Dionysius of Halicarnassus, chapter 33

(디오니시오스, chapter 33)

ὅτε ἐνομίζομεν, ὦ ἄνδρε Ἀθηναῖοι, τὰσ γεγενημένασ συμφορὰσ ἱκανὰ μνημεῖα τῇ πόλει καταλελεῖφθαι, ὥστε μηδ’ ἂν τοὺσ ἐπιγινομένουσ ἑτέρασ πολιτείασ ἐπιθυμεῖν, τότε δὴ οὗτοι τοὺσ κακῶσ πεπονθότασ καὶ ἀμφοτέρων πεπειραμένουσ ἐξαπατῆσαι ζητοῦσι τοῖσ αὐτοῖσ ψηφίσμασιν, οἷσπερ καὶ πρότερον δὶσ ἤδη. καὶ τούτων μὲν οὐ θαυμάζω, ὑμῶν δὲ τῶν ἀκροωμένων, ὅτι πάντων ἐστὲ ἐπιλησμονέστατοι ἢ πάσχειν ἑτοιμότατοι κακῶσ ὑπὸ τοιούτων ἀνδρῶν, οἳ τῇ μὲν τύχῃ τῶν Πειραιεῖ πραγμάτων μετέσχον, τῇ δὲ γνώμῃ τῶν ἐξ ἄστεωσ. καίτοι τί ἔδει φεύγοντασ κατελθεῖν, εἰ χειροτονοῦντεσ ὑμᾶσ αὐτοὺσ καταδουλώσεσθε; ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, οὔτε οὐσίᾳ τῆσ πολιτείασ οὔτε γένει ἀπελαυνόμενοσ, ἀλλ’ ἀμφότερα τῶν ἀντιλεγόντων πρότεροσ ὢν ἡγοῦμαι ταύτην μόνην σωτηρίαν εἶναι τῇ πόλει, ἅπασιν Ἀθηναίοισ τῆσ πολιτείασ μετεῖναι· ἐπεὶ ὅτε καὶ τὰ τείχη καὶ τὰσ ναῦσ καὶ τὰ χρήματα ἐκαὶ συμμάχουσ ἐκτησάμεθα, οὐχ ὅπωσ τινὰ Ἀθηναῖον ἀπώσομεν διενοούμεθα, ἀλλὰ καὶ Εὐβοεῦσιν ἐπιγαμίαν ἐποιούμεθα·

καὶ τοὺσ ὑπάρχοντασ πολίτασ ἀπελῶμεν;

οὔκ, ἂν ἔμοιγε πείθησθε, οὐδὲ μετὰ τῶν τειχῶν καὶ ταῦτα ἡμῶν αὐτῶν περιαιρησόμεθα, ὁπλίτασ πολλοὺσ καὶ ἱππέασ καὶ τοξότασ· ὧν ὑμεῖσ ἀντεχόμενοι βεβαίωσ δημοκρατήσεσθε, τῶν δὲ ἐχθρῶν πλέον ἐπικρατήσετε, ὠφελιμώτεροι δὲ τοῖσ συμμάχοισ ἔσεσθε. ἐπίστασθε γὰρ ταῖσ ἐφ’ ἡμῶν ὀλιγαρχίαισ γεγενημέναισ καὶ οὐ τοὺσ γῆν κεκτημένουσ ἔχοντασ τὴν πόλιν, ἀλλὰ πολλοὺσ μὲν αὐτῶν ἀποθανόντασ, πολλοὺσ δ’ ἐκ τῆσ πόλεωσ ἐκπεσόντασ· οὓσ ὁ δῆμοσ καταγαγὼν ὑμῖν μὲν τὴν ὑμετέραν ἀπέδωκεν, αὐτὸσ δὲ ταύτησ οὐκ ἐτόλμησε μετασχεῖν.

ὥστ’ ἐὰν ἔμοιγε πείθησθε, οὐ τοὺσ εὐεργέτασ, καθὸ δύνασθε, τῆσ πατρίδοσ ἀποστερήσετε οὐδὲ τοὺσ λόγουσ πιστοτέρουσ τῶν ἔργων οὐδὲ τὰ μέλλοντα τῶν γεγενημένων νομιεῖτε ἄλλωσ τε καὶ μεμνημένοι τῶν περὶ τῆσ ὀλιγαρχίασ μαχομένων, οἳ τῷ μὲν λόγῳ τῷ δήμῳ πολεμοῦσι, τῷ δὲ ἔργῳ τῶν ὑμετέρων ἐπιθυμοῦσιν, ἅπερ κτήσονται, ὅταν ὑμᾶσ ἐρήμουσ συμμάχων λάβωσιν, εἶτα τοιούτων ἡμῖν ὑπαρχόντων ἐροῦσι, τίσ ἔσται σωτηρία τῇ πόλει, εἰ μὴ ποιήσομεν, ἃ Λακεδαιμόνιοι κελεύουσιν; ἐγὼ δὲ τούτουσ εἰπεῖν ἀξιῶ, τίσ τῷ πλήθει περιγενήσεται, εἰ ποιήσομεν, ἃ ἐκεῖνοι προστάττουσιν;

εἰ δὲ μή, πολὺ κάλλιον μαχομένοισ ἀποθνῄσκειν ἢ φανερῶσ ἡμῶν αὐτῶν θάνατον καταψηφίσασθαι. ἡγοῦμαι γάρ, ἐὰν μὲν πείσω, ἀμφοτέροισ εἶναι κοινὸν τὸν κίνδυνον ὁρῶ δὲ καὶ Ἀργείουσ καὶ Μαντινέασ τὴν αὐτὴν ἔχοντασ γνώμην τὴν αὑτῶν οἰκοῦντασ, τοὺσ μὲν ὁμόρουσ ὄντασ Λακεδαιμονίοισ, τοὺσ δ’ ἐγγὺσ οἰκοῦντασ, καὶ τοὺσ μὲν οὐδὲν ἡμῶν πλείουσ, τοὺσ δὲ οὐδὲ τρισχιλίουσ ὄντασ. ἴσασι γὰρ Λακεδαιμόνιοι, ὅτι, κἂν πολλάκισ εἰσ τὴν τούτων ἐμβάλωσι, πολλάκισ αὐτοῖσ ἀπαντήσονται ὅπλα λαβόντεσ, ὥστε οὐ καλὸσ αὐτοῖσ ὁ κίνδυνοσ δοκεῖ εἶναι, ἐὰν μὲν νικήσωσι, τούτουσ οὐδὲ καταδουλώσασθαί γ’, ἐὰν δὲ ἡττηθῶσι, σφᾶσ αὐτοὺσ τῶν ὑπαρχόντων ἀγαθῶν ἀποστερῆσαι.

ὅσῳ δ’ ἂν ἄμεινον πράττωσι, τοσούτῳ ἧττον ἐπιθυμοῦσι κινδυνεύειν. εἴχομεν δέ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, καὶ ἡμεῖσ ταύτην τὴν γνώμην, ὅτε τῶν Ἑλλήνων ἤρχομεν, καὶ ἐδοκοῦμεν καλῶσ βουλεύεσθαι, περιορῶντεσ μὲν τὴν χώραν τεμνομένην, οὐ νομίζοντεσ δὲ χρῆναι περὶ αὐτῆσ διαμάχεσθαι. ἄξιον γὰρ ἦν ὀλίγων ἀμελοῦντασ πολλῶν ἀγαθῶν φείσασθαι. νῦν δὲ ἐπεὶ ἐκείνων μὲν ἁπάντων μάχῃ ἐστερήμεθα, ἡ δὲ πατρὶσ ἡμῖν λέλειπται, ἴσμεν ὅτι ὁ κίνδυνοσ οὗτοσ μόνοσ ἔχει τὰσ ἐλπίδασ τῆσ σωτηρίασ. ἀλλὰ γὰρ χρὴ ἀναμνησθέντασ, ὅτι ἤδη καὶ ἑτέροισ ἀδικουμένοισ βοηθήσαντεσ ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ πολλὰ τρόπαια τῶν πολεμίων ἐστήσαμεν, ἄνδρασ ἀγαθοὺσ περὶ τῆσ πατρίδοσ καὶ ἡμῶν αὐτῶν γίγνεσθαι, πιστεύοντασ μὲν τοῖσ θεοῖσ καὶ ἐλπίζοντασ ἐπεὶ τὸ δίκαιον μετὰ τῶν ἀδικουμένων ἔσται.

δεινὸν γὰρ ἂν εἰή, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, εἰ, ὅτε μὲν ἐφεύγομεν, ἐμαχόμεθα Λακεδαιμονίοισ, ἵνα κατέλθωμεν, κατελθόντεσ δὲ φευξόμεθα, ἵνα μὴ μαχώμεθα. οὐκοῦν αἰσχρόν, εἰ εἰσ τοῦτο κακίασ ἥξομεν, ὥστε οἱ μὲν πρόγονοι καὶ ὑπὲρ τῆσ τῶν ἄλλων ἐλευθερίασ διεκινδύνευον, ὑμεῖσ δὲ οὐδὲ ὑπὲρ τῆσ ὑμετέρασ αὐτῶν τολμᾶτε πολεμεῖν;

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION