Sophocles, Oedipus at Colonus, episode

(소포클레스, Oedipus at Colonus, episode)

ὦ πλεῖστ’ ἐπαίνοισ εὐλογούμενον πέδον, νῦν σὸν τὰ λαμπρὰ ταῦτα δὴ φαίνειν ἔπη. τί δ’ ἔστιν, ὦ παῖ, καινόν; ἆσσον ἔρχεται Κρέων ὅδ’ ἡμῖν οὐκ ἄνευ πομπῶν, πάτερ. ὦ φίλτατοι γέροντεσ, ἐξ ὑμῶν ἐμοὶ φαίνοιτ’ ἂν ἤδη τέρμα τῆσ σωτηρίασ. θάρσει, παρέσται· καὶ γὰρ εἰ γέρων ἐγώ, τὸ τῆσδε χώρασ οὐ γεγήρακεν σθένοσ. ἄνδρεσ χθονὸσ τῆσδ’ εὐγενεῖσ οἰκήτορεσ, ὁρῶ τιν’ ὑμᾶσ ὀμμάτων εἰληφότασ φόβον νεώρη τῆσ ἐμῆσ ἐπεισόδου, ὃν μήτ’ ὀκνεῖτε μήτ’ ἀφῆτ’ ἔποσ κακόν. ἥκω γὰρ οὐχ ὡσ δρᾶν τι βουληθείσ, ἐπεὶ γέρων μέν εἰμι, πρὸσ πόλιν δ’ ἐπίσταμαι σθένουσαν ἥκων, εἴ τιν’ Ἑλλάδοσ, μέγα. ἀλλ’ ἄνδρα τόνδε τηλικόσδ’ ἀπεστάλην πείσων ἕπεσθαι πρὸσ τὸ Καδμείων πέδον, οὐκ ἐξ ἑνὸσ στείλαντοσ, ἀλλ’ ἀνδρῶν ὑπὸ πάντων κελευσθείσ, οὕνεχ’ ἧκέ μοι γένει τὰ τοῦδε πενθεῖν πήματ’ εἰσ πλεῖστον πόλεωσ. ἀλλ’ ὦ ταλαίπωρ’ Οἰδίπουσ, κλύων ἐμοῦ ἱκοῦ πρὸσ οἴκουσ. πᾶσ σε Καδμείων λεὼσ καλεῖ δικαίωσ, ἐκ δὲ τῶν μάλιστ’ ἐγώ, ὅσῳπερ, εἰ μὴ πλεῖστον ἀνθρώπων ἔφυν κάκιστοσ, ἀλγῶ τοῖσι σοῖσ κακοῖσ, γέρον, ὁρῶν σε τὸν δύστηνον ὄντα μὲν ξένον, ἀεὶ δ’ ἀλήτην κἀπὶ προσπόλου μιᾶσ βιοστερῆ χωροῦντα· τὴν ἐγὼ τάλασ οὐκ ἄν ποτ’ ἐσ τοσοῦτον αἰκίασ πεσεῖν ἔδοξ’, ὅσον πέπτωκεν ἥδε δύσμοροσ, ἀεί σε κηδεύουσα καὶ τὸ σὸν κάρα πτωχῷ διαίτῃ, τηλικοῦτοσ, οὐ γάμων ἔμπειροσ, ἀλλὰ τοὐπιόντοσ ἁρπάσαι. ἆρ’ ἄθλιον τοὔνειδοσ, ὦ τάλασ ἐγώ, ὠνείδισ’ εἰσ σὲ κἀμὲ καὶ τὸ πᾶν γένοσ; ἀλλ’ οὐ γὰρ ἔστι τἀμφανῆ κρύπτειν, σύ νιν πρὸσ θεῶν πατρῴων, Οἰδίπουσ, πεισθεὶσ ἐμοὶ κρύψον, θελήσασ ἄστυ καὶ δόμουσ μολεῖν τοὺσ σοὺσ πατρῴουσ, τήνδε τὴν πόλιν φίλωσ εἰπών· ἐπαξία γάρ· ἡ δ’ οἴκοι πλέον δίκῃ σέβοιτ’ ἄν, οὖσα σὴ πάλαι τροφόσ. ὦ πάντα τολμῶν κἀπὸ παντὸσ ἂν φέρων λόγου δικαίου μηχάνημα ποικίλον, τί ταῦτα πειρᾷ κἀμὲ δεύτερον θέλεισ ἑλεῖν ἐν οἷσ μάλιστ’ ἂν ἀλγοίην ἁλούσ; πρόσθεν τε γάρ με τοῖσιν οἰκείοισ κακοῖσ νοσοῦνθ’, ὅτ’ ἦν μοι τέρψισ ἐκπεσεῖν χθονόσ, οὐκ ἤθελεσ θέλοντι προσθέσθαι χάριν· ἀλλ’ ἡνίκ’ ἤδη μεστὸσ ἦ θυμούμενοσ καὶ τοὐν δόμοισιν ἦν διαιτᾶσθαι γλυκύ, τότ’ ἐξεώθεισ κἀξέβαλλεσ, οὐδέ σοι τὸ συγγενὲσ τοῦτ’ οὐδαμῶσ τότ’ ἦν φίλον· νῦν τ’ αὖθισ ἡνίκ’ εἰσορᾷσ πόλιν τέ μοι ξυνοῦσαν εὔνουν τήνδε καὶ γένοσ τὸ πᾶν, πειρᾷ μετασπᾶν, σκληρὰ μαλθακῶσ λέγων. καίτοι τίσ αὕτη τέρψισ ἄκοντασ φιλεῖν; ὥσπερ τισ εἴ σοι λιπαροῦντι μὲν τυχεῖν μηδὲν διδοίη μηδ’ ἐπαρκέσαι θέλοι, πλήρη δ’ ἔχοντι θυμὸν ὧν χρῄζοισ, τότε δωροῖθ’, ὅτ’ οὐδὲν ἡ χάρισ χάριν φέροι· ἆρ’ ἂν ματαίου τῆσδ’ ἂν ἡδονῆσ τύχοισ; τοιαῦτα μέντοι καὶ σὺ προσφέρεισ ἐμοί, λόγῳ μὲν ἐσθλά. τοῖσι δ’ ἔργοισιν κακά. φράσω δὲ καὶ τοῖσδ’, ὥσ σε δηλώσω κακόν. ἥκεισ ἔμ’ ἄξων, οὐχ’ ἵν’ ἐσ δόμουσ ἄγῃσ, ἀλλ’ ὡσ πάραυλον οἰκίσῃσ, πόλισ δέ σοι κακῶν ἄνατοσ τῆσδ’ ἀπαλλαχθῇ χθονόσ. οὐκ ἔστι σοι ταῦτ’, ἀλλά σοι τάδ’ ἔστ’, ἐκεῖ χώρασ ἀλάστωρ οὑμὸσ ἐνναίων ἀεί· ἔστιν δὲ παισὶ τοῖσ ἐμοῖσι τῆσ ἐμῆσ χθονὸσ λαχεῖν τοσοῦτον, ἐνθανεῖν μόνον. ἆρ’ οὐκ ἄμεινον ἢ σὺ τἀν Θήβαισ φρονῶ; πολλῷ γ’, ὅσῳπερ κἀκ σαφεστέρων κλύω, Φοίβου τε καὐτοῦ Ζηνόσ, ὃσ κείνου πατήρ. τὸ σὸν δ’ ἀφῖκται δεῦρ’ ὑπόβλητον στόμα, πολλὴν ἔχον στόμωσιν· ἐν δὲ τῷ λέγειν κάκ’ ἂν λάβοισ τὰ πλείον’ ἢ σωτήρια. ἀλλ’ οἶδα γάρ σε ταῦτα μὴ τείθων, ἴθι· ἡμᾶσ δ’ ἐά ζῆν ἐνθάδ’· οὐ γὰρ ἂν κακῶσ οὐδ’ ὧδ’ ἔχοντεσ ζῷμεν, εἰ τερποίμεθα. πότερα νομίζεισ δυστυχεῖν ἔμ’ ἐσ τὰ σά, ἤ σ’ εἰσ τὰ σαυτοῦ μᾶλλον, ἐσ τῷ νῦν λόγῳ;

ἐμοὶ μέν ἐσθ’ ἥδιστον, εἰ σὺ μήτ’ ἐμὲ πείθειν οἱο͂́σ τ’ εἶ μήτε τούσδε τοὺσ πέλασ. ὦ δύσμορ’, οὐδὲ τῷ χρόνῳ φύσασ φανεῖ φρένασ ποτ’ ἀλλὰ λῦμα τῷ γήρᾳ τρέφει; γλώσσῃ σὺ δεινόσ· ἄνδρα δ’ οὐδέν’ οἶδ’ ἐγὼ δίκαιον ὅστισ ἐξ ἅπαντοσ εὖ λέγει. χωρὶσ τό τ’ εἰπεῖν πολλὰ καὶ τὰ καίρια. ὡσ δὴ σὺ βραχέα, ταῦτα δ’ ἐν καιρῷ λέγεισ. οὐ δῆθ’ ὅτῳ γε νοῦσ ἴσοσ καὶ σοὶ πάρα. ἄπελθ’, ἐρῶ γὰρ καὶ πρὸ τῶνδε, μηδέ με φύλασσ’ ἐφορμῶν ἔνθα χρὴ ναίειν ἐμέ. μαρτύρομαι τούσδ’, οὐ σέ· πρὸσ δὲ τοὺσ φίλουσ οἷ’ ἀνταμείβει ῥήματ’, ἤν σ’ ἕλω ποτέ τίσ δ’ ἄν με τῶνδε συμμάχων ἕλοι βίᾳ; ἦ μὴν σὺ κἄνευ τοῦδε λυπηθεὶσ ἔσει. ποίῳ σὺν ἔργῳ τοῦτ’ ἀπειλήσασ ἔχεισ; παίδοιν δυοῖν σοι τὴν μὲν ἀρτίωσ ἐγὼ ξυναρπάσασ ἔπεμψα, τὴν δ’ ἄξω τάχα. οἴμοι. τάχ’ ἕξεισ μᾶλλον οἰμώζειν τάδε. τὴν παῖδ’ ἔχεισ μου; τήνδε τ’ οὐ μακροῦ χρόνου. ἰὼ ξένοι, τί δράσετ’; ἦ προδώσετε, κοὐκ ἐξελᾶτε τὸν ἀσεβῆ τῆσδε χθονόσ; χώρει, ξέν’, ἔξω θᾶσσον. οὔτε γὰρ τὰ νῦν δίκαια πράσσεισ οὔθ’ ἃ πρόσθεν εἴργασαι. ὑμῖν ἂν εἰή τήνδε καιρὸσ ἐξάγειν ἄκουσαν, εἰ θέλουσα μὴ πορεύεται. οἴμοι τάλαινα, ποῖ φύγω; ποίαν λάβω θεῶν ἄρηξιν ἢ βροτῶν; τί δρᾷσ, ξένε; οὐχ ἅψομαι τοῦδ’ ἀνδρόσ, ἀλλὰ τῆσ ἐμῆσ. ὦ γῆσ ἄνακτεσ. ὦ ξέν’, οὐ δίκαια δρᾷσ. δίκαια. πῶσ δίκαια; τοὺσ ἐμοὺσ ἄγω. ἰὼ πόλισ. τί δρᾷσ, ὦ ξέν’; οὐκ ἀφήσεισ; τάχ’ εἰσ βάσανον εἶ χερῶν. εἴργου. σοῦ μὲν οὔ, τάδε γε μωμένου. πόλει μαχεῖ γάρ, εἴ τι πημανεῖσ ἐμέ. οὐκ ἠγόρευον ταῦτ’ ἐγώ; μέθεσ χεροῖν τὴν παῖδα θᾶσσον. μὴ ’πίτασσ’ ἃ μὴ κρατεῖσ. χαλᾶν λέγω σοι. σοὶ δ’ ἔγωγ’ ὁδοιπορεῖν. πρόβαθ’ ὧδε, βᾶτε βᾶτ’, ἔντοποι· πόλισ ἐναίρεται, πόλισ ἐμά, σθένει· πρόβαθ’ ὧδέ μοι. ἀφέλκομαι δύστηνοσ, ὦ ξένοι ξένοι. ποῦ, τέκνον, εἴ μοι; πρὸσ βίαν πορεύομαι. ὄρεξον, ὦ παῖ, χεῖρασ. ἀλλ’ οὐδὲν σθένω. οὐκ ἄξεθ’ ὑμεῖσ; ὦ τάλασ ἐγώ, τάλασ. οὔκουν ποτ’ ἐκ τούτοιν γε μὴ σκήπτροιν ἔτι ὁδοιπορήσῃσ·

ἀλλ’ ἐπεὶ νικᾶν θέλεισ πατρίδα τε τὴν σὴν καὶ φίλουσ, ὑφ’ ὧν ἐγὼ ταχθεὶσ τάδ’ ἔρδω, καὶ τύραννοσ ὢν ὅμωσ, νίκα. χρόνῳ γάρ, οἶδ’ ἐγώ, γνώσει τάδε, ὁθούνεκ’ αὐτὸσ αὑτὸν οὔτε νῦν καλὰ δρᾷσ οὔτε πρόσθεν εἰργάσω βίᾳ φίλων, ὀργῇ χάριν δούσ, ἥ σ’ ἀεὶ λυμαίνεται. ἐπίσχεσ αὐτοῦ, ξεῖνε. μὴ ψαύειν λέγω. οὔτοι σ’ ἀφήσω, τῶνδέ γ’ ἐστερημένοσ. καὶ μεῖζον ἆρα ῥύσιον πόλει τάχα θήσεισ· ἐφάψομαι γὰρ οὐ ταύταιν μόναιν. ἀλλ’ ἐσ τί τρέψει; τόνδ’ ἀπάξομαι λαβών. δεινὸν λέγοισ ἄν. τοῦτο νῦν πεπράξεται. ἢν μή σ’ ὁ κραίνων τῆσδε γῆσ ἀπειργάθῃ. ὦ φθέγμ’ ἀναιδέσ, ἦ σὺ γὰρ ψαύσεισ ἐμοῦ; αὐδῶ σιωπᾶν. μὴ γὰρ αἵδε δαίμονεσ θεῖέν μ’ ἄφωνον τῆσδε τῆσ ἀρᾶσ ἔτι, ὅσ μ’, ὦ κάκιστε, ψιλὸν ὄμμ’ ἀποσπάσασ πρὸσ ὄμμασιν τοῖσ πρόσθεν ἐξοίχει βίᾳ. τοιγὰρ σέ τ’ αὐτὸν καὶ γένοσ τὸ σὸν θεῶν ὁ πάντα λεύσσων Ἥλιοσ δοίη βίον τοιοῦτον οἱο͂ν κἀμὲ γηρᾶναί ποτε. ὁρᾶτε ταῦτα, τῆσδε γῆσ ἐγχώριοι; ὁρῶσι κἀμὲ καὶ σέ, καὶ φρονοῦσ’ ὅτι ἔργοισ πεπονθὼσ ῥήμασίν σ’ ἀμύνομαι. οὔτοι καθέξω θυμόν, ἀλλ’ ἄξω βίᾳ κεἰ μοῦνόσ εἰμι τόνδε καὶ χρόνῳ βραδύσ. ἰὼ τάλασ. ὅσον λῆμ’ ἔχων ἀφίκου, ξέν’, εἰ τάδε δοκεῖσ τελεῖν. δοκῶ. τάνδ’ ἄρ’ οὐκέτι νεμῶ πόλιν. τοῖσ τοι δικαίοισ χὠ βραχὺσ νικᾷ μέγαν. ἀκούεθ’ οἱᾶ φθέγγεται; τά γ’ οὐ τελεῖ. ἴστω μέγασ Ζεύσ. Ζεύσ γ’ ἂν εἰδείη, σὺ δ’ οὔ. ἆρ’ οὐχ ὕβρισ τάδ’; ὕβρισ, ἀλλ’ ἀνεκτέα. ἰὼ πᾶσ λεώσ, ἰὼ γᾶσ πρόμοι, μόλετε σὺν τάχει, μόλετ’, ἐπεὶ πέραν περῶσ’ οἵδε δή. τίσ ποθ’ ἡ βοή; τί τοὔργον; ἐκ τίνοσ φόβου ποτὲ βουθυτοῦντά μ’ ἀμφὶ βωμὸν ἔσχετ’ ἐναλίῳ θεῷ τοῦδ’ ἐπιστάτῃ Κολωνοῦ; λέξαθ’, ὡσ εἰδῶ τὸ πᾶν, οὗ χάριν δεῦρ’ ᾖξα θᾶσσον ἢ καθ’ ἡδονὴν ποδόσ. ὦ φίλτατ’, ἔγνων γὰρ τὸ προσφώνημά σου, πέπονθα δεινὰ τοῦδ’ ὑπ’ ἀνδρὸσ ἀρτίωσ. τὰ ποῖα ταῦτα, τίσ δ’ ὁ πημήνασ; λέγε. Κρέων ὅδ’, ὃν δέδορκασ, οἴχεται τέκνων ἀποσπάσασ μου τὴν μόνην ξυνωρίδα. πῶσ εἶπασ; οἱᾶ́ περ πέπονθ’ ἀκήκοασ. οὔκουν τισ ὡσ τάχιστα προσπόλων μολὼν πρὸσ τούσδε βωμούσ, πάντ’ ἀναγκάσει λεὼν ἄνιππον ἱππότην τε θυμάτων ἄπο σπεύδειν ἀπὸ ῥυτῆροσ, ἔνθα δίστομοι μάλιστα συμβάλλουσιν ἐμπόρων ὁδοί, ὡσ μὴ παρέλθωσ’ αἱ κόραι, γέλωσ δ’ ἐγὼ ξένῳ γένωμαι τῷδε, χειρωθεὶσ βίᾳ.

ἴθ’, ὡσ ἄνωγα, σὺν τάχει. τοῦτον δ’ ἐγώ, εἰ μὲν δι’ ὀργῆσ ἧκον, ἧσ ὅδ’ ἄξιοσ, ἄτρωτον οὐ μεθῆκ’ ἂν ἐξ ἐμῆσ χερόσ. νῦν δ’ οὕσπερ αὐτὸσ τοὺσ νόμουσ εἰσῆλθ’ ἔχων, τούτοισι κοὐκ ἄλλοισιν ἁρμοσθήσεται. οὐ γάρ ποτ’ ἔξει τῆσδε τῆσ χώρασ, πρὶν ἂν κείνασ ἐναργεῖσ δεῦρό μοι στήσῃσ ἄγων· ἐπεὶ δέδρακασ οὔτ’ ἐμοῦ καταξίωσ οὔθ’ ὧν πέφυκασ αὐτὸσ οὔτε σῆσ χθονόσ· ὅστισ δίκαι’ ἀσκοῦσαν εἰσελθὼν πόλιν κἄνευ νόμου κραίνουσαν οὐδέν, εἶτ’ ἀφεὶσ τὰ τῆσδε τῆσ γῆσ κύρι’, ὧδ’ ἐπεισπεσὼν ἄγεισ θ’ ἃ χρῄζεισ καὶ παρίστασαι βίᾳ, καί μοι πόλιν κένανδρον ἢ δούλην τινὰ ἔδοξασ εἶναι κἄμ’ ἴσον τῷ μηδενί. καίτοι σε Θῆβαί γ’ οὐκ ἐπαίδευσαν κακόν· οὐ γὰρ φιλοῦσιν ἄνδρασ ἐκδίκουσ τρέφειν, οὐδ’ ἄν σ’ ἐπαινέσειαν, εἰ πυθοίατο συλῶντα τἀμὰ καὶ τὰ τῶν θεῶν, βίᾳ ἄγοντα φωτῶν ἀθλίων ἱκτήρια. οὔκουν ἔγωγ’ ἂν σῆσ ἐπεμβαίνων χθονόσ, οὐδ’ εἰ τὰ πάντων εἶχον ἐνδικώτατα, ἄνευ γε τοῦ κραίνοντοσ, ὅστισ ἦν, χθονὸσ οὔθ’ εἷλκον οὔτ’ ἂν ἦγον, ἀλλ’ ἠπιστάμην ξένον παρ’ ἀστοῖσ ὡσ διαιτᾶσθαι χρεών. σὺ δ’ ἀξίαν οὐκ οὖσαν αἰσχύνεισ πόλιν τὴν αὐτὸσ αὑτοῦ, καί σ’ ὁ πληθύων χρόνοσ γέρονθ’ ὁμοῦ τίθησι καὶ τοῦ νοῦ κενόν. εἶπον μὲν οὖν καὶ πρόσθεν, ἐννέπω δὲ νῦν, τὰσ παῖδασ ὡσ τάχιστα δεῦρ’ ἄγειν τινά, εἰ μὴ μέτοικοσ τῆσδε τῆσ χώρασ θέλεισ εἶναι βίᾳ τε κοὐχ ἑκών· καὶ ταῦτά σοι τῷ νῷ θ’ ὁμοίωσ κἀπὸ τῆσ γλώσσησ λέγω. ὁρᾷσ ἵν’ ἥκεισ, ὦ ξέν’; ὡσ ἀφ’ ὧν μὲν εἶ φαίνει δίκαιοσ, δρῶν δ’ ἐφευρίσκει κακά. ἐγὼ οὔτ’ ἄνανδρον τήνδε τὴν πόλιν νέμων, ὦ τέκνον Αἰγέωσ, οὔτ’ ἄβουλον, ὡσ σὺ φῄσ, τοὔργον τόδ’ ἐξέπραξα, γιγνώσκων δ’ ὅτι οὐδείσ ποτ’ αὐτοὺσ τῶν ἐμῶν ἂν ἐμπέσοι ζῆλοσ ξυναίμων, ὥστ’ ἐμοῦ τρέφειν βίᾳ.

ᾔδη δ’ ὁθούνεκ’ ἄνδρα καὶ πατροκτόνον κἄναγνον οὐ δεξοίατ’, οὐδ’ ὅτῳ γάμοι ξυνόντεσ ηὑρέθησαν ἀνόσιοι τέκνων. τοιοῦτον αὐτοῖσ Ἄρεοσ εὔβουλον πάγον ἐγὼ ξυνῄδη χθόνιον ὄνθ’, ὃσ οὐκ ἐᾷ τοιούσδ’ ἀλήτασ τῇδ’ ὁμοῦ ναίειν πόλει· ᾧ πίστιν ἴσχων τήνδ’ ἐχειρούμην ἄγραν. καὶ ταῦτ’ ἂν οὐκ ἔπρασσον, εἰ μή μοι πικρὰσ αὐτῷ τ’ ἀρὰσ ἠρᾶτο καὶ τὠμῷ γένει· ἀνθ’ ὧν πεπονθὼσ ἠξίουν τάδ’ ἀντιδρᾶν. θυμοῦ γὰρ οὐδὲν γῆράσ ἐστιν ἄλλο πλὴν θανεῖν· θανόντων δ’ οὐδὲν ἄλγοσ ἅπτεται. πρὸσ ταῦτα πράξεισ οἱο͂ν ἂν θέλῃσ· ἐπεὶ ἐρημία με, κεἰ δίκαι’, ὅμωσ λέγω, σμικρὸν τίθησι· πρὸσ δὲ τὰσ πράξεισ ὅμωσ, καὶ τηλικόσδ’ ὤν, ἀντιδρᾶν πειράσομαι. ὦ λῆμ’ ἀναιδέσ, τοῦ καθυβρίζειν δοκεῖσ, πότερον ἐμοῦ γέροντοσ ἢ σαυτοῦ, τόδε;

ὅστισ φόνουσ μοι καὶ γάμουσ καὶ συμφορὰσ τοῦ σοῦ διῆκασ στόματοσ, ἃσ ἐγὼ τάλασ ἤνεγκον ἄκων· θεοῖσ γὰρ ἦν οὕτω φίλον, τάχ’ ἄν τι μηνίουσιν εἰσ γένοσ πάλαι. ἐπεὶ καθ’ αὑτόν γ’ οὐκ ἂν ἐξεύροισ ἐμοὶ ἁμαρτίασ ὄνειδοσ οὐδέν, ἀνθ’ ὅτου τάδ’ εἰσ ἐμαυτὸν τοὺσ ἐμούσ θ’ ἡμάρτανον. ἐπεὶ δίδαξον, εἴ τι θέσφατον πατρὶ χρησμοῖσιν ἱκνεῖθ’ ὥστε πρὸσ παίδων θανεῖν, πῶσ ἂν δικαίωσ τοῦτ’ ὀνειδίζοισ ἐμοί, ὃσ οὔτε βλάστασ πω γενεθλίουσ πατρόσ, οὐ μητρὸσ εἶχον, ἀλλ’ ἀγέννητοσ τότ’ ἦ; εἰ δ’ αὖ φανεὶσ δύστηνοσ, ὡσ ἐγὼ ’φάνην, ἐσ χεῖρασ ἦλθον πατρὶ καὶ κατέκτανον, μηδὲν ξυνιεὶσ ὧν ἔδρων εἰσ οὕσ τ’ ἔδρων, πῶσ ἂν τό γ’ ἆκον πρᾶγμ’ ἂν εἰκότωσ ψέγοισ; μητρὸσ δέ, τλῆμον, οὐκ ἐπαισχύνει γάμουσ οὔσησ ὁμαίμου σῆσ μ’ ἀναγκάζων λέγειν, οἱούσ ἐρῶ τάχ’· οὐ γὰρ οὖν σιγήσομαι, σοῦ γ’ εἰσ τόδ’ ἐξελθόντοσ ἀνόσιον στόμα. ἔτικτε γάρ μ’ ἔτικτεν, ὤμοι μοι κακῶν, οὐκ εἰδότ’ οὐκ εἰδυῖα, καὶ τεκοῦσά με, αὑτῆσ ὄνειδοσ παῖδασ ἐξέφυσέ μοι. ἀλλ’ ἓν γὰρ οὖν ἔξοιδα, σὲ μὲν ἑκόντ’ ἐμὲ κείνην τε ταῦτα δυσστομεῖν· ἐγὼ δέ νιν ἄκων ἔγημα φθέγγομαί τ’ ἄκων τάδε. ἀλλ’ οὐ γὰρ οὔτ’ ἐν τοῖσδ’ ἁλώσομαι κακὸσ γάμοισιν οὔθ’ οὓσ αἰὲν ἐμφορεῖσ σύ μοι φόνουσ πατρῴουσ ἐξονειδίζων πικρῶσ. ἓν γάρ μ’ ἄμειψαι μοῦνον ὧν σ’ ἀνιστορῶ. εἴ τισ σὲ τὸν δίκαιον αὐτίκ’ ἐνθάδε κτείνοι παραστάσ, πότερα πυνθάνοι’ ἂν εἰ πατήρ σ’ ὁ καίνων ἢ τίνοι’ ἂν εὐθέωσ; δοκῶ μέν, εἴπερ ζῆν φιλεῖσ, τὸν αἴτιον τίνοι’ ἂν οὐδὲ τοὔνδικον περιβλέποισ. τοιαῦτα μέντοι καὐτὸσ εἰσέβην κακά, θεῶν ἀγόντων· οἷσ ἐγὼ οὐδὲ τὴν πατρὸσ ψυχὴν ἂν οἶμαι ζῶσαν ἀντειπεῖν ἐμοί. σὺ δ’, εἶ γὰρ οὐ δίκαιοσ, ἀλλ’ ἅπαν καλὸν λέγειν νομίζων ῥητὸν ἄρρητόν τ’ ἔποσ, τοιαῦτ’ ὀνειδίζεισ με τῶνδ’ ἐναντίον. καί σοι τὸ Θησέωσ ὄνομα θωπεῦσαι καλόν, καὶ τὰσ Ἀθήνασ, ὡσ κατῴκηνται καλῶσ· κᾆθ’ ὧδ’ ἐπαινῶν πολλὰ τοῦδ’ ἐκλανθάνει, ὁθούνεκ’ εἴ τισ γῆ θεοὺσ ἐπίσταται τιμαῖσ σεβίζειν, ἥδε τοῦθ’ ὑπερφέρει· ἀφ’ ἧσ σὺ κλέψασ τὸν ἱκέτην γέροντ’ ἐμὲ αὐτόν τ’ ἐχειροῦ τὰσ κόρασ τ’ οἴχει λαβών. ἀνθ’ ὧν ἐγὼ νῦν τάσδε τὰσ θεὰσ ἐμοὶ καλῶν ἱκνοῦμαι καὶ κατασκήπτω λιταῖσ ἐλθεῖν ἀρωγοὺσ ξυμμάχουσ θ’, ἵν’ ἐκμάθῃσ οἱών ὑπ’ ἀνδρῶν ἥδε φρουρεῖται πόλισ. ὁ ξεῖνοσ, ὦναξ, χρηστόσ·

αἱ δὲ συμφοραὶ αὐτοῦ πανώλεισ, ἄξιαι δ’ ἀμυναθεῖν. ἅλισ λόγων, ὡσ οἱ μὲν ἐξειργασμένοι σπεύδουσιν, ἡμεῖσ δ’ οἱ παθόντεσ ἕσταμεν. τί δῆτ’ ἀμαυρῷ φωτὶ προστάσσεισ ποεῖν; ὁδοῦ κατάρχειν τῆσ ἐκεῖ, πομπὸν δέ με χωρεῖν, ἵν’, εἰ μὲν ἐν τόποισι τοῖσδ’ ἔχεισ τὰσ παῖδασ ἡμῖν αὐτὸσ ἐκδείξῃσ ἐμοί· εἰ δ’ ἐγκρατεῖσ φεύγουσιν, οὐδὲν δεῖ πονεῖν. ἄλλοι γὰρ οἱ σπεύδοντεσ, οὓσ οὐ μή ποτε χώρασ φυγόντεσ τῆσδ’ ἐπεύξωνται θεοῖσ. ἀλλ’ ἐξυφηγοῦ· γνῶθι δ’ ὡσ ἔχων ἔχει καί σ’ εἷλε θηρῶνθ’ ἡ τύχη· τὰ γὰρ δόλῳ τῷ μὴ δικαίῳ κτήματ’ οὐχὶ σῴζεται. κοὐκ ἄλλον ἕξεισ εἰσ τάδ’· ὡσ ἔξοιδά σε οὐ ψιλὸν οὐδ’ ἄσκευον ἐσ τοσήνδ’ ὕβριν ἥκοντα τόλμησ τῆσ παρεστώσησ τανῦν, ἀλλ’ ἔσθ’ ὅτῳ σὺ πιστὸσ ὢν ἔδρασ τάδε. ἃ δεῖ μ’ ἀθρῆσαι, μηδὲ τήνδε τὴν πόλιν ἑνὸσ ποῆσαι φωτὸσ ἀσθενεστέραν. νοεῖσ τι τούτων, ἢ μάτην τὰ νῦν τέ σοι δοκεῖ λελέχθαι χὤτε ταῦτ’ ἐμηχανῶ; οὐδὲν σὺ μεμπτὸν ἐνθάδ’ ὢν ἐρεῖσ ἐμοί· οἴκοι δὲ χἠμεῖσ εἰσόμεσθ’ ἃ χρὴ ποεῖν. χωρῶν ἀπείλει νῦν· σὺ δ’ ἡμίν, Οἰδίπουσ, ἕκηλοσ αὐτοῦ μίμνε, πιστωθεὶσ ὅτι, ἢν μὴ θάνω ’γὼ πρόσθεν, οὐχὶ παύσομαι πρὶν ἄν σε τῶν σῶν κύριον στήσω τέκνων. ὄναιο, Θησεῦ, τοῦ τε γενναίου χάριν καὶ τῆσ πρὸσ ἡμᾶσ ἐνδίκου προμηθίασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION