Pindar, Odes, olympian odes, olympian 13 ΧΕΝΟΦΩΝΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙῼ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜῼ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΘΛῼ

(핀다르, Odes, olympian odes, olympian 13 ΧΕΝΟΦΩΝΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙῼ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜῼ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΘΛῼ)

τρισολυμπιονίκαν ἐπαινέων οἶκον ἅμερον ἀστοῖσ, ξένοισι δὲ θεράποντα, γνώσομαι τὰν ὀλβίαν Κόρινθον, Ἰσθμίου πρόθυρον Ποτειδᾶνοσ, ἀγλαόκουρον. Δίκα καὶ ὁμότροφοσ Εἰρήνα, ταμίαι ἀνδράσι πλούτου, χρύσεαι παῖδεσ εὐβούλου Θέμιτοσ·

ἐθέλοντι δ’ ἀλέξειν Ὕβριν, Κόρου ματέρα θρασύμυθον.

ἔχω καλά τε φράσαι, τόλμα τέ μοι εὐθεῖα γλῶσσαν ὀρνύει λέγειν. ἄμαχον δὲ κρύψαι τὸ συγγενὲσ ἦθοσ. ἄκραισ ἀρεταῖσ ὑπερελθόντων ἱεροῖσ ἐν ἀέθλοισ, πολλὰ δ’ ἐν καρδίαισ ἀνδρῶν ἔβαλον ὡρ͂αι πολυάνθεμοι ἀρχαῖα σοφίσμαθ’.

ἅπαν δ’ εὑρόντοσ ἔργον. ταὶ Διωνύσου πόθεν ἐξέφανεν σὺν βοηλάτᾳ χάριτεσ διθυράμβῳ·

τίσ γὰρ ἱππείοισ ἐν ἔντεσσιν μέτρα, ἢ θεῶν ναοῖσιν οἰωνῶν βασιλέα δίδυμον ἐπέθηκ’; ἐν δὲ Μοῖσ’ ἁδύπνοοσ, ἐν δ’ Ἄρησ ἀνθεῖ νέων οὐλίαισ αἰχμαῖσιν ἀνδρῶν.

ὕπατ’ εὐρὺ ἀνάσσων Ὀλυμπίασ, ἀφθόνητοσ ἔπεσσιν γένοιο χρόνον ἅπαντα, Ζεῦ πάτερ, καὶ τόνδε λαὸν ἀβλαβῆ νέμων Ξενοφῶντοσ εὔθυνε δαίμονοσ οὖρον·

δέξαι τέ οἱ στεφάνων ἐγκώμιον τεθμόν, τὸν ἄγει πεδίων ἐκ Πίσασ, πεντάθλῳ ἅμα σταδίου νικῶν δρόμον·

ἀντεβόλησεν τῶν ἀνὴρ θνατὸσ οὔπω τισ πρότερον. δύο δ’ αὐτὸν ἔρεψαν πλόκοι σελίνων ἐν Ἰσθμιάδεσσιν φανέντα·

Νέμεά τ’ οὐκ ἀντιξοεῖ. Πυθοῖ τ’ ἔχει σταδίου τιμὰν διαύλου θ’ ἁλίῳ ἀμφ’ ἑνί, μηνόσ τέ οἱ τωὐτοῦ κρανααῖσ ἐν’ Ἀθάναισι τρία ἔργα ποδαρκὴσ ἅμερα θῆκε κάλλιστ’ ἀμφὶ κόμαισ, Ἑλλώτια δ’ ἑπτάκισ·

Τερψίᾳ θ’ ἕψοντ’ Ἐριτίμῳ τ’ ἀοιδαί.

ὅσσα τ’ ἐν Δελφοῖσιν ἀριστεύσατε ἠδὲ χόρτοισ ἐν λέοντοσ, δηρίομαι πολέσιν περὶ πλήθει καλῶν, ὡσ μὰν σαφὲσ οὐκ ἂν εἰδείην λέγειν ποντιᾶν ψάφων ἀριθμόν. ἕπεται δ’ ἐν ἑκάστῳ μέτρον·

νοῆσαι δὲ καιρὸσ ἄριστοσ. μῆτίν τε γαρύων παλαιγόνων πόλεμόν τ’ ἐν ἡρωί̈αισ ἀρεταῖσιν οὐ ψεύσομ’ ἀμφὶ Κορίνθῳ, Σίσυφον μὲν πυκνότατον παλάμαισ ὡσ θεόν, καὶ τὰν πατρὸσ ἀντία Μήδειαν θεμέναν γάμον αὐτᾷ, ναὶ̈ σώτειραν Ἀργοῖ καὶ προπόλοισ.

τὰ δὲ καί ποτ’ ἐν ἀλκᾷ πρὸ Δαρδάνου τειχέων ἐδόκησαν ἐπ’ ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τέλοσ, τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν Ἀτρέοσ Ἑλέναν κομίζοντεσ, οἱ δ’ ἀπὸ πάμπαν εἴργοντεσ·

ἐκ Λυκίασ δὲ Γλαῦκον ἐλθόντα τρόμεον Δαναοί.

τοῖσι μὲν ἐξεύχετ’ ἐν ἄστεϊ Πειράνασ σφετέρου πατρὸσ ἀρχὰν καὶ βαθὺν κλᾶρον ἔμμεν καὶ μέγαρον· ὃσ τᾶσ ὀφιώδεοσ υἱόν ποτε Γοργόνοσ ἦ πόλλ’ ἀμφὶ κρουνοῖσ Πάγασον ζεῦξαι ποθέων ἔπαθεν, πρίν γέ οἱ χρυσάμπυκα κούρα χαλινὸν Παλλὰσ ἤνεγκ’·

ἐξ ὀνείρου δ’ αὐτίκα ἦν ὕπαρ· φώνασε δ’· "εὕδεισ, Αἰολίδα βασιλεῦ; ἄγε φίλτρον τόδ’ ἵππειον δέκευ, καὶ Δαμαίῳ νιν θύων ταῦρον ἀργᾶντα πατρὶ δεῖξον. κυαναιγὶσ ἐν ὄρφνᾳ κνώσσοντί οἱ παρθένοσ τόσα εἰπεῖν ἔδοξεν·

ἀνὰ δ’ ἐπᾶλτ’ ὀρθῷ ποδί. παρκείμενον δὲ συλλαβὼν τέρασ, ἐπιχώριον μάντιν ἄσμενοσ εὑρ͂εν, δεῖξέν τε Κοιρανίδᾳ πᾶσαν τελευτὰν πράγματοσ, ὥσ τ’ ἀνὰ βωμῷ θεᾶσ κοιτάξατο νύκτ’ ἀπὸ κείνου χρήσιοσ. δαμασίφρονα χρυσόν.

ἐνυπνίῳ δ’ ᾇ τάχιστα πιθέσθαι κελήσατό μιν, ὅταν δ’ εὐρυσθενεῖ καρταίποδ’ ἀναρύῃ Γαιαόχῳ, θέμεν Ἱππίᾳ βωμὸν εὐθὺσ Ἀθάνᾳ. τελεῖ δὲ θεῶν δύναμισ καὶ τὰν παρ’ ὁρ́κον καὶ παρὰ ἐλπίδα κούφαν κτίσιν. ἤτοι καὶ ὁ καρτερὸσ ὁρμαίνων ἕλε Βελλεροφόντασ, φάρμακον πραὺ̈ τείνων ἀμφὶ γένυι, ἵππον πτερόεντ’·

ἀναβὰσ δ’ εὐθὺσ ἐνόπλια χαλκωθεὶσ ἔπαιζεν.

σὺν δὲ κείνῳ καί ποτ’ Ἀμαζονίδων αἰθέροσ ψυχρῶν ἀπὸ κόλπων ἐρήμου τοξόταν βάλλων γυναικεῖον στρατόν, καὶ Χίμαιραν πῦρ πνέοισαν καὶ Σολύμουσ ἔπεφνεν. διασωπάσομαί οἱ μόρον ἐγώ·

τὸν δ’ ἐν Οὐλύμπῳ φάτναι Ζηνὸσ ἀρχαῖαι δέκονται. ἐμὲ δ’ εὐθὺν ἀκόντων ἱέντα ῥόμβον παρὰ σκοπὸν οὐ χρὴ τὰ πολλὰ βέλεα καρτύνειν χεροῖν.

Μοίσαισ γὰρ ἀγλαοθρόνοισ ἑκὼν Ὀλιγαιθίδαισίν τ’ ἔβαν ἐπίκουροσ. Ἰσθμοῖ τά τ’ ἐν Νεμέᾳ παύρῳ ἔπει θήσω φανέρ’ ἀθρό’, ἀλαθήσ τέ μοι ἔξορκοσ ἐπέσσεται ἑξηκοντάκι δὴ ἀμφοτέρωθεν ἁδύγλωσσοσ βοὰ κάρυκοσ ἐσλοῦ.

τὰ δ’ Ὀλυμπίᾳ αὐτῶν ἐοίκεν ἤδη πάροιθε λελέχθαι·

τά τ’ ἐσσόμενα τότ’ ἂν φαίην σαφέσ· νῦν δ’ ἔλπομαι μέν, ἐν θεῷ γε μὰν τέλοσ· εἰ δὲ δαίμων γενέθλιοσ ἑρ́ποι, δι’ τοῦτ’ Ἐνυαλίῳ τ’ ἐκδώσομεν πράσσειν. τὰ δ’ ὑπ’ ὀφρύϊ Παρνασσίᾳ ἕξ·

Πέλλανά τε καὶ Σικυὼν καὶ Μέγαρ’ Αἰακιδᾶν τ’ εὐερκὲσ ἄλσοσ, ἅ τ’ Ἐλευσὶσ καὶ λιπαρὰ Μαραθών, ταί θ’ ὑπ’ Αἴτνασ ὑψιλόφου καλλίπλουτοι πόλιεσ, ἅ τ’ Εὔβοια·

καὶ πᾶσαν κατὰ Ἑλλάδ’ εὑρήσεισ ἐρευνῶν μάσσον’ ἢ ὡσ ἰδέμεν.

ἄνα, κούφοισιν ἐκνεῦσαι ποσίν· Ζεῦ τέλει’, αἰδῶ δίδοι καὶ τύχαν τερπνῶν γλυκεῖαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION