Xenophon, Minor Works, Κυνηγετικός, chapter 7

(크세노폰, Minor Works, Κυνηγετικός, chapter 7)

σκυλακεύειν δὲ αὐτὰσ ἐπανιέντα τῶν πόνων τοῦ χειμῶνοσ, ἵνα ἔχουσαι τὴν ἡσυχίαν πρὸσ τὸ ἐάρ ἐπάγωνται τὴν φύσιν γενναίαν· ἡ γὰρ ὡρ́α πρὸσ τὰσ αὐξήσεισ τῶν κυνῶν κρατίστη αὕτη· εἰσὶ δὲ τέτταρεσ καὶ δέκα ἡμέραι ἐν αἷσ ἡ ἀνάγκη αὕτη ἔχει. ἄγειν δὲ καταπαυομένασ, ἵνα θᾶττον ἐγκύμονεσ γίγνωνται, πρὸσ κύνασ ἀγαθούσ·

ἐπειδὰν δὲ ὦσιν ἐπίφοροι, μὴ ἐξάγειν ἐπὶ κυνηγέσιον ἐνδελεχῶσ, ἀλλὰ διαλείπειν, ἵνα μὴ φιλοπονίᾳ διαφθείρωσι. κύουσι δ’ ἑξήκονθ’ ἡμέρασ. ἐπειδὰν δὲ γένηται τὰ σκυλάκια, ὑπὸ τῇ τεκούσῃ ἐᾶν καὶ μὴ ὑποβάλλειν ὑφ’ ἑτέραν κύνα·

αἱ γὰρ θεραπεῖαι αἱ ἀλλότριαι οὐκ εἰσὶν αὔξιμοι· τὸ δὲ τῶν μητέρων καὶ τὸ γάλα ἀγαθὸν καὶ τὸ πνεῦμα καὶ φίλαι αἱ περιβολαί. ἐπειδὰν δὲ πλανᾶται τὰ σκυλάκια ἤδη, διδόναι γάλα μέχρι ἐνιαυτοῦ καὶ οἷσ μέλλει τὸν ἅπαντα χρόνον βιώσεσθαι, ἄλλο δὲ μηδέν·

αἱ γὰρ βαρεῖαι πλησμοναὶ τῶν σκυλακίων διαστρέφουσι τὰ σκέλη, <τοῖσ> σώμασι νόσουσ ἐμποιοῦσι, καὶ τὰ ἐντὸσ ἄδικα γίγνεται. τὰ δ’ ὀνόματα αὐταῖσ τίθεσθαι βραχέα, ἵνα εὐανάκλητα ᾖ.

εἶναι δὲ χρὴ τοιάδε· Ψυχή, Θυμόσ, Πόρπαξ, Στύραξ, Λογχή, Λόχοσ, Φρουρά, Φύλαξ, Τάξισ, Ξίφων, Φόναξ, Φλέγων, Ἀλκή, Τεύχων, Ὑλεύσ, Μήδασ, Πόρθων, Σπέρχων, Ὀργή, Βρέμων, Ὕβρισ, Θάλλων, Ῥώμη, Ἀνθεύσ, Ἥβα, Γηθεύσ, Χαρά, Λεύσων, Αὐγώ, Πολεύσ, Βία, Στίχων, Σπουδή, Βρύασ, Οἰνάσ, Στέρροσ, Κραύγη, Καίνων, Τύρβασ, Σθένων, Αἰθήρ, Ἀκτίσ, Αἰχμή, Νόησ, Γνώμη, Στίβων, Ὁρμή. ἄγειν δὲ τὰσ σκύλακασ ἐπὶ τὸ κυνηγέσιον, τὰσ μὲν θηλείασ ὀκταμήνουσ, τοὺσ δὲ ἄρρενασ δεκαμήνουσ·

πρὸσ δὲ τὰ ἴχνη τὰ εὐναῖα μὴ λύειν, ἀλλ’ ἔχοντα ὑφημμένασ μακροῖσ ἱμᾶσιν ἀκολουθεῖν ταῖσ κυσὶν ἰχνευούσαισ, ἐῶντα αὐτὰσ διαθεῖν τὰ ἴχνη. καὶ ἐπειδὰν ὁ λαγῶσ εὑρίσκηται, ἐὰν μὲν καλαὶ ὦσι πρὸσ τὸν δρόμον τὰ εἴδη, μὴ ἀνιέναι εὐθύσ·

ἐπειδὰν δὲ προλάβῃ ὁ λαγῶσ τῷ δρόμῳ, ὥστε μὴ ἐφορᾶν ἔτι αὐτόν, τὰσ σκύλακασ ἱέναι. ἐὰν γὰρ ὁμόθεν καλὰσ τὰ εἴδη οὔσασ καὶ εὐψύχουσ πρὸσ τὸν δρόμον ἐπιλύῃ, ὁρῶσαι τὸν λαγῶ ἐντεινόμεναι ῥήγνυνται, οὔπω ἔχουσαι συνεστῶτα τὰ σώματα·

διαφυλάττειν οὖν δεῖ τοῦτο τὸν κυνηγέτην. ἐὰν δὲ αἰσχίουσ ὦσι <καὶ ἄψυχοι> πρὸσ τὸν δρόμον, οὐδὲν κωλύει ἱέναι·

εὐθὺσ γὰρ δὴ ἀνέλπιστοι οὖσαι τοῦ ἑλεῖν οὐ πείσονται τοῦτο. τὰ δὲ δρομαῖα, ἑώσ ἂν ἕλωσι τῷ ἴχνει, μεταθεῖν ἐᾶν· ἁλισκομένου δὲ τοῦ λαγῶ διδόναι αὐταῖσ ἀναρρηγνύναι. ἐπειδὰν δὲ μηκέτι θέλωσι προσμένειν τοῖσ ἴχνεσιν, ἀλλ’ ἀποσκεδαννύωνται, ἀναλαμβάνειν, ἑώσ ἂν ἐθισθῶσιν εὑρίσκειν προσθέουσαι τὸν λαγῶ, ἐπεὶ μὴ ἐν κόσμῳ ἀεὶ τοῦτον ζητοῦσαι τελευτῶσαι γίγνονται ἔκκυνοι, πονηρὸν μάθημα.

πρὸσ δὲ ταῖσ ἄρκυσι διδόναι τὰ σιτία αὐταῖσ, ἑώσ ἂν νέαι ὦσιν, ὅταν ἀναιρῶνται, ἵν’ ἐὰν πλανηθῶσιν ἐν τῷ κυνηγεσίῳ δι’ ἀπειρίαν, πρὸσ τοῦτο ἐπανιοῦσαι σῴζωνται.

ἀφεθήσονται δὲ τούτου, ὅταν ἤδη τῷ θηρίῳ ἔχωσι πολεμίωσ, ἐπιμέλειαν δὲ ποιήσονται τούτου μᾶλλον ἢ ἐκείνου φροντίζειν. χρὴ δὲ καὶ ὡσ τὰ πολλὰ δεομέναισ διδόναι τὰ ἐπιτήδεια ταῖσ κυσὶν αὐτόν·

ὅταν μὲν γὰρ <μὴ> ἐνδεεῖσ ὦσι, τούτου τὸν αἴτιον οὐκ ἴσασιν, ὅταν δὲ ἐπιθυμοῦσαι λάβωσι, τὸν διδόντα στέργουσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION