Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 50

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 50)

τὰ δ’ αὐτὰ καὶ Νωμεντανοῖσ διανοηθεῖσι τῶν αὐτῶν τυχεῖν ἐξεγένετο. καὶ γὰρ οὗτοι λῃστήρια πέμποντεσ ἐπὶ τοὺσ Ῥωμαίων ἀγροὺσ πολέμιοι κατέστησαν αὐτοῖσ ἐκ τοῦ προφανοῦσ ταῖσ Λατίνων πεποιθότεσ συμμαχίαισ· στρατεύσαντοσ δ’ ἐπ’ αὐτοὺσ Ταρκυνίου καὶ τῆσ Λατίνων ἐπικουρίασ ὑστεριζούσησ οὐχ οἱοῖ́ τε ὄντεσ αὐτοὶ πρὸσ τοσαύτην δύναμιν ἀντέχειν, ἱκετηρίασ ἀναλαβόντεσ ἐξῆλθον ἐκ τῆσ πόλεωσ καὶ παρέδοσαν ἑαυτούσ.

οἱ δὲ τὴν καλουμένην Κολλατίαν κατοικοῦντεσ ἐπειράθησαν μὲν ἐλθεῖν διὰ μάχησ πρὸσ τὰσ Ῥωμαίων δυνάμεισ καὶ προῆλθον ἔξω τῆσ πόλεωσ, ἐν ἁπάσαισ δὲ ταῖσ συμπλοκαῖσ ἐλαττούμενοι καὶ πληγὰσ πολλὰσ λαμβάνοντεσ ἠναγκάσθησαν πάλιν εἰσ τὸ τεῖχοσ καταφυγεῖν καὶ διεπέμποντο πρὸσ τὰσ Λατίνων πόλεισ αἰτούμενοι συμμαχίαν.

ἐποιοῦντο, παραδοῦναι τὴν πόλιν ἠναγκάσθησαν σὺν χρόνῳ.

οὐ μέντοι τῆσ αὐτῆσ μετριότητοσ ἔτυχον, ἧσ Νωμεντανοί τε καὶ Κρουστομερῖνοι, ἀλλ’ ὅπλά τε ὁ βασιλεὺσ ἀφείλετο καὶ εἰσ χρήματα ἐζημίωσε καὶ φρουρὰν κατέλιπεν ἐν τῇ πόλει τὴν ἱκανὴν ἄρχειν τε αὐτῶν ἔταξε τὴν ἀνυπεύθυνον ἀρχὴν διὰ βίου Ταρκύνιον Ἄρροντα τὸν ἴδιον ἀδελφιδοῦν, ὃσ μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ τε πατρὸσ Ἄρροντοσ καὶ τοῦ πάππου Δημαράτου γενόμενοσ οὔτε τῶν πατρῴων οὔτε τῶν τοῦ πάππου χρημάτων τὴν προσήκουσαν ἐκληρονόμησε μοῖραν καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν Ἠγέριοσ ἐπωνομάσθη.

τοὺσ γὰρ ἀπόρουσ καὶ πτωχοὺσ οὕτωσ ὀνομάζουσι Ῥωμαῖοι. ἐξ οὗ δὲ παρέλαβε τὴν ἐκείνησ τῆσ πόλεωσ ἐπιμέλειαν αὐτόσ τε Κολλατῖνοσ ἐπεκλήθη καὶ πάντεσ οἱ ἀπ’ ἐκείνου γενόμενοι. μετὰ δὲ τὴν Κολλατίασ παράδοσιν ἐπὶ τὸν καλούμενον Κορνίκολον ὁ βασιλεὺσ ἐστράτευσεν·

ἦν δὲ κἀκείνη τοῦ Λατίνων ἔθνουσ ἡ πόλισ. λεηλατήσασ δὲ τὴν χώραν αὐτῶν κατὰ πολλὴν ἄδειαν οὐδενὸσ ὑπὲρ αὐτῆσ ἀμυνομένου πρὸσ αὐτὴν στρατεύεται τὴν πόλιν προκαλούμενοσ τοὺσ ἄνδρασ εἰσ φιλίαν· οὐ βουλομένων δὲ αὐτῶν εἰσ διαλλαγὰσ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τοῦ τείχουσ τῇ ἐχυρότητι πεποιθότων καὶ συμμαχίασ πολλαχόθεν ἥξειν οἰομένων, περὶ πάντα τὸν κύκλον τῆσ πόλεωσ τὴν δύναμιν περιστήσασ ἐτειχομάχει.

οἱ δὲ Κορνικολανοὶ πολὺν μὲν χρόνον ἀνδρείωσ ἀπομαχόμενοι πολλὰσ τοῖσ προσβαλοῦσι πληγὰσ ἔδωκαν, κάμνοντεσ δὲ τῇ συνεχείᾳ τῶν πόνων καὶ οὐδὲ τὴν αὐτὴν ἔτι γνώμην ἅπαντεσ φυλάττοντεσ ̔τοῖσ μὲν γὰρ ἐδόκει παραδιδόναι τὴν πόλιν, τοῖσ δὲ μέχρι παντὸσ ἀντέχειν’ δι’ αὐτὸ τὸ στασιάζειν μάλιστα καταπονούμενοι κατὰ κράτοσ ἑάλωσαν.

τὸ μὲν οὖν κράτιστον αὐτῶν μέροσ ἐν τῇ καταλήψει τῆσ πόλεωσ μαχόμενον διεφθάρη, τὸ δὲ ἀγεννὲσ καὶ διὰ τοῦτο σωθὲν ἐν ἀνδραπόδων ἐπράθη λόγῳ γυναιξὶν ὁμοῦ καὶ τέκνοισ, ἡ δὲ πόλισ αὐτῶν διαρπασθεῖσα ὑπὸ τῶν κεκρατηκότων ἐνεπρήσθη.

ἐφ’ οἷσ οἱ Λατῖνοι χαλεπῶσ φέροντεσ ἐψηφίσαντο κοινῇ στρατιὰν ἐπὶ Ῥωμαίουσ ἐξαγαγεῖν καὶ παρασκευασάμενοι πολλὴν δύναμιν εἰσ τὴν κρατίστην χώραν αὐτῶν ἐνέβαλον, ἐξ ἧσ αἰχμαλώτουσ τε πολλοὺσ ἀπήγαγον καὶ λείασ ἐγένοντο μεγάλησ κύριοι.

βασιλεὺσ δὲ Ταρκύνιοσ ἐξῆλθε μὲν ἐπ’ αὐτοὺσ τὴν εὔζωνόν τε καὶ ἐν ἑτοίμῳ δύναμιν ἐπαγόμενοσ, οὐκέτι δὲ καταλαβεῖν αὐτοὺσ φθάσασ εἰσ τὴν ἐκείνων χώραν ἐνέβαλε καὶ τὰ ὅμοια διέθηκε.

τοιαῦτα συνέβαινε πολλὰ παραλλὰξ ἑκατέροισ ἐπὶ τὰσ ὁμόρουσ χώρασ ἐκστρατευομένοισ ἐλαττώματά τε καὶ πλεονεκτήματα, μία δὲ αὐτῶν ἐκ παρατάξεωσ ἐγένετο μάχη Φιδήνησ πόλεωσ πλησίον ἁπάσαισ συμβαλόντων ταῖσ δυνάμεσιν, ἐν ᾗ πολλοὶ μὲν ἔπεσον ἀμφοτέρων, ἐνίκησαν δὲ Ῥωμαῖοι καὶ τοὺσ Λατίνουσ ἠνάγκασαν λιπόντασ τὸν χάρακα νύκτωρ εἰσ τὰσ ἑαυτῶν πόλεισ ἀπελθεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION