Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 11

(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 11)

Καὶ οἵδε μὲν οὕτωσ ἐγκρατῶσ ἀπέθανον· ἐπὶ δὲ τοὺσ τῆσ πόλεωσ ἐκφυγόντασ ζητηταὶ πάντα μαστεύοντεσ διέθεον καὶ ὅσουσ αὐτῶν λάβοιεν ἀνῄρουν. ἠνυσμένων δὲ τῶν ἀμφὶ τὴν Ἰταλίαν πολέμοισ καὶ πυρὶ καὶ φόνῳ πολλῷ, οἱ μὲν τοῦ Σύλλα στρατηγοὶ τὰσ πόλεισ ἐπιόντεσ τὰ ὕποπτα ἐφρούρουν, καὶ Πομπήιοσ ἔσ τε Λιβύην ἐπὶ Κάρβωνα καὶ ἐσ Σικελίαν ἐπὶ τοὺσ ἐκεῖ Κάρβωνοσ φίλουσ ἐστέλλετο· αὐτὸσ δὲ ὁ Σύλλασ Ῥωμαίουσ ἐσ ἐκκλησίαν συναγαγὼν πολλὰ ἐμεγαληγόρησεν ἐφ’ ἑαυτῷ καὶ φοβερὰ ἐσ κατάπληξιν εἶπεν ἕτερα καὶ ἐπήνεγκεν, ὅτι τὸν μὲν δῆμον ἐσ χρηστὴν ἄξει μεταβολήν, εἰ πείθοιντό οἱ, τῶν δ’ ἐχθρῶν οὐδενὸσ ἐσ ἔσχατον κακοῦ φείσεται, ἀλλὰ καὶ τοὺσ στρατηγοὺσ ἢ ταμίασ ἢ χιλιάρχουσ ἢ ὅσοι τι συνέπραξαν ἄλλοι τοῖσ πολεμίοισ, μεθ’ ἣν ἡμέραν Σκιπίων ὁ ὕπατοσ οὐκ ἐνέμεινε τοῖσ πρὸσ αὐτὸν ὡμολογημένοισ, μετελεύσεσθαι κατὰ κράτοσ. ταῦτα δ’ εἰπὼν αὐτίκα βουλευτὰσ ἐσ τεσσαράκοντα καὶ τῶν καλουμένων ἱππέων ἀμφὶ χιλίουσ καὶ ἑξακοσίουσ ἐπὶ θανάτῳ προύγραφεν. οὗτοσ γὰρ δοκεῖ πρῶτοσ, οὓσ ἐκόλασε θανάτῳ, προγράψαι καὶ γέρα τοῖσ ἀναιροῦσι καὶ μήνυτρα τοῖσ ἐλέγχουσι καὶ κολάσεισ τοῖσ κρύπτουσιν ἐπιγράψαι. μετ’ οὐ πολὺ δὲ βουλευτὰσ ἄλλουσ αὐτοῖσ προσετίθει. καὶ τῶνδε οἱ μὲν ἀδοκήτωσ καταλαμβανόμενοι διεφθείροντο, ἔνθα συνελαμβάνοντο, ἐν οἰκίαισ ἢ στενωποῖσ ἢ ἱεροῖσ, οἱ δὲ μετέωροι πρὸσ τὸν Σύλλαν φερόμενοί τε καὶ πρὸ ποδῶν αὐτοῦ ῥιπτούμενοι· οἱ δὲ καὶ ἐσύροντο καὶ κατεπατοῦντο, οὐδὲ φωνὴν ἔτι τῶν θεωμένων οὐδενὸσ ἐπὶ τοσοῖσδε κακοῖσ ἔχοντοσ ὑπ’ ἐκπλήξεωσ. ἐξέλασίσ τε ἑτέρων ἦν καὶ δήμευσισ τῶν ἑτέροισ ὄντων. Πολλὴ δὲ καὶ τῶν Ἰταλιωτῶν ἀναίρεσίσ τε καὶ ἐξέλασισ καὶ δήμευσισ ἦν, ὅσοι τι Κάρβωνοσ ἢ Νωρβανοῦ ἢ Μαρίου ἢ τῶν ὑπ’ ἐκείνοισ στρατηγούντων ὑπήκουσαν.

καὶ τοὺσ μὲν ἄλλουσ τοῖσ ἄγουσιν ἐκέλευσεν οὐδ’ ἐσ ὄψιν οἱ προσαχθέντασ ἀνελεῖν, Κάρβωνα δὲ παραστησάμενοσ αὑτοῦ τοῖσ ποσὶ δεσμώτην τρὶσ ὕπατον ἐπεδημηγόρησε καὶ κατέκανε καὶ τὴν κεφαλὴν ἐσ Σύλλαν ἔπεμψεν. κρίσεισ τε ἦσαν ἐπὶ τούτοισ ἀνὰ τὴν Ἰταλίαν ὅλην πικραὶ καὶ ἐγκλήματα ποικίλα, στρατηγίασ ἢ στρατείασ ἢ ἐσφορᾶσ χρημάτων ἢ ἄλλησ ὑπηρεσίασ ἢ βουλεύσεωσ ὅλωσ κατὰ Σύλλα. ἐγκλήματα δ’ ἦν καὶ ξενία καὶ φιλία καὶ δάνεισμα, λαβόντοσ ἢ δόντοσ, ἤδη δέ τισ καὶ προθυμίασ ἢ μόνησ συνοδίασ ἡλίσκετο. καὶ ταῦτ’ ἤκμαζε μάλιστα κατὰ τῶν πλουσίων. ὡσ δ’ ἐξέλιπε τὰ καθ’ ἕνα ἄνδρα ἐγκλήματα, ἐπὶ τὰσ πόλεισ ὁ Σύλλασ μετῄει καὶ ἐκόλαζε καὶ τάσδε, τῶν μὲν ἀκροπόλεισ κατασκάπτων ἢ τείχη καθαιρῶν ἢ κοινὰσ ζημίασ ἐπιτιθεὶσ ἢ εἰσφοραῖσ ἐκτρύχων βαρυτάταισ· ταῖσ δὲ πλείοσι τοὺσ ἑαυτῷ στρατευσαμένουσ ἐπῴκιζεν ὡσ ἕξων φρούρια κατὰ τῆσ Ἰταλίασ τήν τε γῆν αὐτῶν καὶ τὰ οἰκήματα ἐσ τούσδε μεταφέρων διεμέριζεν· ὃ καὶ μάλιστ’ αὐτοὺσ εὔνουσ αὐτῷ καὶ τελευτήσαντι ἐποίησεν· ὡσ γὰρ οὐχ ἕξοντεσ αὐτὰ βεβαίωσ, εἰ μὴ πάντ’ εἰή τὰ Σύλλα βέβαια, ὑπερηγωνίζοντο αὐτοῦ και μεταστάντοσ. Καὶ τάδε μὲν ἦν ἀμφὶ τὴν Ἰταλίαν, Κάρβωνα δ’ ἐκ Λιβύησ ἐσ Σικελίαν μετὰ πολλῶν ἐπιφανῶν καὶ ἀπ’ αὐτῆσ ἐσ Κοσσύραν νῆσον ὑποφεύγοντα πέμψασ τινὰσ ὁ Πομπήιοσ συνέλαβε. Ὁ δ’, ἐπεί οἱ πάντα, ὡσ ἐβούλετο, ἐπὶ τοῖσ ἐχθροῖσ διῴκητο καὶ πολέμιον οὐδὲν ἦν ἔτι πλὴν Σερτωρίου μακρὰν ὄντοσ, Μέτελλον μὲν ἐπὶ τοῦτον ἐξέπεμπεν ἐσ Ἰβηρίαν, τὰ δ’ ἐν τῇ πόλει καθίστατο ἅπαντα ἐφ’ ἑαυτοῦ, καθ’ ὃν ἐβούλετο τρόπον.

νόμου γὰρ ἢ χειροτονίασ ἢ κλήρου λόγοσ οὐκ ἦν ἔτι, πεφρικότων ὑπὸ δέουσ πάντων καὶ κρυπτομένων ἢ σιωπώντων· οἳ καὶ πάντα, ὅσα διῴκησεν ὁ Σύλλασ ὑπατεύων τε καὶ ἀνθυπατεύων, βέβαια καὶ ἀνεύθυνα ἐψηφίζοντο εἶναι εἰκόνα τε αὐτοῦ ἐπίχρυσον ἐπὶ ἵππου πρὸ τῶν ἐμβόλων ἀνέθεσαν καὶ ὑπέγραψαν "Κορνηλίου Σύλλα ἡγεμόνοσ Εὐτυχοῦσ. " ὧδε γὰρ αὐτὸν οἱ κόλακεσ, διευτυχοῦντα ἐπὶ τοῖσ ἐχθροῖσ, ὠνόμαζον· καὶ προῆλθεν ἐσ βέβαιον ὄνομα ἡ κολακεία. ἤδη δέ που γραφῇ περιέτυχον ἡγουμένῃ τὸν Σύλλαν Ἐπαφρόδιτον ἐν τῷδε τῷ ψηφίσματι ἀναγραφῆναι, καὶ οὐκ ἀπεικὸσ ἐφαίνετό μοι καὶ τόδε, ἐπεὶ καὶ Φαῦστοσ ἐπωνομάζετο· δύναται δὲ τοῦ αἰσίου καὶ ἐπαφροδίτου ἀγχοτάτω μάλιστα εἶναι τὸ ὄνομα. ἔστι δ’ ὅπου καὶ χρησμὸσ αὐτῷ δοθεὶσ ἐβεβαίου τάδε σκεπτομένῳ τὰ μέλλοντα. πείθεὸ μοι, Ῥωμαῖε. κράτοσ μέγα Κύπρισ ἔδωκεν Αἰνείου γενεῇ μεμελημένη. ἀλλὰ σὺ πᾶσιν ἀθανάτοισ ἐπέτεια τίθει. μὴ λήθεο τῶνδε· Δελφοῖσ δῶρα κόμιζε. καὶ ἔστι τισ ἀμβαίνουσι Ταύρου ὑπὸ νιφόεντοσ, ὅπου περιμήκετον ἄστυ Καρῶν, οἳ ναίουσιν ἐπώνυμον ἐξ Ἀφροδίτησ· ᾗ πέλεκυν θέμενοσ λήψῃ κράτοσ ἀμφιλαφέσ σοι. ὁπότερα δ’ αὐτῶν ἐψηφίσαντο Ῥωμαῖοι τὴν εἰκόνα τιθέντεσ, δοκοῦσί μοι παρασκώπτοντεσ ἢ ἐκμειλισσόμενοι τὸν ἄνδρα ἐπιγράψαι. ἔπεμψε δὲ καὶ στέφανον χρύσεον καὶ πέλεκυν, ἐπιγράψασ τάδε· τόνδε σοι αὐτοκράτωρ Σύλλασ ἀνέθηκ’, Ἀφροδίτη, ᾧ σ’ εἶδον κατ’ ὄνειρον ἀνὰ στρατιὴν διέπουσαν τεύχεσι τοῖσ Ἄρεοσ μαρναμένην ἔνοπλον. Ὁ δὲ ἔργῳ βασιλεὺσ ὢν ἢ τύραννοσ, οὐχ αἱρετόσ, ἀλλὰ δυνάμει καὶ βίᾳ, δεόμενοσ δ’ ἄρα καὶ τοῦ προσποιήματοσ αἱρετὸσ εἶναι δοκεῖν, ὧδε καὶ τόδε ἐμηχανήσατο.

Ῥωμαίοισ πάλαι κατ’ ἀρετὴν ἦσαν οἱ βασιλέεσ· καὶ ὁπότε τισ αὐτῶν ἀποθάνοι, βουλευτὴσ ἕτεροσ παρ’ ἕτερον ἐπὶ πέντε ἡμέρασ ἦρχεν, ἑώσ τινὰ ἄλλον ὁ δῆμοσ δοκιμάσειε βασιλεύειν. καὶ τόνδε τὸν πενθήμερον ἄρχοντα ἰντέρρηγα ἐκάλουν· εἰή δ’ ἂν ἐν τοσῷδε βασιλεύσ. ἀρχαιρέσια δ’ ὑπάτων οἱ λήγοντεσ τῆσ ἀρχῆσ ἀεὶ προυτίθεσαν· καὶ εἴ ποτε κατὰ συντυχίαν ὕπατοσ οὐκ εἰή, ὅδε ὁ ἐν τοσῷδε βασιλεὺσ καὶ τότε ἐγίγνετο ἐσ τὴν τῶν ὑπάτων χειροτονίαν. τούτου δὴ τοῦ ἔθουσ ἐπιβαίνων ὁ Σύλλασ, ὑπάτων οὐκ ὄντων, ἐπεὶ καὶ Κάρβων ἐν Σικελίᾳ καὶ Μάριοσ κατὰ Πραινεστὸν ἐτεθνήκεσαν, αὐτὸσ μέν που τῆσ πόλεωσ ὑπεξῆλθε, τῇ δὲ βουλῇ προσέταξεν ἑλέσθαι τὸν καλούμενον μεταξὺ βασιλέα. Ἡ μὲν δὴ Οὐαλέριον Φλάκκον εἵλετο, ἐλπίσασα ὑπάτων προτεθήσεσθαι χειροτονίαν· ὁ δὲ Σύλλασ ἐπέστελλε τῷ Φλάκκῳ γνώμην ἐσ τὸν δῆμον ἐσενεγκεῖν, ὅτι χρήσιμον ἡγοῖτο Σύλλασ ἐν τῷ παρόντι ἔσεσθαι τῇ πόλει τὴν ἀρχήν, οὓσ ἐκάλουν δικτάτορασ, παυσάμενον ἔθοσ ἐκ τετρακοσίων ἐτῶν· ὃν δὲ ἕλοιντο, ἐκέλευεν ἄρχειν οὐκ ἐσ χρόνον ῥητόν, ἀλλὰ μέχρι τὴν πόλιν καὶ τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν ἀρχὴν ὅλην στάσεσι καὶ πολέμοισ σεσαλευμένην στηρίσειεν. ὁ μὲν δὴ νοῦσ τὴν γνώμην ἐσ αὐτὸν ἔφερε τὸν Σύλλαν, καὶ οὐδ’ ἀμφίβολον ἦν· ὁ δὲ Σύλλασ οὐ κατασχὼν αὑτοῦ καὶ τοῦτ’ ἐν τέλει τῆσ ἐπιστολῆσ ἀνεκάλυπτεν, ὅτι οἱ δοκοίη μάλιστ’ ἂν αὐτὸσ τῇ πόλει καὶ ἐν τῷδε γενέσθαι χρήσιμοσ. Ὁ μὲν δὴ τάδε ἐπέστελλε, Ῥωμαῖοι δ’ οὐχ ἑκόντεσ μὲν οὐδὲ κατὰ νόμον ἔτι χειροτονοῦντεσ οὐδὲν οὐδ’ ἐπὶ σφίσιν ἡγούμενοι τὸ ἔργον ὅλωσ, ἐν δὲ τῇ πάντων ἀπορίᾳ τὴν ὑπόκρισιν τῆσ χειροτονίασ ὡσ ἐλευθερίασ εἰκόνα καὶ πρόσχημα ἀσπασάμενοι χειροτονοῦσι τὸν Σύλλαν, ἐσ ὅσον θέλοι, τύραννον αὐτοκράτορα.

τυραννὶσ μὲν γὰρ ἡ τῶν δικτατόρων ἀρχὴ καὶ πάλαι, ὀλίγῳ χρόνῳ δ’ ὁριζομένη· τότε δὲ πρῶτον ἐσ ἀόριστον ἐλθοῦσα τυραννὶσ ἐγίγνετο ἐντελήσ. τοσόνδε μέντοι προσέθεσαν εἰσ εὐπρέπειαν τοῦ ῥήματοσ, ὅτι αὐτὸν αἱροῖντο δικτάτορα ἐπὶ θέσει νόμων, ὧν αὐτὸσ ἐφ’ ἑαυτοῦ δοκιμάσειε, καὶ καταστάσει τῆσ πολιτείασ. οὕτω μὲν δὴ Ῥωμαῖοι βασιλεῦσιν ὑπὲρ τὰσ ἑξήκοντα ὀλυμπιάδασ χρησάμενοι, ἐπὶ δ’ ἐκείνοισ δημοκρατίᾳ τε καὶ ὑπάτοισ ἐτησίοισ προστάταισ ἐσ ἄλλασ ἑκατὸν ὀλυμπιάδασ, αὖθισ ἐπειρῶντο βασιλείασ, ὀλυμπιάδων οὐσῶν ἐν Ἕλλησιν ἑκατὸν ἐβδομήκοντα πέντε καὶ οὐδενὸσ ἐν Ὀλυμπίᾳ τότε ἀγωνίσματοσ πλὴν σταδίου δρόμου γιγνομένου· τοὺσ γὰρ ἀθλητὰσ καὶ τὰ ἄλλα θεάματα πάντα ὁ Σύλλασ ἐσ Ῥώμην μετεκέκλητο ἐπὶ δόξῃ τῶν Μιθριδατείων ἔργων ἢ τῶν Ἰταλικῶν. πρόφασισ δ’ ἦν ἀναπνεῦσαι καὶ ψυχαγωγῆσαι τὸ πλῆθοσ ἐκ καμάτων. Ὁ δ’ ἐσ μὲν πρόσχημα τῆσ πατρίου πολιτείασ ὑπάτουσ αὐτοῖσ ἐπέτρεψεν ἀποφῆναι, καὶ ἐγένοντο Μᾶρκοσ Τύλλιοσ καὶ Κορνήλιοσ Δολοβέλλασ·

αὐτὸσ δ’ οἱᾶ δὴ βασιλεύων δικτάτωρ ἐπὶ τοῖσ ὑπάτοισ ἦν· πελέκεισ τε γὰρ ἐφέροντο πρὸ αὐτοῦ, οἱᾶ δικτάτοροσ, εἴκοσι καὶ τέσσαρεσ, ὅσοι καὶ τῶν πάλαι βασιλέων ἡγοῦντο, καὶ φυλακὴν τοῦ σώματοσ περιέθετο πολλήν. νόμουσ τε ἐξέλυε καὶ ἑτέρουσ ἐτίθετο· καὶ στρατηγεῖν ἀπεῖπε, πρὶν ταμιεῦσαι, καὶ ὑπατεύειν, πρὶν στρατηγῆσαι, καὶ τὴν ἀρχὴν τὴν αὐτὴν αὖθισ ἄρχειν ἐκώλυσε, πρὶν ἔτη δέκα διαγενέσθαι. τὴν δὲ τῶν δημάρχων ἀρχὴν ἴσα καὶ ἀνεῖλεν, ἀσθενεστάτην ἀποφήνασ καὶ νόμῳ κωλύσασ μηδεμίαν ἄλλην τὸν δήμαρχον ἀρχὴν ἔτι ἄρχειν· διὸ καὶ πάντεσ οἱ δόξησ ἢ γένουσ ἀντιποιούμενοι τὴν ἀρχὴν ἐσ τὸ μέλλον ἐξετρέποντο. καὶ οὐκ ἔχω σαφῶσ εἰπεῖν, εἰ Σύλλασ αὐτήν, καθὰ νῦν ἐστιν, εἰσ τὴν βουλὴν ἀπὸ τοῦ δήμου μετήνεγκεν. αὐτῇ δὲ τῇ βουλῇ διὰ τὰσ στάσεισ καὶ τοὺσ πολέμουσ πάμπαν ὀλιγανδρούσῃ προσκατέλεξεν ἀμφὶ τοὺσ τριακοσίουσ ἐκ τῶν ἀρίστων ἱππέων, ταῖσ φυλαῖσ ἀναδοὺσ ψῆφον περὶ ἑκάστου. τῷ δὲ δήμῳ τοὺσ δούλουσ τῶν ἀνῃρημένων τοὺσ νεωτάτουσ τε καὶ εὐρώστουσ, μυρίων πλείουσ, ἐλευθερώσασ ἐγκατέλεξε καὶ πολίτασ ἀπέφηνε Ῥωμαίων καὶ Κορνηλίουσ ἀφ’ ἑαυτοῦ προσεῖπεν, ὅπωσ ἑτοίμοισ ἐκ τῶν δημοτῶν πρὸσ τὰ παραγγελλόμενα μυρίοισ χρῷτο. τὸ δ’ αὐτὸ καὶ περὶ τὴν Ἰταλίαν ἐπινοῶν τέλεσι τοῖσ ὑπὲρ ἑαυτοῦ στρατευσαμένοισ τρισὶ καὶ εἴκοσιν ἐπένειμεν, ὥσ μοι προείρηται, πολλὴν ἐν ταῖσ πόλεσι γῆν, τὴν μὲν ἔτι οὖσαν ἀνέμητον, τὴν δὲ τὰσ πόλεισ ἀφαιρούμενοσ ἐπὶ ζημίᾳ. Ἐσ ἅπαντα δ’ ἦν οὕτω φοβερὸσ καὶ ἄκροσ ὀργήν, ὡσ καὶ Κόιντον Λουκρήτιον Ὀφέλλαν τὸν Πραινεστὸν αὐτῷ λαβόντα καὶ Μάριον τὸν ὕπατον ἐκπεπολιορκηκότα καὶ τὸ τέλοσ αὐτῷ τῆσ νίκησ συναγαγόντα, ὑπατεύειν ἔτι ἱππέα ὄντα, πρὶν ταμιεῦσαι καὶ στρατηγῆσαι, διὰ τὸ μέγεθοσ τῶν εἰργασμένων κατὰ παλαιὸν ἔθοσ ἀξιοῦντα καὶ τῶν πολιτῶν δεόμενον, ἐπεὶ κωλύων καὶ ἀνατιθέμενοσ οὐ μετέπειθεν, ἐν ἀγορᾷ μέσῃ κτεῖναι.

καὶ συναγαγὼν τὸ πλῆθοσ ἐσ ἐκκλησίαν εἶπεν· "ἴστε μέν, ὦ ἄνδρεσ, καὶ παρ’ ἐμοῦ δὲ ἀκούσατε, ὅτι Λουκρήτιον ἐγὼ κατέκανον ἀπειθοῦντά μοι. " καὶ λόγον εἶπε· "φθεῖρεσ γεωργὸν ἀροτριῶντα ὑπέδακνον· ὁ δὲ δὶσ μέν," ἔφη, "τὸ ἄροτρον μεθεὶσ τὸν χιτωνίσκον ἐκάθηρεν· ὡσ δ’ αὖθισ ἐδάκνετο, ἵνα μὴ πολλάκισ ἀργοίη, τὸν χιτωνίσκον ἔκαυσεν. κἀγὼ τοῖσ δὶσ ἡττημένοισ παραινῶ τρίτου πυρὸσ μὴ δεηθῆναι. " Σύλλασ μὲν δὴ καὶ τοῖσδε καταπληξάμενοσ αὐτούσ, καθὰ ἐβούλετο, ἦρχε. καὶ ἐθριάμβευσεν ἐπὶ τῷ Μιθριδατείῳ πολέμῳ. καί τινεσ αὐτοῦ τῆν ἀρχὴν ἀρνουμένην βασιλείαν ἐπισκώπτοντεσ ἐκάλουν, ὅτι τὸ τοῦ βασιλέωσ ὄνομα μόνον ἐπικρύπτοι· οἱ δ’ ἐπὶ τοὐναντίον ἀπὸ τῶν ἔργων μετέφερον καὶ τυραννίδα ὁμολογοῦσαν ἔλεγον. Ἐσ τοσοῦτον αὐτοῖσ τε Ῥωμαίοισ καὶ Ἰταλοῖσ ἅπασιν ὁ πόλεμοσ ὅδε προύβη κακοῦ, προύβη δὲ καὶ τοῖσ ὑπὲρ τὴν Ἰταλίαν ἔθνεσιν ἅπασιν, ἄρτι μὲν ὑπὸ λῃστῶν καὶ Μιθριδάτου καὶ Σύλλα πεπολεμημένοισ, ἄρτι δ’ ἀποροῦντοσ τοῦ ταμείου διὰ τὰσ στάσεισ ἐκτετρυχωμένοισ εἰσφοραῖσ πολλαῖσ.

ἔθνη τε γὰρ πάντα καὶ βασιλέεσ, ὅσοι σύμμαχοι, καὶ πόλεισ, οὐχ ὅσαι μόνον ὑποτελεῖσ, ἀλλὰ καὶ ὅσαι ἑαυτὰσ ἐγκεχειρίκεσαν ἐπὶ συνθήκαισ ἔνορκοι καὶ ὅσαι διὰ συμμαχίαν ἤ τινα ἀρετὴν ἄλλην αὐτόνομοί τε καὶ φόρων ἦσαν ἀτελεῖσ, τότε πᾶσαι συντελεῖν ἐκελεύοντο καὶ ὑπακούειν, χώρασ τε ἔνιαι καὶ λιμένων κατὰ συνθήκασ σφίσι δεδομένων ἀφῃροῦντο. Σύλλασ δὲ καὶ Ἀλέξανδρον τὸν Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ βασιλεύσαντοσ υἱόν, ἀνατραφέντα μὲν ἐν Κῷ καὶ ὑπὸ Κῴων ἐκδοθέντα Μιθριδάτῃ, διαφυγόντα δὲ πρὸσ Σύλλαν ἐκ Μιθριδάτου καὶ συνήθη γενόμενον, ἐψηφίσατο βασιλεύειν Ἀλεξανδρέων, ἐρήμου τῆσ Ἀλεξανδρέων ἀρχῆσ ἀνδρὸσ οὔσησ καὶ τῶν γυναικῶν, ὅσαι βασιλείου γένουσ, ἀνδρὸσ συγγενοῦσ δεομένων, ἐλπίσασ χρηματιεῖσθαι πολλὰ ἐκ βασιλείασ πολυχρύσου. ἀλλὰ τόνδε μὲν οἱ Ἀλεξανδρεῖσ ἐννεακαιδεκάτην ἡμέραν ἔχοντα τῆσ ἀρχῆσ καὶ ἀτοπώτερον σφῶν, οἱᾶ Σύλλᾳ πεποιθότα, ἐξηγούμενον, ἐσ τὸ γυμνάσιον ἐκ τοῦ βασιλείου προαγαγόντεσ ἔκτειναν. οὕτωσ ἔτι καὶ οἵδε διά τε μέγεθοσ ἀρχῆσ ἰδίασ καὶ τῶν ἔξωθεν κακῶν ἔτι ὄντεσ ἀπαθεῖσ ἀφόβωσ εἶχον ἑτέρων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION