Plutarch, chapter 27

(플루타르코스, chapter 27)

πρόφασιν μὲν οὖν ταύτην ὁ τῶν Ἀμαζόνων πόλεμοσ ἔσχε· φαίνεται δὲ μὴ φαῦλον αὐτοῦ μηδὲ γυναικεῖον γενέσθαι τὸ ἔργον. οὐ γὰρ ἂν ἐν ἄστει κατεστρατοπέδευσαν οὐδὲ τὴν μάχην συνῆψαν ἐν χρῷ περὶ τὴν Πνύκα καὶ τὸ Μουσεῖον, εἰ μὴ κρατοῦσαι τῆσ χώρασ ἀδεῶσ τῇ πόλει προσέμιξαν. εἰ μὲν οὖν, ὡσ Ἑλλάνικοσ ἱστόρηκε, τῷ Κιμμερικῷ Βοσπόρῳ παγέντι διαβᾶσαι περιῆλθον, ἔργον ἐστὶ πιστεῦσαι·

τὸ δὲ ἐν τῇ πόλει σχεδὸν αὐτὰσ ἐνστρατοπεδεῦσαι μαρτυρεῖται καὶ τοῖσ ὀνόμασι τῶν τόπων καὶ ταῖσ θήκαισ τῶν πεσόντων. πολὺν δὲ χρόνον ὄκνοσ ἦν καὶ μέλλησισ ἀμφοτέροισ τῆσ ἐπιχειρήσεωσ· τέλοσ δὲ Θησεὺσ κατά τι λόγιον τῷ Φόβῳ σφαγιασάμενοσ συνῆψεν αὐταῖσ. ἡ μὲν οὖν μάχη Βοηδρομιῶνοσ ἐγένετο μηνὸσ ἐφ’ ᾗ τὰ Βοηδρόμια μέχρι νῦν Ἀθηναῖοι θύουσιν.

ἱστορεῖ δὲ Κλείδημοσ, ἐξακριβοῦν τὰ καθ’ ἕκαστα βουλόμενοσ, τὸ μὲν εὐώνυμον τῶν Ἀμαζόνων κέρασ ἐπιστρέφειν πρὸσ τὸ νῦν καλούμενον Ἀμαζόνειον, τῷ δὲ δεξιῷ πρὸσ τὴν Πνύκα κατὰ τὴν Χρύσαν ἥκειν. μάχεσθαι δὲ πρὸσ τοῦτο τοὺσ Ἀθηναίουσ ἀπὸ τοῦ Μουσείου ταῖσ Ἀμαζόσι συμπεσόντασ, καὶ τάφουσ τῶν πεσόντων περὶ τὴν πλατεῖαν εἶναι τὴν φέρουσαν ἐπὶ τὰσ πύλασ παρὰ τὸ Χαλκώδοντοσ ἡρῷον, ἃσ νῦν Πειραϊκὰσ ὀνομάζουσι. καὶ ταύτῃ μὲν ἐκβιασθῆναι μέχρι τῶν Εὐμενίδων καὶ ὑποχωρῆσαι ταῖσ γυναιξίν, ἀπὸ δὲ Παλλαδίου καὶ Ἀρδηττοῦ καὶ Λυκείου προσβαλόντασ ὤσασθαι τὸ δεξιὸν αὐτῶν ἄχρι τοῦ στρατοπέδου καὶ πολλὰσ καταβαλεῖν.

τετάρτῳ δὲ μηνὶ συνθήκασ γενέσθαι διὰ τῆσ Ἱππολύτησ· Ἱππολύτην γὰρ οὗτοσ ὀνομάζει τὴν τῷ Θησεῖ συνοικοῦσαν, οὐκ Ἀντιόπην. ἔνιοι δέ φασι μετὰ τοῦ Θησέωσ μαχομένην πεσεῖν τὴν ἄνθρωπον ὑπὸ Μολπαδίασ ἀκοντισθεῖσαν, καὶ τὴν στήλην τὴν παρὰ τὸ τῆσ Ὀλυμπίασ ἱερὸν ἐπὶ ταύτῃ κεῖσθαι. καὶ θαυμαστὸν οὐκ ἔστιν ἐπὶ πράγμασιν οὕτω παλαιοῖσ πλανᾶσθαι τὴν ἱστορίαν, ἐπεὶ καὶ τὰσ τετρωμένασ φασὶ τῶν Ἀμαζόνων ὑπ’ Ἀντιόπησ εἰσ Χαλκίδα λάθρα διαπεμφθείσασ τυγχάνειν ἐπιμελείασ, καὶ ταφῆναί τινασ ἐκεῖ περὶ τὸ νῦν Ἀμαζόνειον καλούμενον.

ἀλλὰ τοῦ γε τὸν πόλεμον εἰσ σπονδὰσ τελευτῆσαι μαρτύριόν ἐστιν ἥ τε τοῦ τόπου κλῆσισ τοῦ παρὰ τὸ Θησεῖον, ὅνπερ Ὁρκωμόσιον καλοῦσιν, ἥ τε γινομένη πάλαι θυσία ταῖσ Ἀμαζόσι πρὸ τῶν Θησείων. δεικνύουσι δὲ καὶ Μεγαρεῖσ Ἀμαζόνων θήκην παρ’ αὑτοῖσ, ἐπὶ τὸν καλούμενον Ῥοῦν βαδίζουσιν ἐξ ἀγορᾶσ, ὅπου τὸ Ῥομβοειδέσ.

λέγεται δὲ καὶ περὶ Χαιρώνειαν ἑτέρασ ἀποθανεῖν, καὶ ταφῆναι παρὰ τὸ ῥευμάτιον ὃ πάλαι μέν, ὡσ ἐοίκε, Θερμώδων, Αἵμων δὲ νῦν καλεῖται· περὶ ὧν ἐν τῷ Δημοσθένουσ βίῳ γέγραπται. φαίνονται δὲ μηδὲ Θεσσαλίαν ἀπραγμόνωσ αἱ Ἀμαζόνεσ διελθοῦσαι· τάφοι γὰρ αὐτῶν ἔτι καὶ νῦν δείκνυνται περὶ τὴν Σκοτουσαίαν καὶ τὰσ Κυνὸσ κεφαλάσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION