Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 21

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 21)

ἔδει δὲ ἄρα καὶ τοῦτον ἄνθρωπον ὄντα μὴ πάντα διευτυχεῖν, ἀλλ’ ἀπολαῦσαί τι τοῦ φθονεροῦ δαίμονοσ, ὃσ αὐτὸν ἐκ μικροῦ μέγαν ἐν ὀλίγῳ θεὶσ χρόνῳ καὶ εἰσ ἐπιφάνειαν θαυμαστὴν καὶ παράδοξον ἐξάρασ κατέβαλε φέρων αὐθημερὸν εἰσ ἄχαριν συμφορὰν ἀδελφοκτόνον. ὡσ γὰρ ἐγγὺσ ἐγένετο τῶν πυλῶν, ἄλλον τε ὄχλον ὁρᾷ παντοδαπὸν ἐκχεόμενον ἐκ τῆσ πόλεωσ καὶ δὴ καὶ τὴν ἀδελφὴν προστρέχουσαν·

τῶν τεθνηκότων παρ’ αὐτοῦ μαθεῖν βουλομένη τῶν εὐσχημόνων ὑπερίδοι γυναικεῖόν τι πάσχουσα.

ἡ δὲ ἄρα οὐ τοὺσ ἀδελφοὺσ ποθοῦσα τὰσ ἀσυνήθεισ ἐτόλμησεν ἐξελθεῖν ὁδούσ, ἀλλ’ ἔρωτι κρατουμένη τῶν ἀνεψιῶν ἑνόσ, ᾧ καθωμολόγητο ὑπὸ τοῦ πατρὸσ ἐπὶ γάμῳ, καὶ κρύπτουσα τὸ πάθοσ ἀπόρρητον ἐπειδὴ τῶν ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου τινὸσ ἤκουσεν ἀπαγγέλλοντοσ τὰ περὶ τὴν μάχην, οὐκέτι κατέσχεν, ἀλλ’ ἐκλιποῦσα τὴν οἰκίαν ὥσπερ αἱ μαινάδεσ ἐφέρετο πρὸσ τὰσ πύλασ οὐδὲν ἐπιστρεφομένη τῆσ ἀνακαλούσησ τε καὶ μεταδιωκούσησ τροφοῦ.

ἔξω δὲ γενομένη τῆσ πόλεωσ ὡσ τὸν ἀδελφὸν εἶδε περιχαρῆ·

τοὺσ ἐπινικίουσ ἐπικείμενον στεφάνουσ, οἷσ αὐτὸν ὁ βασιλεὺσ ἀνέδησε, καὶ τοὺσ ἑταίρουσ αὐτοῦ φέροντασ τὰ τῶν πεφονευμένων σκῦλα, ἐν οἷσ ἦν πέπλοσ ποικίλοσ, ὃν αὐτὴ μετὰ τῆσ μητρὸσ ἐξυφήνασα τῷ μνηστῆρι δῶρον εἰσ τὸν μέλλοντα γάμον ἀπεστάλκει ̔ποικίλουσ γὰρ ἔθοσ ἐστὶν ἀμφιέννυσθαι. τὰσ νύμφασ’, τοῦτον δὴ τὸν πέπλον θεασαμένη πεφυρμένον αἵματι τόν τε χιτῶνα κατερρήξατο καὶ ταῖσ χερσὶν ἀμφοτέραισ παίουσα τὸ στῆθοσ ἐθρήνει καὶ ἀνεκαλεῖτο τὸν ἀνεψιόν, ὥστε πολλὴν κατάπληξιν εἰσελθεῖν ἅπαντασ ὅσοι κατὰ τὸν αὐτὸν ἦσαν τόπον.

ἀνακλαυσαμένη δὲ τὸν μόρον τοῦ μνηστῆροσ ἀτενέσι τοῖσ ὀφθαλμοῖσ εἰσ τὸν ἀδελφὸν ὁρᾷ καὶ λέγει·

μιαρώτατε ἄνθρωπε, χαίρεισ ἀποκτείνασ τοὺσ ἀνεψιοὺσ κἀμὲ τὴν παναθλίαν ἀδελφὴν ἀποστερήσασ γάμου, ὦ δύστηνεσ3 ἀλλ’ οὐδ’ ἔλεοσ εἰσέρχεταί σε τῶν ἀπολωλότων συγγενῶν, οὓσ ἀδελφοὺσ ἐκάλεισ, ἀλλ’ ὥσπερ ἀγαθόν τι διαπεπραγμένοσ ἐξέστηκασ τῶν φρενῶν ὑπὸ τῆσ ἡδονῆσ καὶ στεφάνουσ ἐπὶ τοῖσ τοιούτοισ ἐπίκεισαι κακοῖσ τίνοσ ἔχων ψυχὴν θηρίου; κἀκεῖνοσ ὑπολαβών, φιλοῦντοσ, ἔφη, τὴν πατρίδα πολίτου καὶ τοὺσ κακῶσ αὐτῇ βουλομένουσ κολάζοντοσ, ἐάν τε ἀλλότριοι τύχωσιν αὐτῆσ ὄντεσ, ἐάν τε οἰκεῖοι·

ἐν οἷσ τίθεμαι καὶ σέ, ἥτισ ἑνὶ καιρῷ τὰ μέγιστα ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν συμβεβηκότα ἡμῖν ἐπιγνοῦσα τήν τε νίκην τῆσ πατρίδοσ, ἣν ὁ σὸσ ἀδελφὸσ ἐγὼ πάρειμι κατάγων, καὶ τὸν θάνατον τῶν ἀδελφῶν οὐκ ἐπὶ τοῖσ ἀγαθοῖσ, ὦ μιαρὰ σύ, τοῖσ κοινοῖσ τῆσ πατρίδοσ χαίρεισ οὔτ’ ἐπὶ ταῖσ συμφοραῖσ ταῖσ ἰδίαισ τῆσ οἰκίασ ἀλγεῖσ, ἀλλ’ ὑπεριδοῦσα τῶν σεαυτῆσ ἀδελφῶν τὸν τοῦ μνηστῆροσ ἀνακλαίεισ μόρον, οὐδ’ ὑπὸ τοῦ σκότουσ ἀποφθαρεῖσά που κατὰ μόνασ, ἀλλ’ ἐν τοῖσ ἁπάντων ὀφθαλμοῖσ, καί μοι τὴν ἀρετὴν καὶ τοὺσ στεφάνουσ ὀνειδίζεισ, ὦ ψευδοπάρθενε καὶ μισάδελφε καὶ ἀναξία τῶν προγόνων. ἐπειδὴ τοίνυν οὐ τοὺσ ἀδελφοὺσ πενθεῖσ, ἀλλὰ τοὺσ ἀνεψιούσ, καὶ τὸ μὲν σῶμα ἐν τοῖσ ζῶσιν ἔχεισ, τὴν δὲ ψυχὴν παρὰ τῷ νεκρῷ, ἄπιθι πρὸσ ἐκεῖνον ὃν ἀνακαλῇ καὶ μήτε τὸν πατέρα μήτε τοὺσ ἀδελφοὺσ καταίσχυνε.

ταῦτ’ εἰπὼν οὐκ ἐφύλαξεν ἐν τῷ μισοπονήρῳ τὸ μέτριον, ἀλλ’ ὡσ εἶχεν ὀργῆσ ὠθεῖ διὰ τῶν πλευρῶν αὐτῆσ τὸ ξίφοσ, ἀποκτείνασ δὲ τὴν ἀδελφὴν παρῆν ὡσ τὸν πατέρα.

ἐφ’ ἡμῶν ἐξετάζειν βίουσ, ὠμὰ καὶ σκληρὰ καὶ τῆσ θηριώδουσ οὐ πολὺ ἀπέχοντα φύσεωσ, ὥστε πάθοσ οὕτω δεινὸν ὁ πατὴρ ἀκούσασ οὐχ ὅπωσ ἠγανάκτησεν, ἀλλὰ καλῶσ καὶ προσηκόντωσ ὑπέλαβε τὸ πραχθὲν ἔχειν·

ὅσ γε οὔτε εἰσ τὴν οἰκίαν εἰάσεν εἰσενεχθῆναι τὸν νεκρὸν τῆσ θυγατρὸσ οὔτ’ ἐν τοῖσ πατρῴοισ τεθῆναι μνήμασιν ἐπέτρεψεν οὔτε κηδείασ καὶ περιστολῆσ καὶ τῶν ἄλλων νομίμων μεταλαβεῖν, ἀλλ’ οἱ παριόντεσ αὐτὴν ἐρριμμένην ἐν ᾧ διεχρήσθη χωρίῳ λίθουσ ἐπιφοροῦντεσ καὶ γῆν ἐκήδευσαν ὡσ πτῶμα ἔρημον κηδομένων.

ταῦτά τε δὴ στερρὰ τοῦ ἀνδρὸσ καὶ ἔτι πρὸσ τούτοισ, ἃ μέλλω λέγειν·

ὡσ γὰρ ἐπὶ καλοῖσ τε καὶ εὐτυχέσιν ἔργοισ αὐθημερὸν ἔθυε τοῖσ πατρῴοισ θεοῖσ ἃσ εὔξατο θυσίασ καὶ τοὺσ συγγενεῖσ ἑστιάσει λαμπρᾷ τε καὶ καθάπερ ἐν ταῖσ μεγίσταισ ἑορταῖσ ὑπεδέχετο ἐλάττουσ ἡγούμενοσ τὰσ ἰδίασ συμφορὰσ τῶν κοινῶν τῆσ πατρίδοσ ἀγαθῶν. τοῦτο δ’ οὐ μόνον ὁ Ὁράτιοσ, ἀλλὰ καὶ μετ’ ἐκεῖνον ἄλλοι συχνοὶ Ῥωμαίων μνημονεύονται ποιήσαντεσ ἄνδρεσ ἐπιφανεῖσ·

λέγω δὲ τὸ θύειν καὶ στεφανηφορεῖν καὶ θριάμβουσ κατάγειν τέκνων αὐτοῖσ ἀπολωλότων ἔναγχοσ, ὅταν εὐτυχήσῃ δι’ αὐτοὺσ τὸ κοινόν·

ὑπὲρ ὧν κατὰ τοὺσ οἰκείουσ ἐρῶ καιρούσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION