Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 22

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 22)

μετὰ δὲ τὴν μάχην τῶν τριδύμων Ῥωμαῖοι μὲν οἱ τότε ὄντεσ ἐπὶ στρατοπέδου ταφὰσ ποιησάμενοι λαμπρὰσ τῶν ἀποθανόντων ἐν οἷσ ἔπεσον χωρίοισ καὶ θύσαντεσ τἀπινίκια τοῖσ θεοῖσ ἐν εὐπαθείαισ ἦσαν, Ἀλβανοὶ δὲ ἀχθόμενοι τοῖσ συμβεβηκόσι καὶ τὸν ἡγεμόνα δι’ αἰτίασ ἔχοντεσ, ὡσ κακῶσ ἐστρατηγηκότα, ἄσιτοί τε οἱ πολλοὶ καὶ ἀθεράπευτοι τὴν ἑσπέραν ἐκείνην διετέλεσαν. ἐπὶ τῆσ αὐτῆσ ἀρχῆσ κατασχὼν ἄλλο τε οὐδὲν τῶν πολιτικῶν μεθαρμοσάμενοσ οὐδὲ κινήσασ ἀπῆγεν ἐπ’ οἴκου τὴν δύναμιν.

καταγαγόντι δὲ αὐτῷ τὸν ψηφισθέντα ὑπὸ τῆσ βουλῆσ θρίαμβον καὶ τὰ πολιτικὰ πράττειν ἀρξαμένῳ προσέρχονται τῶν πολιτῶν ἄνδρεσ οὐκ ἀφανεῖσ τὸν Ὁράτιον ἄγοντεσ ὑπὸ δίκην, ὡσ οὐ καθαρὸν αἵματοσ ἐμφυλίου διὰ τὸν τῆσ ἀδελφῆσ φόνον·

καὶ καταστάντεσ μακρὰν διεξῆλθον δημηγορίαν τοὺσ νόμουσ παρεχόμενοι τοὺσ οὐκ ἐῶντασ ἄκριτον ἀποκτείνειν οὐθένα καὶ τὰ παρὰ τῶν θεῶν ἁπάντων μηνίματα ταῖσ μὴ κολαζούσαισ πόλεσι τοὺσ ἐναγεῖσ διεξιόντεσ. ὁ δὲ πατὴρ ἀπελογεῖτο περὶ τοῦ μειρακίου κατηγορῶν τῆσ θυγατρὸσ καὶ τιμωρίαν οὐ φόνον εἶναι τὸ πραχθὲν λέγων δικαστήν τε αὑτὸν ἀξιῶν εἶναι τῶν ἰδίων κακῶν ἀμφοτέρων γενόμενον πατέρα.

συχνῶν δὲ λόγων ῥηθέντων ὑφ’ ἑκατέρων πολλὴ τὸν βασιλέα κατεῖχεν ἀμηχανία, τί τέλοσ ἐξενέγκῃ περὶ τῆσ δίκησ. ἀρὰν καὶ τὸ ἄγοσ ἀπὸ τοῦ δεδρακότοσ εἰσ τὸν ἴδιον οἶκον εἰσενέγκηται, οὔτε ὡσ ἀνδροφόνον ἀποκτεῖναι τὸν ὑπὲρ τῆσ πατρίδοσ ἑλόμενον προκινδυνεῦσαι καὶ τοσαύτησ αὐτῇ δυναστείασ γενόμενον αἴτιον ἄλλωσ τε καὶ τοῦ πατρὸσ ἀπολύοντοσ αὐτὸν τῆσ αἰτίασ, ᾧ τὴν περὶ τῆσ θυγατρὸσ ὀργὴν ἥ τε φύσισ ἀπεδίδου πρώτῳ καὶ ὁ νόμοσ.

ἀπορούμενοσ δὲ τί χρήσεται τοῖσ πράγμασι τελευτῶν κράτιστον εἶναι διέγνω τῷ δήμῳ τὴν διάγνωσιν ἐπιτρέπειν.

γενόμενοσ δὲ θανατηφόρου κρίσεωσ τότε πρῶτον ὁ Ῥωμαίων δῆμοσ κύριοσ τῇ γνώμῃ τοῦ πατρὸσ προσέθετο καὶ ἀπολύει τοῦ φόνου τὸν ἄνδρα· οὐ μὴν ὅ γε βασιλεὺσ ἀποχρῆν ἔλεγε τοῖσ βουλομένοισ τὰ προσ τοὺσ θεοὺσ ὅσια φυλάττειν τὴν ὑπ’ ἀνθρώπων συντελεσθεῖσαν ὑπὲρ αὐτοῦ κρίσιν, ἀλλὰ μεταπεμψάμενοσ τοὺσ ἱεροφάντασ ἐκέλευσεν ἐξιλάσασθαι θεούσ τε καὶ δαίμονασ καὶ καθῆραι τὸν ἄνδρα οἷσ νόμοσ τοὺσ ἀκουσίουσ φόνουσ ἁγνίζεσθαι καθαρμοῖσ. κἀκεῖνοι βωμοὺσ ἱδρυσάμενοι δύο τὸν μὲν Ἥρασ, ἣ λέλογχεν ἐπισκοπεῖν ἀδελφάσ, τὸν δ’ ἕτερον ἐπιχωρίου θεοῦ τινοσ ἢ δαίμονοσ Ιἀνοῦ λεγομένου κατὰ τὴν ἐπιχώριον γλῶτταν, ἐπωνύμου δὲ Κορατίων τῶν ἀναιρεθέντων ἀνεψιῶν ὑπὸ τοῦ ἀνδρόσ, καὶ θυσίασ τινὰσ ἐπ’ αὐτοῖσ ποιήσαντεσ τοῖσ τε ἄλλοισ καθαρμοῖσ ἐχρήσαντο καὶ τελευτῶντεσ ὑπήγαγον τὸν Ὁράτιον ὑπὸ ζυγόν.

ἔστι δὲ Ῥωμαίοισ νόμιμον, ὅταν πολεμίων παραδιδόντων τὰ ὅπλα γένωνται κύριοι, δύο καταπήττειν ξύλα ὀρθὰ καὶ τρίτον ἐφαρμόττειν αὐτοῖσ ἄνωθεν πλάγιον, ἔπειθ’ ὑπάγειν τοὺσ αἰχμαλώτουσ ὑπὸ ταῦτα καὶ διελθόντασ ἀπολύειν ἐλευθέρουσ ἐπὶ τὰ σφέτερα. τοῦτο καλεῖται παρ’ αὐτοῖσ ζυγόν, ᾧ καὶ οἱ τότε καθαίροντεσ τὸν ἄνδρα τελευταίῳ τῶν περὶ τοὺσ καθαρμοὺσ νομίμων ἐχρήσαντο.

ἐν ᾧ δὲ τῆσ πόλεωσ χωρίῳ τὸν ἁγνισμὸν ἐποιήσαντο πάντεσ Ῥωμαῖοι νομίζουσιν ἱερόν·

ἀπὸ Καρίνησ κάτω τοῖσ ἐπὶ τὸν Κύπριον ἐρχομένοισ στενωπόν, ἔνθα οἵ τε βωμοὶ μένουσιν οἱ τότε ἱδρυθέντεσ καὶ ξύλον ὑπὲρ αὐτῶν τέταται δυσὶ τοῖσ ἄντικρυσ ἀλλήλων τοίχοισ ἐνηρμοσμένον, ὃ γίνεται τοῖσ ἐξιοῦσιν ὑπὲρ κεφαλῆσ καλούμενον τῇ Ῥωμαϊκῇ διαλέκτῳ ξύλον ἀδελφῆσ.

τοῦτο μὲν δὴ τὸ χωρίον τῆσ συμφορᾶσ τοῦ ἀνδρὸσ μνημεῖον ἐν τῇ πόλει φυλάττεται θυσίαισ γεραιρόμενον ὑπὸ Ῥωμαίων καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτόν, ἕτερον δὲ τῆσ ἀρετῆσ ἣν ἐπεδείξατο κατὰ τὴν μάχην μαρτύριον ἡ γωνιαία στυλὶσ ἡ τῆσ ἑτέρασ παστάδοσ ἄρχουσα ἐν ἀγορᾷ, ἐφ’ ἧσ ἔκειτο τὰ σκῦλα τῶν Ἀλβανῶν τριδύμων. τὰ μὲν οὖν ὅπλα ἠφάνισται διὰ μῆκοσ χρόνου, τὴν δ’ ἐπίκλησιν ἡ στυλὶσ ἔτι φυλάττει τὴν αὐτὴν Ὁρατία καλουμένη πίλα.

ἔστι δὲ καὶ νόμοσ παρ’ αὐτοῖσ δι’ ἐκεῖνο κυρωθεὶσ τὸ πάθοσ, ᾧ καὶ εἰσ ἐμὲ χρῶνται, τιμὴν καὶ δόξαν ἀθάνατον τοῖσ ἀνδράσιν ἐκείνοισ περιτιθεὶσ ὁ κελεύων, οἷσ ἂν γένωνται τρίδυμοι παῖδεσ ἐκ τοῦ δημοσίου τὰσ τροφὰσ τῶν παίδων χορηγεῖσθαι μέχρισ ἥβησ.

θαυμαστὰσ καὶ παραδόξουσ περιπετείασ λαβόντα τοιούτου τέλουσ ἔτυχεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION