Arrian, Anabasis, book 7, chapter 9

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 9)

Οὐχ ὑπὲρ τοῦ καταπαῦσαι ὑμῶν, ὦ Μακεδόνεσ, τὴν οἴκαδε ὁρμὴν λεχθήσεταί μοι ὅδε ὁ λόγοσ, ἔξεστι γὰρ ὑμῖν ἀπιέναι ὅποι βούλεσθε ἐμοῦ γε ἕνεκα, ἀλλὰ ὡσ γνῶναι ὑμᾶσ πρὸσ ὁποίουσ τινὰσ ἡμᾶσ ὄντασ ὁποῖοί τινεσ αὐτοὶ γενόμενοι ἀπαλλάσσεσθε. καὶ πρῶτά γε ἀπὸ Φιλίππου τοῦ πατρόσ, ᾗπερ καὶ εἰκόσ, τοῦ λόγου ἄρξομαι.

Φίλιπποσ γὰρ παραλαβὼν ὑμᾶσ πλανήτασ καὶ ἀπόρουσ, ἐν διφθέραισ τοὺσ πολλοὺσ νέμοντασ ἀνὰ τὰ ὄρη πρόβατα ὀλίγα καὶ ὑπὲρ τούτων κακῶσ μαχομένουσ Ἰλλυριοῖσ καὶ Τριβαλλοῖσ καὶ τοῖσ ὁμόροισ Θρᾳξίν, χλαμύδασ μὲν ὑμῖν ἀντὶ τῶν διφθερῶν φορεῖν ἔδωκεν, κατήγαγε δὲ ἐκ τῶν ὀρῶν ἐσ τὰ πεδία, ἀξιομάχουσ καταστήσασ τοῖσ προσχώροισ τῶν βαρβάρων, ὡσ μὴ χωρίων ἔτι ὀχυρότητι πιστεύοντασ μᾶλλον ἢ τῇ οἰκείᾳ ἀρετῇ σώζεσθαι, πόλεών τε οἰκήτορασ ἀπέφηνε καὶ νόμοισ καὶ ἔθεσι χρηστοῖσ ἐκόσμησεν. οὓσ πάλαι ἐτεθνήκειτε τῷ δέει, ἀπέφηνε, καὶ τὸ Φωκέων ἔθνοσ ταπεινώσασ τὴν ἐσ τὴν Ἑλλάδα πάροδον πλατεῖαν καὶ εὔπορον ἀντὶ στενῆσ τε καὶ ἀπόρου ὑμῖν ἐποίησεν, Ἀθηναίουσ τε καὶ Θηβαίουσ ἐφεδρεύοντασ ἀεὶ τῇ Μακεδονίᾳ ἐσ τοσόνδε ἐταπείνωσεν, ἤδη ταῦτά γε καὶ ἡμῶν αὐτῷ ξυμπονούντων, ὡσ ἀντὶ τοῦ φόρουσ τελεῖν Ἀθηναίοισ καὶ ὑπακούειν Θηβαίων, παῤ ἡμῶν ἐν τῷ μέρει ἐκείνουσ τὴν ἀσφάλειάν σφισι πορίζεσθαι.

ἐσ Πελοπόννησον δὲ παρελθὼν τὰ ἐκεῖ αὖ ἐκόσμησε καὶ ἡγεμὼν αὐτοκράτωρ συμπάσησ τῆσ ἄλλησ Ἑλλάδοσ ἀποδειχθεὶσ τῆσ ἐπὶ τὸν Πέρσην στρατιᾶσ οὐχ ἑαυτῷ μᾶλλόν τι τὴν δόξαν τήνδε ἢ τῷ κοινῷ τῶν Μακεδόνων προσ‐ έθηκεν.

Ταῦτα μὲν τὰ ἐκ τοῦ πατρὸσ τοῦ ἐμοῦ ἐσ ὑμᾶσ ὑπηργμένα, ὡσ μὲν αὐτὰ ἐφ̓ ἑαυτῶν σκέψασθαι μεγάλα, μικρὰ δὲ ὥσ γε δὴ πρὸσ τὰ ἡμέτερα ξυμβαλεῖν.

ὃσ παραλαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸσ χρυσᾶ μὲν καὶ ἀργυρᾶ ἐκπώματα ὀλίγα, τάλαντα δὲ οὐδὲ ἑξήκοντα ἐν τοῖσ θησαυροῖσ, χρεῶν δὲ ὀφειλόμενα ὑπὸ Φιλίππου ἐσ πεντακόσια τάλαντα, δανεισάμενοσ ἐπὶ τούτοισ αὐτὸσ ἄλλα ὀκτακόσια ὁρμηθεὶσ ἐκ τῆσ χώρασ τῆσ γε οὐδὲ ὑμᾶσ αὐτοὺσ βοσκούσησ καλῶσ εὐθὺσ μὲν τοῦ Ἑλληπόντου ὑμῖν τὸν πόρον θαλασσοκρατούντων ἐν τῷ τότε Περσῶν ἀνεπέτασα· κρατήσασ δὲ τῇ ἵππῳ τοὺσ σατράπασ τοὺσ Δαρείου τήν τε Ιὠνίαν πᾶσαν τῇ ὑμετέρᾳ ἀρχῇ προσέθηκα καὶ τὴν Αἰολίδα πᾶσαν καὶ Φρύγασ ἀμφοτέρουσ καὶ Λυδούσ, καὶ Μίλητον εἷλον πολιορκίᾳ·

τὰ δὲ ἄλλα πάντα ἑκόντα προσχωρήσαντα λαβὼν ὑμῖν καρποῦσθαι ἔδωκα· καὶ τὰ ἐξ Αἰγύπτου καὶ Κυρήνησ ἀγαθά, ὅσα ἀμαχεὶ ἐκτησάμην, ὑμῖν ἔρχεται, ἥ τε κοίλη Συρία καὶ ἡ Παλαιστίνη καὶ ἡ μέση τῶν ποταμῶν ὑμέτερον κτῆμά εἰσι, καὶ Βαβυλὼν καὶ Βάκτρα καὶ Σοῦσα ὑμέτερα, καὶ ὁ Λυδῶν πλοῦτοσ καὶ οἱ Περσῶν θησαυροὶ καὶ τὰ Ἰνδῶν ἀγαθὰ καὶ ἡ ἔξω θάλασσα ὑμέτερα·

ὑμεῖσ σατράπαι, ὑμεῖσ στρατηγοί, ὑμεῖσ ταξιάρχαι. ὡσ ἔμοιγε αὐτῷ τί περίεστιν ἀπὸ τούτων τῶν πόνων ὅτι μὴ αὕτη ἡ πορφύρα καὶ τὸ διάδημα τοῦτο;

κέκτημαι δὲ ἰδίᾳ οὐδέν, οὐδὲ ἔχει τισ ἀποδεῖξαι θησαυροὺσ ἐμοὺσ ὅτι μὴ ταῦτα, ὑμέτερα κτήματα ἢ ὅσα ἕνεκα ὑμῶν φυλάττεται. ἐπεὶ οὐδὲ ἔστιν ἰδίᾳ μοι ἐσ ὅ τι φυλάξω αὐτούσ, σιτουμένῳ τε τὰ αὐτὰ ὑμῖν σιτία καὶ ὕπνον τὸν αὐτὸν αἱρουμένῳ· καίτοι οὐδὲ σιτία ἐμοὶ δοκῶ τὰ αὐτὰ τοῖσ τρυφῶσιν ὑμῶν σιτεῖσθαι· προαγρυπνῶν δὲ ὑμῶν οἶδα, ὡσ καθεύδειν ἔχοιτε ὑμεῖσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION