Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 4

(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 4)

Καὶ ἡ στάσισ ἡ τοῦ δευτέρου Γράκχου ἐσ τάδε ἔληγε· νόμοσ τε οὐ πολὺ ὕστερον ἐκυρώθη τὴν γῆν, ὑπὲρ ἧσ διεφέροντο, ἐξεῖναι πιπράσκειν τοῖσ ἔχουσιν· ἀπείρητο γὰρ ἐκ Γράκχου τοῦ προτέρου καὶ τόδε. καὶ εὐθὺσ οἱ πλούσιοι παρὰ τῶν πενήτων ἐωνοῦντο, ἢ ταῖσδε ταῖσ προφάσεσιν ἐβιάζοντο. καὶ περιῆν ἐσ χεῖρον ἔτι τοῖσ πένησι, μέχρι Σπούριοσ Θόριοσ δημαρχῶν εἰσηγήσατο νόμον, τὴν μὲν γῆν μηκέτι διανέμειν, ἀλλ’ εἶναι τῶν ἐχόντων, καὶ φόρουσ ὑπὲρ αὐτῆσ τῷ δήμῳ κατατίθεσθαι καὶ τάδε τὰ χρήματα χωρεῖν ἐσ διανομάσ. ὅπερ ἦν μέν τισ τοῖσ πένησι παρηγορία διὰ τὰσ διανομάσ, ὄφελοσ δ’ οὐδὲν ἐσ πολυπληθίαν. ἅπαξ δὲ τοῖσ σοφίσμασι τοῖσδε τοῦ Γρακχείου νόμου παραλυθέντοσ, ἀρίστου καὶ ὠφελιμωτάτου, εἰ ἐδύνατο πραχθῆναι, γενομένου, καὶ τοὺσ φόρουσ οὐ πολὺ ὕστερον διέλυσε δήμαρχοσ ἔτεροσ, καὶ ὁ δῆμοσ ἀθρόωσ ἁπάντων ἐξεπεπτώκει. ὅθεν ἐσπάνιζον ἔτι μᾶλλον ὁμοῦ πολιτῶν τε καὶ στρατιωτῶν καὶ γῆσ προσόδου καὶ διανομῶν καὶ νομῶν, πεντεκαίδεκα μάλιστα ἔτεσιν ἀπὸ τῆσ Γράκχου νομοθεσίασ, ἐπὶ δίκαισ ἐν ἀργίᾳ γεγονότεσ. Τῷ δ’ αὐτῷ χρόνῳ Σκιπίων ὕπατοσ καθεῖλε τὸ θέατρον, οὗ Λεύκιοσ Κάσσιοσ ἦρκτο ̔καὶ ἤδη που τέλοσ ἐλάμβανεν̓, ὡσ καὶ τόδε στάσεων ἄρξον ἑτέρων ἢ οὐ χρήσιμον ὅλωσ Ἑλληνικαῖσ ἡδυπαθείαισ Ῥωμαίουσ ἐθίζεσθαι.

τιμητὴσ δὲ Κόιντοσ Καικίλιοσ Μέτελλοσ Γλαυκίαν τε βουλεύοντα καὶ Ἀπουλήιον Σατορνῖνον δεδημαρχηκότα ἤδη τῆσ ἀξιώσεωσ παρέλυεν, αἰσχρῶσ βιοῦντασ, οὐ μὴν ἐδυνήθη· ὁ γάρ οἱ συνάρχων οὐ συνέθετο. μικρὸν οὖν ὕστερον ὁ Ἀπουλήιοσ ὡσ ἀμυνούμενοσ τὸν Μέτελλον ἐσ ἑτέραν παρήγγελλε δημαρχίαν, φυλάξασ στρατηγοῦντα τὸν Γλαυκίαν καὶ τῆσδε τῶν δημάρχων τῆσ χειροτονίασ προεστῶτα. Νώνιοσ μὲν οὖν, ἐπιφανὴσ ἀνήρ, ἔσ τε τὸν Ἀπουλήιον παρρησίᾳ χρώμενοσ καὶ Γλαυκίαν ἐξονειδίζων δήμαρχοσ ἀπεδείχθη. δείσαντεσ δ’ ὁ Γλαυκίασ καὶ ὁ Ἀπουλήιοσ, μὴ δημαρχῶν αὐτοὺσ ἀμύναιτο, ὄχλον ἀνδρῶν εὐθὺσ ἀπὸ τῆσ ἐκκλησίασ ἀπιόντι ἐπιπέμπουσι σὺν θορύβῳ καὶ ἔσ τι πανδοχεῖον συμφυγόντα κατεκέντησαν. τοῦ δὲ πάθουσ οἰκτροῦ καὶ δεινοῦ φανέντοσ οἱ περὶ τὸν Γλαυκίαν, οὔπω τοῦ δήμου συνελθόντοσ, ἅμ’ ἑῴ χειροτονοῦσι δήμαρχον τὸν Ἀπουλήιον. Καὶ τὸ μὲν Νωνίου πάθοσ ὧδε ἐσιγήθη διὰ τὴν δημαρχίαν Ἀπουληίου, δεδιότων αὐτὸν ἔτι ἐξελέγχειν· ἐξηλάθη δὲ καὶ Μέτελλοσ ὑπ’ αὐτῶν, προσλαβόντων Γάιον Μάριον ἕκτην ἄρχοντα ὑπατείαν, ἐχθρὸν ἀφανῆ τοῦ Μετέλλου.

καὶ συνέπραξαν ὧδε ἅπαντεσ ἀλλήλοισ. ὁ μὲν Ἀπουλήιοσ νόμον ἐσέφερε διαδάσασθαι γῆν, ὅσην ἐν τῇ νῦν ὑπὸ Ῥωμαίων καλουμένῃ Γαλατίᾳ Κίμβροι γένοσ Κελτῶν κατειλήφεσαν, καὶ αὐτοὺσ ὁ Μάριοσ ἔναγχοσ ἐξελάσασ τὴν γῆν ὡσ οὐκέτι Γαλατῶν ἐσ Ῥωμαίουσ περιεσπάκει. προσέκειτο δέ, εἰ κυρώσειε τὸν νόμον ὁ δῆμοσ, τὴν βουλὴν πένθ’ ἡμέραισ ἐπομόσαι πεισθήσεσθαι τῷ νόμῳ, ἢ τὸν οὐκ ὀμόσαντα μήτε βουλεύειν καὶ ὀφλεῖν τῷ δήμῳ τάλαντα εἴκοσιν, ὑπονοοῦντεσ οὕτωσ ἄλλουσ τε τῶν δυσχεραινόντων ἀμυνεῖσθαι καὶ Μέτελλον ὑπὸ φρονήματοσ οὐκ ἐνδώσοντα ἐσ τὸν ὁρ́κον. ὁ μὲν δὴ νόμοσ ὧδε εἶχεν, καὶ ὁ Ἀπουλήιοσ ἡμέραν αὐτοῦ τῇ δοκιμασίᾳ προυτίθει καὶ περιέπεμπε τοὺσ ἐξαγγέλλοντασ τοῖσ οὖσιν ἀνὰ τοὺσ ἀγρούσ, οἷσ δὴ καὶ μάλιστ’ ἐθάρρουν ὑπεστρατευμένοισ Μαρίῳ. πλεονεκτούντων δ’, ἐν τῷ νόμῳ τῶν Ἰταλιωτῶν ὁ δῆμοσ ἐδυσχέραινε. Καὶ στάσεωσ ἐν τῇ κυρίᾳ γενομένησ, ὅσοι μὲν ἐκώλυον τῶν δημάρχων τοὺσ νόμουσ, ὑβριζόμενοι πρὸσ τοῦ Ἀπουληίου κατεπήδων ἀπὸ τοῦ βήματοσ, ὁ δὲ πολιτικὸσ ὄχλοσ ἐβόα ὡσ γενομένησ ἐν ἐκκλησίᾳ βροντῆσ, ὅθεν οὐ θέμισ ἐστὶ Ῥωμαίοισ οὐδὲν ἔτι κυροῦν.

βιαζομένων δὲ καὶ ὣσ τῶν περὶ τὸν Ἀπουλήιον οἱ πολιτικοὶ τά τε ἱμάτια διαζωσάμενοι καὶ τὰ προστυχόντα ξύλα ἁρπάσαντεσ τοὺσ ἀγροίκουσ διέστησαν. οἱ δ’ αὖθισ ὑπὸ τοῦ Ἀπουληίου συγκαλούμενοι μετὰ ξύλων καὶ οἵδε τοῖσ ἀστικοῖσ ἐπῄεσαν καὶ βιασάμενοι τὸν νόμον ἐκύρωσαν. κυρωθέντοσ δ’ αὐτίκα Μάριοσ οἱᾶ ὕπατοσ τῇ βουλῇ προυτίθει σκοπεῖν περὶ τοῦ ὁρ́κου· καὶ τὸν Μέτελλον εἰδὼσ στερρόν τε τῇ γνώμῃ καὶ βέβαιον ἐφ’ ὅ τι φρονήσειεν ἢ εἰπεῖν φθάσειεν, ἐτίθει πρῶτοσ ἐσ μέσον τὴν γνώμην τὴν ἑαυτοῦ μετ’ ἐνέδρασ καὶ ἔλεγεν, ὡσ οὔποτε τὸν ὁρ́κον ἑκὼν τόνδε αὐτὸσ ὀμόσει. συναποφηναμένου δὲ ταῦτα καὶ τοῦ Μετέλλου καὶ τῶν ἄλλων αὐτοὺσ ἐπαινεσάντων, ὁ Μάριοσ διέλυσε τὴν βουλήν. εἶτα τῆσ πέμπτησ ἡμέρασ, ἣ τῷ ὁρ́κῳ τελευταία κατὰ τὸν νόμον ἦν, ἀμφὶ δεκάτην ὡρ́αν αὐτοὺσ κατὰ σπουδὴν συναγαγὼν ἔφη τὸν δῆμον ἐσπουδακότα περὶ τὸν νόμον δεδιέναι, μηχανὴν δ’ ὁρᾶν καὶ σόφισμα τοιόνδε· ὀμόσειν γάρ, ᾗ νόμοσ ἐστί, τῷδε πεισθήσεσθαι τῷ νόμῳ, καὶ νῦν μὲν οὕτω διασκεδᾶν τοὺσ ἀπὸ τῶν ἀγρῶν ἐνηδρευμένουσ, ὕστερον δ’ οὐ δυσχερῶσ ἐπιδείξειν, ὅτι οὐκ ἔστι νόμοσ ὁ πρὸσ βίαν τε καὶ βροντῆσ ὠνομασμένησ κεκυρωμένοσ παρὰ τὰ πάτρια. Ταῦτα δ’ εἰπὼν καὶ τέλοσ οὐδὲν ἀναμείνασ, πάντων ἔτι σιωπώντων ὑπ’ ἐκπλήξεωσ ἐπὶ τῇ ἐνέδρᾳ καὶ τῷ χρόνῳ δεδαπανημένῳ, οὐδ’ ἐνθυμηθῆναί τι παρασχὼν αὐτοῖσ ἐξανίστατο ἐσ τὸν τοῦ Κρόνου νεών, οὗ τοῖσ ταμίαισ ἐχρῆν ὀμνύναι, καὶ ὤμνυε σὺν τοῖσ φίλοισ πρῶτοσ.

καὶ τὸ ψήφισμα ὁ Ἀπουλήιοσ ἐκύρου, καὶ τὰ ἐν τῷ ψηφίσματι Μάριοσ ἐπεκήρυττεν. ὤμνυον δὲ καὶ οἱ λοιποί, τὸ ἑαυτοῦ δεδιὼσ ἕκαστοσ· Μέτελλοσ δ’ οὐκ ὤμοσε μόνοσ, ἀλλ’ ἐπὶ τῆσ ἑαυτοῦ προαιρέσεωσ διέμεινεν ἀφόβωσ. καὶ αὐτὸν εὐθὺσ τῆσ ἐπιούσησ ὁ Ἀπουλήιοσ ἐπιπέμψασ τὸν ὑπηρέτην ἐξεῖλκεν ἀπὸ τοῦ βουλευτηρίου. ῥυομένων δὲ τῶν ἑτέρων δημάρχων, ὁ Γλαυκίασ καὶ ὁ Ἀπουλήιοσ ἐσ τοὺσ ἀγροίκουσ ἐκδραμόντεσ οὐκ ἔφασκον αὐτοῖσ ἔσεσθαι τὴν γῆν οὐδὲ τὸν νόμον κύριον, εἰ μὴ Μέτελλοσ ἐξελαθείη. ψήφισμά τε φυγῆσ ἐπέγραφον αὐτῷ καὶ τοὺσ ὑπάτουσ ἐπικηρῦξαι προσετίθεσαν μηδένα Μετέλλῳ κοινωνεῖν πυρὸσ ἢ ὕδατοσ ἢ στέγησ· ἔσ τε τὴν δοκιμασίαν τοῦδε τοῦ ψηφίσματοσ ἡμέραν προύγραφον. δεινῆσ δὲ τῶν ἀστικῶν ἀγανακτήσεωσ οὔσησ καὶ παραπεμπόντων Μέτελλον αἰεὶ σὺν ξιφιδίοισ, ὁ Μέτελλοσ αὐτοὺσ ἀσπασάμενοσ καὶ ἐπαινέσασ τῆσ προαιρέσεωσ οὐκ ἔφη δι’ ἑαυτὸν ἐάσειν οὐδένα κίνδυνον ἐπιγενέσθαι τῇ πατρίδι. καὶ τόδε εἰπὼν ὑπεξῆλθε τῆσ πόλεωσ. Οὕτω μὲν δὴ καὶ Μέτελλοσ, ἀνὴρ εὐδοκιμώτατοσ, ἔφευγε, καὶ ὁ Ἀπουλήιοσ ἐπ’ αὐτῷ τρίτον ἐδημάρχει.

καί τισ αὐτῷ συνῆρχε δραπέτησ εἶναι νομιζόμενοσ, Γράκχον ἑαυτῷ τὸν πρεσβύτερον πατέρα ἐπιγράφων. καὶ τὸ πλῆθοσ αὐτῷ συνεπεπράχει περὶ τὴν χειροτονίαν πόθῳ Γράκχου. προτεθείσησ δὲ ὑπάτων χειροτονίασ, Μᾶρκοσ μὲν Ἀντώνιοσ ἐπὶ τὴν ἑτέραν ἀναμφιλόγωσ ᾑρέθη, τὴν δὲ ὑπόλοιπον Γλαυκίασ ὅδε καὶ Μέμμιοσ μετῄεσαν. Μεμμίου δ’ ὄντοσ ἐπιδοξοτέρου παρὰ πολύ, δείσασ ὁ Γλαυκίασ καὶ ὁ Ἀπουλήιοσ ἐπιπέμπουσί τινασ αὐτῷ σὺν ξύλοισ ἐν αὐτῇ τῇ χειροτονίᾳ, οἳ τὸν Μέμμιον παίοντεσ ἐν μέσῳ πάντων ὁρώντων συνέκοψαν. Καὶ ἡ μὲν ἐκκλησία θορυβηθεῖσα διελύετο οὔτε νόμων οὔτε δικαστηρίων οὔτε τινὸσ αἰδοῦσ ἔτι ὑπούσησ· ὁ δὲ δῆμοσ ἀγανακτῶν ἐσ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν μετ’ ὀργῆσ συνέτρεχεν ὡσ κτενοῦντεσ τὸν Ἀπουλήιον. ὁ δ’ ἄλλο πλῆθοσ ἁλίσασ ἀπὸ τῶν ἀγρῶν μετὰ Γλαυκίου καὶ Γαϊού Σαυφηίου ταμίου τὸ Καπιτώλιον κατέλαβε. καὶ αὐτοὺσ τῆσ βουλῆσ ἀναιρεθῆναι ψηφισαμένησ ὁ Μάριοσ ἀχθόμενοσ ὅμωσ ὥπλιζέ τινασ σὺν ὄκνῳ· καὶ βραδύνοντοσ ἕτεροι τὸ ὕδωρ τὸ ἐπιρρέον ἐσ τὸ ἱερὸν διέτεμον. καὶ Σαυφήιοσ μὲν ἐμπρῆσαι τὸν νεών, ὑπὸ δίψησ ἀπολλύμενοσ, ἠξίου, Γλαυκίασ δὲ καὶ Ἀπουλήιοσ ἐλπίσαντεσ αὑτοῖσ ἐπικουρήσειν Μάριον παρέδωκαν ἑαυτούσ, οἵδε πρῶτοι, καὶ ἐπ’ ἐκείνοισ ὁ Σαυφήιοσ. Μάριοσ δ’, αὐτίκα πάντων αὐτοὺσ ἀναιρεῖν κελευόντων, ἐσ τὸ βουλευτήριον συνέκλεισεν ὡσ ἐννομώτερον ἐργασόμενοσ. οἱ δὲ πρόφασιν τοῦτ’ εἶναι νομίσαντεσ τὸν κέραμον ἐξέλυον τοῦ βουλευτηρίου καὶ τοὺσ ἀμφὶ τὸν Ἀπουλήιον ἔβαλλον, ἐώσ ἀπέκτειναν, ταμίαν τε καὶ δήμαρχον καὶ στρατηγόν, ἔτι περικειμένουσ τὰ σύμβολα τῆσ ἀρχῆσ. Πολὺσ δὲ καὶ ἄλλοσ ὅμιλοσ ἐν τῇ στάσει διέφθαρτο καὶ δήμαρχοσ ἕτεροσ, ὁ τοῦ Γράκχου παῖσ εἶναι νομιζόμενοσ, πρώτην δημαρχῶν ἐκείνην ἡμέραν, οὐδένα ἔτι ὠφελούσησ οὔτε ἐλευθερίασ οὔτε δημοκρατίασ οὔτε νόμων οὔτε ἀξιώσεωσ οὔτε ἀρχῆσ, ὅπου καὶ ἡ τῶν δημάρχων ἔσ τε κώλυσιν ἁμαρτημάτων καὶ ἐσ ἐπικούρησιν τῶν δημοτῶν γενομένη, ἱερὰ καὶ ἄσυλοσ οὖσα, τοιάδε ὕβριζε καὶ τοιάδε ἔπασχεν.

ἀναιρεθέντων δὲ τῶν ἀμφὶ τὸν Ἀπουλήιον ἡ μὲν βουλὴ καὶ ὁ δῆμοσ ἐκεκράγεσαν κατακαλεῖν Μέτελλον, Πούπλιοσ δὲ Φούριοσ δήμαρχοσ, οὐδ’ ἐλευθέρου πατρόσ, ἀλλ’ ἐξελευθέρου, θρασέωσ ἐνίστατο αὐτοῖσ καὶ οὐδὲ Μετέλλου τοῦ Μετέλλου παιδὸσ ἱκετεύοντοσ αὐτὸν ἐν ὄψει τοῦ δήμου καὶ δακρύοντοσ καὶ τοῖσ ποσὶ προσπίπτοντοσ ἐνεκλάο θη. ἀλλ’ ὁ μὲν παῖσ ἐκ τῆσδε τῆσ ὄψεωσ Εὐσεβὴσ ἐσ τὸ ἔπειτα ἐκλήθη, τοῦ δ’ ἐπιόντοσ ἔτουσ Φούριον μὲν ἐπὶ τῷδε ἐσ δίκην Γάιοσ Κανουλήιοσ δήμαρχοσ ὑπῆγε, καὶ ὁ δῆμοσ οὐδὲ τοὺσ λόγουσ ὑπομείνασ διέσπασε τὸν Φούριον· οὕτωσ αἰεί τι μύσοσ ἑκάστου ἔτουσ ἐπὶ τῆσ ἀγορᾶσ ἐγίγνετο· Μετέλλῳ δ’ ἡ κάθοδοσ ἐδόθη, καὶ φασιν αὐτῷ τὴν ἡμέραν οὐκ ἀρκέσαι περὶ τὰσ πύλασ δεξιουμένῳ τοὺσ ἀπαντῶντασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION