Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 5

(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 5)

Τρίτον μὲν δὴ τόδε ἔργον ἐμφύλιον ἦν τὸ Ἀπουληίου, μετὰ δύο τὰ Γράκχεια, καὶ τοσάδε εἴργαστο Ῥωμαίουσ· οὕτω δ’ ἔχουσιν αὐτοῖσ ὁ συμμαχικὸσ καλούμενοσ πόλεμοσ ἐπιγίγνεται ἐθνῶν ἀνὰ τὴν Ἰταλίαν πολλῶν, ἀρξάμενόσ τε παραδόξωσ, καὶ ἀθρόωσ ἐπὶ μέγα προελθών, καὶ τὰσ στάσεισ ἐν Ῥώμῃ σβέσασ ὑπὸ δέουσ ἐπὶ πολύ.

λήγων δὲ καὶ ὅδε στάσεισ τε ἄλλασ καὶ στασιάρχουσ δυνατωτέρουσ ἀνέθρεψεν οὐ νόμων εἰσηγήσεσιν ἔτι οὐδὲ δημοκοπίαισ, ἀλλὰ ἀθρόοισ στρατεύμασι κατ’ ἀλλήλων χρωμένουσ. καὶ αὐτὸν διὰ τάδε συνήγαγον ἐσ τήνδε τὴν συγγραφήν, ἔκ τε τῆσ ἐν Ῥώμῃ στάσεωσ ἀρξάμενον καὶ ἐσ πολὺ χείρονα στάσιν ἑτέραν ἐκπεσόντα. ἤρξατο δὲ ὧδε. Φούλβιοσ Φλάκκοσ ὑπατεύων μάλιστα δὴ πρῶτοσ ὅδε ἐσ τὸ φανερώτατον ἠρέθιζε τοὺσ Ἰταλιώτασ ἐπιθυμεῖν τῆσ Ῥωμαίων πολιτείασ ὡσ κοινωνοὺσ τῆσ ἡγεμονίασ ἀντὶ ὑπηκόων ἐσομένουσ. εἰσηγούμενοσ δὲ τὴν γνώμην καὶ ἐπιμένων αὐτῇ καρτερῶσ, ὑπὸ τῆσ βουλῆσ ἐπί τινα στρατείαν ἐξεπέμφθη διὰ τόδε. ἐν ᾗ τῆσ ὑπατείασ αὐτῷ δεδαπανημένησ, ὁ δὲ καὶ δημαρχεῖν εἵλετο μετ’ αὐτὴν καὶ ἔπραξε γενέσθαι σὺν Γράκχῳ τῷ νεωτέρῳ, τοιάδε ἄλλα ὑπὲρ τῆσ Ἰταλίασ ἐσφέροντι κἀκείνῳ. ἀναιρεθέντοιν δὲ ἀμφοῖν, ὥσ μοι προείρηται, πολὺ μᾶλλον ἠρέθιστο ἡ Ἰταλία· οὔτε γὰρ ἠξίουν ἐν ὑπηκόων ἀντὶ κοινωνῶν εἶναι μέρει οὔτε Φλάκκον καὶ Γράκχον ὑπὲρ αὐτῶν πολιτεύοντασ τοιάδε παθεῖν. Ἐπὶ δὲ ἐκείνοισ καὶ Λίβιοσ Δροῦσοσ δημαρχῶν, ἀνὴρ ἐπιφανέστατοσ ἐκ γένουσ, δεηθεῖσι τοῖσ Ἰταλιώταισ νόμον αὖθισ ἐσενεγκεῖν περὶ τῆσ πολιτείασ ὑπέσχετο·

τούτου γὰρ δὴ μάλιστα ἐπεθύμουν ὡσ ἑνὶ τῷδε αὐτίκα ἡγεμόνεσ ἀντὶ ὑπηκόων ἐσόμενοι. ὁ δὲ τὸν δῆμον ἐσ τοῦτο προθεραπεύων ὑπήγετο ἀποικίαισ πολλαῖσ ἔσ τε τὴν Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν ἐψηφισμέναισ μὲν ἐκ πολλοῦ, γεγονυίαισ δὲ οὔπω. τήν τε βουλὴν καὶ τοὺσ ἱππέασ, οἳ μάλιστα δὴ τότε ἀλλήλοισ διὰ τὰ δικαστήρια διεφέροντο, ἐπὶ κοινῷ νόμῳ συναγαγεῖν ἐπειρᾶτο, σαφῶσ μὲν οὐ δυνάμενοσ ἐσ τὴν βουλὴν ἐπανενεγκεῖν τὰ δικαστήρια, τεχνάζων δ’ ἐσ ἑκατέρουσ ὧδε. τῶν βουλευτῶν διὰ τὰσ στάσεισ τότε ὄντων μόλισ ἀμφὶ τοὺσ τριακοσίουσ, ἑτέρουσ τοσούσδε αὐτοῖσ ἀπὸ τῶν ἱππέων εἰσηγεῖτο ἀριστίνδην προσκαταλεγῆναι καὶ ἐκ τῶνδε πάντων ἐσ τὸ μέλλον εἶναι τὰ δικαστήρια· εὐθύνασ τε ἐπ’ αὐτῶν γίγνεσθαι δωροδοκίασ προσέγραφεν, ἐγκλήματοσ ἴσα δὴ καὶ ἀγνοουμένου διὰ τὸ ἔθοσ τῆσ δωροδοκίασ ἀνέδην ἐπιπολαζούσησ. Ὁ μὲν δὴ τάδε πρὸσ ἑκατέρουσ ἐπενόει, περιῆλθε δὲ ἐσ τὸ ἐναντίον αὐτῷ. ἥ τε γὰρ βουλὴ χαλεπῶσ ἔφερεν ἀθρόωσ αὑτῇ τοσούσδε προσκαταλεγῆναι καὶ ἐξ ἱππέων ἐσ τὸ μέγιστον ἀξίωμα μεταβῆναι, οὐκ ἀδόκητον ἡγουμένη καὶ βουλευτὰσ γενομένουσ κατὰ σφᾶσ ἔτι δυνατώτερον τοῖσ προτέροισ βουλευταῖσ στασιάσειν· οἵ τε ἱππεῖσ ὑπώπτευον, ὅτι τῇδε τῇ θεραπείᾳ πρὸσ τὸ μέλλον ἐσ τὴν βουλὴν μόνην τὰ δικαστήρια ἀπὸ τῶν ἱππέων περιφέροιτο, γευσάμενοί τε κερδῶν μεγάλων καὶ ἐξουσίασ οὐκ ἀλύπωσ τὴν ὑπόνοιαν ἔφερον. τό τε πλῆθοσ αὐτῶν ἐν ἀπορίᾳ σφᾶσ ἐποίει καὶ ὑποψίᾳ πρὸσ ἀλλήλουσ, τίνεσ ἀξιώτεροι δοκοῦσιν ἐσ τοὺσ τριακοσίουσ καταλεγῆναι· καὶ τοῖσ λοιποῖσ φθόνοσ ἐσ τοὺσ κρείττονασ ἐσῄει· ὑπὲρ ἅπαντα δ’ ἠγανάκτουν ἀναφυομένου τοῦ τῆσ δωροδοκίασ ἐγκλήματοσ, ὃ τέωσ ἡγοῦντο καρτερῶσ ὑπὲρ αὑτῶν πρόρριζον ἐσβέσθαι. Οὕτω μὲν δὴ καὶ οἱ ἱππεῖσ καὶ ἡ βουλή, καίπερ ἔχοντεσ ἀλλήλοισ διαφόρωσ, ἐσ τὸ Δρούσου μῖσοσ συνεφρόνουν, καὶ μόνοσ ὁ δῆμοσ ἔχαιρε ταῖσ ἀποικίαισ.

οἱ Ἰταλιῶται δ’, ὑπὲρ ὧν δὴ καὶ μάλιστα ὁ Δροῦσοσ ταῦτα ἐτέχνάζε, καὶ οἵδε περὶ τῷ νόμῳ τῆσ ἀποικίασ ἐδεδοίκεσαν, ὡσ τῆσ δημοσίασ Ῥωμαίων γῆσ, ἣν ἀνέμητον οὖσαν ἔτι οἱ μὲν ἐκ βίασ, οἱ δὲ λανθάνοντεσ ἐγεώργουν, αὐτίκα σφῶν ἀφαιρεθησομένησ, καὶ πολλὰ καὶ περὶ τῆσ ἰδίασ ἐνοχλησόμενοι. Τυρρηνοί τε καὶ Ὀμβρικοὶ ταὐτὰ δειμαίνοντεσ τοῖσ Ἰταλιώταισ καί, ὡσ ἐδόκει, πρὸσ τῶν ὑπάτων ἐσ τὴν πόλιν ἐπαχθέντεσ ἔργῳ μὲν ἐσ ἀναίρεσιν Δρούσου, λόγῳ δ’ ἐσ κατηγορίαν, τοῦ νόμου φανερῶσ κατεβόων καὶ τὴν τῆσ δοκιμασίασ ἡμέραν ἀνέμενον. ὧν ὁ Δροῦσοσ αἰσθανόμενόσ τε καὶ οὐ θαμινὰ προϊών, ἀλλ’ ἔνδον ἐν περιπάτῳ βραχὺ φῶσ ἔχοντι χρηματίζων ἀεὶ καὶ περὶ ἑσπέραν τὸ πλῆθοσ ἀποπέμπων ἐξεβόησεν ἄφνω πεπλῆχθαι καὶ λέγων ἔτι κατέπεσεν. εὑρέθη δὲ ἐσ τὸν μηρὸν αὐτῷ σκυτοτόμου μαχαίριον ἐμπεπηγμένον. Οὕτω μὲν δὴ καὶ Δροῦσοσ ἀνῄρητο δημαρχῶν.

καὶ οἱ ἱππεῖσ ἐπίβασιν ἐσ συκοφαντίαν τῶν ἐχθρῶν τὸ πολίτευμα αὐτοῦ τιθέμενοι, Κόιντον Οὐράιον δήμαρχον ἔπεισαν εἰσηγήσασθαι κρίσεισ εἶναι κατὰ τῶν τοῖσ Ἰταλιώταισ ἐπὶ τὰ κοινὰ φανερῶσ ἢ κρύφα βοηθούντων, ἐλπίσαντεσ τοὺσ δυνατοὺσ ἅπαντασ αὐτίκα εἰσ ἔγκλημα ἐπίφθονον ὑπάξεσθαι καὶ δικάσειν μὲν αὐτοί, γενομένων δ’ ἐκείνων ἐκποδὼν δυνατώτερον ἔτι τῆσ πόλεωσ ἐπάρξειν. τὸν μὲν δὴ νόμον ἀπαγορευόντων τῶν ἑτέρων δημάρχων μὴ τίθεσθαι, περιστάντεσ οἱ ἱππεῖσ σὺν ξιφιδίοισ γυμνοῖσ ἐκύρωσαν· ὡσ δ’ ἐκεκύρωτο, αὐτίκα τοῖσ ἐπιφανεστάτοισ τῶν βουλευτῶν ἐπεγράφοντο κατήγοροι. καὶ Βηστίασ μὲν οὐδ’ ὑπακούσασ ἑκὼν ἔφευγεν ὡσ οὐκ ἐκδώσων ἑαυτὸν εἰσ χεῖρασ ἐχθρῶν, καὶ Κόττασ ἐπ’ ἐκείνῳ παρῆλθε μὲν ἐσ τὸ δικαστήριον, σεμνολογήσασ δὲ ὑπὲρ ὧν ἐπεπολίτευτο, καὶ λοιδορησάμενοσ τοῖσ ἱππεῦσι φανερῶσ, ἐξῄει τῆσ πόλεωσ καὶ ὅδε πρὸ τῆσ ψήφου· Μούμμιοσ δ’, ὁ τὴν Ἑλλάδα ἑλών, αἰσχρῶσ ἐνεδρευθεὶσ ὑπὸ τῶν ἱππέων ὑποσχομένων αὐτὸν ἀπολύσειν κατεκρίθη φεύγειν καὶ ἐν Δήλῳ διεβίωσεν. Ἐπιπολάζοντοσ δ’ ἐσ πολὺ τοῦ κακοῦ κατὰ τῶν ἀρίστων, ὅ τε δῆμοσ ἤχθετο τοιῶνδε καὶ τοσάδε εἰργασμένων ἀνδρῶν ἀθρόωσ ἀφαιρούμενοσ, καὶ οἱ Ἰταλοὶ τοῦ τε Δρούσου πάθουσ πυνθανόμενοι καὶ τῆσ ἐσ τὴν φυγὴν τούτων προφάσεωσ, οὐκ ἀνασχετὸν σφίσιν ἔτι ἡγούμενοι τοὺσ ὑπὲρ σφῶν πολιτεύοντασ τοιάδε πάσχειν οὐδ’ ἄλλην τινὰ μηχανὴν ἐλπίδοσ ἐσ τὴν πολιτείαν ἔτι ὁρῶντεσ, ἔγνωσαν ἀποστῆναι Ῥωμαίων ἄντικρυσ καὶ πολεμεῖν αὐτοῖσ κατὰ κράτοσ.

κρύφα τε διεπρεσβεύοντο συντιθέμενοι περὶ τῶνδε καὶ ὅμηρα διέπεμπον ἐσ πίστιν ἀλλήλοισ. Ὧν ἐσ πολὺ μὲν οὐκ ἐπῄσθοντο Ῥωμαῖοι διὰ τὰσ ἐν ἄστει κρίσεισ τε καὶ στάσεισ· ὡσ δ’ ἐπύθοντο, περιέπεμπον ἐσ τὰσ πόλεισ ἀπὸ σφῶν τοὺσ ἑκάστοισ μάλιστα ἐπιτηδείουσ, ἀφανῶσ τὰ γιγόμενα ἐξετάζειν. καί τισ ἐκ τούτων μειράκιον ὅμηρον ἰδὼν ἐξ Ἄσκλου πόλεωσ ἐσ ἑτέραν ἀγόμενον ἐμήνυσε τῷ περὶ τὰ χωρία ἀνθυπάτῳ Σερουιλίῳ. ἦσαν γάρ, ὡσ ἐοίκε, τότε καὶ τῆσ Ἰταλίασ ἄρχοντεσ ἀνθύπατοι κατὰ μέρη· ὃ καὶ Ἁδριανὸσ ἄρα μιμούμενοσ ὕστερον χρόνῳ πολλῷ, τὴν αὐτοκράτορα ἀρχὴν Ῥωμαίοισ ἡγούμενοσ, ἀνεκαίνισε, καὶ μετ’ αὐτὸν ἐπέμεινεν ἐσ βραχύ. ὁ δὲ Σερουίλιοσ θερμότερον ἐσδραμὼν ἐσ τὸ Ἄσκλον καὶ πανηγυρίζουσι τοῖσ Ἀσκλαίοισ χαλεπῶν ἀπειλῶν ἀνῃρέθη ὡσ ὑπὸ ἤδη πεφωραμένων. ἐπανῃρέθη δ’ αὐτῷ καὶ Φοντήιοσ, ὃσ ἐπρέσβευεν αὐτῷ· καλοῦσι δ’ οὕτω τοὺσ τοῖσ ἡγεμόσι τῶν ἐθνῶν ἐκ τῆσ βουλῆσ ἑπομένουσ ἐσ βοήθειαν. πεσόντων δὲ τῶνδε, οὐδὲ τῶν ἄλλων Ῥωμαίων τισ ἦν φειδώ, ἀλλὰ τοὺσ παρὰ σφίσι πάντασ οἱ Ἀσκλαῖοι συνεκέντουν ἐπιτρέχοντεσ καὶ τὰ ὄντα αὐτοῖσ διήρπαζον. Ἐκραγείσησ δὲ τῆσ ἀποστάσεωσ ἅπαντα, ὅσα τοῖσ Ἀσκλαίοισ ἔθνη γείτονα ἦν, συνεξέφαινε τὴν παρασκευήν, Μάρσοι τε καὶ Παιλιγνοὶ καὶ Οὐηστῖνοι καὶ Μαρρουκῖνοι καὶ ἐπὶ τούτοισ Πικεντῖνοι καὶ Φρεντανοὶ καὶ Ἱρπῖνοι καὶ Πομπηιανοὶ καὶ Οὐενούσιοι καὶ Ιἄπυγεσ, Λευκανοί τε καὶ Σαυνῖται, χαλεπὰ Ῥωμαίοισ καὶ πρὶν ἔθνη γενόμενα, ὅσα τε ἄλλα ἀπὸ Λίριοσ ποταμοῦ, ὃν νῦν μοι δοκοῦσι Λίτερνον ἡγεῖσθαι, ἐπὶ τὸν μυχόν ἐστι τοῦ Ιὀνίου κόλπου πεζεύοντι καὶ περιπλέοντι.

πέμψασι δ’ αὐτοῖσ ἐσ Ῥώμην πρέσβεισ αἰτιωμένουσ, ὅτι πάντα Ῥωμαίοισ ἐσ τὴν ἀρχὴν συνεργασάμενοι οὐκ ἀξιοῦνται τῆσ τῶν βεβοηθημένων πολιτείασ, ἡ βουλὴ μάλα καρτερῶσ ἀπεκρίνατο, εἰ μεταγινώσκουσι τῶν γεγονότων, πρεσβεύειν ἐσ αὐτήν, ἄλλωσ δὲ μή. οἱ μὲν δὴ πάντα ἀπογνόντεσ ἐσ παρασκευὴν καθίσταντο· καὶ αὐτοῖσ ἐπὶ τῷ κατὰ πόλιν στρατῷ κοινὸσ ἦν ἱππέων τε καὶ πεζῶν ἕτεροσ ἐσ δέκα μυριάδασ. καὶ Ῥωμαῖοι τὸν ἴσον αὐτοῖσ ἀντεξέπεμπον ἀπό τε σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἔτι συμμαχούντων σφίσιν ἐθνῶν τῆσ Ἰταλίασ. Ἡγοῦντο δὲ Ῥωμαίων μὲν ὕπατοι Σέξστοσ τε Ιοὔλιοσ Καῖσαρ καὶ Πόπλιοσ Ῥουτίλιοσ Λοῦποσ·

ἄμφω γὰρ ὡσ ἐσ μέγαν τε καὶ ἐμφύλιον πόλεμον ἐξῄεσαν, ἐπεὶ καὶ τὰσ πύλασ οἱ ὑπόλοιποι καὶ τὰ τείχη διὰ χειρὸσ εἶχον ὡσ ἐπ’ οἰκείῳ καὶ γείτονι μάλιστα ἔργῳ. τό τε ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ πολυμερὲσ ἐνθυμούμενοι ὑποστρατήγουσ τοῖσ ὑπάτοισ συνέπεμψαν τοὺσ τότε ἀρίστουσ, ὑπὸ μὲν Ῥουτιλίῳ Γναῖόν τε Πομπήιον, τὸν πατέρα Πομπηίου τοῦ Μάγνου παρονομασθέντοσ, καὶ Κόιντον Καιπίωνα καὶ Γάιον Περπένναν καὶ Γάιον Μάριον καὶ Οὐαλέριον Μεσσάλαν, ὑπὸ δὲ Σέξστῳ Καίσαρι Πούπλιον Λέντλον, ἀδελφὸν αὐτοῦ Καίσαροσ, καὶ Τίτον Δίδιον καὶ Λικίνιον Κράσσον καὶ Κορνήλιον Σύλλαν καὶ Μάρκελλον ἐπὶ τοῖσδε. τοσοίδε μὲν δὴ τοῖσ ὑπάτοισ διελόμενοι τὴν χώραν ὑπεστρατήγουν. καὶ πάντασ ἐπεπορεύοντο οἱ ὕπατοι· καὶ αὐτοῖσ οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἑτέρουσ ὡσ ἐσ μέγαν ἀγῶνα ἔπεμπον ἑκάστοτε. Ἰταλοῖσ δ’ ἦσαν μὲν στρατηγοὶ καὶ κατὰ πόλεισ ἕτεροι, κοινοὶ δ’ ἐπὶ τῷ κοινῷ στρατῷ καὶ τοῦ παντὸσ αὐτοκράτορεσ Τίτοσ Λαφρήνιοσ καὶ Γάιοσ Ποντίλιοσ καὶ Μάριοσ Ἐγνάτιοσ καὶ Κόιντοσ Ποπαίδιοσ καὶ Γάιοσ Πάπιοσ καὶ Μᾶρκοσ Λαμπώνιοσ καὶ Γάιοσ Οὐιδακίλιοσ καὶ Ἕριοσ Ἀσίνιοσ καὶ Οὐέττιοσ Σκάτων, οἳ τὸν στρατὸν ὁμοίωσ μερισάμενοι τοῖσ Ῥωμαίων στρατηγοῖσ ἀντεκαθέζοντο καὶ πολλὰ μὲν ἔδρασαν, πολλὰ δ’ ἔπαθον. ὧν ἑκατέρων, ἐν κεφαλαίῳ φράσαι, τὰ ἀξιολογώτατα ἦν τοιάδε. Οὐέττιοσ μὲν Σκάτων Σέξστον Ιοὔλιον τρεψάμενόσ τε καὶ δισχιλίουσ κτείνασ ἐπὶ Αἰσερνίαν ἤλασε ῥωμαΐζουσαν·

καὶ αὐτὴν οἱ μὲν συντάττοντεσ, Λεύκιόσ τε Σκιπίων καὶ Λεύκιοσ Ἀκίλιοσ θεραπόντων ἐσθῆτασ ὑποδύντεσ ἀπέδρασαν, χρόνῳ δὲ καὶ λιμῷ παρεστήσαντο οἱ πολέμιοι. Μάριοσ δὲ Ἐγνάτιοσ Οὐέναφρον ἑλὼν ἐκ προδοσίασ ἔκτεινε δύο Ῥωμαίων σπείρασ ἐν αὐτῇ. Πρησενταῖοσ δὲ Πόπλιοσ Περπένναν μυρίων ἀνδρῶν ἡγούμενον ἐτρέψατο καὶ ἔκτεινεν ἐσ τετρακισχιλίουσ καὶ τῶν λοιπῶν τοῦ πλέονοσ μέρουσ τὰ ὅπλα ἔλαβε· ἐφ’ ὅτῳ Περπένναν Ῥουτίλιοσ ὕπατοσ παρέλυσε τῆσ στρατηγίασ καὶ τὸ μέροσ τοῦ στρατοῦ Γαϊῴ Μαρίῳ προσέθηκεν. Μᾶρκοσ δὲ Λαμπώνιοσ τῶν ἀμφὶ Λικίνιον Κράσσον ἀνεῖλεν ἐσ ὀκτακοσίουσ καὶ τοὺσ λοιποὺσ ἐσ Γρούμεντον πόλιν συνεδίωξε. Γάιοσ δὲ Πάπιοσ Νῶλάν τε εἷλεν ἐκ προδοσίασ καὶ τοῖσ ἐν αὐτῇ Ῥωμαίοισ, δισχιλίοισ οὖσιν, ἐκήρυξεν, εἰ μεταθοῖντο, στρατεύσειν ἑαυτῷ.

καὶ τούσδε μὲν ὁ Πάπιοσ μεταθεμένουσ ἐστράτευεν· οἱ δ’ ἡγεμόνεσ αὐτῶν οὐχ ὑπακούσαντεσ τῷ κηρύγματι ἐλήφθησαν αἰχμάλωτοι καὶ λιμῷ πρὸσ τοῦ Παπίου διεφθάρησαν. Πάπιοσ δὲ καὶ Σταβίασ εἷλε καὶ Μινέρουιον καὶ Σάλερνον, ἣ Ῥωμαίων ἄποικοσ ἦν· καὶ τοὺσ ἐξ αὐτῶν αἰχμαλώτουσ τε καὶ δούλουσ ἐστράτευεν. ὡσ δὲ καὶ Νουκερίασ τὰ ἐν κύκλῳ πάντα κατέπρησεν, αἱ πλησίον αὐτῷ πόλεισ καταπλαγεῖσαι προσετίθεντο στρατιάν τε αἰτοῦντι παρέσχον ἐσ μυρίουσ πεζοὺσ καὶ ἱππέασ χιλίουσ· μεθ’ ὧν ὁ Πάπιοσ Ἀχέρραισ παρεκάθητο. Σέξστου δὲ Καίσαροσ Γαλατῶν πεζοὺσ μυρίουσ καὶ Νομάδασ Μαυρουσίουσ ἱππέασ καὶ πεζοὺσ προσλαβόντοσ τε καὶ χωροῦντοσ ἐπὶ τὰσ Ἀχέρρασ, ὁ Πάπιοσ Ὀξύνταν, υἱὸν Ιὀγόρθου τοῦ Νομάδων ποτὲ βασιλέωσ, ὑπὸ Ῥωμαίων ἐν Οὐενουσίᾳ φυλαττόμενον, ἤγαγεν ἐκ τῆσ Οὐενουσίασ καὶ περιθεὶσ αὐτῷ πορφύραν βασιλικὴν ἐπεδείκνυ θαμινὰ τοῖσ Νομάσι τοῖσ σὺν Καίσαρι. πολλῶν δ’ ὡσ πρὸσ ἴδιον βασιλέα αὐτομολούντων ἀθρόωσ, τοὺσ μὲν λοιποὺσ τῶν Νομάδων ὡσ ὑπόπτουσ ὁ Καῖσαρ ἐσ Λιβύην ἀπέπεμψε, Πασίου δὲ πελάσαντοσ αὐτῷ σὺν καταφρονήσει καὶ μέροσ ἤδη τοῦ χάρακοσ διασπῶντοσ, τοὺσ ἱππέασ ἐκπέμψασ κατ’ ἄλλασ πύλασ ἔκτεινε τοῦ Παπίου περὶ ἑξακισχιλίουσ. καὶ ἐπὶ τῷδε Καῖσαρ μὲν ἐξ Ἀχερρῶν ἀνεζεύγνυεν, Οὐιδακιλίῳ δ’ ἐν Ιἀπυγίᾳ προσετίθεντο Κανύσιοι καὶ Οὐενούσιοι καὶ ἕτεραι πόλεισ πολλαί. τινὰσ δὲ καὶ ἀπειθούσασ ἐξεπολιόρκει, καὶ τῶν ἐν αὐταῖσ Ῥωμαίων τοὺσ μὲν ἐπιφανεῖσ ἔκτεινε, τοὺσ δὲ δημότασ καὶ δούλουσ ἐστράτευε. Ῥουτίλιοσ δὲ ὁ ὕπατοσ καὶ Γάιοσ Μάριοσ ἐπὶ τοῦ Λίριοσ ποταμοῦ γεφύρασ ἐσ διάβασιν ἐξ οὐ πολλοῦ διαστήματοσ ἀπ’ ἀλλήλων ἐπήγνυντο·

καὶ Οὐέττιοσ Σκάτων αὐτοῖσ ἀντεστρατοπέδευε παρὰ τὴν Μαρίου μάλιστα γέφυραν ἔλαθέ τε νυκτὸσ περὶ τὴν Ῥουτιλίου γέφυραν λόχουσ ἐν φάραγξιν ἐνεδρεύσασ. ἅμα δ’ ἑῴ τὸν Ῥουτίλιον διελθεῖν ὑπεριδὼν ἀνέστησε τὰσ ἐνέδρασ καὶ πολλοὺσ μὲν ἔκτεινεν ἐπὶ τοῦ ξηροῦ, πολλοὺσ δ’ ἐσ τὸν ποταμὸν κατῶσεν· ὅ τε Ῥουτίλιοσ αὐτὸσ ἐν τῷδε τῷ πόνῳ βέλει τρωθεὶσ ἐσ τὴν κεφαλὴν μετ’ ὀλίγον ἀπέθανε. καὶ Μάριοσ, ἐπὶ τῆσ ἑτέρασ ὢν γεφύρασ τὸ συμβὰν ἐκ τῶν φερομένων κατὰ τὸ ῥεῦμα σωμάτων εἰκάσασ τοὺσ ἐν ποσὶν ὤσατο καὶ τὸ ῥεῦμα περάσασ τὸν χάρακα τοῦ Σκάτωνοσ ὑπ’ ὀλίγων φυλαττόμενον εἷλεν, ὥστε τὸν Σκάτωνα νυκτερεῦσαί τε, ἔνθαπερ ἐνίκησε, καὶ ἀποροῦντα ἀγορᾶσ ἀναζεῦξαι περὶ τὴν ἑώ. Ῥουτιλίου δὲ τοῦ σώματοσ καὶ πολλῶν ἄλλων ἐπιφανῶν ἐπὶ ταφὴν ἐσ Ῥώμην ἐνεχθέντων ἥ τε ὄψισ ἀηδὴσ ἦν ὑπάτου καὶ τοσῶνδε ἄλλων ἀνῃρημένων καὶ πολυήμερον ἐπὶ τῷδε πένθοσ ἠγέρθη. καὶ ἀπὸ τοῦδε ἡ βουλὴ τοὺσ ἀποθνῄσκοντασ ἐν τοῖσ πολέμοισ ἔκρινεν, ἔνθαπερ ἂν θάνωσι, θάπτεσθαι, τοῦ μὴ τοὺσ λοιποὺσ ἐκ τῆσ ὄψεωσ ἀποτρέπεσθαι τῶν στρατειῶν. τὸ δ’ αὐτὸ καὶ οἱ πολέμιοι πυθόμενοι περὶ σφῶν ἐψηφίσαντο.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION