Dionysius of Halicarnassus, Epistula ad Pompeium Geminum, chapter 6

(디오니시오스, Epistula ad Pompeium Geminum, chapter 6)

Θεόπομποσ δὲ Χῖοσ ἐπιφανέστατοσ πάντων τῶν Ἰσοκράτουσ μαθητῶν γενόμενοσ καὶ πολλοὺσ μὲν πανηγυρικούσ, πολλοὺσ δὲ συμβουλευτικοὺσ συνταξάμενοσ λόγουσ ἐπιστολάσ τε τὰσ Χιακὰσ ἐπιγραφομένασ καὶ ὑποθήκασ ἄλλασ λόγου ἀξίασ, ἱστορίαν πεπραγματευμένοσ ἄξιοσ ἐπαινεῖσθαι πρῶτον μὲν τῆσ ὑποθέσεωσ τῶν ἱστοριῶν καλαὶ γὰρ ἀμφότεραι, ἣ μὲν τὰ λοιπὰ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου περιέχουσα, ἣ δὲ τὰ Φιλίππῳ πεπραγμένα, ἔπειτα τῆσ οἰκονομίασ ἀμφότεραι γάρ εἰσιν εὐπαρακολούθητοι καὶ σαφεῖσ, μάλιστα δὲ τῆσ ἐπιμελείασ τε καὶ φιλοπονίασ τῆσ κατὰ τὴν συγγραφήν· δῆλοσ γάρ ἐστιν, εἰ καὶ μηδὲν ἔγραψε, πλείστην μὲν παρασκευὴν εἰσ ταῦτα παρεσκευασμένοσ, μεγίστασ δὲ δαπάνασ εἰσ τὴν συναγωγὴν αὐτῶν τετελεκώσ, καὶ πρὸσ τούτοισ πολλῶν μὲν αὐτόπτησ γεγενημένοσ, πολλοῖσ δ’ εἰσ ὁμιλίαν ἐλθὼν ἀνδράσι τοῖσ τότε πρωτεύουσι καὶ στρατηγοῖσ δημαγωγοῖσ τε καὶ φιλοσόφοισ διὰ τὴν συγγραφήν·

οὐ γὰρ ὥσ2πέρ τινεσ πάρεργον τοῦ βίου τὴν ἀναγραφὴν τῆσ ἱστορίασ ἐποιήσατο, ἔργον δὲ τὸ πάντων ἀναγκαιότατον.

γνοίη δ’ ἄν τισ αὐτοῦ τὸν πόνον ἐνθυμηθεὶσ τὸ πολύμορφον τῆσ γραφῆσ· καὶ γὰρ ἐθνῶν εἴρηκεν οἰκισμοὺσ καὶ πόλεων κτίσεισ ἐπελήλυθε, βασιλέων τε βίουσ καὶ τρόπων ἰδιώματα δεδήλωκε, καὶ εἴ τι θαυμαστὸν ἢ παράδοξον ἑκάστη γῆ καὶ θάλασσα φέρει, συμπεριείληφεν τῇ πραγματείᾳ.

καὶ μηδεὶσ ὑπολάβῃ ψυχαγωγίαν ταῦτ’ εἶναι μόνον· οὐ γὰρ οὕτωσ ἔχει, ἀλλὰ πᾶσαν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν ὠφέλειαν περιέχει. ἵνα δὲ πάντ’ ἀφῶ τἆλλα, τίσ οὐχ ὁμολογήσει τοῖσ ἀσκοῦσι τὴν φιλόσοφον ῥητορικὴν ἀναγκαῖον εἶναι πολλὰ μὲν ἔθη καὶ βαρβάρων καὶ Ἑλλήνων ἐκμαθεῖν, πολλοὺσ δὲ νόμουσ ἀκοῦσαι πολιτειῶν τε σχήματα, καὶ βίουσ ἀνδρῶν καὶ πράξεισ καὶ τέλη καὶ τύχασ;

τούτοισ τοίνυν ἅπασαν ἀφθονίαν δέδωκεν οὐκ ἀπεσπασμένην τῶν πραγμάτων ἀλλὰ συμπαροῦσαν.

πάντα τε δὴ ταῦτα ζηλωτὰ τοῦ συγγραφέωσ, καὶ ἔτι πρὸσ τούτοισ ὅσα φιλοσοφεῖ παρ’ ὅλην τὴν συγγραφὴν περὶ δικαιοσύνησ καὶ εὐσεβείασ καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν πολλοὺσ καὶ καλοὺσ διεξερχόμενοσ λόγουσ. τελευταῖόν ἐστι τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ χαρακτηρικώτατον, ὃ παρ’ οὐδενὶ τῶν ἄλλων συγγραφέων οὕτωσ ἀκριβῶσ ἐξείργασται καὶ δυνατῶσ οὔτε τῶν πρεσβυτέρων οὔτε τῶν νεωτέρων·

τί δὲ τοῦτό ἐστι; τὸ καθ’ ἑκάστην πρᾶξιν μὴ μόνον τὰ φανερὰ τοῖσ πολλοῖσ ὁρᾶν καὶ λέγειν, ἀλλ’ ἐξετάζειν καὶ τὰσ ἀφανεῖσ αἰτίασ τῶν πράξεων καὶ τῶν πραξάντων αὐτὰσ καὶ τὰ πάθη τῆσ ψυχῆσ, ἃ μὴ ῥᾴδια τοῖσ πολλοῖσ εἰδέναι, καὶ πάντα ἐκκαλύπτειν τὰ μυστήρια τῆσ τε δοκούσησ ἀρετῆσ καὶ τῆσ ἀγνοουμένησ κακίασ. καί μοι δοκεῖ πωσ ὁ μυθευόμενοσ ἐν Αἵδου τῶν ψυχῶν ἀπολυθεισῶν τοῦ σώματοσ ἐξετασμὸσ ἐπὶ τῶν ἐκεῖ δικαστῶν οὕτωσ ἀκριβὴσ εἶναι ὡσ ὁ διὰ τῆσ Θεοπόμπου γραφῆσ γιγνόμενοσ.

διὸ καὶ βάσκανοσ ἔδοξεν εἶναι, προσλαμβάνων τοῖσ ἀναγκαίοισ τινὰ ὀνειδισμοῖσ κατὰ τῶν ἐνδόξων προσώπων οὐκ ἀναγκαῖα πράγματα, ὅμοιόν τι ποιῶν τοῖσ ἰατροῖσ, οἳ τέμνουσι καὶ καίουσι τὰ διεφθαρμένα τοῦ σώματοσ ἑώσ βάθουσ τὰ καυτήρια καὶ τὰσ τομὰσ φέροντεσ, οὐδὲν τῶν ὑγιαινόντων καὶ κατὰ φύσιν ἐχόντων στοχαζόμενοι. τοιοῦτοσ μὲν δή τισ ὁ πραγματικὸσ Θεοπόμπου χαρακτήρ. ὁ δὲ λεκτικὸσ Ἰσοκράτει μάλιστα ἐοίκε·

καθαρά τε γὰρ ἡ λέξισ καὶ κοινὴ καὶ σαφήσ, ὑψηλή τε καὶ μεγαλοπρεπὴσ καὶ τὸ πομπικὸν ἔχουσα πολύ, συγκειμένη τε κατὰ τὴν μέσην ἁρμονίαν, ἡδέωσ καὶ μαλακῶσ ῥέουσα. διαλλάττει δὲ τῆσ Ἰσοκρατείου κατὰ τὴν πικρότητα καὶ τὸν τόνον ἐπ’ ἐνίων, ὅταν ἐπιτρέψῃ τοῖσ πάθεσι, μάλιστα δ’ ὅταν ὀνειδίζῃ πόλεσιν ἢ στρατηγοῖσ πονηρὰ βουλεύματα καὶ πράξεισ ἀδίκουσ πολὺσ γὰρ ἐν τούτοισ, καὶ τῆσ Δημοσθένουσ δεινότητοσ οὐδὲ κατὰ μικρὸν διαφέρει, ὡσ ἐξ ἄλλων πολλῶν ἄν τισ ἴδοι κἀκ τῶν Χιακῶν ἐπιστολῶν, ἃσ τῷ συμφύτῳ πνεύματι ἐπιτρέψασ γέγραφεν. εἰ δ’ ὑπερεῖδεν ἐν τούτοισ ἐφ’ οἷσ μάλιστα δὴ ἐσπούδακε τῆσ τε συμπλοκῆσ τῶν φωνηέντων γραμμάτων καὶ τῆσ κυκλικῆσ εὐρυθμίασ τῶν περιόδων καὶ τῆσ ὁμοειδείασ τῶν σχηματισμῶν, πολὺ ἀμείνων ἂν ἦν αὐτὸσ ἑαυτοῦ κατὰ τὴν φράσιν.

ἔστι δὲ ἃ καὶ κατὰ τὸν πραγματικὸν τόπον ἁμαρτάνει, καὶ μάλιστα κατὰ τὰσ παρεμβολάσ·

οὔτε γὰρ ἀναγκαῖαί τινεσ αὐτῶν οὔτ’ ἐν καιρῷ γενόμεναι, πολὺ δὲ τὸ παιδιῶδεσ ἐμφαίνουσαι· ἐν αἷσ ἐστι καὶ τὰ περὶ Σιληνοῦ τοῦ φανέντοσ ἐν Μακεδονίᾳ καὶ τὰ περὶ τοῦ δράκοντοσ τοῦ διαναυμαχήσαντοσ πρὸσ τὴν τριήρη καὶ ἄλλα τούτοισ οὐκ ὀλίγα ὅμοια. @Οὗτοι παραληφθέντεσ οἱ συγγραφεῖσ ἀρκέσουσι τοῖσ ἀσκοῦσι τὸν πολιτικὸν λόγον ἀφορμὰσ ἐπιτηδείουσ παραδειγμάτων παρασχεῖν εἰσ ἅπασαν ἰδέαν.

상위

Dionysius of Halicarnassus (디오니시오스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION