Pindar, Odes, olympian odes, olympian 8 ΑΛΚΙΜΕΔΟΝΤΙ ΑΙΓΙΝΗΤῌ ΠΑΙΔΙ ΠΑΛΑΙΣΤῌ

(핀다르, Odes, olympian odes, olympian 8 ΑΛΚΙΜΕΔΟΝΤΙ ΑΙΓΙΝΗΤῌ ΠΑΙΔΙ ΠΑΛΑΙΣΤῌ)

μᾶτερ ὦ χρυσοστεφάνων ἀέθλων, Οὐλυμπία, δέσποιν’ ἀλαθείασ· ἵνα μάντιεσ ἄνδρεσ ἐμπύροισ τεκμαιρόμενοι παραπειρῶνται Διὸσ ἀργικεραύνου, εἴ τιν’ ἔχει λόγον ἀνθρώπων πέρι μαιομένων μεγάλαν ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν, τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοάν· ἄνεται δὲ πρὸσ χάριν εὐσεβίασ ἀνδρῶν λιταῖσ.

ἀλλ’ ὦ Πίσασ εὔδενδρον ἐπ’ Ἀλφεῷ ἄλσοσ, τόνδε κῶμον καὶ στεφαναφορίαν δέξαι. μέγα τοι κλέοσ αἰεί, ᾧτινι σὸν γέρασ ἕσπητ’ ἀγλαόν· ἄλλα δ’ ἐπ’ ἄλλον ἔβαν ἀγαθῶν, πολλαὶ δ’ ὁδοὶ σὺν θεοῖσ εὐπραγίασ. Τιμόσθενεσ, ὔμμε δ’ ἐκλάρωσεν πότμοσ Ζηνὶ γενεθλίῳ·

ὃσ σὲ μὲν Νεμέᾳ πρόφατον, Ἀλκιμέδοντα δὲ πὰρ Κρόνου λόφῳ θῆκεν Ὀλυμπιονίκαν.

ἦν δ’ ἐσορᾶν καλόσ, ἔργῳ τ’ οὐ κατὰ εἶδοσ ἐλέγχων ἐξένεπε κρατέων πάλᾳ δολιχήρετμον Αἴγιναν πάτραν· ἔνθα σώτειρα Διὸσ ξενίου πάρεδροσ ἀσκεῖται Θέμισ ἔξοχ’ ἀνθρώπων. ὅ τι γὰρ πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέπῃ, ὀρθᾷ διακρίνειν φρενὶ μὴ παρὰ καιρόν, δυσπαλέσ·

τεθμὸσ δέ τισ ἀθανάτων καὶ τάνδ’ ἁλιερκέα χώραν παντοδαποῖσιν ὑπέστασε ξένοισ κίονα δαιμονίαν ὁ δ’ ἐπαντέλλων χρόνοσ τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι Δωριεῖ λαῷ ταμιευομέναν ἐξ Αἰακοῦ· τὸν παῖσ ὁ Λατοῦσ εὐρυμέδων τε Ποσειδᾶν, Ἰλίῳ μέλλοντεσ ἐπὶ στέφανον τεῦξαι, καλέσαντο συνεργὸν τείχεοσ, ἦν ὅτι νιν πεπρωμένον ὀρνυμένων πολέμων πτολιπόρθοισ ἐν μάχαισ λάβρον ἀμπνεῦσαι καπνόν.

γλαυκοὶ δὲ δράκοντεσ, ἐπεὶ κτίσθη νέον, πύργον ἐσαλλόμενοι τρεῖσ, οἱ δύο μὲν κάπετον, αὖθι δ’ ἀτυζομένω ψυχὰσ βάλον·

εἷσ δ’ ἀνόρουσε βοάσαισ.

ἔννεπε δ’ ἀντίον ὁρμαίνων τέρασ εὐθὺσ, Ἀπόλλων· " Πέργαμοσ ἀμφὶ τεαῖσ, ἡρ́ωσ, χερὸσ ἐργασίαι ἁλίσκεται· πεμφθὲν βαρυγδούπου Διόσ·

οὐκ ἄτερ παίδων σέθεν, ἀλλ’ ἅμα πρώτοισ ῥάζεται καὶ τερτάτοισ.

" ὣσ ἆρα θεὸσ σάφα εἴπαισ Ξάνθον ἤπειγεν καὶ Ἀμαζόνασ εὐίππουσ καὶ ἐσ Ἴστρον ἐλαύνων. καὶ Κορίνθου δειράδ’ ἐποψόμενοσ δαιτικλυτάν.

τερπνὸν δ’ ἐν ἀνθρώποισ ἴσον ἔσσεται οὐδέν.

εἰ δ’ ἐγὼ Μελησίᾳ ἐξ ἀγενείων κῦδοσ ἀνέδραμον ὕμνῳ, μὴ βαλέτω με λίθῳ τραχεῖ φθόνοσ· καὶ Νεμέᾳ γὰρ ὁμῶσ ἐρέω ταύταν χάριν, τὰν δ’ ἔπειτ’ ἀνδρῶν μάχαν ἐκ παγκρατίου. τὸ διδάξασθαι δέ τοι εἰδότι ῥᾴτερον·

ἄγνωμον δὲ τὸ μὴ προμαθεῖν· κουφότεραι γὰρ ἀπειράτων φρένεσ.

κεῖνα δὲ κεῖνοσ ἂν εἴποι ἔργα περαίτερον ἄλλων, τίσ τρόποσ ἄνδρα προβάσει ἐξ ἱερῶν ἀέθλων μέλλοντα ποθεινοτάταν δόξαν φέρειν. νῦν μὲν αὐτῷ γέρασ Ἀλκιμέδων νίκαν τριακοστὰν ἑλών· ὃσ τύχᾳ μὲν δαίμονοσ, ἀνορέασ δ’ οὐκ ἀμπλακὼν ἐν τέτρασιν παίδων ἀπεθήκατο γυίοισ νόστον ἔχθιστον καὶ ἀτιμοτέραν γλῶσσαν καὶ ἐπίκρυφον οἶμον, πατρὶ δὲ πατρὸσ ἐνέπνευσεν μένοσ γήραοσ ἀντίπαλον.

Αἴ̈δα τοι λάθεται ἄρμενα πράξαισ ἀνήρ.

ἀλλ’ ἐμὲ χρὴ μναμοσύναν ἀνεγείροντα φράσαι χειρῶν ἀώτον Βλεψιάδαισ ἐπίνικον, ἕκτοσ οἷσ ἤδη στέφανοσ περίκειται φυλλοφόρων ἀπ’ ἀγώνων.

ἔστι δὲ καί τι θανόντεσσιν μέροσ κὰν νόμον ἐρδομένων·

κατακρύπτει δ’ οὐ κόνισ συγγόνων κεδνὰν χάριν. Ἑρμᾶ δὲ θυγατρὸσ ἀκούσαισ Ἰφίων Ἀγγελίασ, ἐνέποι κεν Καλλιμάχῳ λιπαρὸν κόσμον Ὀλυμπίᾳ, ὅν σφι Ζεὺσ γένει ὤπασεν.

ἐσλὰ δ’ ἐπ’ ἐσλοῖσ ἔργ’ ἐθέλοι δόμεν, ὀξείασ δὲ νόσουσ ἀπαλάλκοι.

εὔχομαι ἀμφὶ καλῶν μοίρᾳ Νέμεσιν διχόβουλον μὴ θέμεν· ἀλλ’ ἀπήμαντον ἄγων βίοτον αὐτούσ τ’ ἀέξοι καὶ πόλιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION