Arrian, Anabasis, book 7, chapter 20

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 20)

Λόγοσ δὲ κατέχει ὅτι ἤκουεν Ἄραβασ δύο μόνον τιμᾶν θεούσ, τὸν Οὐρανόν τε καὶ τὸν Διόνυσον, τὸν μὲν Οὐρανὸν αὐτόν τε ὁρώμενον καὶ τὰ ἄστρα ἐν οἷ ἔχοντα τά τε ἄλλα καὶ τὸν ἥλιον, ἀφ̓ ὅτου μεγίστη καὶ φανοτάτη ὠφέλεια ἐσ πάντα ἥκει τὰ ἀνθρώπεια, Διόνυσον δὲ κατὰ δόξαν τῆσ ἐσ Ἰνδοὺσ στρατιᾶσ. οὔκουν ἀπαξιοῦν καὶ αὐτὸν τρίτον ἂν νομισθῆναι πρὸσ Ἀράβων θεόν, οὐ φαυλότερα ἔργα Διονύσου ἀποδειξάμενον, εἴπερ οὖν καὶ Ἀράβων κρατήσασ ἐπιτρέψειεν αὐτοῖσ, καθάπερ Ἰνδοῖσ, πολιτεύειν κατὰ τὰ σφῶν νόμιμα. τῆσ τε χώρασ ἡ εὐδαιμονία ὑπεκίνει αὐτόν, ὅτι ἤκουεν ἐκ μὲν τῶν λιμνῶν τὴν κασίαν γίγνεσθαι αὐτοῖσ, ἀπὸ δὲ τῶν δένδρων τὴν σμύρναν τε καὶ τὸν λιβανωτόν, ἐκ δὲ τῶν θάμνων τὸ κιννάμωμον τέμνεσθαι, οἱ λειμῶνεσ δὲ ὅτι νάρδον αὐτόματοι ἐκφέρουσι·

τό τε μέγεθοσ τῆσ χώρασ, ὅτι οὐκ ἐλάττων ἡ παράλιοσ τῆσ Ἀραβίασ ἤπερ ἡ τῆσ Ἰνδικῆσ αὐτῷ ἐξηγγέλλετο, καὶ νῆσοι αὐτῇ προσκεῖσθαι πολλαί, καὶ λιμένεσ πανταχοῦ τῆσ χώρασ ἐνεῖναι, οἱοῖ παρασχεῖν μὲν ὁρ́μουσ τῷ ναυτικῷ, παρασχεῖν δὲ καὶ πόλεισ ἐνοικισθῆναι καὶ ταύτασ γενέσθαι εὐδαίμονασ. Δύο δὲ νῆσοι κατὰ τὸ στόμα τοῦ Εὐφράτου πελάγιαι ἐξηγγέλλοντο αὐτῷ, ἡ μὲν πρώτη οὐ πρόσω τῶν ἐκβολῶν τοῦ Εὐφράτου, ἐσ ἑκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίουσ ἀπέχουσα ἀπὸ τοῦ αἰγιαλοῦ τε καὶ τοῦ στόματοσ τοῦ ποταμοῦ, μικροτέρα αὕτη καὶ δασεῖα λὑῄ παντοίᾳ·

εἶναι δὲ ἐν αὐτῇ καὶ ἱερὸν Ἀρτέμιδοσ καὶ τοὺσ οἰκήτορασ αὐτῆσ ἀμφὶ τὸ ἱερὸν τὴν δίαιταν ποιεῖσθαι· νέμεσθαί τε αὐτὴν αἰξί τε ἀγρίαισ καὶ ἐλάφοισ, καὶ ταύτασ ἀνεῖσθαι ἀφέτουσ τῇ Ἀρτέμιδι, οὐδὲ εἶναι θέμισ θήραν ποιεῖσθαι ἀπ̓ αὐτῶν, ὅτι μὴ θῦσαί τινα τῇ θεῷ ἐθέλοντα ἐπὶ τῷδε θηρᾶν μόνον·

ἐπὶ τῷδε γὰρ οὐκ εἶναι ἀθέμιτον. καὶ ταύτην τὴν νῆσον λέγει Ἀριστόβουλοσ ὅτι Ἴκαρον ἐκέλευσε καλεῖσθαι Ἀλέξανδροσ ἐπὶ τῆσ νήσου τῆσ Ἰκάρου τῆσ ἐν τῷ Αἰγαίῳ πόντῳ, ἐσ ἥντινα Ἴκαρον τὸν Δαιδάλου τακέντοσ τοῦ κηροῦ ὅτῳ προσήρτητο τὰ πτερὰ πεσεῖν λόγοσ κατέχει, ὅτι οὐ κατὰ τὰσ ἐντολὰσ τοῦ πατρὸσ πρὸσ τῇ γῇ ἐφέρετο, ἀλλὰ μετέωροσ γὰρ ὑπὸ ἀνοίασ πετόμενοσ παρέσχε τῷ ἡλίῳ θάλψαι τε καὶ ἀνεῖναι τὸν κηρόν, καὶ ἀπὸ ἑαυτοῦ τὸν Ἴκαρον τῇ τε νήσῳ καὶ τῷ πελάγει τὴν ἐπωνυμίαν ἐγκαταλιπεῖν τὴν μὲν Ἴκαρον καλεῖσθαι, τὸ δὲ Ἰκάριον.

ἡ δὲ ἑτέρα νῆσοσ ἀπέχειν μὲν ἀπὸ τοῦ στόματοσ τοῦ Εὐφράτου ἐλέγετο ὅσον πλοῦν ἡμέρασ καὶ νυκτὸσ κατ̓ οὖρον θεούσῃ νηΐ·

Τύλοσ δὲ αὐτῇ εἶναι ὄνομα· μεγάλη δὲ εἶναι καὶ οὔτε τραχεῖα ἡ πολλὴ οὔτε ὑλώδησ, ἀλλ̓ οἱά καρπούσ τε ἡμέρουσ ἐκφέρειν καὶ πάντα ὡραῖα. Ταυτὶ ἀπηγγέλθη Ἀλεξάνδρῳ τὰ μὲν πρὸσ Ἀρχίου, ὃσ ξὺν τριακοντόρῳ ἐκπεμφθεὶσ ἐπὶ κατασκοπὴν τοῦ παράπλου τοῦ ὡσ ἐπὶ τοὺσ Ἄραβασ μέχρι μὲν τῆσ νήσου τῆσ Τύλου ἦλθε, τὸ πρόσω δὲ οὐκέτι περαιωθῆναι ἐτόλμησεν·

Ἀνδροσθένησ δὲ ξὺν ἄλλῃ τριακοντόρῳ σταλεὶσ καὶ τῆσ χερρονήσου τι τῶν Ἀράβων παρέπλευσε· μακροτάτω δὲ τῶν ἐκπεμφθέντων προὐχώρησεν Ιἕρων ὁ Σολεὺσ ὁ κυβερνήτησ, λαβὼν καὶ οὗτοσ παῤ Ἀλεξάνδρου τριακόντορον. ἦν μὲν γὰρ αὐτῷ προστεταγμένον περιπλεῦσαι τὴν χερρόνησον τὴν Ἀράβων πᾶσαν ἔστε ἐπὶ τὸν κόλπον τὸν πρὸσ Αἰγύπτῳ τὸν Ἀράβιον τὸν καθ̓ Ἡρώων πόλιν·

οὐ μὴν ἐτόλμησέ γε τὸ πρόσω ἐλθεῖν, καίτοι ἐπὶ τὸ πολὺ παραπλεύσασ τὴν Ἀράβων γῆν· ἀλλ̓ ἀναστρέψασ γὰρ παῤ Ἀλέξανδρον ἐξήγγειλεν τὸ μέγεθόσ τε τῆσ χερρονήσου θαυμαστόν τι εἶναι καὶ ὅσον οὐ πολὺ ἀποδέον τῆσ Ἰνδῶν γῆσ, ἄκραν τε ἀνέχειν ἐπὶ πολὺ τῆσ μεγάλησ θαλάσσησ· ἣν δὴ καὶ τοὺσ σὺν Νεάρχῳ ἀπὸ τῆσ Ἰνδικῆσ πλέοντασ, πρὶν ἐπικάμψαι ἐσ τὸν κόλπον τὸν Περσικόν, οὐ πόρρω ἀνατείνουσαν ἰδεῖν τε καὶ παῤ ὀλίγον ἐλθεῖν διαβαλεῖν ἐσ αὐτήν, καὶ Ὀνησικρίτῳ τῷ κυβερνήτῃ ταύτῃ δοκοῦν·

ἀλλὰ Νέαρχοσ λέγει ὅτι αὐτὸσ διεκώλυσεν, ὡσ ἐκπεριπλεύσασ τὸν κόλπον τὸν Περσικὸν ἔχοι ἀπαγγεῖλαι Ἀλεξάνδρῳ ἐφ̓ οἷστισι πρὸσ αὐτοῦ ἐστάλη· οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ πλεῦσαι τὴν μεγάλην θάλασσαν ἐστάλθαι, ἀλλ̓ ἐπὶ τῷ καταμαθεῖν τὴν χώραν τὴν προσεχῆ τῇ θαλάσσῃ καὶ τοὺσ κατοικοῦντασ αὐτὴν ἀνθρώπουσ, ὁρ́μουσ τε ἐν αὐτῇ καὶ ὕδατα καὶ τὰ νόμαια τῶν ἀνδρῶν καὶ εἴ τισ ἀγαθὴ καρποὺσ ἐκφέρειν ἢ εἴ τισ κακή·

καὶ οὖν καὶ τοῦτο αἴτιον γενέσθαι ἀποσωθῆναι Ἀλεξάνδρῳ τὸν στρατόν· οὐ γὰρ ἂν σωθῆναι πλεύσαντασ ὑπὲρ τῆσ Ἀραβίασ τὰ ἔρημα, ἐφ̓ ὅτῳ καὶ ὁ Ιἕρων ἐπιστρέψαι ὀπίσω λέγεται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION