Xenophon, Minor Works, Κυνηγετικός, chapter 10

(크세노폰, Minor Works, Κυνηγετικός, chapter 10)

πρὸσ δὲ τὸν ὗν τὸν ἄγριον κεκτῆσθαι κύνασ Ἰνδικάσ, Κρητικάσ, Λοκρίδασ, Λακαίνασ, ἄρκυσ, ἀκόντια, προβόλια, ποδοστράβασ. πρῶτον μὲν οὖν χρὴ εἶναι τὰσ κύνασ ἑκάστου γένουσ μὴ τὰσ ἐπιτυχούσασ, ἵνα ἕτοιμαι ὦσι πολεμεῖν τῷ θηρίῳ. αἱ δὲ ἄρκυσ λίνων μὲν τῶν αὐτῶν ὧνπερ αἱ τῶν λαγῶν, <ἔστωσαν δὲ> πεντεκαιτετταρακοντάλινοι ἐκ τριῶν τόνων, ἕκαστοσ δὲ τόνοσ ἐκ πεντεκαίδεκα λίνων, ἀπὸ δὲ τοῦ κορυφαίου τὸ μέγεθοσ δεχάμματοι, τὸ δὲ βάθοσ τῶν βρόχων πυγόνοσ·

οἱ δὲ περίδρομοι ἡμιόλιοι τοῦ τῶν ἀρκύων πάχουσ· ἐπ’ ἄκροισ δὲ δακτυλίουσ ἐχέτωσαν, ὑφείσθωσαν δ’ ὑπὸ τοὺσ βρόχουσ, τὸ δὲ ἄκρον αὐτῶν ἐκπεράτω ἔξω διὰ τῶν δακτυλίων· ἱκανὰ δὲ πεντεκαίδεκα. τὰ δ’ ἀκόντια ἔστω παντοδαπά, ἔχοντα τὰσ λόγχασ εὐπλατεῖσ καὶ ξυρήκεισ, ῥάβδουσ δὲ στιφράσ.

τὰ δὲ προβόλια πρῶτον μὲν λόγχασ ἔχοντα τὸ μὲν μέγεθοσ πεντεπαλάστουσ, κατὰ δὲ μέσον τὸν αὐλὸν κνώδοντασ ἀποκεχαλκευμένουσ, στιφρούσ, καὶ τὰσ ῥάβδουσ κρανείασ δορατοπαχεῖσ. αἱ δὲ ποδοστράβαι ὅμοιαι ταῖσ τῶν ἐλάφων. συγκυνηγέται δ’ ἔστωσαν· τὸ γὰρ θηρίον μόλισ καὶ ὑπὸ πολλῶν ἁλίσκεται. ὅπωσ δὲ δεῖ τούτων ἑκάστῳ πρὸσ θήραν χρῆσθαι διδάξω. πρῶτον μὲν οὖν χρὴ ἐλθόντασ ὅπου ἂν οἰώνται εἶναι ὑπάγειν τὸ κυνηγέσιον, λύσαντασ μίαν τῶν κυνῶν τῶν Λακαινῶν, τὰσ δ’ ἄλλασ ἔχοντασ δεδεμένασ, συμπεριιέναι τῇ κυνί.

ἐπειδὰν δὲ λάβῃ αὐτοῦ τὰ ἴχνη, ἕπεσθαι ἑξῆσ τῇ ἰχνεύσει ἡγουμένῃ <τοὺσ> ἀκολουθοῦντασ σαφῶσ.

ἔσται δὲ καὶ τοῖσ κυνηγέταισ πολλὰ δῆλα αὐτοῦ, ἐν μὲν τοῖσ μαλακοῖσ τῶν χωρίων τὰ ἴχνη, ἐν δὲ τοῖσ λασίοισ τῆσ ὕλησ κλάσματα· ὅπου δ’ ἂν δένδρα ᾖ, πληγαὶ τῶν ὀδόντων. ἡ δὲ κύων ἐπὶ τὸ πολὺ ἀφίξεται <ἐπὶ> τόπον ὑλώδη ἰχνεύουσα.

κατακλίνεται γὰρ τὸ θηρίον ὡσ ἐπὶ τὸ πολὺ εἰσ τοιαῦτα· τοῦ μὲν γὰρ χειμῶνόσ ἐστιν ἀλεεινά, τοῦ δὲ θέρουσ ψυχεινά. ἐπειδὰν δ’ ἀφίκηται ἐπὶ τὴν εὐνήν, ὑλακτεῖ· ὁ δ’ οὐκ ἀνίσταται ὡσ τὰ πολλά.

λαβόντα οὖν τὴν κύνα καὶ ταύτην μετὰ τῶν ἄλλων δῆσαι ἄπωθεν ἀπὸ τῆσ εὐνῆσ πολὺ καὶ εἰσ τοὺσ ὁρ́μουσ ἐμβαλέσθαι τὰσ ἄρκυσ, ἐπιβάλλοντα τοὺσ βρόχουσ ἐπὶ ἀποσχαλιδώματα τῆσ ὕλησ δίκρα τῆσ δὲ ἄρκυοσ αὐτῆσ μακρὸν προήκοντα κόλπον ποιεῖν, ἀντηρίδασ ἔνδοθεν ἑκατέρωθεν ὑφιστάντα κλῶνασ, ὅπωσ ἂν εἰσ τὸν κόλπον διὰ τῶν βρόχων αἱ αὐγαὶ τοῦ φέγγουσ ὡσ μάλιστα ἐνέχωσιν, ἵνα προσθέοντι ὡσ φανότατον ᾖ τὸ ἔσω· καὶ τὸν περίδρομον ἐξάπτειν ἀπὸ δένδρου ἰσχυροῦ, καὶ μὴ ἐκ ῥάχου· οὐκ ἰσχυραὶ γὰρ ἐν τοῖσ ψιλοῖσ αἱ ῥᾶχοι. ὑπὲρ δὲ ἑκάστην ἐμφράττειν τῇ ὕλῃ καὶ τὰ δύσορμα, ἵνα εἰσ τὰσ ἄρκυσ ποιῆται τὸν δρόμον καὶ μὴ ἐξαλλάττῃ. ἐπειδὰν δ’ ἑστῶσιν, ἐλθόντασ πρὸσ τὰσ κύνασ λῦσαι ἁπάσασ καὶ λαβόντασ τὰ ἀκόντια καὶ τὰ προβόλια προιέναι.

ἐγκελεύειν δὲ ταῖσ κυσὶν ἕνα τὸν ἐμπειρότατον, τοὺσ δ’ ἄλλουσ ἕπεσθαι κοσμίωσ ἀπολείποντασ ἀπ’ ἀλλήλων πολύ, ὅπωσ ἂν ᾖ αὐτῷ ἱκανὴ διαδρομή· ἐὰν γὰρ ὑποχωρῶν ἐμπέσῃ εἰσ πυκνούσ, κίνδυνοσ πληγῆναι· ᾧ γὰρ ἂν προσπέσῃ, εἰσ τοῦτον τὴν ὀργὴν κατέθετο. ἐπειδὰν δ’ αἱ κύνεσ ἐγγὺσ ὦσι τῆσ εὐνῆσ, ἐπεισίασι·

θορυβούμενοσ δὲ ἐξαναστήσεται, καὶ ἥτισ ἂν τῶν κυνῶν προσφέρηται αὐτῷ πρὸσ τὸ πρόσωπον, ἀναρρίψει· θέων δ’ ἐμπεσεῖται· ἐὰν δὲ μή, μεταθεῖν ἀνάγκη. καὶ ἐὰν μὲν ᾖ τὸ χωρίον κατωφερὲσ ἐν ᾧ ἂν ἔχῃ αὐτὸν ἡ ἄρκυσ, ταχὺ ἐξαναστήσεται· ἐὰν δὲ ἄπεδον, εὐθὺσ ἑστήξει περὶ αὑτὸν ἔχων. ἐν τούτῳ δὲ τῷ καιρῷ αἱ μὲν κύνεσ προσκείσονται·

αὐτοὺσ δὲ χρὴ φυλαττομένουσ αὐτὸν ἀκοντίζειν, καὶ βάλλειν λίθοισ, περιισταμένουσ ὄπισθεν καὶ πολὺ ἄπωθεν, ἑώσ ἂν κατατείνῃ προωθῶν αὑτὸν τῆσ ἄρκυοσ τὸν περίδρομον. εἶτα ὅστισ ἂν ᾖ τῶν παρόντων ἐμπειρότατοσ καὶ ἐγκρατέστατοσ προσελθόντα ἐκ τοῦ πρόσθεν τῷ προβολίῳ παίειν. ἐὰν δὲ μὴ βούληται ἀκοντιζόμενοσ καὶ βαλλόμενοσ κατατεῖναι τὸν περίδρομον, ἀλλ’ ἐπανιεὶσ ἔχῃ προσιόντα περιδρομὴν ποιούμενοσ, ἀνάγκη, ὅταν οὕτωσ ἔχῃ, λαβόντα τὸ προβόλιον προσιέναι, ἔχεσθαι δ’ αὐτοῦ τῇ μὲν χειρὶ τῇ ἀριστερᾷ πρόσθεν, τῇ δ’ ἑτέρᾳ ὄπισθεν·

κατορθοῖ γὰρ ἡ μὲν ἀριστερὰ αὐτό, ἡ δὲ δεξιὰ ἐπεμβάλλει· ἔμπροσθεν δὲ ὁ ποὺσ ὁ μὲν ἀριστερὸσ ἑπέσθω τῇ χειρὶ τῇ ὁμωνύμῳ, ὁ δὲ δεξιὸσ τῇ ἑτέρᾳ. προσιόντα δὲ προβάλλεσθαι τὸ προβόλιον, μὴ πολλῷ μείζω διαβάντα ἢ ἐν πάλῃ, ἐπιστρέφοντα τὰσ πλευρὰσ τὰσ εὐωνύμουσ ἐπὶ τὴν χεῖρα τὴν εὐώνυμον, εἶτα εἰσβλέποντα εἰσ τὸ ὄμμα τοῦ θηρίου ἐνθυμούμενον τὴν κίνησιν τὴν ἀπὸ τῆσ κεφαλῆσ τῆσ ἐκείνου.

προσφέρειν δὲ τὸ προβόλιον φυλαττόμενον μὴ ἐκκρούσῃ ἐκ τῶν χειρῶν τῇ κεφαλῇ ἐκνεύσασ· τῇ γὰρ ῥύμῃ τῆσ ἐκκρούσεωσ ἕπεται. παθόντα δὲ τοῦτο πίπτειν δεῖ ἐπὶ στόμα καὶ ἔχεσθαι τῆσ ὕλησ κάτωθεν·

τὸ γὰρ θηρίον ἐὰν μὲν οὕτωσ ἔχοντι προσπέσῃ, διὰ τὴν σιμότητα τῶν ὀδόντων τὸ σῶμα οὐ δύναται ὑπολαβεῖν· ἐὰν δὲ μετεώρῳ, ἀνάγκη πληγῆναι. πειρᾶται μὲν οὖν μετεωρίζειν· ἐὰν δὲ μὴ δύνηται, ἀμφιβὰσ πατεῖ. ἀπαλλαγὴ δὲ τούτων μία ἐστὶ μόνη, ὅταν ἐν τῇ ἀνάγκῃ ταύτῃ ἔχηται, προσελθόντα ἐγγὺσ τῶν συγκυνηγετῶν ἕνα ἔχοντα προβόλιον ἐρεθίζειν ὡσ ἀφήσοντα·

ἀφιέναι δὲ οὐ χρή, μὴ τύχῃ τοῦ πεπτωκότοσ. ὅταν δὲ ἴδῃ τοῦτο, καταλιπὼν ὃν ἂν ἔχῃ ὑφ’ αὑτῷ ἐπὶ τὸν ἐρεθίζοντα ὑπ’ ὀργῆσ καὶ θυμοῦ ἐπιστρέψει.

τὸν δὲ ταχὺ ἀναπηδᾶν, τὸ δὲ προβόλιον μεμνῆσθαι ἔχοντα ἀνίστασθαι· οὐ γὰρ καλὴ ἡ σωτηρία ἄλλωσ ἢ κρατήσαντι. προσφέρειν δὲ πάλιν τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ προτεῖναι ἐντὸσ τῆσ ὠμοπλάτησ ᾗ ἡ σφαγή, καὶ ἀντερείσαντα ἔχειν ἐρρωμένωσ·

ὁ δ’ ὑπὸ τοῦ μένουσ πρόσεισι, καὶ εἰ μὴ κωλύοιεν οἱ κνώδοντεσ τῆσ λόγχησ, ἀφίκοιτ’ ἂν διὰ τῆσ ῥάβδου προωθῶν αὑτὸν πρὸσ τὸν τὸ προβόλιον ἔχοντα. οὕτω δὲ πολλὴ ἡ δύναμίσ ἐστιν αὐτοῦ ὥστε καὶ ἃ οὐκ ἂν οἰοίτό τισ πρόσεστιν αὐτῷ·

τεθνεῶτοσ γὰρ εὐθὺσ ἐάν τισ ἐπὶ τὸν ὀδόντα ἐπιθῇ τρίχασ, συντρέχουσιν· οὕτωσ εἰσὶ θερμοί· ζῶντι δὲ διάπυροι, ὅταν ἐρεθίζηται· οὐ γὰρ ἂν τῶν κυνῶν ἁμαρτάνων τῇ πληγῇ τοῦ σώματοσ ἄκρα τὰ τριχώματα περιεπίμπρη. ὁ μὲν οὖν ἄρρην τοσαῦτα καὶ ἔτι πλείω πράγματα παρασχὼν ἁλίσκεται.

ἐὰν δὲ θήλεια ᾖ ἡ ἐμπεσοῦσα, ἐπιθέοντα παίειν φυλαττόμενον μὴ ὠσθεὶσ πέσῃ·

παθόντα δὲ τοῦτο πατεῖσθαι ἀνάγκη καὶ δάκνεσθαι. ἑκόντα οὖν οὐ χρὴ ὑποπίπτειν· ἐὰν δ’ ἄκων ἔλθῃ εἰσ τοῦτο, διαναστάσεισ γίγνονται αἱ αὐταὶ ὥσπερ ὑπὸ τοῦ ἄρρενοσ· ἐξαναστάντα δὲ δεῖ παίειν τῷ προβολίῳ, ἑώσ ἂν ἀποκτείνῃ. ἁλίσκονται δὲ καὶ ὧδε.

ἵστανται μὲν αὐτοῖσ αἱ ἄρκυσ ἐπὶ τὰσ διαβάσεισ τῶν ναπῶν εἰσ τοὺσ δρυμούσ, τὰ ἄγκη, τὰ τραχέα, εἰσβολὰσ δὲ εἰσ τὰσ ὀργάδασ καὶ τὰ ἕλη καὶ τὰ ὕδατα. ὁ δὲ τεταγμένοσ ἔχων τὸ προβόλιον φυλάττει τὰσ ἄρκυσ. οἱ δὲ τὰσ κύνασ ἐπάγουσι τοὺσ τόπουσ ζητοῦντεσ τοὺσ καλλίστουσ· ἐπειδὰν δὲ εὑρεθῇ, διώκεται.

ἐὰν μὲν οὖν εἰσ τὴν ἄρκυν ἐμπίπτῃ, τὸν ἀρκυωρὸν ἀναλαβόντα τὸ προβόλιον προσιέναι καὶ χρῆσθαι ὡσ εἴρηκα· ἐὰν δὲ μὴ ἐμπέσῃ, μεταθεῖν. ἁλίσκεται δὲ καὶ ὅταν ᾖ πνίγη, διωκόμενοσ ὑπὸ τῶν κυνῶν· τὸ γὰρ θηρίον καίπερ ὑπερβάλλον δυνάμει ἀπαγορεύει ὑπέρασθμον γιγνόμενον. ἀποθνῄσκουσι δὲ κύνεσ πολλαὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ θήρᾳ καὶ αὐτοὶ οἱ κυνηγέται κινδυνεύουσιν, ὅταν γε ἐν ταῖσ μεταδρομαῖσ ἀπειρηκότι ἀναγκάζωνται προσιέναι ἔχοντεσ τὰ προβόλια ἢ ἐν ὕδατι ὄντι ἢ ἐφεστῶτι πρὸσ ἀποκρήμνῳ ἢ ἐκ δασέοσ μὴ θέλοντι ἐξιέναι·

οὐ γὰρ κωλύει αὐτὸν οὔτε ἄρκυσ οὔτε ἄλλο οὐδὲν φέρεσθαι ὁμόσε τῷ πλησιάζοντι· ὅμωσ μέντοι προσιτέον, ὅταν ἔχῃ οὕτωσ, καὶ ἐπιδεικτέον τὴν εὐψυχίαν, δι’ ἣν εἵλοντο ἐκπονεῖν τὴν ἐπιθυμίαν ταύτην. χρηστέον δὲ τῷ προβολίῳ καὶ ταῖσ προβολαῖσ τοῦ σώματοσ ὡσ εἴρηται·

εἰ γάρ τι καὶ πάσχοι, οὐκ ἂν διά γε τὸ μὴ ὀρθῶσ ποιεῖν πάσχοι. ἵστανται δὲ αἱ ποδοστράβαι αὐτοῖσ ὥσπερ ταῖσ ἐλάφοισ ἐν τοῖσ αὐτοῖσ τόποισ, καὶ ἐπισκέψεισ αἱ αὐταὶ καὶ μεταδρομαὶ καὶ αἱ πρόσοδοι καὶ αἱ χρεῖαι τοῦ προβολίου.

τὰ δὲ νεογενῆ αὐτῶν ὅταν ἁλίσκηται, χαλεπῶσ τοῦτο πάσχει·

οὔτε γὰρ μονοῦται, ἑώσ ἂν μικρὰ ᾖ, ὅταν τε αἱ κύνεσ εὑρ́ωσιν ἢ προί̈δῃ τι, ταχὺ εἰσ τὴν ὕλην ἀφανίζεται, ἕπονταί τε ἐπὶ πολὺ ἄμφω ὧν ἂν ὦσι, χαλεποὶ ὄντεσ τότε καὶ μᾶλλον μαχόμενοι ὑπὲρ ἐκείνων ἢ ὑπὲρ αὑτῶν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION