Arrian, Anabasis, book 7, chapter 14

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 14)

Ἐν Ἐκβατάνοισ δὲ θυσίαν τε ἔθυσεν Ἀλέξανδροσ, ὥσπερ αὐτῷ ἐπὶ ξυμφοραῖσ ἀγαθαῖσ νόμοσ, καὶ ἀγῶνα ἐπετέλει γυμνικόν τε καὶ μουσικόν, καὶ πότοι αὐτῷ ἐγίνοντο παρὰ τοῖσ ἑταίροισ. καὶ ἐν τούτῳ Ἡφαιστίων ἔκαμε τὸ σῶμα· ἑβδόμη τε ἡμέρα ἤδη ἦν αὐτῷ τῆσ νόσου καὶ λέγουσι τὸ μὲν στάδιον πλῆρεσ εἶναι· παίδων γὰρ ἀγὼν ἦν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γυμνικόσ· ἐπεὶ δὲ ἐξηγγέλλετο Ἀλεξάνδρῳ ὅτι κακῶσ ἔχοι Ἡφαιστίων, ὁ δὲ παῤ αὐτὸν ἐλθὼν σπουδῇ οὐκέτι ζῶντα κατέλαβεν. Ἔνθα δὴ καὶ ἄλλοι ἄλλα ἀνέγραψαν ὑπὲρ τοῦ πένθουσ τοῦ Ἀλεξάνδρου·

μέγα μὲν γενέσθαι αὐτῷ τὸ πένθοσ, πάντεσ τοῦτο ἀνέγραψαν, τὰ δὲ πραχθέντα ἐπ̓ αὐτῷ ἄλλοι ἄλλα, ὡσ ἕκαστοσ ἢ εὐνοίασ πρὸσ Ἡφαιστίωνα ἢ φθόνου εἶχεν ἢ καὶ πρὸσ αὐτὸν Ἀλέξανδρον. ὧν οἱ τὰ ἀτάσθαλα ἀναγράψαντεσ οἱ μὲν ἐσ κόσμον φέρειν μοι δοκοῦσιν οἰηθῆναι Ἀλεξάνδρῳ ὅσα ὑπεραλγήσασ ἔδρασεν ἢ εἶπεν ἐπὶ τῷ πάντων δὴ ἀνθρώπων φιλτάτῳ, οἱ δὲ ἐσ αἰσχύνην μᾶλλόν τι ὡσ οὐ πρέποντα οὔτ̓ οὖν βασιλεῖ οὔτε Ἀλεξάνδρῳ, οἱ μέν, τὸ πολὺ μέροσ τῆσ ἡμέρασ ἐκείνησ ἐρριμμένον ἐπὶ τοῦ σώματοσ τοῦ ἑταίρου ὀδύρεσθαι οὐδ̓ ἐθέλειν ἀπαλλαγῆναι, πρίν γε δὴ πρὸσ βίαν ἀπηνέχθη πρὸσ τῶν ἑταίρων·

οἱ δέ, τήν τε ἡμέραν ὅλην καὶ τὴν νύκτα ὅλην ἐρρῖφθαι ἐπὶ τῷ σώματι·

οἱ δὲ καί, τὸν ἰατρὸν Γλαυκίαν ὅτι ἐκρέμασε, καὶ τοῦτο[ν] ὡσ ἐπὶ φαρμάκῳ κακῶσ δοθέντι, οἱ δέ, ὅτι οἴνου περιεῖδεν ἐμπλησθέντα θεωρῶν αὐτόσ· καὶ κείρασθαι Ἀλέξανδρον ἐπὶ τῷ νεκρῷ τὴν κόμην τά τε ἄλλα οὐκ ἀπεικότα τίθεμαι καὶ κατὰ ζῆλον τὸν Ἀχιλλέωσ, πρὸσ ὅντινα ἐκ παιδὸσ φιλοτιμία αὐτῷ ἦν· οἱ δὲ καί, τὸ ἁρ́μα ἐφ̓ ὅτῳ τὸ σῶμα ἐφέρετο αὐτὸσ ἔστιν ὅτε ὅτι ἡνιόχει, τοῦτο οὐδαμῇ πιστὸν ἔμοιγε λέγοντεσ· ἄλλοι δέ, ὅτι καὶ τοῦ Ἀσκληπιοῦ τὸ ἕδοσ ἐν Ἐκβατάνοισ κατασκάψαι ἐκέλευσε, βαρβαρικὸν τοῦτό γε καὶ οὐδαμῇ Ἀλεξάνδρῳ πρόσφορον, ἀλλὰ τῇ Ξέρξου μᾶλλόν τι ἀτασθαλίᾳ τῇ ἐσ τὸ θεῖον καὶ ταῖσ πέδαισ ἃσ λέγουσιν ἐσ τὸν Ἑλλήσποντον καθεῖναι Ξέρξην, τιμωρούμενον δῆθεν τὸν Ἑλλήσποντον.

ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο οὐ πάντῃ ἔξω τοῦ εἰκότοσ ἀναγεγράφθαι μοι δοκεῖ, ὡσ ἐπὶ Βαβυλῶνοσ ἤλαυνεν Ἀλέξανδροσ, ἐντυχεῖν αὐτῷ κατὰ τὴν ὁδὸν πολλὰσ πρεσβείασ ἀπὸ τῆσ Ἑλλάδοσ, εἶναι δὲ δὴ ἐν τούτοισ Ἐπιδαυρίων πρέσβεισ·

καὶ τούτουσ ὧν τε ἐδέοντο ἐξ Ἀλεξάνδρου τυχεῖν καὶ ἀνάθημα δοῦναι αὐτοῖσ Ἀλέξανδρον κομίζειν τῷ Ἀσκληπιῷ, ἐπειπόντα ὅτι· καίπερ οὐκ ἐπιεικῶσ κέχρηταί μοι ὁ Ἀσκληπιόσ, οὐ σώσασ μοι τὸν ἑταῖρον ὅντινα ἴσον τῇ ἐμαυτοῦ κεφαλῇ ἦγον. ἐναγίζειν τε ὅτι ἀεὶ ὡσ ἡρ́ωϊ ἐκέλευεν Ἡφαιστίωνι, τοῦτο μὲν πρὸσ τῶν πλείστων ἀναγέγραπται· οἱ δὲ λέγουσιν ὅτι καὶ εἰσ Ἄμμωνοσ ἔπεμψεν ἐρησομένουσ τὸν θεὸν εἰ καὶ ὡσ θεῷ θύειν συγχωρεῖ Ἡφαιστίωνι, τὸν δὲ οὐ ξυγχωρῆσαι.

Ἐκεῖνα δὲ πρὸσ πάντων ξυμφωνούμενα, ἐσ τρίτην ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ Ἡφαιστίωνοσ ἡμέραν μήτε σίτου γεύσασθαι Ἀλέξανδρον μήτε τινὰ θεραπείαν ἄλλην θεραπεῦσαι τὸ σῶμα, ἀλλὰ κεῖσθαι γὰρ ἢ ὀδυρόμενον ἢ πενθικῶσ σιγῶντα·

καὶ πυρὰν κελεῦσαι αὐτῷ ἑτοιμάζεσθαι ἐν Βαβυλῶνι ἀπὸ ταλάντων μυρίων, οἱ δὲ καὶ πλειόνων ἀνέγραψαν· καὶ ὅτι πένθοσ ποιεῖσθαι περιηγγέλη κατὰ πᾶσαν τὴν χώραν τὴν βάρβαρον·

καὶ ὅτι πολλοὶ τῶν ἑταίρων τῶν Ἀλεξάνδρου ἐσ θεραπείαν τὴν ἐκείνου σφᾶσ τε αὐτοὺσ καὶ τὰ ὅπλα Ἡφαιστίωνι ἀνέθεσαν ἀποθανόντι· πρῶτον δὲ Εὐμενῆ ἄρξαι τοῦ σοφίσματοσ, ὅντινα ὀλίγῳ πρόσθεν ἔφαμεν ὅτι διηνέχθη πρὸσ Ἡφαιστίωνα· καὶ τοῦτο δὲ δρᾶσαι, τῷ Ἀλεξάνδρῳ ὡσ μὴ ἐφήδεσθαι δοκοίη τελευτήσαντι Ἡφαιστίωνι. οὔκουν οὐδὲ ἄλλον τινὰ ἔταξεν ἀντὶ Ἡφαιστίωνοσ χιλίαρχον ἐπὶ τῇ ἵππῳ τῇ ἑταιρικῇ Ἀλέξανδροσ, ὡσ μὴ ἀπόλοιτο τὸ ὄνομα τοῦ Ἡφαιστίωνοσ ἐκ τῆσ τάξεωσ, ἀλλὰ Ἡφαιστίωνόσ τε ἡ χιλιαρχία ἐκαλεῖτο καὶ τὸ σημεῖον αὐτῆσ ἡγεῖτο τὸ ἐξ Ἡφαιστίωνοσ πεποιημένον.

ἀγῶνά τε ἐπενόει ποιῆσαι γυμνικόν τε καὶ μουσικὸν πλήθει τε τῶν ἀγωνιζομένων καὶ τῇ εἰσ αὐτὸν χορηγίᾳ πολύ τι τῶν ἄλλων τῶν πρόσθεν ἀριδηλότερον· τρισχιλίουσ γὰρ ἀγωνιστὰσ τοὺσ σύμπαντασ παρεσκεύασε. καὶ οὗτοι ὀλίγον ὕστερον ἐπ̓ Ἀλεξάνδρου τῷ τάφῳ λέγουσιν ὅτι ἠγωνίσαντο.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION