Xenophon, Minor Works, Κυνηγετικός, chapter 3

(크세노폰, Minor Works, Κυνηγετικός, chapter 3)

τὰ δὲ γένη τῶν κυνῶν διττά, αἱ μὲν καστόριαι, αἱ δὲ ἀλωπεκίδεσ. ἔχουσι δ’ αἱ μὲν καστόριαι τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην ὅτι Κάστωρ ἡσθεὶσ τῷ ἔργῳ μάλιστα αὐτὰσ διεφύλαξεν· αἱ δ’ ἀλωπεκίδεσ διότι ἐκ κυνῶν τε καὶ ἀλωπέκων ἐγένοντο· ἐν πολλῷ δὲ χρόνῳ συγκέκραται αὐτῶν ἡ φύσισ. χείρουσ δὲ καὶ πλείουσ αἱ τοιαίδε, μικραί, γρυπαί, χαροποί, μυωποί, ἄμορφοι, σκληραί, ἀσθενεῖσ, ψιλαί, ὑψηλαί, ἀσύμμετροι, ἄψυχοι, ἄρρινεσ, οὐκ εὔποδεσ.

αἱ μὲν οὖν μικραὶ πολλάκισ ἀποστεροῦνται τῆσ ἐργασίασ διὰ τὸ μικρόν·

αἱ δὲ ἄποδεσ οὐδ’ ἂν ὦσιν εὔψυχοι τοὺσ πόνουσ δύνανται ἀνέχεσθαι, ἀλλ’ ἀπαγορεύουσι διὰ τὸ ἄλγοσ τῶν ποδῶν. αἱ δὲ γρυπαὶ ἄστομοι καὶ διὰ τοῦτο οὐ κατέχουσι τὸν λαγῶ· <αἱ> χαροποὶ δὲ καὶ μυωποὶ χείρω τὰ ὄμματα ἔχουσιν· <αἱ> ἄμορφοι δὲ καὶ αἰσχραὶ ὁρᾶσθαι· αἱ δὲ σκληραὶ τὰ εἴδη χαλεπῶσ ἀπὸ τῶν κυνηγεσίων ἀπαλλάττουσι· πονεῖν δὲ ἀδύνατοι αἱ ἀσθενεῖσ καὶ αἱ ψιλαί· αἱ δὲ ὑψηλαὶ καὶ αἱ ἀσύμμετροι ἀσύντακτα ἔχουσαι τὰ σώματα βαρέωσ διαφοιτῶσιν· αἱ ἄψυχοι δὲ καὶ λείπουσι τὰ ἔργα καὶ ἀφίστανται <καὶ ὑποφεύγουσι> τὸν ἥλιον ὑπὸ τὰσ σκιὰσ καὶ κατακλίνονται· αἱ δὲ ἄρρινεσ μόλισ καὶ ὀλιγάκισ αἰσθάνονται τοῦ λαγῶ· εἰσὶ δὲ καὶ τῆσ ἰχνεύσεωσ πολλοὶ τρόποι ἐκ τῶν αὐτῶν κυνῶν·

αἱ μὲν γὰρ ἐπειδὰν λάβωσι τὰ ἴχνη, πορεύονται ἀσήμωσ ὥστε μὴ γιγνώσκεσθαι ὅτι ἰχνεύουσιν, αἱ δὲ τὰ ὦτα μόνον διακινοῦσι, τὴν δὲ οὐρὰν ἡσυχῇ ἔχουσιν, αἱ δὲ τὰ ὦτα μὲν ἀκίνητα ἔχουσιν, ἄκραν δὲ τὴν οὐρὰν σείουσιν. ἄλλαι δὲ συνάγουσι τὰ ὦτα καὶ ἐπισκυθρωπάσασαι διὰ τοῦ ἴχνουσ, σχάσασαι τὴν οὐρὰν καὶ φράξασαι διατρέχουσι·

πολλαὶ δὲ τούτων μὲν οὐδὲν ποιοῦσι, μανικῶσ δὲ περιφερόμεναι ὑλακτοῦσι περὶ τὰ ἴχνη, ὅτε δὲ εἰσπίπτουσιν εἰσ αὐτά, ἀφρόνωσ καταπατοῦσαι τὰσ αἰσθήσεισ. εἰσὶ δὲ αἳ κύκλοισ πολλοῖσ χρώμεναι καὶ πλάνοισ, ὑπολαμβάνουσαι ἐκ τοῦ πρόσω τὰ ἴχνη παραλείπουσι τὸν λαγῶ, ὁσάκισ δ’ ἐπιτρέχουσι τὰ ἴχνη, εἰκάζουσι, προορώμεναι δὲ τὸν λαγῶ τρέμουσι καὶ οὐκ ἐπέρχονται πρὶν <ἂν> ἴδωσιν ὑποκινοῦντα.

ὅσαι δὲ τὰ τῶν ἄλλων κυνῶν εὑρήματα ἐν ταῖσ ἰχνείαισ καὶ μεταδρομαῖσ προθέουσαι θαμινὰ σκοποῦσιν, ἑαυταῖσ ἀπίστωσ ἔχουσι·

θρασεῖαι δ’ αἳ οὐκ ἐῶσι τῶν συνεργῶν τὰσ σοφωτέρασ εἰσ τὸ πρόσθεν προιέναι, ἀλλ’ ἀνείργουσι θορυβοῦσαι· αἱ δὲ ἀσπαζόμεναι τὰ ψευδῆ καὶ ὑπερλαμπρυνόμεναι ἐφ’ ὅτῳ ἂν τύχωσι προάγουσι συνειδυῖαι ἑαυταῖσ ὅτι ἐξαπατῶσιν· αἱ δ’ οὐκ εἰδυῖαι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι ταύταισ· φαῦλαι δὲ αἳ οὐκ ἀπαλλαττόμεναι ἐκ τῶν τριμμῶν τὰ ὀρθὰ οὐ γιγνώσκουσιν. ὅσαι δὲ τῶν κυνῶν τὰ ἴχνη τὰ μὲν εὐναῖα ἀγνοοῦσι, τὰ δὲ δρομαῖα ταχὺ διατρέχουσιν, οὐκ εἰσὶ γνήσιαι·

διώκουσι δὲ αἱ μὲν ἀρχόμεναι σφόδρα, διὰ δὲ μαλακίαν ἀνιᾶσιν, αἱ δὲ ὑποθέουσιν, εἶτα ἁμαρτάνουσιν, ἕτεραι δὲ ἀνοήτωσ ἐμπίπτουσαι εἰσ τὰσ ὁδοὺσ ἁμαρτάνουσι, τὸ ἀνήκουστον πολὺ ἔχουσαι. πολλαὶ δὲ τὰ διώγματα ἀφιεῖσαι ἐπανέρχονται διὰ τὸ μισόθηρον, πολλαὶ δὲ διὰ τὸ φιλάνθρωπον·

αἱ δ’ ἐκ τῶν ἰχνῶν κεκλαγγυῖαι ἐξαπατᾶν πειρῶνται, ἀληθῆ τὰ ψευδῆ ποιούμεναι. εἰσὶ δὲ αἳ τοῦτο μὲν οὐ ποιοῦσι, μεταξὺ δὲ θέουσαι ἄν ποθεν ἀκούσωσι κραυγῆσ, καταλείπουσαι τὰ αὑτῶν ἔργα ἀπρονοήτωσ ἐπὶ τοῦτο φέρονται·

μεταθέουσι δὲ αἱ μὲν ἀσαφῶσ, αἱ δὲ πολὺ ὑπολαμβάνουσαι, δοξάζουσαι δὲ ἑτέρωσ· αἱ δὲ πεπλασμένωσ, φθονερῶσ δὲ ἄλλαι ἐκκυνοῦσι παρὰ τὸ ἴχνοσ διὰ τέλουσ συμπεριφερόμεναι. τὰ μὲν οὖν πλεῖστα τούτων φύσει ἔχουσι, τὰ δὲ ἠγμέναι ἀνεπιστημόνωσ δύσχρηστοί εἰσιν·

αἱ τοιαῦται μὲν οὖν κύνεσ ἀποτρέψειαν ἂν τοὺσ ἐπιθυμοῦντασ κυνηγεσίων. οἱάσ δὲ δεῖ εἶναι τοῦ αὐτοῦ γένουσ τά τε εἴδη καὶ τὰ ἄλλα φράσω.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION