Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 7

(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 7)

Τάδε μὲν δὴ φόνοι καὶ στάσεισ ἔτι ἦσαν ἐμφύλιοι κατὰ μέρη· μετὰ δὲ τοῦτο στρατοῖσ μεγάλοισ οἱ στασίαρχοι πολέμου νόμῳ συνεπλέκοντο ἀλλήλοισ, καὶ ἡ πατρὶσ ἆθλον ἔκειτο ἐν μέσῳ. ἀρχὴ δ’ ἐσ ταῦτα καὶ πάροδοσ, εὐθὺσ ἐπὶ τῷ συμμαχικῷ πολέμῳ, ἥδε ἐγίγνετο. Ἐπειδὴ Μιθριδάτησ ὁ τοῦ Πόντου καὶ ἄλλων ἐθνῶν βασιλεὺσ ἐσ Βιθυνίαν καὶ Φρυγίαν καὶ τὴν ὅμορον αὐταῖσ Ἀσίαν ἐνέβαλεν, ὥσ μοι κατὰ τὴν βίβλον εἴρηται τὴν πρὸ τῆσδε, Σύλλασ μὲν ὑπατεύων ἔλαχε στρατηγεῖν τῆσ Ἀσίασ καὶ τοῦδε τοῦ Μιθριδατείου πολέμου ̔καὶ ἦν ἔτι ἐν Ῥώμᾐ, Μάριοσ δὲ τὸν πόλεμον εὐχερῆ τε καὶ πολύχρυσον ἡγούμενοσ εἶναι καὶ ἐπιθυμῶν τῆσ στρατηγίασ ὑπηγάγετό οἱ συμπράσσειν ἐσ τοῦτο Πούπλιον Σουλπίκιον δήμαρχον ὑποσχέσεσι πολλαῖσ καὶ τοὺσ ἐκ τῆσ Ἰταλίασ νεοπολίτασ, μειονεκτοῦντασ ἐπὶ ταῖσ χειροτονίαισ, ἐπήλπιζεν ἐσ τὰσ φυλὰσ ἁπάσασ διαιρήσειν, οὐ προλέγων μέν τι περὶ τῆσ ἑαυτοῦ χρείασ, ὡσ δὲ ὑπηρέταισ ἐσ πάντα χρησόμενοσ εὔνοισ. καὶ νόμον αὐτίκα ὁ Σουλπίκιοσ ἐσέφερε περὶ τοῦδε· οὗ κυρωθέντοσ ἔμελλε πᾶν ὅ τι βούλοιτο Μάριοσ ἢ Σουλπίκιοσ ἔσεσθαι, τῶν νεοπολιτῶν πολὺ παρὰ τοὺσ ἀρχαίουσ πλειόνων ὄντων. οἱ δ’ ἀρχαιότεροι συνορῶντεσ ταῦτα ἐγκρατῶσ τοῖσ νεοπολίταισ διεφέροντο. ξύλοισ δὲ καὶ λίθοισ χρωμένων αὐτῶν ἐσ ἀλλήλουσ καὶ μείζονοσ αἰεὶ γιγνομένου τοῦ κακοῦ, δείσαντεσ οἱ ὕπατοι περὶ τῇ δοκιμασίᾳ τοῦ νόμου πλησιαζούσῃ προύγραψαν ἡμερῶν ἀργίασ πολλῶν, ὁποῖον ἐν ταῖσ ἑορταῖσ εἰώθε γίγνεσθαι, ἵνα τισ ἀναβολὴ γένοιτο τῆσ χειροτονίασ καὶ τοῦ κακοῦ. Σουλπίκιοσ δὲ τὴν ἀργίαν οὐκ ἀναμένων ἐκέλευε τοῖσ στασιώταισ ἐσ τὴν ἀγορὰν ἥκειν μετὰ κεκρυμμένων ξιφιδίων καὶ δρᾶν, ὅ τι ἐπείγοι, μηδ’ αὐτῶν φειδομένουσ τῶν ὑπάτων, εἰ δέοι.

ὡσ δὲ αὐτῷ πάντα ἕτοιμα ἦν, κατηγόρει τῶν ἀργιῶν ὡσ παρανόμων καὶ τοὺσ ὑπάτουσ Κορνήλιον Σύλλαν καὶ Κόιντον Πομπήιον ἐκέλευεν αὐτὰσ αὐτίκα ἀναιρεῖν, ἵνα προθείη τὴν δοκιμασίαν τῶν νόμων. θορύβου δ’ ἀναστάντοσ οἱ παρεσκευασμένοι τὰ ξιφίδια ἐπεσπάσαντο καὶ τοὺσ ὑπάτουσ ἀντιλέγοντασ ἠπείλουν κτενεῖν, μέχρι Πομπήιοσ μὲν λαθὼν διέφυγε, Σύλλασ δ’ ὡσ βουλευσόμενοσ ὑπεχώρει. κἀν τῷδε Πομπηίου τὸν υἱόν, κηδεύοντα τῷ Σύλλᾳ, παρρησιαζόμενόν τι καὶ λέγοντα κτείνουσιν οἱ τοῦ Σουλπικίου στασιῶται. καὶ ὁ Σύλλασ ἐπελθὼν ἐβάστασε τὴν ἀργίαν ἔσ τε Καπύην ἐπὶ τὸν ἐκεῖ στρατόν, ὡσ ἐκ Καπύησ ἐσ τὴν Ἀσίαν ἐπὶ τὸν Μιθριδάτου πόλεμον διαβαλῶν, ἠπείγετο· οὐ γάρ πώ τινοσ τῶν ἐπ’ αὐτῷ πραττομένων ᾔσθετο. ὁ δὲ Σουλπίκιοσ, ἀναιρεθείσησ τῆσ ἀργίασ καὶ Σύλλα τῆσ πόλεωσ ἀποστάντοσ, ἐκύρου τὸν νόμον καί, οὗ χάριν ἅπαντα ταῦτα ἐγίγνετο, Μάριον εὐθὺσ ἐχειροτόνει τοῦ πρὸσ Μιθριδάτην πολέμου στρατηγεῖν ἀντὶ Σύλλα. Πυθόμενοσ δ’ ὁ Σύλλασ καὶ πολέμῳ κρίνασ διακριθῆναι συνήγαγε τὸν στρατὸν εἰσ ἐκκλησίαν, καὶ τόνδε τῆσ ἐπὶ τὸν Μιθριδάτην στρατείασ ὀρεγόμενόν τε ὡσ ἐπικερδοῦσ καὶ νομίζοντα Μάριον ἐσ αὐτὴν ἑτέρουσ καταλέξειν ἀνθ’ ἑαυτῶν.

Σύλλασ δὲ καὶ Πομπήιοσ τὸ ἐνθύμημα σαφῶσ εἰδότεσ ὑπέσχοντο μὲν ὧδε πράξειν, εὐθὺσ δὲ τοῖσ πρέσβεσιν ἀπιοῦσιν εἵποντο. τὴν δ’ ὕβριν ὁ Σύλλασ τὴν ἐσ αὑτὸν εἰπὼν Σουλπικίου τε καὶ Μαρίου καὶ σαφὲσ οὐδὲν ἄλλο ἐπενεγκών οὑ̓ γὰρ ἐτόλμα πω λέγειν περὶ τοιοῦδε πολέμοὐ, παρῄνεσεν ἑτοίμοισ ἐσ τὸ παραγγελλόμενον εἶναι. οἱ δὲ συνιέντεσ τε ὧν ἐπενόει καὶ περὶ σφῶν δεδιότεσ, μὴ τῆσ στρατείασ ἀποτύχοιεν, ἀπεγύμνουν αὐτοὶ τὸ ἐνθύμημα τοῦ Σύλλα καὶ ἐσ Ῥώμην σφᾶσ ἄγειν θαρροῦντα ἐκέλευον. ὁ δὲ ἡσθεὶσ ἦγεν ἓξ τέλη στρατιωτῶν αὐτίκα. καὶ αὐτὸν οἱ μὲν ἄρχοντεσ τοῦ στρατοῦ χωρὶσ ἑνὸσ ταμίου διέδρασαν ἐσ Ῥώμην, οὐχ ὑφιστάμενοι στρατὸν ἄγειν ἐπὶ τὴν πατρίδα· πρέσβεισ δ’ ἐν ὁδῷ καταλαβόντεσ ἠρώτων, τί μεθ’ ὅπλων ἐπὶ τὴν πατρίδα ἐλαύνοι. ὁ δ’ εἶπεν, ἐλευθερώσων αὐτὴν ἀπὸ τῶν τυραννούντων. Καὶ τοῦτο δὶσ τρὶσ ἑτέροισ καὶ ἑτέροισ πρέσβεσιν ἐλθοῦσιν εἰπὼν ἐπήγγελλεν ὅμωσ, εἰ θέλοιεν τήν τε σύγκλητον αὑτῷ καὶ Μάριον καὶ Σουλπίκιον ἐσ τὸ Ἄρειον πεδίον συναγαγεῖν, καὶ πράξειν, ὅ τι ἂν βουλευομένοισ δοκῇ. πλησιάζοντι δὲ Πομπήιοσ μὲν ὁ σύναρχοσ ἐπαινῶν καὶ ἀρεσκόμενοσ τοῖσ γιγνομένοισ ἀφίκετο συμπράξων ἐσ ἅπαντα, Μάριοσ δὲ καὶ Σουλπίκιοσ ἐσ παρασκευὴν ὀλίγου διαστήματοσ δεόμενοι πρέσβεισ ἑτέρουσ ἔπεμπον ὡσ δὴ καὶ τούσδε ὑπὸ τῆσ βουλῆσ ἀπεσταλμένουσ, δεόμενοι μὴ ἀγχοτέρω τεσσαράκοντα σταδίων τῇ Ῥώμῃ παραστρατοπεδεύειν, μέχρι ἐπισκέψαιντο περὶ τῶν παρόντων. Καὶ Σύλλασ μὲν τὰσ Αἰσκυλείασ πύλασ καὶ τὸ παρ’ αὐτὰσ τεῖχοσ ἑνὶ τέλει στρατιωτῶν κατελάμβανε, Πομπήιοσ δὲ τὰσ Κολλίνασ ἑτέρῳ τέλει·

καὶ τρίτον ἐπὶ τὴν ξυλίνην γέφυραν ἐχώρει, καὶ τέταρτον πρὸ τῶν τειχῶν ἐσ διαδοχὴν ὑπέμενε. τοῖσ δ’ ὑπολοίποισ ὁ Σύλλασ ἐσ τὴν πόλιν ἐχώρει δόξῃ καὶ ἔργῳ πολεμίου· ὅθεν αὐτὸν οἱ περιοικοῦντεσ ἄνωθεν ἠμύνοντο βάλλοντεσ, μέχρι τὰσ οἰκίασ ἠπείλησεν ἐμπρήσειν· τότε δ’ οἱ μὲν ἀνέσχον, Μάριοσ δὲ καὶ Σουλπίκιοσ ἀπήντων περὶ τὴν Αἰσκύλειον ἀγορὰν μεθ’ ὅσων ἐφθάκεσαν ὁπλίσαι. καὶ γίγνεταί τισ ἀγὼν ἐχθρῶν, ὅδε πρῶτοσ ἐν Ῥώμῃ, οὐχ ὑπὸ εἰκόνι στάσεωσ ἔτι, ἀλλὰ ἀπροφασίστωσ ὑπὸ σάλπιγγι καὶ σημείοισ, πολέμου νόμῳ· ἐσ τοσοῦτον αὐτοῖσ κακοῦ τὰ τῶν στάσεων ἀμεληθέντα προέκοψε. Τρεπομένων δὲ τῶν Σύλλα στρατιωτῶν, ὁ Σύλλασ σημεῖον ἁρπάσασ προεκινδύνευεν, ὡσ αἰδοῖ τε τοῦ στρατηγοῦ καὶ δέει τῆσ ἐπὶ τῷ σημείῳ εἰ ἀπέχοιντο, ἀτιμίασ εὐθὺσ ἐκ τῆσ τροπῆσ αὐτοὺσ μετατίθεσθαι. καὶ ὁ Σύλλασ ἐκάλει τε τοὺσ νεαλεῖσ ἐκ τοῦ στρατοπέδου καὶ ἑτέρουσ κατὰ τὴν καλουμένην Σιβούραν ὁδὸν περιέπεμπεν, ᾗ κατὰ νώτου τῶν πολεμίων ἔμελλον ἔσεσθαι περιδραμόντεσ. οἱ δ’ ἀμφὶ τὸν Μάριον πρόσ τε τοὺσ ἐπελθόντασ ἀκμῆτασ ἀσθενῶσ μαχόμενοι καὶ ἐπὶ τοῖσ περιοδεύουσι δείσαντεσ περικύκλωσιν τούσ τε ἄλλουσ πολίτασ ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔτι μαχομένουσ συνεκάλουν καὶ τοῖσ δούλοισ ἐκήρυττον ἐλευθερίαν εἰ μετάσχοιεν τοῦ πόνου. οὐδενὸσ δὲ προσιόντοσ ἀπογνόντεσ ἁπάντων ἔφευγον εὐθὺσ ἐκ τῆσ πόλεωσ καὶ σὺν αὐτοῖσ ὅσοι τῶν ἐπιφανῶν συνεπεπράχεσαν. Ὁ δὲ Σύλλασ τότε μὲν ἐσ τὴν λεγομένην Ιἑρὰν ὁδὸν παρῆλθε καὶ τοὺσ διαρπάζοντάσ τι τῶν ἐν ποσὶν αὐτίκα ἐν μέσῳ πάντων ἐφορώντων ἐκόλαζε, φρουρὰν δὲ κατὰ μέροσ ἐπιστήσασ τῇ πόλει διενυκτέρευεν αὐτόσ τε καὶ ὁ Πομπήιοσ, περιθέοντεσ ἑκάστουσ, ἵνα μή τι δεινὸν ἢ παρὰ τῶν δεδιότων ἢ παρὰ τῶν νενικηκότων ἐπιγένοιτο.

ἅμα δ’ ἡμέρᾳ τὸν δῆμον ἐσ ἐκκλησίαν συναγαγόντεσ ὠδύροντο περὶ τῆσ πολιτείασ ὡσ ἐκ πολλοῦ τοῖσ δημοκοποῦσιν ἐκδεδομένησ, καὶ αὐτοὶ τάδε πράξαντεσ ὑπ’ ἀνάγκησ. εἰσηγοῦντό τε μηδὲν ἔτι ἀπροβούλευτον ἐσ τὸν δῆμον ἐσφέρεσθαι, νενομισμένον μὲν οὕτω καὶ πάλαι, παραλελυμένον δ’ ἐκ πολλοῦ, καὶ τὰσ χειροτονίασ μὴ κατὰ φυλάσ, ἀλλὰ κατὰ λόχουσ, ὡσ Τύλλιοσ βασιλεὺσ ἔταξε, γίνεσθαι, νομίσαντεσ διὰ δυοῖν τοῖνδε οὔτε νόμον οὐδένα πρὸ τῆσ βουλῆσ ἐσ τὸ πλῆθοσ ἐσφερόμενον οὔτε τὰσ χειροτονίασ ἐν τοῖσ πένησι καὶ θρασυτάτοισ ἀντὶ τῶν ἐν περιουσίᾳ καὶ εὐβουλίᾳ γιγνομένασ δώσειν ἔτι στάσεων ἀφορμάσ. πολλά τε ἄλλα τῆσ τῶν δημάρχων ἀρχῆσ, τυραννικῆσ μάλιστα γεγενημένησ, περιελόντεσ κατέλεξαν ἐσ τὸ βουλευτήριον, ὀλιγανθρωπότατον δὴ τότε μάλιστα ὂν καὶ παρὰ τοῦτ’ εὐκαταφρόνητον ἀθρόουσ ἐκ τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν τριακοσίουσ. ὅσα τε ὑπὸ Σουλπικίου κεκύρωτο μετὰ τὴν κεκηρυγμένην ὑπὸ τῶν ὑπάτων ἀργίαν, ἅπαντα διελύετο ὡσ οὐκ ἔννομα. Ὧδε μὲν αἱ στάσεισ ἐξ ἔριδοσ καὶ φιλονικίασ ἐπὶ φόνουσ καὶ ἐκ φόνων ἐσ πολέμουσ ἐντελεῖσ προέκοπτον, καὶ στρατὸσ πολιτῶν ὅδε πρῶτοσ ἐσ τὴν πατρίδα ὡσ πολεμίαν ἐσέβαλεν.

οὐδ’ ἔληξαν ἀπὸ τοῦδε αἱ στάσεισ ἔτι κρινόμεναι στρατοπέδοισ, ἀλλ’ ἐσβολαὶ συνεχεῖσ ἐσ τὴν Ῥώμην ἐγίνοντο καὶ τειχομαχίαι καὶ ὅσα ἄλλα πολέμων ἔργα, οὐδενὸσ ἔτι ἐσ αἰδῶ τοῖσ βιαζομένοισ ἐμποδὼν ὄντοσ, ἢ νόμων ἢ πολιτείασ ἢ πατρίδοσ. τότε δὲ Σουλπίκιον δημαρχοῦντα ἔτι καὶ σὺν αὐτῷ Μάριον, ἑξάκισ ὑπατευκότα, καὶ τὸν Μαρίου παῖδα καὶ Πούπλιον Κέθηγον καὶ Ιοὔνιον Βροῦτον καὶ Γναῖον καὶ Κοίντον Γράνιον καὶ Πούπλιον Ἀλβινοουανὸν καὶ Μᾶρκον Λαιτώριον ἑτέρουσ τε, ὅσοι μετ’ αὐτῶν, ἐσ δώδεκα μάλιστα, ἐκ Ῥώμησ διεπεφεύγεσαν, ὡσ στάσιν ἐγείραντασ καὶ πολεμήσαντασ ὑπάτοισ καὶ δούλοισ κηρύξαντασ ἐλευθερίαν εἰσ ἀπόστασιν πολεμίουσ Ῥωμαίων ἐψήφιστο εἶναι καὶ τὸν ἐντυχόντα νηποινεὶ κτείνειν ἢ ἀνάγειν ἐπὶ τοὺσ ὑπάτουσ· τά τε ὄντα αὐτοῖσ δεδήμευτο. Καὶ ζητηταὶ διέθεον ἐπὶ τοὺσ ἄνδρασ, οἳ Σουλπίκιον μὲν καταλαβόντεσ ἔκτειναν· ὁ δὲ Μάριοσ αὐτοὺσ ἐσ Μιντούρνασ διέφυγεν, ἔρημοσ ὑπηρέτου τε καὶ θεράποντοσ.

καὶ αὐτὸν οἱ τῆσ πόλεωσ ἄρχοντεσ ἀναπαυόμενον ἐν οἴκῳ ζοφώδει δεδιότεσ μὲν τὸ κήρυγμα τοῦ δήμου, φυλαττόμενοι δὲ ἀνδρὸσ ἑξάκισ ὑπατεύσαντοσ καὶ πολλὰ καὶ λαμπρὰ εἰργασμένου αὐθένται γενέσθαι, Γαλάτην ἄνδρα ἐπιδημοῦντα μετὰ ξίφουσ ἐσέπεμψαν ἀνελεῖν. τὸν δὲ Γαλάτην φασὶν ἐν τῷ σκότῳ προσιόντα τῷ στιβαδίῳ δεῖσαι, δόξαντα τοὺσ ὀφθαλμοὺσ τοῦ Μαρίου πυρὸσ αὐγὴν καὶ φλόγα ἀφιέναι· ὡσ δὲ καὶ ὁ Μάριοσ αὐτὸσ ὑπανιστάμενοσ ἐκ τῆσ εὐνῆσ ἐνεβόησε παμμέγεθεσ αὐτῷ· "σὺ τολμᾷσ κτεῖναι Γάιον Μάριον; προτροπάδην ὁ Γαλάτησ ἔφευγεν ἔξω διὰ θυρῶν μεμηνότι ἐοικὼσ καὶ βοῶν· "οὐ δύναμαι κτεῖναι Γάιον Μάριον. " ὅθεν καὶ τοῖσ ἄρχουσιν, ἅτε καὶ τέωσ ταῦτα σὺν ὄκνῳ κεκρικόσιν, ἐνέπιπτέ τι δαιμόνιον δέοσ καὶ μνήμη τῆσ ἐκ παιδὸσ ἐπιφημισθείσησ τῷ ἀνδρὶ ἑβδόμησ ὑπατείασ· παιδὶ γὰρ ὄντι φασὶν ἐσ τὸν κόλπον ἀετοῦ νεοττοὺσ ἑπτὰ καταρρυῆναι καὶ τοὺσ μάντεισ εἰπεῖν, ὅτι ἑπτάκισ ἐπὶ τῆσ μεγίστησ ἀρχῆσ ἔσοιτο. Ταῦτ’ οὖν οἱ τῆσ Μιντούρνησ ἄρχοντεσ ἐνθυμούμενοι καὶ τὸν Γαλάτην ἔνθουν κατὰ δαίμονα καὶ περιδεᾶ νομίζοντεσ γεγονέναι, τὸν Μάριον αὐτίκα τῆσ πόλεωσ ἐξέπεμπον, ὅπῃ δύναιτο, σῴζεσθαι.

ὁ δὲ συγγιγνώσκων ἑαυτῷ ζητουμένῳ τε ἐκ Σύλλα καὶ πρὸσ ἱππέων διωκομένῳ, ὁδοὺσ ἀτριβεῖσ ἐπὶ θάλασσαν ἠλᾶτο καὶ καλύβησ ἐπιτυχὼν ἀνεπαύετο, φυλλάδα ἐπιβαλόμενοσ τῷ σώματι. ψόφου δ’ αἰσθόμενοσ ἐσ τὴν φυλλάδα ὑπεκρύφθη καὶ μᾶλλον ἔτι αἰσθόμενοσ ἐσ σκάφοσ ἁλιέωσ πρεσβύτου παρορμοῦν, βιασάμενοσ τὸν πρεσβύτην, ἐσήλατο χειμῶνοσ ὄντοσ καὶ τὸ πεῖσμα κόψασ καὶ τὸ ἱστίον πετάσασ ἐπέτρεψε τῇ τύχῃ φέρειν. κατήχθη δὲ ἔσ τινα νῆσον, ὅθεν νεὼσ οἰκείων ἀνδρῶν παραπλεούσησ ἐπιτυχὼν ἐσ Λιβύην ἐπέρα. εἰργόμενοσ δὲ καὶ Λιβύησ ὡσ πολέμιοσ ὑπὸ Σεξστιλίου ἡγουμένου, διεχείμαζεν ἐν τῇ θαλάσσῃ, μικρὸν ὑπὲρ Λιβύην ἄνω, ἐν τοῖσ Νομάδων ὁρ́οισ. καὶ αὐτῷ θαλασσεύνοτι δεῦρο κατὰ πύστιν ἐπέπλευσαν τῶν συγκατεγνωσμένων Κέθηγόσ τε καὶ Γράνιοσ καὶ Ἀλβινοουανὸσ καὶ Λαιτώριοσ καὶ ἕτεροι καὶ ὁ υἱὸσ αὐτοῦ Μαρίου· οἳ ἐσ μὲν Ιἑμψάλαν τὸν Νομάδων δυνάστην ἀπὸ Ῥώμησ διέφυγον, ὑποψίᾳ δ’ ἐκδόσεωσ ἐκεῖθεν ἀπέδρασαν. Οἱ μὲν δή, καθὰ καὶ Σύλλασ ἐπεπράχει, βιάσασθαι τὴν πατρίδα διανοούμενοι, στρατιὰν δ’ οὐκ ἔχοντεσ, περιέβλεπον, εἴ τι συμβαίη· ἐν δὲ Ῥώμῃ Σύλλασ μέν, ὅπλοισ τὴν πόλιν ὅδε πρῶτοσ καταλαβών τε καὶ δυνηθεὶσ ἂν ἴσωσ ἤδη μοναρχεῖν, ἐπεὶ τοὺσ ἐχθροὺσ ἠμύνατο, τὴν βίαν ἑκὼν ἀπέθετο καὶ τὸν στρατὸν ἐσ Καπύην προπέμψασ αὖθισ ἦρχεν ὡσ ὕπατοσ·

οἱ δὲ τῶν ἐξελαθέντων στασιῶται, ὅσοι τῶν πλουσίων, καὶ γύναια πολλὰ πολυχρήματα, τοῦ δέουσ τῶν ὅπλων ἀναπνεύσαντεσ ἠρεθίζοντο ὑπὲρ καθόδου τῶνδε τῶν ἀνδρῶν καὶ οὐδὲν σπουδῆσ ἢ δαπάνησ ἐσ τοῦτο ἀπέλειπον, ἐπιβουλεύοντεσ καὶ τοῖσ τῶν ὑπάτων σώμασιν ὡσ οὐκ ἐνὸν τῶνδε περιόντων ἐκείνοισ κατελθεῖν. Σύλλᾳ μὲν δὴ καὶ παυσαμένῳ τῆσ ἀρχῆσ στρατὸσ ἦν, ὁ ἐψηφισμένοσ ἐπὶ Μιθριδάτην, ἐσ σωτηρίαν αὐτοῦ φύλαξ· Κόιντον δὲ Πομπήιον, τὸν ἕτερον ὕπατον, ὁ δῆμοσ οἰκτείρων τοῦ δέουσ ἐψηφίσατο ἄρχειν Ἰταλίασ καὶ ἑτέρου τοῦ περὶ αὐτὴν στρατοῦ, τότε ὄντοσ ὑπὸ Γναίῳ Πομπηίῳ. τοῦθ’ ὁ Γναῖοσ πυθόμενόσ τε καὶ δυσχεράνασ ἥκοντα μὲν τὸν Κόιντον ἐσ τὸ στρατόπεδον ἐσεδέξατο, καὶ τῆσ ἐπιούσησ τι χρηματίζοντοσ ὑπεχώρησε μικρὸν οἱᾶ ἰδιώτησ, μέχρι τὸν ὕπατον πολλοὶ καθ’ ὑπόκρισιν ἀκροάσεωσ περιστάντεσ ἔκτειναν. καὶ φυγῆσ τῶν λοιπῶν γενομένησ ὁ Γναῖοσ αὐτοῖσ ὑπήντα, χαλεπαίνων ὡσ ὑπάτου παρανόμωσ ἀνῃρημένου· δυσχεράνασ δ’ ὅμωσ εὐθὺσ ἦρχεν αὐτῶν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION