Plato, Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis, Χαρμίδης

(플라톤, Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis, Χαρμίδης)

ἥκομεν τῇ προτεραίᾳ ἑσπέρασ ἐκ Ποτειδαίασ ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου, οἱο͂ν δὲ διὰ χρόνου ἀφιγμένοσ ἁσμένωσ ᾖα ἐπὶ τὰσ συνήθεισ διατριβάσ. καὶ δὴ καὶ εἰσ τὴν Ταυρέου παλαίστραν τὴν καταντικρὺ τοῦ τῆσ Βασίλησ ἱεροῦ εἰσῆλθον, καὶ αὐτόθι κατέλαβον πάνυ πολλούσ, τοὺσ μὲν καὶ ἀγνῶτασ ἐμοί, τοὺσ δὲ πλείστουσ γνωρίμουσ. καί με ὡσ εἶδον εἰσιόντα ἐξ ἀπροσδοκήτου, εὐθὺσ πόρρωθεν ἠσπάζοντο ἄλλοσ ἄλλοθεν· Χαιρεφῶν δέ, ἅτε καὶ μανικὸσ ὤν, ἀναπηδήσασ ἐκ μέσων ἔθει πρόσ με, καί μου λαβόμενοσ τῆσ χειρόσ, ὦ Σώκρατεσ, ἦ δ’ ὅσ, πῶσ ἐσώθησ ἐκ τῆσ μάχησ;

Ὀλίγον δὲ πρὶν ἡμᾶσ ἀπιέναι μάχη ἐγεγόνει ἐν τῇ Ποτειδαίᾳ, ἣν ἄρτι ἦσαν οἱ τῇδε πεπυσμένοι. καὶ ἐγὼ πρὸσ αὐτὸν ἀποκρινόμενοσ, Οὑτωσί, ἔφην, ὡσ σὺ ὁρᾷσ.

γεγονέναι καὶ ἐν αὐτῇ πολλοὺσ τῶν γνωρίμων τεθνάναι.

καὶ ἐπιεικῶσ, ἦν δ’ ἐγώ, ἀληθῆ ἀπήγγελται.

παρεγένου μέν, ἦ δ’ ὅσ, τῇ μάχῃ;

παρεγενόμην.

δεῦρο δή, ἔφη, καθεζόμενοσ ἡμῖν διήγησαι·

οὐ γάρ τί πω πάντα σαφῶσ πεπύσμεθα. καὶ ἅμα με καθίζει ἄγων παρὰ Κριτίαν τὸν Καλλαίσχρου. παρακαθεζόμενοσ οὖν ἠσπαζόμην τόν τε Κριτίαν καὶ τοὺσ ἄλλουσ, καὶ διηγούμην αὐτοῖσ τὰ ἀπὸ στρατοπέδου, ὅτι μέ τισ ἀνέροιτο·

ἠρώτων δὲ ἄλλοσ ἄλλο.

ἐπειδὴ δὲ τῶν τοιούτων ἅδην εἴχομεν, αὖθισ ἐγὼ αὐτοὺσ ἀνηρώτων τὰ τῇδε, περὶ φιλοσοφίασ ὅπωσ ἔχοι τὰ νῦν, περί τε τῶν νέων, εἴ τινεσ ἐν αὐτοῖσ διαφέροντεσ ἢ σοφίᾳ ἢ κάλλει ἢ ἀμφοτέροισ ἐγγεγονότεσ εἰε͂ν.

καὶ ὁ Κριτίασ ἀποβλέψασ πρὸσ τὴν θύραν, ἰδών τινασ νεανίσκουσ εἰσιόντασ καὶ λοιδορουμένουσ ἀλλήλοισ καὶ ἄλλον ὄχλον ὄπισθεν ἑπόμενον, περὶ μὲν τῶν καλῶν, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, αὐτίκα μοι δοκεῖσ εἴσεσθαι· οὗτοι γὰρ τυγχάνουσιν οἱ εἰσιόντεσ πρόδρομοί τε καὶ ἐρασταὶ ὄντεσ τοῦ δοκοῦντοσ καλλίστου εἶναι τά γε δὴ νῦν, φαίνεται δέ μοι καὶ αὐτὸσ ἐγγὺσ ἤδη που εἶναι προσιών.

ἔστιν δέ, ἦν δ’ ἐγώ, τίσ τε καὶ τοῦ;

ἀπιέναι, Χαρμίδην τὸν τοῦ Γλαύκωνοσ τοῦ ἡμετέρου θείου ὑόν, ἐμὸν δὲ ἀνεψιόν.

οἶδα μέντοι νὴ Δία, ἦν δ’ ἐγώ·

οὐ γάρ τι φαῦλοσ οὐδὲ τότε ἦν ἔτι παῖσ ὤν, νῦν δ’ οἶμαί που εὖ μάλα ἂν ἤδη μειράκιον εἰή. αὐτίκα, ἔφη, εἴσῃ καὶ ἡλίκοσ καὶ οἱο͂σ γέγονεν.

καὶ ἅμα ταῦτ’ αὐτοῦ λέγοντοσ ὁ Χαρμίδησ εἰσέρχεται. ἐμοὶ μὲν οὖν, ὦ ἑταῖρε, οὐδὲν σταθμητόν·

ἀτεχνῶσ γὰρ λευκὴ στάθμη εἰμὶ πρὸσ τοὺσ καλούσ ‐ σχεδὸν γάρ τί μοι πάντεσ οἱ ἐν τῇ ἡλικίᾳ καλοὶ φαίνονται ‐ ἀτὰρ οὖν δὴ καὶ τότε ἐκεῖνοσ ἐμοὶ θαυμαστὸσ ἐφάνη τό τε μέγεθοσ καὶ τὸ κάλλοσ, οἱ δὲ δὴ ἄλλοι πάντεσ ἐρᾶν ἔμοιγε ἐδόκουν αὐτοῦ ‐ οὕτωσ ἐκπεπληγμένοι τε καὶ τεθορυβημένοι ἦσαν, ἡνίκ’ εἰσῄει ‐ πολλοὶ δὲ δὴ ἄλλοι ἐρασταὶ καὶ ἐν τοῖσ ὄπισθεν εἵποντο. καὶ τὸ μὲν ἡμέτερον τὸ τῶν ἀνδρῶν ἧττον θαυμαστὸν ἦν·

ἀλλ’ ἐγὼ καὶ τοῖσ παισὶ προσέσχον τὸν νοῦν, ὡσ οὐδεὶσ ἄλλοσ’ ἔβλεπεν αὐτῶν, οὐδ’ ὅστισ σμικρότατοσ ἦν, ἀλλὰ πάντεσ ὥσπερ ἄγαλμα ἐθεῶντο αὐτόν. καὶ ὁ Χαιρεφῶν καλέσασ με, τί σοι φαίνεται ὁ νεανίσκοσ, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ; οὐκ εὐπρόσωποσ;

ὑπερφυῶσ, ἦν δ’ ἐγώ.

οὗτοσ μέντοι, ἔφη, εἰ ἐθέλοι ἀποδῦναι, δόξει σοι ἀπρόσωποσ εἶναι·

οὕτωσ τὸ εἶδοσ πάγκαλόσ ἐστιν. συνέφασαν οὖν καὶ οἱ ἄλλοι ταὐτὰ ταῦτα τῷ Χαιρεφῶντι·

κἀγώ, Ἡράκλεισ, ἔφην, ὡσ ἄμαχον λέγετε τὸν ἄνδρα, εἰ ἔτι αὐτῷ ἓν δὴ μόνον τυγχάνει προσὸν σμικρόν τι. τί;

ἔφη ὁ Κριτίασ. εἰ τὴν ψυχήν, ἦν δ’ ἐγώ, τυγχάνει εὖ πεφυκώσ.

πρέπει δέ που, ὦ Κριτία, τοιοῦτον αὐτὸν εἶναι τῆσ γε ὑμετέρασ ὄντα οἰκίασ. ἀλλ’, ἔφη, πάνυ καλὸσ καὶ ἀγαθόσ ἐστιν καὶ ταῦτα.

τί οὖν, ἔφην, οὐκ ἀπεδύσαμεν αὐτοῦ αὐτὸ τοῦτο καὶ ἐθεασάμεθα πρότερον τοῦ εἴδουσ;

πάντωσ γάρ που τηλικοῦτοσ ὢν ἤδη ἐθέλει διαλέγεσθαι. τε καί, ὡσ δοκεῖ ἄλλοισ τε καὶ ἑαυτῷ, πάνυ ποιητικόσ.

τοῦτο μέν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ φίλε Κριτία, πόρρωθεν ὑμῖν τὸ καλὸν ὑπάρχει ἀπὸ τῆσ Σόλωνοσ συγγενείασ.

ἀλλὰ τί οὐκ ἐπέδειξάσ μοι τὸν νεανίαν καλέσασ δεῦρο; οὐδὲ γὰρ ἄν που εἰ ἔτι ἐτύγχανε νεώτεροσ ὤν, αἰσχρὸν ἂν ἦν αὐτῷ διαλέγεσθαι ἡμῖν ἐναντίον γε σοῦ, ἐπιτρόπου τε ἅμα καὶ ἀνεψιοῦ ὄντοσ. ἀλλὰ καλῶσ, ἔφη, λέγεισ, καὶ καλοῦμεν αὐτόν.

καὶ ἅμα πρὸσ τὸν ἀκόλουθον, Παῖ, ἔφη, κάλει Χαρμίδην, εἰπὼν ὅτι βούλομαι αὐτὸν ἰατρῷ συστῆσαι περὶ τῆσ ἀσθενείασ ἧσ πρῴην πρόσ με ἔλεγεν ὅτι ἀσθενοῖ. πρὸσ οὖν ἐμὲ ὁ Κριτίασ, Ἔναγχόσ τοι ἔφη βαρύνεσθαί τι τὴν κεφαλὴν ἑώθεν ἀνιστάμενοσ· ἀλλὰ τί σε κωλύει προσποιήσασθαι πρὸσ αὐτὸν ἐπίστασθαί τι κεφαλῆσ φάρμακον;

οὐδέν, ἦν δ’ ἐγώ·

μόνον ἐλθέτω. ἀλλ’ ἥξει, ἔφη.

ὃ οὖν καὶ ἐγένετο.

ἧκε γάρ, καὶ ἐποίησε γέλωτα πολύν· ἕκαστοσ γὰρ ἡμῶν τῶν καθημένων συγχωρῶν τὸν πλησίον ἐώθει σπουδῇ, ἵνα παρ’ αὑτῷ καθέζοιτο, ἑώσ τῶν ἐπ’ ἐσχάτῳ καθημένων τὸν μὲν ἀνεστήσαμεν, τὸν δὲ πλάγιον κατεβάλομεν.

ὁ δ’ ἐλθὼν μεταξὺ ἐμοῦ τε καὶ τοῦ Κριτίου ἐκαθέζετο. ἐνταῦθα μέντοι, ὦ φίλε, ἐγὼ ἤδη ἠπόρουν, καί μου ἡ πρόσθεν θρασύτησ ἐξεκέκοπτο, ἣν εἶχον ἐγὼ ὡσ πάνυ ῥᾳδίωσ αὐτῷ διαλεξόμενοσ· τοῖσ ὀφθαλμοῖσ ἀμήχανόν τι οἱο͂ν καὶ ἀνήγετο ὡσ ἐρωτήσων, καὶ οἱ ἐν τῇ παλαίστρᾳ ἅπαντεσ περιέρρεον ἡμᾶσ κύκλῳ κομιδῇ, τότε δή, ὦ γεννάδα, εἶδόν τε τὰ ἐντὸσ τοῦ ἱματίου καὶ ἐφλεγόμην καὶ οὐκέτ’ ἐν ἐμαυτοῦ ἦν καὶ ἐνόμισα σοφώτατον εἶναι τὸν Κυδίαν τὰ ἐρωτικά, ὃσ εἶπεν ἐπὶ καλοῦ λέγων παιδόσ, ἄλλῳ ὑποτιθέμενοσ, εὐλαβεῖσθαι μὴ κατέναντα λέοντοσ νεβρὸν ἐλθόντα μοῖραν αἱρεῖσθαι κρεῶν·

αὐτὸσ γάρ μοι ἐδόκουν ὑπὸ τοῦ τοιούτου θρέμματοσ ἑαλωκέναι.

ὅμωσ δὲ αὐτοῦ ἐρωτήσαντοσ εἰ ἐπισταίμην τὸ τῆσ κεφαλῆσ φάρμακον, μόγισ πωσ ἀπεκρινάμην ὅτι ἐπισταίμην. τί οὖν, ἦ δ’ ὅσ, ἐστίν;

καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι αὐτὸ μὲν εἰή φύλλον τι, ἐπῳδὴ δέ τισ ἐπὶ τῷ φαρμάκῳ εἰή, ἣν εἰ μέν τισ ἐπᾴδοι ἅμα καὶ χρῷτο αὐτῷ, παντάπασιν ὑγιᾶ ποιοῖ τὸ φάρμακον·

ἄνευ δὲ τῆσ ἐπῳδῆσ οὐδὲν ὄφελοσ εἰή τοῦ φύλλου. καὶ ὅσ, Ἀπογράψομαι τοίνυν, ἔφη, παρὰ σοῦ τὴν ἐπῳδήν.

πότερον, ἦν δ’ ἐγώ, ἐάν με πείθῃσ ἢ κἂν μή;

γελάσασ οὖν, ἐάν σε πείθω, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ.

εἰε͂ν, ἦν δ’ ἐγώ·

καὶ τοὔνομά μου σὺ ἀκριβοῖσ; εἰ μὴ ἀδικῶ γε, ἔφη·

οὐ γάρ τι σοῦ ὀλίγοσ λόγοσ ἐστὶν ἐν τοῖσ ἡμετέροισ ἡλικιώταισ, μέμνημαι δὲ ἔγωγε καὶ παῖσ ὢν Κριτίᾳ τῷδε συνόντα σε. καλῶσ γε σύ, ἦν δ’ ἐγώ, ποιῶν·

μᾶλλον γάρ σοι παρρησιάσομαι περὶ τῆσ ἐπῳδῆσ οἱά τυγχάνει οὖσα· ἄρτι δ’ ἠπόρουν τίνι τρόπῳ σοι ἐνδειξαίμην τὴν δύναμιν αὐτῆσ.

ἔστι γάρ, ὦ Χαρμίδη, τοιαύτη οἱά μὴ δύνασθαι τὴν κεφαλὴν μόνον ὑγιᾶ ποιεῖν, ἀλλ’ ὥσπερ ἴσωσ ἤδη καὶ σὺ ἀκήκοασ τῶν ἀγαθῶν ἰατρῶν, ἐπειδάν τισ αὐτοῖσ προσέλθῃ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ ἀλγῶν, λέγουσί που ὅτι οὐχ οἱο͂́ν τε αὐτοὺσ μόνουσ ἐπιχειρεῖν τοὺσ ὀφθαλμοὺσ ἰᾶσθαι, ἀλλ’ ἀναγκαῖον εἰή ἅμα καὶ τὴν κεφαλὴν θεραπεύειν, εἰ μέλλοι καὶ τὰ τῶν ὀμμάτων εὖ ἔχειν· καὶ αὖ τὸ τὴν κεφαλὴν οἰέσθαι ἄν ποτε θεραπεῦσαι αὐτὴν ἐφ’ ἑαυτῆσ ἄνευ ὅλου τοῦ σώματοσ πολλὴν ἄνοιαν εἶναι.

ἐκ δὴ τούτου τοῦ λόγου διαίταισ ἐπὶ πᾶν τὸ σῶμα τρεπόμενοι μετὰ τοῦ ὅλου τὸ μέροσ ἐπιχειροῦσιν θεραπεύειν τε καὶ ἰᾶσθαι· ἢ οὐκ ᾔσθησαι ὅτι ταῦτα οὕτωσ λέγουσίν τε καὶ ἔχει; πάνυ γε, ἔφη.

οὐκοῦν καλῶσ σοι δοκεῖ λέγεσθαι καὶ ἀποδέχῃ τὸν λόγον;

πάντων μάλιστα, ἔφη.

κἀγὼ ἀκούσασ αὐτοῦ ἐπαινέσαντοσ ἀνεθάρρησά τε, καί μοι κατὰ σμικρὸν πάλιν ἡ θρασύτησ συνηγείρετο, καὶ ἀνεζωπυρούμην.

καὶ εἶπον· τοιοῦτον τοίνυν ἐστίν, ὦ Χαρμίδη, καὶ τὸ ταύτησ τῆσ ἐπῳδῆσ. ἔμαθον δ’ αὐτὴν ἐγὼ ἐκεῖ ἐπὶ στρατιᾶσ παρά τινοσ τῶν Θρᾳκῶν τῶν Ζαλμόξιδοσ ἰατρῶν, οἳ λέγονται καὶ ἀπαθανατίζειν. ἔλεγεν δὲ ὁ Θρᾲξ οὗτοσ ὅτι ταῦτα μὲν ἰατροὶ οἱ Ἕλληνεσ, ἃ νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον, καλῶσ λέγοιεν· ἀλλὰ Ζάλμοξισ, ἔφη, λέγει ὁ ἡμέτεροσ βασιλεύσ, θεὸσ ὤν, ὅτι ὥσπερ ὀφθαλμοὺσ ἄνευ κεφαλῆσ οὐ δεῖ ἐπιχειρεῖν ἰᾶσθαι οὐδὲ κεφαλὴν ἄνευ σώματοσ, οὕτωσ οὐδὲ σῶμα ἄνευ ψυχῆσ, ἀλλὰ τοῦτο καὶ αἴτιον εἰή τοῦ διαφεύγειν τοὺσ παρὰ τοῖσ Ἕλλησιν ἰατροὺσ τὰ πολλὰ νοσήματα, ὅτι τοῦ ὅλου ἀμελοῖεν οὗ δέοι τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι, οὗ μὴ καλῶσ ἔχοντοσ ἀδύνατον εἰή τὸ μέροσ εὖ ἔχειν. πάντα γὰρ ἔφη ἐκ τῆσ ψυχῆσ ὡρμῆσθαι καὶ τὰ κακὰ καὶ τὰ ἀγαθὰ τῷ σώματι καὶ παντὶ τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκεῖθεν ἐπιρρεῖν ὥσπερ ἐκ τῆσ κεφαλῆσ ἐπὶ τὰ ὄμματα·

δεῖν οὖν ἐκεῖνο καὶ πρῶτον καὶ μάλιστα θεραπεύειν, εἰ μέλλει καὶ τὰ τῆσ κεφαλῆσ καὶ τὰ τοῦ ἄλλου σώματοσ καλῶσ ἔχειν.

θεραπεύεσθαι δὲ τὴν ψυχὴν ἔφη, ὦ μακάριε, ἐπῳδαῖσ τισιν, τὰσ δ’ ἐπῳδὰσ ταύτασ τοὺσ λόγουσ εἶναι τοὺσ καλούσ· ἐκ δὲ τῶν τοιούτων λόγων ἐν ταῖσ ψυχαῖσ σωφροσύνην ἐγγίγνεσθαι, ἧσ ἐγγενομένησ καὶ παρούσησ ῥᾴδιον ἤδη εἶναι τὴν ὑγίειαν καὶ τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ ἄλλῳ σώματι πορίζειν. διδάσκων οὖν με τό τε φάρμακον καὶ τὰσ ἐπῳδάσ, "ὅπωσ," ἔφη, "τῷ φαρμάκῳ τούτῳ μηδείσ σε πείσει τὴν αὑτοῦ κεφαλὴν θεραπεύειν, ὃσ ἂν μὴ τὴν ψυχὴν πρῶτον παράσχῃ τῇ ἐπῳδῇ ὑπὸ σοῦ θεραπευθῆναι.

καὶ γὰρ νῦν," ἔφη, "τοῦτ’ ἔστιν τὸ ἁμάρτημα περὶ τοὺσ ἀνθρώπουσ, ὅτι χωρὶσ ἑκατέρου, σωφροσύνησ τε καὶ ὑγιείασ, ἰατροί τινεσ ἐπιχειροῦσιν εἶναι· καί μοι πάνυ σφόδρα ἐνετέλλετο μήτε πλούσιον οὕτω μηδένα εἶναι μήτε γενναῖον μήτε καλόν, ὃσ ἐμὲ πείσει ἄλλωσ ποιεῖν. ἐγὼ οὖν ‐ ὀμώμοκα γὰρ αὐτῷ, καί μοι ἀνάγκη πείθεσθαι ‐ πείσομαι οὖν, καὶ σοί, ἐὰν μὲν βούλῃ κατὰ τὰσ τοῦ ξένου ἐντολὰσ τὴν ψυχὴν πρῶτον παρασχεῖν ἐπᾷσαι ταῖσ τοῦ Θρᾳκὸσ ἐπῳδαῖσ, προσοίσω τὸ φάρμακον τῇ κεφαλῇ· εἰ δὲ μή, οὐκ ἂν ἔχοιμεν ὅτι ποιοῖμέν σοι, ὦ φίλε Χαρμίδη.

ἀκούσασ οὖν μου ὁ Κριτίασ ταῦτ’ εἰπόντοσ, Ἕρμαιον, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, γεγονὸσ ἂν εἰή ἡ τῆσ κεφαλῆσ ἀσθένεια τῷ νεανίσκῳ, εἰ ἀναγκασθήσεται καὶ τὴν διάνοιαν διὰ τὴν κεφαλὴν βελτίων γενέσθαι.

λέγω μέντοι σοι ὅτι Χαρμίδησ τῶν ἡλικιωτῶν οὐ μόνον τῇ ἰδέᾳ δοκεῖ διαφέρειν, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τούτῳ, οὗ σὺ φῂσ τὴν ἐπῳδὴν ἔχειν·

φῂσ δὲ σωφροσύνησ· ἦ γάρ; πάνυ γε, ἦν δ’ ἐγώ.

εὖ τοίνυν ἴσθι, ἔφη, ὅτι πάνυ πολὺ δοκεῖ σωφρονέστατοσ εἶναι τῶν νυνί, καὶ τἆλλα πάντα, εἰσ ὅσον ἡλικίασ ἥκει, οὐδενὸσ χείρων ὤν.

καὶ γάρ, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ δίκαιον, ὦ Χαρμίδη, διαφέρειν σε τῶν ἄλλων πᾶσιν τοῖσ τοιούτοισ·

οὐ γὰρ οἶμαι ἄλλον οὐδένα τῶν ἐνθάδε ῥᾳδίωσ ἂν ἔχειν ἐπιδεῖξαι ποῖαι δύο οἰκίαι συνελθοῦσαι εἰσ ταὐτὸν τῶν Ἀθήνησιν ἐκ τῶν εἰκότων καλλίω ἂν καὶ ἀμείνω γεννήσειαν ἢ ἐξ ὧν σὺ γέγονασ.

ἥ τε γὰρ πατρῴα ὑμῖν οἰκία, ἡ Κριτίου τοῦ Δρωπίδου, καὶ ὑπὸ Ἀνακρέοντοσ καὶ ὑπὸ Σόλωνοσ καὶ ὑπ’ ἄλλων πολλῶν ποιητῶν ἐγκεκωμιασμένη παραδέδοται ἡμῖν, ὡσ διαφέρουσα κάλλει τε καὶ ἀρετῇ καὶ τῇ ἄλλῃ λεγομένῃ εὐδαιμονίᾳ, καὶ αὖ ἡ πρὸσ μητρὸσ ὡσαύτωσ· Πυριλάμπουσ γὰρ τοῦ σοῦ θείου οὐδεὶσ τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ λέγεται καλλίων καὶ μείζων ἀνὴρ δόξαι εἶναι, ὁσάκισ ἐκεῖνοσ ἢ παρὰ μέγαν βασιλέα ἢ παρὰ ἄλλον τινὰ τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ πρεσβεύων ἀφίκετο, σύμπασα δὲ αὕτη ἡ οἰκία οὐδὲν τῆσ ἑτέρασ ὑποδεεστέρα.

ἐκ δὴ τοιούτων γεγονότα εἰκόσ σε εἰσ πάντα πρῶτον εἶναι. τὰ μὲν οὖν ὁρώμενα τῆσ ἰδέασ, ὦ φίλε παῖ Γλαύκωνοσ, δοκεῖσ μοι οὐδένα τῶν πρὸ σοῦ ἐν οὐδενὶ ὑποβεβηκέναι· εἰ δὲ δὴ καὶ πρὸσ σωφροσύνην καὶ πρὸσ τἆλλα κατὰ τὸν τοῦδε λόγον ἱκανῶσ πέφυκασ, μακάριόν σε, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ φίλε Χαρμίδη, ἡ μήτηρ ἔτικτεν.

ἔχει δ’ οὖν οὕτωσ. εἰ μέν σοι ἤδη πάρεστιν, ὡσ λέγει Κριτίασ ὅδε, σωφροσύνη καὶ εἶ σώφρων ἱκανῶσ, οὐδὲν ἔτι σοι ἔδει οὔτε τῶν Ζαλμόξιδοσ οὔτε τῶν Ἀβάριδοσ τοῦ Ὑπερβορέου ἐπῳδῶν, ἀλλ’ αὐτό σοι ἂν ἤδη δοτέον εἰή τὸ τῆσ κεφαλῆσ φάρμακον· εἰ δ’ ἔτι τούτων ἐπιδεὴσ εἶναι δοκεῖσ, ἐπᾳστέον πρὸ τῆσ τοῦ φαρμάκου δόσεωσ.

αὐτὸσ οὖν μοι εἰπὲ πότερον ὁμολογεῖσ τῷδε καὶ φῂσ ἱκανῶσ ἤδη σωφροσύνησ μετέχειν ἢ ἐνδεὴσ εἶναι; ἀνερυθριάσασ οὖν ὁ Χαρμίδησ πρῶτον μὲν ἔτι καλλίων ἐφάνη ‐ καὶ γὰρ τὸ αἰσχυντηλὸν αὐτοῦ τῇ ἡλικίᾳ ἔπρεψεν ‐ ἔπειτα καὶ οὐκ ἀγεννῶσ ἀπεκρίνατο·

εἶπεν γὰρ ὅτι οὐ ῥᾴδιον εἰή ἐν τῷ παρόντι οὔθ’ ὁμολογεῖν οὔτε ἐξάρνῳ εἶναι τὰ ἐρωτώμενα. ἐὰν μὲν γάρ, ἦ δ’ ὅσ, μὴ φῶ εἶναι σώφρων, ἅμα μὲν ἄτοπον αὐτὸν καθ’ ἑαυτοῦ τοιαῦτα λέγειν, ἅμα δὲ καὶ Κριτίαν τόνδε ψευδῆ ἐπιδείξω καὶ ἄλλουσ πολλούσ, οἷσ δοκῶ εἶναι σώφρων, ὡσ ὁ τούτου λόγοσ·

ἐὰν δ’ αὖ φῶ καὶ ἐμαυτὸν ἐπαινῶ, ἴσωσ ἐπαχθὲσ φανεῖται. ὥστε οὐκ ἔχω ὅτι σοι ἀποκρίνωμαι. καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι μοι εἰκότα φαίνῃ λέγειν, ὦ Χαρμίδη.

καί μοι δοκεῖ, ἦν δ’ ἐγώ, κοινῇ ἂν εἰή σκεπτέον εἴτε κέκτησαι εἴτε μὴ ὃ πυνθάνομαι, ἵνα μήτε σὺ ἀναγκάζῃ λέγειν ἃ μὴ βούλει, μήτ’ αὖ ἐγὼ ἀσκέπτωσ ἐπὶ τὴν ἰατρικὴν τρέπωμαι. εἰ οὖν σοι φίλον, ἐθέλω σκοπεῖν μετὰ σοῦ·

εἰ δὲ μή, ἐᾶν. ἀλλὰ πάντων μάλιστα, ἔφη, φίλον·

ὥστε τούτου γε ἕνεκα, ὅπῃ αὐτὸσ οἰεί βέλτιον σκέψασθαι, ταύτῃ σκόπει. τῇδε τοίνυν, ἔφην ἐγώ, δοκεῖ μοι βελτίστη εἶναι ἡ σκέψισ περὶ αὐτοῦ.

δῆλον γὰρ ὅτι εἴ σοι πάρεστιν σωφροσύνη, ἔχεισ τι περὶ αὐτῆσ δοξάζειν. ἀνάγκη γάρ που ἐνοῦσαν αὐτήν, εἴπερ ἔνεστιν, αἴσθησίν τινα παρέχειν, ἐξ ἧσ δόξα ἄν τίσ σοι περὶ αὐτῆσ εἰή ὅτι ἐστὶν καὶ ὁποῖόν τι ἡ σωφροσύνη·

ἢ οὐκ οἰεί; ἔγωγε, ἔφη, οἶμαι.

οὐκοῦν τοῦτό γε, ἔφην, ὃ οἰεί, ἐπειδήπερ ἑλληνίζειν ἐπίστασαι, κἂν εἴποισ δήπου αὐτὸ ὅτι σοι φαίνεται;

ἴσωσ, ἔφη.

ἵνα τοίνυν τοπάσωμεν εἴτε σοι ἔνεστιν εἴτε μή, εἰπέ, ἦν δ’ ἐγώ, τί φῂσ εἶναι σωφροσύνην κατὰ τὴν σὴν δόξαν.

καὶ ὃσ τὸ μὲν πρῶτον ὤκνει τε καὶ οὐ πάνυ ἤθελεν ἀποκρίνασθαι·

ἔπειτα μέντοι εἶπεν ὅτι οἷ δοκοῖ σωφροσύνη εἶναι τὸ κοσμίωσ πάντα πράττειν καὶ ἡσυχῇ, ἔν τε ταῖσ ὁδοῖσ βαδίζειν καὶ διαλέγεσθαι, καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὡσαύτωσ ποιεῖν. καί μοι δοκεῖ, ἔφη, συλλήβδην ἡσυχιότησ τισ εἶναι ὃ ἐρωτᾷσ. ἆρ’ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, εὖ λέγεισ;

φασί γέ τοι, ὦ Χαρμίδη, τοὺσ ἡσυχίουσ σώφρονασ εἶναι· ἴδωμεν δὴ εἴ τι λέγουσιν. εἰπὲ γάρ μοι, οὐ τῶν καλῶν μέντοι ἡ σωφροσύνη ἐστίν;

πάνυ γε, ἔφη.

πότερον οὖν κάλλιστον ἐν γραμματιστοῦ τὰ ὅμοια γράμματα γράφειν ταχὺ ἢ ἡσυχῇ;

ταχύ.

τί δ’ ἀναγιγνώσκειν;

ταχέωσ ἢ βραδέωσ; ταχέωσ.

καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ κιθαρίζειν ταχέωσ καὶ τὸ παλαίειν ὀξέωσ πολὺ κάλλιον τοῦ ἡσυχῇ τε καὶ βραδέωσ;

ναί.

τί δὲ πυκτεύειν τε καὶ παγκρατιάζειν;

οὐχ ὡσαύτωσ; πάνυ γε.

οὐ τὰ μὲν ὀξέωσ καὶ ταχὺ γιγνόμενα τὰ τοῦ καλοῦ ἐστιν, τὰ δὲ βραδέα μόγισ τε καὶ ἡσυχῇ τὰ τοῦ αἰσχροῦ;

φαίνεται.

φαίνεται ἄρα ἡμῖν, ἔφην ἐγώ, κατά γε τὸ σῶμα οὐ τὸ ἡσύχιον, ἀλλὰ τὸ τάχιστον καὶ ὀξύτατον κάλλιστον ὄν.

ἦ γάρ; πάνυ γε.

ἡ δέ γε σωφροσύνη καλόν τι ἦν;

ναί.

οὐ τοίνυν κατά γε τὸ σῶμα ἡ ἡσυχιότησ ἂν ἀλλ’ ἡ ταχυτὴσ σωφρονέστερον εἰή, ἐπειδὴ καλὸν ἡ σωφροσύνη.

ἐοίκεν, ἔφη.

τί δέ;

ἦν δ’ ἐγώ, εὐμαθία κάλλιον ἢ δυσμαθία; εὐμαθία.

ἔστιν δέ γ’, ἔφην, ἡ μὲν εὐμαθία ταχέωσ μανθάνειν, ἡ δὲ δυσμαθία ἡσυχῇ καὶ βραδέωσ;

ναί.

διδάσκειν δὲ ἄλλον οὐ ταχέωσ καὶ κάλλιον καὶ σφόδρα μᾶλλον ἢ ἡσυχῇ τε καὶ βραδέωσ;

ναί.

τί δέ;

ἀναμιμνῄσκεσθαι καὶ μεμνῆσθαι ἡσυχῇ τε καὶ βραδέωσ κάλλιον ἢ σφόδρα καὶ ταχέωσ; σφόδρ’, ἔφη, καὶ ταχέωσ.

ἡ δ’ ἀγχίνοια οὐχὶ ὀξύτησ τίσ ἐστιν τῆσ ψυχῆσ ἀλλ’ οὐχὶ ἡσυχία;

ἀληθῆ.

οὐκοῦν καὶ τὸ συνιέναι τὰ λεγόμενα, καὶ ἐν γραμματιστοῦ καὶ κιθαριστοῦ καὶ ἄλλοθι πανταχοῦ, οὐχ ὡσ ἡσυχαίτατα ἀλλ’ ὡσ τάχιστά ἐστι κάλλιστα;

ναί.

ἀλλ’ ὁ ῥᾷστά τε καὶ τάχιστα τοῦτο δρῶν.

ἔστιν ταῦτα, ἔφη.

οὐκοῦν πάντα, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Χαρμίδη, ἡμῖν καὶ τὰ περὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα, τὰ τοῦ τάχουσ τε καὶ τῆσ ὀξύτητοσ καλλίω φαίνεται ἢ τὰ τῆσ βραδυτῆτόσ τε καὶ ἡσυχιότητοσ;

κινδυνεύει, ἔφη.

οὐκ ἄρα ἡσυχιότησ τισ ἡ σωφροσύνη ἂν εἰή, οὐδ’ ἡσύχιοσ ὁ σώφρων βίοσ, ἔκ γε τούτου τοῦ λόγου, ἐπειδὴ καλὸν αὐτὸν δεῖ εἶναι σώφρονα ὄντα.

δυοῖν γὰρ δὴ τὰ ἕτερα· ἡμῖν ἢ πάνυ που ὀλιγαχοῦ αἱ ἡσύχιοι πράξεισ ἐν τῷ βίῳ καλλίουσ ἐφάνησαν ἢ αἱ ταχεῖαί τε καὶ ἰσχυραί.

σωφρονέστεροσ ἂν εἰή, ἐπειδὴ ἐν τῷ λόγῳ τῶν καλῶν τι ἡμῖν ἡ σωφροσύνη ὑπετέθη, καλὰ δὲ οὐχ ἧττον <τὰ> ταχέα τῶν ἡσυχίων πέφανται.

ὀρθῶσ μοι δοκεῖσ, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, εἰρηκέναι.

ἀνδρείωσ τί σοι φαίνεται εἶναι;

καὶ ὃσ ἐπισχὼν καὶ πάνυ ἀνδρικῶσ πρὸσ ἑαυτὸν διασκεψάμενοσ, δοκεῖ τοίνυν μοι, ἔφη, αἰσχύνεσθαι ποιεῖν ἡ σωφροσύνη καὶ αἰσχυντηλὸν τὸν ἄνθρωπον, καὶ εἶναι ὅπερ αἰδὼσ ἡ σωφροσύνη.

εἰε͂ν, ἦν δ’ ἐγώ, οὐ καλὸν ἄρτι ὡμολόγεισ τὴν σωφροσύνην εἶναι;

πάνυ γ’, ἔφη.

οὐκοῦν καὶ ἀγαθοὶ ἄνδρεσ οἱ σώφρονεσ;

ναί.

ἆρ’ οὖν ἂν εἰή ἀγαθὸν ὃ μὴ ἀγαθοὺσ ἀπεργάζεται;

οὐ δῆτα.

οὐ μόνον οὖν ἄρα καλόν, ἀλλὰ καὶ ἀγαθόν ἐστιν.

ἔμοιγε δοκεῖ.

τί οὖν;

ἦν δ’ ἐγώ· Ὁμήρῳ οὐ πιστεύεισ καλῶσ λέγειν, λέγοντι ὅτιαἰδὼσ δ’ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι; ἔγωγ’, ἔφη.

ἔστιν ἄρα, ὡσ ἐοίκεν, αἰδὼσ οὐκ ἀγαθὸν καὶ ἀγαθόν.

φαίνεται.

σωφροσύνη δέ γε ἀγαθόν, εἴπερ ἀγαθοὺσ ποιεῖ οἷσ ἂν παρῇ, κακοὺσ δὲ μή.

ἀλλὰ μὴν οὕτω γε δοκεῖ μοι ἔχειν, ὡσ σὺ λέγεισ.

τυγχάνει ὄν, αἰδὼσ δὲ μὴ οὐδὲν μᾶλλον ἀγαθὸν ἢ καὶ κακόν.

ἀλλ’ ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, τοῦτο μὲν ὀρθῶσ λέγεσθαι·

τόδε δὲ σκέψαι τί σοι δοκεῖ εἶναι περὶ σωφροσύνησ. ἄρτι γὰρ ἀνεμνήσθην ‐ ὃ ἤδη του ἤκουσα λέγοντοσ ‐ ὅτι σωφροσύνη ἂν εἰή τὸ τὰ ἑαυτοῦ πράττειν. σκόπει οὖν τοῦτο εἰ ὀρθῶσ σοι δοκεῖ λέγειν ὁ λέγων. ἄλλου του τῶν σοφῶν.

ἐοίκεν, ἔφη ὁ Κριτίασ, ἄλλου·

οὐ γὰρ δὴ ἐμοῦ γε. ἀλλὰ τί διαφέρει, ἦ δ’ ὅσ, ὁ Χαρμίδησ, ὦ Σώκρατεσ, ὅτου ἤκουσα;

οὐδέν, ἦν δ’ ἐγώ·

πάντωσ γὰρ οὐ τοῦτο σκεπτέον, ὅστισ αὐτὸ εἶπεν, ἀλλὰ πότερον ἀληθὲσ λέγεται ἢ οὔ. νῦν ὀρθῶσ λέγεισ, ἦ δ’ ὅσ.

νὴ Δία, ἦν δ’ ἐγώ.

ἀλλ’ εἰ καὶ εὑρήσομεν αὐτὸ ὅπῃ γε ἔχει, θαυμάζοιμ’ ἄν· αἰνίγματι γάρ τινι ἐοίκεν. ὅτι δὴ τί γε;

ἔφη. ὅτι οὐ δήπου, ἦν δ’ ἐγώ, ᾗ τὰ ῥήματα ἐφθέγξατο ταύτῃ καὶ ἐνόει, λέγων σωφροσύνην εἶναι τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν.

ἢ σὺ οὐδὲν ἡγῇ πράττειν τὸν γραμματιστὴν ὅταν γράφῃ ἢ ἀναγιγνώσκῃ; ἔγωγε, ἡγοῦμαι μὲν οὖν, ἔφη.

δοκεῖ οὖν σοι τὸ αὑτοῦ ὄνομα μόνον γράφειν ὁ γραμματιστὴσ καὶ ἀναγιγνώσκειν ἢ ὑμᾶσ τοὺσ παῖδασ διδάσκειν, ἢ οὐδὲν ἧττον τὰ τῶν ἐχθρῶν ἐγράφετε ἢ τὰ ὑμέτερα καὶ τὰ τῶν φίλων ὀνόματα;

οὐδὲν ἧττον.

δρῶντεσ;

οὐδαμῶσ.

καὶ μὴν οὐ τὰ ὑμέτερά γε αὐτῶν ἐπράττετε, εἴπερ τὸ γράφειν πράττειν τί ἐστιν καὶ τὸ ἀναγιγνώσκειν.

ἀλλὰ μὴν ἔστιν.

καὶ γὰρ τὸ ἰᾶσθαι, ὦ ἑταῖρε, καὶ τὸ οἰκοδομεῖν καὶ τὸ ὑφαίνειν καὶ τὸ ᾑτινιοῦν τέχνῃ ὁτιοῦν τῶν τέχνησ ἔργων ἀπεργάζεσθαι πράττειν δήπου τί ἐστιν.

πάνυ γε.

τί οὖν;

τῶν μὲν ἀλλοτρίων μὴ ἅπτεσθαι, τὰ δὲ ἑαυτοῦ ἕκαστον ἐργάζεσθαί τε καὶ πράττειν;

οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ἦ δ’ ὅσ.

ἀλλὰ μέντοι, ἔφην ἐγώ, σωφρόνωσ γε οἰκοῦσα εὖ ἂν οἰκοῖτο.

πῶσ δ’ οὔκ;

ἔφη. οὐκ ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, τὸ τὰ τοιαῦτά τε καὶ οὕτω τὰ αὑτοῦ πράττειν σωφροσύνη ἂν εἰή.

οὐ φαίνεται.

ἠινίττετο ἄρα, ὡσ ἐοίκεν, ὅπερ ἄρτι ἐγὼ ἔλεγον, ὁ λέγων τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν σωφροσύνην εἶναι·

οὐ γάρ που οὕτω γε ἦν εὐήθησ. ἤ τινοσ ἠλιθίου ἤκουσασ τουτὶ λέγοντοσ, ὦ Χαρμίδη;

ἥκιστά γε, ἔφη, ἐπεί τοι καὶ πάνυ ἐδόκει σοφὸσ εἶναι.

παντὸσ τοίνυν μᾶλλον, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ, αἴνιγμα αὐτὸ προύβαλεν, ὡσ ὂν χαλεπὸν τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν γνῶναι ὅτι ποτε ἔστιν.

ἴσωσ, ἔφη.

τί οὖν ἂν εἰή ποτὲ τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν;

ἔχεισ εἰπεῖν; οὐκ οἶδα μὰ Δία ἔγωγε, ἦ δ’ ὅσ·

ἀλλ’ ἴσωσ οὐδὲν κωλύει μηδὲ τὸν λέγοντα μηδὲν εἰδέναι ὅτι ἐνόει. καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ὑπεγέλα τε καὶ εἰσ τὸν Κριτίαν ἀπέβλεπεν. καὶ ὁ Κριτίασ δῆλοσ μὲν ἦν καὶ πάλαι ἀγωνιῶν καὶ φιλοτίμωσ πρόσ τε τὸν Χαρμίδην καὶ πρὸσ τοὺσ παρόντασ ἔχων, μόγισ δ’ ἑαυτὸν ἐν τῷ πρόσθεν κατέχων τότε οὐχ οἱο͂́σ τε ἐγένετο·

δοκεῖ γάρ μοι παντὸσ μᾶλλον ἀληθὲσ εἶναι, ὃ ἐγὼ ὑπέλαβον, τοῦ Κριτίου ἀκηκοέναι τὸν Χαρμίδην ταύτην τὴν ἀπόκρισιν περὶ τῆσ σωφροσύνησ. ὁ μὲν οὖν Χαρμίδησ βουλόμενοσ μὴ αὐτὸσ ὑπέχειν λόγον ἀλλ’ ἐκεῖνον τῆσ ἀποκρίσεωσ, ὑπεκίνει αὐτὸν ἐκεῖνον, καὶ ἐνεδείκνυτο ὡσ ἐξεληλεγμένοσ εἰή· ὁ δ’ οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλά μοι ἔδοξεν ὀργισθῆναι αὐτῷ ὥσπερ ποιητὴσ ὑποκριτῇ κακῶσ διατιθέντι τὰ ἑαυτοῦ ποιήματα.

ὥστ’ ἐμβλέψασ αὐτῷ εἶπεν, οὕτωσ οἰεί, ὦ Χαρμίδη, εἰ σὺ μὴ οἶσθα ὅτι ποτ’ ἐνόει ὃσ ἔφη σωφροσύνην εἶναι τὸ τὰ ἑαυτοῦ πράττειν, οὐδὲ δὴ ἐκεῖνον εἰδέναι; ἀλλ’, ὦ βέλτιστε, ἔφην ἐγώ, Κριτία, τοῦτον μὲν οὐδὲν θαυμαστὸν ἀγνοεῖν τηλικοῦτον ὄντα·

σὲ δέ που εἰκὸσ εἰδέναι καὶ ἡλικίασ ἕνεκα καὶ ἐπιμελείασ.

εἰ οὖν συγχωρεῖσ τοῦτ’ εἶναι σωφροσύνην ὅπερ οὑτοσὶ λέγει καὶ παραδέχῃ τὸν λόγον, ἔγωγε πολὺ ἂν ἥδιον μετὰ σοῦ σκοποίμην εἴτ’ ἀληθὲσ εἴτε μὴ τὸ λεχθέν. ἀλλὰ πάνυ συγχωρῶ, ἔφη, καὶ παραδέχομαι.

καλῶσ γε σὺ τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, ποιῶν.

καί μοι λέγε, ἦ καὶ ἃ νυνδὴ ἠρώτων ἐγὼ συγχωρεῖσ, τοὺσ δημιουργοὺσ πάντασ ποιεῖν τι; ἔγωγε.

ἦ οὖν δοκοῦσί σοι τὰ ἑαυτῶν μόνον ποιεῖν ἢ καὶ τὰ τῶν ἄλλων;

καὶ τὰ τῶν ἄλλων.

σωφρονοῦσιν οὖν οὐ τὰ ἑαυτῶν μόνον ποιοῦντεσ;

τί γὰρ κωλύει;

ἔφη. οὐδὲν ἐμέ γε, ἦν δ’ ἐγώ·

ἀλλ’ ὁρ́α μὴ ἐκεῖνον κωλύει, ὃσ ὑποθέμενοσ σωφροσύνην εἶναι τὸ τὰ ἑαυτοῦ πράττειν ἔπειτα οὐδέν φησι κωλύειν καὶ τοὺσ τὰ τῶν ἄλλων πράττοντασ σωφρονεῖν. ἐγὼ γάρ που, ἦ δ’ ὅσ, τοῦθ’ ὡμολόγηκα, ὡσ οἱ τὰ τῶν ἄλλων πράττοντεσ σωφρονοῦσιν, εἰ τοὺσ ποιοῦντασ ὡμολόγησα.

εἰπέ μοι, ἦν δ’ ἐγώ, οὐ ταὐτὸν καλεῖσ τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πράττειν;

οὐ μέντοι, ἔφη·

οὐδέ γε τὸ ἐργάζεσθαι καὶ τὸ ποιεῖν. ἔμαθον γὰρ παρ’ Ἡσιόδου, ὃσ ἔφη ἔργον δ’ οὐδὲν εἶναι ὄνειδοσ. οἰεί οὖν αὐτόν, εἰ τὰ τοιαῦτα ἔργα ἐκάλει καὶ ἐργάζεσθαι καὶ πράττειν, οἱᾶ νυνδὴ σὺ ἔλεγεσ, οὐδενὶ ἂν ὄνειδοσ φάναι εἶναι σκυτοτομοῦντι ἢ ταριχοπωλοῦντι ἢ ἐπ’ οἰκήματοσ καθημένῳ; καὶ ποίημα μὲν γίγνεσθαι ὄνειδοσ ἐνίοτε, ὅταν μὴ 1 μετὰ τοῦ καλοῦ γίγνηται, ἔργον δὲ οὐδέποτε οὐδὲν ὄνειδοσ·

τὰ γὰρ καλῶσ τε καὶ ὠφελίμωσ ποιούμενα ἔργα ἐκάλει, καὶ ἐργασίασ τε καὶ πράξεισ τὰσ τοιαύτασ ποιήσεισ.

φάναι δέ γε χρὴ καὶ οἰκεῖα μόνα τὰ τοιαῦτα ἡγεῖσθαι αὐτόν, τὰ δὲ βλαβερὰ πάντα ἀλλότρια· ὥστε καὶ Ἡσίοδον χρὴ οἰέσθαι καὶ ἄλλον ὅστισ φρόνιμοσ τὸν τὰ αὑτοῦ πράττοντα τοῦτον σώφρονα καλεῖν. ὦ Κριτία, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ εὐθὺσ ἀρχομένου σου σχεδὸν ἐμάνθανον τὸν λόγον, ὅτι τὰ οἰκεῖά τε καὶ τὰ αὑτοῦ ἀγαθὰ καλοίησ, καὶ τὰσ τῶν ἀγαθῶν ποιήσεισ πράξεισ·

καὶ γὰρ Προδίκου μυρία τινὰ ἀκήκοα περὶ ὀνομάτων διαιροῦντοσ. ἀλλ’ ἐγώ σοι τίθεσθαι μὲν τῶν ὀνομάτων δίδωμι ὅπῃ ἂν βούλῃ ἕκαστον· δήλου δὲ μόνον ἐφ’ ὅτι ἂν φέρῃσ τοὔνομα ὅτι ἂν λέγῃσ. νῦν οὖν πάλιν ἐξ ἀρχῆσ σαφέστερον ὁρ́ισαι· ἆρα τὴν τῶν ἀγαθῶν πρᾶξιν ἢ ποίησιν ἢ ὅπωσ σὺ βούλει ὀνομάζειν, ταύτην λέγεισ σὺ σωφροσύνην εἶναι;

ἔγωγε, ἔφη.

οὐκ ἄρα σωφρονεῖ ὁ τὰ κακὰ πράττων, ἀλλ’ ὁ τἀγαθά;

σοὶ δέ, ἦ δ’ ὅσ, ὦ βέλτιστε, οὐχ οὕτω δοκεῖ;

ἐά, ἦν δ’ ἐγώ·

μὴ γάρ πω τὸ ἐμοὶ δοκοῦν σκοπῶμεν, ἀλλ’ ὃ σὺ λέγεισ νῦν. ἀλλὰ μέντοι ἔγωγε, ἔφη, τὸν μὴ ἀγαθὰ ἀλλὰ κακὰ ποιοῦντα οὔ φημι σωφρονεῖν, τὸν δὲ ἀγαθὰ ἀλλὰ μὴ κακὰ σωφρονεῖν·

τὴν γὰρ τῶν ἀγαθῶν πρᾶξιν σωφροσύνην εἶναι σαφῶσ σοι διορίζομαι. καὶ οὐδέν γέ σε ἴσωσ κωλύει ἀληθῆ λέγειν·

τόδε γε μέντοι, ἦν δ’ ἐγώ, θαυμάζω, εἰ σωφρονοῦντασ ἀνθρώπουσ ἡγῇ σὺ ἀγνοεῖν ὅτι σωφρονοῦσιν. ἀλλ’ οὐχ ἡγοῦμαι, ἔφη.

οὐκ ὀλίγον πρότερον, ἔφην ἐγώ, ἐλέγετο ὑπὸ σοῦ ὅτι τοὺσ δημιουργοὺσ οὐδὲν κωλύει καὶ αὖ τὰ τῶν ἄλλων ποιοῦντασ σωφρονεῖν;

ἐλέγετο γάρ, ἔφη·

ἀλλὰ τί τοῦτο; οὐδέν·

ποιῶν, ὠφέλιμα καὶ ἑαυτῷ ποιεῖν καὶ ἐκείνῳ ὃν ἰῷτο;

ἔμοιγε.

οὐκοῦν τὰ δέοντα πράττει ὅ γε ταῦτα πράττων;

ναί.

ὁ τὰ δέοντα πράττων οὐ σωφρονεῖ;

σωφρονεῖ μὲν οὖν.

ἦ οὖν καὶ γιγνώσκειν ἀνάγκη τῷ ἰατρῷ ὅταν τε ὠφελίμωσ ἰᾶται καὶ ὅταν μή;

καὶ ἑκάστῳ τῶν δημιουργῶν ὅταν τε μέλλῃ ὀνήσεσθαι ἀπὸ τοῦ ἔργου οὗ ἂν πράττῃ καὶ ὅταν μή; ἴσωσ οὔ.

ἐνίοτε ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ὠφελίμωσ πράξασ ἢ βλαβερῶσ ὁ ἰατρὸσ οὐ γιγνώσκει ἑαυτὸν ὡσ ἔπραξεν·

καίτοι ὠφελίμωσ πράξασ, ὡσ ὁ σὸσ λόγοσ, σωφρόνωσ ἔπραξεν.

ἢ οὐχ οὕτωσ ἔλεγεσ; ἔγωγε.

οὐκοῦν, ὡσ ἐοίκεν, ἐνίοτε ὠφελίμωσ πράξασ πράττει μὲν σωφρόνωσ καὶ σωφρονεῖ, ἀγνοεῖ δ’ ἑαυτὸν ὅτι σωφρονεῖ;

ἀλλὰ τοῦτο μέν, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ, οὐκ ἄν ποτε γένοιτο, ἀλλ’ εἴ τι σὺ οἰεί ἐκ τῶν ἔμπροσθεν ὑπ’ ἐμοῦ ὡμολογημένων εἰσ τοῦτο ἀναγκαῖον εἶναι συμβαίνειν, ἐκείνων ἄν τι ἔγωγε μᾶλλον ἀναθείμην, καὶ οὐκ ἂν αἰσχυνθείην μὴ οὐχὶ ὀρθῶσ φάναι εἰρηκέναι, μᾶλλον ἤ ποτε συγχωρήσαιμ’ ἂν ἀγνοοῦντα αὐτὸν ἑαυτὸν ἄνθρωπον σωφρονεῖν.

σχεδὸν γάρ τι ἔγωγε αὐτὸ τοῦτό φημι εἶναι σωφροσύνην, τὸ γιγνώσκειν ἑαυτόν, καὶ συμφέρομαι τῷ ἐν Δελφοῖσ ἀναθέντι τὸ τοιοῦτον γράμμα. καὶ γὰρ τοῦτο οὕτω μοι δοκεῖ τὸ γράμμα ἀνακεῖσθαι, ὡσ δὴ πρόσρησισ οὖσα τοῦ θεοῦ τῶν εἰσιόντων ἀντὶ τοῦ χαῖρε, ὡσ τούτου μὲν οὐκ ὀρθοῦ ὄντοσ τοῦ προσρήματοσ, τοῦ χαίρειν, οὐδὲ δεῖν τοῦτο παρακελεύεσθαι ἀλλήλοισ ἀλλὰ σωφρονεῖν.

οὕτω μὲν δὴ ὁ θεὸσ προσαγορεύει τοὺσ εἰσιόντασ εἰσ τὸ ἱερὸν διαφέρον τι ἢ οἱ ἄνθρωποι, ὡσ διανοούμενοσ ἀνέθηκεν ὁ ἀναθείσ, ὥσ μοι δοκεῖ· καὶ λέγει πρὸσ τὸν ἀεὶ εἰσιόντα οὐκ ἄλλο τι ἢ Σωφρόνει, φησίν.

αἰνιγματωδέστερον δὲ δή, ὡσ μάντισ, λέγει· τὸ γὰρ Γνῶθι σαυτόν καὶ τὸ Σωφρόνει ἔστιν μὲν ταὐτόν, ὡσ τὰ γράμματά φησιν καὶ ἐγώ, τάχα δ’ ἄν τισ οἰηθείη ἄλλο εἶναι, ὃ δή μοι δοκοῦσιν παθεῖν καὶ οἱ τὰ ὕστερον γράμματα ἀναθέντεσ, τό τε μηδὲν ἄγαν καὶ τὸ Ἐγγύη πάρα δ’ ἄτη. καὶ γὰρ οὗτοι συμβουλὴν ᾠήθησαν εἶναι τὸ Γνῶθι σαυτόν, ἀλλ’ οὐ τῶν εἰσιόντων ἕνεκεν ὑπὸ τοῦ θεοῦ πρόσρησιν·

εἶθ’ ἵνα δὴ καὶ σφεῖσ μηδὲν ἧττον συμβουλὰσ χρησίμουσ ἀναθεῖεν, ταῦτα γράψαντεσ ἀνέθεσαν. οὗ δὴ οὖν ἕνεκα λέγω, ὦ Σώκρατεσ, ταῦτα πάντα, τόδ’ ἐστίν· ἔμπροσθέν σοι πάντα ἀφίημι ‐ ἴσωσ μὲν γάρ τι σὺ ἔλεγεσ περὶ αὐτῶν ὀρθότερον, ἴσωσ δ’ ἐγώ, σαφὲσ δ’ οὐδὲν πάνυ ἦν ὧν ἐλέγομεν ‐ νῦν δ’ ἐθέλω τούτου σοι διδόναι λόγον, εἰ μὴ ὁμολογεῖσ σωφροσύνην εἶναι τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν.

ἀλλ’, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Κριτία, σὺ μὲν ὡσ φάσκοντοσ ἐμοῦ εἰδέναι περὶ ὧν ἐρωτῶ προσφέρῃ πρόσ με, καὶ ἐὰν δὴ βούλωμαι, ὁμολογήσοντόσ σοι·

τὸ δ’ οὐχ οὕτωσ ἔχει, ἀλλὰ ζητῶ γὰρ μετὰ σοῦ ἀεὶ τὸ προτιθέμενον διὰ τὸ μὴ αὐτὸσ εἰδέναι. σκεψάμενοσ οὖν ἐθέλω εἰπεῖν εἴτε ὁμολογῶ εἴτε μή.

ἀλλ’ ἐπίσχεσ ἑώσ ἂν σκέψωμαι. σκόπει δή, ἦ δ’ ὅσ.

καὶ γάρ, ἦν δ’ ἐγώ, σκοπῶ.

εἰ γὰρ δὴ γιγνώσκειν γέ τί ἐστιν ἡ σωφροσύνη, δῆλον ὅτι ἐπιστήμη τισ ἂν εἰή καὶ τινόσ· ἢ οὔ; ἔστιν, ἔφη, ἑαυτοῦ γε.

οὐκοῦν καὶ ἰατρική, ἔφην, ἐπιστήμη ἐστὶν τοῦ ὑγιεινοῦ;

πάνυ γε.

εἰ τοίνυν με, ἔφην, ἔροιο σύ·

"ἰατρικὴ ὑγιεινοῦ ἐπιστήμη οὖσα τί ἡμῖν χρησίμη ἐστὶν καὶ τί ἀπεργάζεται," εἴποιμ’ ἂν ὅτι οὐ σμικρὰν ὠφελίαν· τὴν γὰρ ὑγίειαν καλὸν ἡμῖν ἔργον ἀπεργάζεται, εἰ ἀποδέχῃ τοῦτο.

ἀποδέχομαι.

καὶ εἰ τοίνυν με ἔροιο τὴν οἰκοδομικήν, ἐπιστήμην οὖσαν τοῦ οἰκοδομεῖν, τί φημι ἔργον ἀπεργάζεσθαι, εἴποιμ’ ἂν ὅτι οἰκήσεισ·

ὡσαύτωσ δὲ καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν. χρὴ οὖν καὶ σὲ ὑπὲρ τῆσ σωφροσύνησ, ἐπειδὴ φῂσ αὐτὴν ἑαυτοῦ ἐπιστήμην εἶναι, ἔχειν εἰπεῖν ἐρωτηθέντα, "ὦ Κριτία, σωφροσύνη, ἐπιστήμη οὖσα ἑαυτοῦ, τί καλὸν ἡμῖν ἔργον ἀπεργάζεται καὶ ἄξιον τοῦ ὀνόματοσ; ἴθι οὖν, εἰπέ.

ἀλλ’, ὦ Σώκρατεσ, ἔφη, οὐκ ὀρθῶσ ζητεῖσ.

οὐ γὰρ ὁμοία αὕτη πέφυκεν ταῖσ ἄλλαισ ἐπιστήμαισ, οὐδέ γε αἱ ἄλλαι ἀλλήλαισ· σὺ δ’ ὡσ ὁμοίων οὐσῶν ποιῇ τὴν ζήτησιν. ἐπεὶ λέγε μοι, ἔφη, τῆσ λογιστικῆσ τέχνησ ἢ τῆσ γεωμετρικῆσ τί ἐστιν τοιοῦτον ἔργον οἱο͂ν οἰκία οἰκοδομικῆσ ἢ ἱμάτιον ὑφαντικῆσ ἢ ἄλλα τοιαῦτ’ ἔργα, ἃ πολλὰ ἄν τισ ἔχοι πολλῶν τεχνῶν δεῖξαι; ἔχεισ οὖν μοι καὶ σὺ τούτων τοιοῦτόν τι ἔργον δεῖξαι;

ἀλλ’ οὐχ ἕξεισ. καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι ἀληθῆ λέγεισ·

ἀλλὰ τόδε σοι ἔχω δεῖξαι, τίνοσ ἐστὶν ἐπιστήμη ἑκάστη τούτων τῶν ἐπιστημῶν, ὃ τυγχάνει ὂν ἄλλο αὐτῆσ τῆσ ἐπιστήμησ. οἱο͂ν ἡ λογιστική ἐστίν που τοῦ ἀρτίου καὶ τοῦ περιττοῦ, πλήθουσ ὅπωσ ἔχει πρὸσ αὑτὰ καὶ πρὸσ ἄλληλα· ἦ γάρ; πάνυ γε, ἔφη.

οὐκοῦν ἑτέρου ὄντοσ τοῦ περιττοῦ καὶ ἀρτίου αὐτῆσ τῆσ λογιστικῆσ;

πῶσ δ’ οὔ;

καὶ μὴν αὖ ἡ στατικὴ τοῦ βαρυτέρου τε καὶ κουφοτέρου σταθμοῦ ἐστιν στατική·

ἕτερον δέ ἐστιν τὸ βαρύ τε καὶ κοῦφον τῆσ στατικῆσ αὐτῆσ. συγχωρεῖσ; ἔγωγε.

λέγε δή, καὶ ἡ σωφροσύνη τίνοσ ἐστὶν ἐπιστήμη, ὃ τυγχάνει ἕτερον ὂν αὐτῆσ τῆσ σωφροσύνησ;

τοῦτό ἐστιν ἐκεῖνο, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ·

ἐπ’ αὐτὸ ἥκεισ ἐρευνῶν τὸ ᾧ διαφέρει πασῶν τῶν ἐπιστημῶν ἡ σωφροσύνη· σὺ δὲ ὁμοιότητά τινα ζητεῖσ αὐτῆσ ταῖσ ἄλλαισ. τὸ δ’ οὐκ ἔστιν οὕτωσ, ἀλλ’ αἱ μὲν ἄλλαι πᾶσαι ἄλλου εἰσὶν ἐπιστῆμαι, ἑαυτῶν δ’ οὔ, ἡ δὲ μόνη τῶν τε ἄλλων ἐπιστημῶν ἐπιστήμη ἐστὶ καὶ αὐτὴ ἑαυτῆσ. καὶ ταῦτά σε πολλοῦ δεῖ λεληθέναι, ἀλλὰ γὰρ οἶμαι ὃ ἄρτι οὐκ ἔφησθα ποιεῖν, τοῦτο ποιεῖσ· ἐμὲ γὰρ ἐπιχειρεῖσ ἐλέγχειν, ἐάσασ περὶ οὗ ὁ λόγοσ ἐστίν.

οἱο͂ν, ἦν δ’ ἐγώ, ποιεῖσ ἡγούμενοσ, εἰ ὅτι μάλιστα σὲ ἐλέγχω, ἄλλου τινὸσ ἕνεκα ἐλέγχειν ἢ οὗπερ ἕνεκα κἂν ἐμαυτὸν διερευνῴμην τί λέγω, φοβούμενοσ μή ποτε λάθω οἰόμενοσ μέν τι εἰδέναι, εἰδὼσ δὲ μή.

καὶ νῦν δὴ οὖν ἔγωγέ φημι τοῦτο ποιεῖν, τὸν λόγον σκοπεῖν μάλιστα μὲν ἐμαυτοῦ ἕνεκα, ἴσωσ δὲ δὴ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων· ἢ οὐ κοινὸν οἰεί ἀγαθὸν εἶναι σχεδόν τι πᾶσιν ἀνθρώποισ, γίγνεσθαι καταφανὲσ ἕκαστον τῶν ὄντων ὅπῃ ἔχει;

καὶ μάλα, ἦ δ’ ὅσ, ἔγωγε, ὦ Σώκρατεσ.

θαρρῶν τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ μακάριε, ἀποκρινόμενοσ τὸ ἐρωτώμενον ὅπῃ σοι φαίνεται, ἐά χαίρειν εἴτε Κριτίασ ἐστὶν εἴτε Σωκράτησ ὁ ἐλεγχόμενοσ·

ἀλλ’ αὐτῷ προσέχων τὸν νοῦν τῷ λόγῳ σκόπει ὅπῃ ποτὲ ἐκβήσεται ἐλεγχόμενοσ.

ἀλλά, ἔφη, ποιήσω οὕτω·

δοκεῖσ γάρ μοι μέτρια λέγειν. λέγε τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, περὶ τῆσ σωφροσύνησ πῶσ λέγεισ;

λέγω τοίνυν, ἦ δ’ ὅσ, ὅτι μόνη τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν αὐτή τε αὑτῆσ ἐστιν καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἐπιστήμη.

οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνεπιστημοσύνησ ἐπιστήμη ἂν εἰή, εἴπερ καὶ ἐπιστήμησ;

πάνυ γε, ἔφη.

ὁ ἄρα σώφρων μόνοσ αὐτόσ τε ἑαυτὸν γνώσεται καὶ οἱο͂́σ τε ἔσται ἐξετάσαι τί τε τυγχάνει εἰδὼσ καὶ τί μή, καὶ τοὺσ ἄλλουσ ὡσαύτωσ δυνατὸσ ἔσται ἐπισκοπεῖν τί τισ οἶδεν καὶ οἰέται, εἴπερ οἶδεν, καὶ τί αὖ οἰέται μὲν εἰδέναι, οἶδεν δ’ οὔ, τῶν δὲ ἄλλων οὐδείσ·

καὶ ἔστιν δὴ τοῦτο τὸ σωφρονεῖν τε καὶ σωφροσύνη καὶ τὸ ἑαυτὸν αὐτὸν γιγνώσκειν, τὸ εἰδέναι ἅ τε οἶδεν καὶ ἃ μὴ οἶδεν. ἆρα ταῦτά ἐστιν ἃ λέγεισ; ἔγωγ’, ἔφη.

ἀρχῆσ ἐπισκεψώμεθα πρῶτον μὲν εἰ δυνατόν ἐστιν τοῦτ’ εἶναι ἢ οὔ ‐ τὸ ἃ οἶδεν καὶ ἃ μὴ οἶδεν εἰδέναι <ὅτι οἶδε καὶ> ὅτι οὐκ οἶδεν ‐ ἔπειτα εἰ ὅτι μάλιστα δυνατόν, τίσ ἂν εἰή ἡμῖν ὠφελία εἰδόσιν αὐτό.

ἀλλὰ χρή, ἔφη, σκοπεῖν.

ἴθι δή, ἔφην ἐγώ, ὦ Κριτία, σκέψαι, ἐάν τι περὶ αὐτῶν εὐπορώτεροσ φανῇσ ἐμοῦ·

ἐγὼ μὲν γὰρ ἀπορῶ. ᾗ δὲ ἀπορῶ, φράσω σοι; πάνυ γ’, ἔφη.

ἐστιν ἢ ἑαυτῆσ τε καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἐπιστήμη, καὶ δὴ καὶ ἀνεπιστημοσύνησ ἡ αὐτὴ αὕτη;

πάνυ γε.

ἰδὲ δὴ ὡσ ἄτοπον ἐπιχειροῦμεν, ὦ ἑταῖρε, λέγειν·

ἐν ἄλλοισ γάρ που τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐὰν σκοπῇσ, δόξει σοι, ὡσ ἐγᾦμαι, ἀδύνατον εἶναι. πῶσ δὴ καὶ ποῦ;

ἐν τοῖσδε.

ἐννόει γὰρ εἴ σοι δοκεῖ ὄψισ τισ εἶναι, ἣ ὧν μὲν αἱ ἄλλαι ὄψεισ εἰσίν, οὐκ ἔστιν τούτων ὄψισ, ἑαυτῆσ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ὄψεων ὄψισ ἐστὶν καὶ μὴ ὄψεων ὡσαύτωσ, καὶ χρῶμα μὲν ὁρᾷ οὐδὲν ὄψισ οὖσα, αὑτὴν δὲ καὶ τὰσ ἄλλασ ὄψεισ· δοκεῖ τίσ σοι εἶναι τοιαύτη;

μὰ Δί’ οὐκ ἔμοιγε.

τί δὲ ἀκοήν, ἣ φωνῆσ μὲν οὐδεμιᾶσ ἀκούει, αὑτῆσ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀκοῶν ἀκούει καὶ τῶν μὴ ἀκοῶν;

οὐδὲ τοῦτο.

συλλήβδην δὴ σκόπει περὶ πασῶν τῶν αἰσθήσεων εἴ τίσ σοι δοκεῖ εἶναι αἰσθήσεων μὲν αἴσθησισ καὶ ἑαυτῆσ, ὧν δὲ δὴ αἱ ἄλλαι αἰσθήσεισ αἰσθάνονται, μηδενὸσ αἰσθανομένη;

οὐκ ἔμοιγε.

ἀλλ’ ἐπιθυμία δοκεῖ τίσ σοι εἶναι, ἥτισ ἡδονῆσ μὲν οὐδεμιᾶσ ἐστὶν ἐπιθυμία, αὑτῆσ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιθυμιῶν;

οὐ δῆτα.

οὐδὲ μὴν βούλησισ, ὡσ ἐγᾦμαι, ἣ ἀγαθὸν μὲν οὐδὲν βούλεται, αὑτὴν δὲ καὶ τὰσ ἄλλασ βουλήσεισ βούλεται.

οὐ γὰρ οὖν.

ἔρωτα δὲ φαίησ ἄν τινα εἶναι τοιοῦτον, ὃσ τυγχάνει ὢν ἔρωσ καλοῦ μὲν οὐδενόσ, αὑτοῦ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐρώτων;

οὔκ, ἔφη, ἔγωγε.

ἄλλουσ φόβουσ φοβεῖται, τῶν δεινῶν δ’ οὐδὲ ἓν φοβεῖται;

οὐ κατανενόηκα, ἔφη.

δόξαν δὲ δοξῶν δόξαν καὶ αὑτῆσ, ὧν δὲ αἱ ἄλλαι δοξάζουσιν μηδὲν δοξάζουσαν;

οὐδαμῶσ.

ἀλλ’ ἐπιστήμην, ὡσ ἐοίκεν, φαμέν τινα εἶναι τοιαύτην, ἥτισ μαθήματοσ μὲν οὐδενόσ ἐστιν ἐπιστήμη, αὑτῆσ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἐπιστήμη;

φαμὲν γάρ.

οὐκοῦν ἄτοπον, εἰ ἄρα καὶ ἔστιν;

μηδὲν γάρ πω διισχυριζώμεθα ὡσ οὐκ ἔστιν, ἀλλ’ εἰ ἔστιν ἔτι σκοπῶμεν. ὀρθῶσ λέγεισ.

φέρε δή·

ἔστι μὲν αὕτη ἡ ἐπιστήμη τινὸσ ἐπιστήμη, καὶ ἔχει τινὰ τοιαύτην δύναμιν ὥστε τινὸσ εἶναι· ἦ γάρ; πάνυ γε.

καὶ γὰρ τὸ μεῖζόν φαμεν τοιαύτην τινὰ ἔχειν δύναμιν, ὥστε τινὸσ εἶναι μεῖζον;

ἔχει γάρ.

οὐκοῦν ἐλάττονόσ τινοσ, εἴπερ ἔσται μεῖζον.

ἀνάγκη.

εἰ οὖν τι εὑρ́οιμεν μεῖζον, ὃ τῶν μὲν μειζόνων ἐστὶν μεῖζον καὶ ἑαυτοῦ, ὧν δὲ τἆλλα μείζω ἐστὶν μηδενὸσ μεῖζον, πάντωσ ἄν που ἐκεῖνό γ’ αὐτῷ ὑπάρχοι, εἴπερ ἑαυτοῦ μεῖζον εἰή, καὶ ἔλαττον ἑαυτοῦ εἶναι·

ἢ οὔ;

πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ.

οὐκοῦν καὶ εἴ τι διπλάσιόν ἐστιν τῶν τε ἄλλων διπλασίων καὶ ἑαυτοῦ, ἡμίσεοσ δήπου ὄντοσ ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν ἄλλων διπλάσιον ἂν εἰή·

οὐ γάρ ἐστίν που ἄλλου διπλάσιον ἢ ἡμίσεοσ. ἀληθῆ.

πλέον δὲ αὑτοῦ ὂν οὐ καὶ ἔλαττον ἔσται, καὶ βαρύτερον ὂν κουφότερον, καὶ πρεσβύτερον ὂν νεώτερον, καὶ τἆλλα πάντα ὡσαύτωσ, ὅτιπερ ἂν τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν πρὸσ ἑαυτὸ ἔχῃ, οὐ καὶ ἐκείνην ἕξει τὴν οὐσίαν, πρὸσ ἣν ἡ δύναμισ αὐτοῦ ἦν;

λέγω δὲ τὸ τοιόνδε·

οἱο͂ν ἡ ἀκοή, φαμέν, οὐκ ἄλλου τινὸσ ἦν ἀκοὴ ἢ φωνῆσ· ἦ γάρ; ναί.

οὐκοῦν εἴπερ αὐτὴ αὑτῆσ ἀκούσεται, φωνὴν ἐχούσησ ἑαυτῆσ ἀκούσεται·

οὐ γὰρ ἂν ἄλλωσ ἀκούσειεν. πολλὴ ἀνάγκη.

καὶ ἡ ὄψισ γέ που, ὦ ἄριστε, εἴπερ ὄψεται αὐτὴ ἑαυτήν, χρῶμά τι αὐτὴν ἀνάγκη ἔχειν·

μή ποτε ἴδῃ.

οὐ γὰρ οὖν.

ὁρᾷσ οὖν, ὦ Κριτία, ὅτι ὅσα διεληλύθαμεν, τὰ μὲν αὐτῶν ἀδύνατα παντάπασι φαίνεται ἡμῖν, τὰ δ’ ἀπιστεῖται σφόδρα μή ποτ’ ἂν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν πρὸσ ἑαυτὰ σχεῖν;

μεγέθη μὲν γὰρ καὶ πλήθη καὶ τὰ τοιαῦτα παντάπασιν ἀδύνατον· ἢ οὐχί; πάνυ γε.

ἀκοὴ δ’ αὖ καὶ ὄψισ καὶ ἔτι γε κίνησισ αὐτὴ ἑαυτὴν κινεῖν, καὶ θερμότησ κάειν, καὶ πάντα αὖ τὰ τοιαῦτα τοῖσ μὲν ἀπιστίαν <ἂν> παράσχοι, ἴσωσ δέ τισιν οὔ.

μεγάλου δή τινοσ, ὦ φίλε, ἀνδρὸσ δεῖ, ὅστισ τοῦτο κατὰ πάντων ἱκανῶσ διαιρήσεται, πότερον οὐδὲν τῶν ὄντων τὴν αὑτοῦ δύναμιν αὐτὸ πρὸσ ἑαυτὸ πέφυκεν ἔχειν πλὴν ἐπιστήμησ, ἀλλὰ πρὸσ ἄλλο, ἢ τὰ μέν, τὰ δ’ οὔ· καὶ εἰ ἔστιν αὖ ἅτινα αὐτὰ πρὸσ αὑτὰ ἔχει, ἆρ’ ἐν τούτοισ ἐστὶν ἐπιστήμη, ἣν δὴ ἡμεῖσ σωφροσύνην φαμὲν εἶναι.

ἐγὼ μὲν οὐ πιστεύω ἐμαυτῷ ἱκανὸσ εἶναι ταῦτα διελέσθαι· διὸ καὶ οὔτ’ εἰ δυνατόν ἐστι τοῦτο γενέσθαι, ἐπιστήμησ ἐπιστήμην εἶναι, ἔχω διισχυρίσασθαι, οὔτ’ εἰ ὅτι μάλιστα ἔστι, σωφροσύνην ἀποδέχομαι αὐτὸ εἶναι, πρὶν ἂν ἐπισκέψωμαι εἴτε τι ἂν ἡμᾶσ ὠφελοῖ τοιοῦτον ὂν εἴτε μή. τὴν γὰρ οὖν δὴ σωφροσύνην ὠφέλιμόν τι καὶ ἀγαθὸν μαντεύομαι εἶναι· σὺ οὖν, ὦ παῖ Καλλαίσχρου ‐ τίθεσαι γὰρ σωφροσύνην τοῦτ’ εἶναι, ἐπιστήμην ἐπιστήμησ καὶ δὴ καὶ ἀνεπιστημοσύνησ ‐ πρῶτον μὲν τοῦτο ἔνδειξαι, ὅτι δυνατὸν ἀποδεῖξαί σε ὃ νυνδὴ ἔλεγον, ἔπειτα πρὸσ τῷ δυνατῷ ὅτι καὶ ὠφέλιμον·

κἀμὲ τάχ’ ἂν ἀποπληρώσαισ ὡσ ὀρθῶσ λέγεισ περὶ σωφροσύνησ ὃ ἔστιν.

καὶ ὁ Κριτίασ ἀκούσασ ταῦτα καὶ ἰδών με ἀποροῦντα, ὥσπερ οἱ τοὺσ χασμωμένουσ καταντικρὺ ὁρῶντεσ ταὐτὸν τοῦτο συμπάσχουσιν, κἀκεῖνοσ ἔδοξέ μοι ὑπ’ ἐμοῦ ἀποροῦντοσ ἀναγκασθῆναι καὶ αὐτὸσ ἁλῶναι ὑπὸ ἀπορίασ.

ἅτε οὖν εὐδοκιμῶν ἑκάστοτε, ᾐσχύνετο τοὺσ παρόντασ, καὶ οὔτε συγχωρῆσαί μοι ἤθελεν ἀδύνατοσ εἶναι διελέσθαι ἃ προυκαλούμην αὐτόν, ἔλεγέν τε οὐδὲν σαφέσ, ἐπικαλύπτων τὴν ἀπορίαν. κἀγὼ ἡμῖν ἵνα ὁ λόγοσ προί̈οι, εἶπον·

ἀλλ’ εἰ δοκεῖ, ὦ Κριτία, νῦν μὲν τοῦτο συγχωρήσωμεν, δυνατὸν εἶναι γενέσθαι ἐπιστήμην ἐπιστήμησ· αὖθισ δὲ ἐπισκεψόμεθα εἴτε οὕτωσ ἔχει εἴτε μή. ἴθι δὴ οὖν, εἰ ὅτι μάλιστα δυνατὸν τοῦτο, τί μᾶλλον οἱο͂́ν τέ ἐστιν εἰδέναι ἅ τέ τισ οἶδε καὶ ἃ μή; τοῦτο γὰρ δήπου ἔφαμεν εἶναι τὸ γιγνώσκειν αὑτὸν καὶ σωφρονεῖν· ἦ γάρ; πάνυ γε, ἦ δ’ ὅσ, καὶ συμβαίνει γέ που, ὦ Σώκρατεσ.

εἰ γάρ τισ ἔχει ἐπιστήμην ἣ αὐτὴ αὑτὴν γιγνώσκει, τοιοῦτοσ ἂν αὐτὸσ εἰή οἱο͂́νπερ ἐστὶν ὃ ἔχει· ὥσπερ ὅταν τάχοσ τισ ἔχῃ, ταχύσ, καὶ ὅταν κάλλοσ, καλόσ, καὶ ὅταν γνῶσιν, γιγνώσκων, ὅταν δὲ δὴ γνῶσιν αὐτὴν αὑτῆσ τισ ἔχῃ, γιγνώσκων που αὐτὸσ ἑαυτὸν τότε ἔσται.

οὐ τοῦτο, ἦν δ’ ἐγώ, ἀμφισβητῶ, ὡσ οὐχ ὅταν τὸ αὑτὸ γιγνῶσκόν τισ ἔχῃ, αὐτὸσ αὑτὸν γνώσεται, ἀλλ’ ἔχοντι τοῦτο τίσ ἀνάγκη εἰδέναι ἅ τε οἶδεν καὶ ἃ μὴ οἶδεν;

ὅτι, ὦ Σώκρατεσ, ταὐτόν ἐστιν τοῦτο ἐκείνῳ.

ἴσωσ, ἔφην, ἀλλ’ ἐγὼ κινδυνεύω ἀεὶ ὅμοιοσ εἶναι·

οὐ γὰρ αὖ μανθάνω ὡσ ἔστιν τὸ αὐτό, ἃ οἶδεν εἰδέναι καὶ ἅ τισ μὴ οἶδεν εἰδέναι. πῶσ λέγεισ, ἔφη;

ὧδε, ἦν δ’ ἐγώ.

ἐπιστήμη που ἐπιστήμησ οὖσα ἆρα πλέον τι οἱά τ’ ἔσται διαιρεῖν, ἢ ὅτι τούτων τόδε μὲν ἐπιστήμη, τόδε δ’ οὐκ ἐπιστήμη; οὔκ, ἀλλὰ τοσοῦτον.

καὶ ἐπιστήμῃ τε καὶ ἀνεπιστημοσύνῃ δικαίου;

οὐδαμῶσ.

ἀλλὰ τὸ μὲν οἶμαι ἰατρική, τὸ δὲ πολιτική, τὸ δὲ οὐδὲν ἄλλο ἢ ἐπιστήμη.

πῶσ γὰρ οὔ;

οὐκοῦν ἐὰν μὴ προσεπίστηταί τισ τὸ ὑγιεινὸν καὶ τὸ δίκαιον, ἀλλ’ ἐπιστήμην μόνον γιγνώσκῃ ἅτε τούτου μόνον ἔχων ἐπιστήμην, ὅτι μέν τι ἐπίσταται καὶ ὅτι ἐπιστήμην τινὰ ἔχει, εἰκότωσ ἂν γιγνώσκοι καὶ περὶ αὑτοῦ καὶ περὶ τῶν ἄλλων·

ἦ γάρ; ναί.

ὅτι δὲ γιγνώσκει, ταύτῃ τῇ ἐπιστήμῃ πῶσ εἴσεται;

γιγνώσκει γὰρ δὴ τὸ μὲν ὑγιεινὸν τῇ ἰατρικῇ ἀλλ’ οὐ σωφροσύνῃ, τὸ δ’ ἁρμονικὸν μουσικῇ ἀλλ’ οὐ σωφροσύνῃ, τὸ δ’ οἰκοδομικὸν οἰκοδομικῇ ἀλλ’ οὐ σωφροσύνῃ, καὶ οὕτω πάντα·

ἢ οὔ; φαίνεται.

σωφροσύνῃ δέ, εἴπερ μόνον ἐστὶν ἐπιστημῶν ἐπιστήμη, πῶσ εἴσεται ὅτι τὸ ὑγιεινὸν γιγνώσκει ἢ ὅτι τὸ οἰκοδομικόν;

οὐδαμῶσ.

οὐκ ἄρα εἴσεται ὃ οἶδεν ὁ τοῦτο ἀγνοῶν, ἀλλ’ ὅτι οἶδεν μόνον.

ἐοίκεν.

οὐκ ἄρα σωφρονεῖν τοῦτ’ ἂν εἰή οὐδὲ σωφροσύνη, εἰδέναι ἅ τε οἶδεν καὶ ἃ μὴ οἶδεν, ἀλλ’, ὡσ ἐοίκεν, ὅτι οἶδεν καὶ ὅτι οὐκ οἶδεν μόνον.

κινδυνεύει.

οὐδὲ ἄλλον ἄρα οἱο͂́σ τε ἔσται οὗτοσ ἐξετάσαι φάσκοντά τι ἐπίστασθαι, πότερον ἐπίσταται ὅ φησιν ἐπίστασθαι ἢ οὐκ ἐπίσταται·

ἀλλὰ τοσοῦτον μόνον, ὡσ ἐοίκεν, γνώσεται, ὅτι ἔχει τινὰ ἐπιστήμην, ὅτου δέ γε, ἡ σωφροσύνη οὐ ποιήσει αὐτὸν γιγνώσκειν. οὐ φαίνεται.

οὔτε ἄρα τὸν προσποιούμενον ἰατρὸν εἶναι, ὄντα δὲ μή, καὶ τὸν ὡσ ἀληθῶσ ὄντα οἱο͂́σ τε ἔσται διακρίνειν, οὔτε ἄλλον οὐδένα τῶν ἐπιστημόνων καὶ μή.

σκεψώμεθα δὲ ἐκ τῶνδε· εἰ μέλλει ὁ σώφρων ἢ ὁστισοῦν ἄλλοσ τὸν ὡσ ἀληθῶσ ἰατρὸν διαγνώσεσθαι καὶ τὸν μή, ἆρ’ οὐχ ὧδε ποιήσει· περὶ μὲν ἰατρικῆσ δήπου αὐτῷ οὐ διαλέξεται ‐ οὐδὲν γὰρ ἐπαί̈ει, ὡσ ἔφαμεν, ὁ ἰατρὸσ ἀλλ’ ἢ τὸ ὑγιεινὸν καὶ τὸ νοσῶδεσ ‐ ἢ οὔ; ναί, οὕτωσ.

περὶ δέ γε ἐπιστήμησ οὐδὲν οἶδεν, ἀλλὰ τοῦτο δὴ τῇ σωφροσύνῃ μόνῃ ἀπέδομεν.

ναί.

ἰατρικὴ ἐπιστήμη οὖσα τυγχάνει.

ἀληθῆ.

ὅτι μὲν δὴ ἐπιστήμην τινὰ ἔχει, γνώσεται ὁ σώφρων τὸν ἰατρόν·

δέον δὲ πεῖραν λαβεῖν ἥτισ ἐστίν, ἄλλο τι σκέψεται ὧντινων; ἢ οὐ τούτῳ ὡρ́ισται ἑκάστη ἐπιστήμη μὴ μόνον ἐπιστήμη εἶναι ἀλλὰ καὶ τίσ, τῷ τινῶν εἶναι; τούτῳ μὲν οὖν.

καὶ ἡ ἰατρικὴ δὴ ἑτέρα εἶναι τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ὡρίσθη τῷ τοῦ ὑγιεινοῦ εἶναι καὶ νοσώδουσ ἐπιστήμη.

ναί.

οὐκοῦν ἐν τούτοισ ἀναγκαῖον σκοπεῖν τὸν βουλόμενον ἰατρικὴν σκοπεῖν, ἐν οἷσ ποτ’ ἔστιν·

οὐ γὰρ δήπου ἔν γε τοῖσ ἔξω, ἐν οἷσ οὐκ ἔστιν;

οὐ δῆτα.

ἐν τοῖσ ὑγιεινοῖσ ἄρα καὶ νοσώδεσιν ἐπισκέψεται τὸν ἰατρόν, ᾗ ἰατρικόσ ἐστιν, ὁ ὀρθῶσ σκοπούμενοσ.

ἐοίκεν.

οὐκοῦν ἐν τοῖσ οὕτωσ ἢ λεγομένοισ ἢ πραττομένοισ τὰ μὲν λεγόμενα, εἰ ἀληθῆ λέγεται, σκοπούμενοσ, τὰ δὲ πραττόμενα, εἰ ὀρθῶσ πράττεται;

ἀνάγκη.

ἦ οὖν ἄνευ ἰατρικῆσ δύναιτ’ ἄν τισ τούτων ποτέροισ ἐπακολουθῆσαι;

οὐ δῆτα.

οὐδέ γε ἄλλοσ οὐδείσ, ὡσ ἐοίκεν, πλὴν ἰατρόσ, οὔτε δὴ ὁ σώφρων·

ἰατρὸσ γὰρ ἂν εἰή πρὸσ τῇ σωφροσύνῃ. ἔστι ταῦτα.

παντὸσ ἄρα μᾶλλον, εἰ ἡ σωφροσύνη ἐπιστήμησ ἐπιστήμη μόνον ἐστὶν καὶ ἀνεπιστημοσύνησ, οὔτε ἰατρὸν διακρῖναι οἱά τε ἔσται ἐπιστάμενον τὰ τῆσ τέχνησ ἢ μὴ ἐπιστάμενον, προσποιούμενον δὲ ἢ οἰόμενον, οὔτε ἄλλον οὐδένα τῶν ἐπισταμένων καὶ ὁτιοῦν, πλήν γε τὸν αὑτοῦ ὁμότεχνον, ὥσπερ οἱ ἄλλοι δημιουργοί.

φαίνεται, ἔφη.

τίσ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Κριτία, ὠφελία ἡμῖν ἔτι ἂν εἰή ἀπὸ τῆσ σωφροσύνησ τοιαύτησ οὔσησ;

εἰ μὲν γάρ, ὃ ἐξ ἀρχῆσ ὑπετιθέμεθα, ᾔδει ὁ σώφρων ἅ τε ᾔδει καὶ ἃ μὴ ᾔδει, τὰ μὲν ὅτι οἶδεν, τὰ δ’ ὅτι οὐκ οἶδεν, καὶ ἄλλον ταὐτὸν τοῦτο πεπονθότα ἐπισκέψασθαι οἱο͂́σ τ’ ἦν, μεγαλωστὶ ἂν ἡμῖν, φαμέν, ὠφέλιμον ἦν σώφροσιν εἶναι· ἀναμάρτητοι γὰρ ἂν τὸν βίον διεζῶμεν αὐτοί τε καὶ οἱ τὴν σωφροσύνην ἔχοντεσ καὶ οἱ ἄλλοι πάντεσ ὅσοι ὑφ’ ἡμῶν ἤρχοντο. οὔτε γὰρ ἂν αὐτοὶ ἐπεχειροῦμεν πράττειν ἃ μὴ ἠπιστάμεθα, ἀλλ’ ἐξευρίσκοντεσ τοὺσ ἐπισταμένουσ ἐκείνοισ ἂν παρεδίδομεν, οὔτε τοῖσ ἄλλοισ ἐπετρέπομεν, ὧν ἤρχομεν, ἄλλο τι πράττειν ἢ ὅτι πράττοντεσ ὀρθῶσ ἔμελλον πράξειν ‐ τοῦτο δ’ ἦν ἄν, οὗ ἐπιστήμην εἶχον ‐ καὶ οὕτω δὴ ὑπὸ σωφροσύνησ οἰκία τε οἰκουμένη ἔμελλεν καλῶσ οἰκεῖσθαι, πόλισ τε πολιτευομένη, καὶ ἄλλο πᾶν οὗ σωφροσύνη ἄρχοι· ἁμαρτίασ γὰρ ἐξῃρημένησ, ὀρθότητοσ δὲ ἡγουμένησ, ἐν πάσῃ πράξει καλῶσ καὶ εὖ πράττειν ἀναγκαῖον τοὺσ οὕτω διακειμένουσ, τοὺσ δὲ εὖ πράττοντασ εὐδαίμονασ εἶναι.

ἆρ’ οὐχ οὕτωσ, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Κριτία, ἐλέγομεν περὶ σωφροσύνησ, λέγοντεσ ὅσον ἀγαθὸν εἰή τὸ εἰδέναι ἅ τε οἶδέν τισ καὶ ἃ μὴ οἶδεν;

πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, οὕτωσ.

νῦν δέ, ἦν δ’ ἐγώ, ὁρᾷσ ὅτι οὐδαμοῦ ἐπιστήμη οὐδεμία τοιαύτη οὖσα πέφανται.

ὁρῶ, ἔφη.

ἆρ’ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, τοῦτ’ ἔχει τὸ ἀγαθὸν ἣν νῦν εὑρίσκομεν σωφροσύνην οὖσαν, τὸ ἐπιστήμην ἐπίστασθαι καὶ ἀνεπιστημοσύνην, ὅτι ὁ ταύτην ἔχων, ὅτι ἂν ἄλλο μανθάνῃ, ῥᾷόν τε μαθήσεται καὶ ἐναργέστερα πάντα αὐτῷ φανεῖται, ἅτε πρὸσ ἑκάστῳ ᾧ ἂν μανθάνῃ προσκαθορῶντι τὴν ἐπιστήμην·

καὶ τοὺσ ἄλλουσ δὴ κάλλιον ἐξετάσει περὶ ὧν ἂν καὶ αὐτὸσ μάθῃ, οἱ δὲ ἄνευ τούτου ἐξετάζοντεσ ἀσθενέστερον καὶ φαυλότερον τοῦτο δράσουσιν; ἄττα ἐστὶν ἃ ἀπολαυσόμεθα τῆσ σωφροσύνησ, ἡμεῖσ δὲ μεῖζόν τι βλέπομεν καὶ ζητοῦμεν αὐτὸ μεῖζόν τι εἶναι ἢ ὅσον ἐστίν;

τάχα δ’ ἄν, ἔφη, οὕτωσ ἔχοι.

ἴσωσ, ἦν δ’ ἐγώ·

ἴσωσ δέ γε ἡμεῖσ οὐδὲν χρηστὸν ἐζητήσαμεν. τεκμαίρομαι δέ, ὅτι μοι ἄτοπ’ ἄττα καταφαίνεται περὶ σωφροσύνησ, εἰ τοιοῦτόν ἐστιν. ἴδωμεν γάρ, εἰ βούλει, συγχωρήσαντεσ καὶ ἐπίστασθαι ἐπιστήμην δυνατὸν εἶναι εἰδέναι, καὶ ὅ γε ἐξ ἀρχῆσ ἐτιθέμεθα σωφροσύνην εἶναι, τὸ εἰδέναι ἅ τε οἶδεν καὶ ἃ μὴ οἶδεν, μὴ ἀποστερήσωμεν, ἀλλὰ δῶμεν· καὶ πάντα ταῦτα δόντεσ ἔτι βέλτιον σκεψώμεθα εἰ ἄρα τι καὶ ἡμᾶσ ὀνήσει τοιοῦτον ὄν.

ἃ γὰρ νυνδὴ ἐλέγομεν, ὡσ μέγα ἂν εἰή ἀγαθὸν ἡ σωφροσύνη εἰ τοιοῦτον εἰή, ἡγουμένη διοικήσεωσ καὶ οἰκίασ καὶ πόλεωσ, οὔ μοι δοκοῦμεν, ὦ Κριτία, καλῶσ ὡμολογηκέναι. πῶσ δή;

ἦ δ’ ὅσ. ὅτι, ἦν δ’ ἐγώ, ῥᾳδίωσ ὡμολογήσαμεν μέγα τι ἀγαθὸν εἶναι τοῖσ ἀνθρώποισ εἰ ἕκαστοι ἡμῶν, ἃ μὲν ἴσασιν, πράττοιεν ταῦτα, ἃ δὲ μὴ ἐπίσταιντο, ἄλλοισ παραδιδοῖεν τοῖσ ἐπισταμένοισ.

οὐκ οὖν, ἔφη, καλῶσ ὡμολογήσαμεν;

οὔ μοι δοκοῦμεν, ἦν δ’ ἐγώ.

ἄτοπα λέγεισ ὡσ ἀληθῶσ, ἔφη, ὦ Σώκρατεσ.

νὴ τὸν κύνα, ἔφην, καὶ ἐμοί τοι δοκεῖ οὕτω, κἀνταῦθα καὶ ἄρτι ἀποβλέψασ ἄτοπ’ ἄττ’ ἔφην μοι προφαίνεσθαι, καὶ ὅτι φοβοίμην μὴ οὐκ ὀρθῶσ σκοποῖμεν.

δῆλον εἶναι δοκεῖ ὅτι ἀγαθὸν ἡμᾶσ ἀπεργάζεται.

πῶσ δή;

ἦ δ’ ὅσ. λέγε, ἵνα καὶ ἡμεῖσ εἰδῶμεν ὅτι λέγεισ. οἶμαι μέν, ἦν δ’ ἐγώ, ληρεῖν με·

ὅμωσ τό γε προφαινόμενον ἀναγκαῖον σκοπεῖν καὶ μὴ εἰκῇ παριέναι, εἴ τίσ γε αὑτοῦ καὶ σμικρὸν κήδεται. καλῶσ γάρ, ἔφη, λέγεισ.

ἄκουε δή, ἔφην, τὸ ἐμὸν ὄναρ, εἴτε διὰ κεράτων εἴτε δι’ ἐλέφαντοσ ἐλήλυθεν.

εἰ γὰρ ὅτι μάλιστα ἡμῶν ἄρχοι ἡ σωφροσύνη, οὖσα οἱάν νῦν ὁριζόμεθα, ἄλλο τι κατὰ τὰσ ἐπιστήμασ πάντ’ ἂν πράττοιτο, καὶ οὔτε τισ κυβερνήτησ φάσκων εἶναι, ὢν δὲ οὔ, ἐξαπατῷ ἂν ἡμᾶσ, οὔτε ἰατρὸσ οὔτε στρατηγὸσ οὔτ’ ἄλλοσ οὐδείσ, προσποιούμενόσ τι εἰδέναι ὃ μὴ οἶδεν, λανθάνοι ἄν· ἐκ δὴ τούτων οὕτωσ ἐχόντων ἄλλο ἂν ἡμῖν τι συμβαίνοι ἢ ὑγιέσιν τε τὰ σώματα εἶναι μᾶλλον ἢ νῦν, καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ κινδυνεύοντασ καὶ ἐν πολέμῳ σῴζεσθαι, καὶ τὰ σκεύη καὶ τὴν ἀμπεχόνην καὶ ὑπόδεσιν πᾶσαν καὶ τὰ χρήματα πάντα τεχνικῶσ ἡμῖν εἰργασμένα εἶναι καὶ ἄλλα πολλὰ διὰ τὸ ἀληθινοῖσ δημιουργοῖσ χρῆσθαι;

εἰ δὲ βούλοιό γε, καὶ τὴν μαντικὴν εἶναι συγχωρήσωμεν ἐπιστήμην τοῦ μέλλοντοσ ἔσεσθαι, καὶ τὴν σωφροσύνην, αὐτῆσ ἐπιστατοῦσαν, τοὺσ μὲν ἀλαζόνασ ἀποτρέπειν, τοὺσ δὲ ὡσ ἀληθῶσ μάντεισ καθιστάναι ἡμῖν προφήτασ τῶν μελλόντων.

ὅτι μὲν ἐπιστημόνωσ ἂν πράττοι καὶ ζῴη, ἕπομαι ‐ ἡ γὰρ σωφροσύνη φυλάττουσα οὐκ ἂν ἐῴη παρεμπίπτουσαν τὴν ἀνεπιστημοσύνην συνεργὸν ἡμῖν εἶναι ‐ ὅτι δ’ ἐπιστημόνωσ ἂν πράττοντεσ εὖ ἂν πράττοιμεν καὶ εὐδαιμονοῖμεν, τοῦτο δὲ οὔπω δυνάμεθα μαθεῖν, ὦ φίλε Κριτία.

ἀλλὰ μέντοι, ἦ δ’ ὅσ, οὐ ῥᾳδίωσ εὑρήσεισ ἄλλο τι τέλοσ τοῦ εὖ πράττειν, ἐὰν τὸ ἐπιστημόνωσ ἀτιμάσῃσ.

σμικρὸν τοίνυν με, ἦν δ’ ἐγώ, ἔτι προσδίδαξον.

τίνοσ ἐπιστημόνωσ λέγεισ; ἦ σκυτῶν τομῆσ; μὰ Δί’ οὐκ ἔγωγε.

ἀλλὰ χαλκοῦ ἐργασίασ;

οὐδαμῶσ.

ἀλλὰ ἐρίων ἢ ξύλων ἢ ἄλλου του τῶν τοιούτων;

οὐ δῆτα.

οὐκ ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ἔτι ἐμμένομεν τῷ λόγῳ τῷ εὐδαίμονα εἶναι τὸν ἐπιστημόνωσ ζῶντα.

οὗτοι γὰρ ἐπιστημόνωσ ζῶντεσ οὐχ ὁμολογοῦνται παρὰ σοῦ εὐδαίμονεσ εἶναι, ἀλλὰ περί τινων ἐπιστημόνωσ ζῶντα σὺ δοκεῖσ μοι ἀφορίζεσθαι τὸν εὐδαίμονα. καὶ ἴσωσ λέγεισ ὃν νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον, τὸν εἰδότα τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι πάντα, τὸν μάντιν. τοῦτον ἢ ἄλλον τινὰ λέγεισ;

καὶ τοῦτον ἔγωγε, ἔφη, καὶ ἄλλον.

τίνα;

ἦν δ’ ἐγώ. ἆρα μὴ τὸν τοιόνδε, εἴ τισ πρὸσ τοῖσ μέλλουσιν καὶ τὰ γεγονότα πάντα εἰδείη καὶ τὰ νῦν ὄντα, καὶ μηδὲν ἀγνοοῖ; θῶμεν γάρ τινα εἶναι αὐτόν. οὐ γὰρ οἶμαι τούτου γε ἔτι ἂν εἴποισ οὐδένα ἐπιστημονέστερον ζῶντα εἶναι. οὐ δῆτα.

τόδε δὴ ἔτι προσποθῶ, τίσ αὐτὸν τῶν ἐπιστημῶν ποιεῖ εὐδαίμονα;

ἢ ἅπασαι ὁμοίωσ; οὐδαμῶσ ὁμοίωσ, ἔφη.

ἀλλὰ ποία μάλιστα;

ᾗ τί οἶδεν καὶ τῶν ὄντων καὶ τῶν γεγονότων καὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι; ἆρά γε ᾗ τὸ πεττευτικόν; ποῖον, ἦ δ’ ὅσ, πεττευτικόν;

ἀλλ’ ᾗ τὸ λογιστικόν;

οὐδαμῶσ.

ἀλλ’ ᾗ τὸ ὑγιεινόν;

μᾶλλον, ἔφη.

ἐκείνη δ’ ἣν λέγω μάλιστα, ἦν δ’ ἐγώ, ᾗ τί;

ἡῖ τὸ ἀγαθόν, ἔφη, καὶ τὸ κακόν.

τε καὶ εὐδαιμονεῖν ποιοῦν, οὐδὲ συμπασῶν τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν, ἀλλὰ μιᾶσ οὔσησ ταύτησ μόνον τῆσ περὶ τὸ ἀγαθόν τε καὶ κακόν.

ἐπεί, ὦ Κριτία, εἰ ’θέλεισ ἐξελεῖν ταύτην τὴν ἐπιστήμην ἐκ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν, ἧττόν τι ἡ μὲν ἰατρικὴ ὑγιαίνειν ποιήσει, ἡ δὲ σκυτικὴ ὑποδεδέσθαι, ἡ δὲ ὑφαντικὴ ἠμφιέσθαι, ἡ δὲ κυβερνητικὴ κωλύσει ἐν τῇ θαλάττῃ ἀποθνῄσκειν καὶ ἡ στρατηγικὴ ἐν πολέμῳ; οὐδὲν ἧττον, ἔφη.

καὶ ὠφελίμωσ ἀπολελοιπὸσ ἡμᾶσ ἔσται ταύτησ ἀπούσησ.

ἀληθῆ λέγεισ.

οὐχ αὕτη δέ γε, ὡσ ἐοίκεν, ἐστὶν ἡ σωφροσύνη, ἀλλ’ ἧσ ἔργον ἐστὶν τὸ ὠφελεῖν ἡμᾶσ.

οὐ γὰρ ἐπιστημῶν γε καὶ ἀνεπιστημοσυνῶν ἡ ἐπιστήμη ἐστίν, ἀλλὰ ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ· ὥστε εἰ αὕτη ἐστὶν ὠφέλιμοσ, ἡ σωφροσύνη ἄλλο τι ἂν εἰή ἡ ὠφελίμη ἡμῖν. τί δ’, ἦ δ’ ὅσ, οὐκ ἂν αὕτη ὠφελοῖ;

δὲ καὶ ταῖσ ἄλλαισ ἐπιστήμαισ, καὶ ταύτησ δήπου ἂν ἄρχουσα τῆσ περὶ τἀγαθὸν ἐπιστήμησ ὠφελοῖ ἂν ἡμᾶσ.

ἦ κἂν ὑγιαίνειν ποιοῖ, ἦν δ’ ἐγώ, αὕτη, ἀλλ’ οὐχ ἡ ἰατρική;

καὶ τἆλλα τὰ τῶν τεχνῶν αὕτη ἂν ποιοῖ, καὶ οὐχ αἱ ἄλλαι τὸ αὑτῆσ ἔργον ἑκάστη; ἢ οὐ πάλαι διεμαρτυρόμεθα ὅτι ἐπιστήμησ μόνον ἐστὶν καὶ ἀνεπιστημοσύνησ ἐπιστήμη, ἄλλου δὲ οὐδενόσ· οὐχ οὕτω; φαίνεταί γε.

οὐκ ἄρα ὑγιείασ ἔσται δημιουργόσ;

οὐ δῆτα.

ἄλλησ γὰρ ἦν τέχνησ ὑγίεια·

ἢ οὔ; ἄλλησ.

οὐδ’ ἄρα ὠφελίασ, ὦ ἑταῖρε·

ἄλλῃ γὰρ αὖ ἀπέδομεν τοῦτο τὸ ἔργον τέχνῃ νυνδή· ἦ γάρ; πάνυ γε.

πῶσ οὖν ὠφέλιμοσ ἔσται ἡ σωφροσύνη, οὐδεμιᾶσ ὠφελίασ οὖσα δημιουργόσ;

οὐδαμῶσ, ὦ Σώκρατεσ, ἐοίκέν γε.

ὁρᾷσ οὖν, ὦ Κριτία, ὡσ ἐγὼ πάλαι εἰκότωσ ἐδεδοίκη καὶ δικαίωσ ἐμαυτὸν ᾐτιώμην ὅτι οὐδὲν χρηστὸν περὶ σωφροσύνησ σκοπῶ;

οὐ γὰρ ἄν που ὅ γε κάλλιστον πάντων ὁμολογεῖται εἶναι, τοῦτο ἡμῖν ἀνωφελὲσ ἐφάνη, εἴ τι ἐμοῦ ὄφελοσ ἦν πρὸσ τὸ καλῶσ ζητεῖν. νῦν δὲ πανταχῇ γὰρ ἡττώμεθα, καὶ οὐ δυνάμεθα εὑρεῖν ἐφ’ ὅτῳ ποτὲ τῶν ὄντων ὁ νομοθέτησ τοῦτο τοὔνομα ἔθετο, τὴν σωφροσύνην. καίτοι πολλά γε συγκεχωρήκαμεν οὐ συμβαίνονθ’ ἡμῖν ἐν τῷ λόγῳ.

καὶ γὰρ ἐπιστήμην ἐπιστήμησ εἶναι συνεχωρήσαμεν, οὐκ ἐῶντοσ τοῦ λόγου οὐδὲ φάσκοντοσ εἶναι· καὶ ταύτῃ αὖ τῇ ἐπιστήμῃ καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἔργα γιγνώσκειν συνεχωρήσαμεν, οὐδὲ τοῦτ’ ἐῶντοσ τοῦ λόγου, ἵνα δὴ ἡμῖν γένοιτο ὁ σώφρων ἐπιστήμων ὧν τε οἶδεν ὅτι οἶδεν, καὶ ὧν μὴ οἶδεν ὅτι οὐκ οἶδεν. τοῦτο μὲν δὴ καὶ παντάπασι μεγαλοπρεπῶσ συνεχωρήσαμεν, οὐδ’ ἐπισκεψάμενοι τὸ ἀδύνατον εἶναι ἅ τισ μὴ οἶδεν μηδαμῶσ, ταῦτα εἰδέναι ἁμῶσ γέ πωσ·

ὅτι γὰρ οὐκ οἶδεν, φησὶν αὐτὰ εἰδέναι ἡ ἡμετέρα ὁμολογία. καίτοι, ὡσ ἐγᾦμαι, οὐδενὸσ ὅτου οὐχὶ ἀλογώτερον τοῦτ’ ἂν φανείη. ἀλλ’ ὅμωσ οὕτωσ ἡμῶν εὐηθικῶν τυχοῦσα ἡ ζήτησισ καὶ οὐ σκληρῶν, οὐδέν τι μᾶλλον εὑρεῖν δύναται τὴν ἀλήθειαν, ἀλλὰ τοσοῦτον κατεγέλασεν αὐτῆσ, ὥστε ὃ ἡμεῖσ πάλαι συνομολογοῦντεσ καὶ συμπλάττοντεσ ἐτιθέμεθα σωφροσύνην εἶναι, τοῦτο ἡμῖν πάνυ ὑβριστικῶσ ἀνωφελὲσ ὂν ἀπέφαινε. τὸ μὲν οὖν ἐμὸν καὶ ἧττον ἀγανακτῶ·

ὑπὲρ δὲ σοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Χαρμίδη, πάνυ ἀγανακτῶ, εἰ σὺ τοιοῦτοσ ὢν τὴν ἰδέαν καὶ πρὸσ τούτῳ τὴν ψυχὴν σωφρονέστατοσ, μηδὲν ὀνήσῃ ἀπὸ ταύτησ τῆσ σωφροσύνησ μηδέ τί σ’ ὠφελήσει ἐν τῷ βίῳ παροῦσα. ἔτι δὲ μᾶλλον ἀγανακτῶ ὑπὲρ τῆσ ἐπῳδῆσ ἣν παρὰ τοῦ Θρᾳκὸσ ἔμαθον, εἰ μηδενὸσ ἀξίου πράγματοσ οὖσαν αὐτὴν μετὰ πολλῆσ σπουδῆσ ἐμάνθανον.

ταῦτ’ οὖν πάνυ μὲν οὖν οὐκ οἰόμαι οὕτωσ ἔχειν, ἀλλ’ ἐμὲ φαῦλον εἶναι ζητητήν· ἐπεὶ τήν γε σωφροσύνην μέγα τι ἀγαθὸν εἶναι, καὶ εἴπερ γε ἔχεισ αὐτό, μακάριον εἶναί σε. ἀλλ’ ὁρ́α εἰ ἔχεισ τε καὶ μηδὲν δέῃ τῆσ ἐπῳδῆσ·

εἰ γὰρ ἔχεισ, μᾶλλον ἂν ἔγωγέ σοι συμβουλεύσαιμι ἐμὲ μὲν λῆρον ἡγεῖσθαι εἶναι καὶ ἀδύνατον λόγῳ ὁτιοῦν ζητεῖν, σεαυτὸν δέ, ὅσῳπερ σωφρονέστεροσ εἶ, τοσούτῳ εἶναι καὶ εὐδαιμονέστερον. καὶ ὁ Χαρμίδησ, ἀλλὰ μὰ Δί’, ἦ δ’ ὅσ, ἔγωγε, ὦ Σώκρατεσ, οὐκ οἶδα οὔτ’ εἰ ἔχω οὔτ’ εἰ μὴ ἔχω·

πῶσ γὰρ ἂν εἰδείην ὅ γε μηδ’ ὑμεῖσ οἱοῖ́ τέ ἐστε ἐξευρεῖν ὅτι ποτ’ ἔστιν, ὡσ φῂσ σύ; ἐγὼ μέντοι οὐ πάνυ σοι πείθομαι, καὶ ἐμαυτόν, ὦ Σώκρατεσ, πάνυ οἶμαι δεῖσθαι τῆσ ἐπῳδῆσ, καὶ τό γ’ ἐμὸν οὐδὲν κωλύει ἐπᾴδεσθαι ὑπὸ σοῦ ὅσαι ἡμέραι, ἑώσ ἂν φῇσ σὺ ἱκανῶσ ἔχειν.

εἰε͂ν·

ἀλλ’, ἔφη ὁ Κριτίασ, ὦ Χαρμίδη, <ἢν> δρᾷσ τοῦτο ἔμοιγ’ ἔσται τοῦτο τεκμήριον ὅτι σωφρονεῖσ, ἢν ἐπᾴδειν παρέχῃσ Σωκράτει καὶ μὴ ἀπολείπῃ τούτου μήτε μέγα μήτε σμικρόν. ὡσ ἀκολουθήσοντοσ, ἔφη, καὶ μὴ ἀπολειψομένου·

γὰρ ἂν ποιοίην, εἰ μὴ πειθοίμην σοὶ τῷ ἐπιτρόπῳ καὶ μὴ ποιοίην ἃ κελεύεισ.

ἀλλὰ μήν, ἔφη, κελεύω ἔγωγε.

ποιήσω τοίνυν, ἔφη, ἀπὸ ταυτησὶ τῆσ ἡμέρασ ἀρξάμενοσ.

οὗτοι, ἦν δ’ ἐγώ, τί βουλεύεσθον ποιεῖν;

οὐδέν, ἔφη ὁ Χαρμίδησ, ἀλλὰ βεβουλεύμεθα.

βιάσῃ ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ οὐδ’ ἀνάκρισίν μοι δώσεισ;

ὡσ βιασομένου, ἔφη, ἐπειδήπερ ὅδε γε ἐπιτάττει·

πρὸσ ταῦτα σὺ αὖ βουλεύου ὅτι ποιήσεισ. ἀλλ’ οὐδεμία, ἔφην ἐγώ, λείπεται βουλή·

σοὶ γὰρ ἐπιχειροῦντι πράττειν ὁτιοῦν καὶ βιαζομένῳ οὐδεὶσ οἱο͂́σ τ’ ἔσται ἐναντιοῦσθαι ἀνθρώπων. μὴ τοίνυν, ἦ δ’ ὅσ, μηδὲ σὺ ἐναντιοῦ.

οὐ τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, ἐναντιώσομαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION