Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 9

(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 9)

Σύλλασ δ’ ἐπείξει τῆσ ἐπὶ τοὺσ ἐχθροὺσ ἐπανόδου τὰ ἐσ Μιθριδάτην πάντ’ ἐπιταχύνασ, ὥσ μοι προείρηται, καὶ ἔτεσιν οὐδ’ ὅλοισ τρισὶν ἑκκαίδεκα μὲν ἀνδρῶν μυριάδασ κατακανών, τὴν δὲ Ἑλλάδα καὶ Μακεδονίαν καὶ Ιὠνίαν καὶ Ἀσίαν καὶ ἄλλα ἔθνη πολλά, ὅσα Μιθριδάτησ προειλήφει, ἐσ Ῥωμαίουσ ἀναλαβὼν αὐτόν τε τὸν βασιλέα τὰσ ναῦσ ἀφελόμενοσ καὶ ἐσ μόνην τὴν πατρῴαν ἀρχὴν ἐκ τοσῶνδε κατακλείσασ, ἐπανῄει στρατὸν ἄγων εὔνουν οἱ καὶ γεγυμνασμένον καὶ πολὺν καὶ τοῖσ γεγονόσιν ἐπηρμένον. ἦγε δὲ καὶ νεῶν πλῆθοσ καὶ χρήματα καὶ παρασκευὴν ἐσ ἅπαντα ἀξιόλογον, καὶ τοῖσ ἐχθροῖσ ἦν ἐπίφοβοσ, ὥστε δειμαίνοντεσ αὐτὸν ὅ τε Κάρβων καὶ ὁ Κίννασ ἐσ ὅλην τὴν Ἰταλιαν τινὰσ περιέπεμπον, χρήματα καὶ στρατιὰν καὶ σῖτον αὐτοῖσ ἀθροίζειν, τούσ τε δυνατοὺσ συνουσίαισ ἀνελάμβανον καὶ τῶν πόλεων ἠρέθιζον μάλιστα τὰσ νεοπολιτίδασ, ὡσ δι’ αὐτὰσ ὄντεσ ἐν τοσῷδε κινδύνου. τάσ τε ναῦσ ἐπεσκεύαζον ἀθρόωσ καὶ τὰσ ἐν Σικελίᾳ μετεκάλουν καὶ τὴν παράλιον ἐφύλασσον καὶ οὐδὲν ὀξείασ οὐδὲ οἵδε παρασκευῆσ μετὰ δέουσ ἅμα καὶ σπουδῆσ ἐξέλιπον. Σύλλασ δ’ ἐπὶ φρονήματοσ ἐπέστέλλε τῇ βουλῇ περί τε αὑτοῦ καταλέγων, ὅσα περὶ Λιβύην ἐσ Ιὀγόρθαν τὸν Νομάδα ἔτι ταμιεύων ἢ ἐπὶ τοῖσ Κιμβρικοῖσ πρεσβεύων ἢ Κιλικίασ ἡγούμενοσ ἢ ἐν τοῖσ συμμαχικοῖσ ἢ ὑπατεύων ἔπραξε, τὰ δ’ ἔναγχοσ ἐσ Μιθριδάτην ὑπερεπαίρων τε μάλιστα καὶ καταλογιζόμενοσ αὐτοῖσ ἀθρόωσ ἔθνη πολλά, ὅσα Μιθριδάτου γενόμενα Ῥωμαιοισ ἀναλάβοι, καὶ οὐδενὸσ ἧττον, ὅτι τοὺσ ἐξελαθέντασ ἐκ Ῥώμησ ὑπὸ Κίννα καταφυγόντασ ἐσ αὑτὸν ὑποδέξαιτο ἀπορουμένουσ καὶ ἐπικουφίζοι τὰσ συμφορὰσ αὐτοῖσ.

ἀνθ’ ὧν ἔφη τοὺσ ἐχθροὺσ πολέμιον αὑτὸν ἀναγράψαι καὶ τὴν οἰκίαν ἀνασκάψαι καὶ τοὺσ φίλουσ ἀνελεῖν, τὴν δὲ γυναῖκα καὶ τέκνα μόλισ πρὸσ ἑαυτὸν διαφυγεῖν. ἀλλ’ αὐτίκα καὶ τοῖσδε καὶ τῇ πόλει πάσῃ τιμωρὸσ ἥξειν ἐπὶ τοὺσ εἰργασμένουσ. τοῖσ δ’ ἄλλοισ πολίταισ τε καὶ νεοπολίταισ προύλεγεν οὐδενὶ μέμψεσθαι περὶ οὐδενόσ. Ὧν ἀναγινωσκομένων δέοσ ἅπαντασ ἐπεῖχε, καὶ πρέσβεισ ἔπεμπον, οἳ συναλλάξειν αὐτὸν τοῖσ ἐχθροῖσ ἔμελλον καὶ προερεῖν, εἴ τινοσ ἀσφαλείασ δέοιτο, τῇ βουλῇ τάχιστα ἐπιστεῖλαι· τοῖσ δ’ ἀμφὶ τὸν Κίνναν εἴρητο μὴ στρατολογεῖν, ἕστε ἐκεῖνον ἀποκρίνασθαι. οἱ δ’ ὑπέσχοντο μὲν ὧδε πράξειν, οἰχομένων δὲ τῶν πρέσβεων ἐσ τὸ μέλλον ἑαυτοὺσ ἀνεῖπον ὑπάτουσ αὐτίκα, τοῦ μὴ διὰ τὰ ἀρχαιρέσια θᾶττον ἐπανήκειν, καὶ τὴν Ἰταλίαν περιιόντεσ στρατιὰν συνῆγον, ἣν ἐσ Λιβυρνίαν, ὡσ ἐκεῖθεν ἀπαντήσοντεσ τῷ Σύλλᾳ, κατὰ μέροσ ἐπὶ νεῶν διεβίβαζον. τὸ μὲν δὴ πρῶτον μέροσ εὐσταθῶσ διέπλευσε·

τῷ δ’ ἑξῆσ χειμὼν ἐπέπεσε, καὶ ὅσοι τῆσ γῆσ ἐλαμβάνοντο, εὐθὺσ ἐσ τὰσ πατρίδασ διεδίδρασκον ὡσ οὐ στρατεύσοντεσ ἑκόντεσ κατὰ πολιτῶν· οἵ τε λοιποὶ πυνθανόμενοι ταῦτ’ οὐδ’ αὐτοὶ περάσειν ἔτι ἔλεγον ἐσ τὴν Λιβυρνίαν. Κίννασ δ’ ἀγανακτῶν ἐσ ἐκκλησίαν αὐτοὺσ ὡσ ἐπιπλήξων συνεκάλει· καὶ οἱ σὺν ὀργῇ παρῄεσαν ὡσ ἀμυνούμενοι. τῶν δὲ ῥαβδοφόρων τινὸσ ὁδοποιοῦντοσ τῷ Κίννᾳ καί τινα τῶν ἐν ποσὶ πατάξαντοσ, ἕτεροσ ἐκ τοῦ στρατοῦ τὸν ῥαβδοῦχον ἐπάταξε. καὶ Κίννα κελεύσαντοσ αὐτὸν συλλαβεῖν βοὴ παρὰ πάντων ἀνέστη, καὶ λίθων ἦσαν ἐπ’ αὐτὸν ἀφέσεισ· οἱ δ’ ἐγγὺσ καὶ τὰ ξιφίδια ἐπισπάσαντεσ συνεκέντησαν αὐτόν. οὕτω μὲν δὴ καὶ Κίννασ ὑπατεύων ἀπέθανε· Κάρβων δ’ ἔκ τε Λιβυρνίασ τοὺσ διαπεπλευκότασ ἐσ αὐτὴν μετεκάλει καὶ τὰ γιγνόμενα δεδιὼσ ἐσ τὴν πόλιν οὐ κατῄει, καὶ πάνυ τῶν δημάρχων αὐτὸν καλούντων ἐπὶ συνάρχου χειροτονίαν. ἀπειλησάντων δὲ ἰδιώτην ἀποφανεῖν, ἐπανῆλθε μὲν καὶ χειροτονίαν προύθηκεν ὑπάτου, ἀπαισίου δὲ τῆσ ἡμέρασ γενομένησ ἑτέραν προύγραφε· κἀν ταύτῃ κεραυνοῦ πεσόντοσ ἐσ τὸ τῆσ Σελήνησ καὶ τὸ τῆσ Δήμητροσ ἱερὸν οἱ μάντεισ ὑπὲρ τὰσ θερινὰσ τροπὰσ ἀνετίθεντο τὰσ χειροτονίασ, καὶ μόνοσ ἦρχεν ὁ Κάρβων. Σύλλασ δὲ τοῖσ πρὸσ αὐτὸν ἥκουσιν ἀπὸ τῆσ βουλῆσ ἀπεκρίνατο αὐτὸσ μὲν οὔποτε ἀνδράσι τολάδε ἐργασαμένοισ ἔσεσθαι φίλοσ, τῇ πόλει δ’ οὐ φθονήσειν χαριζομένῃ τὴν σωτηρίαν αὐτοῖσ·

ἀσφάλειαν δὲ αὐτὸσ μᾶλλον αὐτοῖσ ἔφη καὶ τοῖσ ἐσ αὑτὸν καταφυγοῦσιν ἐσ ἀεὶ παρέξειν, στρατὸν ἔχων εὔνουν. ᾧ δὴ καὶ μάλιστα δῆλοσ ἐγένετο, ἑνὶ ῥήματι τῷδε, οὐ διαλύσων τὸν στρατόν, ἀλλὰ τὴν τυραννίδα ἤδη διανοούμενοσ. ᾔτει δ’ αὐτοὺσ τήν τε ἀξίωσιν καὶ περιουσίαν καὶ ἱερωσύνην καὶ εἴ τι ἄλλο γέρασ εἶχεν, ἐντελῆ πάντα ἀποδοθῆναι· καὶ τοὺσ περὶ τούτων ἐροῦντασ συνέπεμπε τοῖσ πρέσβεσιν. οἱ δ’ εὐθὺσ ἀπὸ τοῦ Βρεντεσίου, Κίνναν τε πυθόμενοι τεθνάναι καὶ τὴν πόλιν ἀδιοίκητον εἶναι, πρὸσ τὸν Σύλλαν ἀνέστρεφον ἄπρακτοι. καὶ ὁ Σύλλασ πέντε Ἰταλοῦ στρατοῦ τέλη καὶ ἱππέασ ἑξακισχιλίουσ, ἄλλουσ τέ τινασ ἐκ Πελοποννήσου καὶ Μακεδονίασ προσλαβών, ἅπαντασ ἄγων ἐσ μυριάδασ ἀνδρῶν τέσσαρασ, ἐπί τε Πάτρασ ἀπὸ τοῦ Πειραιέωσ καὶ ἐκ Πατρῶν ἐσ Βρεντέσιον χιλίαισ καὶ ἑξακοσίαισ ναυσὶ διέπλει. δεξαμένων δ’ αὐτὸν ἀμαχεὶ τῶν Βρεντεσίων, τοῖσδε μὲν ὕστερον ἔδωκεν ἀτέλειαν, ἣν καὶ νῦν ἔχουσιν, αὐτὸσ δ’ ἀναστήσασ τὸν στρατὸν ἦγεν ἐσ τὸ πρόσω. Καὶ αὐτῷ Μέτελλοσ Καικίλιοσ ὁ Εὐσεβήσ, ἐκ πολλοῦ τε ᾑρημένοσ ἐσ τὰ λοιπὰ τοῦ συμμαχικοῦ πολέμου καὶ διὰ Κίνναν καὶ Μάριον ἐσ τὴν πόλιν οὐκ ἐσελθών, ἀλλὰ ἐν τῇ Λιβυστίδι τὸ μέλλον περιορῶν, αὐτόκλητοσ σύμμαχοσ ἀπήντα μεθ’ ἧσ εἶχε συμμαχίασ, ἀνθύπατοσ ἔτι ὤν·

ἔστι γὰρ εἶναι τοῖσ αἱρεθεῖσιν, ἔστε ἐπανέλθοιεν ἐσ Ῥώμην. ἐπὶ δὲ τῷ Μετέλλῳ καὶ Γναῖοσ Πομπήιοσ, ὁ μετ’ οὐ πολὺ Μέγασ παρονομασθείσ, Πομπηίου μὲν ὢν παῖσ τοῦ διεφθαρμένου τῷ κεραυνῷ, οὐκ εὔνου τῷ Σύλλᾳ νομισθέντοσ, τὴν δ’ ὑποψίαν διαλυόμενοσ, ἦλθε καὶ τέλοσ ἤγαγεν, ἐκ τῆσ Πικηνίτιδοσ κατὰ κλέοσ τοῦ πατρὸσ ἰσχύσαντοσ ἐν αὐτῇ μάλιστα ἀγείρασ. μετὰ δ’ οὐ πολὺ καὶ δύο ἄλλα συνέλεξε καὶ χρησιμώτατοσ ἐν τοῖσ μάλιστα ὅδε ὁ ἀνὴρ ἐγένετο τῷ Σύλλᾳ· ὅθεν αὐτὸν ὁ Σύλλασ ἔτι νεώτατον ὄντα ἦγεν ἐν τιμῇ καὶ ἐπιόντοσ, φασίν, ὑπανίστατο μόνῳ. λήγοντοσ δὲ τοῦ πολέμου καὶ ἐσ Λιβύην ἔπεμψεν ἐξελάσαι τε τοὺσ Κάρβωνοσ φίλουσ καὶ Ιἑμψάλαν ἐκπεσόντα ὑπὸ Νομάδων ἐσ τὴν βασιλείαν καταγαγεῖν. ἐφ’ ᾧ δὴ καὶ θριαμβεῦσαι κατὰ τῶν Νομάδων αὐτῷ παρέσχεν ὁ Σύλλασ, ἔτι ὄντι νέῳ καὶ ἔτι ὄντι τῶν ἱππέων. καὶ ἀπὸ τοῦδε ἐπαρθεὶσ ἐσ μέγα ὁ Πομπήιοσ ἐπὶ Σερτώριον ἐσ Ἰβηρίαν ἐπέμφθη καὶ ἐσ τὸν Πόντον ἐπὶ Μιθριδάτην ὕστερον. ἀφίκετο δὲ καὶ Κέθηγοσ ἐσ τὸν Σύλλαν, χαλεπώτατοσ ἀντιστασιώτησ αὐτῷ μετὰ Κίννα καὶ Μαρίου γενόμενοσ καὶ σὺν ἐκείνοισ τῆσ πόλεωσ ἐκπεσών, ἱκέτησ τε γιγνόμενοσ καὶ ἑαυτὸν ὑπηρέτην ἐσ ὅ τι βούλοιτο παρέχων. Ὁ δὲ καὶ στρατιᾶσ πολὺ πλῆθοσ ἔχων ἤδη καὶ φίλουσ πολλοὺσ τῶν ἐπιφανῶν, τοῖσδε μὲν ὑποστρατήγοισ ἐχρῆτο, αὐτὸσ δὲ καὶ Μέτελλοσ ἀνθυπάτω ὄντε ἐσ τὸ πρόσθεν ἐχώρουν·

ἐδόκει γὰρ δὴ καὶ ὁ Σύλλασ, ἀνθύπατοσ ἐπὶ Μιθριδάτῃ γενόμενοσ, οὐκ ἀποθέσθαι πω τὴν ἀρχήν, εἰ καὶ πολέμιον αὐτὸν ἐψηφίσατο Κίννασ. ὁ μὲν δὴ κατὰ τῶν ἐχθρῶν ᾔει βαρυτάτῃ καὶ ἀφανεῖ ἔχθρᾳ· οἱ δ’ ἐν ἄστει τῆσ τε φύσεωσ αὐτοῦ καλῶσ τεκμαιρόμενοι καὶ τὴν προτέραν ἐσ τὴν πόλιν ἐσβολὴν αὐτοῦ καὶ κατάληψιν ἔτι ἔχοντεσ ἐν ὄψει τά τε ψηφίσματα, ἃ ἐπεκήρυξαν αὐτῷ, λογιζομενοι καὶ τὴν οἰκίαν ὁρῶντεσ ἀνεσκαμμένην καὶ περιουσίαν δεδημευμένην καὶ φίλουσ ἀνῃρημένουσ καὶ γενεὰν μόλισ ἐκφυγοῦσαν ἐδείμαινον. καὶ οὐδὲν σφίσι νίκησ ἢ πανωλεθρίασ μέσον εἶναι νομίζοντεσ συνίσταντο τοῖσ ὑπάτοισ ἐπὶ τὸν Σύλλαν μετὰ δέουσ, ἔσ τε τὴν Ἰταλίαν περιπέμποντεσ στρατιὰν καὶ τροφὰσ καὶ χρήματα συνῆγου, οὐδὲν ὡσ περὶ ἐσχάτων σφίσιν ἀπολείποντεσ οὔτε σπουδῆσ οὔτε προθυμίασ. Γάιόσ τε Νωρβανὸσ καὶ Λεύκιοσ Σκιπίων, τὼ τότε ὄντε ὑπάτω, καὶ μετ’ αὐτῶν Κάρβων, ὃσ πέρυσιν ἦρχεν, ἔχθρᾳ μὲν ἐσ τὸν Σύλλαν ὁμοία χρώμενοι, δέει δὲ καὶ συνειδότι ὧν ἔπραξαν πολὺ τῶν ἄλλων χείρονι, ἔκ τε τῆσ πόλεωσ στρατόν, ὅσον εὐπόρουν, κατέλεγον καὶ τὸν ἐκ τῆσ Ἰταλίασ προσλαβόντεσ ἐπὶ τὸν Σύλλαν κατὰ μέροσ ἐχώρουν, σπείραισ ἐκ πεντακοσίων ἀνδρῶν διακοσίαισ τότε πρῶτον·

ὕστερον γὰρ καὶ πλέοσι τούτων. ἡ γὰρ εὔνοια τῶν ἀνδρῶν ἐσ τοὺσ ὑπάτουσ παρὰ πολὺ ἐποίει, ὡσ τὸ μὲν ἔργον τὸ Σύλλα, χωροῦντοσ ἐπὶ τὴν πατρίδα, δόξαν ἔχον πολεμίου, τὸ δὲ τῶν ὑπάτων, εἰ καὶ περὶ σφῶν ἔπραττον, πρόσχημα τῆσ πατρίδοσ. τῶν τε ἁμαρτηθέντων αὑτοῖσ οἱ πολλοὶ συνεγνωκότεσ καὶ τοῦ φόβου μετέχειν ἡγούμενοι συνέπρασσον, εὖ τὸν Σύλλαν εἰδότεσ οὐ κόλασιν ἢ διόρθωσιν ἢ φόβον ἐπὶ σφίσιν, ἀλλὰ λύμασ καὶ θανάτουσ καὶ δημεύσεισ καὶ ἀναίρεσιν ὅλωσ ἀθρόαν ἐπινοοῦντα. ὧν οὐκ ἐψεύσθησαν τῆσ δόξησ. ὅ τε γὰρ πόλεμοσ ἔφθειρε πάντασ, ὧν γε καὶ μύριοι καὶ δισμύριοι πολλάκισ ἐν μάχῃ μιᾷ καὶ ἀμφὶ τὸ ἄστυ πέντε μυριάδεσ ἀμφοῖν ἀπέθανον· καὶ ἐσ τοὺσ ὑπολοίπουσ ὁ Σύλλασ οὐδὲν δεινὸν καὶ καθ’ ἕνα καὶ κατὰ πόλεισ ἐξέλιπε δρῶν, μέχρι καὶ μόναρχον ἑαυτὸν ἀπέφηνε τῆσ Ῥωμαίων ἀρχῆσ ὅλησ, ἐφ’ ὅσον ἔχρῃζέ τε καὶ ἐβούλετο. Καὶ τάδε αὐτοῖσ ἐδόκει καὶ τὸ δαιμόνιον ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ προσημῆναι.

δείματά τε γὰρ ἄλογα πολλοῖσ καὶ ἰδίᾳ καὶ κατὰ πλῆθοσ ἐνέπιπτε περὶ ὅλην τὴν Ἰταλίαν, καὶ μαντευμάτων παλαιῶν ἐπιφοβωτέρων ἐμνημόνευον, τέρατά τε πολλὰ ἐγίνοντο, καὶ ἡμίονοσ ἔτεκε, καὶ γυνὴ κύουσα ἔχιν ἀντὶ βρέφουσ ἐξέδωκε, τήν τε γῆν ὁ θεὸσ ἐπὶ μέγα ἔσεισε καὶ νεώσ τινασ ἐν Ῥώμῃ κατήνεγκε, καὶ πάνυ Ῥωμαίων ὄντων ἐσ τὰ τοιαῦτα βαρυεργῶν. τό τε Καπιτώλιον ὑπὸ τῶν βασιλέων τετρακοσίοισ που πρόσθεν ἔτεσι γενόμενον ἐνεπρήσθη, καὶ τὴν αἰτίαν οὐδεὶσ ἐπενόει. πάντα δ’ ἔδοξεν ἐσ τὸ πλῆθοσ τῶν ἀπολουμένων καὶ τὴν ἅλωσιν τῆσ Ἰταλίασ καὶ Ῥωμαίων αὐτῶν τῆσ τε πόλεωσ κατάληψιν καὶ πολιτείασ μεταβολὴν προσημῆναι. Ἤρξατο μὲν οὖν ὅδε ὁ πόλεμοσ, ἐξ οὗ Σύλλασ ἐσ Βρεντέσιον παρῆλθεν, ὀλυμπιάδων οὐσῶν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα καὶ τεσσάρων·

μῆκοσ δ’ αὐτοῦ, διά τε τὸ μέγεθοσ τῶν ἔργων, σὺν ἐπείξει ὡσ ἐπ’ ἐχθροὺσ ἰδίουσ ταχυνόντων, οὐ πολὺ ὡσ ἐπὶ τοσοῖσδε ἔργοισ ἐγένετο. ὅθεν καὶ μάλιστα αὐτοῖσ τὰ παθήματα ἐπειγομένοισ ἐν βραχεῖ μείζω καὶ ὀξύτερα συνέβη γενέσθαι. ἐσ δὲ τριετὲσ ὅμωσ προῆλθε, κατά γε τὴν Ἰταλίαν, μέχρι τὴν ἀρχὴν ἀνεδήσατο Σύλλασ· ἐν γὰρ Ἰβηρίᾳ καὶ μετὰ Σύλλαν ἐξέτεινεν ἐπὶ πλεῖον. μάχαι δὲ καὶ ἀκροβολίαι καὶ πολιορκίαι καὶ πολέμων ἰδέαι πᾶσαι κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἀθρόαι τε καὶ κατὰ μέρη τοῖσ στρατηγοῖσ ἐγένοντο πολλαί, καὶ πᾶσαι διαφανεῖσ. ὧν τὰ μέγιστα καὶ ἀξιολογώτατα, ἐν κεφαλαίῳ φράσαι, τοιάδε ἦν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION