Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 14

(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 14)

Τοῦ δ’ αὐτοῦ χρόνου περὶ τὴν Ἰταλίαν μονομάχων ἐσ θέασ ἐν Καπύῃ τρεφομένων, Σπάρτακοσ Θρᾲξ ἀνήρ, ἐστρατευμένοσ ποτὲ Ῥωμαίοισ, ἐκ δὲ αἰχμαλωσίασ καὶ πράσεωσ ἐν τοῖσ μονομάχοισ ὤν, ἔπεισεν αὐτῶν ἐσ ἑβδομήκοντα ἄνδρασ μάλιστα κινδυνεῦσαι περὶ ἐλευθερίασ μᾶλλον ἢ θέασ ἐπιδείξεωσ καὶ βιασάμενοσ σὺν αὐτοῖσ τοὺσ φυλάσσοντασ ἐξέδραμε· καί τινων ὁδοιπόρων ξύλοισ καὶ ξιφιδίοισ ὁπλισάμενοσ ἐσ τὸ Βέσβιον ὄροσ ἀνέφυγεν, ἔνθα πολλοὺσ ἀποδιδράσκοντασ οἰκέτασ καί τινασ ἐλευθέρουσ ἐκ τῶν ἀγρῶν ὑποδεχόμενοσ ἐλῄστευε τὰ ἐγγύσ, ὑποστρατήγουσ ἔχων Οἰνόμαόν τε καὶ Κρίξον μονομάχουσ. μεριζομένῳ δ’ αὐτῷ τὰ κέρδη κατ’ ἰσομοιρίαν ταχὺ πλῆθοσ ἦν ἀνδρῶν· καὶ πρῶτοσ ἐπ’ αὐτὸν ἐκπεμφθεὶσ Οὐαρίνιοσ Γλάβροσ, ἐπὶ δ’ ἐκείνῳ Πόπλιοσ Οὐαλέριοσ, οὐ πολιτικὴν στρατιὰν ἄγοντεσ, ἀλλ’ ὅσουσ ἐν σπουδῇ καὶ παρόδῳ συνέλεξαν οὑ̓ γάρ πω Ῥωμαῖοι πόλεμον, ἀλλ’ ἐπιδρομήν τινα καὶ λῃστηρίῳ τὸ ἔργον ὅμοιον ἡγοῦντο εἶναἰ, συμβαλόντεσ ἡττῶντο. Οὐαρινίου δὲ καὶ τὸν ἵππον αὐτὸσ Σπάρτακοσ περιέσπασεν· παρὰ τοσοῦτον ἦλθε κινδύνου Ῥωμαίων ὁ στρατηγὸσ αὐτὸσ αἰχμάλωτοσ ὑπὸ μονομάχου γενέσθαι. Μετὰ δὲ τοῦτο Σπαρτάκῳ μὲν ἔτι μᾶλλον πολλοὶ συνέθεον, καὶ ἑπτὰ μυριάδεσ ἦσαν ἤδη στρατοῦ, καὶ ὅπλα ἐχάλκευε καὶ παρασκευὴν συνέλεγεν, οἱ δ’ ἐν ἄστει τοὺσ ὑπάτουσ ἐξέπεμπον μετὰ δύο τελῶν. καὶ τούτων ὑπὸ μὲν θατέρου Κρίξοσ, ἡγούμενοσ τρισμυρίων ἀνδρῶν, περὶ τὸ Γάργανον ὄροσ ἡττᾶτο, καὶ δύο μέρη τοῦ στρατοῦ καὶ αὐτὸσ συναπώλετο αὐτοῖσ·

Σπάρτακον δὲ διὰ τῶν Ἀπεννίνων ὀρῶν ἐπὶ τὰ Ἄλπεια καὶ ἐσ Κελτοὺσ ἀπὸ τῶν Ἀλπείων ἐπειγόμενον ὁ ἕτεροσ ὕπατοσ προλαβὼν ἐκώλυε τῆσ φυγῆσ, καὶ ὁ ἕτεροσ ἐδίωκεν. ὁ δ’ ἐφ’ ἑκάτερον αὐτῶν ἐπιστρεφόμενοσ παρὰ μέροσ ἐνίκα. καὶ οἱ μὲν σὺν θορύβῳ τὸ ἀπὸ τοῦδε ὑπεχώρουν, ὁ δὲ Σπάρτακοσ τριακοσίουσ Ῥωμαίων αἰχμαλώτουσ ἐναγίσασ Κρίξῳ, δυώδεκα μυριάσι πεζῶν ἐσ Ῥώμην ἠπείγετο, τὰ ἄχρηστα τῶν σκευῶν κατακαύσασ καὶ τοὺσ αἰχμαλώτουσ πάντασ ἀνελὼν καὶ ἐπισφάξασ τὰ ὑποζύγια, ἵνα κοῦφοσ εἰή· αὐτομόλων τε πολλῶν αὐτῷ προσιόντων οὐδένα προσίετο. καὶ τῶν ὑπάτων αὐτὸν αὖθισ περὶ τὴν Πικηνίτιδα γῆν ὑποστάντων, μέγασ ἀγὼν ἕτεροσ ὅδε γίγνεται καὶ μεγάλη καὶ τότε ἧσσα Ῥωμαίων. Ὁ δὲ τῆσ μὲν ἐσ Ῥώμην ὁδοῦ μετέγνω, ὡσ οὔπω γεγονὼσ ἀξιόμαχοσ οὐδὲ τὸν στρατὸν ὅλον ἔχων στρατιωτικῶσ ὡπλισμένον οὑ̓ γάρ τισ αὐτοῖσ συνέπραττε πόλισ, ἀλλὰ θεράποντεσ ἦσαν καὶ αὐτόμολοι καὶ σύγκλυδεσ̓, τὰ δ’ ὄρη τὰ περὶ Θουρίουσ καὶ τὴν πόλιν αὐτὴν κατέλαβε, καὶ χρυσὸν μὲν ἢ ἄργυρον τοὺσ ἐμπόρουσ ἐσφέρειν ἐκώλυε καὶ κεκτῆσθαι τοὺσ ἑαυτοῦ, μόνον δὲ σίδηρον καὶ χαλκὸν ὠνοῦντο πολλοῦ καὶ τοὺσ ἐσφέροντασ οὐκ ἠδίκουν. ὅθεν ἀθρόασ ὕλησ εὐπορήσαντεσ εὖ παρεσκευάσαντο καὶ θαμινὰ ἐπὶ λεηλασίασ ἐξῄεσαν. Ῥωμαίοισ τε πάλιν συνενεχθέντεσ ἐσ χεῖρασ ἐκράτουν καὶ τότε καὶ λείασ πολλῆσ γέμοντεσ ἐπανῄεσαν. Τριέτησ τε ἦν ἤδη καὶ φοβερὸσ αὐτοῖσ ὁ πόλεμοσ, γελώμενοσ ἐν ἀρχῇ καὶ καταφρονούμενοσ ὡσ μονομάχων.

προτεθείσησ τε στρατηγῶν ἄλλων χειροτονίασ ὄκνοσ ἐπεῖχεν ἅπαντασ καὶ παρήγγελλεν οὐδείσ, μέχρι Λικίνιοσ Κράσσοσ, γένει καὶ πλούτῳ Ῥωμαίων διαφανήσ, ἀνεδέξατο στρατηγήσειν καὶ τέλεσιν ἓξ ἄλλοισ ἤλαυνεν ἐπὶ τὸν Σπάρτακον· ἀφικόμενοσ δὲ καὶ τὰ τῶν ὑπάτων δύο προσέλαβε. καὶ τῶνδε μὲν αὐτίκα διακληρώσασ ὡσ πολλάκισ ἡττημένων ἐπὶ θανάτῳ μέροσ δέκατον διέφθειρεν. οἱ δ’ οὐχ οὕτω νομίζουσιν, ἀλλὰ παντὶ τῷ στρατῷ συμβαλόντα καὶ τόνδε καὶ ἡττημένον, πάντων διακληρῶσαι τὸ δέκατον καὶ ἀνελεῖν ἐσ τετρακισχιλίουσ, οὐδὲν διὰ τὸ πλῆθοσ ἐνδοιάσαντα. ὁποτέρωσ δ’ ἔπραξε, φοβερώτεροσ αὐτοῖσ τῆσ τῶν πολεμίων ἥττησ φανεὶσ αὐτίκα μυρίων Σπαρτακείων ἐφ’ ἑαυτῶν που στρατοπεδευόντων ἐκράτει καὶ δύο αὐτῶν μέρη κατακανὼν ἐπ’ αὐτὸν ἤλαυνε τὸν Σπάρτακον σὺν καταφρονήσει. νικήσασ δὲ καὶ τόνδε λαμπρῶσ ἐδίωκε φεύγοντα ἐπὶ τὴν θάλασσαν ὡσ διαπλευσούμενον ἐσ Σικελίαν καὶ καταλαβὼν ἀπετάφρευε καὶ ἀπετείχιζε καὶ ἀπεσταύρου. Βιαζομένου δ’ ἐσ τὴν Σαυνίτιδα τοῦ Σπαρτάκου διαδραμεῖν, ἔκτεινεν ὁ Κράσσοσ ἐσ ἑξακισχιλίουσ ἄλλουσ περὶ ἑώ καὶ περὶ δείλην ἐσ τοσούσδε ἑτέρουσ, τριῶν ἐκ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ μόνων ἀποθανόντων καὶ ἑπτὰ τρωθέντων·

τοσήδε ἦν αὐτίκα διὰ τὴν κόλασιν ἐσ τὸ τῆσ νίκησ θάρσοσ μεταβολή. Σπάρτακοσ δὲ ἱππέασ ποθὲν προσιόντασ αὐτῷ περιμένων οὐκέτι μὲν ἐσ μάχην ᾔει τῷ στρατῷ παντί, πολλὰ δ’ ἠνώχλει τοῖσ περικαθημένοισ ἀνὰ μέροσ, ἄφνω τε καὶ συνεχῶσ αὐτοῖσ ἐπιπίπτων, φακέλουσ τε ξύλων ἐσ τὴν τάφρον ἐμβάλλων κατέκαιε καὶ τὸν πόνον αὐτοῖσ δύσεργον ἐποίει. αἰχμάλωτόν τε Ῥωμαῖον ἐκρέμασεν ἐν τῷ μεταιχμίῳ, δεικνὺσ τοῖσ ἰδίοισ τὴν ὄψιν ὧν πείσονται, μὴ κρατοῦντεσ. οἱ δ’ ἐν ἄστει Ῥωμαῖοι τῆσ πολιορκίασ πυνθανόμενοι καὶ ἀδοξοῦντεσ, εἰ χρόνιοσ αὑτοῖσ ἔσται πόλεμοσ μονομάχων, προσκατέλεγον ἐπὶ τὴν στρατείαν Πομπήιον ἄρτι ἀφικόμενον ἐξ Ἰβηρίασ, πιστεύοντεσ ἤδη δυσχερὲσ εἶναι καὶ μέγα τὸ Σπαρτάκειον ἔργον. Διὰ δὲ τὴν χειροτονίαν τήνδε καὶ Κράσσοσ, ἵνα μὴ τὸ κλέοσ τοῦ πολέμου γένοιτο Πομπηίου, πάντα τρόπον ἐπειγόμενοσ ἐπεχείρει τῷ Σπαρτάκῳ, καὶ ὁ Σπάρτακοσ, τὸν Πομπήιον προλαβεῖν ἀξιῶν, ἐσ συνθήκασ τὸν Κράσσον προυκαλεῖτο.

ὑπερορώμενοσ δ’ ὑπ’ αὐτοῦ διακινδυνεύειν τε ἔγνω καί, παρόντων οἱ τῶν ἱππέων ἤδη, ὤσατο παντὶ τῷ στρατῷ διὰ τοῦ περιτειχίσματοσ καὶ ἔφυγεν ἐπὶ Βρεντέσιον, Κράσσου διώκοντοσ. ὡσ δὲ καὶ Λεύκολλον ἔμαθεν ὁ Σπάρτακοσ ἐσ τὸ Βρεντέσιον, ἀπὸ τῆσ ἐπὶ Μιθριδάτῃ νίκησ ἐπανιόντα, εἶναι, πάντων ἀπογνοὺσ ἐσ χεῖρασ ᾔει τῷ Κράσσῳ μετὰ πολλοῦ καὶ τότε πλήθουσ· γενομένησ δὲ τῆσ μάχησ μακρᾶσ τε καὶ καρτερᾶσ ὡσ ἐν ἀπογνώσει τοσῶνδε μυριάδων, τιτρώσκεται ἐσ τὸν μηρὸν ὁ Σπάρτακοσ δορατίῳ καὶ συγκάμψασ τὸ γόνυ καὶ προβαλὼν τὴν ἀσπίδα πρὸσ τοὺσ ἐπιόντασ ἀπεμάχετο, μέχρι καὶ αὐτὸσ καὶ πολὺ πλῆθοσ ἀμφ’ αὐτὸν κυκλωθέντεσ ἔπεσον. ὅ τε λοιπὸσ αὐτοῦ στρατὸσ ἀκόσμωσ ἤδη κατεκόπτοντο κατὰ πλῆθοσ, ὡσ φόνον γενέσθαι τῶν μὲν οὐδ’ εὐαρίθμητον, Ῥωμαίων δὲ ἐσ χιλίουσ ἄνδρασ, καὶ τὸν Σπαρτάκου νέκυν οὐχ εὑρεθῆναι. πολὺ δ’ ἔτι πλῆθοσ ἦν ἐν τοῖσ ὄρεσιν, ἐκ τῆσ μάχησ διαφυγόν· ἐφ’ οὓσ ὁ Κράσσοσ ἀνέβαινεν. οἱ δὲ διελόντεσ ἑαυτοὺσ ἐσ τέσσαρα μέρη ἀπεμάχοντο, μέχρι πάντεσ ἀπώλοντο πλὴν ἑξακισχιλίων, οἳ ληφθέντεσ ἐκρεμάσθησαν ἀνὰ ὅλην τὴν ἐσ Ῥώμην ἀπὸ Καπύησ ὁδόν. Καὶ τάδε Κράσσοσ ἓξ μησὶν ἐργασάμενοσ ἀμφήριστοσ ἐκ τοῦδε αὐτίκα μάλα τῇ δόξῃ τῇ Πομπηίου γίνεται.

καὶ τὸν στρατὸν οὐ μεθίει, διότι μηδὲ Πομπήιοσ. ἐσ δὲ ὑπατείαν ἄμφω παρήγγελλον, ὁ μὲν ἐστρατηγηκὼσ κατὰ τὸν νόμον Σύλλα, ὁ δὲ Πομπήιοσ οὔτε στρατηγήσασ οὔτε ταμιεύσασ ἔτοσ τε ἔχων τέταρτον ἐπὶ τοῖσ τριάκοντα· τοῖσ δὲ δημάρχοισ ὑπέσχητο πολλὰ τῆσ ἀρχῆσ ἐσ τὸ ἀρχαῖον ἐπανάξειν. αἱρεθέντεσ δὲ ὕπατοι οὐδ’ ὣσ μεθίεσαν τὸν στρατόν, ἔχοντεσ ἀγχοῦ τῆσ πόλεωσ, ἑκάτεροσ πρόφασιν τήνδε ποιούμενοσ, Πομπήιοσ μὲν ἐσ τὸν Ἰβηρικὸν θρίαμβον περιμένειν ἐπανιόντα Μέτελλον, ὁ δὲ Κράσσοσ, ὡσ Πομπήιον δέον προδιαλῦσαι. Καὶ ὁ δῆμοσ, ἑτέραν ἀρχὴν στάσεωσ ὁρῶν καὶ φοβούμενοσ δύο στρατοὺσ περικαθημένουσ, ἐδέοντο τῶν ὑπάτων ἐν ἀγορᾷ προκαθημένων συναλλαγῆναι πρὸσ ἀλλήλουσ. καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἑκάτεροσ ἀπεκρούετο· ὡσ δὲ καὶ θεόληπτοί τινεσ προύλεγον πολλὰ καὶ δεινά, εἰ μὴ συναλλαγεῖεν οἱ ὕπατοι, ὁ δῆμοσ αὖθισ αὐτοὺσ μετ’ οἰμωγῆσ παρεκάλει πάνυ ταπεινῶσ, ἔτι τῶν Σύλλα καὶ Μαρίου κακῶν ἀναφέροντεσ. καὶ ὁ Κράσσοσ πρότεροσ ἐνδοὺσ ἀπὸ τοῦ θρόνου κατέβαινε καὶ ἐσ τὸν Πομπήιον ἐχώρει, τὴν χεῖρα προτείνων ἐπὶ διαλλαγαῖσ· ὁ δ’ ὑπανίστατο καὶ προσέτρεχε. καὶ δεξιωσαμένων ἀλλήλουσ εὐφημίαι τε ἦσαν ἐσ αὐτοὺσ ποικίλαι, καὶ οὐ πρὶν ὁ δῆμοσ ἀπέστη τῆσ ἐκκλησίασ ἢ προγράψαι τοὺσ ὑπάτουσ τὰσ ἀφέσεισ τῶν στρατοπέδων. οὕτω μὲν δὴ δόξασα καὶ ἥδε μεγάλη στάσισ ἔσεσθαι κατελύετο εὐσταθῶσ· καὶ ἔτοσ ἦν τῷδε τῷ μέρει τῶν ἐμφυλίων ἀμφὶ τὰ ἑξήκοντα μάλιστ’ ἀπὸ τῆσ ἀναιρέσεωσ Τιβερίου Γράκχου.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION