Pindar, Odes, pythian odes, pythian 8 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΕΙ ΑΙΓΙΝΗΤῌ ΠΑΛΑΙΣΤῌ

(핀다르, Odes, pythian odes, pythian 8 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΕΙ ΑΙΓΙΝΗΤῌ ΠΑΛΑΙΣΤῌ)

φιλόφρον Ἡσυχία, Δίκασ ὦ μεγιστόπολι θύγατερ, βουλᾶν τε καὶ πολέμων ἔχοισα κλαῖ̈δασ ὑπερτάτασ, Πυθιόνικον τιμὰν Ἀριστομένει δέκευ. τὺ γὰρ τὸ μαλθακὸν ἔρξαι τε καὶ παθεῖν ὁμῶσ ἐπίστασαι καιρῷ σὺν ἀτρεκεῖ· τὺ δ’, ὁπόταν τισ ἀμείλιχον καρδίᾳ κότον ἐνελάσῃ, τραχεῖα δυσμενέων ὑπαντιάξαισα κράτει τιθεῖσ Ὕβριν ἐν ἄντλῳ.

τὰν οὐδὲ Πορφυρίων μάθεν παρ’ αἶσαν ἐξερεθίζων· κέρδοσ δὲ φίλτατον, ἑκόντοσ εἴ τισ ἐκ δόμων φέροι. βία δὲ καὶ μεγάλαυχον ἔσφαλεν ἐν χρόνῳ.

Τυφὼσ Κίλιξ ἑκατόγκρανοσ οὔ νιν ἄλυξεν, οὐδὲ μὰν βασιλεὺσ Γιγάντων· δμᾶθεν δὲ κεραυνῷ τόξοισί τ’ Ἀπόλλωνοσ· ὃσ εὐμενεῖ νόῳ Ξενάρκειον ἔδεκτο Κίρραθεν ἐστεφανωμένον υἱὸν ποίᾳ Παρνασσίδι Δωριεῖ τε κώμῳ. ἔπεσε δ’ οὐ Χαρίτων ἑκὰσ ἁ δικαιόπολισ ἀρεταῖσ κλειναῖσιν Αἰακιδᾶν θιγοῖσα νᾶσοσ·

τελέαν δ’ ἔχει δόξαν ἀπ’ ἀρχᾶσ. πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται νικαφόροισ ἐν ἀέθλοισ θρέψαισα καὶ θοαῖσ ὑπερτάτουσ ἡρ́ωασ ἐν μάχαισ· τὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέπει.

εἰμὶ δ’ ἄσχολοσ ἀναθέμεν πᾶσαν μακραγορίαν λύρᾳ τε καὶ φθέγματι μαλθακῷ, μὴ κόροσ ἐλθὼν κνίσῃ.

τὸ δ’ ἐν ποσί μοι τράχον ἴτω τεὸν χρέοσ, ὦ παῖ, νεώτατον καλῶν, ἐμᾷ ποτανὸν ἀμφὶ μαχανᾷ. παλαισμάτεσσι γὰρ ἰχνεύων ματραδελφεοὺσ Ὀλυμπίᾳ τε Θεόγνητον οὐ κατελέγχεισ, οὐδὲ Κλειτομάχοιο νίκαν Ἰσθμοῖ θρασύγυιον·

ὁπότ’ ἀπ’ Ἄργεοσ ἤλυθον δευτέραν ὁδὸν Ἐπίγονοι.

ὧδ’ εἶπε μαρναμένων·

" φυᾷ τὸ γενναῖον ἐπιπρέπει ἐκ πατέρων παισὶ λῆμα. θαέομαι σαφὲσ δράκοντα ποικίλον αἰθᾶσ Ἀλκμᾶν’ ἐπ’ ἀσπίδοσ νωμῶντα πρῶτον ἐν Κάδμου πύλαισ. ὁ δὲ καμὼν προτέρᾳ πάθᾳ νῦν ἀρείονοσ ἐνέχεται ὄρνιχοσ ἀγγελίᾳ Ἄδραστοσ ἡρ́ωσ·

τὸ δὲ οἴκοθεν ἀντία πράξει.

μοῦνοσ γὰρ ἐκ Δαναῶν στρατοῦ θανόντοσ ὀστέα λέξαισ υἱοῦ, τύχᾳ θεῶν ἀφίξεται λαῷ σὺν ἀβλαβεῖ Ἄβαντοσ εὐρυχόρουσ ἀγυιάσ. " τοιαῦτα μὲν ἐφθέγξατ’ Ἀμφιάρηοσ. Ἀλκμᾶνα στεφάνοισι βάλλω, ῥαίνω δὲ καὶ ὕμνῳ, γείτων ὅτι μοι καὶ κτεάνων φύλαξ ἐμῶν ὑπάντασεν ἰόντι γᾶσ ὀμφαλὸν παρ’ ἀοίδιμον, μαντευμάτων τ’ ἐφάψατο συγγόνοισι τέχναισ.

τὺ δ’,Ἑκαταβόλε, πάνδοκον ναὸν εὐκλέα διανέμων Πυθῶνοσ ἐν γυάλοισ, τὸ μὲν μέγιστον τόθι χαρμάτων ὤπασασ·

οἴκοι δὲ πρόσθεν ἁρπαλέαν δόσιν πενταθλίου σὺν ἑορταῖσ ὑμαῖσ ἐπάγαγεσ.

ἄναξ, ἑκόντι δ’ εὔχομαι νόῳ κατά τιν’ ἁρμονίαν βλέπειν, ἀμφ’ ἕκαστον ὅσα νέομαι. κώμῳ μὲν ἁδυμελεῖ Δίκα παρέστακε·

θεῶν δ’ ὄπιν ἄφθονον αἰτέω, Ξείναρκεσ, ὑμετέραισ τύχαισ.

εἰ γάρ τισ ἐσλὰ πέπαται μὴ σὺν μακρῷ πόνῳ, πολλοῖσ σοφὸσ δοκεῖ πεδ’ ἀφρόνων βίον κορυσσέμεν ὀρθοβούλοισι μαχαναῖσ· τὰ δ’ οὐκ ἐπ’ ἀνδράσι κεῖται·

δαίμων δὲ παρίσχει, ἄλλοτ’ ἄλλον ὕπερθε βάλλων, ἄλλον δ’ ὑπὸ χειρῶν μέτρῳ καταβαίνει. Μεγάροισ δ’ ἔχεισ γέρασ, μυχῷ τ’ ἐν Μαραθῶνοσ, Ἥρασ τ’ ἀγῶν’ ἐπιχώριον νίκαισ τρισσαῖσ, Ὦριστόμενεσ, δάμασσασ ἔργῳ·

τέτρασι δ’ ἔμπετεσ ὑψόθεν σωμάτεσσι κακὰ φρονέων, τοῖσ οὔτε νόστοσ ὁμῶσ ἔπαλπνοσ ἐν Πυθιάδι κρίθη, οὐδὲ μολόντων πὰρ ματέρ’ ἀμφὶ γέλωσ γλυκὺσ ὦρσεν χάριν·

κατὰ λαύρασ δ’ ἐχθρῶν ἀπάοροι πτώσσοντι, συμφορᾷ δεδαγμένοι.

ὁ δὲ καλόν τι νέον λαχὼν ἁβρότατοσ ἔπι μεγάλασ ἐξ ἐλπίδοσ πέταται ὑποπτέροισ ἀνορέαισ, ἔχων κρέσσονα πλούτου μέριμναν.

ἐν δ’ ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται·

οὕτω δὲ καὶ πίτνει χαμαί, ἀποτρόπῳ γνώμᾳ σεσεισμένον. ἐπάμεροι·

τί δέ τισ; τί δ’ οὔ τισ; σκιᾶσ ὄναρ ἄνθρωποσ. ἀλλ’ ὅταν αἴγλα διόσδοτοσ ἔλθῃ, λαμπρὸν φέγγοσ ἔπεστιν ἀνδρῶν καὶ μείλιχοσ αἰών· Αἴγινα φίλα μᾶτερ, ἐλευθέρῳ στόλῳ πόλιν τάνδε κόμιζε Δὶ καὶ κρέοντι σὺν Αἰακῷ Πηλεῖ τε κἀγαθῷ Τελαμῶνι σύν τ’ Ἀχιλλεῖ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION