Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 54

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 54)

θήσω δ’ ἐξ ἀμφοτέρων παραδείγματα, πολλῶν ὄντων ὀλίγα καὶ τοῖσ ἀνεγνωκόσι τὸν ἄνδρα ἀρκοῦντα. ἔστι δή τισ αὐτῷ δημηγορία τὴν μὲν ὑπόθεσιν ἔχουσα περὶ τοῦ πρὸσ βασιλέα πολέμου, παρακαλοῦσα δὲ τοὺσ Ἀθηναίουσ μὴ προχείρωσ αὐτὸν ἄρασθαι, ὡσ οὔτε τῆσ οἰκείασ αὐτῶν δυνάμεωσ ἀξιομάχου πρὸσ τὴν τοῦ βασιλέωσ ὑπαρχούσησ οὔτε τῆσ συμμαχικῆσ πιστῶσ καὶ βεβαίωσ τῶν κινδύνων ἀντιληψομένησ· παρακαλεῖ τε αὐτοὺσ παρασκευασαμένουσ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν φανεροὺσ εἶναι τοῖσ Ἕλλησιν, ὅτι τὸν ὑπὲρ τῆσ ἁπάντων ἐλευθερίασ κίνδυνον ὑπομενοῦσιν, ἐάν τισ ἐπ’ αὐτοὺσ ἰῄ· πρὸ δὲ τοῦ παρασκευάσασθαι πρέσβεισ οὐκ ἐᾷ πρὸσ τοὺσ Ἕλληνασ ἀποστέλλειν τοὺσ καλέσοντασ αὐτοὺσ ἐπὶ τὸν πόλεμον, ὡσ οὐχ ὑπακουσομένουσ. τοῦτο λαβὼν τὸ νόημα κατεσκεύακέν τε καὶ ἐσχημάτικεν οὕτωσ· τότε δέ, ἐὰν ἄρα ἃ νῦν οἰόμεθα ἡμεῖσ πράττητε, οὐδεὶσ δήπου τῶν πάντων Ἑλλήνων τηλικοῦτον ἐφ’ ἑαυτῷ φρονεῖ, ὅστισ ὁρῶν χιλίουσ ἱππέασ, ὁπλίτασ δὲ ὅσουσ ἂν ἐθέλῃ τισ, ναῦσ δὲ τριακοσίασ οὐχ ἥξει καὶ δεήσεται, μετὰ τούτων ἀσφαλέστατ’ ἂν ἡγούμενοσ σωθῆναι· οὐκοῦν ἐκ μὲν τοῦ καλεῖν ἤδη τὸ δεῖσθαι κἂν μὴ τύχητε ἐφαμαρτεῖν, ἐκ δὲ τοῦ μετὰ τοῦ παρασκευάσασθαι τὰ ὑμέτερα αὐτῶν ἐπισχεῖν δεομένουσ σῴζειν καὶ εὖ εἰδέναι πάντασ ἥξοντασ ἔστι. ταῦτα ἐξήλλακται μὲν ἐκ τῆσ πολιτικῆσ καὶ συνήθουσ τοῖσ πολλοῖσ ἀπαγγελίασ, καὶ κρείττονά ἐστιν ἢ κατὰ τὸν ἰδιώτην· οὐ μὴν ἐσκότισταί γε οὐδὲ ἀσαφῆ γέγονεν ὥστε ἐξηγήσεωσ δεῖσθαι. ἀρξάμενόσ τε ὑπὲρ τῆσ παρασκευῆσ λέγειν ταῦτα ἐπιτίθησιν· ἔστι δὲ πρῶτον τῆσ παρασκευῆσ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, καὶ μέγιστον, οὕτω διακεῖσθαι τὰσ γνώμασ ὑμᾶσ, ὡσ ἕκαστον ἑκόντα προθύμωσ ὅ τι ἂν δέῃ ποιήσοντα.

ὁρᾶτε γάρ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, ὅτι ὅσα μὲν πώποτε ἐβουλήθητε καὶ μετὰ ταῦτα τὸ πράττειν αὐτὸσ ἕκαστοσ ἑαυτῷ προσήκειν ἡγήσατο, οὐδὲν πώποτε ὑμᾶσ ἐξέφυγεν· ὅσα δ’ ἐβουλήθητε μέν, μετὰ ταῦτα δὲ ἀπεβλέψατε εἰσ ἀλλήλουσ, ὡσ αὐτὸσ μὲν οὐ ποιήσων, τὸν δὲ πλησίον τὰ δέοντα πράξοντα, οὐδὲν πώποτε ὑμῖν ἐγένετο. καὶ γὰρ ἐνταῦθα πέπλεκται μὲν ἡ διάνοια πολυπλόκωσ, λέλεκται δ’ ἐκ τῆσ κοινότητοσ εἰσ τὴν ἀσυνήθη φράσιν ἐκβεβηκότα, φυλάττεται δὲ τὸ περιττὸν αὐτῶν ἐν τῷ σαφεῖ. ἐν δὲ τῇ μεγίστῃ τῶν κατὰ Φιλίππου δημηγοριῶν καὶ τὴν ἀρχὴν εὐθὺσ οὕτωσ κατεσκεύακεν· πολλῶν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, λόγων γιγνομένων ὀλίγου δεῖν καθ’ ἑκάστην ἐκκλησίαν, περὶ ὧν Φίλιπποσ ἀφ’ οὗ τὴν εἰρήνην ἐποιήσατο οὐ μόνον ὑμᾶσ, ἀλλὰ καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἀδικεῖ· καὶ πάντων οἷδ’ ὅτι φησάντων γ’ ἄν, εἰ μὴ καὶ ποιοῦσι τοῦτο, καὶ λέγειν καὶ πράττειν, ὅπωσ ἐκεῖνοσ παύσεται τῆσ ὕβρεωσ καὶ δίκην δώσει, εἰσ τοῦτο ὑπηγμένα πάντα τὰ πράγματα καὶ προεἱμένα ὁρῶ, ὥστε δέδοικα μὴ βλάσφημον μὲν εἰπεῖν, ἀληθὲσ δέ·

εἰ καὶ λέγειν ἅπαντεσ ἐβούλονθ’ οἱ παριόντεσ καὶ χειροτονεῖν ὑμεῖσ ἐξ ὧν ὡσ φαυλότατα ἔμελλε τὰ πράγματα ἕξειν, οὐκ ἂν ἡγοῦμαι δύνασθαι χεῖρον ἢ νῦν διατεθῆναι. ὅμοια δὲ τούτοισ ἐστὶ κἀκεῖνα· εἶτ’ οἰέσθε, εἰ μὲν αὐτὸν μηδὲν ἐποίησαν κακόν, μὴ παθεῖν δὲ φυλάξαιντο ἴσωσ, τούτουσ μὲν ἐξαπατᾶν αἱρεῖσθαι μᾶλλον ἢ προλέγοντα βιάζεσθαι, ὑμῖν δ’ ἐκ προρρήσεωσ πολεμήσειν, καὶ ταῦθ’ ἑώσ ἂν ἑκόντεσ ἐξαπατᾶσθε; ἐν δὲ τῷ κρατίστῳ τῶν δικανικῶν, τῷ περὶ τοῦ στεφάνου γραφέντι λόγῳ τῆσ Φιλίππου δεινότητοσ, ᾗ κατεστρατηγήκει τὰσ πόλεισ, μνησθεὶσ οὕτω τὴν διάνοιαν ἐσχημάτικεν· καὶ οὐκέτι προστίθημι, ὅτι τῆσ μὲν ὠμότητοσ, ἣν ἐν οἷσ καθάπαξ τινῶν κατέστη κύριοσ ὁ Φίλιπποσ ἔστιν ἰδεῖν, ἑτέροισ πειραθῆναι συνέβη, τῆσ δὲ φιλανθρωπίασ, ἣν τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων ἐκεῖνοσ περιβαλλόμενοσ πρὸσ ὑμᾶσ ἐπλάττετο, ὑμεῖσ καλῶσ ποιοῦντεσ τοὺσ καρποὺσ ἐκομίσασθε.

καὶ ἐν οἷσ τοὺσ προδιδόντασ τῷ Φιλίππῳ τὰ πράγματα πάντων αἰτίουσ ἀποφαίνει τῶν συμβεβηκότων τοῖσ Ἕλλησι κακῶν, κατὰ λέξιν οὕτωσ γράφει· καίτοι νὴ τὸν Ἡρακλέα καὶ πάντασ θεούσ, εἴ γ’ ἐπ’ ἀληθείασ δέοι σκοπεῖσθαι ἢ τὸ καταψεύδεσθαι καὶ δι’ ἔχθραν τι λέγειν ἀνελόντασ ἐκ μέσου, τίνεσ ὡσ ἀληθῶσ ἦσαν οἷσ ἂν εἰκότωσ καὶ δικαίωσ τὴν τῶν γεγενημένων αἰτίαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀναθεῖεν ἅπαντεσ, τοὺσ ὁμοίουσ τούτῳ παρ’ ἑκάστῃ τῶν πόλεων εὑρ́οιτ’ ἄν, οὐχὶ τοὺσ ἐμοί· οἳ ὅτ’ ἦν ἀσθενῆ τὰ Φιλίππου πράγματα καὶ κομιδῇ μικρά, πολλάκι προλεγόντων ἡμῶν καὶ παρακαλούντων καὶ διδασκόντων τὰ βέλτιστα, τῆσ ἰδίασ ἕνεκ’ αἰσχροκερδείασ τὰ κοινῇ συμφέροντα προἱέντο, τοὺσ ὑπάρχοντασ ἑκάστοισ πολίτασ ἐξαπατῶντεσ καὶ διαφθείροντεσ, ἑώσ δούλουσ ἐποίησαν.

SEARCH

MENU NAVIGATION