Xenophon, Minor Works, Κυνηγετικός, chapter 13

(크세노폰, Minor Works, Κυνηγετικός, chapter 13)

θαυμάζω δὲ τῶν σοφιστῶν καλουμένων ὅτι φασὶ μὲν ἐπ’ ἀρετὴν ἄγειν οἱ πολλοὶ τοὺσ νέουσ, ἄγουσι δ’ ἐπὶ τοὐναντίον· οὔτε γὰρ ἂν ἄνδρα που ἑωράκαμεν ὅντιν’ οἱ νῦν σοφισταὶ ἀγαθὸν ἐποίησαν, οὔτε γράμματα παρέχονται ἐξ ὧν χρὴ ἀγαθοὺσ γίγνεσθαι, ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ματαίων πολλὰ αὐτοῖσ γέγραπται, ἀφ’ ὧν τοῖσ νέοισ αἱ μὲν ἡδοναὶ κεναί, ἀρετὴ δ’ οὐκ ἔνι· διατρίβειν δ’ ἄλλωσ παρέχει τοῖσ ἐλπίσασί τι ἐξ αὐτῶν μαθήσεσθαι μάτην καὶ ἑτέρων κωλύει χρησίμων καὶ διδάσκει κακά.

μέμφομαι οὖν αὐτοῖσ τὰ μὲν μεγάλα μειζόνωσ·

περὶ δὲ ὧν γράφουσιν, ὅτι τὰ μὲν ῥήματα αὐτοῖσ ἐζήτηται, γνῶμαι δὲ ὀρθῶσ ἔχουσαι, αἷσ ἂν παιδεύοιντο οἱ νεώτεροι ἐπ’ ἀρετήν, οὐδαμοῦ. ἐγὼ δὲ ἰδιώτησ μέν εἰμι, οἶδα δὲ ὅτι κράτιστον μέν ἐστι παρὰ τῆσ αὑτοῦ φύσεωσ τὸ ἀγαθὸν διδάσκεσθαι, δεύτερον δὲ παρὰ τῶν ἀληθῶσ ἀγαθόν τι ἐπισταμένων μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν ἐξαπατᾶν τέχνην ἐχόντων.

ἴσωσ οὖν τοῖσ μὲν ὀνόμασιν οὐ σεσοφισμένωσ λέγω·

οὐδὲ γὰρ ζητῶ τοῦτο· ὧν δὲ δέονται εἰσ ἀρετὴν οἱ καλῶσ πεπαιδευμένοι ὀρθῶσ ἐγνωσμένα ζητῶ λέγειν· ὀνόματα μὲν γὰρ οὐκ ἂν παιδεύσειε, γνῶμαι δέ, εἰ καλῶσ ἔχοιεν. ψέγουσι δὲ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τοὺσ νῦν σοφιστὰσ καὶ οὐ τοὺσ φιλοσόφουσ, ὅτι ἐν τοῖσ ὀνόμασι σοφίζονται, οὐκ ἐν τοῖσ νοήμασιν.

οὐ λανθάνει δέ με ὅτι <τὰ μὴ> καλῶσ καὶ ἑξῆσ γεγραμμένα φήσει τισ ἴσωσ τῶν τοιούτων οὐ καλῶσ οὐδ’ ἑξῆσ γεγράφθαι· ῥᾴδιον γὰρ ἔσται αὐτοῖσ <τὸ> ταχὺ μὴ ὀρθῶσ μέμψασθαι· καίτοι γέγραπταί γε οὕτωσ, ἵνα ὀρθῶσ ἔχῃ, καὶ μὴ σοφιστικοὺσ ποιῇ ἀλλὰ σοφοὺσ καὶ ἀγαθούσ·

οὐ γὰρ δοκεῖν αὐτὰ βούλομαι μᾶλλον ἢ εἶναι χρήσιμα, ἵνα ἀνεξέλεγκτα ᾖ εἰσ ἀεί. οἱ σοφισταὶ δ’ ἐπὶ τῷ ἐξαπατᾶν λέγουσι καὶ γράφουσιν ἐπὶ τῷ ἑαυτῶν κέρδει, καὶ οὐδένα οὐδὲν ὠφελοῦσιν·

οὐδὲ γὰρ σοφὸσ αὐτῶν ἐγένετο οὐδεὶσ οὐδ’ ἔστιν, ἀλλὰ καὶ ἀρκεῖ ἑκάστῳ σοφιστὴν κληθῆναι, ὅ ἐστιν ὄνειδοσ παρά γε εὖ φρονοῦσι. τὰ μὲν οὖν τῶν σοφιστῶν παραγγέλματα παραινῶ φυλάττεσθαι, τὰ δὲ τῶν φιλοσόφων ἐνθυμήματα μὴ ἀτιμάζειν·

οἱ μὲν γὰρ σοφισταὶ πλουσίουσ καὶ νέουσ θηρῶνται, οἱ δὲ φιλόσοφοι πᾶσι κοινοὶ καὶ φίλοι· τύχασ δὲ ἀνδρῶν οὔτε τιμῶσιν οὔτε ἀτιμάζουσι. μὴ ζηλοῦν δὲ μηδὲ τοὺσ ἐπὶ τὰσ πλεονεξίασ εἰκῇ ἰόντασ, μήτ’ ἐπὶ τὰσ ἰδίασ μήτ’ ἐπὶ τὰσ δημοσίασ, ἐνθυμηθέντα ὅτι οἱ μὲν ἄριστοι αὐτῶν γιγνώσκονται μὲν ἐπὶ τὰ βελτίω ἐπίπονοι δέ εἰσιν, οἱ δὲ κακοὶ πάσχουσί τε κακῶσ καὶ γιγνώσκονται ἐπὶ τὰ χείρω.

τάσ τε γὰρ τῶν ἰδιωτῶν οὐσίασ ἀφαιρούμενοι καὶ τὰ τῆσ πόλεωσ εἰσ τὰσ κοινὰσ σωτηρίασ ἀνωφελέστεροί εἰσι τῶν ἰδιωτῶν, τά τε σώματα πρὸσ τὸν πόλεμον κάκιστα καὶ αἴσχιστα ἔχουσι πονεῖν οὐ δυνάμενοι.

οἱ δὲ κυνηγέται εἰσ τὸ κοινὸν τοῖσ πολίταισ καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ κτήματα καλῶσ ἔχοντα παρέχουσιν. ἔρχονται δὲ οἱ μὲν ἐπὶ τὰ θηρία, οἱ δ’ ἐπὶ τοὺσ φίλουσ.

εἶθ’ οἱ μὲν ἐπὶ τοὺσ φίλουσ ἰόντεσ δύσκλειαν ἔχουσι παρὰ πᾶσιν, οἱ δὲ κυνηγέται ἐπὶ τὰ θηρία ἰόντεσ εὔκλειαν· ἑλόντεσ μὲν γὰρ πολέμια νικῶσι, μὴ ἑλόντεσ δὲ πρῶτον μὲν ὅτι πάσησ τῆσ πόλεωσ ἐχθροῖσ ἐπιχειροῦσιν ἔπαινον ἔχουσιν, ἔπειτα ὅτι οὔτ’ ἐπ’ ἀνδρὸσ βλάβῃ οὔτε φιλοκερδείᾳ ἔρχονται. ἔπειτα ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἐπιχειρήματοσ βελτίουσ γίγνονται πρὸσ πολλὰ καὶ σοφώτεροι δι’ οὗ διδάξομεν.

ἐὰν γὰρ μὴ πόνοισ καὶ ἐνθυμήμασι καὶ ἐπιμελείαισ πολλαῖσ ὑπερβάλλωνται, οὐκ ἂν ἕλοιεν ἄγρασ. τὰ γὰρ ἀντίπαλα αὐτῶν ὑπὲρ τῆσ ψυχῆσ ἀγωνιζόμενα καὶ ἐν τῇ αὑτῶν οἰκήσει ἐν ἰσχύι πολλῇ ἐστιν·

ὥστε τῷ κυνηγέτῃ μάτην οἱ πόνοι γίγνονται, ἐὰν μὴ μείζονι φιλοπονίᾳ καὶ πολλῇ συνέσει κρατήσῃ αὐτῶν. οἱ μὲν οὖν κατὰ πόλιν βουλόμενοι πλεονεκτεῖν μελετῶσι νικᾶν φίλουσ, οἱ δὲ κυνηγέται κοινοὺσ ἐχθρούσ·

καὶ τοὺσ μὲν ἡ μελέτη αὕτη ποιεῖ πρὸσ τοὺσ ἄλλουσ πολεμίουσ ἀμείνουσ, τοὺσ δὲ πολὺ χείρουσ· καὶ τοῖσ μὲν ἡ ἄγρα μετὰ σωφροσύνησ, τοῖσ δὲ μετὰ αἰσχροῦ θράσουσ. κακοηθείασ δὲ καὶ αἰσχροκερδείασ οἱ μὲν δύνανται καταφρονεῖν, οἱ δ’ οὐ δύνανται·

φωνὴν δὲ οἱ μὲν εὐεπῆ ἱᾶσιν, οἱ δ’ αἰσχράν· πρὸσ δὲ τὰ θεῖα τοῖσ μὲν οὐδὲν ἐμποδὼν ἀσεβεῖν, οἱ δ’ εὐσεβέστατοι. λόγοι γὰρ παλαιοὶ κατέχουσιν ὡσ καὶ θεοὶ τούτῳ τῷ ἔργῳ χαίρουσι καὶ πράττοντεσ καὶ ὁρῶντεσ·

ὥστε ὑπάρχειν ἐνθυμουμένουσ τούτων θεοφιλεῖσ τ’ εἶναι καὶ εὐσεβεῖσ τοὺσ νέουσ τοὺσ ποιοῦντασ ἃ ἐγὼ παραινῶ, οἰομένουσ ὑπὸ θεῶν του ὁρᾶσθαι ταῦτα. οὗτοι δ’ ἂν εἰε͂ν καὶ τοκεῦσιν ἀγαθοὶ καὶ πάσῃ τῇ ἑαυτῶν πόλει καὶ ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν φίλων καὶ πολιτῶν. οὐ μόνον δὲ ὅσοι ἄνδρεσ κυνηγεσίων ἠράσθησαν ἐγένοντο ἀγαθοί, ἀλλὰ καὶ αἱ γυναῖκεσ αἷσ ἔδωκεν ἡ θεὸσ ταῦτα Ἄρτεμισ, Ἀταλάντη καὶ Πρόκρισ καὶ ἥτισ ἄλλη.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION