Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 28

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 28)

ἄνδρεσ Ῥωμαῖοί τε καὶ ἄλλοι φίλοι καὶ σύμμαχοι, τοὺσ μὲν ἐκ τοῦ φανεροῦ τολμήσαντασ εἰσ πόλεμον ἡμῖν καταστῆναι Φιδηναίουσ καὶ τοὺσ συμμάχουσ αὐτῶν ἐτιμωρησάμεθα σὺν θεοῖσ, καὶ δυεῖν θάτερον ἢ παύσονται τὸ λοιπὸν ἐνοχλοῦντεσ ἡμῖν ἢ δίκασ τίσουσιν ἔτι τούτων χείρονασ. ἡμῶν ποιήσοντεσ, ἐγκατέλιπον δὲ τὸ πρὸσ ἡμᾶσ πιστὸν καὶ μετὰ τῶν πολεμίων ἀπορρήτουσ ποιησάμενοι συνθήκασ διαφθεῖραι πάντασ ἡμᾶσ ἐπεβάλοντο.

πολὺ γὰρ οὗτοι κακίουσ τῶν ἐκ τοῦ φανεροῦ πολεμίων εἰσὶ καὶ μείζονοσ τιμωρίασ ἄξιοι·

τοὺσ μὲν γὰρ καὶ φυλάξασθαι ῥᾴδιον τοῖσ ἐπιβουλευομένοισ καὶ συμπλακέντασ ὡσ ἐχθροὺσ ἀμύνασθαι δυνατόν, φίλουσ δ’ ἐχθρῶν ἔργα ποιοῦντασ οὔτε φυλάξασθαι ῥᾴδιον οὔτε ἀμύνασθαι τοῖσ προκαταληφθεῖσι δυνατόν. οὗτοι δ’ εἰσὶν οἱ πεμφθέντεσ ἡμῖν ὑπὸ τῆσ Ἀλβανῶν πόλεωσ ἐπὶ δόλῳ σύμμαχοι κακὸν μὲν οὐθὲν ὑφ’ ἡμῶν παθόντεσ, ἀγαθὰ δὲ πολλὰ καὶ μεγάλα. ἄποικοι μὲν γὰρ αὐτῶν ὄντεσ οὐθὲν τῆσ τούτων ἀρχῆσ παρασπάσαντεσ ἰδίαν ἰσχὺν καὶ δύναμιν ἀπὸ τῶν ἰδίων πολέμων ἐκτησάμεθα, ἔθνεσι δὲ μεγίστοισ καὶ πολεμικωτάτοισ ἐπιτειχίσαντεσ τὴν ἡμῶν αὐτῶν πόλιν πολλὴν ἀσφάλειαν τούτοισ τοῦ τε ἀπὸ Τυρρηνῶν καὶ ἀπὸ Σαβίνων πολέμου παρειχόμεθα·

ἁπάντων μάλιστα χαίρειν αὐτοὺσ ἔδει καὶ σφαλλομένησ μηδὲν ἐνδεέστερον ἢ περὶ τῆσ αὐτῶν ἄχθεσθαι.

οἱ δὲ ἄρα φθονοῦντεσ οὐχ ἡμῖν μόνον τῶν ἀγαθῶν ἀλλὰ καὶ ἑαυτοῖσ τῆσ δι’ ἡμᾶσ εὐτυχίασ διετέλουν καὶ τελευτῶντεσ ὡσ οὐκέτι κατέχειν τὴν ὕπουλον ἔχθραν ἐδύναντο πόλεμον ἡμῖν προεῖπον.

μαθόντεσ δ’ ἡμᾶσ εὖ πρὸσ τὸν ἀγῶνα παρεσκευασμένουσ, ὡσ οὐθὲν οἱοῖ́τ’ ἦσαν ἐργάσασθαι κακόν, εἰσ διαλλαγὰσ ἐκάλουν καὶ φιλίαν καὶ τὸ περὶ τῆσ ἡγεμονίασ νεῖκοσ ἐν τρισὶν ἀφ’ ἑκατέρασ πόλεωσ σώμασιν ἠξίουν κριθῆναι. ἐδεξάμεθα καὶ ταύτασ τὰσ προκλήσεισ καὶ νικήσαντεσ τῇ μάχῃ τὴν πόλιν αὐτῶν ἔσχομεν ὑποχείριον. φέρε δὴ τί μετὰ ταῦτα ἐποιήσαμεν;

κατεστησάμεθα, τούτων μὲν οὐδὲν ἠξιώσαμεν ποιῆσαι, τῷ δ’ εὐσεβεῖ μᾶλλον ἢ τῷ ἀσφαλεῖ τῆσ ἀρχῆσ ἐπετρέψαμεν καὶ τὸ εὐπρεπὲσ τὸ πρὸσ ἅπαντασ τοῦ λυσιτελοῦντοσ ἡμῖν αὐτοῖσ ἰδίᾳ κρεῖττον ἡγησάμενοι συνεχωρήσαμεν αὐτοῖσ ἅπαντα τὰ σφέτερα καρποῦσθαι, Μέττιον δὲ Φουφέττιον, ὃν αὐτοὶ τῇ μεγίστῃ ἀρχῇ ἐκόσμησαν, ὡσ δὴ κράτιστον Ἀλβανῶν διοικεῖν τὰ κοινὰ μέχρι τοῦ παρόντοσ εἰάσαμεν.

ἀνθ’ ὧν τίνασ ἡμῖν χάριτασ ἀπέδοσαν, ἡνίκα μᾶλλον φίλων τε καὶ συμμάχων εὐνοίασ ἔδει, ἀκούσατε·

ἀπορρήτουσ ποιησάμενοι συνθήκασ πρὸσ τοὺσ κοινοὺσ πολεμίουσ, ὡσ ἐν τῷ ἀγῶνι συνεπιθησόμενοι ἡμῖν μετ’ αὐτῶν, ἐπειδὴ πλησίον ἀλλήλων ἐγινόμεθα καταλιπόντεσ τὴν τάξιν ἐφ’ ἣν ἐτάχθησαν ᾤχοντο πρὸσ τὰ πλησίον ὄρη δρόμῳ προκαταλαβέσθαι σπεύδοντεσ τὰ ὀχυρά. τὸ κωλῦον ἦν ἅπαντασ ἡμᾶσ ἀπολωλέναι κυκλωθέντασ ὑπό τε πολεμίων καὶ φίλων, καὶ τοὺσ πολλοὺσ τῆσ πόλεωσ ἡμῶν ἀγῶνασ, οὓσ ὑπὲρ τῆσ ἡγεμονίασ ἠγωνισάμεθα, ἐν ἡμέρᾳ διαφθαρῆναι μιᾷ.

τὸν οἴκτιστον τρόπον ἡμᾶσ ἐπεχείρησαν ἀπολέσαι τοὺσ ἀποίκουσ τε καὶ εὐεργέτασ, οἱ κτίσται μετὰ τῶν ἐχθίστων τε καὶ πολεμιωτάτων στάντεσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION