Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 7

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 7)

ταῦτα δὴ μαθὼν ὁ Φουφέττιοσ ἔτι μᾶλλον ἔσπευσε ποιήσασθαι τὰσ διαλύσεισ, ὡσ οὐδὲ αἱρέσεωσ ἔτι τοῦ μὴ ταῦτα πράττειν σφίσι καταλειπομένησ. ἐγεγόνει δὲ καὶ τῷ βασιλεῖ τῶν Ῥωμαίων ὑπὲρ τῆσ συνωμοσίασ ταύτησ μήνυσισ παρὰ τῶν ἐκ Φιδήνησ φίλων, ὥστ’ οὐδ’ αὐτὸσ ἔτι διαμελλήσασ δέχεται τὰσ τοῦ Φουφεττίου προκλήσεισ. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον εἰσ τὸ μεταξὺ τῶν στρατοπέδων χωρίον ἐπαγόμενοι συμβούλουσ ἑκάτεροι τοὺσ φρονῆσαι τὰ δέοντα ἱκανούσ, ἀσπασάμενοι πρῶτον ἀλλήλουσ ὡσ πρότερον εἰώθεσαν καὶ φιλοφρονηθέντεσ τὰσ ἑταιρικάσ τε καὶ συγγενικὰσ φιλοφροσύνασ διελέγοντο περὶ τῶν διαλύσεων. ἤρχετο δ’ ὁ Ἀλβανὸσ πρότεροσ τοιάδε λέγων·

ἀναγκαῖον εἶναί μοι δοκεῖ τὰσ αἰτίασ πρῶτον ἐπιδεῖξαι, δἰ ὰσ ἐγὼ πρῶτοσ ἠξίωσα περὶ καταλύσεωσ τοῦ πολέμου διαλέγεσθαι, οὔτε μάχῃ κρατηθεὶσ ὑφ’ ὑμῶν οὔτ’ ἐπισιτισμοὺσ εἰσάγεσθαι κωλυόμενοσ οὔτε εἰσ ἄλλην κατακεκλεισμένοσ ἀνάγκην οὐδεμίαν, ἵνα μή με ὑπολάβητε τῆσ μὲν οἰκείασ δυνάμεωσ ἀσθένειαν κατεγνωκότα, τὴν δὲ ὑμετέραν ἰσχὺν δυσκαταγώνιστον εἶναι νομίζοντα εὐπρεπῆ ζητεῖν ἀπαλλαγὴν τοῦ πολέμου.

ἀφόρητοι γὰρ ἂν γένοισθε ὑπὸ βαρύτητοσ, εἴ τι πεισθείητε περὶ ἡμῶν τοιοῦτον, καὶ οὐθὲν ἂν τῶν μετρίων ὑπομείναιτε ποιεῖν, ὡσ κρατοῦντεσ ἤδη τῷ πολέμῳ. ἵνα δὴ μὴ τὰσ ψευδεῖσ αἰτίασ εἰκάζητε περὶ τῆσ ἐμῆσ προαιρέσεωσ, δι’ ἃσ ἀξιῶ καταλύσασθαι τὸν πόλεμον, ἀκούσατε τὰσ ἀληθεῖσ· ἐγὼ στρατηγὸσ ἀποδειχθεὶσ ὑπὸ τῆσ πατρίδοσ αὐτοκράτωρ ἅμα τῷ παραλαβεῖν τὴν ἀρχὴν ἐσκόπουν τίνεσ ἦσαν αἱ συνταράξασαι τὰσ πόλεισ ἡμῶν προφάσεισ.

φιλίαν καὶ συγγένειαν οὐ τὰ κράτιστα ἡγούμην οὔτε Ἀλβανοὺσ οὔτε ὑμᾶσ βουλεύσασθαι.

ἔτι δὲ μᾶλλον ἔγνων τοῦτο καὶ πολλὴν κατέγνων ἀμφοτέρων ἡμῶν μανίαν, ἐπειδὴ παρῆλθον ἐπὶ τὰ πράγματα καὶ πεῖραν ἐλάμβανον τῆσ ἑκάστου προαιρέσεωσ.

οὔτε γὰρ ἐν τοῖσ ἰδίοισ οὔτ’ ἐν τοῖσ κοινοῖσ συλλόγοισ ὁμονοοῦντασ ὑπὲρ τοῦ πολέμου πάντασ Ἀλβανοὺσ ἑώρων, μακρῷ δέ τινι τῶν ἐξ ἀνθρωπίνου λογισμοῦ καταλαμβανομένων χαλεπῶν τὰ δαιμόνια σημεῖα, ὁπότε χρησαίμην σφαγίοισ περὶ μάχησ, χαλεπώτερα γινόμενα πολλὴν δυσθυμίαν παρεῖχέ μοι καὶ ἀμηχανίαν. ἐνθυμούμενοσ δὴ ταῦτα τῆσ μὲν ἐπὶ τοὺσ ἀγῶνασ ὁρμῆσ ἐπέσχον, ἀναβολὰσ δὲ καὶ διατριβὰσ ἐποιούμην τοῦ πολέμου προτέρουσ ὑμᾶσ οἰόμενοσ ἄρξειν τῶν περὶ φιλίασ λόγων·

καὶ ἔδει γε, ὦ Τύλλε, τοῦτο ποιεῖν ὑμᾶσ ἀποίκουσ ὄντασ ἡμῶν καὶ μὴ περιμένειν ἑώσ ἡ μητρόπολισ ἄρξῃ.

ὅσησ γὰρ ἀξιοῦσι τιμῆσ τυγχάνειν οἱ πατέρεσ παρὰ τῶν ἐκγόνων, τοσαύτησ οἱ κτίσαντεσ τὰσ πόλεισ παρὰ τῶν ἀποίκων. ἐν ᾧ δὲ ἡμεῖσ ἐμέλλομεν καὶ παρετηροῦμεν ἀλλήλουσ, πότεροι τῶν εὐγνωμόνων ἄρξουσι λόγων, ἑτέρα τισ ἡμᾶσ ἀνάγκη κρείττων ἅπαντοσ ἀνθρωπίνου λογισμοῦ περιλαβοῦσα συνάγει·

ἣν ἐγὼ πυθόμενοσ ἔτι λανθάνουσαν ὑμᾶσ οὐκέτ’ ᾠόμην δεῖν τῆσ εὐπρεπείασ τῶν διαλλαγῶν στοχάζεσθαι. πράγματα πυρὸσ ἢ ποταμοῦ δίκην ἐμπεσών.

δημιουργοὶ δὲ τῶν ἀνοσίων βουλευμάτων εἰσὶν οἱ δυνατώτατοι Φιδηναίων τε καὶ Οὐιεντανῶν συνελθόντεσ. ὅστισ δὲ ὁ τῆσ ἐπιβουλῆσ αὐτῶν τρόποσ ἦν καὶ πόθεν εἰσ ἐμὲ ἡ τῶν ἀπορρήτων βουλευμάτων γνῶσισ ἐλήλυθεν ἀκούσατε.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION