Pindar, Odes, pythian odes, pythian 10 ΙΠΠΟΚΛΕΙ ΘΕΣΣΑΛῼ ΠΑΙΔΙ ΔΙΑΥΛΟΔΡΟΜῼ

(핀다르, Odes, pythian odes, pythian 10 ΙΠΠΟΚΛΕΙ ΘΕΣΣΑΛῼ ΠΑΙΔΙ ΔΙΑΥΛΟΔΡΟΜῼ)

ὄλβια Λακεδαίμων, μάκαιρα Θεσσαλία· πατρὸσ δ’ ἀμφοτέραισ ἐξ ἑνὸσ ἀριστομάχου γένοσ Ἡρακλεῦσ βασιλεύει. τί κομπέω παρὰ καιρόν; ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλυτὰν ὄπα.

γεύεται γὰρ ἀέθλων·

στρατῷ τ’ ἀμφικτιόνων ὁ Παρνάσιοσ αὐτὸν μυχὸσ διαυλοδρομᾶν ὕπατον παίδων ἀνέειπεν. Ἄπολλον, γλυκὺ δ’ ἀνθρώπων τέλοσ ἀρχά τε δαίμονοσ ὀρνύντοσ αὔξεται· ὁ μέν που τεοῖσ γε μήδεσι τοῦτ’ ἔπραξεν· τὸ δὲ συγγενὲσ ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸσ Ὀλυμπιονίκα δὶσ ἐν πολεμαδόκοισ Ἄρεοσ ὅπλοισ·

ἔθηκε καὶ βαθυλείμων ὑπὸ Κίρρασ ἀγὼν πέτραν κρατησίποδα Φρικίαν.

ἕσποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν ἐν ἁμέραισ ἀγάνορα πλοῦτον ἀνθεῖν σφίσιν· τῶν δ’ ἐν Ἑλλάδι τερπνῶν λαχόντεσ οὐκ ὀλίγαν δόσιν, μὴ φθονεραῖσ ἐκ θεῶν μετατροπίαισ ἐπικύρσαιεν.

θεὸσ εἰή ἀπήμων κέαρ·

καὶ ζώων ἔτι νεαρὸν κατ’ αἶσαν υἱὸν ἴδῃ τυχόντα στεφάνων Πυθίων.

ὁ χάλκεοσ οὐρανὸσ οὔ ποτ’ ἀμβατὸσ αὐτῷ.

ὅσαισ δὲ βροτὸν ἔθνοσ ἀγλαί̈αισ ἁπτόμεσθα, περαίνει πρὸσ ἔσχατον πλόον. ναυσὶ δ’ οὔτε πεζὸσ ἰών <κεν> εὑρ́οισ ἐσ Ὑπερβορέων ἀγῶνα θαυματὰν ὁδόν. παρ’ οἷσ ποτε Περσεὺσ ἐδαίσατο λαγέτασ, δώματ’ ἐσελθών, κλειτὰσ ὄνων ἑκατόμβασ ἐπιτόσσαισ θεῷ ῥέζοντασ·

ὧν θαλίαισ ἔμπεδον εὐφαμίαισ τε μάλιστ’ Ἀπόλλων χαίρει, γελᾷ θ’ ὁρῶν ὕβριν ὀρθίαν κνωδάλων. Μοῖσα δ’ οὐκ ἀποδαμεῖ τρόποισ ἐπὶ σφετέροισι·

παντᾷ, δὲ χοροὶ παρθένων λυρᾶν τε βοαὶ καναχαί τ’ αὐλῶν δονέονται· δάφνᾳ τε χρυσέᾳ κόμασ ἀναδήσαντεσ εἰλαπινάζοισιν εὐφρόνωσ.

νόσοι δ’ οὔτε γῆρασ οὐλόμενον κέκραται ἱερᾷ γενεᾷ· πόνων δὲ καὶ μαχᾶν ἄτερ οἰκέοισι φυγόντεσ ὑπέρδικον Νέμεσιν. θρασείᾳ δὲ πνέων καρδίᾳ μόλεν Δανάασ ποτὲ παῖσ, ἁγεῖτο δ’ Ἀθάνα, ἐσ ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον·

ἔπεφνέν τε Γοργόνα, καὶ ποικίλον κάρα δρακόντων φόβαισιν ἤλυθε νασιώταισ λίθινον θάνατον φέρων.

θεῶν τελεσάντων οὐδέν ποτε φαίνεται ἔμμεν ἄπιστον.

κώπαν σχάσον, ταχὺ δ’ ἄγκυραν ἔρεισον χθονὶ πρῴραθε, χοιράδοσ ἄλκαρ πέτρασ.

ἐγκωμίων γὰρ ἀώτοσ ὕμνων ἐπ’ ἄλλοτ’ ἄλλον ὥτε μέλισσα θύνει λόγον. ἔλπομαι δ’ Ἐφυραίων ὄπ’ ἀμφὶ Πηνεϊὸν γλυκεῖαν προχεόντων ἐμὰν τὸν Ἱπποκλέαν ἔτι καὶ μᾶλλον σὺν ἀοιδαῖσ ἕκατι στεφάνων θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέροισ, νέαισίν τε παρθένοισι μέλημα.

καὶ γὰρ ἑτέροισ ἑτέρων ἔρωσ ὑπέκνισε φρένασ·

τῶν δ’ ἕκαστοσ ὀρούει, τυχών κεν ἁρπαλέαν σχέθοι φροντίδα τὰν πὰρ ποδόσ·

τὰ δ’ εἰσ ἐνιαυτὸν ἀτέκμαρτον προνοῆσαι. πέποιθα ξενίᾳ προσανέϊ Θώρακοσ, ὅσπερ ἐμὰν ποιπνύων χάριν τόδ’ ἔζευξεν ἁρ́μα Πιερίδων τετράορον, φιλέων φιλέοντ’, ἄγων ἄγοντα προφρόνωσ.

πειρῶντι δὲ καὶ χρυσὸσ ἐν βασάνῳ πρέπει καὶ νόοσ ὀρθόσ.

ἀδελφεοὺσ ἔτ’ ἐπαινήσομεν ἐσλούσ, ὅτι ὑψοῦ φέροντι νόμον Θεσσαλῶν αὔξοντεσ· ἐν δ’ ἀγαθοῖσι κεῖνται πατρώϊαι κεδναὶ πολίων κυβερνάσιεσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION