Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 13

(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 13)

Καὶ Σύλλα μὲν τοῦτο τέλοσ ἦν, ἀπὸ δὲ τῆσ πυρᾶσ χωροῦντεσ εὐθὺσ οἱ ὕπατοι λόγοισ βλασφήμοισ ἐσ ἀλλήλουσ διεφέροντο, καὶ τὸ ἀστικὸν ἐσ αὐτοὺσ διῄρητο. Λέπιδοσ δὲ καὶ τοὺσ Ἰταλικοὺσ προσποιούμενοσ ἔλεγεν, ὅτι τὴν γῆν αὐτοῖσ, ἣν ὁ Σύλλασ ἀφῄρητο, ἀποδώσει. ἄμφω μὲν οὖν ἡ βουλὴ δείσασα ὡρ́κωσε μὴ πολέμῳ διακριθῆναι, κληρωσάμενοσ δ’ ὁ Λέπιδοσ τὴν ὑπὲρ Ἄλπεισ Γαλατίαν, ἐπὶ τὰ ἀρχαιρέσια οὐ κατῄει ὡσ πολεμήσων τοῖσ Συλλείοισ τοῦ ἐπιόντοσ ἔτουσ ὑπὲρ τὸν ὁρ́κον ἀδεῶσ· ἐδόκουν γὰρ ἐσ τὸ τῆσ ἀρχῆσ ἔτοσ ὡρκῶσθαι. οὐ λανθάνων δ’, ἐφ’ οἷσ ἐβούλευεν, ἐκαλεῖτο ὑπὸ τῆσ βουλῆσ· καὶ οὐδὲ αὐτὸσ ἀγνοῶν, ἐφ’ οἷσ ἐκαλεῖτο, ᾔει μετὰ τοῦ στρατοῦ παντὸσ ὡσ ἐσ τὴν πόλιν ἐσελευσόμενοσ σὺν αὐτῷ. κωλυόμενοσ δὲ ἐκήρυξεν ἐσ τὰ ὅπλα χωρεῖν, καὶ ἀντεκήρυττε Κάτλοσ. μικρόν τε πρὸ τοῦ Ἀρείου πεδίου μάχησ αὐτοῖσ γενομένησ, ἡττώμενοσ ὁ Λέπιδοσ καὶ οὐκ ἐσ πολὺ ἔτι ἀντισχὼν ἐσ Σαρδὼ διέπλευσεν, ἔνθα νόσῳ τηκεδόνι χρώμενοσ ἀπέθανε· καὶ ὁ στρατὸσ αὐτοῦ μικρὰ κατὰ μέροσ ἐνοχλήσασ διελύθη, τὸ δὲ κράτιστον Περπέννασ ἐσ Ἰβηρίαν ἤγαγε Σερτωρίῳ. Λοιπὸν δ’ ἐστὶ τῶν Συλλείων ἔργων τὸ Σερτωρίου, γενόμενον μὲν ὀκτάετεσ, οὐκ εὐμαρὲσ δὲ οὐδαμὰ Ῥωμαίοισ, ἅτε μὴ πρὸσ Ἴβηρασ αὐτούσ, ἀλλὰ καὶ τόδε ἐπ’ ἀλλήλουσ καὶ πρὸσ Σερτώριον, ὃσ ᾕρητο μὲν Ἰβηρίασ ἄρχειν, Κάρβωνι δ’ ἐπὶ Σύλλᾳ συμμαχῶν Σύεσσαν πόλιν ἐν σπονδαῖσ κατέλαβε καὶ φεύγων ἐπὶ τὴν στρατηγίαν ᾤχετο.

καὶ στρατὸν ἔχων ἔκ τε Ἰταλίασ αὐτῆσ καί τινα ἄλλον ἐκ Κελτιβήρων ἀγείρασ τούσ τε πρὸ ἑαυτοῦ στρατηγούσ, οὐ παραδιδόντασ οἱ τὴν ἀρχὴν ἐσ χάριν Σύλλα, τῆσ Ἰβηρίασ ἐξέβαλε καὶ πρὸσ Μέτελλον ἐπιπεμφθέντα ὑπὸ Σύλλα ἀπεμάχετο γενναίωσ. περιώνυμοσ δὲ ὢν ἐπὶ τόλμῃ, βουλὴν κατέλεξεν ἐκ τῶν συνόντων οἱ φίλων τριακοσίουσ καὶ τήνδε ἔλεγεν εἶναι τὴν Ῥωμαίων βουλὴν καὶ ἐσ ὕβριν ἐκείνησ σύγκλητον ἐκάλει. Σύλλα δ’ ἀποθανόντοσ καὶ Λεπίδου μετὰ Σύλλαν, στρατὸν ἔχων ἄλλον Ἰταλῶν, ὅσον αὐτῷ Περπέννασ ὁ τοῦ Λεπίδου στρατηγὸσ ἤγαγεν, ἐπίδοξοσ ἦν στρατεύσειν ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν, εἰ μὴ δείσασα ἡ βουλὴ στρατόν τε ἄλλον καὶ στρατηγὸν ἕτερον ἐπὶ τῷ προτέρῳ Πομπήιον ἔπεμψεν ἐσ Ἰβηρίαν, νέον μὲν ἔτι ὄντα, περιφανῆ δ’ ἐξ ὧν ἐπὶ Σύλλα περί τε Λιβύην καὶ ἐν αὐτῇ Ἰταλίᾳ κατείργαστο. Ὁ δὲ ἐσ τὰ Ἄλπεια ὄρη μετὰ φρονήματοσ ἀνῄει, οὐ κατὰ τὴν Ἀννίβου μεγαλουργίαν, ἑτέραν δ’ ἐχάρασσεν ἀμφὶ ταῖσ πηγαῖσ τοῦ τε Ῥοδανοῦ καὶ Ἠριδανοῦ, οἳ ἀνίσχουσι μὲν ἐκ τῶν Ἀλπείων ὀρῶν οὐ μακρὰν ἀπ’ ἀλλήλων, ῥεῖ δ’ ὁ μὲν διὰ Κελτῶν τῶν ὑπὲρ Ἄλπεισ εἰσ τὴν Τυρρηνικὴν θάλασσαν, ὁ δὲ ἔνδοθεν τῶν Ἀλπείων ἐπὶ τὸν Ιὄνιον, Πάδοσ ἀντὶ Ἠριδανοῦ μετονομασθείσ.

ἀφικομένου δ’ ἐσ Ἰβηρίαν αὐτίκα ὁ Σερτώριοσ τέλοσ ὅλον, ἐπὶ χορτολογίαν ἐξιόν, αὐτοῖσ ὑποζυγίοισ καὶ θεράπουσι συνέκοψε καὶ Λαύρωνα πόλιν ἐφορῶντοσ αὐτοῦ Πομπηίου διήρπασε καὶ κατέσκαψεν. ἐκ δὲ τῆσ πολιορκίασ γυνή τισ ἐνυβρίζοντοσ αὐτῇ τοῦ λαβόντοσ παρὰ φύσιν τοῖσ δακτύλοισ ἐξέτεμε τὰσ ὄψεισ· καὶ ὁ Σερτώριοσ τοῦ πάθουσ πυθόμενοσ τὴν σπεῖραν ὅλην, ἀγέρωχον ἐσ τὰ τοιαῦτ’ εἶναι νομιζομένην, καίπερ οὖσαν Ῥωμαϊκὴν κατέκανε. Καὶ τότε μὲν χειμῶνοσ ἐπιόντοσ διέστησαν, ἀρχομένου δ’ ἦροσ ἐπῄεσαν ἀλλήλοισ, Μέτελλοσ μὲν καὶ Πομπήιοσ ἀπὸ τῶν Πυρηναίων ὀρῶν, ἔνθα διεχείμαζον, Σερτώριοσ δὲ καὶ Περπέννασ ἐκ Λυσιτανίασ.

καὶ συμβάλλουσιν ἀλλήλοισ περὶ πόλιν, ᾗ ὄνομα Σούκρων. κτύπου δ’ ἐν αἰθρίᾳ φοβεροῦ καὶ ἀστραπῶν παραλόγων γενομένων, τάδε μὲν ὡσ ἐμπειροπόλεμοι διέφερον ἀκαταπλήκτωσ, πολὺν δ’ ἀλλήλων φόνον ἐξειργάζοντο, μέχρι Μέτελλοσ μὲν Περπένναν ἐτρέψατο καὶ τὸ στρατόπεδον αὐτοῦ διήρπαζεν, ὁ δὲ Σερτώριοσ ἐνίκα Πομπήιον, καὶ ἐτρώθη δόρατι ἐσ τὸν μηρὸν ἐπικινδύνωσ ὁ Πομπήιοσ. καὶ τοῦτο τέλοσ ἐγένετο τῆσ τότε μάχησ. Ἔλαφοσ δ’ ἦν λευκὴ χειροήθησ τῷ Σερτωρίῳ καὶ ἄνετοσ· ἧσ ἀφανοῦσ γενομένησ ὁ Σερτώριοσ οὐκ αἴσιον ἑαυτῷ τιθέμενοσ ἐβαρυθύμει τε καὶ ἐπ’ ἀργίασ ἦν, καὶ ταῦτ’ ἐπιτωθαζόμενοσ ἐσ τὴν ἔλαφον ὑπὸ τῶν πολεμίων. ὡσ δ’ ὤφθη διὰ δρυμῶν δρόμῳ φερομένη, ἀνά τε ἔδραμεν ὁ Σερτώριοσ καὶ εὐθύσ, ὥσπερ αὐτῇ προκαταρχόμενοσ, ἠκροβολίσατο ἐσ τοὺσ πολεμίουσ. Οὐ πολὺ δὲ ὕστερον ἀγῶνα μέγαν ἠγωνίσατο περὶ Σεγοντίαν ἐκ μεσημβρίασ ἐπὶ ἄστρα. καὶ αὐτὸσ μὲν ἱππομαχῶν ἐκράτει τοῦ Πομπηίου καὶ ἔκτεινεν ἐσ ἑξακισχιλίουσ ἀποβαλὼν ἐσ ἡμίσεασ· Μέτελλοσ δὲ καὶ τότε Περπέννα περὶ πεντακισχιλίουσ διέφθειρε. καὶ ὁ Σερτώριοσ μετὰ τὴν μάχην τῆσ ἐπιούσησ ἡμέρασ πολλοὺσ βαρβάρουσ προσλαβὼν ἐπέδραμεν ἀδοκήτωσ τῷ Μετέλλου στρατοπέδῳ περὶ δείλην ἑσπέραν ὡσ ἀποταφρεύσων αὐτὸ σὺν τόλμῃ, Πομπηίου δ’ ἐπιδραμόντοσ ἐπαύσατο τῆσ καταφρονήσεωσ. Καὶ τάδε μὲν αὐτοῖσ ἦν τοῦδε τοῦ θέρουσ ἔργα, καὶ πάλιν ἐσ χειμασίαν διεκρίθησαν· τοῦ δ’ ἐπιόντοσ ἔτουσ, ἕκτησ ἑβδομηκοστῆσ καὶ ἑκατοστῆσ ὀλυμπιάδοσ οὔσησ, δύο μὲν ἐκ διαθηκῶν ἔθνη Ῥωμαίοισ προσεγίγνετο, Βιθυνία τε Νικομήδουσ ἀπολιπόντοσ καὶ Κυρήνη Πτολεμαίου, τοῦ Λαγίδου βασιλέωσ, ὃσ ἐπίκλησιν ἦν Ἀπίων, πόλεμοι δ’ ἤκμαζον οὗτόσ τε ὁ Σερτωρίου περὶ Ἰβηρίαν καὶ ὁ Μιθριδάτου περὶ τὴν ἀνατολὴν καὶ ὁ τῶν λῃστῶν ἐν ὅλῃ τῇ θαλάσσῃ καὶ περὶ Κρήτην πρὸσ αὐτοὺσ Κρῆτασ ἕτεροσ καὶ ὁ τῶν μονομάχων ἀνὰ τὴν Ἰταλίαν, αἰφνίδιοσ αὐτοῖσ καὶ ὅδε καὶ σφοδρὸσ ὁμοῦ γενόμενοσ.

διαιρούμενοι δ’ ἐσ τοσαῦτα, ὅμωσ καὶ ἐσ Ἰβηρίαν ἔπεμψαν ἄλλα στρατοῦ δύο τέλη, μεθ’ ὧν ἅμα τῷ ἄλλῳ παντὶ Μέτελλόσ τε καὶ Πομπήιοσ αὖθισ ἀπὸ τῶν Πυρηναίων ὀρῶν ἐπὶ τὸν Ἴβηρα κατέβαινον. Σερτώριοσ δὲ καὶ Περπέννασ αὐτοῖσ ἀπήντων ἀπὸ Λυσιτανίασ. Καὶ τότε μάλιστα πολλοὶ Σερτωρίου πρὸσ τὸν Μέτελλον ηὐτομόλουν, ἐφ’ ᾧ χαλεπαίνων ὁ Σερτώριοσ ἀγρίωσ καὶ βαρβαρικῶσ ἐλυμαίνετο πολλοῖσ καὶ διὰ μίσουσ ἐγίγνετο.

μᾶλλον δ’ αὐτὸν ὁ στρατὸσ ἐν αἰτίαισ εἶχεν, ἐπεὶ καὶ δορυφόρουσ ἀντ’ αὐτῶν ἐπήγετο πανταχοῦ Κελτίβηρασ καὶ τὴν φυλακὴν τοῦ σώματοσ, Ῥωμαίουσ ἀπελάσασ, τοῖσδε ἀντ’ ἐκείνων ἐπέτρεπεν. οὐ γὰρ ἔφερον ἐσ ἀπιστίαν ὀνειδιζόμενοι, εἰ καὶ πολεμίῳ Ῥωμαίων ἐστρατεύοντο· ἀλλ’ αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ μάλιστα ὑπέδακνεν αὐτούσ, τὸ ἀπίστουσ ἐσ τὴν πατρίδα διὰ τὸν Σερτώριον γενομένουσ ἀπιστεῖσθαι καὶ πρὸσ αὐτοῦ, οὐδ’ ἠξίουν διὰ τοὺσ αὐτομολήσαντασ οἱ παραμένοντεσ κατεγνῶσθαι. πολλὰ δὲ καὶ οἱ Κελτίβηρεσ αὐτοῖσ, ἀφορμῆσ λαβόμενοι, ἐνύβριζον ὡσ ἀπιστουμένοισ. οἱ δ’ οὐ τελέωσ ὅμωσ τὸν Σερτώριον ἀπεστρέφοντο διὰ τὰσ χρείασ· οὐ γὰρ ἦν τότε τοῦ ἀνδρὸσ οὔτε πολεμικώτεροσ ἄλλοσ οὔτ’ ἐπιτυχέστεροσ. ὅθεν αὐτὸν καὶ οἱ Κελτίβηρεσ διὰ τὴν ταχυεργίαν ἐκάλουν Ἀννίβαν, ὃν θρασύτατόν τε καὶ ἀπατηλότατον στρατηγὸν παρὰ σφίσιν ἐδόκουν γενέσθαι. ὁ μὲν δὴ στρατὸσ ὧδε εἶχε Σερτωρίῳ, πόλεισ δ’ αὐτοῦ πολλὰσ επέτρεχον οἱ περὶ τὸν Μέτελλον καὶ τοὺσ ἄνδρασ ἐσ τὰ ὑπήκοα σφίσι μετῆγον. Παλαντίαν δὲ Πομπηίου περικαθημένου καὶ τὰ τείχη ξύλων κορμοῖσ ὑποκρεμάσαντοσ, ἐπιφανεὶσ ὁ Σερτώριοσ τὴν μὲν πολιορκίαν ἐξέλυσε, τὰ τείχη δ’ ἔφθασεν ὑποκαύσασ ὁ Πομπήιοσ καὶ ἐσ Μέτελλον ἀνεχώρει. Σερτώριοσ δὲ καὶ τὰ πεσόντα ἤγειρε, καὶ τοῖσ περί τι χωρίον Καλάγυρον στρατοπεδεύουσιν ἐπιδραμὼν ἔκτεινε τρισχιλίουσ. καὶ τάδε ἦν καὶ τοῦδε τοῦ ἔτουσ ἐν Ιβηρίᾳ. Τοῦ δ’ ἐπιόντοσ οἱ στρατηγοὶ Ῥωμαίων μᾶλλόν τι θαρρήσαντεσ ἐπῄεσαν ταῖσ πόλεσι ταῖσ ὑπὸ Σερτωρίῳ σὺν καταφρονήσει καὶ πολλὰ αὐτοῦ περιέσπων καὶ ἑτέροισ ἐπέβαινον, ἐπαιρόμενοι τοῖσ ἀπαντωμένοισ.

οὐ μέντοι μεγάλῃ γε μάχῃ συνηνέχθησαν, ἀλλ’ αὖθισ . . . , μέχρι τοῦ ἑξῆσ ἔτουσ αὐτοὶ μὲν αὖθισ ἐπῄεσαν σὺν πλέονι μᾶλλον καταφρονήσει, ὁ δὲ Σερτώριοσ βλάπτοντοσ ἤδη θεοῦ τὸν μὲν ἐπὶ τοῖσ πράγμασι πόνον ἑκὼν μεθίει, τὰ πολλὰ δ’ ἦν ἐπὶ τρυφῆσ, γυναιξὶ καὶ κώμοισ καὶ πότοισ σχολάζων. ὅθεν ἡττᾶτο συνεχῶσ. καὶ γεγένητο ὀργήν τε ἄκροσ δι’ ὑπονοίασ ποικίλασ καὶ ὠμότατοσ ἐσ κόλασιν καὶ ὑπόπτησ ἐσ ἅπαντασ, ὥστε καὶ Περπένναν, τὸν ἐκ τῆσ Αἰμιλίου στάσεωσ ἑκόντα πρὸσ αὐτὸν ἐλθόντα μετὰ πολλοῦ στρατοῦ, δεῖσαι περὶ ἑαυτοῦ καὶ προεπιβουλεῦσαι μετὰ ἀνδρῶν δέκα. ὡσ δὲ καὶ τῶνδέ τινεσ τῶν ἀνδρῶν ἐνδειχθέντεσ οἱ μὲν ἐκολάσθησαν, οἱ δ’ ἀπέφυγον, ὁ Περπέννασ παρὰ δόξαν λαθὼν ἔτι μᾶλλον ἐπὶ τὸ ἔργον ἠπείγετο καὶ οὐδαμοῦ τὸν Σερτώριον μεθιέντα τοὺσ δορυφόρουσ ἐπὶ ἑστίασιν ἐκάλει, μεθύσασ δ’ αὐτόν τε καὶ τὴν περιεστῶσαν τὸν ἀνδρῶνα φυλακὴν ἔκτεινεν ἀπὸ τῆσ διαίτησ. Καὶ ὁ στρατὸσ εὐθὺσ ἐπὶ τὸν Περπένναν ἀνίστατο σὺν θορύβῳ τε πολλῷ καὶ μετ’ ὀργῆσ, ἐσ εὔνοιαν αὐτίκα τοῦ Σερτωρίου μεταβαλόντεσ ἀπὸ τοῦ μίσουσ, ὥσπερ ἅπαντεσ ἐπὶ τοῖσ ἀποθανοῦσι τὴν μὲν ὀργὴν μεθιᾶσιν, οὐκ ἐμποδὼν ἔτι τοῦ λυποῦντοσ ὄντοσ, ἐσ δὲ τὴν ἀρετὴν αὐτῶν μετ’ ἐλέου καὶ μνήμησ ἐπανίασι.

τότε δὲ καὶ τὰ παρόντα σφίσιν ἐκλογιζόμενοι, Περπέννα μὲν ὡσ ἰδιώτου κατεφρόνουν, τὴν δ’ ἀρετὴν Σερτωρίου μόνην ἂν σφίσιν ἡγούμενοι γενέσθαι σωτήριον, χαλεπῶσ ἐσ τὸν Περπένναν διετίθεντο αὐτοί τε καὶ οἱ βάρβαροι σὺν αὐτοῖσ, μάλιστα δὲ τούτων Λυσιτανοί, ὅσῳ καὶ μάλιστα αὐτοῖσ ὁ Σερτώριοσ ἐχρῆτο. Ὡσ δὲ καὶ τῶν διαθηκῶν ἀνοιχθεισῶν τῶν Σερτωρίου ὁ Περπέννασ αὐταῖσ ἐνεγέγραπτο ἐπὶ τῷ κλήρῳ, μᾶλλόν τι πάντασ ὀργὴ καὶ μῖσοσ ἐσ τὸν Περπένναν ἐσῄει, ὡσ οὐκ ἐσ ἄρχοντα μόνον ἢ στρατηγόν, ἀλλὰ καὶ ἐσ φίλον καὶ εὐεργέτην τοσόνδε μύσοσ ἐργασάμενον. καὶ οὐκ ἂν οὐδὲ χειρῶν ἀπέσχοντο, εἰ μὴ περιθέων αὐτοὺσ ὁ Περπέννασ τοὺσ μὲν δώροισ ὑπηγάγετο, τοὺσ δ’ ὑποσχέσεσι, τοὺσ δ’ ἀπειλαῖσ ἐξεφόβησε, τοὺσ δὲ καὶ διεχρήσατο ἐσ κατάπληξιν ἑτέρων. ἐπί τε τὰ πλήθη παρερχόμενοσ ἐδημαγώγει καὶ τοὺσ δεσμώτασ αὐτῶν ἐξέλυεν, οὓσ ὁ Σερτώριοσ κατέδησεν, καὶ τοῖσ Ἴβηρσι τὰ ὅμηρα ἀπέλυεν. οἷσ ὑπαχθέντεσ ὑπήκουον μὲν ὡσ στρατηγῷ ̔τὸ γὰρ δὴ μετὰ Σερτώριον εἶχεν ἀξίωμἀ, οὐ μέντοι χωρὶσ δυσμενείασ οὐδὲ τότε ἐγίγνοντο· καὶ γὰρ ὠμότατοσ αὐτίκα ἐσ κολάσεισ θαρρήσασ ἐφαίνετο καὶ τῶν ἐκ Ῥώμησ αὐτῷ συμφυγόντων ἐπιφανῶν ἔκτεινε τρεῖσ καὶ τὸν ἀδελφιδοῦν ἑαυτοῦ. Ὡσ δὲ ἐφ’ ἕτερα τῆσ Ἰβηρίασ ὁ Μέτελλοσ ᾤχετο οὑ̓ γὰρ ἔτι δυσχερὲσ ἐδόκει Περπένναν ἐπιτρέψαι μόνῳ Πομπηίᾠ, ἐπὶ μέν τινασ ἡμέρασ ἐγίγνοντο ἁψιμαχίαι καὶ ἀπόπειραι Πομπηίου καὶ Περπέννα, μὴ σαλευόντων ἄθρουν τὸν στρατόν, τῇ δεκάτῃ δὲ ἀγὼν αὐτοῖσ μέγιστοσ ἐξερράγη.

δοκεῖ γὰρ οὐκ ἂν οὔτε ὀξέωσ οὔτε εὐμαρῶσ οὕτωσ, ἔτι Σερτωρίου περιόντοσ, συντελεσθῆναι. ἑνὶ γὰρ ἔργῳ κρίναντεσ διακριθῆναι, Πομπήιοσ μὲν τῆσ Περπέννα στρατηγίασ κατεφρόνει, Περπέννασ δ’ ὡσ οὐ πιστῷ χρησόμενοσ ἐσ πολὺ τῷ στρατῷ, πάσῃ σχεδὸν τῇ δυνάμει συνεπλέκετο. ταχὺ δ’ ὁ Πομπήιοσ περιῆν ὡσ οὔτε στρατηγοῦ διαφέροντοσ οὔτε προθύμου στρατοῦ. καὶ τροπῆσ πάντων ὁμαλοῦσ γενομένησ ὁ μὲν Περπέννασ ὑπὸ θάμνῳ πόασ ἐκρύφθη, δεδιὼσ τοὺσ οἰκείουσ μᾶλλον τῶν πολεμίων· λαβόντεσ δ’ αὐτὸν ἱππέεσ τινεσ εἷλκον ἐσ τὸν Πομπήιον, ἐπιβλασφημούμενον ὑπὸ τῶν ἰδίων ὡσ αὐθέντην Σερτωρίου καὶ βοῶντα πολλὰ μηνύσειν τῷ Πομπηίῳ περὶ τῆσ Ῥώμῃ στάσεωσ· ἔλεγε δὲ εἴτε ἀληθεύων εἴθ’ ἵνα σῶοσ ἀχθείη πρὸσ αὐτόν. ὁ δὲ προπέμψασ ἀπέκτεινεν αὐτόν, πρὶν ἐσ ὄψιν ἐλθεῖν, δείσασ ἄρα, μή τι μηνύσειεν ἀδόκητον καὶ ἑτέρων ἀρχὴ κακῶν ἐν Ῥώμῃ γένοιτο. καὶ ἔδοξεν ἐμφρόνωσ πάνυ τοῦθ’ ὁ Πομπήιοσ πρᾶξαι καὶ συνετέλεσεν αὐτῷ καὶ τόδε εἰσ δόξαν ἀγαθήν. τέλοσ δ’ ἦν τοῦτο τῷ περὶ Ἰβηρίαν πολέμῳ, τὸ καὶ Σερτωρίῳ τοῦ βίου γενόμενον·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION