολογουμένωσ θεοσεβὴσ καὶ μηδὲν ἁμαρτὼν ὅλωσ περὶ τὸν βίον ἢ τὰ περὶ τὴν Οὐρία γυναῖκα, ᾤκτειρεν ὁ θεὸσ καὶ διαλλάττεται φυλάξειν αὐτῷ καὶ τὴν ζωὴν καὶ τὴν βασιλείαν ἐπαγγειλάμενοσ·

μετανοοῦντι γὰρ περὶ τῶν γεγενημένων οὐκέτι χαλεπῶσ ἔχειν ἔφασκε. καὶ Νάθασ μὲν ταῦτα τῷ βασιλεῖ προφητεύσασ οἴκαδε ἐπανῆλθε. Τῷ δ’ ἐκ τῆσ Οὐρία γυναικὸσ γενομένῳ παιδὶ Δαυίδῃ νόσον ἐνσκήπτει χαλεπὴν τὸ θεῖον, ἐφ’ ᾗ δυσφορῶν ὁ βασιλεὺσ τροφὴν μὲν ἐφ’ ἡμέρασ ἑπτὰ καίτοι γε ἀναγκαζόντων τῶν οἰκείων οὐ προσηνέγκατο, μέλαιναν δὲ περιθέμενοσ ἐσθῆτα πεσὼν ἐπὶ σάκκου κατὰ γῆσ ἔκειτο τὸν θεὸν ἱκετεύων ὑπὲρ τῆσ τοῦ παιδὸσ σωτηρίασ·

σφόδρα γὰρ ἔστεργεν αὐτοῦ τὴν μητέρα. τῇ δ’ ἑβδόμῃ τῶν ἡμερῶν τελευτήσαντοσ τοῦ παιδὸσ οὐκ ἐτόλμων τῷ βασιλεῖ τοῦτο μηνύειν οἱ θεράποντεσ λογιζόμενοι, μὴ γνοὺσ ἔτι μᾶλλον ἀπόσχηται καὶ τροφῆσ καὶ τῆσ ἄλλησ ἐπιμελείασ ὡσ ἂν ἐπὶ ποθεινοῦ τέκνου τετελευτηκότοσ, ὅτε καὶ νοσοῦντοσ οὕτωσ ὑπὸ τῆσ λύπησ ἑαυτὸν ἐκάκου.

ταραττομένων δ’ αἰσθόμενοσ τῶν οἰκετῶν ὁ βασιλεὺσ καὶ ταῦτα πασχόντων, ἃ μάλιστα συγκρύψαι τι θέλουσι συμβαίνει, συνεὶσ ὅτι τέθνηκεν ὁ παῖσ προσφωνήσασ ἕνα τῶν οἰκετῶν καὶ μαθὼν τἀληθὲσ ἀνίσταται καὶ λουσάμενοσ καὶ λαβὼν ἐσθῆτα λευκὴν εἰσ τὴν σκηνὴν τοῦ θεοῦ παραγίνεται, καὶ κελεύσασ δεῖπνον αὑτῷ παραθεῖναι πολλὴν ἐπὶ τῷ παραλόγῳ τοῖσ τε συγγενέσι καὶ τοῖσ οἰκέταισ ἔκπληξιν παρεῖχεν, ὅτι μηδὲν τούτων ἐπὶ νοσοῦντι τῷ παιδὶ ποιήσασ πάνθ’ ὁμοῦ τετελευτηκότοσ ἔπραττε.

τήν τε αἰτίαν, δεηθέντεσ ἐπιτρέψαι πρῶτον αὐτοῖσ πυθέσθαι, παρεκάλουν [εἰπεῖν] τῶν γεγενημένων.

ὁ δὲ ἀμαθεῖσ εἰπὼν αὐτοὺσ ἐδίδασκεν, ὡσ ἔτι μὲν ζῶντοσ τοῦ παιδὸσ ἔχων ἐλπίδα σωτηρίασ αὐτοῦ δεόντωσ πάντ’ ἐποίει τὸν θεὸν ἡγούμενοσ τούτοισ εὐμενῆ καταστήσειν, ἀποθανόντοσ δ’ οὐκέτι χρείαν εἶναι λύπησ ματαίασ.

ταῦτ’ εἰπόντοσ ἐπῄνεσαν τὴν σοφίαν καὶ τὴν διάνοιαν τοῦ βασιλέωσ. συνελθὼν δὲ τῇ γυναικὶ Βεεθσαβῇ ἔγκυον αὐτὴν ἐποίησε, καὶ γεννησαμένησ ἄρρεν παιδίον Σολόμωνα τοῦτον προσηγόρευσεν, οὕτωσ Νάθα τοῦ προφήτου κελεύσαντοσ. Ιὤαβοσ δὲ τῇ πολιορκίᾳ τοὺσ Ἀμμανίτασ ἰσχυρῶσ ἐκάκου τῶν τε ὑδάτων αὐτοὺσ ἀποτεμνόμενοσ καὶ τῆσ τῶν ἄλλων εὐπορίασ, ὡσ πάνυ ταλαιπωρεῖν ἐνδείᾳ ποτοῦ καὶ τροφῆσ.

ἐξ ὀλίγου γὰρ φρέατοσ ἤρτηντο καὶ ταμείασ ὡσ μὴ τελέωσ αὐτοὺσ ἐπιλιπεῖν τὴν πηγὴν δαψιλέστερον χρωμένουσ. γράφει δὴ τῷ βασιλεῖ ταῦτα δηλῶν καὶ παρακαλῶν αὐτὸν ἐπὶ τὴν αἱρ́εσιν τῆσ πόλεωσ ἐλθεῖν, ἵνα τὴν νίκην αὐτὸσ ἐπιγραφῇ.

ταῦτα Ιωἄβου γράψαντοσ ἀποδεξάμενοσ αὐτὸν τῆσ εὐνοίασ καὶ τῆσ πίστεωσ ὁ βασιλεὺσ παραλαβὼν τὴν σὺν αὐτῷ δύναμιν ἧκεν ἐπὶ τὴν τῆσ Ῥαβαθᾶσ πόρθησιν, καὶ κατὰ κράτοσ ἑλὼν διαρπάσαι τοῖσ στρατιώταισ ἐφῆκεν. αὐτὸσ δὲ τὸν τοῦ βασιλέωσ τῶν Ἀμμανιτῶν λαμβάνει στέφανον ἕλκοντα χρυσοῦ τάλαντον καὶ πολυτελῆ λίθον ἔχοντα ἐν μέσῳ σαρδόνυχοσ·

ἐφόρει δ’ αὐτὸν ἐπὶ τῆσ κεφαλῆσ διαπαντὸσ Δαυίδησ. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα σκῦλα λαμπρὰ καὶ πολύτιμα εὑρ͂εν ἐν τῇ πόλει· τοὺσ δ’ ἄνδρασ αἰκισάμενοσ διέφθειρε. ταὐτὰ δὲ καὶ τὰσ ἄλλασ τῶν Ἀμμανιτῶν πόλεισ διέθηκεν ἑλὼν αὐτὰσ κατὰ κράτοσ. Ἀναστρέψαντοσ δὲ εἰσ Ιἑροσόλυμα τοῦ βασιλέωσ πταῖσμα αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐξ αἰτίασ τοιαύτησ καταλαμβάνει·

θυγάτηρ γὰρ ἦν αὐτῷ παρθένοσ μὲν ἔτι τὸ δὲ κάλλοσ εὐπρεπήσ, ὡσ ἁπάσασ ὑπερβάλλειν τὰσ εὐμορφοτάτασ γυναῖκασ, Θήμαρ ὄνομα, τῆσ δ’ αὐτῆσ Ἀψαλώμῳ μητρὸσ κεκοινωνηκυῖα. ταύτησ ὁ πρεσβύτατοσ τῶν Δαυίδου παίδων Ἀμνὼν ἐρασθείσ, ὡσ οὔτε διὰ τὴν παρθενίαν αὐτῆσ οὔτε διὰ τὴν φυλακὴν τυχεῖν τῆσ ἐπιθυμίασ ἐδύνατο χαλεπῶσ διέκειτο, καὶ τό τε σῶμα τῆσ ὀδύνησ αὐτὸν κατεσθιούσησ κατισχναίνετο καὶ τὴν χρόαν μετέβαλλε.

δῆλοσ δὲ γίνεται ταῦτα πάσχων Ιὠνάθῃ τινὶ συγγενεῖ καὶ φίλῳ·

συνετὸσ δ’ ἦν οὗτοσ ἐν τοῖσ μάλιστα καὶ τὴν διάνοιαν ὀξύσ. ὁρῶν οὖν καθ’ ἑκάστην πρωίαν τὸν Ἀμνῶνα μὴ κατὰ φύσιν ἔχοντα τῷ σώματι προσελθὼν ἠρώτα φράσαι τὴν αἰτίαν αὐτῷ, εἰκάζειν μέντοι γε οὕτωσ ἔλεγεν ἐξ ἐρωτικῆσ αὐτὸν ἔχειν ἐπιθυμίασ. τοῦ δὲ Ἀμνῶνοσ ὁμολογήσαντοσ τὸ πάθοσ ὅτι τῆσ ἀδελφῆσ ἐρᾷ τυγχανούσησ ὁμοπατρίασ, ὁδὸν αὐτῷ καὶ μηχανὴν εἰσ τὸ περιγενέσθαι τῶν εὐκταίων ὑπέθετο·

νόσον γὰρ ὑποκρίνασθαι παρῄνεσεν, ἐλθόντα δὲ πρὸσ αὐτὸν τὸν πατέρα πέμψαι τὴν ἀδελφὴν αὐτῷ διακονησομένην ἐκέλευσε παρακαλέσαι· ῥᾴω γὰρ ἔσεσθαι καὶ ταχέωσ ἀπαλλαγήσεσθαι τῆσ νόσου τούτου γενομένου. πεσὼν οὖν ὁ Ἀμνὼν ἐπὶ τὴν κλίνην νοσεῖν προσεποιήσατο κατὰ τὰσ Ιὠνάθου ὑποθήκασ.

παραγενομένου δὲ τοῦ πατρὸσ καὶ σκεπτομένου πῶσ ἔχοι, τὴν ἀδελφὴν ἐδεῖτο πέμψαι πρὸσ αὐτόν· ὁ δ’ εὐθὺσ ἐκέλευσεν ἀχθῆναι. ἡκούσῃ δὲ προσέταξεν ἄρτουσ αὐτῷ ποιῆσαι τηγανιστοὺσ αὐτουργῷ γενομένῃ· προσοίσεσθαι γὰρ ἥδιον ἐκ τῶν ἐκείνησ χειρῶν. ἡ δ’ ἐμβλέποντοσ τἀδελφοῦ φυράσασα τὸ ἄλευρον καὶ πλάσασα κολλυρίδασ καὶ τηγανίσασα προσήνεγκεν αὐτῷ·

ὁ δὲ τότε μὲν οὐκ ἐγεύσατο, προσέταξε δὲ τοῖσ οἰκέταισ παραιτήσασθαι πάντασ πρὸ τοῦ δωματίου· βούλεσθαι γὰρ ἀναπαύσασθαι θορύβου καὶ ταραχῆσ ἀπηλλαγμένοσ. ὡσ δὲ τὸ κελευσθὲν ἐγένετο, τὴν ἀδελφὴν ἠξίωσεν εἰσ τὸν ἐνδοτέρω τὸ δεῖπνον οἶκον αὐτῷ παρενεγκεῖν·

ποιησάσησ δὲ τοῦτο τῆσ κόρησ λαβόμενοσ αὐτῆσ συνελθεῖν αὐτῷ πείθειν ἐπειρᾶτο. ἀνακραγοῦσα δ’ ἡ παῖσ "ἀλλὰ μὴ σύ γε τοῦτο βιάσῃ με μηδὲ ἀσεβήσῃσ, εἶπεν, ἀδελφέ, τοὺσ νόμουσ παραβὰσ καὶ δεινῇ περιβαλὼν σαυτὸν αἰσχύνῃ· παῦσαι δ’ οὕτωσ ἀδίκου καὶ μιαρᾶσ ἐπιθυμίασ, ἐξ ἧσ ὀνείδη καὶ κακοδοξίαν ὁ οἶκοσ ἡμῶν κερδανεῖ. " συνεβούλευέ τε περὶ τούτου διαλεχθῆναι τῷ πατρί· συγχωρήσειν γὰρ ἐκεῖνον.

ταῦτα δ’ ἔλεγε βουλομένη τὴν ὁρμὴν αὐτοῦ τῆσ ὀρέξεωσ πρὸσ τὸ παρὸν διαφυγεῖν. ὁ δ’ οὐ πείθεται, τῷ δὲ ἔρωτι καιόμενοσ καὶ τοῖσ τοῦ πάθουσ κέντροισ μυωπιζόμενοσ βιάζεται τὴν ἀδελφήν. μῖσοσ δ’ εὐθέωσ μετὰ τὴν κορείαν εἰσέρχεται τὸν Ἀμνῶνα καὶ προσλοιδορησάμενοσ ἐκέλευσεν ἀναστᾶσαν ἀπιέναι.

τῆσ δὲ χείρω τὴν ὕβριν καὶ διὰ τοῦτο ἀποκαλούσησ, εἰ βιασάμενοσ αὐτὸσ μηδ’ ἄχρι νυκτὸσ ἐπιτρέπει μεῖναι παραχρῆμα δ’ ἀπαλλάττεσθαι κελεύει ἐν ἡμέρᾳ καὶ φωτί, ἵνα καὶ μάρτυσι τῆσ αἰσχύνησ περιπέσοι, προσέταξεν αὐτὴν ἐκβαλεῖν τῷ οἰκέτῃ. ἡ δὲ περιαλγὴσ ἐπὶ τῇ ὕβρει καὶ τῇ βίᾳ γενομένη περιρρήξασα τὸν χιτωνίσκον, ἐφόρουν γὰρ αἱ τῶν ἀρχαίων παρθένοι χειριδωτοὺσ ἄχρι τῶν σφυρῶν πρὸσ τὸ μὴ βλέπεσθαι χιτῶνασ, καὶ σποδὸν καταχεαμένη τῆσ κεφαλῆσ ἀπῄει διὰ τῆσ πόλεωσ μέσησ βοῶσα καὶ ὀδυρομένη τὴν βίαν.

περιτυχὼν δ’ αὐτῇ ὁ ἀδελφὸσ Ἀψάλωμοσ ἀνέκρινε, τίνοσ αὐτῇ δεινοῦ συμβάντοσ οὕτωσ ἔχει, κατειπούσησ δ’ αὐτῆσ πρὸσ αὐτὸν τὴν ὕβριν ἡσυχάζειν καὶ μετρίωσ φέρειν παρηγόρει καὶ μὴ νομίζειν ὑβρίσθαι φθαρεῖσαν ὑπ’ ἀδελφοῦ.

πεισθεῖσα οὖν παύεται τῆσ βοῆσ καὶ τοῦ πρὸσ πολλοὺσ τὴν βίαν ἐκφέρειν, καὶ πολὺν χρόνον χηρεύουσα παρὰ Ἀψαλώμῳ τῷ ἀδελφῷ διεκαρτέρησε. Γνοὺσ δὲ τοῦθ’ ὁ πατὴρ Δαυίδησ τοῖσ μὲν πεπραγμένοισ ἤχθετο, φιλῶν δὲ τὸν Ἀμνῶνα σφόδρα, πρεσβύτατοσ γὰρ ἦν αὐτῷ υἱόσ, μὴ λυπεῖν αὐτὸν ἠναγκάζετο.

ὁ δὲ Ἀψάλωμοσ ἐμίσει χαλεπῶσ αὐτὸν καὶ λανθάνων καιρὸν εἰσ ἄμυναν αὐτοῦ τῆσ ἁμαρτίασ ἐπιτήδειον παρεφύλαττεν. ἔτοσ δ’ ἤδη τοῖσ περὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ πταίσμασιν διεληλύθει δεύτερον, καὶ μέλλων ἐπὶ τὴν τῶν ἰδίων κουρὰν ἐξιέναι θρεμμάτων εἰσ Βελσεφών, πόλισ δ’ ἐστὶν αὕτη τῆσ Ἐφράμου κληρουχίασ, παρακαλεῖ τὸν πατέρα σὺν καὶ τοῖσ ἀδελφοῖσ ἐλθεῖν πρὸσ αὐτὸν ἐφ’ ἑστίασιν.

παραιτησαμένου δ’ ὡσ μὴ βαρὺσ αὐτῷ γένοιτο, τοὺσ ἀδελφοὺσ ἀποστεῖλαι παρεκάλεσε.

πέμψαντοσ δὲ τοῖσ ἰδίοισ ἐκέλευσεν ὁπηνίκ’ ἂν ἴδωσι τὸν Ἀμνῶνα μέθῃ παρειμένον καὶ κάρῳ, νεύσαντοσ αὐτοῦ φονεύσωσι μηδένα φοβηθέντεσ. Ὡσ δ’ ἐποίησαν τὸ προσταχθὲν ἔκπληξισ καὶ ταραχὴ τοὺσ ἀδελφοὺσ λαμβάνει, καὶ δείσαντεσ τοῖσ αὑτῶν ἐμπηδήσαντεσ ἵπποισ ἐφέροντο πρὸσ τὸν πατέρα.

φθάσασ δέ τισ αὐτοὺσ ἅπαντασ ὑπὸ Ἀψαλώμου πεφονεῦσθαι τῷ πατρὶ προσήγγειλεν. ὁ δ’ ὡσ ἐπὶ παισὶν ὁμοῦ τοσούτοισ ἀπολωλόσι καὶ τοῦθ’ ὑπ’ ἀδελφοῦ τῆσ λύπησ κἀπὶ τῷ κτεῖναι [δυναμένησ] δοκοῦντι γινομένησ πικρότερον, συναρπαγεὶσ ὑπὸ τοῦ πάθουσ οὔτε τὴν αἰτίαν ἀνέκρινεν οὔτ’ ἄλλο τι μαθεῖν οἱο͂ν εἰκὸσ τηλικούτου προσηγγελμένου κακοῦ καὶ δι’ ὑπερβολὴν ἀπιστίαν ἔχοντοσ περιέμεινεν, ἀλλὰ καταρρηξάμενοσ τὴν ἐσθῆτα καὶ ῥίψασ ἑαυτὸν ἐπὶ τὴν γῆν ἔκειτο πενθῶν τοὺσ υἱοὺσ ἅπαντασ καὶ τοὺσ ἀποθανεῖν δεδηλωμένουσ καὶ τὸν ἀνῃρηκότα.

ὁ δὲ Σαμᾶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ παῖσ Ιὠνάθησ ἀνεῖναί τι τῆσ λύπησ παρεκάλει καὶ περὶ μὲν τῶν ἄλλων μὴ πιστεύειν ὡσ τεθνᾶσιν, οὐδὲ γὰρ αἰτίαν εὑρίσκειν ὑπολαμβάνειν, περὶ δ’ Ἀμνῶνοσ ἐξετάζειν ἔφη δεῖν·

εἰκὸσ γὰρ διὰ τὴν Θημάρησ ὕβριν ἀποτολμῆσαι τὸν Ἀψάλωμον τὴν ἀναίρεσιν τὴν ἐκείνου. μεταξὺ δὲ κτύποσ ἵππων καὶ θόρυβοσ προσιόντων τινῶν αὐτοὺσ ἐπέστρεψεν·

ἦσαν δ’ οἱ τοῦ βασιλέωσ παῖδεσ οἱ διαδράντεσ ἀπὸ τῆσ ἑστιάσεωσ. ὑπαντᾷ δ’ αὐτοῖσ ὁ πατὴρ θρηνοῦσι λυπούμενοσ καὶ παρ’ ἐλπίδασ ὁρῶν οὓσ ἀκηκόει μικρὸν ἔμπροσθεν ἀπολωλότασ. ἦν δὲ παρὰ πάντων δάκρυα καὶ στόνοσ, τῶν μὲν ὡσ ἐπ’ ἀδελφῷ τετελευτηκότι, τοῦ δὲ βασιλέωσ ὡσ ἐπὶ παιδὶ κατεσφαγμένῳ.

φεύγει δ’ Ἀψάλωμοσ εἰσ Γεσσούραν πρὸσ τὸν πάππον τὸν πρὸσ μητρὸσ δυναστεύοντα τῆσ ἐκεῖ χώρασ, καὶ τρισὶν ὅλοισ ἔτεσι παρ’ αὐτῷ καταμένει. Τοῦ δὲ Δαυίδου προαίρεσιν ἔχοντοσ ἐπὶ τὸν υἱὸν Ἀψάλωμον πέμπειν, οὐκ ἐπὶ τιμωρίᾳ κατελευσόμενον, ἀλλ’ ὅπωσ εἰή σὺν αὐτῷ, καὶ γὰρ τὰ τῆσ ὀργῆσ ὑπὸ τοῦ χρόνου λελωφήκει, πρὸσ τοῦτο μᾶλλον αὐτὸν Ιὤαβοσ ὁ ἀρχιστράτηγοσ παρώρμησε·

γύναιον γάρ τι τὴν ἡλικίαν ἤδη προβεβηκὸσ ἐποίησεν αὐτῷ προσελθεῖν ἐν σχήματι πενθίμῳ, ὡσ παίδων ἐπὶ τῆσ ἀγροικίασ αὐτῇ διενεχθέντων καὶ πρὸσ φιλονεικίαν τραπέντων οὐδενὸσ τοῦ καταπαῦσαι δυναμένου παραφανέντοσ ἔλεγεν ὑπὸ θατέρου τὸν ἕτερον πληγέντα ἀποθανεῖν·

ἠξίου τε τῶν συγγενῶν ἐπὶ τὸν ἀνῃρηκότα ὡρμηκότων καὶ ζητούντων αὐτὸν ἀνελεῖν, χαρίσασθαι τὴν σωτηρίαν αὐτῇ τοῦ παιδὸσ καὶ μὴ τὰσ ἐπιλοίπουσ τῆσ γηρωκομίασ ἐλπίδασ προσαφαιρεθῆναι·

τοῦτο δ’ αὐτῇ κωλύσαντα τοὺσ βουλομένουσ ἀποκτεῖναι τὸν υἱὸν αὐτῆσ παρέξειν· οὐ γὰρ ἐφέξειν ἐκείνουσ ἄλλῳ τινὶ τῆσ σπουδῆσ ἢ τῷ παρ’ αὐτοῦ φόβῳ. τοῦ δὲ συγκαταινέσαντοσ οἷσ τὸ γύναιον ἱκέτευσεν, ὑπολαβὸν πάλιν πρὸσ τὸν βασιλέα "χάρισ μέν, εἶπεν, ἤδη σου τῇ χρηστότητι κατοικτείραντόσ μου τὸ γῆρασ καὶ τὴν παρὰ μικρὸν ἀπαιδίαν, ἀλλ’ ἵνα βέβαια τὰ παρὰ τῆσ σῆσ μοι ᾖ φιλανθρωπίασ, τῷ σαυτοῦ παιδὶ πρῶτον καταλλάγηθι καὶ τὴν πρὸσ αὐτὸν ὀργὴν ἄφεσ·

πῶσ γὰρ ἂν πεισθείην ἐμοί σε ταύτην [ἀληθῶσ] δεδωκέναι τὴν χάριν αὐτοῦ σοῦ μέχρι νῦν ἐφ’ ὁμοίοισ ἀπεχθανομένου τῷ παιδί;

τελέωσ δ’ ἀνόητον εἶναι προσ θεῖναι τῷ παρὰ γνώμην ἀποθανόντι υἱῷ ἄλλον ἑκουσίωσ. " συνίησι δὲ ὁ βασιλεὺσ ὑπόβλητον οὖσαν τὴν σκῆψιν ἐξ Ιωἄβου καὶ τῆσ τούτου σπουδῆσ·

καὶ ἐπειδὴ παρὰ τῆσ πρεσβύτιδοσ πυθόμενοσ οὕτωσ ἔχον τἀληθὲσ ἔμαθε, προσκαλεσάμενοσ τὸν Ιὤαβον ἐπιτυχεῖν τε τοῦ προκειμένου κατὰ νοῦν ἔφασκε καὶ τὸν Ἀψάλωμον ἄγειν ἐκέλευεν· οὐ γὰρ ἔτι χαλεπῶσ ἔχειν πρὸσ αὐτόν, ἀλλ’ ἤδη τὴν ὀργὴν καὶ τὸν θυμὸν ἀφεικέναι. ὁ δὲ προσκυνήσασ τὸν βασιλέα καὶ τοὺσ λόγουσ ἀσπασάμενοσ ἐξώρμησεν εἰσ τὴν Γεσσούραν παραυτίκα καὶ τὸν Ἀψάλωμον παραλαβὼν ἧκεν εἰσ Ιἑροσόλυμα.

Προέπεμψε δὲ ὁ βασιλεὺσ πρόσθεν πρὸσ τὸν υἱόν, ἤκουσε γὰρ παραγενόμενον, καὶ πρὸσ ἑαυτὸν ἐκέλευσε χωρεῖν·

οὔπω γὰρ οὕτωσ ἔχειν ὥστ’ εὐθὺσ ἰδεῖν κατελθόντα. καὶ ὁ μὲν τοῦτο τοῦ πατρὸσ κελεύσαντοσ ἐξέκλινε τὴν ὄψιν αὐτοῦ καὶ διετέλει τῆσ παρὰ τῶν οἰκείων θεραπείασ τυγχάνων. οὐκ ἐπιβέβλαπτο δ’ εἰσ τὸ κάλλοσ ὑπό τε τῆσ λύπησ καὶ τοῦ μὴ τυγχάνειν τῆσ προσηκούσησ ἐπιμελείασ υἱῷ βασιλέωσ, ἀλλ’ ἔτι γὰρ ἐξεῖχε καὶ διέπρεπε πᾶν τῷ τε εἴδει καὶ τῷ μεγέθει τοῦ σώματοσ καὶ τοὺσ ἐν πολλῇ τρυφῇ διαιτωμένουσ ὑπερέβαλλε.

τοσοῦτον μέντοι γε ἦν τὸ βάθοσ τῆσ κόμησ, ὡσ μόλισ αὐτὴν ἡμέραισ ἀποκείρειν ὀκτὼ σταθμὸν ἕλκουσαν σίκλουσ διακοσίουσ· οὗτοι δ’ εἰσὶ πέντε μναῖ. διέτριψε μέντοι γε ἐν Ιἑροσολύμοισ ἔτη δύο τριῶν μὲν ἀρρένων πατὴρ γενόμενοσ μιᾶσ δὲ θυγατρὸσ τὴν μορφὴν ἀρίστησ, ἣν ὁ Σολόμωνοσ υἱὸσ Ῥοβόαμοσ ὕστερον λαμβάνει, καὶ γίνεται παιδίον ἐξ αὐτῆσ Ἀβίασ ὄνομα.

πέμψασ δ’ αὐτὸσ Ἀψάλωμοσ πρὸσ Ιὤαβον ἐδεῖτ’ αὐτοῦ τελέωσ καταπραῦ̈ναι τὸν πατέρα καὶ δεηθῆναι, ὅπωσ αὐτῷ συγχωρήσῃ πρὸσ αὐτὸν ἐλθόντι θεάσασθαί τε καὶ προσειπεῖν.

καταμελήσαντοσ δὲ Ιωἄβου τῶν ἰδίων τινὰσ ἀποστείλασ τὴν ὁμοροῦσαν αὐτῷ χώραν ἐπυρπόλησεν. ὁ δὲ τὸ πραχθὲν μαθὼν ἧκε πρὸσ τὸν Ἀψάλωμον ἐγκαλῶν τε αὐτῷ καὶ τὴν αἰτίαν πυνθανόμενοσ. ὁ δέ "στρατήγημα τοῦτ’, εἶπεν, εὑρ͂ον ἀγαγεῖν σε πρὸσ ἡμᾶσ δυνάμενον ἀμελοῦντα τῶν ἐντολῶν, ἃσ ἵνα μοι τὸν πατέρα διαλλάξῃσ ἐποιούμην.

καὶ δὴ δέομαί σου παρόντοσ ἡμερῶσαί μοι τὸν γεγεννηκότα· ὡσ ἔγωγε δεινοτέραν τῆσ φυγῆσ κρίνω τὴν κάθοδον ἔτι τοῦ πατρὸσ ἐν ὀργῇ μένοντοσ. " πεισθεὶσ δ’ ὁ Ιὤαβοσ καὶ τὴν ἀνάγκην αὐτοῦ κατοικτείρασ ἐμεσίτευσε πρὸσ τὸν βασιλέα καὶ διαλεχθεὶσ περὶ τοῦ παιδὸσ οὕτωσ αὐτὸν ἡδέωσ διατίθησιν, ὡσ εὐθέωσ καλέσαι πρὸσ αὑτόν.

τοῦ δὲ ῥίψαντοσ αὑτὸν ἐπὶ τοὔδαφοσ καὶ συγγνώμην αἰτουμένου τῶν ἡμαρτημένων ἀνίστησί τε καὶ τῶν γεγονότων ἀμνηστίαν ἐπαγγέλλεται. Ὁ δὲ Ἀψάλωμοσ τοιούτων αὐτῷ τῶν παρὰ τοῦ πατρὸσ ἀποβάντων πολλοὺσ μὲν ἵππουσ ἐν ὀλίγῳ πάνυ χρόνῳ πολλὰ δ’ ἁρ́ματα ἐκέκτητο, καὶ ὁπλοφόροι περὶ αὐτὸν ἦσαν πεντήκοντα·

καθ’ ἑκάστην δ’ ἡμέραν ὄρθριοσ πρὸσ τὰ βασίλεια παρεγίνετο καὶ τοῖσ ἐπὶ τὰσ κρίσεισ ἥκουσι καὶ ἐλαττουμένοισ πρὸσ ἡδονὴν ὁμιλῶν, ὡσ παρὰ τὸ μὴ συμβούλουσ ἀγαθοὺσ εἶναι τῷ πατρὶ τάχ’ αὐτῷ καὶ ἀδίκωσ ἐπταικότων τῶν περὶ τὴν κρίσιν, εὔνοιαν αὑτῷ παρὰ πάντων κατεσκεύαζε λέγων, ὡσ αὐτὸσ ἂν εἰ ταύτην εἶχε τὴν ἐξουσίαν πολλὴν αὐτοῖσ ἐβράβευσεν εὐνομίαν.

τούτοισ δημαγωγῶν τὸ πλῆθοσ ὡσ βεβαίαν ἤδη τὴν παρὰ τῶν ὄχλων εὔνοιαν ἐνόμιζε, μετὰ δὲ τὴν τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καταλλαγὴν τεσσάρων ἐτῶν ἤδη διεληλυθότων, ἐδεῖτο προσελθὼν εἰσ Γιβρῶνα συγχωρῆσαι πορευθέντι θυσίαν ἀποδοῦναι τῷ θεῷ·

φεύγοντα γὰρ αὐτὸν εὔξασθαι. τοῦ δὲ Δαυίδου τὴν ἀξίωσιν ἐφέντοσ πορεύεται, καὶ πολὺσ ἐπισυνέρρευσεν ὄχλοσ ἐπὶ πολλοὺσ αὐτοῦ διαπέμψαντοσ. Παρῆν δὲ καὶ ὁ Δαυίδου σύμβουλοσ ὁ Γελμωναῖοσ Ἀχιτόφελοσ καὶ διακόσιοί τινεσ ἐξ αὐτῶν Ιἑροσολύμων οὐκ εἰδότεσ μὲν τὴν ἐπιχείρησιν, ὡσ δ’ ἐπὶ θυσίαν μετεσταλμένοι·

καὶ βασιλεὺσ ὑπὸ πάντων ἀποδείκνυται τοῦτο γενέσθαι στρατηγήσασ. ὡσ δ’ ἀπηγγέλη ταῦτα Δαυίδῃ καὶ παρ’ ἐλπίδασ αὐτῷ τὰ παρὰ τοῦ παιδὸσ ἠκούσθη, δείσασ ἅμα καὶ τῆσ ἀσεβείασ καὶ τῆσ τόλμησ αὐτὸν θαυμάσασ, ὅτι μηδὲ τῆσ ἐπὶ τοῖσ ἡμαρτημένοισ συγγνώμησ ἐμνημόνευσεν, ἀλλ’ ἐκείνων πολὺ χείροσι καὶ παρανομωτέροισ ἐπεβάλετο βασιλείᾳ πρῶτον μὲν ὑπὸ θεοῦ οὐ δεδομένῃ, δεύτερον δὲ ἐπ’ ἀφαιρέσει τοῦ γεγεννηκότοσ, ἔγνω φεύγειν εἰσ τὰ πέραν τοῦ Ιὀρδάνου.

καὶ συγκαλέσασ τῶν φίλων τοὺσ ἐπιτηδειοτάτουσ καὶ περὶ τῆσ τοῦ παιδὸσ ἀπονοίασ κοινολογησάμενοσ αὐτοῖσ καὶ περὶ πάντων ἐπιτρέψασ κριτῇ τῷ θεῷ, καταλιπὼν τὰ βασίλεια φυλάσσειν δέκα παλλακίσιν ἀπῆρεν ἐκ τῶν Ιἑροσολύμων, τοῦ τε ἄλλου πλήθουσ αὐτῷ συνεξορμήσαντοσ καὶ τῶν ἑξακοσίων ὁπλιτῶν, οἳ καὶ τῆσ πρώτησ φυγῆσ ἐκοινώνουν, ὅτ’ ἔζη Σαοῦλοσ.

τὸν δὲ Ἀβιάθαρον καὶ Σάδωκον τοὺσ ἀρχιερεῖσ συναπαίρειν διεγνωκότασ καὶ Λευίτασ ἅπαντασ μετὰ τῆσ κιβωτοῦ μένειν ἔπεισεν, ὡσ τοῦ θεοῦ καὶ μὴ μετακομιζομένησ αὐτῆσ ῥυσομένου.

ἐνετείλατο δ’ ἕκαστα τῶν γινομένων λάθρα διαγγέλλειν αὐτῷ·

πιστοὺσ δ’ ἔσχε πρὸσ πάντα διακόνουσ παῖδασ Ἀχίμανον μὲν Σαδώκου Ιὠνάθην δὲ Ἀβιαθάρου. Ἔθισ δ’ ὁ Γιτταῖοσ συνεξώρμησεν αὐτῷ βιασάμενοσ τὴν Δαυίδου βούλησιν, μένειν γὰρ αὐτὸν ἀνέπειθε, καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον εὔνουσ αὐτῷ κατεφάνη. ἀναβαίνοντοσ δ’ αὐτοῦ διὰ τοῦ Ἐλαιῶνοσ ὄρουσ γυμνοῖσ τοῖσ ποσὶ καὶ πάντων σὺν αὐτῷ δακρυόντων, ἀγγέλλεται καὶ ὁ Ἀχιτόφελοσ συνὼν τῷ Ἀψαλώμῳ καὶ τὰ τούτου φρονῶν.

ἐπέτεινε δ’ αὐτῷ τὸ λυπηρὸν τοῦτ’ ἀκουσθέν, καὶ τὸν θεὸν ἐπεκαλεῖτο δεόμενοσ ἀπαλλοτριῶσαι τὴν Ἀψαλώμου διάνοιαν πρὸσ τὸν Ἀχιτόφελον. ἐδεδίει γάρ, μὴ τἀναντία συμβουλεύων πείσειεν αὐτὸν ἀνὴρ ὢν φρενήρησ καὶ συνιδεῖν τὸ λυσιτελὲσ ὀξύτατοσ. γενόμενοσ δ’ ἐπὶ τῆσ κορυφῆσ τοῦ ὄρουσ ἀπεσκόπει τὴν πόλιν καὶ μετὰ πολλῶν δακρύων ὡσ ἂν βασιλείασ ἐκπεσὼν ηὔχετο τῷ θεῷ·

συνήντησε δ’ αὐτῷ φίλοσ ἀνὴρ καὶ βέβαιοσ Χουσὶσ ὄνομα. τοῦτον ὁρῶν τὴν ἐσθῆτα κατερρηγμένον καὶ τὴν κεφαλὴν σποδοῦ πλήρη καὶ θρηνοῦντα τὴν μεταβολὴν παρηγορεῖ καὶ παύσασθαι τῆσ λύπησ παρακαλεῖ καὶ τέλοσ ἱκέτευσεν ἀπελθόντα πρὸσ Ἀψάλωμον ὡσ τὰ ἐκείνου φρονοῦντα τά τε ἀπόρρητα τῆσ διανοίασ αὐτοῦ κατανοεῖν καὶ ταῖσ Ἀχιτοφέλου συμβουλίαισ ἀντιπράσσειν·

οὐ γὰρ τοσοῦτον ὠφελήσειν αὐτῷ συνερχόμενον, ὅσον παρ’ ἐκείνῳ γενόμενον. καὶ ὁ μὲν πεισθεὶσ τῷ Δαυίδῃ, καταλιπὼν αὐτὸν ἧκεν εἰσ Ιἑροσόλυμα· ἀφικνεῖται δ’ εἰσ αὐτὰ μετ’ οὐ πολὺ καὶ Ἀψάλωμοσ. Ὀλίγον δὲ τῷ Δαυίδῃ προελθόντι Σιβᾶσ ὁ τοῦ Μεμφιβόσθου δοῦλοσ συνήντησεν, ὃν προνοησόμενον ἀπεστάλκει τῶν κτήσεων ἃσ δεδώρητο τῷ Ιὠνάθου τοῦ Σαούλου παιδὸσ υἱῷ, μετὰ ζεύγουσ ὄνων καταπεφορτισμένων τοῖσ ἐπιτηδείοισ, ἐξ ὧν ἐκέλευσε λαμβάνειν ὧν αὐτόσ τε καὶ οἱ σὺν αὐτῷ δέοιντο.

πυνθανομένου δέ, ποῦ καταλέλοιπε τὸν Μεμφίβοσθον, ἐν Ιἑροσολύμοισ ἔλεγε προσδοκῶντα χειροτονηθήσεσθαι βασιλέα διὰ τὴν ὑπάρχουσαν ταραχὴν εἰσ μνήμην ὧν εὐηργέτησεν αὐτοὺσ Σαοῦλοσ.

ἀγανακτήσασ δ’ ἐπὶ τούτῳ πάνθ’ ὅσα τῷ Μεμφιβόσθῳ παρεχώρησε Σιβᾷ χαρίζεται πολὺ γὰρ δικαιότερον αὐτὸν ἐκείνου ταῦτ’ ἔχειν ἐπέγνωκε· καὶ ὁ μὲν Σιβᾶσ περιχαρὴσ ἦν. Δαυίδῃ δὲ γενομένῳ κατὰ Χώρανον τόπον οὕτωσ καλούμενον ἐπέρχεται τοῦ Σαούλου συγγενὴσ Σαμούισ μὲν ὄνομα υἱὸσ δὲ Γηρᾶ, καὶ λίθοισ τε ἔβαλλεν αὐτὸν καὶ ἐκακηγόρει.

περιστάντων δὲ τῶν φίλων καὶ σκεπόντων ἔτι μᾶλλον ὁ Σαμούισ βλασφημῶν διετέλει, μιαιφόνον καὶ πολλῶν ἀρχηγὸν κακῶν ἀποκαλῶν. ἐκέλευε δὲ καὶ τῆσ γῆσ ὡσ ἐναγῆ καὶ ἐπάρατον ἐξιέναι, καὶ τῷ θεῷ χάριν ὡμολόγει τῆσ βασιλείασ αὐτὸν ἀφελομένῳ καὶ διὰ παιδὸσ ἰδίου τὴν ὑπὲρ ὧν ἥμαρτεν εἰσ τὸν αὑτοῦ δεσπότην δίκην αὐτὸν εἰσπραξαμένῳ.

πάντων δ’ ἐπ’ αὐτὸν ἠρεθισμένων ὑπ’ ὀργῆσ καὶ μάλιστα Ἀβεσσαίου διαχρήσασθαι βουλομένου τὸν Σαμούιν Δαυίδησ αὐτὸν τῆσ ὀργῆσ ἐπέσχε, "μὴ τοῖσ παροῦσι κακοῖσ ἑτέραν προσεξεργασώμεθα, φησί, καινοτέραν ἀφορμήν· οὐ γὰρ δὴ τοῦ προσλυσσῶντόσ μοι τούτου κυνὸσ αἰδώσ τισ ἢ φροντὶσ ὑπέρχεται, τῷ θεῷ δὲ εἴκω, δι’ ὃν οὗτοσ ἐφ’ ἡμᾶσ ἀπενοήθη.

θαυμαστὸν δ’ οὐδὲν ὑπὸ τούτου με ταῦτα πάσχειν, ὅπου γε καὶ παιδὸσ ἀσεβοῦσ πεπείραμαι. ἀλλ’ ἔσται τισ οἶκτοσ ἡμῖν ἐκ θεοῦ καὶ κρατήσομεν τῶν ἐχθρῶν τούτου θελήσαντοσ. " ἤνυεν οὖν τὴν ὁδὸν οὐ φροντίζων τοῦ Σαμούι παρὰ τὸ ἕτερον μέροσ τοῦ ὄρουσ διατρέχοντοσ καὶ πολλὰ κακηγοροῦντοσ·

παραγενόμενοσ δ’ ἐπὶ τὸν Ιὄρδανον ἀνελάμβανε τοὺσ ἰδίουσ ἐνταῦθα κεκοπωμένουσ. Ἀψαλώμου δὲ καὶ Ἀχιτοφέλου τοῦ συμβούλου παραγενομένων εἰσ Ιἑροσόλυμα σὺν ἅπαντι τῷ λαῷ, καὶ ὁ Δαυίδου φίλοσ ἧκε πρὸσ αὐτοὺσ καὶ προσκυνήσασ αὐτὸν συνηύχετο τὴν βασιλείαν εἰσ αἰῶνα καὶ τὸν πάντα παραμεῖναι χρόνον.

φήσαντοσ δ’ ἐκείνου πρὸσ αὐτόν, τί δήποτε φίλοσ ἐν τοῖσ μάλιστα τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ γεγενημένοσ καὶ πρὸσ ἅπαντα πιστὸσ εἶναι δόξασ οὐ σὺν αὐτῷ νῦν ἐστιν, ἀλλὰ καταλιπὼν ἐκεῖνον μεταβαίη πρὸσ αὐτόν, δεξιῶσ ἀποκρίνεται καὶ σωφρόνωσ· εἶπε γὰρ ἕπεσθαι δεῖν αὐτὸν τῷ θεῷ καὶ τῷ παντὶ πλήθει.

τούτων οὖν μετὰ σοῦ, ὦ δέσποτα, γεγενημένων εἰκότωσ ἕπομαι κἀγώ· τὴν γὰρ βασιλείαν ἔλαβεσ παρὰ τοῦ θεοῦ. τὴν αὐτὴν μέντοι γε πίστιν καὶ εὔνοιαν ἐνδείξομαι πιστευόμενοσ εἶναι φίλοσ, ἣν οἶσθά με τῷ πατρί σου παρεσχημένον. ἀγανακτεῖν δ’ οὐδὲν προσῆκε τοῖσ παροῦσιν· οὐ γὰρ εἰσ ἄλλην οἰκίαν ἡ βασιλεία μεταβέβηκε, μεμένηκε δ’ ἐπὶ τῆσ αὐτῆσ υἱοῦ παραλαβόντοσ. " ταῦτα λέγων ἔπειθεν·

ὕποπτον γὰρ αὐτὸν εἶχε. καὶ καλέσασ τὸν Ἀχιτόφελον συνεβουλεύετο αὐτῷ τί δεῖ ποιεῖν· ὁ δὲ παρῄνεσε ταῖσ τοῦ πατρὸσ αὐτὸν παλλακαῖσ συνελθεῖν· ἐκ τούτου γὰρ εἴσεσθαι τὸν λαὸν ἔλεγε πιστεύσαντα, ὡσ ἀδιάλλακτά σοι τὰ πρὸσ αὐτόν ἐστι, καὶ μετὰ πολλῆσ συστρατεύσεσθαι προθυμίασ ἐπὶ τὸν πατέρα· μέχρι δεῦρο γὰρ φανερὰν ἔχθραν ἀναλαμβάνειν δεδιέναι προσδοκῶντασ ὑμᾶσ ὁμονοήσειν. πεισθεὶσ δὲ τῇ συμβουλίᾳ κελεύει σκηνὴν αὑτῷ πῆξαι τοὺσ οἰκέτασ ἐπὶ τοῦ βασιλείου τοῦ πλήθουσ ὁρῶντοσ, καὶ παρελθὼν συνέρχεται ταῖσ τοῦ πατρὸσ παλλακαῖσ.

ταῦτα δ’ ἐγένετο κατὰ τὴν Νάθα προφητείαν, ἣν τῷ Δαυίδῃ σημαίνων τὴν ἐκ τοῦ παιδὸσ ἐσομένην ἐπίθεσιν προεφήτευσε. Ποιήσασ δ’ Ἀψάλωμοσ τὰ παραινεθέντα αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Ἀχιτοφέλου δεύτερον αὐτὸν ἠξίου συμβουλεύειν περὶ τοῦ πολέμου τοῦ πρὸσ τὸν πατέρα.

μυρίουσ δ’ αὐτὸν ἐπιλέκτουσ αἰτήσαντοσ ἐκείνου καὶ τόν τε πατέρα κτενεῖν αὐτοῦ καὶ τοὺσ σὺν αὐτῷ ζωοὺσ ἀνάξειν ὑποσχομένου καὶ βεβαίαν τότε τὴν βασιλείαν ἔσεσθαι φήσαντοσ Δαυίδου μηκέτι ζῶντοσ, ἀρεσθεὶσ τῇ γνώμῃ μετακαλεῖται καὶ τὸν Χουσὶν τὸν Δαυίδου ἀρχίφιλον· οὕτωσ γὰρ αὐτὸν ἐκεῖνοσ ἐκάλει·

καὶ τὴν Ἀχιτοφέλου γνώμην αὐτῷ δηλώσασ, τί καὶ αὐτῷ δοκεῖ περὶ αὐτῆσ ἐπυνθάνετο. συνιδὼν δ’, ὅτι γενομένων ὧν Ἀχιτόφελοσ συνεβούλευσε κινδυνεύσει Δαυίδησ συλληφθεὶσ ἀποθανεῖν, γνώμην εἰσφέρειν ἐναντίαν ἐπειρᾶτο· "οὐ γὰρ ἀγνοεῖσ εἶπεν, ὦ βασιλεῦ, τὴν τοῦ πατρὸσ καὶ τὴν τῶν συνόντων αὐτῷ ἀνδρείαν, ὅτι καὶ πολλοὺσ πολέμουσ πεπολέμηκε καὶ πάντοτε κρατῶν τῶν ἐχθρῶν ἀπήλλακται.

νῦν δὲ εἰκὸσ αὐτὸν ἐπὶ στρατοπέδου μένειν· στρατηγῆσαι γὰρ ἱκανώτατοσ καὶ προϊδεῖν ἀπάτην ἐπερχομένων πολεμίων· ἀλλὰ κατὰ τὴν ἑσπέραν ἀπολιπὼν τοὺσ ἰδίουσ ἢ εἴσ τινα τῶν αὐλώνων ἑαυτὸν ἀποκρύψει ἢ πρὸσ πέτρᾳ τινὶ λοχήσει·

συμβαλόντων δὲ τῶν ἡμετέρων οἱ μὲν ἐκείνου πρὸσ μικρὸν ὑποχωρήσουσιν, αὐτοὶ δὲ θαρσήσαντεσ ὡσ τοῦ βασιλέωσ αὐτοῖσ ἐγγὺσ ὄντοσ ἀντιστήσονται, καὶ μεταξὺ τούτων μαχομένων ὁ πατὴρ ἐπιφανεὶσ ἐξαίφνησ τοῖσ μὲν εὐψυχίαν πρὸσ τοὺσ κινδύνουσ παρασκευάσει τοὺσ δὲ σοὺσ καταπλήξεται. παράθου δὴ τοίνυν καὶ τὴν ἐμὴν συμβουλίαν τῷ λογισμῷ καὶ ταῦτ’ ἐπιγνοὺσ ἄριστα τὴν μὲν Ἀχιτοφέλου γνώμην παραίτησαι, πέμψασ δ’ εἰσ πᾶσαν τὴν χώραν τῶν Ἑβραίων παράγγειλον αὐτοῖσ τὴν ἐπὶ τὸν πατέρα σου στρατείαν, καὶ παραλαβὼν αὐτὸσ τὴν δύναμιν τοῦ πολέμου γίνου στρατηγὸσ καὶ μὴ πιστεύσῃσ τοῦτον ἑτέρῳ.

νικήσειν γὰρ προσδόκα ῥᾳδίωσ αὐτόν, ἂν ἐν φανερῷ καταλάβῃσ ὄντα μετ’ ὀλίγων αὐτὸσ πολλὰσ ἔχων μυριάδασ βουλομένων τὴν περὶ σὲ σπουδὴν ἐπιδείξασθαι καὶ προθυμίαν.

ἂν δ’ ὁ πατὴρ αὑτὸν εἰσ πολιορκίαν περικλείσῃ, μηχανήμασι καὶ ὀρύγμασιν ὑπονόμοισ καθαιρήσομεν ἐκείνην τὴν πόλιν. " ταῦτ’ εἰπὼν εὐδοκίμησε μᾶλλον Ἀχιτοφέλου·

τῆσ γὰρ ἐκείνου γνώμησ ἡ τούτου προεκρίθη παρ’ Ἀψαλώμου. θεὸσ μέντοι γε ἦν ὁ τούτου τῇ διανοίᾳ τὴν τοῦ Χουσὶ συμβουλίαν συστήσασ ἀμείνω εἶναι δοκεῖν. Σπεύσασ δὲ πρὸσ τοὺσ ἀρχιερέασ Σάδωκον καὶ Ἀβιάθαρον καὶ τήν τε Ἀχιτοφέλου γνώμην ἐξειπὼν αὐτοῖσ καὶ τὴν ἑαυτοῦ καὶ ὅτι δέδοκται τὰ ὑπ’ αὐτοῦ παραινεθέντα πράττειν, ἐκέλευσε μηνύειν πέμψαντασ Δαυίδῃ καὶ φανερὰ ποιεῖν τὰ συμβεβουλευμένα καὶ προσπαρακελεύσασθαι ταχέωσ διαβῆναι τὸν Ιὄρδανον, μὴ μεταγνοὺσ ὁ παῖσ αὐτοῦ διώκειν ὁρμήσῃ καὶ πρὶν ἐν ἀσφαλείᾳ γένηται φθάσασ καταλάβῃ.

οἱ δὲ ἀρχιερεῖσ ἐξεπίτηδεσ τοὺσ υἱοὺσ ἔξω τῆσ πόλεωσ κεκρυμμένουσ εἶχον, ὅπωσ διακομίσωσι πρὸσ τὸν Δαυίδην τὰ πραττόμενα·

πέμψαντεσ οὖν πιστὴν θεραπαινίδα πρὸσ αὐτοὺσ φέρουσαν τὰ βεβουλευμένα ὑπὸ τοῦ Ἀψαλώμου προσέταξαν μετὰ σπουδῆσ ταῦτα Δαυίδῃ σημαίνειν. οἱ δ’ οὐδὲν εἰσ ἀναβολὰσ καὶ μέλλησιν ὑπερέθεντο, λαβόντεσ δὲ τὰσ τῶν πατέρων ἐντολὰσ εὐσεβεῖσ ἅμα καὶ πιστοὶ γίνονται διάκονοι·

καὶ τῆσ ὑπηρεσίασ τὸ τάχοσ καὶ τὴν ὀξύτητα κρίναντεσ ἄριστα εἶναι ἠπείγοντο συμβαλεῖν Δαυίδῃ. γενομένουσ δ’ αὐτοὺσ ἀπὸ σταδίων τῆσ πόλεωσ δύο θεῶνταί τινεσ ἱππεῖσ καὶ διαβάλλουσι πρὸσ τὸν Ἀψάλωμον·

ὁ δ’ εὐθὺσ ἔπεμψε τοὺσ συλληψομένουσ. νοήσαντεσ δὲ τοῦτο οἱ τῶν ἀρχιερέων παῖδεσ ἐκτραπέντεσ τῆσ ὁδοῦ παραχρῆμα εἰσ κώμην τινὰ τῶν Ιἑροσολύμων οὐκ ἄπωθεν αὑτοὺσ ἔδωκαν, Βοκχόρησ ἦν ὄνομα τῇ πόλει, καὶ γυναικὸσ ἐδεήθησάν τινοσ κρύψαι καὶ παρασχεῖν αὐτοῖσ τὴν ἀσφάλειαν. ἡ δὲ καθιμήσασα τοὺσ νεανίσκουσ εἰσ φρέαρ καὶ πλάκασ ἄνωθεν ἐρίων ἐρίων ἐπιβαλοῦσα, ὡσ ἧκον οἱ διώκοντεσ αὐτοὺσ καὶ περὶ αὐτῶν ἀνέκριναν εἰ θεάσαιτο, ἰδεῖν οὐκ ἠρνήσατο, πιόντασ γὰρ παρ’ αὐτῇ πάλιν ἀπελθεῖν, εἰ μέντοι γε συντόνωσ διώξουσι καταλήψεσθαι προύλεγεν.

ὡσ δ’ ἐπὶ πολὺ διώξαντεσ οὐ κατέλαβον, ἀνέστρεψαν εἰσ τοὐπίσω. θεασαμένη δ’ αὐτοὺσ ἀναζεύξαντασ ἡ γυνὴ καὶ μηδένα φόβον τοῖσ νεανίσκοισ ἀπ’ αὐτῶν ἔτι συλλήψεωσ εἶναι, ἀνιμήσασα τὴν προκειμένην ὁδὸν ἀνύειν παρεκελεύσατο·

καὶ πολλῇ σπουδῇ καὶ τάχει χρησάμενοι περὶ τὴν ὁδοιπορίαν ἧκον πρὸσ Δαυίδην καὶ πάντ’ ἀκριβῶσ ἐδήλωσαν τὰ παρ’ Ἀψαλώμου βεβουλευμένα. ὁ δὲ διαβῆναι τὸν Ιὄρδανον τοὺσ μεθ’ ἑαυτοῦ προσέταξεν ἤδη νυκτὸσ οὔσησ καὶ μηδὲν ὀκνεῖν δι’ αὐτήν. Ἀχιτόφελοσ δὲ τῆσ γνώμησ αὐτοῦ παρευδοκιμηθείσησ ἐπιβὰσ τοῦ κτήνουσ ἐξώρμησεν εἰσ Γελμὼν τὴν πατρίδα·

καὶ συγκαλέσασ τοὺσ οἰκείουσ ἅπαντασ ἃ συνεβούλευσεν Ἀψαλώμῳ ταῦτ’ αὐτοῖσ διεξῆλθε, καὶ ὡσ οὐ πεισθεὶσ φανερόσ ἐστιν οὐκ εἰσ μακρὰν ἀπολούμενοσ· Δαυίδην δὲ κρατήσειν ἔλεγεν [καὶ] ἐπανήξειν ἐπὶ τὴν βασιλείαν. ἄμεινον οὖν ἔφησεν εἶναι τοῦ ζῆν αὑτὸν ἐξαγαγεῖν ἐλευθέρωσ καὶ μεγαλοφρόνωσ ἢ παρασχεῖν αὑτὸν εἰσ κόλασιν Δαυίδῃ, καθ’ οὗ πάντα συνέπραττεν Ἀψαλώμῳ.

ταῦτα διαλεχθεὶσ καὶ παρελθὼν εἰσ τὸ μυχαίτατον τῆσ οἰκίασ ἀνήρτησεν ἑαυτόν. καὶ τὸν μὲν Ἀχιτόφελον τοιούτου θανάτου δικαστὴν αὑτῷ γενόμενον καθελόντεσ ἐκ τῆσ ἀγχόνησ ἐκήδευσαν οἱ προσήκοντεσ. ὁ δὲ Δαυίδησ διαβὰσ τὸν Ιὄρδανον, καθὼσ προειρήκαμεν, εἰσ Παρεμβολὰσ καλλίστην καὶ ὀχυρωτάτην πόλιν παραγίνεται·

δέχονται δὲ αὐτὸν ἀσμενέστατα πάντεσ οἱ πρῶτοι τῆσ χώρασ κατά τε αἰδῶ τῆσ τότε φυγῆσ καὶ κατὰ τιμὴν τῆσ προτέρασ εὐπραγίασ. ἦσαν δὲ οὗτοι Βερζελαῖοσ ὁ Γαλαδίτησ καὶ Σειφὰρ ὁ τῆσ Ἀμμανίτιδοσ δυνάστῃσ καὶ Μάχειροσ ὁ τῆσ Γαλαδίτιδοσ χώρασ πρῶτοσ. οὗτοι πᾶσαν αὐτῷ καὶ τοῖσ ἐκείνου τῶν ἐπιτηδείων ἐκτένειαν παρέσχον, ὡσ μήτε κλίνασ ἐπιλιπεῖν ἐστρωμένασ μήτε ἄρτουσ καὶ οἶνον, ἀλλὰ καὶ θυμάτων ἀφθονίαν χορηγῆσαι καὶ τῶν εἰσ ἀνάπαυσιν ἤδη κεκοπωμένοισ καὶ τροφὴν χρησίμων εὐπορίαν διαρκῆ παρασχεῖν.

Καὶ οἱ μὲν ἐν τούτοισ ἦσαν·

Ἀψάλωμοσ δ’ ἀθροίσασ μεγάλην στρατιὰν τῶν Ἑβραίων ἐπὶ τὸν πατέρα καὶ διαβὰσ τὸν Ιὄρδανον ποταμὸν οὐ πόρρω κατέζευξε τῶν Παρεμβολῶν ἐν τῇ Γαλαδιτῶν χώρᾳ, καταστήσασ στρατηγὸν πάσησ τῆσ δυνάμεωσ Ἀμασᾶν εἰσ τὴν Ιωἄβου τάξιν τοῦ συγγενοῦσ αὐτοῦ· πατρὸσ μὲν γὰρ ἦν Ιἐθράου μητρὸσ δὲ Ἀβιγαίασ, αὕτη δὲ καὶ Σουρία ἡ Ιωἄβου μήτηρ ἀδελφαὶ ἦσαν Δαυίδου. ὡσ δ’ ἐξαριθμήσασ τοὺσ σὺν αὐτῷ Δαυίδησ περὶ τετρακισχιλίουσ εὑρ͂εν ὄντασ, οὐκ ἔγνω μένειν, πότ’ ἐπ’ αὐτὸν Ἀψάλωμοσ ἔλθῃ, προσθεὶσ δὲ τοῖσ οὖσι χιλιάρχουσ καὶ ἑκατοντάρχουσ καὶ διελὼν εἰσ τρία μέρη τὸ μὲν τῷ στρατηγῷ παρέδωκεν Ιωἄβῳ, τὸ δὲ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ἀβεσσαίῳ, τὴν δὲ τρίτην μοῖραν ἐνεχείρισεν Ἐσθαίῳ συνήθει μὲν ὄντι καὶ φίλῳ ἐκ δὲ τῆσ Γιττῶν πόλεωσ ὑπάρχοντι.

βουλόμενον δὲ συνεκστρατεύειν αὐτὸν οὐκ εἰάσαν οἱ φίλοι γνώμῃ κατασχόντεσ σοφωτάτῃ·

νικηθέντεσ μὲν γὰρ σὺν αὐτῷ πᾶσαν ἀποβαλεῖν ἐλπίδα χρηστὴν ἔφασκον, ἂν δὲ ἡττηθέντεσ ἑνὶ μέρει τῆσ δυνάμεωσ τῷ λοιπῷ πρὸσ αὐτὸν φύγωσιν ἀμείνονα παρασκευάσειν αὐτὸν ἰσχύν· ὑπονοήσειν δὲ καὶ τοὺσ πολεμίουσ εἰκόσ ἐστιν ἄλλο μετ’ αὐτοῦ στράτευμα εἶναι. πεισθεὶσ δὲ τῇ συμβουλίᾳ ταύτῃ μένειν μὲν αὐτὸσ ἐν ταῖσ Παρεμβολαῖσ ἔκρινεν, ἐκπέμπων δὲ τοὺσ φίλουσ καὶ τοὺσ στρατηγοὺσ ἐπὶ τὸν πόλεμον παρεκάλει προθυμίαν ἐναποδείξασθαι καὶ πίστιν καὶ μνήμην, εἴ τινοσ τῶν μετρίωσ ἐχόντων παρ’ αὐτοῦ ἔτυχον·

φείσασθαι δὲ καὶ τοῦ παιδὸσ Ἀψαλώμου κρατήσαντασ ἠντιβόλει, μὴ κακὸν αὑτὸν ἐργάσηταί τι τελευτήσαντοσ αὐτοῦ. καὶ ὁ μὲν νίκην αὐτοῖσ ἐπευξάμενοσ ἐκπέμπει τὴν στρατιάν. Ιωἄβου δὲ παρατάξαντοσ τὴν δύναμιν ἀντικρὺ τῶν πολεμίων ἐν πεδίῳ μεγάλῳ ἐξόπισθεν περιβεβλημένῳ δρυμὸν ἀντεξάγει τὴν στρατιὰν καὶ Ἀψάλωμοσ.

ἔτι δὲ τῶν μὲν πλειόνων ἵνα μὴ κρατηθῶσιν ὑπὸ τῶν σὺν Ιωἄβῳ καὶ τοῖσ σὺν αὐτῷ στρατηγοῖσ ὄντων ὀλίγων, αἰσχύνην γὰρ αὐτοῖσ τοῦτο εἶναι μεγίστην, τῶν δὲ Δαυίδου στρατιωτῶν ἵνα τοσούτων μυριάδων κρατήσωσι φιλοτιμουμένων, ἔρισ ἐγένετο καρτερά, καὶ νικῶσιν οἱ Δαυίδου ῥώμῃ τε προύχοντεσ καὶ τῇ τῶν πολεμικῶν ἐπιστήμῃ.

φεύγοντασ δὲ διὰ δρυμῶν καὶ φαράγγων ἑπόμενοι τοὺσ μὲν ἐλάμβανον πολλοὺσ δὲ ἀνῄρουν, ὡσ φεύγοντασ πεσεῖν πλείονασ ἢ μαχομένουσ·

ἔπεσον γὰρ ὡσ δισμύριοι ἐπ’ ἐκείνησ τῆσ ἡμέρασ. οἱ δὲ τοῦ Δαυίδου πάντεσ ὡρ́μησαν ἐπὶ τὸν Ἀψάλωμον· φανερὸσ γὰρ αὐτοῖσ ὑπό τε τοῦ κάλλουσ καὶ τοῦ μεγέθουσ ἐγένετο. δείσασ δέ, μὴ καταλάβωσιν αὐτὸν οἱ πολέμιοι, ἐπιβὰσ τῆσ ἡμιόνου τῆσ βασιλικῆσ ἔφευγε·

φερόμενοσ δὲ μετὰ ῥύμησ καὶ ὑπὸ τοῦ σάλου καὶ τῆσ κινήσεωσ κοῦφοσ ὤν, ἐμπλακείσησ αὐτῷ τῆσ κόμησ τραχεῖ δένδρῳ μεγάλοισ ἐπὶ πολὺ κλάδοισ ἐκτεταμένῳ παραδόξωσ ἀνακρεμνᾶται. καὶ τὸ μὲν κτῆνοσ ὑπ’ ὀξύτητοσ ὡσ ἐπικείμενον τὸν δεσπότην ἔτι φέρον ἐχώρει προσωτέρω, ὁ δ’ ἐκ τῶν κλάδων αἰωρούμενοσ ἐκρατεῖτο τοῖσ πολεμίοισ. τοῦτό τισ ἰδὼν τῶν Δαυίδου στρατιωτῶν ἐδήλωσεν Ιωἄβῳ, καὶ πεντήκοντα σίκλουσ ἂν αὐτῷ δεδωκέναι τοῦ στρατηγοῦ φήσαντοσ, εἰ βαλὼν ἀπέκτεινε τὸν Ἀψάλωμον, "οὐδ’ εἰ χιλίουσ, εἶπεν, ἔμελλέσ μοι παρέξειν, τοῦτ’ ἂν διέθηκά μου τὸν τοῦ δεσπότου παῖδα, καὶ ταῦτ’ ἐκείνου πάντων ἡμῶν ἀκουόντων φείσασθαι τοῦ νεα νίσκου δεηθέντοσ.

" ὁ δὲ κελεύσασ αὐτῷ δεῖξαι ποῦ κρεμάμενον ἴδοι τὸν Ἀψάλωμον τοξεύσασ κατὰ τῆσ καρδίασ ἀπέκτεινεν·

οἱ δὲ τὰ τοῦ Ιωἄβου κομίζοντεσ ὅπλα περιστάντεσ ἐν κύκλῳ τὸ δένδρον κατασπῶσι τὸν νεκρόν· καὶ τὸν μὲν εἰσ χάσμα βαθὺ καὶ ἀχανὲσ ῥίψαντεσ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ λίθουσ, ὥστε ἀναπληρωθῆναι καὶ τὸ σχῆμα τάφου καὶ μέγεθοσ λαβεῖν, σημήνασ δὲ ἀνακλητικὸν ὁ Ιὤαβοσ ἐπέσχε τοῦ διώκειν τοὺσ οἰκείουσ στρατιώτασ τὴν τῶν πολεμίων δύναμιν φειδόμενοσ τῶν ὁμοφύλων.

Ἔστησε δ’ Ἀψάλωμοσ ἐν τῇ κοιλάδι τῇ βασιλικῇ στήλην λίθου μαρμαρίνου δύο σταδίουσ ἀπέχουσαν Ιἑροσολύμων, ἣν προσηγόρευσεν ἰδίαν χεῖρα λέγων, ὡσ καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ διαφθαρέντων ἐν τῇ στήλῃ μενεῖ τὸ ὄνομα·

τέκνα γὰρ ἦν αὐτῷ τρία μὲν ἄρρενα, θυγάτηρ δὲ μία Θωμάρα τοὔνομα, ὡσ προειρήκαμεν. συνοικησάσησ δ’ αὐτῆσ τῷ Σολόμωνοσ υἱῷ Ῥοβοάμῳ γίνεται παῖσ ὁ διαδεξάμενοσ τὴν βασιλείαν Ἀβίασ.

καὶ περὶ μὲν τούτων ἐν ὑστέροισ οἰκειότερον τῇ ἱστορίᾳ δηλώσομεν. μετὰ δὲ τὴν Ἀψαλώμου τελευτὴν ὁ μὲν λαὸσ εἰσ τὰ οἰκεῖα διεσπάρη. Ἀχιμᾶσ δὲ ὁ Σαδώκου τοῦ ἀρχιερέωσ υἱὸσ Ιωἄβῳ προσελθὼν ἐδεῖτο αὐτοῦ τὴν νίκην ἐπιτρέψαι πορευθέντι Δαυίδῃ μηνῦσαι, καὶ ὅτι τῆσ παρὰ τοῦ θεοῦ βοηθείασ ἔτυχε καὶ προνοίασ εὐαγγελίσασθαι.

καὶ τὸν μέν, οὐ προσήκειν εἰπὼν αὐτῷ καλῶν ἄγγελον ἀεὶ γεγενημένον νῦν ἀπιέναι δηλώσοντα θάνατον τῷ βασιλεῖ τοῦ παιδὸσ αὐτοῦ, μένειν ἠξίου, καλέσασ δὲ τὸν Χουσὶν ἐκείνῳ προσέταξε τὸ ἔργον, ἵν’ ὅπερ αὐτὸσ εἶδε τοῦτο μηνύσειε τῷ βασιλεῖ.

τοῦ δ’ Ἀχιμᾶ πάλιν δεηθέντοσ αὐτῷ τὴν ἀγγελίαν ἐφεῖναι, περὶ μόνησ γὰρ αὐτὴν ποιήσεσθαι τῆσ νίκησ ἡσυχάσειν δὲ περὶ τῆσ Ἀψαλώμου τελευτῆσ, ἐπέτρεψεν αὐτῷ τὴν πρὸσ τὸν Δαυίδην ἄφιξιν.

καὶ τὴν ἐπιτομωτέραν ἐκβαλὼν τῶν ὁδῶν, καὶ γὰρ μόνοσ αὐτὴν ἐγίνωσκε, τὸν Χουσὶν φθάνει. καθεζομένῳ δὲ Δαυίδῃ μεταξὺ τῶν πυλῶν καὶ περιμένοντι, πότ’ αὐτῷ τισ ἐλθὼν ἀπὸ τῆσ μάχησ ἀγγείλῃ τὰ κατ’ αὐτήν, τῶν σκοπῶν τισ ἰδὼν τὸν Ἀχιμᾶν τρέχοντα καὶ μήπω τίσ ἐστι γνωρίσαι δυνάμενοσ εἶπε πρὸσ τὸν Δαυίδην βλέπειν τινὰ παραγινόμενον πρὸσ αὐτόν.

τοῦ δ’ ἄγγελον εἶναι φήσαντοσ ἀγαθῶν, μετ’ ὀλίγον ἕπεσθαί τινα καὶ ἕτερον ἐδήλωσεν αὐτῷ.

κἀκεῖνον δὲ ἄγγελον εἰπόντοσ, ἰδὼν τὸν Ἀχιμᾶν ὁ σκοπὸσ ἤδη ἐγγὺσ γεγενημένον τὸν Σαδώκου παῖδα τοῦ ἀρχιερέωσ προστρέχειν ἐσήμαινεν. ὁ δὲ Δαυίδησ περιχαρὴσ γενόμενοσ ἀγαθῶν ἄγγελον τοῦτον ἔφησεν εἶναι καί τι τῶν εὐκταίων αὐτῷ φέρειν ἀπὸ τῆσ μάχησ. Καὶ μεταξὺ ταῦτα λέγοντοσ τοῦ βασιλέωσ φανεὶσ ὁ Ἀχιμᾶσ προσκυνεῖ τὸν βασιλέα, καὶ πυθομένῳ περὶ τῆσ μάχησ νίκην εὐαγγελίζεται καὶ κράτοσ.

ἐρομένῳ δ’ εἴ τι καὶ περὶ τοῦ παιδὸσ ἔχοι λέγειν αὐτὸσ μὲν ἔφασκεν εὐθὺσ ὁρμῆσαι πρὸσ αὐτὸν τῆσ τροπῆσ τῶν πολεμίων γενομένησ, ἀκοῦσαι δὲ μεγάλησ φωνῆσ διωκόντων τὸν Ἀψάλωμον καὶ πλεῖον τούτου μηδὲν δεδυνῆσθαι μαθεῖν διὰ τὸ πεμφθέντα ὑπὸ Ιωἄβου δηλῶσαι τὴν νίκην ἐπείγεσθαι. παραγενομένου δὲ τοῦ Χουσὶ καὶ προσκυνήσαντοσ καὶ τὴν νίκην σημήναντοσ, περὶ τοῦ παιδὸσ αὐτὸν ἀνέκρινεν.

ὁ δ’ "ἐχθροῖσ, εἶπε, τοῖσ σοῖσ οἱᾶ συμβέβηκεν Ἀψαλώμῳ γένοιτο. " οὗτοσ ὁ λόγοσ οὐδὲ τὴν ἐπὶ τῇ νίκῃ χαρὰν εἰάσεν οὔτ’ αὐτῷ μεῖναι μεγίστην οὖσαν οὔτε τοῖσ στρατιώταισ·

αὐτὸσ μὲν γὰρ ἀναβὰσ ἐπὶ τὸ ὑψηλότατον τῆσ πόλεωσ ἀπεκλαίετο τὸν υἱὸν τυπτόμενοσ τὰ στέρνα καὶ τὴν κεφαλὴν σπαραττόμενοσ καὶ παντοίωσ αὑτὸν αἰκιζόμενοσ καὶ "τέκνον, ἐκβοῶν, εἴθε μοι τὸν θάνατον ἐπελθεῖν ἐγένετο καὶ ἅμα σοι τελευτῆσαι" · φύσει γὰρ ὢν φιλόστοργοσ πρὸσ ἐκεῖνον μᾶλλον συμπαθῶσ εἶχεν. ἡ στρατιὰ δὲ καὶ Ιὤαβοσ ἀκούσαντεσ, ὅτι πενθεῖ τὸν υἱὸν οὕτωσ ὁ βασιλεύσ, ᾐσχύνθησαν μετὰ τοῦ τῶν νενικηκότων σχήματοσ εἰσελθεῖν εἰσ τὴν πόλιν, κατηφεῖσ δὲ καὶ δεδακρυμένοι πάντεσ ὡσ ἀφ’ ἥττησ παρῆλθον.

κατακαλυψαμένου δὲ τοῦ βασιλέωσ καὶ στένοντοσ τὸν υἱὸν εἴσεισι πρὸσ αὐτὸν Ιὤαβοσ καὶ παρηγορῶν "ὦ δέσποτα, φησί, λανθάνεισ διαβάλλων σαυτὸν οἷσ ποιεῖσ, ὅτι τοὺσ μὲν ἀγαπῶντάσ σε καὶ περὶ σοῦ κινδυνεύοντασ καὶ σαυτὸν καὶ τὴν σὴν γενεὰν δοκεῖσ μισεῖν, στέργειν δὲ τοὺσ ἐχθροτάτουσ καὶ ποθεῖν οὐκέτ’ ὄντασ, οἳ δίκῃ τεθνήκασιν·

εἰ γὰρ Ἀψάλωμοσ ἐκράτησε καὶ τὴν βασιλείαν βεβαίωσ κατέσχεν, οὐδενὸσ ἂν ἡμῶν ὑπελείφθη λείψανον, ἀλλὰ πάντεσ ἂν ἀπὸ σοῦ καὶ τῶν σῶν ἀρξάμενοι τέκνων ἀπωλώλειμεν οἰκτρῶσ, οὐ κλαιόντων ἡμᾶσ τῶν πολεμίων ἀλλὰ καὶ χαιρόντων καὶ τοὺσ ἐλεοῦντασ ἐπὶ τοῖσ κακοῖσ κολαζόντων.

σὺ δ’ οὐκ αἰσχύνῃ ταῦτα ποιῶν ἐπὶ μᾶλλον ἐχθρῷ, ὅτι σὸσ υἱὸσ ὢν ἀσεβὴσ οὕτωσ ἐγένετο. παυσάμενοσ οὖν τῆσ ἀδίκου λύπησ προελθὼν ὄφθητι τοῖσ σαυτοῦ στρατιώταισ καὶ τῆσ νίκησ αὐτοῖσ καὶ τῆσ περὶ τοὺσ ἀγῶνασ προθυμίασ εὐχαρίστησον.

ὡσ ἐγὼ τήμερον, ἂν ἐπιμένῃσ τοῖσ ἄρτι πραττομένοισ, ἀναπείσασ ἀποστῆναί σου τὸν λαὸν καὶ τὴν βασιλείαν ἑτέρῳ παραδοῦναι, τότε σοι πικρότερον καὶ ἀληθὲσ ποιήσω τὸ πένθοσ. " ταῦτ’ εἰπὼν Ιὤαβοσ ἀπέστρεψεν ἀπὸ τῆσ λύπησ καὶ ἤγαγεν εἰσ τὸν περὶ τῶν πραγμάτων λογισμὸν τὸν βασιλέα·

μετασχηματίσασ γὰρ ἑαυτὸν Δαυίδησ καὶ ποιήσασ ἐπιτήδειον εἰσ τὴν τοῦ πλήθουσ θέαν πρὸσ ταῖσ πύλαισ ἐκάθισεν, ὡσ ἅπαντα τὸν λαὸν ἀκούσαντα συνδραμεῖν πρὸσ αὐτὸν καὶ κατασπάσασθαι. καὶ ταῦτα μὲν τοῦτον ἔσχε τὸν τρόπον. μεμφόμενοι δ’ ὅτι τῆσ βασιλείασ αὐτὸν ἐκβαλόντεσ ἄλλῳ ταύτην ἐνεχείρισαν καὶ νῦν τεθνηκότοσ τοῦ κατασταθέντοσ ὑπ’ αὐτῶν ἡγεμόνοσ οὐ παρακαλοῦσι Δαυίδην παύσασθαι μὲν τῆσ ὀργῆσ, εὐνοϊκῶσ δὲ πρὸσ αὐτοὺσ ἔχειν, τῶν δὲ πραγμάτων καθὼσ ἤδη καὶ πρότερον ποιεῖσθαι πρόνοιαν τὴν βασιλείαν ἀπολαβόντα.

ταῦτα μὲν οὖν συνεχέστερον ἀπηγγέλλετο Δαυίδῃ·

κἀκεῖνοσ οὐδὲν ἧττον ἔπεμψε πρὸσ Σάδωκον καὶ Ἀβιάθαρον τοὺσ ἀρχιερέασ, ἵνα τοῖσ ἄρχουσι τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ διαλεχθῶσιν, ὡσ αἰσχρὸν αὐτοῖσ ἄλλασ φυλὰσ πρὸ ἐκείνησ Δαυίδην χειροτονῆσαι βασιλέα, καὶ ταῦθ’ ὑμῶν συγγενῶν ὄντων καὶ κοινὸν αἷμα πρὸσ αὐτὸν κεκληρωμένων. τὰ δ’ αὐτὰ καὶ Ἀμασᾷ τῷ στρατηγῷ προσέταξεν αὐτοὺσ λέγειν, ὅτι τῆσ ἀδελφῆσ υἱὸσ ὢν αὐτοῦ μὴ πείθει τὸ πλῆθοσ Δαυίδῃ τὴν βασιλείαν ἀποδοῦναι·

προσδοκᾶν δὲ παρ’ αὐτοῦ μὴ διαλλαγὴν μόνον, τοῦτο γὰρ ἤδη γέγονεν, ἀλλὰ καὶ τὴν παντὸσ τοῦ λαοῦ στρατηγίαν, ἣν αὐτῷ καὶ Ἀψάλωμοσ παρέσχε. καὶ οἱ μὲν ἀρχιερεῖσ ἃ μὲν τοῖσ τῆσ φυλῆσ ἄρχουσι διειλέχθησαν ἃ δὲ τὸν Ἀμασὰν ἔπεισαν τὰ παρὰ τοῦ βασιλέωσ πρὸσ αὐτὸν εἰπόντεσ ἐγχειρεῖν ταῖσ ὑπὲρ αὐτοῦ φροντίσι.

καὶ πείθει γε τὴν φυλὴν παραχρῆμα πέμψαι πρὸσ Δαυίδην πρέσβεισ παρακαλοῦντασ εἰσ τὴν ἰδίαν αὐτὸν ἐπανελθεῖν βασιλείαν. τὸ δ’ αὐτὸ καὶ πάντεσ ἐποίουν οἱ Ἰσραηλῖται προτρεψαμένου τοῦ Ἀμασᾶ. Τῶν δὲ πρέσβεων ἀφικομένων πρὸσ αὐτὸν εἰσ Ιἑροσόλυμα παρεγένετο.

πάντασ δὲ τοὺσ ἄλλουσ ἔφθασεν ἡ Ιοὔδα φυλὴ πρὸσ τὸν Ιὄρδανον ποταμὸν ἀπαντῆσαι τῷ βασιλεῖ καὶ ὁ Γήρα παῖσ Σαμούισ μετὰ χιλίων ἀνδρῶν, οὓσ ἐκ τῆσ Βενιαμίδοσ φυλῆσ ἐπήγετο, καὶ Σιβᾶσ δὲ ὁ ἀπελεύθεροσ Σαούλου καὶ οἱ παῖδεσ αὐτοῦ πεντεκαίδεκα τὸν ἀριθμὸν ὄντεσ μετὰ οἰκετῶν εἴκοσιν. οὗτοι σὺν τῇ Ιοὔδα φυλῇ τὸν ποταμὸν ἐγεφύρωσαν, ἵνα ῥᾷστα διαβῇ μετὰ τῶν ἰδίων ὁ βασιλεύσ.

ὡσ δὲ ἧκεν ἐπὶ τὸν Ιὄρδανον ἠσπάσατο μὲν αὐτὸν ἡ Ιοὔδα φυλή, προσπεσὼν δ’ ἀναβάντι ἐπὶ τὴν γέφυραν Σαμούισ καὶ κατασχὼν αὐτοῦ τοὺσ πόδασ ἐδεῖτο συγγνῶναι περὶ τῶν εἰσ αὐτὸν ἡμαρτημένων καὶ μὴ γενέσθαι πικρὸν αὐτῷ μηδὲ τοῦτο πρῶτον ἡγήσασθαι τὴν τιμωρίαν ἐν ἐξουσίᾳ γενόμενον, λογίσασθαι δ’ ὅτι καὶ μετανοήσασ ἐφ’ οἷσ ἐσφάλη πρῶτοσ ἐλθεῖν πρὸσ αὐτὸν ἔσπευσε. ταῦτα δ’ ἀντιβολοῦντοσ αὐτοῦ καὶ οἰκτιζομένου Ἀβεσσαῖοσ ὁ Ιωἄβου ἀδελφόσ, "διὰ τοῦτο οὖν, εἶπεν, οὐ τεθνήξῃ βλασφημήσασ τὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ κατασταθέντα βασιλεύειν;

Δαυίδησ δ’ ἐπιστραφεὶσ πρὸσ αὐτόν, "οὐ παύσεσθ’, εἶπεν, ὦ Σαρουίασ παῖδεσ; μὴ κινήσητε πάλιν ἡμῖν καινὰσ ἐπὶ ταῖσ πρώταισ ταραχὰσ καὶ στάσεισ· οὐ γὰρ ἀγνοεῖν ὑμᾶσ προσῆκεν, ὅτι σήμερον ἄρχομαι τῆσ βασιλείασ.

διὸ πᾶσιν ἀφιέναι τὰσ κολάσεισ τοῖσ ἀσεβήσασιν ὄμνυμι καὶ μηδενὶ τῶν ἁμαρτόντων ἐπεξελθεῖν. σύ τε, εἶπεν, ὦ Σαμούι, θάρρει καὶ δείσῃσ μηδὲν ὡσ τεθνηξόμενοσ. " ὁ δὲ προσκυνήσασ αὐτὸν προῆγεν. Ἀπήντησε δ’ αὐτῷ καὶ ὁ Σαούλου υἱωνὸσ Μεμφίβοσθοσ ῥυπαράν τε τὴν ἐσθῆτα περικείμενοσ καὶ τὴν κόμην βαθεῖαν καὶ κατημελημένην ἔχων·

μετὰ γὰρ τὴν Δαυίδου φυγὴν οὔτε ἀπεκείρατο λυπούμενοσ οὔτ’ ἐκάθηρε τὴν ἐσθῆτα κατακρίνασ αὑτοῦ συμφορὰν ταύτην ἐπὶ τῇ τοῦ βασιλέωσ μεταβολῇ· διεβέβλητο δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ ἐπιτρόπου Σιβᾶ πρὸσ αὐτὸν ἀδίκωσ. ἀσπασαμένου δὲ αὐτοῦ καὶ προσκυνήσαντοσ ἤρξατο πυνθάνεσθαι, τί δήποτ’ οὐ συνεξῆλθεν αὐτῷ καὶ κοινωνὸσ ἦν τῆσ φυγῆσ;

ὁ δ’ ἀδίκημα τοῦτ’ ἔλεγεν εἶναι Σιβᾶ· κελευσθεὶσ γὰρ παρασκευάσαι τὰ πρὸσ τὴν ἔξοδον οὐκ ἐφρόντισεν, ἀλλ’ ὥσπερ ἀνδραπόδου τινὸσ οὕτωσ παρήκουσεν. εἰ μέντοι γε τὰσ βάσεισ εἶχον ἐρρωμένασ, οὐκ ἂν ἀπελείφθην σου χρῆσθαι πρὸσ τὴν φυγὴν ταύταισ δυνάμενοσ.

οὐ τοῦτο δὲ μόνον ἠδίκησέ μου τὴν πρὸσ σέ, δέσποτα, εὐσέβειαν, ἀλλὰ καὶ προσδιέβαλε καὶ κατεψεύσατο κακουργῶν. ἀλλ’ οἶδα γάρ, ὅτι τούτων οὐδὲν ἡ σὴ διάνοια προσίεται δικαία τε οὖσα καὶ τὴν ἀλήθειαν ἐνισχύειν βουλομένη καὶ τὸ θεῖον ἀγαπῶσα· μείζονα γὰρ κινδυνεύσασ παθεῖν ὑπὸ τοῦ πάππου τοὐμοῦ καὶ τῆσ ὅλησ ἡμῶν γενεᾶσ ὀφειλούσησ εἰσ ἐκεῖνα ἀπολωλέναι, σύ τε μέτριοσ καὶ χρηστὸσ ἐγένου τότε μάλιστα πάντων ἐκείνων λήθην ποιησάμενοσ, ὅτ’ ἐξουσίαν τῆσ ὑπὲρ αὐτῶν τιμωρίασ εἶχεν ἡ μνήμη.

φίλον δὲ σὸν ἔκρινασ ἐμὲ καὶ ἐπὶ τῆσ τραπέζησ εἶχεσ ὁσημέραι, καὶ οὐδὲν ἀπέλειπον τῶν συγγενῶν τοῦ μάλιστα τιμωμένου. " ταῦτ’ εἰπόντοσ οὔτε τὸν Μεμφίβοσθον ἔγνω κολάζειν οὔθ’ ὡσ καταψευσαμένου τοῦ Σιβᾶ πρὸσ αὐτὸν καταδικάζειν, ἀλλ’ ὑπὲρ μὲν τοῦ [μὴ μετὰ] Σιβᾶ ἐλθεῖν ἐκείνῳ πάντα χαρίσασθαι φήσασ αὐτῷ συγγινώσκειν ὑπέσχετο τὰ ἡμίση τῆσ οὐσίασ αὐτῷ κελεύσασ ἀποδοθῆναι.

ὁ δὲ Μεμφίβοσθοσ "πάντ’ ἐχέτω μέν, εἶπε, Σιβάσ, ἐμοὶ δ’ ἀπόχρη τὸ σὲ τὴν βασιλείαν ἀπολαβεῖν. Βεέρζελον δὲ τὸν Γαλαδίτην ἄνδρα μέγαν καὶ καλὸν καὶ πολλὰ παρεσχημένον ἐν ταῖσ Παρεμβολαῖσ αὐτῷ Δαυίδησ προπέμψαντα μέχρι τοῦ Ιὀρδάνου παρεκάλει συνελθεῖν ἑώσ τῶν Ιἑροσολύμων·

γηρωκομήσειν γὰρ αὐτὸν ἐν πάσῃ τιμῇ καὶ ὡσ πατρὸσ ἐπιμεληθήσεσθαι καὶ προνοήσειν ἐπηγγέλλετο. ὁ δὲ πόθῳ τῶν οἴκοι παρῃτεῖτο τὴν μετ’ αὐτοῦ διατριβήν·

καὶ τὸ γῆρασ λέγων τοιοῦτον αὐτῷ τυγχάνειν, ὥστε μὴ ἀπολαύειν τῶν ἡδέων εἰσ ὀγδοήκοντα ἔτη προβεβηκότοσ, ἀλλ’ ὥστε καταλύσεωσ ἤδη καὶ ταφῆσ προνοεῖν, ἐπὶ ταύτην ἠξίου βουλόμενον αὐτῷ χαρίζεσθαι τὰ κατ’ ἐπιθυμίαν αὐτὸν ἀπολῦσαι· οὔτε γὰρ τροφῆσ οὔτε ποτοῦ συνιέναι διὰ τὸν χρόνον, ἀποκεκλεῖσθαι δ’ αὐτῷ καὶ τὰσ ἀκοὰσ ἤδη πρὸσ αὐλῶν ἤχουσ καὶ μέλη τῶν ἄλλων ὀργάνων, ὅσα παρὰ βασιλεῦσι τέρπει τοὺσ συνδιαιτωμένουσ.

οὕτωσ δὲ λιπαρῶσ δεομένου, "σὲ μέν, εἶπεν, ἀπολύω, τὸν δ’ υἱὸν Ἀχίμανον ἄφεσ μοι· πάντων γὰρ αὐτῷ μετα δώσω τῶν ἀγαθῶν. " καὶ Βεέρζελοσ μὲν καταλιπὼν τὸν υἱὸν καὶ προσκυνήσασ τὸν βασιλέα καὶ πάντων ἐπευξάμενοσ αὐτῷ τέλοσ ὧν ἔχει κατὰ ψυχὴν οἴκαδ’ ὑπέστρεψε. παραγίνεται δ’ εἰσ Γάλγαλα Δαυίδησ τοῦ λαοῦ παντὸσ ἤδη τὸ ἥμισυ περὶ αὑτὸν ἔχων καὶ τὴν Ιοὔδα φυλήν.

Ἀφικνοῦνται δ’ εἰσ Γάλγαλα πρὸσ αὐτὸν οἱ πάσησ φυλῆσ πρῶτοι μετὰ πολλοῦ πλήθουσ καὶ τὴν Ιοὔδα φυλὴν κατεμέμφοντο λάθρα πρὸσ αὐτὸν ἐλθοῦσαν, ὡσ δεῖν ὁμοῦ πάντασ μιᾷ γνώμῃ ποιεῖσθαι τὴν ἀπάντησιν.

οἱ δ’ ἄρχοντεσ τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ μὴ δυσχεραίνειν αὐτοὺσ ἠξίουν προληφθέντασ· καὶ γὰρ συγγενεῖσ ὄντεσ αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον προνοούμενοι καὶ στέργοντεσ φθάσαι, οὐ μέντοι γε διὰ τὸ προελθεῖν δῶρα λαβεῖν αὐτούσ, ἵν’ ἔχωσιν ἐπὶ τούτῳ δυσφορεῖν ὕστεροι πρὸσ αὐτὸν ἐλθόντεσ. ταῦτα τῶν τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ ἡγεμόνων εἰπόντων οἱ τῶν ἄλλων ἄρχοντεσ οὐχ ἡσύχασαν, ἀλλ’ "ἡμεῖσ μέν, ἔφασαν, ὦ ἀδελφοί, θαυμάζομεν ὑμᾶσ αὑτῶν ἀποκαλοῦντασ μόνων συγγενῆ τὸν βασιλέα·

ὁ γὰρ τὴν ἁπάντων ἐξουσίαν παρὰ τοῦ θεοῦ λαβὼν πάντων ἡμῶν εἶναι συγγενὴσ κρίνεται. καὶ διὰ τοῦθ’ ὁ μὲν λαὸσ ἕνδεκα μοίρασ ἔχει, μίαν δ’ ὑμεῖσ, καὶ πρεσβύτεροι ἐσμέν, καὶ οὐκ ἐποιήσατε δίκαια λεληθότωσ ἐλθόντεσ πρὸσ τὸν βασιλέα. Τοιαῦτα τῶν ἡγεμόνων πρὸσ ἀλλήλουσ διαλεχθέντων ἀνήρ τισ πονηρὸσ καὶ στάσει χαίρων, ὄνομα Σαβαῖοσ υἱὸσ δὲ Βοχορίου τῆσ Βενιαμίτιδοσ φυλῆσ, στὰσ ἐν μέσῳ πρὸσ τὸ πλῆθοσ μέγα βοήσασ εἶπεν·

"οὔτ’ ἔχει τισ ἡμῶν παρὰ Δαυίδου μοίρασ οὔτε κλῆρον παρὰ τῷ Ιἐσσαίου παιδί. " καὶ μετὰ τοὺσ λόγουσ σαλπίσασ κέρατι σημαίνει πόλεμον πρὸσ τὸν βασιλέα, καὶ πάντεσ ἠκολούθησαν ἐκείνῳ Δαυίδην καταλιπόντεσ· μόνη δ’ αὐτῷ παρέμεινεν ἡ Ιοὔδα φυλὴ καὶ κατέστησεν αὐτὸν εἰσ τὸ ἐν Ιἑροσολύμοισ βασίλειον.

καὶ τὰσ μὲν παλλακάσ, αἷσ ὁ υἱὸσ αὐτοῦ συνῆλθεν Ἀψάλωμοσ, εἰσ ἄλλην μετήγαγεν οἰκίαν πάντα προστάξασ αὐταῖσ χορηγεῖν τὰ ἐπιτήδεια τοὺσ ἐπιμελομένουσ, αὐτὸσ δ’ οὐκέτ’ ἐπλησίαζεν αὐταῖσ. ἀποδείκνυσι δὲ καὶ τὸν Ἀμασὰν στρατηγὸν καὶ τὴν τάξιν αὐτῷ ἐφ’ ἧσ Ιὤαβοσ ἦν δίδωσιν ἐκέλευσέ τε στρατιὰν ὅσην δύναται συναγαγόντ’ ἐκ τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ μεθ’ ἡμέρασ τρεῖσ ὡσ αὐτὸν ἐλθεῖν, ἵνα παραδοὺσ αὐτῷ πᾶσαν τὴν δύναμιν ἐκπέμψῃ πολεμήσοντα τὸν υἱὸν τοῦ Βοχορίου.

ἐξελθόντοσ δὲ τοῦ Ἀμασᾶ καὶ περὶ τὴν ἄθροισιν τῆσ στρατιᾶσ βραδύνοντοσ, ὡσ οὐκ ἐπανῄει τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ὁ βασιλεὺσ πρὸσ τὸν Ιὤαβον ἔλεγεν οὐκ εἶναι σύμφορον ἀνοχὴν τῷ Σαβαίῳ διδόναι, μὴ γενόμενοσ ἐν πλείονι παρασκευῇ μειζόνων κακῶν καὶ πραγμάτων αἴτιοσ, ἢ Ἀψάλωμοσ αὐτοῖσ κατέστη, γένηται.

μὴ περίμενε τοίνυν μηδένα, ἀλλὰ τὴν οὖσαν παραλαβὼν δύναμιν καὶ τοὺσ ἑξακοσίουσ μετὰ Ἀβεσσαίου τοῦ Ἀδελφοῦ σου δίωκε τὸν πολέμιον.

καὶ ὅπου ποτ’ ἂν αὐτὸν καταλάβῃσ ὄντα πειράθητι συμβαλεῖν· σπούδασον δ’ αὐτὸν φθάσαι, μὴ πόλεισ ὀχυρὰσ καταλαβόμενοσ ἀγῶνασ ἡμῖν καὶ πολλοὺσ ἱδρῶτασ παρασκευάσῃ. Ιὤαβοσ δ’ οὐκέτι μέλλειν ἔκρινεν, ἀλλὰ τόν τε ἀδελφὸν καὶ τοὺσ ἑξακοσίουσ παραλαβὼν καὶ ὅση λοιπὴ δύναμισ ἦν ἐν τοῖσ Ιἑροσολύμοισ ἕπεσθαι κελεύσασ ἐξώρμησεν ἐπὶ τὸν Σαβαῖον.

ἤδη δ’ ἐν Γαβαών, κώμη δ’ ἐστὶν αὕτη σταδίουσ ἀπέχουσα τεσσαράκοντα τῶν Ιἑροσολύμων, γεγενημένοσ πολλὴν Ἀμασᾶ δύναμιν ἀγαγόντοσ ἀπήντησεν αὐτῷ διεζωσμένοσ μάχαιραν καὶ θώρακα ἐνδεδυμένοσ ὁ Ιὤαβοσ· προσιόντοσ δὲ ἀσπάσασθαι τοῦ Ἀμασᾶ φιλοτεχνεῖ τὴν μάχαιραν αὐτομάτωσ ἐκ τῆσ θήκησ ἐκπεσεῖν, βαστάσασ δ’ αὐτὴν ἀπὸ τῆσ γῆσ καὶ τῇ ἑτέρᾳ τὸν Ἀμασᾶν ἐγγὺσ γενόμενον ὡσ καταφιλήσων τοῦ γενείου λαβόμενοσ οὐ προϊδόμενον εἰσ τὴν γαστέρα πλήξασ ἀπέκτεινεν, ἀσεβὲσ ἔργον διαπραξάμενοσ καὶ παντελῶσ ἀνόσιον, ἀγαθὸν νεανίαν καὶ συγγενῆ καὶ μηδὲν ἀδικήσαντα ζηλοτυπήσασ τῆσ στρατηγίασ καὶ τῆσ παρὰ τῷ βασιλεῖ πρὸσ αὐτὸν ἰσοτιμίασ.

διὰ ταύτην γὰρ τὴν αἰτίαν καὶ τὸν Ἀβενῆρον ἐφόνευσεν.

ἀλλ’ ἐκεῖνο μὲν αὐτοῦ τὸ παρανόμημα πρόφασισ εὐπρεπὴσ συγγνωστὸν ἐδόκει ποιεῖν, ὁ ἀδελφὸσ Ἀσάηλοσ ἐκδεδικῆσθαι νομιζόμενοσ, τοῦ δ’ Ἀμασᾶ φόνου οὐδὲν τοιοῦτον ἔσχε παρακάλυμμα. ἀποκτείνασ δὲ τὸν συστράτηγον ἐδίωκε τὸν Σαβαῖον καταλιπὼν ἕνα πρὸσ τῷ νεκρῷ βοᾶν ἐντειλάμενοσ πρὸσ τὴν στρατιάν, ὅτι τέθνηκεν Ἀμασᾶσ δικαίωσ καὶ μετ’ αἰτίασ κολαζούσησ·

εἰ δὲ φρονεῖτε τὰ τοῦ βασιλέωσ, ἕπεσθε τῷ στρατηγῷ αὐτοῦ Ιωἄβῳ καὶ Ἀβεσσαίῳ τῷ τούτου ἀδελφῷ. " κειμένου δὲ τοῦ σώματοσ ἐπὶ τῆσ ὁδοῦ καὶ παντὸσ τοῦ πλήθουσ ἐπ’ αὐτῷ συρρέοντοσ καὶ οἱο͂ν ὄχλοσ φιλεῖ ἐθαύμαζον ἠλέουν προϊστάμενοι· βαστάσασ δ’ ἐκεῖθεν ὁ φύλαξ καὶ κομίσασ εἴσ τι χωρίον ἀπωτάτω τῆσ ὁδοῦ τίθησιν αὐτόθι καὶ καλύπτει ἱματίῳ.

τούτου γενομένου πᾶσ ὁ λαὸσ ἠκολούθησε τῷ Ιωἄβῳ. διώξαντι δ’ αὐτῷ διὰ πάσησ τῆσ Ἰσραηλιτῶν χώρασ τὸν Σαβαῖον δηλοῖ τισ ἐν ὀχυρᾷ πόλει τυγχάνειν Ἀβελωχέᾳ λεγομένῃ.

παραγενόμενοσ δ’ ἐκεῖ καὶ τῇ στρατιᾷ περικαθίσασ τὴν πόλιν καὶ χαράκωμα περὶ αὐτὴν πηξάμενοσ ὑπορύσσειν ἐκέλευσε τοῖσ στρατιώταισ τὰ τείχη καὶ καταβάλλειν αὐτά· μὴ δεξαμένων γὰρ αὐτὸν τῶν ἐν τῇ πόλει χαλεπῶσ πρὸσ αὐτοὺσ διετέθη. Γύναιον δέ τι σῶφρον καὶ συνετὸν ἐν ἐσχάτοισ ἤδη τὴν πατρίδα κειμένην θεασάμενον ἀναβὰν ἐπὶ τὸ τεῖχοσ προσκαλεῖται διὰ τῶν ὁπλιτῶν τὸν Ιὤαβον.

προσελθόντοσ δ’ ἤρξατο λέγειν, ὡσ ὁ θεὸσ τοὺσ βασιλεῖσ καὶ τοὺσ στρατηγοὺσ ἀποδείξειεν, ἵνα τοὺσ πολεμίουσ τοὺσ Ἑβραίων ἐξαιρῶσι καὶ παρέχωσιν αὐτοῖσ εἰρήνην ἀπ’ αὐτῶν· σὺ δὲ σπουδάζεισ μητρόπολιν Ἰσραηλιτῶν καταβαλεῖν καὶ πορθῆσαι μηδὲν ἐξαμαρτοῦσαν. " ὁ δὲ ἵλεων μὲν εὔχεται τὸν θεὸν αὐτῷ διαμένειν, αὐτὸσ δ’ οὕτωσ ἔχειν εἶπεν, ὡσ μηδένα τοῦ λαοῦ φονεῦσαι, οὐχ ὅτι πόλιν ἐξελεῖν βούλεσθαι τηλικαύτην·

λαβὼν μέντοι παρ’ αὐτῶν τὸν ἀντάραντα τῷ βασιλεῖ πρὸσ τιμωρίαν Σαβαῖον υἱὸν δὲ Βοχορίου παύσεσθαι τῆσ πολιορκίασ καὶ τὴν στρατιὰν ἀπάξειν. ὡσ δ’ ἤκουσεν ἡ γυνὴ τὰ παρὰ τοῦ Ιωἄβου μικρὸν ἐπισχεῖν δεηθεῖσα, τὴν γὰρ κεφαλὴν εὐθέωσ αὐτῷ ῥιφήσεσθαι τὴν τοῦ πολεμίου, καταβαίνει πρὸσ τοὺσ πολίτασ καὶ "βούλεσθ’, εἰποῦσα, κακοὶ κακῶσ ἀπολέσθαι μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν ὑπὲρ ἀνθρώπου πονηροῦ καὶ μηδὲ τίσ ἐστι γνωριζομένου καὶ τοῦτον ἔχειν ἀντὶ Δαυίδου τοῦ τοσαῦτ’ εὐεργετήσαντοσ ὑμᾶσ βασιλέα καὶ πρὸσ δύ ναμιν τοσαύτην καὶ τηλικαύτην ἀνταίρειν μίαν πόλιν;

πείθει τὴν κεφαλὴν ἀποτεμόντασ τοῦ Σαβαίου ῥῖψαι ταύτην εἰσ τὸ τοῦ Ιωἄβου στράτευμα.

τούτου γενομένου σημήνασ ἀνακλητικὸν ὁ τοῦ βασιλέωσ στρατηγὸσ ἔλυσε τὴν πολιορκίαν καὶ παραγενόμενοσ εἰσ Ιἑροσόλυμα παντὸσ ἀποδείκνυται πάλιν τοῦ λαοῦ στρατηγόσ. καθίστησι δὲ καὶ Βαναῖον ὁ βασιλεὺσ ἐπὶ τῶν σωματοφυλάκων καὶ τῶν ἑξακοσίων, Ἀδώραμον δ’ ἐποίησεν ἐπὶ τῶν φόρων καὶ Ιὠσάφατον υἱὸν Ἀχίλου ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων, Σουσὰν δὲ γραμματέα, Σάδωκον δὲ καὶ Ἀβιάθαρον ἀπέφηνεν ἱερεῖσ.

Μετὰ δὲ ταῦτα τῆσ χώρασ λιμῷ φθειρομένησ ἱκέτευε Δαυίδησ τὸν θεὸν ἐλεῆσαι τὸν λαὸν καὶ τὴν αἰτίαν αὐτῷ καὶ τὴν ἰάσιν φανερὰν ποιῆσαι τῆσ νόσου.

τῶν δὲ προφητῶν εἰπόντων βούλεσθαι τὸν θεὸν ἐκδικίασ τυχεῖν τοὺσ Γαβαωνίτασ, οὓσ Σαοῦλοσ ὁ βασιλεὺσ ἀποκτείνασ ἠσέβησεν ἐξαπατήσασ καὶ τοὺσ ὁρ́κουσ αὐτοῖσ, οὓσ ὁ στρατηγὸσ Ιἠσοῦσ ὤμοσε καὶ ἡ γερουσία, μὴ φυλάξασ· ἐὰν τοίνυν δίκην ἣν αὐτοὶ θέλουσιν οἱ Γαβαωνῖται λαβεῖν ὑπὲρ τῶν ἀνῃρημένων ταύτην αὐτοῖσ παράσχῃ, διαλλαγήσεσθαι καὶ τὸν ὄχλον ἀπαλλάξειν τῶν κακῶν ἐπηγγέλλετο.

ὡσ οὖν ταῦτα παρὰ τῶν προφητῶν ἔμαθεν ἐπιζητεῖν τὸν θεόν, μεταπέμπεται τοὺσ Γαβαωνίτασ καὶ τίνοσ βούλονται τυχεῖν ἐπηρώτα.

τῶν δ’ ἐκ τοῦ γένουσ τοῦ Σαούλου παραλαβεῖν ἑπτὰ παῖδασ ἀξιωσάντων πρὸσ τιμωρίαν, ὁ βασιλεὺσ ἀναζητήσασ παρέδωκεν αὐτοῖσ Ιἐβόσθου φεισάμενοσ τοῦ Ιὠνάθου παιδόσ. παραλαβόντεσ δ’ οἱ Γαβαωνῖται τοὺσ ἄνδρασ ὡσ ἐβούλοντο ἐκόλασαν.

ἤρξατο δ’ ὑείν παραχρῆμα ὁ θεὸσ καὶ τὴν γῆν πρὸσ γονὴν καρπῶν ἀνακαλεῖν ἀπολύσασ τοῦ πρότερον αὐχμοῦ· καὶ πάλιν εὐθήνησεν ἡ τῶν Ἑβραίων χώρα. Στρατεύεται δὲ μετ’ οὐ πολὺν χρόνον ὁ βασιλεὺσ ἐπὶ Παλαιστίνουσ, καὶ συνάψασ μάχην αὐτοῖσ καὶ τρεψάμενοσ ἐμονώθη διώκων καὶ γενόμενοσ ἔκλυτοσ ὤφθη ὑπό τινοσ τῶν πολεμίων Ἄκμονοσ μὲν τοὔνομα Ἀράφου δὲ παιδόσ·

οὗτοσ ἦν μὲν καὶ ἀπόγονοσ τῶν Γιγάντων, ἔχων δὲ καὶ ξυστόν, οὗ τὴν λαβὴν συνέλκειν σταθμὸν σίκλουσ τριακοσίουσ, καὶ θώρακα ἁλυσιδωτὸν καὶ ῥομφαίαν ὡρ́μησεν ἐπιστραφεὶσ ὡσ ἀποκτενῶν τὸν τῶν πολεμίων βασιλέα·

παρεῖτο γὰρ ὑπὸ τοῦ κόπου. ἐπιφανεὶσ δ’ ἐξαίφνησ Ἀβεσσαῖοσ ὁ Ιωἄβου ἀδελφὸσ τὸν βασιλέα μὲν ὑπερήσπισε περιβὰσ κείμενον, ἀπέκτεινε δὲ τὸν πολέμιον. ἤνεγκε δ’ ἐπὶ τῷ παρ’ ὀλίγον κινδυνεῦσαι τὸν βασιλέα χαλεπῶσ τὸ πλῆθοσ·

καὶ οἱ ἡγεμόνεσ ὡρ́κωσαν αὐτὸν μηκέτι εἰσ μάχην ἀπαντῆσαι σὺν αὐτοῖσ, μὴ δι’ ἀνδρείαν καὶ προθυμίαν παθών τι τῶν δεινῶν στερήσῃ τὸν λαὸν τῶν δι’ αὐτὸν ἀγαθῶν, ὅσα τε ἤδη παρέσχηκε καὶ ὅσων ἔτι μεθέξουσι πολὺν βιώσαντοσ χρόνον. Συνελθόντων δὲ τῶν Παλαιστίνων εἰσ Γάζαρα πόλιν ἀκούσασ ὁ βασιλεὺσ ἔπεμψεν ἐπ’ αὐτοὺσ στρατιάν.

ἠρίστευσε δὲ τότε καὶ σφόδρ’ ηὐδοκίμησε Σαβρήχησ ὁ Χετταῖοσ εἷσ τῶν περὶ Δαυίδην ἀνδρειοτάτων· ἀπέκτεινε γὰρ πολλοὺσ τῶν αὐχούντων προγόνουσ τοὺσ Γίγαντασ καὶ μέγα ἐπ’ ἀνδρείᾳ φρονούντων, αἴτιόσ τε τῆσ νίκησ τοῖσ Ἑβραίοισ ἐγένετο. καὶ μετ’ ἐκείνην τὴν ἧτταν πάλιν ἐπολέμησαν οἱ Παλαιστῖνοι·

καὶ στρατιὰν ἐπ’ αὐτοὺσ Δαυίδου πέμψαντοσ ἠρίστευσεν Ἐφὰν ὁ συγγενὴσ αὐτοῦ· μονομαχήσασ γὰρ τῷ πάντων ἀνδρειοτάτῳ Παλαιστίνων ἀπέκτεινεν αὐτὸν καὶ τοὺσ ἄλλουσ εἰσ φυγὴν ἔτρεψε, πολλοί τε αὐτῶν ἀπέθανον μαχόμενοι. διαλιπόντεσ δ’ ὀλίγον χρόνον ἐστρατοπεδεύσαντο πρὸσ τῇ πόλει τῶν ὁρ́ων τῆσ Ἑβραίων χώρασ οὐκ ἄπωθεν.

ἦν δ’ αὐτοῖσ ἀνὴρ τὸ μὲν ὕψοσ ἓξ πηχῶν, δακτύλουσ δ’ ἐν ἑκατέρῳ τῶν βάσεων καὶ τῶν χειρῶν ἑνὶ περισσοτέρουσ εἶχε τῶν κατὰ φύσιν. ἐκ τῆσ οὖν πεμφθείσησ ἐπ’ αὐτοὺσ ὑπὸ Δαυίδου στρατιᾶσ τούτῳ μονομαχήσασ Ιὠνάθησ ὁ Σουμᾶ υἱὸσ ἀνεῖλέ τε αὐτὸν καὶ τῆσ ὅλησ νίκησ ῥοπὴ γενόμενοσ δόξαν ἀριστείασ ἀπηνέγκατο·

καὶ γὰρ οὗτοσ ὁ Παλαιστῖνοσ ηὔχει τῶν Γιγάντων ἀπόγονοσ εἶναι. μετὰ δὲ ταύτην τὴν μάχην οὐκέτι τοῖσ Ἰσραηλίταισ ἐπολέμησαν. Ἀπηλλαγμένοσ δ’ ἤδη πολέμων ὁ Δαυίδησ καὶ κινδύνων καὶ βαθείασ ἀπολαύων τὸ λοιπὸν εἰρήνησ ᾠδὰσ εἰσ τὸν θεὸν καὶ ὕμνουσ συνετάξατο μέτρου ποικίλου·

τοὺσ μὲν γὰρ τριμέτρουσ, τοὺσ δὲ πενταμέτρουσ ἐποίησεν. ὄργανά τε κατασκευάσασ ἐδίδαξε πρὸσ αὐτὰ τοὺσ Ληουίτασ ὑμνεῖν τὸν θεὸν κατά τε τὴν τῶν καλουμένων σαββάτων ἡμέραν καὶ κατὰ τὰσ ἄλλασ ἑορτάσ. ἡ δὲ τῶν ὀργάνων ἐστὶν ἰδέα τοιαύτη τισ τὸν τρόπον·

ἡ μὲν κινύρα δέκα χορδαῖσ ἐξημμένη τύπτεται πλήκτρῳ, ἡ δὲ νάβλα δώδεκα φθόγγουσ ἔχουσα τοῖσ δακτύλοισ κρούεται, κύμβαλά τε ἦν πλατέα καὶ μεγάλα χάλκεα. καὶ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον ἡμῖν, ὥστε μὴ τελέωσ ἀγνοεῖν τὴν τῶν προειρημένων ὀργάνων φύσιν, ἀρκείσθω λελέχθαι. Τῷ δὲ βασιλεῖ πάντεσ ἦσαν οἱ περὶ αὐτὸν ἀνδρεῖοι·

τούτων δ’ οἱ διασημότατοι καὶ λαμπροὶ τὰσ πράξεισ ὀκτὼ καὶ τριάκοντα, ὧν πέντε μόνων διηγήσομαι τὰ ἔργα· φανερὰσ γὰρ καὶ τὰσ τῶν ἄλλων ἀρετὰσ ἀρκέσουσιν οὗτοι ποιῆσαι· δυνατοὶ γὰρ ἦσαν οὗτοι καὶ χώραν ὑπάγεσθαι καὶ μεγάλων ἐθνῶν κρατῆσαι. πρῶτοσ μὲν οὖν Ἴσεβοσ υἱὸσ Ἀχεμαίου, ὃσ πολλάκισ εἰσ τὴν παράταξιν ἐμπηδῶν τῶν πολεμίων οὐ πρὶν ἀνεπαύετο μαχόμενοσ πρὶν ἐνακοσίουσ αὐτῶν καταβαλεῖν.

μετ’ αὐτὸν ἦν Ἐλεάζαροσ υἱὸσ Δωδείου, ὃσ ἦν μετὰ τοῦ βασιλέωσ ἐν Ἐρασαμῷ· οὗτόσ ποτε τῶν Ἰσραηλιτῶν καταπλαγέντων τὸ πλῆθοσ τῶν Παλαιστίνων καὶ φευγόντων μόνοσ ἔμεινε καὶ συμπεσὼν τοῖσ πολεμίοισ ἀπέκτεινεν αὐτῶν πολλούσ, ὡσ ὑπὸ τοῦ αἵματοσ προσκολληθῆναι τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ τῇ δεξιᾷ καὶ τοὺσ Ἰσραηλίτασ ἰδόντασ τετραμμένουσ ὑπ’ αὐτοῦ τοὺσ Παλαιστίνουσ καταβάντασ διώκειν καὶ θαυμαστὴν καὶ διαβόητον τότε νίκην ἄρασθαι, τοῦ μὲν Ἐλεαζάρου κτείνοντοσ ἑπομένου δὲ τοῦ πλήθουσ καὶ σκυλεύοντοσ τοὺσ ἀνῃρημένουσ.

τρίτοσ δὲ ἦν Ἠλοῦ μὲν υἱὸσ Σαβαίασ δὲ ὄνομα.

καὶ οὗτοσ ἐν τοῖσ πρὸσ Παλαιστίνουσ ἀγῶσιν εἰσ τόπον Σιαγόνα λεγόμενον αὐτῶν παραταξαμένων, ὡσ οἱ Ἑβραῖοι πάλιν τὴν δύναμιν φοβηθέντεσ οὐχ ὑπέμειναν, ὑπέστη μόνοσ ὡσ στράτευμα καὶ τάξισ, καὶ τοὺσ μὲν αὐτῶν κατέβαλε τοὺσ δ’ οὐ καρτερήσαντασ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν βίαν ἀλλ’ εἰσ φυγὴν ἀποστραφέντασ ἐδίωκε. ταῦτα μὲν ἔργα χειρῶν καὶ μάχησ οἱ τρεῖσ ἐπεδείξαντο.

καθ’ ὃν δὲ καιρὸν ἐν Ιἑροσολύμοισ ὄντοσ τοῦ βασιλέωσ ἐπῆλθεν ἡ τῶν Παλαιστίνων δύναμισ πολεμῆσαι, Δαυίδησ μὲν ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν ἀνῆλθεν, ὡσ προειρήκαμεν, πευσόμενοσ τοῦ θεοῦ περὶ τοῦ πολέμου, τῆσ δὲ τῶν ἐχθρῶν παρεμβολῆσ ἐν τῇ κοιλάδι κειμένησ, ἣ μέχρι Βηθλεέμησ πόλεωσ διατείνει σταδίουσ Ιἑροσολύμων ἀπεχούσησ εἴκοσιν, ὁ Δαυίδησ τοῖσ ἑταίροισ "καλὸν ὕδωρ, εἶπεν, ἔχομεν ἐν τῇ πατρίδι μου· καὶ μάλιστα τὸ ἐν τῷ λάκκῳ τῷ πρὸσ τῇ πύλῃ θαυμάζων, εἴ τισ ἐξ αὐτοῦ πιεῖν αὐτῷ κομίσειε μᾶλλον ἐθελήσειν ἢ εἰ πολλὰ χρήματα διδοῖ.

ταῦτ’ ἀκούσαντεσ οἱ τρεῖσ ἄνδρεσ οὗτοι παραχρῆμα ἐκδραμόντεσ καὶ διὰ μέσου τοῦ τῶν πολεμίων ὁρμήσαντεσ στρατοπέδου ἧκον εἰσ Βηθλεέμην, καὶ τοῦ ὕδατοσ ἀρυσάμενοι πάλιν διὰ τῆσ παρεμβολῆσ ὑπέστρεψαν πρὸσ τὸν βασιλέα, ὡσ τοὺσ Παλαιστίνουσ καταπλαγέντασ αὐτῶν τὸ θράσοσ καὶ τὴν εὐψυχίαν ἠρεμῆσαι [καὶ μηδὲν ἐπ’ αὐτοὺσ τολμῆσαι] καταφρονήσαντασ τῆσ ὀλιγότητοσ.

κομισθέντοσ δὲ τοῦ ὕδατοσ οὐκ ἔπιεν ὁ βασιλεὺσ κινδύνῳ καὶ αἵματι φήσασ ἀνθρώπων αὐτὸ κεκομίσθαι καὶ διὰ τοῦτο μὴ προσήκειν αὐτῷ πιεῖν, ἔσπεισε δὲ ἀπ’ αὐτοῦ τῷ θεῷ καὶ περὶ τῆσ σωτηρίασ τῶν ἀνδρῶν εὐχαρίστησεν αὐτῷ.

μετὰ τούτουσ ἦν ὁ Ιωἄβου ἀδελφὸσ Ἀβεσσαῖοσ· καὶ γὰρ οὗτοσ μιᾷ ἡμέρᾳ τῶν πολεμίων ἑξακοσίουσ ἀπέκτεινε.

πέμπτοσ Ναβαῖοσ ὁ ἱερεὺσ τῷ γένει· προκληθεὶσ γὰρ ὑπ’ ἀδελφῶν διασήμων ἐν τῇ Μωαβίτιδι χώρᾳ κατ’ ἀρετὴν ἐκράτησεν αὐτῶν. καὶ πάλιν αὐτὸν ἀνδρὸσ Αἰγυπτίου τὸ γένοσ θαυμαστοῦ τὸ μέγεθοσ προκαλεσαμένου, γυμνὸσ ὡπλισμένον τῷ δόρατι τῷ ἐκείνου βαλὼν ἀπέκτεινε· περιελόμενοσ γὰρ αὐτοῦ τὸν ἄκοντα καὶ ζῶντα ἔτι καὶ μαχόμενον σκυλεύσασ τοῖσ ἰδίοισ αὐτὸν ὅπλοισ διεχρήσατο. προσαριθμήσειε δὲ ἄν τισ αὐτοῦ καὶ τοῦτο ταῖσ προειρημέναισ πράξεσιν ἢ ὡσ πρῶτον αὐτῶν κατ’ εὐψυχίαν ἢ ὡσ ὅμοιον·

νίφοντοσ γὰρ τοῦ θεοῦ λέων εἴσ τινα λάκκον ὀλισθὼν ἐνέπεσε· στενοῦ δ’ ὄντοσ τοῦ στομίου δῆλον ἦν ἀφανὲσ ἐσόμενον ἐμφραγέντοσ αὐτοῦ τῇ χιόνι· πόρον οὖν οὐδένα βλέπων ἐξόδου καὶ σωτηρίασ ἐβρυχᾶτο. τοῦ δὲ θηρὸσ ἀκούσασ ὁ Ναβαῖοσ, ὥδευε γὰρ τότε, καὶ πρὸσ τὴν βοὴν ἐλθών, καταβὰσ εἰσ τὸ στόμιον πλήξασ αὐτὸν μαχόμενον τῷ μετὰ χεῖρασ ξύλῳ παραχρῆμα ἀπέκτεινε.

καὶ οἱ λοιποὶ δὲ τοιοῦτοι τὰσ ἀρετὰσ ὑπῆρχον. Ὁ δὲ βασιλεὺσ Δαυίδησ βουλόμενοσ γνῶναι πόσαι μυριάδεσ εἰσὶ τοῦ λαοῦ, τῶν Μωυσέοσ ἐντολῶν ἐκλαθόμενοσ, ὃσ προεῖπεν ἐὰν ἐξαριθμηθῇ τὸ πλῆθοσ ὑπὲρ ἑκάστησ κεφαλῆσ αὐτοῦ τῷ θεῷ τελεῖν ἡμίσικλον, προσέταξεν Ιωἄβῳ τῷ στρατηγῷ πορευθέντι πάντα τὸν ὄχλον ἐξαριθμῆσαι.

τοῦ δ’ οὐκ ἀναγκαῖον εἶναι φήσαντοσ τοῦτο ποιεῖν οὐκ ἐπείσθη, προσέταξε δὲ μηδὲν μελλήσαντα βαδίζειν ἐπὶ τὴν ἐξαρίθμησιν τῶν Ἑβραίων.

Ιὤαβοσ δὲ τοὺσ ἄρχοντασ τῶν φυλῶν παραλαβὼν καὶ γραμματεῖσ, ἐπιὼν τὴν τῶν Ἰσραηλιτῶν χώραν καὶ τὸ πλῆθοσ ὅσον ἐστὶ κατανοήσασ ὑπέστρεψεν εἰσ Ιἑροσόλυμα πρὸσ τὸν βασιλέα μετὰ μῆνασ ἐννέα καὶ ἡμέρασ εἴκοσι καὶ τὸν ἀριθμὸν ἀπέδωκε τῷ βασιλεῖ τοῦ λαοῦ χωρὶσ τῆσ Βενιαμίτιδοσ φυλῆσ· ἐξαριθμῆσαι γὰρ αὐτὴν οὐκ ἔφθασεν ἀλλ’ οὐδὲ τὴν Λευιτῶν φυλήν·

μετενόησε γὰρ ὁ βασιλεὺσ ὧν εἰσ τὸν θεὸν ἥμαρτεν. ἦν δὲ τῶν ἄλλων Ἰσραηλιτῶν ἀριθμὸσ ἐνενήκοντα μυριάδεσ ὅπλα βαστάζειν καὶ στρατεύεσθαι δυναμένων, ἡ δὲ Ιοὔδα φυλὴ καθ’ ἑαυτὴν τεσσαράκοντα μυριάδεσ ἦσαν. Τῶν δὲ προφητῶν δηλωσάντων τῷ Δαυίδῃ, ὅτι δι’ ὀργῆσ ἐστιν ὁ θεὸσ αὐτῷ, ἱκετεύειν ἤρξατο καὶ παρακαλεῖν εὐμενῆ γενέσθαι καὶ συγγινώσκειν ἡμαρτηκότι.

Γάδον δὲ τὸν προφήτην ἔπεμψεν ὁ θεὸσ πρὸσ αὐτὸν τρεῖσ αἱρέσεισ κομίζοντα, ὅπωσ ἐκλέξηται τούτων ἣν ἂν δοκιμάσῃ· πότερον θέλει λιμὸν γενέσθαι κατὰ τὴν χώραν ἐπὶ ἔτη ἑπτά, ἢ τρεῖσ μῆνασ πολεμήσασ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἡττηθῆναι, ἢ λοιμὸν ἐνσκῆψαι καὶ νόσον ἐπὶ τρεῖσ ἡμέρασ τοῖσ Ἑβραίοισ. ὁ δ’ εἰσ ἀμήχανον ἐκλογὴν μεγάλων κακῶν ἐμπεσὼν ἐλυπεῖτο καὶ σφόδρ’ ἦν συγκεχυμένοσ.

τοῦ δὲ προφήτου τοῦτο δεῖν ἐξ ἀνάγκησ γενέσθαι φήσαντοσ καὶ κελεύοντοσ ἀποκρίνασθαι ταχέωσ, ἵνα ἀναγγείλῃ τὴν αἱρ́εσιν αὐτοῦ τῷ θεῷ, λογισάμενοσ ὁ βασιλεύσ, ὡσ εἰ λιμὸν αἰτήσει, δόξει τοῦτο πεποιηκέναι τοῖσ ἄλλοισ αὐτῷ μὲν ἀφόβωσ, ὅτι πολὺν αὐτὸσ ἐγκεκλεισμένον ἔχοι σῖτον, ἐκείνοισ δὲ βλαβερῶσ· κἂν γένηται τοὺσ τρεῖσ μῆνασ νικωμένουσ αὐτούσ, ὅτι τοὺσ ἀνδρειοτάτουσ ἔχων περὶ αὑτὸν καὶ φρούρια καὶ διὰ τοῦτο μηδὲν φοβούμενοσ εἵλετο τὸν πόλεμον, ᾐτήσατο πάθοσ κοινὸν καὶ βασιλεῦσι καὶ τοῖσ ἀρχομένοισ, ἐν ᾧ τὸ δέοσ ἶσον ἁπάντων γίνεται, προσειπὼν ὅτι πολὺ κρεῖττον εἰσ τὰσ τοῦ θεοῦ χεῖρασ ἐμπεσεῖν ἢ τὰσ τῶν πολεμίων.

Ταῦτ’ ἀκούσασ ὁ προφήτησ ἀπήγγειλε τῷ θεῷ·

ὁ δὲ τὸν λοιμὸν καὶ τὴν φθορὰν ἔπεμψε τοῖσ Ἑβραίοισ. ἀπέθνησκον δ’ οὐ μονοτρόπωσ οὐδ’ ὥστε ῥᾴδιον κατανοῆσαι γενέσθαι τὴν νόσον, ἀλλὰ τὸ μὲν κακὸν ἓν ἦν, μυρίαισ δ’ αὐτοὺσ αἰτίαισ καὶ προφάσεσιν οὐδ’ ἐπινοῆσαι δυναμένουσ ἀνήρπαζεν. ἄλλοσ γὰρ ἐπ’ ἄλλῳ διεφθείρετο, καὶ λανθάνον ἐπερχόμενον τὸ δεινὸν ὀξεῖαν τὴν τελευτὴν ἐπέφερεν, τῶν μὲν αἰφνιδίωσ μετ’ ἀλγημάτων σφοδρῶν καὶ πικρᾶσ ὀδύνησ τὴν ψυχὴν ἀφιέντων, ἐνίων δὲ καὶ μαραινομένων τοῖσ παθήμασι καὶ μηδ’ εἰσ κηδείαν ὑπολειπομένων, ἀλλ’ ἐν αὐτῷ τῷ κάμνειν εἰσ τὸ παντελὲσ δαπανωμένων·

οἱ δ’ αἰφνίδιον σκότουσ αὐτοῖσ τὰσ ὄψεισ ὑποδραμόντοσ περιπνιγεῖσ ἀπῴμωζον, ἔνιοι δὲ τῶν οἰκείων τινὰ κηδεύοντεσ ἐναπέθνησκον ἀτελέσι ταῖσ ταφαῖσ.

ἀπώλοντο δ’ ἀρξαμένησ ἑώθεν τῆσ λοιμικῆσ νόσου φθείρειν αὐτοὺσ ἑώσ ὡρ́ασ ἀρίστου μυριάδεσ ἑπτά. ἐξέτεινε δὲ ὁ ἄγγελοσ τὴν χεῖρα καὶ ἐπὶ τὰ Ιἑροσόλυμα τὸ δεινὸν κἀκεῖσε πέμπων.

ὁ δὲ βασιλεὺσ σάκκον ἐνδεδυμένοσ ἔκειτο κατὰ τῆσ γῆσ ἱκετεύων τὸν θεὸν καὶ δεόμενοσ ἤδη λωφῆσαι καὶ τοῖσ ἀπολωλόσιν ἀρκεσθέντα παύσασθαι· ὡσ αὐτὸσ εἰή κολασθῆναι δίκαιοσ ὁ ποιμήν, τὰ δὲ ποίμνια σώζεσθαι μηδὲν ἁμαρτόντα, καὶ ἠντιβόλει τὴν ὀργὴν εἰσ αὐτὸν καὶ τὴν γενεὰν αὐτοῦ πᾶσαν ἀποσκήπτειν, φείδεσθαι δὲ τοῦ λαοῦ.

Κατακούσασ δὲ ὁ θεὸσ τῆσ ἱκεσίασ ἔπαυσε τὸν λοιμόν, καὶ πέμψασ Γάδον τὸν προφήτην ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀναβῆναι παραχρῆμα εἰσ τὴν ἅλω τοῦ Ιἐβουσαίου Ὀροννᾶ καὶ οἰκοδομήσαντα βωμὸν ἐκεῖ τῷ θεῷ θυσίαν ἐπιτελέσαι.

Δαυίδησ δ’ ἀκούσασ οὐκ ἠμέλησεν, ἀλλ’ εὐθὺσ ἔσπευσεν ἐπὶ τὸν παρηγγελμένον αὐτῷ τόπον. Ὀροννᾶσ δὲ τὸν σῖτον ἀλοῶν ἐπεὶ τὸν βασιλέα προσιόντα καὶ τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ πάντασ ἐθεάσατο, προσέδραμεν αὐτῷ καὶ προσεκύνησεν.

ἦν δὲ τὸ μὲν γένοσ Ιἐβουσαῖοσ, φίλοσ δ’ ἐν τοῖσ μάλιστα Δαυίδου· καὶ διὰ τοῦτ’ αὐτὸν οὐδὲν εἰργάσατο δεινόν, ὅτε τὴν πόλιν κατεστρέψατο, ὡσ μικρὸν ἔμπροσθεν ἐδηλώσαμεν. τοῦ δὲ Ὀροννᾶ πυθομένου τί παρείη πρὸσ τὸν δοῦλον ὁ δεσπότησ, εἶπεν ὠνήσασθαι παρ’ αὐτοῦ τὴν ἅλω, ὅπωσ βωμὸν ἐν αὐτῇ κατασκευάσῃ τῷ θεῷ καὶ ποιήσῃ θυσίαν.

ὁ δὲ καὶ τὴν ἅλω εἶπε καὶ τὰ ἄροτρα καὶ τοὺσ βόασ εἰσ ὁλοκαύτωσιν χαρίζεσθαι καὶ τὸν θεὸν ἡδέωσ εὔχεσθαι τὴν θυσίαν προσέσθαι. ὁ δὲ βασιλεὺσ ἀγαπᾶν μὲν αὐτὸν τῆσ ἁπλότητοσ καὶ τῆσ μεγαλοψυχίασ ἔλεγε καὶ δέχεσθαι τὴν χάριν, τιμὴν δ’ αὐτὸν ἠξίου λαμβάνειν πάντων·

οὐ γὰρ εἶναι δίκαιον προῖκα θυσίαν ἐπιτελεῖν. τοῦ δὲ Ὀροννᾶ φήσαντοσ ποιεῖν ὅ τι βούλεται πεντήκοντα σίκλων ὠνεῖται παρ’ αὐτοῦ τὴν ἅλω. καὶ οἰκοδομήσασ τὸν βωμὸν ἱερούργησε καὶ ὡλοκαύτωσε καὶ θυσίασ ἐπήνεγκεν εἰρηνικάσ.

καταπραύ̈νεται δὲ τούτοισ τὸ θεῖον καὶ πάλιν εὐμενὲσ γίνεται. συνέβη δ’ εἰσ ἐκεῖνον ἀγαγεῖν τὸν τόπον Ἅβραμον τὸν υἱὸν αὐτοῦ Ἴσακον ὥστε ὁλοκαυτῶσαι, καὶ μέλλοντοσ ἀποσφάττεσθαι τοῦ παιδὸσ κριὸν ἐξαίφνησ ἀναφανῆναι παρεστῶτα τῷ βωμῷ, ὃν καὶ κατέθυσεν Ἅβραμοσ ἀντὶ τοῦ παιδόσ, ὡσ προειρήκαμεν. ὁρῶν δ’ ὁ βασιλεὺσ Δαυίδησ τῆσ εὐχῆσ αὐτοῦ τὸν θεὸν ἐπήκοον γεγενημένον καὶ τὴν θυσίαν ἡδέωσ προσδεξάμενον ἔκρινε τὸν τόπον ἐκεῖνον ὅλον βωμὸν προσαγορεῦσαι τοῦ λαοῦ παντὸσ καὶ οἰκοδομῆσαι ναὸν τῷ θεῷ.

καὶ ταύτην εὐστόχωσ ἀφῆκεν εἰσ τὸ γενησόμενον τὴν φωνήν· ὁ γὰρ θεὸσ τὸν προφήτην ἀποστείλασ πρὸσ αὐτὸν ἐκεῖ ναὸν ἔλεγεν οἰκοδομήσειν αὐτοῦ τὸν υἱὸν τὸν μέλλοντα μετ’ αὐτὸν τὴν βασιλείαν διαδέχεσθαι. Μετὰ δὴ ταύτην τὴν προφητείαν ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺσ τοὺσ παροίκουσ ἐξαριθμηθῆναι καὶ εὑρέθησαν εἰσ ὀκτὼ μυριάδασ καὶ δέκα.

ἐκ τούτων ἀπέδειξε λατόμουσ μὲν τοὺσ ὀκτακισμυρίουσ, τὸ δ’ ἄλλο πλῆθοσ παραφέρειν τοὺσ λίθουσ, τρισχιλίουσ δὲ καὶ πεντακοσίουσ τοῖσ ἐργαζομένοισ ἐξ αὐτῶν ἐπέστησεν. ἡτοίμασε δὲ καὶ πολὺν σίδηρον καὶ χαλκὸν εἰσ τὰ ἔργα καὶ ξύλα κέδρινα πολλὰ καὶ παμμεγεθέστατα, Τυρίων αὐτῷ ταῦτα πεμπόντων καὶ Σιδωνίων· ἐπεστάλκει γὰρ αὐτοῖσ τὴν τῶν ξύλων χορηγίαν. πρόσ τε τοὺσ φίλουσ ἔλεγε ταῦτα παρασκευάζεσθαι νῦν, ἵνα τῷ μέλλοντι παιδὶ βασιλεύειν μετ’ αὐτὸν ἑτοίμην τὴν ὕλην τῆσ οἰκοδομίασ καταλείπῃ καὶ μὴ τότε συμπορίζῃ νέοσ ὢν καὶ τῶν τοιούτων ἄπειροσ διὰ τὴν ἡλικίαν, ἀλλ’ ἔχων παρακειμένην ἐπιτελῇ τὸ ἔργον.

Καλέσασ δὲ τὸν παῖδα Σολόμωνα κατασκευάσαι τῷ θεῷ ναὸν αὐτὸν ἐκέλευε διαδεξάμενον τὴν βασιλείαν λέγων, ὡσ αὐτὸν βουλόμενον κωλύσειεν ὁ θεὸσ αἵματι καὶ πολέμοισ πεφυραμένον, προείποι δ’ ὅτι Σολόμων οἰκοδομήσει αὐτῷ παῖσ νεώτατοσ καὶ τοῦτο κληθησόμενοσ τοὔνομα, οὗ προνοήσειν μὲν αὐτὸσ ὡσ πατὴρ ἐπηγγέλλετο, τὴν δ’ Ἑβραίων χώραν εὐδαίμονα καταστήσειν ἐπ’ αὐτοῦ τοῖσ τε ἄλλοισ ἀγαθοῖσ καὶ δὴ καὶ τῷ μεγίστῳ πάντων εἰρήνῃ καὶ πολέμων ἀπαλλαγῇ καὶ στάσεων ἐμφυλίων.

σὺ τοίνυν ἐπεὶ καὶ πρὸ τῆσ γενέσεωσ ἀπεδείχθησ βασιλεὺσ ὑπὸ τοῦ θεοῦ πειρῶ τά τε ἄλλα γίνεσθαι τῆσ τούτου προνοίασ ἄξιοσ εὐσεβὴσ ὢν καὶ δίκαιοσ καὶ ἀνδρεῖοσ, καὶ τὰσ ἐντολὰσ αὐτοῦ καὶ τοὺσ νόμουσ οὓσ διὰ Μωυσέοσ ἔδωκεν ἡμῖν φύλαττε καὶ τοῖσ ἄλλοισ μὴ παραβαίνειν ἐπίτρεπε.

τὸν δὲ ναόν, ὃν ὑπὸ σοῦ βασιλεύοντοσ εἵλετο αὑτῷ γενέσθαι, σπούδασον ἀποδοῦναι τῷ θεῷ μὴ καταπλαγεὶσ τὸ μέγεθοσ τοῦ ἔργου μηδ’ ἀποδειλιάσασ πρὸσ αὐτό·

πάντα γάρ σοι πρὸ τῆσ ἐμαυτοῦ τελευτῆσ ἕτοιμα ποιήσω. γίνωσκε χρυσοῦ μὲν ἤδη τάλαντα συνειλεγμένα μύρια, δέκα δ’ ἀργύρου μυριάδασ ταλάντων, χαλκόν τε καὶ σίδηρον ἀριθμοῦ πλείονα συντέθεικα καὶ ξύλων δὲ καὶ λίθων ὕλην ἄφθονον, ἔχεισ δὲ καὶ λατόμων πολλὰσ μυριάδασ καὶ τεκτόνων·

ἂν δέ τι τούτοισ προσδέῃ, σὺ προσθήσεισ. γίνου τοίνυν ἄριστοσ τὸν θεὸν ἔχων προστάτην.

" προσπαρεκελεύσατο δὲ καὶ τοὺσ ἄρχοντασ τοῦ λαοῦ τῆσ οἰκοδομίασ συλλαβέσθαι τῷ παιδὶ καὶ πάντων ἀδεεῖσ ὄντασ τῶν κακῶν περὶ τὴν τοῦ θεοῦ θρησκείαν ἀσχολεῖν· καρπώσεσθαι γὰρ αὐτοὺσ ἀντὶ τούτων εἰρήνην καὶ εὐνομίαν, οἷσ ἀμείβεται τοὺσ εὐσεβεῖσ καὶ δικαίουσ ὁ θεὸσ ἀνθρώπουσ. οἰκοδομηθέντοσ δὲ τοῦ ναοῦ τὴν κιβωτὸν αὐτὸν ἀποθέσθαι προσέταξε καὶ τὰ ἅγια σκεύη πρὸ πολλοῦ ναὸν ὀφείλοντα ἔχειν, εἰ τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ μὴ παρήκουσαν ἡμῶν οἱ πατέρεσ ἐντειλαμένου μετὰ τὸ τὴν γῆν ταύτην κατασχεῖν οἰκοδομῆσαι ναὸν αὐτῷ.

ταῦτα μὲν πρὸσ τοὺσ ἡγεμόνασ ὁ Δαυίδησ καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ διελέχθη. Πρεσβύτεροσ δὲ ὢν ἤδη καὶ τοῦ σώματοσ αὐτῷ ψυχομένου διὰ τὸν χρόνον δύσριγοσ ὑπῆρχεν, ὡσ μηδ’ ὑπὸ τῆσ ἐπιβολῆσ ἐκ πολλῶν ἱματίων γινομένησ ἀναθερμαίνεσθαι.

συνελθόντων δὲ τῶν ἰατρῶν καὶ συμβουλευσάντων, ὅπωσ ἐξ ἁπάσησ τῆσ χώρασ εὐειδὴσ ἐπιλεχθεῖσα παρθένοσ συγκαθεύδῃ τῷ βασιλεῖ, τοῦτο γὰρ αὐτῷ πρὸσ τὸ ῥῖγοσ ἔσεσθαι βοήθημα θαλπούσησ αὐτὸν τῆσ κόρησ, εὑρίσκετ’ ἐν πόλει γυνὴ μία πασῶν τὸ εἶδοσ ἀρίστη γυναικῶν Ἀβισάκη τοὔνομα, ἣ συγκοιμωμένη μόνον τῷ βασιλεῖ συνεθέρμαινεν αὐτόν· ὑπὸ γὰρ γήρωσ ἦν πρὸσ τἀφροδίσια καὶ γυναικὸσ ὁμιλίαν ἀσθενήσ.

καὶ περὶ μὲν ταύτησ τῆσ παρθένου μετ’ ὀλίγον δηλώσομεν. Ὁ δὲ τέταρτοσ υἱὸσ Δαυίδου νεανίασ εὐειδὴσ καὶ μέγασ, ἐκ γυναικὸσ αὐτῷ Αἰγίσθησ γεγονὼσ Ἀδωνίασ δὲ προσαγορευόμενοσ, ἐμφερὴσ ὢν Ἀψαλώμῳ τήν τε διάνοιαν αὐτὸσ ὡσ βασιλεύσων ἐπῆρτο καὶ πρὸσ τοὺσ φίλουσ ἔλεγεν, ὡσ τὴν ἀρχὴν αὐτὸν δεῖ παραλαβεῖν·

κατεσκεύασε δὲ ἁρ́ματα πολλὰ καὶ ἵππουσ καὶ πεντήκοντα ἄνδρασ τοὺσ προδρόμουσ. ταῦθ’ ὁρῶν ὁ πατὴρ οὐκ ἐπέπληττεν οὐδ’ ἐπεῖχεν αὐτὸν τῆσ προαιρέσεωσ οὐδὲ μέχρι τοῦ πυθέσθαι διὰ τί ταῦτα πράττει προήχθη.

συνεργοὺσ δ’ εἶχεν Ἀδωνίασ τὸν στρατηγὸν Ιὤαβον καὶ τὸν ἀρχιερέα Ἀβιάθαρον, μόνοι δ’ ἀντέπραττον ὁ ἀρχιερεὺσ Σάδωκοσ καὶ ὁ προφήτησ Νάθασ καὶ Βαναίασ ὁ ἐπὶ τῶν σωματοφυλάκων καὶ Σιμούεισ ὁ Δαυίδου φίλοσ καὶ πάντεσ οἱ ἀνδρειότατοι. τοῦτο πρὸσ τὴν Σολόμωνοσ κατεμήνυσε μητέρα Βερσάβην Νάθασ ὁ προφήτησ, ὡσ Ἀδωνίασ βασιλεῦσαι βούλεται, συνεβούλευέ τε σώζειν αὑτὴν καὶ τὸν παῖδα Σολόμωνα, εἴπερ Ἀδωνίασ τὴν ἀρχὴν ἤδη παραλάβοι, καὶ περὶ τούτου πυθέσθαι τοῦ βασιλέωσ.

ταῦτα δὲ τῷ βασιλεῖ διαλεγομένησ ὁ προφήτησ εἰσελεύσεσθαι καὶ αὐτὸσ ἔφησε καὶ τοῖσ λόγοισ αὐτῆσ ἐπιμαρτυρήσειν.

ἡ δὲ Βερσάβη πεισθεῖσα τῷ Νάθᾳ πάρεισι πρὸσ τὸν βασιλέα, καὶ προσκυνήσασα καὶ λόγον αἰτησα μένη πάντ’ αὐτῷ [καθὼσ] ὁ προφήτησ ὑπέθετο διεξέρχεται τό τε δεῖπνον τὸ Ἀδωνία καὶ τοὺσ ὑπ’ αὐτοῦ κεκλημένουσ Ἀβιάθαρον τὸν ἀρχιερέα καὶ Ιὤαβον τὸν ἄρχοντα καὶ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ χωρὶσ Σολόμωνοσ καὶ τῶν ἀναγκαίων αὐτοῦ φίλων μηνύσασα· ἔλεγέ τε πάντα τὸν λαὸν ἀφορᾶν, τίνα χειροτονήσει βασιλέα, παρεκάλει τε κατὰ νοῦν ἔχειν, ὡσ μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν αὐτοῦ βασιλεύσασ αὐτήν τε καὶ Σολόμωνα τὸν υἱὸν αὐτῆσ ἀναιρήσει.

Διαλεγομένησ δὲ ἔτι τῆσ γυναικὸσ ἤγγειλαν οἱ τοῦ δωματίου προεστῶτεσ, ὅτι βούλεται Νάθασ ἰδεῖν αὐτόν.

τοῦ δὲ βασιλέωσ ἐκδέξασθαι κελεύσαντοσ εἰσελθών, εἰ τήμερον ἀποδείξειε τὸν Ἀδωνίαν βασιλέα καὶ παραδοίη τὴν ἀρχὴν ἐπυνθάνετο· λαμπρὸν γὰρ αὐτὸν ποιήσαντα δεῖπνον κεκληκέναι τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ πάντασ χωρὶσ Σολόμωνοσ καὶ τὸν στρατηγὸν Ιὤαβον, οἳ μετὰ κρότου καὶ παιδιᾶσ εὐωχούμενοι πολλῆσ αἰώνιον αὐτῷ συνεύχονται τὴν ἡγεμονίαν·

ἐκάλεσε δὲ οὔτε ἐμὲ οὔτε τὸν ἀρχιερέα Σάδωκον οὔτε Βαναίαν τὸν ἐπὶ τῶν σωματοφυλάκων· δίκαιον δ’ εἶναι ταῦτα γινώσκειν ἅπαντασ, εἰ κατὰ τὴν σὴν γνώμην ἐγένετο. " ταῦτα τοῦ Νάθα φήσαντοσ ὁ βασιλεὺσ ἐκέλευσε καλέσαι τὴν Βερσάβην πρὸσ αὑτόν·

ἐκπεπηδήκει γὰρ ἐκ τοῦ δωματίου τοῦ προφήτου παραγενομένου. τῆσ δὲ γυναικὸσ ἐλθούσησ, "ὄμνυμί σοι, φησί, τὸν μέγιστον θεόν, ἦ μὴν τὸν υἱόν σου Σολόμωνα βασιλεύσειν, ὡσ καὶ πρότερον ὤμοσα, καὶ τοῦτον ἐπὶ τοὐμοῦ καθιεῖσθαι θρόνου· καὶ τοῦτο ἔσται τή μερον. " προσκυνησάσησ δ’ αὐτὸν τῆσ γυναικὸσ καὶ μακρὸν εὐξαμένησ αὐτῷ βίον Σάδωκον μεταπέμπεται τὸν ἀρχιερέα καὶ Βαναίαν τὸν ἐπὶ τῶν σωματοφυλάκων, καὶ παραγενομένοισ κελεύει παρα λαβεῖν Νάθαν τὸν προφήτην καὶ τοὺσ περὶ τὴν αὐλὴν ὁπλίτασ καὶ ἀναβιβάσαντασ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Σολόμωνα ἐπὶ τὴν βασιλικὴν ἡμίονον ἔξω τῆσ πόλεωσ ἀγαγεῖν ἐπὶ πηγὴν τὴν λεγομένην Γειὼν καὶ περιχρίσαντασ τὸ ἅγιον ἔλαιον ἀποδεῖξαι βασιλέα·

τοῦτο δὲ ποιῆσαι προσέταξε Σάδωκον τὸν ἀρχιερέα καὶ Νάθαν τὸν προφήτην.

ἀκολουθοῦντάσ τε προσέταξε διὰ μέσησ τῆσ πόλεωσ τοῖσ κέρασιν ἐπισαλπίζοντασ βοᾶν εἰσ αἰῶνα Σολόμωνα τὸν βασιλέα καθίσαι ἐπὶ τοῦ βασιλικοῦ θρόνου, ἵνα γνῷ πᾶσ ὁ λαὸσ ἀποδεδειγμένον αὐτὸν ὑπὸ τοῦ πατρὸσ βασιλέα, Σολόμωνι δ’ ἐντετάλθαι περὶ τῆσ ἀρχῆσ, ἵνα εὐσεβῶσ καὶ δικαίωσ προστῇ τοῦ τε Ἑβραίων ἔθνουσ παντὸσ καὶ τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ.

καὶ παραγαγόντεσ εἰσ τὸν οἶκον τὸν βασιλικὸν καθίζουσιν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ἐπ’ εὐωχίαν εὐθὺσ ἐτράπη καὶ ἑορτὴν χορεύων καὶ αὐλοῖσ τερπόμενοσ, ὡσ ὑπὸ τοῦ πλήθουσ τῶν ὀργάνων ἅπασαν περιηχεῖσθαι τὴν γῆν καὶ τὸν ἀέρα.

Ὡσ δ’ ᾔσθοντο τῆσ βοῆσ Ἀδωνίασ τε καὶ οἱ παρόντεσ ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἐταράχθησαν, ὅ τε στρατηγὸσ Ιὤαβοσ ἔλεγεν οὐκ ἀρέσκεσθαι τοῖσ ἤχοισ οὐδὲ τῇ σάλπιγγι.

παρακειμένου δὲ τοῦ δείπνου καὶ μηδενὸσ γευομένου πάντων δ’ ἐπ’ ἐννοίασ ὑπαρχόντων, εἰστρέχει πρὸσ αὐτοὺσ ὁ τοῦ ἀρχιερέωσ Ἀβιαθάρου παῖσ Ιὠνάθησ. τοῦ δ’ Ἀδωνία θεασαμένου τὸν νεανίαν ἡδέωσ καὶ προσειπόντοσ ἀγαθῶν ἄγγελον, ἐδήλου πάντ’ αὐτοῖσ τὰ περὶ τὸν Σολόμωνα καὶ τὴν Δαυίδου τοῦ βασιλέωσ γνώμην·

ἀναπηδήσαντεσ δ’ ἐκ τοῦ συμποσίου ὅ τε Ἀδωνίασ καὶ οἱ κεκλημένοι πάντεσ ἔφυγον πρὸσ ἑαυτοὺσ ἕκαστοι. φοβηθεὶσ δ’ Ἀδωνίασ τὸν βασιλέα περὶ τῶν γεγονότων ἱκέτησ γίνεται τοῦ θεοῦ καὶ τῶν τοῦ θυσιαστηρίου κεράτων ἃ δὴ προεῖχεν ἐλλαβόμενοσ δηλοῦται τοῦτο Σολόμωνι πεποιηκὼσ καὶ πίστεισ ἀξιῶν παρ’ αὐτοῦ λαβεῖν, ὥστε μὴ μνησικακῆσαι μηδ’ ἐργάσασθαι δεινὸν αὐτὸν μηδέν.

ὁ δὲ ἡμέρωσ πάνυ καὶ σωφρόνωσ τῆσ μὲν τότε ἁμαρτίασ αὐτὸν ἀφῆκεν ἀθῷον, εἰπὼν δέ, εἰ ληφθείη τι πάλιν καινοποιῶν, ἑαυτῷ αἴτιον τῆσ τιμωρίασ ἔσεσθαι, πέμψασ ἀνίστησιν αὐτὸν ἀπὸ τῆσ ἱκεσίασ·

ἐλθόντα δὲ καὶ προσκυνήσαντα εἰσ τὴν ἰδίαν οἰκίαν ἀπελθεῖν ἐκέλευσε μηδὲν ὑφορώμενον καὶ τοῦ λοιποῦ παρέχειν αὑτὸν ἀγαθὸν ὡσ αὐτῷ τοῦτο συμφέρον ἠξίου. Βουλόμενοσ δὲ Δαυίδησ ἐπὶ παντὸσ τοῦ λαοῦ ἀποδεῖξαι τὸν υἱὸν βασιλέα συγκαλεῖ τοὺσ ἄρχοντασ εἰσ Ιἑροσόλυμα καὶ τοὺσ ἱερεῖσ καὶ τοὺσ Ληουίτασ.

ἐξαριθμήσασ δὲ τούτουσ πρῶτον εὑρίσκει τῶν ἀπὸ τριάκοντα ἐτῶν ἑώσ πεντήκοντα τρισμυρίουσ ὀκτακισχιλίουσ. ἐξ ὧν ἀπέδειξεν ἐπιμελητὰσ μὲν τῆσ οἰκοδομίασ τοῦ ναοῦ δισμυρίουσ τετρακισχιλίουσ, κριτὰσ δὲ τοῦ λαοῦ καὶ γραμματεῖσ τούτων ἑξακισχιλίουσ, πυλωροὺσ δὲ τετρακισχιλίουσ καὶ τοσούτουσ ὑμνῳδοὺσ τοῦ θεοῦ ᾄδοντασ τοῖσ ὀργάνοισ οἷσ Δαυίδησ κατεσκεύασε, καθὼσ προειρήκαμεν.

διεμέρισε δ’ αὐτοὺσ καὶ κατὰ πατριὰσ καὶ χωρίσασ ἐκ τῆσ φυλῆσ τοὺσ ἱερεῖσ εὑρ͂ε τούτων εἴκοσι τέσσαρασ πατριάσ, ἐκ μὲν τῆσ Ἐλεαζάρου οἰκίασ ἑκκαίδεκα, ἐκ δὲ τῆσ Ἰθαμάρου ὀκτώ, διέταξέ τε μίαν πατριὰν διακονεῖσθαι τῷ θεῷ ἐπὶ ἡμέρασ ὀκτὼ ἀπὸ σαββάτου ἐπὶ σάββατον.

καὶ οὕτωσ αἱ πατριαὶ πᾶσαι διεκληρώσαντο Δαυίδου παρόντοσ καὶ Σαδώκου καὶ Ἀβιαθάρου τῶν ἀρχιερέων καὶ πάντων τῶν ἀρχόντων·

καὶ ἡ πρώτη μὲν ἀναβᾶσα πατριὰ ἐγράφη πρώτη, ἡ δὲ δευτέρα ἀκολούθωσ ἄχρι τῶν εἴκοσι τεσσάρων· καὶ διέμεινεν οὗτοσ ὁ μερισμὸσ ἄχρι τῆσ σήμερον ἡμέρασ. ἐποίησε δὲ καὶ τῆσ Ληουίτιδοσ φυλῆσ εἴκοσι μέρη καὶ τέσσαρα καὶ κληρωσαμένων κατὰ τὸν αὐτὸν ἀνέβησαν τρόπον ταῖσ τῶν ἱερέων ἐφημερίσιν ἐπὶ ἡμέρασ ὀκτώ.

τοὺσ δ’ ἀπογόνουσ τοὺσ Μωυσέοσ ἐτίμησεν· ἐποίησε γὰρ αὐτοὺσ φύλακασ τῶν θησαυρῶν τοῦ θεοῦ καὶ τῶν ἀναθημάτων, ἃ συνέβη τοὺσ βασιλεῖσ ἀναθεῖναι· διέταξε δὲ πᾶσι τοῖσ ἐκ τῆσ Ληουίτιδοσ φυλῆσ καὶ τοῖσ ἱερεῦσι δουλεύειν κατὰ νύκτα καὶ ἡμέραν τῷ θεῷ, καθὼσ αὐτοῖσ ἐπέστειλε Μωυσῆσ. Μετὰ ταῦτα διεμέρισε τὴν στρατιὰν εἰσ δώδεκα μοίρασ σὺν ἡγεμόσι καὶ ἑκατοντάρχοισ καὶ ταξιάρχαισ.

εἶχεν δ’ ἑκάστη τῶν μοιρῶν δισμυρίουσ καὶ τετρακισχιλίουσ, ὧν ἐκέλευσε προσεδρεύειν κατὰ τριάκονθ’ ἡμέρασ ἀπὸ τῆσ πρώτησ ἑώσ τῆσ ὑστάτησ Σολόμωνι τῷ βασιλεῖ σὺν τοῖσ χιλιάρχοισ καὶ ἑκατοντάρχοισ. κατέστησε δὲ καὶ ἄρχοντα ἑκάστησ μοίρασ ὃν ἀγαθὸν ᾔδει καὶ δίκαιον, ἐπιτρόπουσ τε τῶν θησαυρῶν καὶ κωμῶν καὶ ἀγρῶν ἄλλουσ καὶ κτηνῶν, ὧν οὐκ ἀναγκαῖον ἡγησάμην μνησθῆναι τῶν ὀνομάτων.

Ὡσ δ’ ἕκαστα τούτων κατὰ τὸν προειρημένον διέταξε τρόπον, εἰσ ἐκκλησίαν συγκαλέσασ τοὺσ ἄρχοντασ τῶν Ἑβραίων καὶ τοὺσ φυλάρχουσ καὶ τοὺσ ἡγεμόνασ τῶν διαιρέσεων καὶ τοὺσ ἐπὶ πάσησ πράξεωσ ἢ κτήσεωσ τοῦ βασιλέωσ τεταγμένουσ, στὰσ ἐφ’ ὑψηλοτάτου βήματοσ ὁ βασιλεὺσ ἔλεξε πρὸσ τὸ πλῆθοσ·

"ἀδελφοὶ καὶ ὁμοεθνεῖσ, γινώσκειν ὑμᾶσ βούλομαι, ὅτι ναὸν οἰκοδομῆσαι τῷ θεῷ διανοηθεὶσ χρυσόν τε πολὺν παρεσκευασάμην καὶ ἀργύρου ταλάντων μυριάδασ δέκα, ὁ δὲ θεὸσ ἐκώλυσέ με διὰ τοῦ προφήτου Νάθα διά τε τοὺσ ὑπὲρ ὑμῶν πολέμουσ καὶ τῷ φόνῳ τῶν ἐχθρῶν μεμιάνθαι τὴν δεξιάν, τὸν δὲ υἱὸν ἐκέλευσε τὸν διαδεξόμενον τὴν βασιλείαν κατασκευάσαι τὸν ναὸν αὐτῷ.

νῦν οὖν ἐπεὶ καὶ τῷ προγόνῳ ἡμῶν Ιἀκώβῳ δυοκαίδεκα παίδων γενομένων ἴστε τὸν Ιοὔδαν ἀποδειχθέντα βασιλέα, καὶ ἐμὲ τῶν ἀδελφῶν ἓξ ὄντων προκριθέντα καὶ τὴν ἡγεμονίαν λαβόντα παρὰ τοῦ θεοῦ καὶ μηδένα τούτων δυσχεράναντα, οὕτωσ ἀξιῶ κἀγὼ τοὺσ ἐμαυτοῦ παῖδασ μὴ στασιάζειν πρὸσ ἀλλήλουσ Σολόμωνοσ τὴν βασιλείαν παρειληφότοσ, ἀλλ’ ἐπισταμένουσ ὡσ ὁ θεὸσ αὐτὸν ἐξελέξατο φέρειν ἡδέωσ αὐτὸν δεσπότην.

οὐ δεινὸν γὰρ θεοῦ θέλοντοσ οὐδ’ ἀλλοτρίῳ κρατοῦντι δουλεύειν, χαίρειν δ’ ἐπ’ ἀδελφῷ ταύτησ τυχόντι τῆσ τιμῆσ προσῆκεν ὡσ κοινωνοῦντασ αὐτῆσ.

εὔχομαι δὴ τὰσ ὑποσχέσεισ τοῦ θεοῦ παρελθεῖν εἰσ τέλοσ καὶ τὴν εὐδαιμονίαν ταύτην ἀνὰ πᾶσαν τὴν χώραν σπαρῆναι καὶ τὸν ἅπαντα ταύτῃ παραμεῖναι χρόνον, ἣν αὐτὸσ ἐπηγγείλατο παρέξειν ἐπὶ Σολόμωνοσ βασιλέωσ. ἔσται δὲ ταῦτα βέβαια καὶ καλὸν ἕξει πέρασ, ἂν εὐσεβῆ καὶ δίκαιον αὑτὸν καὶ φύλακα τῶν πατρίων παρέχῃσ νόμων, ὦ τέκνον·

εἰ δὲ μή, τὰ χείρω προσδοκάτω ταῦτα παραβαίνων. Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺσ τούτουσ ποιησάμενοσ τοὺσ λόγουσ ἐπαύσατο, τήν τε διαγραφὴν καὶ διάταξιν τῆσ οἰκοδομίασ τοῦ ναοῦ πάντων ὁρώντων ἔδωκε Σολόμωνι θεμελίων καὶ οἴκων [καὶ] ὑπερῴων, ὅσοι τε τὸ πλῆθοσ καὶ πηλίκοι τὸ ὕψοσ καὶ εὖροσ γένοιντο, ὅσα τε σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ τούτων τὸν σταθμὸν ὡρ́ισε.

προσπαρώρμησε δὲ καὶ λόγοισ αὐτόν τε πάσῃ χρήσασθαι προθυμίᾳ περὶ τὸ ἔργον καὶ τοὺσ ἄρχοντασ καὶ τὴν Ληουιτῶν φυλὴν συναγωνίσασθαι διά τε τὴν ἡλικίαν καὶ διὰ τὸ τὸν θεὸν ἐκεῖνον ἑλέσθαι καὶ τῆσ οἰκοδομίασ τοῦ ναοῦ καὶ τῆσ βασιλείασ προστάτην.

εὐμαρῆ δ’ αὐτοῖσ καὶ οὐ σφόδρα ἐπίπονον τὴν οἰκοδομίαν ἀπέφαινεν αὐτοῦ μὲν πολλὰ τάλαντα χρυσοῦ πλείω δ’ ἀργύρου καὶ ξύλα καὶ τεκτόνων πλῆθοσ καὶ λατόμων ἤδη παρεσκευασμένου σμαράγδου τε καὶ πάσησ ἰδέασ λίθου πολυτελοῦσ·

καὶ νῦν δ’ ἔτι τῆσ ἰδίασ ἀπαρχὴν διακονίασ ἄλλα τρισχίλια τάλαντα χρυσοῦ καθαροῦ παρέξειν ἔλεγεν εἰσ τὸ ἄδυτον καὶ εἰσ τὸ ἁρ́μα τοῦ θεοῦ τοὺσ Χερουβεῖσ, οὓσ ἐφεστάναι δεήσει τὴν κιβωτὸν καλύπτοντασ.

σιωπήσαντοσ δὲ τοῦ Δαυίδου πολλὴ καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν ἱερέων καὶ τῆσ Ληουίτιδοσ φυλῆσ προθυμία συμβαλλομένων καὶ ποιουμένων ἐπαγγελίασ λαμπρὰσ καὶ μεγαλοπρεπεῖσ ἐγένετο· χρυσοῦ μὲν γὰρ ὑπέστησαν εἰσοίσειν τάλαντα πεντακισχίλια καὶ στατῆρασ μυρίουσ, ἀργυρίου δὲ μύρια τάλαντα, καὶ σιδήρου μυριάδασ ταλάντων πολλάσ·

καὶ εἴ τινι λίθοσ ἦν πολυτελὴσ ἐκόμισε καὶ παρέδωκεν εἰσ τοὺσ θησαυρούσ, ὧν ἐπετρόπευεν ὁ Μωυσέοσ ἔκγονοσ Ιἄλοσ. Ἐπὶ τούτοισ ἥσθη τε ὁ λαὸσ ἅπασ καὶ Δαυίδησ τὴν σπουδὴν καὶ τὴν φιλοτιμίαν τῶν ἀρχόντων καὶ ἱερέων καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὁρῶν τὸν θεὸν εὐλογεῖν ἤρξατο μεγάλῃ βοῇ πατέρα τε καὶ γένεσιν τῶν ὅλων ἀποκαλῶν καὶ δημιουργὸν ἀνθρωπίνων καὶ θείων, οἷσ αὑτὸν ἐκόσμησε, προστάτην τε καὶ κηδεμόνα γένουσ τῶν Ἑβραίων καὶ τῆσ τούτων εὐδαιμονίασ ἧσ τε αὐτῷ βασιλείασ ἔδωκεν.

ἐπὶ τούτοισ εὐξάμενοσ τῷ τε παντὶ λαῷ τὰ ἀγαθὰ καὶ τῷ παιδὶ Σολόμωνι διάνοιαν ὑγιῆ καὶ δικαίαν καὶ πᾶσι τοῖσ τῆσ ἀρετῆσ μέρεσιν ἐρρωμένην ἐκέλευσε καὶ τὸ πλῆθοσ εὐλογεῖν τὸν θεόν.

καὶ οἱ μὲν πεσόντεσ ἐπὶ τὴν γῆν προσεκύνησαν, εὐχαρίστησαν δὲ καὶ Δαυίδῃ περὶ πάντων ὧν αὐτοῦ τὴν βασιλείαν παραλαβόντοσ ἀπέλαυσαν. τῇ δ’ ἐπιούσῃ θυσίασ τῷ θεῷ παρέστησαν μόσχουσ χιλίουσ καὶ κριοὺσ τοσούτουσ καὶ χιλίουσ ἀμνούσ, οὓσ ὡλοκαύτωσαν·

ἔθυσαν δὲ καὶ τὰσ εἰρηνικὰσ θυσίασ πολλὰσ μυριάδασ ἱερείων κατασφάξαντεσ. καὶ δι’ ὅλησ τῆσ ἡμέρασ ἑώρτασεν ὁ βασιλεὺσ σὺν παντὶ τῷ λαῷ, καὶ Σολόμωνα δεύτερον ἔχρισαν τῷ ἐλαίῳ καὶ ἀπέδειξαν αὐτὸν βασιλέα καὶ Σάδωκον ἀρχιερέα τῆσ πληθύοσ ἁπάσησ. εἴσ τε τὸ βασίλειον ἀγαγόντεσ Σολόμωνα καὶ καθίσαντεσ αὐτὸν ἐπὶ θρόνου τοῦ πατρῴου ἀπ’ ἐκείνησ τῆσ ἡμέρασ ὑπήκουον αὐτῷ. Μετ’ ὀλίγον δὲ χρόνον ὁ Δαυίδησ καταπεσὼν εἰσ νόσον ὑπὸ γήρωσ καὶ συνειδὼσ ὅτι μέλλει τελευτᾶν καλέσασ τὸν υἱὸν Σολόμωνα διελέχθη πρὸσ αὐτὸν τοιάδε·

"ἐγὼ μέν, ὦ τέκνον, εἰσ τὸ χρεὼν ἤδη καὶ πατέρασ τοὺσ ἐμοὺσ ἀπαλλάσσομαι κοινὴν ὁδὸν ἁπάντων τῶν τε νῦν ὄντων καὶ τῶν ἐσομένων πορευόμενοσ, ἐξ ἧσ οὐκέτι οἱο͂́ν τε ἐπανελθόντα γνῶναι, τί κατὰ τὸν βίον πράττεται. διὸ ζῶν ἔτι καὶ πρὸσ αὐτῷ γεγονὼσ τῷ τελευτᾶν παραινῶ σοι ταῦθ’ ἃ καὶ πρότερον ἔφθην συμβουλεύσασ, δικαίῳ μὲν εἶναι πρὸσ τοὺσ ἀρχομένουσ, εὐσεβεῖ δὲ πρὸσ τὸν τὴν βασιλείαν δεδωκότα θεόν, φυλάττειν δ’ αὐτοῦ τὰσ ἐντολὰσ καὶ τοὺσ νόμουσ, οὓσ αὐτὸσ διὰ Μωυσέοσ κατέπεμψεν ἡμῖν, καὶ μήτε χάριτι μήτε θωπείᾳ μήτ’ ἐπιθυμίᾳ μήτε ἄλλῳ πάθει προστιθέμενον τούτων ἀμελῆσαι·

τὴν γὰρ τοῦ θείου πρὸσ σαυτὸν εὔνοιαν ἀπολεῖσ παραβάσ τι τῶν νομίμων καὶ πρὸσ ἅπαντ’ αὐτοῦ τὴν ἀγαθὴν ἀποστρέψεισ πρόνοιαν·

τοιοῦτον δὲ σεαυτὸν παρέχων, ὁποῖον εἶναί τε δεῖ κἀγὼ δὲ παρακαλῶ, καθέξεισ ἡμῶν τὴν βασιλείαν τῷ γένει καὶ οἶκοσ ἄλλοσ Ἑβραίων οὐκ ἂν δεσπόσειεν, ἀλλ’ ἡμεῖσ αὐτοὶ διὰ τοῦ παντὸσ αἰῶνοσ. μέμνησο δὲ καὶ τῆσ Ιωἄβου τοῦ στρατηγοῦ παρανομίασ ἀποκτείναντοσ διὰ ζηλοτυπίαν δύο στρατηγοὺσ δικαίουσ καὶ ἀγαθούσ, Ἀβεννῆρόν τε τὸν Νήρου παῖδα καὶ τὸν Ἀμασὰν υἱὸν Ιἔθρα·

ὧν ὅπωσ ἄν σοι δόξῃ τὸν θάνατον ἐκδίκησον, ἐπεὶ καὶ κρείττων ἐμοῦ καὶ δυνατώτεροσ ὁ Ιὤαβοσ ὢν μέχρι νῦν τὴν δίκην διέφυγε. παρατίθεμαι δέ σοι καὶ τοὺσ Βερζέλου τοῦ Γαλαδίτου παῖδασ, οὓσ ἐν τιμῇ πάσῃ καὶ προνοίᾳ τοῦτ’ ἐμοὶ χαριζόμενοσ ἕξεισ·

οὐ προκατάρχομεν γὰρ εὐποιίασ, ἀλλ’ ἀμοιβὴν ὧν ὁ πατὴρ αὐτῶν παρὰ τὴν φυγὴν ὑπῆρξέ μοι χρεολυτοῦμεν. καὶ τὸν Γήρα δὲ υἱὸν Σουμούιν τὸν ἐκ τῆσ Βενιαμίτιδοσ φυλῆσ, ὃσ πολλὰ βλασφημήσασ με παρὰ τὴν φυγήν, ὅτ’ εἰσ Παρεμβολὰσ ἐπορευόμην, ἀπήντησεν ἐπὶ τὸν Ιὄρδανον καὶ πίστεισ ἔλαβεν ὡσ μηδὲν αὐτὸν παθεῖν τότε, νῦν ἐπιζητήσασ αἰτίαν εὔλογον ἄμυνε.

Ταῦτα παραινέσασ τῷ παιδὶ περί τε τῶν ὅλων πραγμάτων καὶ [περὶ] τῶν φίλων καὶ οὓσ ᾔδει τιμωρίασ ἀξίουσ γεγενημένουσ ἀπέθανεν, ἔτη μὲν βιώσασ ἑβδομήκοντα, βασιλεύσασ δὲ ἑπτὰ μὲν ἐν Χεβρῶνι τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ καὶ μῆνασ ἕξ, ἐν Ιἑροσολύμοισ δὲ ἁπάσησ τῆσ χώρασ τρία καὶ τριάκοντα.

οὕτωσ ἀρίστῳ ἀνδρὶ γεγενημένῳ καὶ πᾶσαν ἀρετὴν ἔχοντι καὶ τοσούτων ἐθνῶν σωτηρίαν ἐγκεχειρισμένῳ βασιλεῖ ἔδει προσεπαινέσαι καὶ τό τε τῆσ δυνάμεωσ αὐτοῦ εὐσθενὲσ καὶ τὸ τῆσ σωφροσύνησ συνετόν·

ἀνδρεῖοσ γὰρ ἦν, ὡσ οὐκ ἄλλοσ τισ, ἐν δὲ τοῖσ ὑπὲρ τῶν ὑπηκόων ἀγῶσι πρῶτοσ ἐπὶ τοὺσ κινδύνουσ ὡρ́μα, τῷ πονεῖν καὶ μάχεσθαι παρακελευόμενοσ τοὺσ στρατιώτασ ἐπὶ τὰσ παρατάξεισ ἀλλ’ οὐχὶ τῷ προστάττειν ὡσ δεσπότησ, νοῆσαί τε καὶ συνιδεῖν καὶ περὶ τῶν μελλόντων καὶ τῆσ τῶν ἐνεστηκότων οἰκονομίασ ἱκανώτατοσ, σώφρων ἐπιεικὴσ χρηστὸσ πρὸσ τοὺσ ἐν συμφοραῖσ ὑπάρχοντασ δίκαιοσ φιλάνθρωποσ, ἃ μόνοισ δικαιότατα βασιλεῦσιν εἶναι προσῆκε, μηδὲν ὅλωσ παρὰ τοσοῦτο μέγεθοσ ἐξουσίασ ἁμαρτὼν ἢ τὸ περὶ τὴν Οὐρία γυναῖκα. κατέλιπε δὲ καὶ πλοῦτον ὅσον οὐκ ἄλλοσ βασιλεὺσ οὔθ’ Ἑβραίων οὔτ’ ἄλλων ἐθνῶν.

Ἔθαψε δὲ αὐτὸν ὁ παῖσ Σολόμων ἐν Ιἑροσολύμοισ διαπρεπῶσ τοῖσ τε ἄλλοισ οἷσ περὶ κηδείαν νομίζεται βασιλικὴν ἅπασι καὶ δὴ καὶ πλοῦτον αὐτῷ πολὺν καὶ ἄφθονον συνεκήδευσεν, ὧν τὴν ὑπερβολὴν τεκμήραιτ’ ἄν τισ ῥᾳδίωσ ἐκ τοῦ λεχθησομένου·

μετὰ γὰρ χρόνον ἐτῶν χιλίων καὶ τριακοσίων Ὑρκανὸσ ὁ ἀρχιερεὺσ πολιορκούμενοσ ὑπ’ Ἀντιόχου τοῦ Εὐσεβοῦσ ἐπικληθέντοσ υἱοῦ δὲ Δημητρίου, βουλόμενοσ χρήματ’ αὐτῷ δοῦναι ὑπὲρ τοῦ λῦσαι τὴν πολιορκίαν καὶ τὴν στρατιὰν ἀπαγαγεῖν καὶ ἀλλαχόθεν οὐκ εὐπορῶν, ἀνοίξασ ἕνα οἶκον τῶν ἐν τῷ Δαυίδου μνήματι καὶ βαστάσασ τρισχίλια τάλαντα μέροσ ἔδωκεν Ἀντιόχῳ καὶ διέλυσεν οὕτωσ τὴν πολιορκίαν, καθὼσ καὶ ἐν ἄλλοισ δεδηλώκαμεν.

μετὰ δὲ τοῦτο ἐτῶν πολλῶν διαγενομένων πάλιν ὁ βασιλεὺσ Ἡρώδησ ἕτερον ἀνοίξασ οἶκον ἀνείλετο χρήματα πολλά.

ταῖσ μέντοι γε θήκαισ τῶν βασιλέων οὐδεὶσ αὐτῶν ἐπέτυχεν· ἦσαν γὰρ ὑπὸ τὴν γῆν μηχανικῶσ κεκηδευμέναι πρὸσ τὸ μὴ φανεραὶ εἶναι τοῖσ εἰσ τὸ μνῆμα εἰσιοῦσιν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἡμῖν τοσοῦτον ἀπόχρη δεδηλῶσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION