Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 9

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 9)

ταῦτ’ εἰπόντοσ τοῦ Φουφεττίου παραλαβὼν τὸν λόγον ὁ τῶν Ῥωμαίων βασιλεὺσ ἔλεξε· καὶ ἡμεῖσ, ὦ Φουφέττιε, βαρεῖαν ὑπελαμβάνομεν ἡμᾶσ καταλήψεσθαι συμφοράν, εἰ δι’ αἵματοσ καὶ φόνων ἀναγκασθείημεν κρῖναι τὸν συγγενῆ πόλεμον, καὶ ὑπὸ τῶν ἱερῶν ὁπότε τὰ προπολέμια θύοιμεν ἐκωλυόμεθα ἄρχειν μάχησ· τάσ τε ἀπορρήτουσ Φιδηναίων καὶ Οὐιεντανῶν συνωμοσίασ, ἃσ ἐπ’ ἀμφοτέροισ ἡμῖν συνώμοσαν, ὀλίγῳ πρότερον σοῦ πεπύσμεθα παρὰ τῶν ἐκεῖθεν ξένων καὶ οὐκ ἀφύλακτοι πρὸσ αὐτάσ ἐσμεν, ἀλλ’ ὡσ παθεῖν τε μηδὲν αὐτοὶ κακὸν κἀκείνουσ τιμωρήσασθαι τῆσ ἐπιβουλῆσ ἀξίωσ παρεσκευάσμεθα, οὐχ ἧττόν τε σοῦ καταλύσασθαι τὸν πόλεμον ἀμαχητὶ μᾶλλον ἢ διὰ τῶν ὅπλων ἐβουλόμεθα. πρότεροι δὲ πρεσβεύεσθαι περὶ διαλλαγῶν οὐκ ἠξιοῦμεν, ἐπείπερ οὐδ’ ἤρξαμεν αὐτοὶ πρότεροι τοῦ πολέμου, ἄρξαντασ δὲ ἠμυνάμεθα.

ἀλλὰ τὰσ κρατίστασ τε καὶ μεγαλοψυχοτάτασ δεχόμεθα πᾶν ἀδίκημα καὶ πᾶν ἁμάρτημα τῆσ Ἀλβανῶν πόλεωσ ἀφιέντεσ, εἰ δὴ καὶ κοινὰ χρὴ καλεῖν πόλεωσ ἁμαρτήματα, ὧν ὁ στρατηγὸσ ὑμῶν Κλοίλιοσ αἴτιοσ ἦν, ὃσ ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἡμῶν οὐ μεμπτὰσ τέτικε δίκασ τοῖσ θεοῖσ.

ἀφείσθω δὴ πᾶσα ἐγκλήματοσ ἰδίου τε καὶ κοινοῦ πρόφασισ καὶ μηδενὸσ ἔτι μνήμη τῶν παρεληλυθότων ἔστω κακῶν, ὡσ καὶ σοί, ὦ Φουφέττιε, δοκεῖ·

ἀλλ’ οὐκ ἀπόχρη τοῦτο μόνον ἡμᾶσ σκοπεῖν, ὅπωσ ἂν τὴν παροῦσαν ἔχθραν διαλυσαίμεθα πρὸσ ἀλλήλουσ, ἀλλ’ ὅπωσ μηδ’ αὖθίσ ποτε πολεμήσομεν ἔτι δεῖ παρασκευάσασθαι· οὐ γὰρ ἀναβολὰσ ποιησόμενοι τῶν κακῶν συνεληλύθαμεν, ἀλλ’ ἀπαλλαγάσ. τίσ οὖν ἡ βεβαία τοῦ πολέμου κατάλυσισ ἔσται καὶ τί παρασχόντεσ εἰσ τὰ πράγματα ἑκάτεροι νῦν τε καὶ εἰσ τὸν ἀεὶ χρόνον ἐσόμεθα φίλοι, σὺ μὲν παρέλιπεσ, ὦ Φουφέττιε, ἐγὼ δ’ ἔτι καὶ τοῦτο προσθεῖναι πειράσομαι. εἰ παύσαιντο μὲν Ἀλβανοὶ φθονοῦντεσ Ῥωμαίοισ ἐφ’ οἷσ ἔχουσιν ἀγαθοῖσ, οὐκ ἄνευ μεγάλων κινδύνων καὶ πόνων πολλῶν αὐτὰ κτησάμενοι, οὑ̓θὲν γοῦν πεπονθότεσ ὑφ’ ἡμῶν οὔτε μεῖζον οὔτε ἔλαττον κακὸν διὰ τοῦτο μισεῖτε ἡμᾶσ, ὅτι δοκοῦμεν ἄμεινον ὑμῶν πράττειν’ παύσαιντο δὲ Ῥωμαῖοι δἰ ὑποψίασ ἔχοντεσ Ἀλβανοὺσ ὡσ ἐπιβουλεύοντασ ἀεί σφισι καὶ φυλαττόμενοι καθάπερ ἐχθρούσ·

οὐ γὰρ ἂν γένοιτο βεβαίωσ φίλοσ τῷ μισοῦντι οὐδείσ.

πῶσ οὖν γενήσεται τούτων ἑκάτερον;

οὐκ ἐὰν γράψωμεν αὐτὰ ἐν ταῖσ ὁμολογίαισ οὐδ’ ἐὰν ὀμόσωμεν ἀμφότεροι καθ’ ἱερῶν, ̔μικραὶ γὰρ αὗταί γε αἱ φυλακαὶ καὶ ἀσθενεῖσ’ ἀλλ’ ἐὰν κοινὰσ ἡγησώμεθα τὰσ ἀλλήλων τύχασ. ἓν γάρ ἐστι μόνον, ὦ Φουφέττιε, λύπησ ἀνθρωπίνησ ἐπ’ ἀλλοτρίοισ ἀγαθοῖσ γινομένησ ἄκοσ, τὸ μηκέτι τοὺσ φθονοῦντασ ἀλλότρια τὰ τῶν φθονουμένων ἀγαθὰ ἡγεῖσθαι. ἵνα δὴ τοῦτο γένηται, Ῥωμαίουσ μὲν οἶμαι δεῖν εἰσ τὸ κοινὸν Ἀλβανοῖσ θεῖναι πάντα ὅσα τε νῦν ἔχουσι καὶ αὖθισ ἕξουσιν ἀγαθά, Ἀλβανοὺσ δὲ ἀγαπητῶσ τὰ διδόμενα δέχεσθαι καὶ γενέσθαι μάλιστα μὲν ἅπαντασ ὑμᾶσ, εἰ δὲ μή γε τοὺσ πλείστουσ τε καὶ ἀρίστουσ ὑμῶν τῆσ Ῥωμαίων πόλεωσ οἰκήτορασ.

οὐ γὰρ δὴ Σαβίνοισ μὲν καὶ Τυρρηνοῖσ καλῶσ εἶχεν ἐκλιποῦσι τὰσ ἑαυτῶν πόλεισ μεταθέσθαι τοὺσ βίουσ ὡσ ἡμᾶσ, ὑμῖν δὲ ἄρα τοῖσ συγγενεστάτοισ τὸ αὐτὸ τοῦτο γενόμενον οὐχ ἕξει καλῶσ;

εἰ δ’ οὐκ ἀξιώσετε μίαν οἰκεῖν πόλιν τὴν ἡμετέραν μεγάλην τε οὖσαν ἤδη καὶ ἔτι μᾶλλον ἐσομένην, ἀλλὰ φιλοχωρήσετε τοῖσ πατρῴοισ ἐφεστίοισ, ἐκεῖνό γέ τοι ποιήσατε·

βουλευτήριον ἓν ἀποδείξατε, ὃ τὰ συμφέροντα ὑπὲρ ἑκατέρασ βουλεύσει πόλεωσ, καὶ τὴν ἡγεμονίαν ἀπόδοτε μιᾷ τῇ κρείττονι πόλει καὶ πλείονα δυναμένῃ ποιεῖν ἀγαθὰ τὴν ἥττονα. ἐγὼ μὲν δὴ ταῦτ’ ἀξιῶ καὶ τούτων γενομένων τόθ’ ἡγοῦμαι βεβαίωσ ἡμᾶσ ἔσεσθαι φίλουσ, δύο δὲ πόλεισ οἰκοῦντασ ἰσοκορύφουσ ὥσπερ νῦν οὐδέποτε ὁμονοήσειν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION