Sophocles, Oedipus Tyrannus, episode

(소포클레스, 오이디푸스 튀란노스, episode)

ἄνδρεσ πολῖται, δείν’ ἔπη πεπυσμένοσ κατηγορεῖν μου τὸν τύραννον Οἰδίπουν, πάρειμ’ ἀτλητῶν. εἰ γὰρ ἐν ταῖσ ξυμφοραῖσ ταῖσ νῦν νομίζει πρόσ γ’ ἐμοῦ πεπονθέναι λόγοισιν εἴτ’ ἔργοισιν εἰσ βλάβην φέρον, οὔτοι βίου μοι τοῦ μακραίωνοσ πόθοσ, φέροντι τήνδε βάξιν. οὐ γὰρ εἰσ ἁπλοῦν ἡ ζημία μοι τοῦ λόγου τούτου φέρει, ἀλλ’ ἐσ μέγιστον, εἰ κακὸσ μὲν ἐν πόλει, κακὸσ δὲ πρὸσ σοῦ καὶ φίλων κεκλήσομαι. ἀλλ’ ἦλθε μὲν δὴ τοῦτο τοὔνειδοσ τάχ’ ἂν ὀργῇ βιασθὲν μᾶλλον ἢ γνώμῃ φρενῶν. τοὔποσ δ’ ἐφάνθη, ταῖσ ἐμαῖσ γνώμαισ ὅτι πεισθεὶσ ὁ μάντισ τοὺσ λόγουσ ψευδεῖσ λέγοι; ηὐδᾶτο μὲν τάδ’, οἶδα δ’ οὐ γνώμῃ τίνι. ἐξ ὀμμάτων δ’ ὀρθῶν τε κἀξ ὀρθῆσ φρενὸσ κατηγορεῖτο τοὐπίκλημα τοῦτό μου; οὐκ οἶδ’· ἃ γὰρ δρῶσ’, οἱ κρατοῦντεσ οὐχ ὁρῶ. αὐτὸσ δ’ ὅδ’ ἤδη δωμάτων ἔξω περᾷ. οὗτοσ σύ, πῶσ δεῦρ’ ἦλθεσ; ἦ τοσόνδ’ ἔχεισ τόλμησ πρόσωπον ὥστε τὰσ ἐμὰσ στέγασ ἵκου, φονεὺσ ὢν τοῦδε τἀνδρὸσ ἐμφανῶσ λῃστήσ τ’ ἐναργὴσ τῆσ ἐμῆσ τυραννίδοσ; φέρ’ εἰπὲ πρὸσ θεῶν, δειλίαν ἢ μωρίαν ἰδών τιν’ ἔν μοι ταῦτ’ ἐβουλεύσω ποεῖν; ἢ τοὔργον ὡσ οὐ γνωριοῖμί σου τόδε δόλῳ προσέρπον ἢ οὐκ ἀλεξοίμην μαθών; ἆρ’ οὐχὶ μῶρόν ἐστι τοὐγχείρημά σου, ἄνευ τε πλήθουσ καὶ φίλων τυραννίδα θηρᾶν, ὃ πλήθει χρήμασίν θ’ ἁλίσκεται; οἶσθ’ ὡσ πόησον; ἀντὶ τῶν εἰρημένων ἴσ’ ἀντάκουσον, κᾆτα κρῖν’ αὐτὸσ μαθών. λέγειν σὺ δεινόσ, μανθάνειν δ’ ἐγὼ κακὸσ σοῦ· δυσμενῆ γὰρ καὶ βαρύν σ’ ηὑρ́ηκ’ ἐμοί. τοῦτ’ αὐτὸ νῦν μου πρῶτ’ ἄκουσον ὡσ ἐρῶ. τοῦτ’ αὐτὸ μή μοι φράζ’, ὅπωσ οὐκ εἶ κακόσ. εἴ τοι νομίζεισ κτῆμα τὴν αὐθαδίαν εἶναί τι τοῦ νοῦ χωρίσ, οὐκ ὀρθῶσ φρονεῖσ. εἴ τοι νομίζεισ ἄνδρα συγγενῆ κακῶσ δρῶν οὐχ ὑφέξειν τὴν δίκην, οὐκ εὖ φρονεῖσ. ξύμφημί σοι ταῦτ’ ἔνδικ’ εἰρῆσθαι· τὸ δὲ πάθημ’ ὁποῖον φὴσ παθεῖν, δίδασκέ με. ἔπειθεσ ἢ οὐκ ἔπειθεσ, ὡσ χρείη μ’ ἐπὶ τὸν σεμνόμαντιν ἄνδρα πέμψασθαί τινα; καὶ νῦν ἔθ’ αὑτόσ εἰμι τῷ βουλεύματι. πόσον τιν’ ἤδη δῆθ’ ὁ Λάϊοσ χρόνον δέδρακε ποῖον ἔργον; οὐ γὰρ ἐννοῶ. ἄφαντοσ ἔρρει θανασίμῳ χειρώματι; μακροὶ παλαιοί τ’ ἂν μετρηθεῖεν χρόνοι. τότ’ οὖν ὁ μάντισ οὗτοσ ἦν ἐν τῇ τέχνῃ; σοφόσ γ’ ὁμοίωσ κἀξ ἴσου τιμώμενοσ. ἐμνήσατ’ οὖν ἐμοῦ τι τῷ τότ’ ἐν χρόνῳ; οὔκουν ἐμοῦ γ’ ἑστῶτοσ οὐδαμοῦ πέλασ. ἀλλ’ οὐκ ἔρευναν τοῦ κτανόντοσ ἔσχετε; παρέσχομεν, πῶσ δ’ οὐχί; κοὐκ ἠκούσαμεν. πῶσ οὖν τόθ’ οὗτοσ ὁ σοφὸσ οὐκ ηὔδα τάδε; οὐκ οἶδ’· ἐφ’ οἷσ γὰρ μὴ φρονῶ σιγᾶν φιλῶ. τοσόνδε γ’ οἶσθα καὶ λέγοισ ἂν εὖ φρονῶν. ποῖον τόδ’; εἰ γὰρ οἶδά γ’, οὐκ ἀρνήσομαι. ὁθούνεκ’, εἰ μὴ σοὶ ξυνῆλθε, τάσδ’ ἐμὰσ οὐκ ἄν ποτ’ εἶπε Λαί̈ου διαφθοράσ. εἰ μὲν λέγει τάδ’, αὐτὸσ οἶσθ’· ἐγὼ δὲ σοῦ μαθεῖν δικαιῶ ταὔθ’ ἅπερ κἀμοῦ σὺ νῦν. ἐκμάνθαν’· οὐ γὰρ δὴ φονεὺσ ἁλώσομαι. τί δῆτ’; ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν γήμασ ἔχεισ; ἄρνησισ οὐκ ἔνεστιν ὧν ἀνιστορεῖσ. ἄρχεισ δ’ ἐκείνῃ ταὐτὰ γῆσ ἴσον νέμων; ἃν ᾖ θέλουσα πάντ’ ἐμοῦ κομίζεται. οὔκουν ἰσοῦμαι σφῷν ἐγὼ δυοῖν τρίτοσ; ἐνταῦθα γὰρ δὴ καὶ κακὸσ φαίνει φίλοσ. οὔκ, εἰ διδοίησ γ’ ὡσ ἐγὼ σαυτῷ λόγον.

σκέψαι δὲ τοῦτο πρῶτον, εἴ τιν’ ἂν δοκεῖσ ἄρχειν ἑλέσθαι ξὺν φόβοισι μᾶλλον ἢ ἄτρεστον εὕδοντ’, εἰ τά γ’ αὔθ’ ἕξει κράτη. ἐγὼ μὲν οὖν οὔτ’ αὐτὸσ ἱμείρων ἔφυν τύραννοσ εἶναι μᾶλλον ἢ τύραννα δρᾶν, οὔτ’ ἄλλοσ ὅστισ σωφρονεῖν ἐπίσταται. νῦν μὲν γὰρ ἐκ σοῦ πάντ’ ἄνευ φόβου φέρω, εἰ δ’ αὐτὸσ ἦρχον, πολλὰ κἂν ἄκων ἔδρων. πῶσ δῆτ’ ἐμοὶ τυραννὶσ ἡδίων ἔχειν ἀρχῆσ ἀλύπου καὶ δυναστείασ ἔφυ; οὔπω τοσοῦτον ἠπατημένοσ κυρῶ ὥστ’ ἄλλα χρῄζειν ἢ τὰ σὺν κέρδει καλά. νῦν πᾶσι χαίρω, νῦν με πᾶσ ἀσπάζεται, νῦν οἱ σέθεν χρῄζοντεσ ἐκκαλοῦσί με· τὸ γὰρ τυχεῖν αὐτοῖσι πᾶν ἐνταῦθ’ ἔνι. πῶσ δῆτ’ ἐγὼ κεῖν’ ἂν λάβοιμ’ ἀφεὶσ τάδε; οὐκ ἂν γένοιτο νοῦσ κακὸσ καλῶσ φρονῶν. ἀλλ’ οὔτ’ ἐραστὴσ τῆσδε τῆσ γνώμησ ἔφυν οὔτ’ ἂν μετ’ ἄλλου δρῶντοσ ἂν τλαίην ποτέ. καὶ τῶνδ’ ἔλεγχον τοῦτο μὲν Πυθώδ’ ἰὼν πεύθου τὰ χρησθέντ’ εἰ σαφῶσ ἤγγειλά σοι· τοῦτ’ ἄλλ’, ἐάν με τῷ τερασκόπῳ λάβῃσ κοινῇ τι βουλεύσαντα, μή μ’ ἁπλῇ κτάνῃσ ψήφῳ, διπλῇ δέ, τῇ τ’ ἐμῇ καὶ σῇ, λαβών· γνώμῃ δ’ ἀδήλῳ μή με χωρὶσ αἰτιῶ. οὐ γὰρ δίκαιον οὔτε τοὺσ κακοὺσ μάτην χρηστοὺσ νομίζειν οὔτε τοὺσ χρηστοὺσ κακούσ. φίλον γὰρ ἐσθλὸν ἐκβαλεῖν ἴσον λέγω καὶ τὸν παρ’ αὑτῷ βίοτον, ὃν πλεῖστον, φιλεῖ. ἀλλ’ ἐν χρόνῳ γνώσει τάδ’ ἀσφαλῶσ, ἐπεὶ χρόνοσ δίκαιον ἄνδρα δείκνυσιν μόνοσ· κακὸν δὲ κἂν ἐν ἡμέρᾳ γνοίησ μιᾷ. καλῶσ ἔλεξεν εὐλαβουμένῳ πεσεῖν, ἄναξ·

φρονεῖν γὰρ οἱ ταχεῖσ οὐκ ἀσφαλεῖσ. ὅταν ταχύσ τισ οὑπιβουλεύων λάθρᾳ χωρῇ, ταχὺν δεῖ κἀμὲ βουλεύειν πάλιν· εἰ δ’ ἡσυχάζων προσμενῶ, τὰ τοῦδε μὲν πεπραγμέν’ ἔσται, τἀμὰ δ’ ἡμαρτημένα. τί δῆτα χρῄζεισ; ἦ με γῆσ ἔξω βαλεῖν; ἥκιστα· θνῄσκειν, οὐ φυγεῖν σε βούλομαι. ὡσ ἂν προδείξῃσ οἱο͂́ν ἐστι τὸ φθονεῖν. ὡσ οὐχ ὑπείξων οὐδὲ πιστεύσων λέγεισ; <> οὐ γὰρ φρονοῦντά σ’ εὖ βλέπω. τὸ γοῦν ἐμόν. ἀλλ’ ἐξ ἴσου δεῖ κἀμόν. ἀλλ’ ἔφυσ κακόσ. εἰ δὲ ξυνίησ μηδέν; ἀρκτέον γ’ ὅμωσ. οὔτοι κακῶσ γ’ ἄρχοντοσ. ὦ πόλισ πόλισ. κἀμοὶ πόλεωσ μέτεστιν, οὐχί σοι μόνῳ. παύσασθ’, ἄνακτεσ· καιρίαν δ’ ὑμῖν ὁρῶ τήνδ’ ἐκ δόμων στείχουσαν Ιὀκάστην, μεθ’ ἧσ τὸ νῦν παρεστὸσ νεῖκοσ εὖ θέσθαι χρεών. τί τὴν ἄβουλον, ὦ ταλαίπωροι, στάσιν γλώσσησ ἐπήρασθ’ οὐδ’ ἐπαισχύνεσθε γῆσ οὕτω νοσούσησ ἴδια κινοῦντεσ κακά;

οὐκ εἶ σύ τ’ οἴκουσ σύ τε, Κρέων, κατὰ στέγασ, καὶ μὴ τὸ μηδὲν ἄλγοσ εἰσ μέγ’ οἴσετε; ὅμαιμε, δεινά μ’ Οἰδίπουσ ὁ σὸσ πόσισ δρᾶσαι δικαιοῖ δυοῖν ἀποκρίνασ κακοῖν ἢ γῆσ ἀπῶσαι πατρίδοσ ἢ κτεῖναι λαβών. ξύμφημι· δρῶντα γάρ νιν, ὦ γύναι, κακῶσ εἴληφα τοὐμὸν σῶμα σὺν τέχνῃ κακῇ. μή νυν ὀναίμην, ἀλλ’ ἀραῖοσ, εἴ σέ τι δέδρακ’, ὀλοίμην, ὧν ἐπαιτιᾷ με δρᾶν. ὦ πρὸσ θεῶν πίστευσον, Οἰδίπουσ, τάδε, μάλιστα μὲν τόνδ’ ὁρ́κον αἰδεσθεὶσ θεῶν, ἔπειτα κἀμὲ τούσδε θ’ οἳ πάρεισί σοι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION