Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 10

(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 10)

Πρώτη μὲν ἀμφὶ Κανύσιον τοῖσ ἀνθυπάτοισ πρὸσ Νωρβανὸν ἐγίγνετο μάχη· καὶ θνῄσκουσι Νωρβανοῦ μὲν ἑξακισχίλιοι, τῶν δ’ ἀμφὶ τὸν Σύλλαν ἑβδομήκοντα, τραυματίαι δ’ ἐγένοντο πολλοί· καὶ Νωρβανὸσ ἐσ Καπύην ἀνέζευξε. Σύλλᾳ δὲ καὶ Μετέλλῳ περὶ τὸ Τεανὸν οὖσι Λεύκιοσ Σκιπίων ἐπῄει μεθ’ ἑτέρου στρατοῦ, πάνυ ἀθύμωσ ἔχοντοσ καὶ ποθοῦντοσ εἰρήνην γενέσθαι·

αἰσθόμενοι δ’ οἱ περὶ τὸν Σύλλαν πρὸσ τὸν Σκιπίωνα περὶ συμβάσεων ἐπρέσβευον, οὐχ οὕτωσ ἐλπίζοντεσ ἢ χρῄζοντεσ, ὡσ στασιάσειν προσδοκῶντεσ αὐτοῦ τὸν στρατὸν ἀθύμωσ ἔχοντα. ὃ καὶ συνηνέχθη γενέσθαι. Σκιπίων μὲν γὰρ ὅμηρα τῆσ συνόδου λαβὼν ἐσ τὸ πεδίον κατῄει, καὶ συνῄεσαν τρεῖσ ἑκατέρωθεν, ὅθεν οὐδὲ γνῶναι τὰ λεχθέντα συνέβη· ἐδόκει δ’ ἀναθέμενοσ ὁ Σκιπίων ἐσ Νωρβανὸν τὸν σύναρχον περὶ τῶν λελεγμένων πέμψαι Σερτώριον ἀπαγγελοῦντα, καὶ ὁ στρατὸσ ὁ ἑκατέρων ἡσύχαζε, τὰσ ἀποκρίσεισ ἀναμένοντεσ. Σερτωρίου δ’ ἐν παρόδῳ Σύεσσαν, ἣ τὰ Σύλλεια ᾕρητο, καταλαβόντοσ ὁ μὲν Σύλλασ ᾐτιᾶτο πέμπων ἐσ τὸν Σκιπίωνα, ὁ δέ, εἴτε τῷ γενομένῳ συνεγνωκὼσ εἴτε ἀποκρίσεωσ ἀπορῶν ὡσ ἐπὶ ἀλλοκότῳ δὴ τῷ Σερτωρίου ἔργῳ, τὰ ὅμηρα ἀπέπεμπε τῷ Σύλλᾳ. καὶ αὐτίκα ὁ στρατὸσ αὐτοῦ, τῇ τε τῆσ Συέσσησ ἐν σπονδαῖσ ἀλόγῳ καταλήψει καὶ τῇ τῶν ὁμήρων οὐκ ἀπαιτουμένων ἀποπέμψει τοὺσ ὑπάτουσ ἔχοντεσ ἐν αἰτίαισ, κρύφα τῷ Σύλλᾳ συνετίθεντο μεταθήσεσθαι πρὸσ αὐτόν, εἰ πελάσειε. καὶ προσιόντοσ αὐτίκα πάντεσ ἀθρόωσ μετέστησαν, ὡσ τὸν ὕπατον Σκιπίωνα καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Λεύκιον μόνουσ ἐκ τοῦ στρατοῦ παντὸσ ἐν τῇ σκηνῇ διηπορημένουσ Σύλλαν καταλαβεῖν. καί μοι δοκεῖ τόδε οὐ στρατηγοῦ παθεῖν ὁ Σκιπίων, ἀγνοήσασ ὅλου στρατοῦ τοσήνδε συνθήκην. Σκιπίωνα μὲν δὴ μετὰ τοῦ παιδὸσ οὐ μεταπείθων ὁ Σύλλασ ἀπέπεμπεν ἀπαθῆ.

πλέονοσ δ’ ἀεὶ τοῖσ ὑπάτοισ γιγνομένου στρατοῦ ἀπό τε τῆσ πλέονοσ Ἰταλίασ ἔτι σφίσι συνεστώσησ καὶ ἀπὸ τῆσ ὁμόρου περὶ τὸν Ἠριδανὸν Γαλατίασ, οὐδ’ ὁ Σύλλασ ἠμέλει, περιπέμπων ἐσ ὅσα δύναιτο τῆσ Ἰταλίασ, φιλίᾳ τε καὶ φόβῳ καὶ χρήμασι καὶ ἐλπίσιν ἀγείρων, μέχρι τὸ λοιπὸν τοῦ θέρουσ ἑκατέροισ ἐσ ταῦτα ἀνηλώθη. καὶ πρὸσ Νωρβανὸν ἐσ Καπύην περὶ συμβάσεων ἔπεμπεν ἑτέρουσ, εἴτε δείσασ τῆσ πλέονοσ Ἰταλιασ ἔτι τοῖσ ὑπάτοισ συνισταμένησ εἴτε καὶ ἐσ τόνδε καθάπερ ἐσ τὸν Σκιπίωνα τεχνάζων. οὐδενὸσ δ’ αὐτῷ προιόντοσ οὐδ’ ἐσ ἀπόκρισιν ὁ̔ γάρ τοι Νωρβανόσ, ὡ ἐοίκε, μὴ διαβληθείη τὰ ὅμοια ἐσ τὸν στρατὸν ἔδεισεν̓ ἀναστήσασ Σύλλασ ἐχώρει πρόσω τὰ πολέμια πάντα δῃῶν· τὸ δ’ αὐτὸ καὶ Νωρβανὸσ ἔπραττε κατ’ ἄλλασ ὁδούσ. Κάρβων δὲ ἐσ τὸ ἄστυ προδραμὼν Μέτελλόν τε καὶ τοὺσ ἄλλουσ, ὅσοι ὄντεσ ἀπὸ τῆσ βουλῆσ τῷ Σύλλᾳ συνῆσαν, ἐψηφίζετο εἶναι πολεμίουσ. αἷσ ἡμέραισ καὶ τὸ Καπιτώλιον ἐνεπίμπρατο· καὶ τὸ ἔργον τινὲσ ἐλογοποίουν Κάρβωνοσ ἢ τῶν ὑπάτων ἢ Σύλλα πέμψαντοσ εἶναι, τὸ δ’ ἀκριβὲσ ἄδηλον ἦν, καὶ οὐκ ἔχω τὴν αἰτίαν ἐγὼ συμβαλεῖν, δι’ ἣν ἂν οὕτωσ ἐγένετο. Σερτώριοσ δ’ ἐκ πολλοῦ στρατηγεῖν ἡρημένοσ Ἰβηρίασ μετὰ τὴν Συέσσησ κατάληψιν ἔφευγεν ἐσ τὴν Ἰβηρίαν· καὶ αὐτὸν τῶν προτέρων στρατηγῶν οὐ δεχομένων, πολλοὺσ ἐνταῦθα καὶ ὅδε Ῥωμαίοισ ἀνεκίνησε πόνουσ. Τοῦ δ’ ἐπιόντοσ ἔτουσ ὕπατοι μὲν ἐγενέσθην Παπίριόσ τε Κάρβων αὖθισ καὶ Μάριοσ ὁ ἀδελφιδοῦσ Μαρίου τοῦ περιφανοῦσ, ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν ἔτη γεγονώσ·

χειμὼν δὲ καὶ κρύοσ πολὺ γενόμενον ἅπαντασ ἀλλήλων διέστησεν. ἀρχομένου δ’ ἦροσ περὶ τὸν Αἰσῖνον ποταμὸν ἐξ ἠοῦσ ἐπὶ μεσημβρίαν ἀγὼν καρτερὸσ ἐγένετο Μετέλλῳ τε καὶ Καρρίνᾳ, Κάρβωνοσ στρατηγῷ, πρὸσ ἀλλήλουσ· καὶ φεύγει μὲν ὁ Καρρίνασ πολλοῦσ ἀποβαλών, τὰ δὲ περίοικα πάντα ἐσ τὸν Μέτελλον ἀπὸ τῶν ὑπάτων μετετίθετο. Μέτελλον δὲ Κάρβων καταλαβὼν ἐφρούρει περικαθήμενοσ, ἔστε Μάριον τὸν ἕτερον ὕπατον μεγάλῃ μάχῃ περὶ Πραινεστὸν ἡττῆσθαι πυθόμενοσ ἀνεστρατοπέδευεν ἐσ Ἀρίμινον. καὶ τοῦδε μὲν Πομπήιοσ τῆσ οὐραγίασ ἐξαπτόμενοσ ἠνώχλει, ἡ δὲ περὶ Πραινεστὸν ἧσσα ὧδε ἐγένετο. Σύλλα Σήτιον καταλαβόντοσ, ὁ Μάριοσ ἀγχοῦ στρατοπεδεύων ὑπεχώρει κατ’ ὀλίγον, ὡσ δ’ ἦλθεν ἐπὶ τὸν καλούμενον Ιἑρὸν λιμένα, ἐξέτασσεν ἐσ μάχην καὶ ἠγωνίζετο προθύμωσ. ἀρχομένου δ’ ἐνδιδόναι τοῦ λαιοῦ μέρουσ, σπεῖραι πέντε πεζῶν καὶ δύο ἱππέων οὐκ ἀναμείνασαι τὴν τροπὴν ἐκφανῆναι τά τε σημεῖα ἔρριψαν ὁμοῦ καὶ πρὸσ τὸν Σύλλαν μετετίθεντο. καὶ τόδ’ εὐθὺσ ἦρχε τῷ Μαρίῳ δυσχεροῦσ ἥττησ. κοπτόμενοι γὰρ ἐσ Πραινεστὸν ἔφευγον ἅπαντεσ, ἑπομένου τοῦ Σύλλα σὺν δρόμῳ. καὶ οἱ Πραινέστιοι τοὺσ μὲν πρώτουσ αὐτῶν εἰσεδέξαντο, Σύλλα δ’ ἐπικειμένου τὰσ πύλασ ἀπέκλεισαν καὶ Μάριον καλῳδίοισ ἀνιμήσαντο. πολὺσ δ’ ἄλλοσ ἐκ τοῦδε περὶ τοῖσ τείχεσιν ἐγίγνετο φόνοσ, καὶ πλῆθοσ αἰχμαλώτων ὁ Σύλλασ ἔλαβεν, ὧν τοὺσ Σαυνίτασ ἔκτεινε πάντασ ὡσ αἰεὶ χαλεποὺσ Ῥωμαίοισ γενομένουσ. Ταῖσ δ’ αὐταῖσ ἡμέραισ καὶ Μέτελλοσ ἐνίκα ἕτερον Κάρβωνοσ στρατόν, πέντε κἀνταῦθα σπειρῶν ἐν τῷ ἔργῳ σεσωσμένων ἐσ Μέτελλον.

τοὺσ δὲ αἵ τε πόλεισ παροδεύοντασ ξὺν φόβῳ προσεδέχοντο, καὶ τὸ ἄστυ προσιοῦσι τὰσ πύλασ ἀνέῳξαν, ὑπό τε λιμοῦ πιεζούμενοι καὶ τῶν παρόντων κακῶν ἄρα ἀεὶ τὰ ἐπικρατοῦντα φέρειν ἐθιζόμενοι. Πομπήιόσ τε Μάρκιον ἐνίκα περὶ πόλιν Σήνασ καὶ τὴν πόλιν διήρπαζεν. ὁ δὲ Σύλλασ τὸν Μάριον ἐσ Πραινεστὸν κατακλείσασ τὴν πόλιν ἀπετάφρευε καὶ ἀπετείχιζεν ἐκ μακροῦ διαστήματοσ καὶ Λουκρήτιον Ὀφέλλαν ἐπέστησε τῷ ἔργῳ, ὡσ οὐκέτι μάχη παραστησόμενοσ Μάριον, ἀλλὰ λιμῷ. Μάριοσ δὲ οὐδὲν χρηστὸν ἔτι προσδοκῶν τοὺσ ἰδίουσ ἐχθροὺσ ἠπείγετο προανελεῖν καὶ Βρούτῳ στρατηγοῦντι τῆσ πόλεωσ ἐπέστελλε τὴν σύγκλητον ὡσ ἐπὶ ἄλλο συναγαγεῖν καὶ κτεῖναι Πόπλιον Ἀντίστιον καὶ Παπίριον Κάρβωνα ἕτερον καὶ Λεύκιον Δομίτιον καὶ Μούκιον Σκαιόλαν, τὸν τὴν μεγίστην Ῥωμαίοισ ἱερωσύνην ἱερωμένον. οἱ μὲν δὴ δύο τῶνδε ἀνῃρέθησαν ἐν τῇ βουλῇ, καθὰ Μάριοσ προσέταξε, τῶν σφαγέων ἐσ τὸ βουλευτήριον ἐσαχθέντων· Δομίτιοσ δ’ ἐκτρέχων παρὰ τὴν ἔξοδον ἀνῃρέθη, καὶ μικρὸν πρὸ τοῦ βουλευτηρίου Σκαιόλασ. τά τε σώματα αὐτῶν ἐσ τὸν ποταμὸν ἐρρίφη· ἐπεπόλαζε γὰρ ἤδη μὴ καταθάπτεσθαι τοὺσ ἀναιρουμένουσ. Σύλλασ δὲ στρατὸν ἐσ Ῥώμην κατὰ μέρη δι’ ἑτέρων καὶ ἑτέρων ὁδῶν περιέπεμπεν, ἐντελλόμενοσ τὰσ πύλασ καταλαβεῖν, εἰ δὲ ἀποκρουσθεῖεν, ἐπὶ Ὄστια χωρεῖν. Σύλλασ δ’ ὡσ ἔμαθεν, αὐτίκα ἐπελθὼν τὴν μὲν στρατιὰν ἵδρυσε πρὸ τῶν πυλῶν ἐν τῷ Ἀρείῳ πεδίῳ, αὐτὸσ δ’ εἴσω παρῆλθεν, ἐκφυγόντων τῶν ἀντιστασιωτῶν ἁπάντων.

καὶ τὰ μὲν τούτων αὐτίκα ἐδημεύετο καὶ διεπιπράσκετο, τὸν δὲ δῆμον ἐσ ἐκκλησίαν συναγαγὼν τήν τε ἀνάγκην τῶν παρόντων ὠλοφύρετο καὶ θαρρεῖν προσέταξεν ὡσ αὐτίκα τῶνδε παυσομένων καὶ τῆσ πολιτείασ ἐσ τὸ δέον ἐλευσομένησ. διοικησάμενοσ δ’ ὅσα ἤπειγε καὶ τῇ πόλει τινὰσ ἐπιστήσασ τῶν ἑαυτοῦ ἐξώρμησεν ἐσ Κλούσιον, ἔνθα τοῦ πολέμου τὰ λοιπὰ ἤκμαζεν. ἐν δὲ τούτῳ τοῖσ ὑπάτοισ προσεγένοντο ἱππεῖσ Κελτίβηρεσ, ὑπὸ τῶν ἐν Ἰβηρίᾳ στρατηγῶν ἀπεσταλμένοι, καὶ γενομένησ παρὰ τὸν Γλάνιν ποταμὸν ἱππομαχίασ ὁ μὲν Σύλλασ ἔκτεινεν ἐσ πεντήκοντα τῶν πολεμίων, διακόσιοι δὲ καὶ ἑβδομήκοντα τῶνδε τῶν Κελτιβήρων ηὐτομόλησαν ἐσ Σύλλαν· καὶ τοὺσ λοιποὺσ ὁ Κάρβων ἀνεῖλεν, εἴτε χαλεπήνασ τῆσ τῶν ὁμοεθνῶν αὐτομολίασ εἴτε δείσασ περὶ ὁμοίου. τοῦ δ’ αὐτοῦ χρόνου περὶ Σατουρνίαν ἑτέρῳ μέρει τοὺσ ἐχθροὺσ ὁ Σύλλασ ἐνίκα, καὶ Μέτελλοσ ἐπὶ Ῥάβενναν περιπλέων τὴν Οὐριτανὴν χώραν, πεδιάδα καὶ πυροφόρον οὖσαν, προκατελάμβανεν. ἔσ τε Νέαν πόλιν ἐκ προδοσίασ νυκτὸσ ἕτεροι τῶν Συλλείων ἐσελθόντεσ ἔκτειναν ἅπαντασ χωρὶσ ὀλίγων διαφυγόντων καὶ τὰσ τριήρεισ τῆσ πόλεωσ ἔλαβον. αὐτῷ δὲ Σύλλᾳ καὶ Κάρβωνι περὶ Κλούσιον ἐξ ἠοῦσ ἐπὶ ἑσπέραν γίγνεται μάχη καρτερά· καὶ φανέντεσ ἀλλήλοισ ἰσόμαχοι μετὰ σκότουσ διεκρίθησαν. Ἐν δὲ τῷ πωλητίῳ πεδίῳ Πομπήιοσ καὶ Κράσσοσ, ἄμφω Σύλλα στρατηγοί, κτείνουσι τῶν Καρβωνείων εἰσ τρισχιλίουσ καὶ Καρρίναν τὸν ἀντιστρατηγοῦντα σφίσιν ἐπολιόρκουν, ἔστε Κάρβων μὲν ἕτερον τῷ Καρρίνᾳ στρατὸν ἔπεμψεν·

ὁ δὲ Σύλλασ αἰσθόμενοσ καὶ ἐφεδρεύσασ ἔκτεινεν αὐτῶν παροδ υόντων ἐσ δισχιλίουσ, καὶ Καρρίνασ δὲ νυκτόσ, ὕδατόσ τε ὄντοσ ἐξ οὐρανοῦ πολλοῦ καὶ σκότουσ, αἰσθομένων μέν τι τῶν περικαθημένων, διὰ δὲ τὸν ὄμβρον ἀμελούντων, διέφυγε. καὶ Κάρβων ἐσ Πραινεστὸν Μαρίῳ τῷ συνάρχῳ Μάρκιον ἔπεμπεν, ὀκτὼ τέλη στρατιᾶσ ἄγοντα, πυνθανόμενοσ αὐτὸν ὑπὸ λιμοῦ κακοπαθεῖν· οἷσ ὁ Πομπήιοσ ἐξ ἐνέδρασ ἐν στενῷ προσπεσὼν τρέπεταί τε καὶ πολλοὺσ διαφθείρασ ἐσ λόφον συνέκλεισε τοὺσ λοιπούσ. ἐξ οὗ Μάρκιοσ μὲν οὐ σβέσασ τὸ πῦρ ἀπεδίδρασκεν, ὁ δὲ στρατὸσ αὐτῷ τὴν αἰτίαν τῆσ ἐνέδρασ προστιθεὶσ ἐστασίασε χαλεπῶσ, καὶ τέλοσ μὲν ὑπὸ τοῖσ σημείοισ ὅλον ἄνευ παραγγέλματοσ ἐπανῆλθεν ἐσ Ἀρίμινον, οἱ λοιποὶ δ’ ἐσ τὰσ πατρίδασ κατὰ μέρη διελύθησαν, ὡσ ἑπτὰ σπείρασ τῷ στρατηγῷ μόνασ παραμεῖναι. Καὶ Μάρκιοσ μὲν ὧδε πράξασ κακῶσ ἐσ Κάρβωνα ἐπανῄει, Μᾶρκον δὲ Λαμπώνιον ἐκ Λευκανίασ καὶ Πόντιον Τελεσῖνον ἐκ τῆσ Σαυνίτιδοσ καὶ τὸν Καπυαῖον Γοῦτταν, μεθ’ ἑπτὰ μυριάδων ἐπειγομένουσ Μάριον ἐξελέσθαι τῆσ πολιορκίασ, ὁ Σύλλασ ἐν τοῖσ στενοῖσ, ᾗ μόνῃ διαβατὸν ἦν, ἀπέκλειε τῆσ παρόδου. καὶ ὁ Μάριοσ, ἀπογινώσκων ἤδη τὰσ ἔξωθεν ἐπικουρίασ, φρούριον ἐν τῷ μεταιχμίῳ μεγάλῳ ὄντι ἤγειρεν, ἐσ ὃ καὶ μηχανὰσ καὶ στρατιὰν συναγαγὼν ἐπεχείρει βιάσασθαι τὸν Λουκρήτιον. πολυημέρου δ’ αὐτῷ καὶ ποικίλησ τῆσ πείρασ γενομένησ, οὐδὲν ἀνύων ἐσ Πραινεστὸν αὖθισ συνεκλείετο. Καὶ περὶ τὰσ αὐτὰσ ἡμέρασ ἐν Φαυεντίᾳ Κάρβων καὶ Νωρβανὸσ ἐξ ὁδοῦ βραχὺ πρὸ ἑσπέρασ ἐπὶ τὸ Μετέλλου στρατόπεδον ἐλθόντεσ, λοιπῆσ οὔσησ ὡρ́ασ μιᾶσ καὶ ἀμπέλων πυκνῶν περικειμένων, ἀνοήτωσ μάλα ὑπὸ ὀργῆσ ἐσ μάχην ἐξέταττον, ἐλπίσαντεσ Μέτελλον τῷ παραλόγῳ καταπλήξειν.

ἡττώμενοι δὲ ὡσ ἐν ἀφυεῖ χωρίῳ τε καὶ ὡρ́ᾳ καὶ ἐσ τὰ φυτὰ ἐμπίπτοντεσ ἐφθείροντο κατὰ πλῆθοσ, ὡσ ἀπολέσθαι μὲν ἀμφὶ τοὺσ μυρίουσ, αὐτομολῆσαι δ’ ἐσ ἑξακισχιλίουσ καὶ τοὺσ λοιποὺσ διαρριφῆναι, μόνων ἐν τάξει χιλίων ἐπανελθόντων ἐσ Ἀρίμινον. τέλοσ δ’ ἄλλο Λευκανῶν ἀγόμενον ὑπὸ Ἀλβενουανοῦ, τῆσ ἥττησ πυθόμενον, μετεχώρει πρὸσ Μέτελλον δυσχεραίνοντοσ Ἀλβενουανοῦ. ὁ δὲ τότε μὲν οὐ κατασχὼν τῆσ ὁρμῆσ αὑτὸν ἐσ Νωρβανὸν ἐπανῆλθεν, οὐ πολλαῖσ δὲ ἡμέραισ ὕστερον κρύφα τῷ Σύλλᾳ κοινολογησάμενοσ καὶ λαβὼν ἄδειαν, εἴ τι πράξειεν ἀξιόλογον, ἐπὶ ἑστίασιν ἐκάλει Νωρβανόν τε καὶ τοὺσ συνόντασ αὐτῷ στρατηγούσ, Γάιον Ἀντίπατρον καὶ Φλάυιον Φιμβρίαν, ἀδελφὸν τοῦδε τοῦ περὶ τὴν Ἀσίαν ἑαυτὸν ἀνελόντοσ, ὅσοι τε ἄλλοι τῶν Καρβωνείων στρατηγοὶ τότε παρῆσαν. ὡσ δ’ ἀφίκοντο χωρίσ γε Νωρβανοῦ ̔μόνοσ γὰρ οὐκ ἀφίκετὀ, πάντασ αὐτοὺσ ὁ Ἀλβενουανὸσ ἔκτεινεν ἐπὶ τῆσ διαίτησ καὶ ἐσ τὸν Σύλλαν διέφυγε. Νωρβανὸσ δὲ καὶ Ἀρίμινον ἐπὶ τῇδε τῇ συμφορᾷ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν πλησίον στρατοπέδων ἐσ τὸν Σύλλαν μεταχωρεῖν πυνθανόμενοσ τῶν τε παρόντων οἱ φίλων οὐδένα ἔτι πιστὸν οὐδὲ βέβαιον ὡσ ἐν συμφοραῖσ τιθέμενοσ, ἰδιωτικοῦ σκάφουσ ἐπιβὰσ ἐσ Ῥόδον διέπλευσεν· ὅθεν ὕστερον ἐξαιτούμενοσ ὑπὸ τοῦ Σύλλα, Ῥοδίων ἔτι ἀμφιγνοούντων, ἑαυτὸν ἐν ἀγορᾷ μέσῃ διέφθειρε. Κάρβων δὲ ἕτερα δύο τέλη στρατιωτῶν ἐσ Πραινεστὸν ἄγειν ἔπεμπε Δαμάσιππον, ὑπερεπειγόμενοσ Μάριον ἐκλῦσαι τῆσ πολιορκίασ·

ἀλλ’ οὐδ’ οὗτοι τὰ στενὰ διελθεῖν ἐδύναντο φυλασσόμενα ὑπὸ τοῦ Σύλλα. Γαλάται τε ὅσοι ἀπὸ Ῥαβέννησ ἐπὶ τὰ Ἄλπεια παρήκουσιν, ἀθρόωσ ἐσ Μέτελλον μετετίθεντο· καὶ Λεύκολλοσ ἑτέρουσ τῶν Καρβωνείων ἐνίκα περὶ Πλακεντίαν. ὧν ὁ Κάρβων πυνθανόμενοσ, τρισμυρίουσ ὅμωσ ἔτι ἔχων περὶ τὸ Κλούσιον καὶ δύο τέλη τὰ Δαμασίππου καὶ ἕτερα περὶ Καρρίναν καὶ Μάρκιον Σαυνιτῶν τε αὐτῷ χειρὶ πολλῇ προθύμωσ περὶ τὰ στενὰ κακοπαθούντων, ἀπογνοὺσ ἁπάντων ἀσθενῶσ ἔφευγε σὺν τοῖσ φίλοισ ἐσ Λιβύην ἐξ Ἰταλίασ ὕπατοσ ἔτι ὤν, ὡσ Λιβύην παραστησόμενοσ ἀντὶ τῆσ Ἰταλίασ. τῶν δ’ ὑπολειφθέντων οἱ μὲν ἀμφὶ τὸ Κλούσιον Πομπηίῳ συνενεχθέντεσ ἐσ μάχην ἀπέβαλον ἐσ δισμυρίουσ, καὶ ὡσ ἐπὶ συμφορᾷ μεγίστῃ καὶ τὸ λοιπὸν τοῦδε τοῦ στρατοῦ ἐσ τὰσ πατρίδασ κατὰ μέρη διελύθη· Καρρίνασ δὲ καὶ Μάρκιοσ καὶ Δαμάσιπποσ οἷσ εἶχον ἅπασιν ἐπὶ τὰ στενὰ ἐχώρουν ὡσ ὁμοῦ τοῖσ Σαυνίταισ βιασόμενοι πάντωσ αὐτὰ περᾶσαι. οὐ δυνηθέντεσ δὲ οὐδ’ ὥσ, ἐφέροντο ἐσ Ῥώμην ὡσ ἔρημον ἀνδρῶν καὶ τροφῶν ἅμα καταληψόμενοι τὸ ἄστυ καὶ πρὸ σταδίων ἑκατὸν ἐστρατοπέδευον ἀμφὶ τὴν Ἀλβανῶν γῆν. Δείσασ οὖν ὁ Σύλλασ περὶ τῇ πόλει τοὺσ μὲν ἱππέασ προύπεμψε κατὰ σπουδὴν ἐνοχλεῖν αὐτοῖσ ὁδεύουσιν, αὐτὸσ δ’ ἐπειχθεὶσ ἀθρόῳ τῷ στρατῷ παρὰ ταῖσ Κολλίναισ πύλαισ περὶ μεσημβρίαν ἐστρατοπέδευσεν, ἀμφὶ τὸ τῆσ Ἀφροδίτησ ἱερόν, ἤδη καὶ τῶν πολεμίων περὶ τὴν πόλιν στρατοπεδευόντων.

μάχησ δ’ εὐθὺσ αὐτοῖσ περὶ δείλην ἑσπέραν γενομένησ τῷ μὲν δεξιῷ Σύλλασ ἐκράτει, τὸ δὲ λαιὸν ἡττώμενον ἐπὶ τὰσ πύλασ κατέφυγεν. οἱ δὲ γέροντεσ, ὄντεσ ἐπὶ τῶν τειχῶν, ὡσ εἶδον αὐτοῖσ συνεστρέχοντασ τοὺσ πολεμίουσ, τὰσ πύλασ καθῆκαν ἀπὸ μηχανῆσ· αἱ δ’ ἐμπίπτουσαι πολλοὺσ μὲν ἀπὸ τοῦ στρατοῦ διέφθειραν, πολλοὺσ δ’ ἀπὸ τῆσ βουλῆσ, οἱ λοιποὶ δ’ ὑπὸ δέουσ καὶ ἀνάγκησ ἀνέστρεφον ἐσ τοὺσ πολεμίουσ. καὶ νυκτὸσ ὅλησ ἀγωνισάμενοι πολὺ πλῆθοσ ἔκτειναν· ἔκτειναν δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν Τελεσῖνόν τε καὶ Ἀλβῖνον καὶ τὰ στρατόπεδα αὐτῶν ἔλαβον. Λαμπώνιόσ τε ὁ Λευκανὸσ καὶ Μάρκιοσ καὶ Καρρίνασ ὅσοι τε ἄλλοι στρατηγοὶ τῆσ Καρβωνείου στάσεωσ αὐτοῖσ συνῆσαν, διέφυγον. καὶ θάνατοσ ἐκ τοῦδε τοῦ ἔργου πέντε μυριάδων ἐδόκει γενέσθαι παρ’ ἀμφοτέρων· τά τε αἰχμάλωτα ὀκτακισχιλίων πλείω γενόμενα Σύλλασ, ὅτι Σαυνῖται τὸ πλέον ἦν, κατηκόντισε. μετὰ δὲ μίαν ἡμέραν αὐτῷ καὶ Μάρκιοσ καὶ Καρρινασ ἁλόντεσ προσήγοντο· καὶ οὐδὲ τῶνδε φειδόμενοσ οἱᾶ Ῥωμαίων ἔκτεινεν ἄμφω καὶ τὰσ κεφαλὰσ ἐσ Πραινεστὸν Λουκρητίῳ περὶ τὰ τείχη περιενεγκεῖν ἔπεμψεν. Πραινέστιοι δὲ καὶ τάδε θεώμενοι καὶ τὸν Κάρβωνοσ στρατὸν ἀπολωλέναι πάντα πυνθανόμενοι αὐτόν τε Νωρβανὸν ἤδη φυγεῖν ἐξ Ἰταλίασ καὶ τὴν ἄλλην Ἰταλίαν καὶ Ῥώμην ἐπ’ αὐτῇ Σύλλαν ἐκτενῶσ κεχειρῶσθαι, τὴν πόλιν τῷ Λουκρητίῳ παρέδοσαν, Μαρίου καταδύντοσ ἐσ τάφρουσ ὑπονόμουσ καὶ μετὰ βραχὺ καὶ ἀνελόντοσ ἑαυτόν.

Λουκρήτιοσ μὲν δὴ Μαρίου τὴν κεφαλὴν ἐκτεμὼν ἔπεμπεν ἐσ Σύλλαν· καὶ αὐτὴν ὁ Σύλλασ ἐν ἀγορᾷ μέσῃ πρὸ τῶν ἐμβόλων θέμενοσ ἐπιγελάσαι λέγεται τῇ νεότητι τοῦ ὑπάτου καὶ εἰπεῖν· "ἐρέτην δεῖ πρῶτα γενέσθαι, πρὶν πηδαλίοισ ἐπιχειρεῖν. " Λουκρήτιοσ δ’ ἐπεὶ Πραινεστὸν εἷλε, τῶν ἀπὸ τῆσ βουλῆσ ἐνταῦθα Μαρίῳ στρατηγούντων τοὺσ μὲν αὐτίκα ἀνῄρει, τοὺσ δ’ ἐσ φυλακὴν ἐσέβαλλεν· οὓσ ὁ Σύλλασ ἐπελθὼν ἀνεῖλε. καὶ τοὺσ ἐν Πραινεστῷ προσέταξε χωρὶσ ὅπλων προελθεῖν ἅπαντασ ἐσ τὸ πεδίον καὶ προελθόντων τοὺσ μὲν ἑαυτῷ τι χρησίμουσ γενομένουσ, ὀλίγουσ πάμπαν, ἐξείλετο, τοὺσ δὲ λοιποὺσ ἐκέλευσεν ἐσ τρία ἀπ’ ἀλλήλων διαστῆναι, Ῥωμαίουσ τε καὶ Σαυνίτασ καὶ Πραινεστίουσ· ἐπεὶ δὲ διέστησαν, τοῖσ μὲν Ῥωμαίοισ ἐπεκήρυξεν, ὅτι καὶ οἵδε ἄξια θανάτου δεδράκασι, καὶ συγγνώμην ἔδωκεν ὅμωσ, τοὺσ δὲ ἑτέρουσ κατηκόντισεν ἅπαντασ· γύναια δ’ αὐτῶν καὶ παιδία μεθῆκεν ἀπαθεῖσ ἀπιέναι. καὶ τὴν πόλιν διήρπαζε, πολυχρήματον ἐν τοῖσ μάλιστα τότε οὖσαν. Ὧδε μὲν δὴ καὶ Πραινεστὸσ ἑάλω, Νῶρβα δ’, ἑτέρα πόλισ, ἀντεῖχεν ἔτι ἐγκρατῶσ, ἔστε Αἰμιλίου Λεπίδου νυκτὸσ ἐσ αὐτὴν ἐκ προδοσίασ ἐσελθόντοσ διαγανακτήσαντεσ οἱ ἔνδον ἐπὶ τῇ προδοσίᾳ, οἱ μὲν ἑαυτοὺσ ἀνῄρουν, οἱ δ’ ἀλλήλουσ ἑκόντεσ, οἱ δὲ καὶ βρόχοισ συνεπλέκοντο· καὶ τὰσ θύρασ ἐνέφραττον ἕτεροι καὶ ἐνεπίμπρασαν . . . ἄνεμόσ τε πολὺσ ἐμπεσὼν ἐσ τοσοῦτον αὐτὴν ἐδαπάνησεν, ὡσ μηδὲν ἐκ τῆσ πόλεωσ λάφυρον γενέσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION