Arrian, Anabasis, book 7, chapter 11

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 11)

Ταῦτα εἰπὼν κατεπήδησέ τε ἀπὸ τοῦ βήματοσ ὀξέωσ καὶ ἐσ τὰ βασίλεια παρελθὼν οὔτε ἐθεράπευσε τὸ σῶμα οὔτε τῳ ὤφθη τῶν ἑταίρων· ἀλλ̓ οὐδὲ ἐσ τὴν ὑστεραίαν ὤφθη. τῇ τρίτῃ δὲ καλέσασ εἴσω τῶν Περσῶν τοὺσ ἐπιλέκτουσ τάσ τε ἡγεμονίασ αὐτοῖσ τῶν τάξεων διένειμε καὶ ὅσουσ συγγενεῖσ ἀπέφηνε, τούτοισ δὲ νόμιμον ἐποίησε φιλεῖν αὐτὸν μόνοισ. οἱ δὲ Μακεδόνεσ ἔν τε τῷ παραυτίκα ἀκούσαντεσ τῶν λόγων ἐκπεπληγμένοι σιγῇ ἔμενον αὐτοῦ πρὸσ τῷ βήματι οὐδέ τισ ἠκολούθησε τῷ βασιλεῖ ἀπαλλαττομένῳ ὅτι μὴ οἱ ἀμφ̓ αὐτὸν ἑταῖροί τε καὶ οἱ σωματοφύλακεσ, οἱ δὲ πολλοὶ οὔτε μένοντεσ ὅ τι πράττωσιν ἢ λέγωσιν εἶχον, οὔτε ἀπαλλάσσεσθαι ἤθελον.

ὡσ δὲ τὰ Περσῶν τε καὶ Μήδων αὐτοῖσ ἐξηγγέλλετο, αἵ τε ἡγεμονίαι Πέρσαισ διδόμεναι καὶ ἡ στρατιὰ ἡ βαρβαρικὴ ἐσ λόχουσ τε καταλεγομένη καὶ τὰ Μακεδονικὰ ὀνόματα ἄγημά τι Περσικὸν καλούμενον καὶ πεζέταιροι Πέρσαι [καὶ ἀσθέτεροι ἄλλοι] καὶ ἀργυρασπίδων τάξισ Περσικὴ καὶ ἡ τῶν ἑταίρων ἵπποσ καὶ ταύτησ ἄλλο ἄγημα βασιλικόν, οὐκέτι καρτεροὶ σφῶν ἦσαν, ἀλλὰ ξυνδραμόντεσ ὡσ πρὸσ τὰ βασίλεια τὰ μὲν ὅπλα αὐτοῦ πρὸ τῶν θυρῶν ἐρρίπτουν, ἱκετηρίασ ταύτασ τῷ βασιλεῖ, αὐτοὶ δ̓ ἐβόων πρὸ τῶν θυρῶν ἑστηκότεσ δεόμενοι παρελθεῖν εἴσω·

τούσ τε αἰτίουσ τῆσ ἐν τῷ τότε ταραχῆσ καὶ τοὺσ ἄρξαντασ τῆσ βοῆσ ἐκδιδόναι ἐθέλειν·

οὔκουν ἀπαλλαγήσεσθαι τῶν θυρῶν οὔτε ἡμέρασ οὔτε νυκτόσ, εἰ μή τινα οἶκτον σφῶν ἕξει Ἀλέξανδροσ. Ταῦτα ὡσ ἀπηγγέλλετο αὐτῷ, ὁ δὲ σπουδῇ ἐξέρχεται καὶ ἰδών τε ταπεινῶσ διακειμένουσ καὶ ἀκούσασ σὺν οἰμωγῇ τῶν πολλῶν βοώντων καὶ αὐτῷ προχεῖται δάκρυα.

καὶ ὁ μὲν ἀνήγετο ὥσ τι ἐρῶν, οἱ δὲ ἔμενον λιπαροῦντεσ. καί τισ αὐτῶν καθ̓ ἡλικίαν τε καὶ ἱππαρχίαν τῆσ ἵππου τῆσ ἑταιρικῆσ οὐκ ἀφανήσ, Καλλίνησ ὄνομα, τοιαῦτα εἶπεν·

ὦ βασιλεῦ, τὰ λυποῦντά ἐστι Μακεδόνασ ὅτι σὺ Περσῶν μέν τινασ ἤδη πεποίησαι σαυτῷ συγγενεῖσ καὶ καλοῦνται Πέρσαι συγγενεῖσ Ἀλεξάνδρου καὶ φιλοῦσί σε, Μακεδόνων δὲ οὔπω τισ γέγευται ταύτησ τῆσ τιμῆσ. ἔνθα δὴ ὑπολαβὼν Ἀλέξανδροσ, ἀλλ̓ ὑμᾶσ τε, ἔφη, ξύμπαντασ ἐμαυτῷ τίθεμαι συγγενεῖσ καὶ τό γε ἀπὸ τούτου οὕτωσ καλέσω.

ταῦτα εἰπόντα προσελθὼν ὁ Καλλίνησ τε ἐφίλησε καὶ ὅστισ ἄλλοσ φιλῆσαι ἠθέλησε. καὶ οὕτω δὴ ἀναλαβόντεσ τὰ ὅπλα βοῶντέσ τε καὶ παιωνίζοντεσ ἐσ τὸ στρατόπεδον ἀπῄεσαν. Ἀλέξανδροσ δὲ ἐπὶ τούτοισ θυσίαν τε θύει τοῖσ θεοῖσ οἷσ αὐτῷ νόμοσ καὶ θοίνην δημοτελῆ ἐποίησε, καθήμενόσ τε αὐτὸσ καὶ πάντων καθημένων, ἀμφ̓ αὐτὸν μὲν Μακεδόνων, ἐν δὲ τῷ ἐφεξῆσ τούτων Περσῶν, ἐπὶ δὲ τούτοισ τῶν ἄλλων ἐθνῶν ὅσοι κατ̓ ἀξίωσιν ἤ τινα ἄλλην ἀρετὴν πρεσβευόμενοι, καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κρατῆροσ αὐτόσ τε καὶ οἱ ἀμφ̓ αὐτὸν ἀρυόμενοι ἔσπενδον τὰσ αὐτὰσ σπονδὰσ καταρχομένων τῶν τε Ἑλλήνων μάντεων καὶ τῶν Μάγων.

εὔχετο δὲ τά τε ἄλλα [καὶ τὰ] ἀγαθὰ καὶ ὁμόνοιάν τε καὶ κοινωνίαν τῆσ ἀρχῆσ Μακεδόσι καὶ Πέρσαισ.

εἶναι δὲ κατέχει λόγοσ τοὺσ μετασχόντασ τῆσ θοίνησ ἐννακισχιλίουσ, καὶ τούτουσ πάντασ μίαν τε σπονδὴν σπεῖσαι καὶ ἐπ̓ αὐτῇ παιωνίσαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION