Dionysius of Halicarnassus, chapter 25

(디오니시오스, chapter 25)

ἀδελφοὶ ἦσαν, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, Διόδοτοσ καὶ Διογείτων ὁμοπάτριοι καὶ ὁμομήτριοι. καὶ τὴν μὲν ἀφανῆ οὐσίαν ἐνείμαντο, τῆσ δὲ φανερᾶσ ἐκοινώνουν. ἐργασαμένου δὲ Διοδότου κατ’ ἐμπορίαν πολλὰ χρήματα πείθει αὐτὸν Διογείτων λαβεῖν τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα, ἥ περ ἦν αὐτῷ μόνη. καὶ γίνονται αὐτῷ υἱοὶ δύο καὶ θυγάτηρ. αὐτῷ δίδωσι καὶ πέντε τάλαντα ἀργυρίου παρακαταθήκην, ναυτικὰ δὲ ἀπέδειξεν ἐκδεδομένα ἑπτὰ τάλαντα καὶ τετταράκοντα μνᾶσ, . . . δισχιλίασ δὲ ὀφειλομένασ ἐν Χερρονήσῳ. ἐπέσκηψε δέ, ἐάν τι πάθῃ, τάλαντον μὲν ἐπιδοῦναι τῇ γυναικὶ καὶ τὰ ἐν τῷ δωματίῳ δοῦναι, τάλαντον δὲ τῇ θυγατρί. κατέλιπε δὲ καὶ εἴκοσι μνᾶσ τῇ γυναικὶ καὶ τριάκοντα στατῆρασ Κυζικηνούσ. ταῦτα δὲ πράξασ καὶ οἴκοι ἀντίγραφα καταλιπὼν ᾤχετο στρατευσόμενοσ μετὰ Θρασύλλου. ἀποθανόντοσ δὲ ἐκείνου ἐν Ἐφέσῳ Διογείτων τὴν μὲν θυγατέρα ἔκρυπτε τὸν θάνατον τοῦ ἀνδρὸσ καὶ τὰ γράμματα λαμβάνει, ἃ κατέλιπε σεσημασμένα, φάσκων τὰ ναυτικὰ χρήματα δεῖν ἐκ τούτων τῶν γραμματείων κομίσασθαι.

ἐπειδὴ δὲ χρόνῳ ἐδήλωσε τὸν θάνατον αὐτοῖσ καὶ ἐποίησαν τὰ νομιζόμενα, τὸν μὲν πρῶτον ἐνιαυτὸν ἐν Πειραιεῖ διῃτῶντο·

ἅπαντα γὰρ αὐτοῦ κατελέλειπτο τὰ ἐπιτήδεια. ἐκείνων δ’ ἐπιλειπόντων τοὺσ μὲν παῖδασ εἰσ ἄστυ ἀναπέμπει, τὴν δὲ μητέρα αὐτῶν ἐκδίδωσιν ἐπιδοὺσ πεντακισχιλίασ δραχμάσ, χιλίαισ ἔλαττον ὧν ὁ ἀνὴρ αὐτῆσ ἔδωκεν. ὀγδόῳ δ’ ἔτει δοκιμασθέντοσ μετὰ ταῦτα τοῦ πρεσβυτέρου τοῖν μειρακίοιν καλέσασ αὐτοὺσ εἷπε Διογείτων, ὅτι καταλείποι αὐτοῖσ ὁ πατὴρ εἴκοσι μνᾶσ ἀργυρίου καὶ τριάκοντα στατῆρασ. ἐγὼ οὖν πολλὰ τῶν ἐμαυτοῦ δεδαπάνηκα εἰσ τὴν ὑμετέραν τροφήν. καὶ ἑώσ μὲν εἶχον, οὐδέν μοι διέφερεν· νυνὶ δὲ καὶ αὐτὸσ ἀπόρωσ διάκειμαι. σὺ οὖν, ἐπειδὴ δεδοκίμασαι καὶ ἀνὴρ γεγένησαι, σκόπει αὐτὸσ ἤδη, πόθεν ἕξεισ τὰ ἐπιτήδεια. ταῦτ’ ἀκούσαντεσ, ἐκπεπληγμένοι καὶ δακρύοντεσ ᾤχοντο πρὸσ τὴν μητέρα καὶ παραλαβόντεσ ἐκείνην ἧκον πρὸσ ἐμέ, οἰκτρῶσ ὑπὸ τοῦ πάθουσ διακείμενοι καὶ ἀθλίωσ ἐκπεπτωκότεσ, κλαίοντεσ καὶ παρακαλοῦντέσ με μὴ περιιδεῖν αὐτοὺσ ἀποστερηθέντασ τῶν πατρῴων μηδ’ εἰσ πτωχείαν καταστάντασ, ὑβρισμένουσ ὑφ’ ὧν ἥκιστα ἐχρῆν, ἀλλὰ βοηθῆσαι καὶ τῆσ ἀδελφῆσ ἕνεκα καὶ σφῶν αὐτῶν. πολλὰ ἂν εἰή λέγειν, ὅσον πένθοσ ἐν τῇ ἐμῇ οἰκίᾳ ἦν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ. τελευτῶσα δὲ ἡ μήτηρ αὐτῶν ἠντιβόλει με καὶ ἱκέτευσε συναγαγεῖν αὐτῆσ τὸν πατέρα καὶ τοὺσ φίλουσ, εἰποῦσα ὅτι, εἰ καὶ μὴ πρότερον εἴθισται λέγειν ἐν ἀνδράσι, τὸ μέγεθοσ αὐτὴν ἀναγκάσει τῶν συμφορῶν περὶ τῶν σφετέρων κακῶν δηλῶσαι πάντα πρὸσ ἡμᾶσ. ἐλθὼν δ’ ἐγὼ ἠγανάκτουν μὲν πρὸσ Ἡγήμονα τὸν ἔχοντα τὴν τούτου θυγατέρα, λόγουσ δ’ ἐποιούμην πρὸσ τοὺσ ἄλλουσ ἐπιτηδείουσ, ἠξίουν δὲ τοῦτον εἰσ ἔλεγχον ἰέναι περὶ τῶν πραγμάτων. Διογείτων δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἤθελε, τελευτῶν δὲ ὑπὸ τῶν φίλων ἠναγκάσθη.

ἐπειδὴ δὲ συνήλθομεν, ἤρετο αὐτὸν ἡ γυνή, τίνα ποτὲ ψυχὴν ἔχων ἀξιοῖ περὶ τῶν παίδων τοιαύτῃ γνώμῃ χρῆσθαι, ἀδελφὸσ μὲν ὢν τοῦ πατρὸσ αὐτῶν, πατὴρ δ’ ἐμόσ, θεῖοσ δὲ αὐτοῖσ καὶ πάπποσ.

καὶ εἰ μηδένα ἀνθρώπων ᾐσχύνου, τοὺσ θεοὺσ ἐχρῆν σε, φησί, δεδιέναι, ὃσ ἔλαβεσ μέν, ὅτ’ ἐκεῖνοσ ἐξέπλει, πέντε τάλαντα παρ’ αὐτοῦ παρακαταθήκην, καὶ περὶ τούτων ἐγὼ θέλω τοὺσ παῖδασ παραστησαμένη καὶ τούτουσ καὶ τοὺσ ὕστερον ἐμαυτῇ γενομένουσ ὀμόσαι, ὅπου ἂν οὗτοσ λέγῃ· καίτοι οὐχ οὕτωσ ἐγώ εἰμι ἀθλία οὐδ’ οὕτω περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι χρήματα ὥστ’ ἐπιορκήσασα κατὰ τῶν παίδων τῶν ἐμαυτῆσ τὸν βίον καταναλίσκειν, ἀδίκωσ δὲ ἀφελέσθαι τὴν τοῦ πατρὸσ οὐσίαν.

ἔτι τοίνυν ἐξήλεγχεν αὐτὴ ἑπτὰ τάλαντα κεκομισμένον ναυτικὰ καὶ τετρακισχιλίασ δραχμὰσ καὶ τούτων τὰ γράμματ’ ἀπέδειξεν. ἐν γὰρ τῇ διοικίσει, ὅτ’ ἐκ Κολλυτοῦ διῳκίζετο εἰσ τὴν Φαίδρου οἰκίαν, τοὺσ παῖδασ ἐπιτυχόντασ ἐκβεβλημένῳ βιβλίῳ ἐνεγκεῖν πρὸσ αὐτήν.

ἀπέφηνε δ’ αὐτὸν ἑκατὸν μνᾶσ κεκομισμένον ἐγγείῳ ἐπὶ τόκῳ δεδανεισμένασ καὶ ἑτέρασ δισχιλίασ δραχμὰσ καὶ ἔπιπλα πολλοῦ ἄξια, φοιτᾶν δὲ καὶ σῖτον αὐτοῖσ ἐκ Χερρονήσου καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτόν. ἔπειτα σὺ ἐτόλμησασ, ἔφη, εἰπεῖν, ἔχων τοσαῦτα χρήματα, ὡσ δισχιλίασ δραχμὰσ ὁ τούτων πατὴρ κατέλιπε καὶ τριάκοντα στατῆρασ; ἅ περ ἐμοὶ καταλειφθέντα ἐκείνου τελευτήσαντοσ ἐγώ σοι ἔδωκα· καὶ ἐκβάλλειν τούτουσ ἠξίωκασ θυγατριδοῦσ ὄντασ ἐκ τῆσ οἰκίασ τῆσ αὑτῶν ἐν τριβωνίοισ, ἀνυποδήτουσ, οὐ μετὰ ἀκολούθου, οὐ μετὰ στρωμάτων, οὐ μετὰ ἱματίων, οὐ μετὰ τῶν ἐπίπλων, ἃ ὁ πατὴρ αὐτοῖσ κατέλιπεν, οὐδὲ μετὰ τῶν παρακαταθηκῶν, ἃσ ἐκεῖνοσ παρὰ σοὶ κατέθετο.

καὶ νῦν τοὺσ μὲν ἐκ τῆσ μητρυιᾶσ τῆσ ἐμῆσ παιδεύεισ ἐν πολλοῖσ χρήμασιν εὐδαίμονασ ὄντασ καὶ ταῦτα μὲν καλῶσ ποιεῖσ, τοὺσ δ’ ἐμοὺσ ἀδικεῖσ, οὓσ ἀτίμουσ ἐκ τῆσ οἰκίασ ἐκβαλὼν ἀντὶ πλουσίων πτωχοὺσ ἀποδεῖξαι προθυμεῖ. καὶ ἐπὶ τοιούτοισ ἔργοισ οὔτε τοὺσ θεοὺσ φοβεῖ οὔτε ἐμὲ τὴν συνειδυῖαν αἰσχύνῃ οὔτε τοῦ ἀδελφοῦ μέμνησαι, ἀλλὰ πάντασ ἡμᾶσ περὶ ἐλάττονοσ ποιεῖ χρημάτων. τότε μὲν οὖν, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, πολλῶν καὶ δεινῶν ὑπὸ τῆσ γυναικὸσ ῥηθέντων οὕτω διετέθημεν πάντεσ οἱ παρόντεσ ὑπὸ τῶν τούτῳ πεπραγμένων καὶ τῶν λόγων τῶν ἐκείνησ, ὁρῶντεσ μὲν τοὺσ παῖδασ οἱᾶ ἦσαν πεπονθότεσ, ἀναμιμνησκόμενοι δὲ τοῦ ἀποθανόντοσ, ὡσ ἀνάξιον τῆσ οὐσίασ τὸν ἐπίτροπον κατέλιπεν, ἐνθυμούμενοι δέ, ὡσ χαλεπὸν ἐξευρεῖν ὅτῳ χρὴ περὶ τῶν ἑαυτοῦ πιστεῦσαι· ὥστε, ὧ ἄνδρεσ δικασταί, μηδένα τῶν παρόντων δύνασθαι φθέγξασθαι, ἀλλὰ καὶ δακρύοντασ μὴ ἧττον τῶν πεπονθότων ἀπιόντασ οἴχεσθαι σιωπῇ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION