Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 32

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 32)

μετὰ δὲ τοῦτον τὸν πόλεμον ἕτεροσ ἀνέστη Ῥωμαίοισ ἐκ τοῦ Σαβίνων ἔθνουσ, ἀρχὴ δὲ αὐτοῦ καὶ πρόφασισ ἐγένετο τοιάδε· ἱερόν ἐστι κοινῇ τιμώμενον ὑπὸ Σαβίνων τε καὶ Λατίνων ἅγιον ἐν τοῖσ πάνυ θεᾶσ Φερωνείασ ὀνομαζομένησ, ἣν οἱ μεταφράζοντεσ εἰσ τὴν Ἑλλάδα γλῶσσαν οἱ μὲν Ἀνθοφόρον, οἱ δὲ Φιλοστέφανον, οἱ δὲ Φερσεφόνην καλοῦσιν· εἰσ δὴ τὸ ἱερὸν τοῦτο συνῄεσαν ἐκ τῶν περιοίκων πόλεων κατὰ τὰσ ἀποδεδειγμένασ ἑορτὰσ πολλοὶ μὲν εὐχὰσ ἀποδιδόντεσ καὶ θυσίασ τῇ θεῷ, πολλοὶ δὲ χρηματιούμενοι διὰ τὴν πανήγυριν ἔμποροί τε καὶ χειροτέχναι καὶ γεωργοί, ἀγοραί τε αὐτόθι λαμπρόταται τῶν ἐν ἄλλοισ τισὶ τόποισ τῆσ Ἰταλίασ ἀγομένων ἐγίνοντο.

εἰσ ταύτην δὲ τὴν πανήγυριν ἐλθόντασ ποτὲ Ῥωμαίων ἄνδρασ οὐκ ἀφανεῖσ Σαβῖνοί τινεσ συναρπάσαντεσ ἔδησαν καὶ τὰ χρήματα ἀφείλοντο, πρεσβείασ τε περὶ αὐτῶν ἀφικομένησ οὐδὲν ἐβούλοντο τῶν δικαίων ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ χρήματα τῶν συλληφθέντων κατεῖχον ἐγκαλοῦντεσ καὶ αὐτοὶ Ῥωμαίοισ, ὅτι τοὺσ Σαβίνων φυγάδασ ὑπεδέχοντο κατασκευάσαντεσ ἄσυλον ἱερόν, ὑπὲρ ὧν ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ δεδήλωταί μοι.

ἐκ τούτων δὴ τῶν ἐγκλημάτων εἰσ πόλεμον καταστάντεσ ἐξῄεσαν εἰσ ὕπαιθρον ἀμφότεροι δυνάμεσι πολλαῖσ, γίνεταί τε αὐτῶν ἐκ παρατάξεωσ ἀγών·

διέμενον γὰρ ἀγχωμάλωσ ἀγωνιζόμενοι καὶ διελύθησαν ὑπὸ τῆσ νυκτὸσ ἀμφίλογον καταλιπόντεσ τὸ νίκημα. ταῖσ δ’ ἑξῆσ ἡμέραισ μαθόντεσ ἀμφότεροι τῶν τε ἀπολωλότων καὶ τῶν τραυματιῶν τὸ πλῆθοσ οὐκέτι πεῖραν ἐβούλοντο ἑτέρου λαβεῖν ἀγῶνοσ, ἀλλ’ ἐκλιπόντεσ τοὺσ χάρακασ ἀπῄεσαν·

καὶ διαλιπόντεσ τὸν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον πάλιν ἐξῄεσαν ἐπ’ ἀλλήλουσ μείζονασ παρασκευασάμενοι δυνάμεισ, γίνεταί τε αὐτῶν περὶ πόλιν Ἠρητὸν ἀπὸ σταδίων ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν τῆσ Ῥώμησ ἀγών, ἐν ᾧ πολλοὺσ μὲν ἀμφοτέρων συνέβη πεσεῖν·

ἃσ ἄγουσι Ῥωμαῖοι καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ὅταν ἅπαντασ τοὺσ ἐκ γῆσ συγκομίσωσι καρπούσ, καὶ τὸν τῶν Σαλίων καλουμένων διπλασιάσειν ἀριθμόν.

δεδήλωκα λόγῳ.

μετὰ δὲ τὴν εὐχὴν ταύτην θάρσοσ τι καταλαμβάνει τοὺσ Ῥωμαίουσ καὶ ὥσπερ ἀκμῆτεσ εἰσ κάμνοντασ ὠσάμενοι διασπῶσι τὰσ τάξεισ αὐτῶν περὶ δείλην ὀψίαν ἤδη καὶ ἀναγκάζουσι τοὺσ πρωτοστάτασ ἄρξαι φυγῆσ, ἀκολουθήσαντέσ τε αὐτοῖσ φεύγουσιν ἐπὶ τὸν χάρακα καὶ περὶ τὰσ τάφρουσ πολλῷ πλείονασ καταβαλόντεσ, οὐδ’ οὕτωσ ἀπετράποντο, ἀλλὰ παραμείναντεσ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα καὶ τοὺσ ἀπὸ τοῦ ἐρύματοσ μαχομένουσ ἀνείρξαντεσ ἐκράτησαν τῆσ παρεμβολῆσ. μετὰ δὲ τοῦτο τὸ ἔργον·

ὅσην ἐβούλοντο τῆσ τῶν Σαβίνων λεηλατήσαντεσ, ὡσ οὐδεὶσ αὐτοῖσ οὐκέτι περὶ τῆσ χώρασ ἐξῄει μαχησόμενοσ, ἀπῄεσαν ἐπ’ οἴκου. ἀπὸ ταύτησ τῆσ μάχησ τὸν τρίτον κατήγαγε θρίαμβον ὁ βασιλεύσ, καὶ μετ’ οὐ πολὺ πρεσβευσαμένοισ τοῖσ Σαβίνοισ καταλύεται τὸν πόλεμον αἰχμαλώτουσ τε παρ’ αὐτῶν κομισάμενοσ, οὓσ ἐτύγχανον εἰληφότεσ ἐν ταῖσ προνομαῖσ, καὶ αὐτομόλουσ βοσκημάτων τε καὶ ὑποζυγίων καὶ τῶν ἄλλων χρημάτων ὅσα τοὺσ γεωργοὺσ ἀφείλοντο, ἣν ἔταξεν ἡ βουλὴ τῶν Ῥωμαίων ζημίαν τιμησαμένη τὰσ βλάβασ πρὸσ ἀργύριον, ἀναπράξασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION