Pindar, Odes, olympian odes, olympian 1 ΙΕΡΩΝΙ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙῼ ΚΕΛΗΤΙ

(핀다르, Odes, olympian odes, olympian 1 ΙΕΡΩΝΙ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙῼ ΚΕΛΗΤΙ)

ἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ χρυσὸσ αἰθόμενον πῦρ ἅτε διαπρέπει νυκτὶ μεγάνοροσ ἔξοχα πλούτου· εἰ δ’ ἀέθλα γαρύεν ἔλδεαι, φίλον ἦτορ, μηκέθ’ ἁλίου σκόπει ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον ἐρήμασ δι’ αἰθέροσ, μηδ’ Ὀλυμπίασ ἀγῶνα φέρτερον αὐδάσομεν· θεμιστεῖον ὃσ ἀμφέπει σκᾶπτον ἐν πολυμάλῳ Σικελίᾳ, δρέπων μὲν κορυφὰσ ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν, ἀγλαί̈ζεται δὲ καὶ μουσικᾶσ ἐν ἀώτῳ, οἱᾶ παίζομεν φίλαν ἄνδρεσ ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν.

νόον ὑπὸ γλυκυτάταισ ἔθηκε φροντίσιν, ὅτε παρ’ Ἀλφεῷ σύτο, δέμασ ἀκέντητον ἐν δρόμοισι παρέχων, κράτει δὲ προσέμιξε δεσπόταν, Συρακόσιον ἱπποχάρμαν βασιλῆα.

λάμπει δέ οἱ κλέοσ ἐν εὐάνορι Λυδοῦ Πέλοποσ ἀποικίᾳ· τοῦ μεγασθενὴσ ἐράσσατο γαιάοχοσ Ποσειδᾶν, ἐπεί νιν καθαροῦ λέβητοσ ἔξελε Κλωθὼ ἐλέφαντι φαίδιμον ὦμον κεκαδμένον.

Χάρισ δ’, ἅπερ ἅπαντα τεύχει τὰ μείλιχα θνατοῖσ, ἐπιφέροισα τιμὰν καὶ ἄπιστον ἐμήσατο πιστὸν ἔμμεναι τὸ πολλάκισ·

ἁμέραι δ’ ἐπίλοιποι μάρτυρεσ σοφώτατοι.

ἔστι δ’ ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸσ ἀμφὶ δαιμόνων καλά· μείων γὰρ αἰτία. δαμέντα φρένασ ἱμέρῳ χρυσέαισί τ’ ἀν’ ἵπποισ ὕπατον εὐρυτίμου ποτὶ δῶμα Διὸσ μεταβᾶσαι, ἔνθα δευτέρῳ χρόνῳ ἦλθε καὶ Γανυμήδησ Ζηνὶ τωὔτ’ ἐπὶ χρέοσ.

τραπέζαισί τ’, ἀμφὶ δεύτατα, κρεῶν σέθεν διεδάσαντο καὶ φάγον.

ἐμοὶ δ’ ἄπορα γαστρίμαργον μακάρων τιν’ εἰπεῖν.

ἀφίσταμαι. ἀκέρδεια λέλογχεν θαμινὰ κακαγόρουσ. εἰ δὲ δή τιν’ ἄνδρα θνατὸν Ὀλύμπου σκοποὶ ἐτίμασαν, ἦν Τάνταλοσ οὗτοσ· ἄταν ὑπέροπλον, ἅν οἱ πατὴρ ὑπερκρέμασε καρτερὸν αὐτῷ λίθον, τὸν αἰεὶ μενοινῶν κεφαλᾶσ βαλεῖν εὐφροσύνασ ἀλᾶται.

ἔχει δ’ ἀπάλαμον βίον τοῦτον ἐμπεδόμοχθον, μετὰ τριῶν τέταρτον πόνον, ἀθανάτων ὅτι κλέψαισ ἁλίκεσσι συμπόταισ νέκταρ ἀμβροσίαν τε δῶκεν, οἷσιν ἄφθιτον θῆκαν.

εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τισ ἔλπεταί τι λαθέμεν ἔρδων, ἁμαρτάνει.

τοὔνεκα προῆκαν υἱὸν ἀθάνατοί οἱ πάλιν μετὰ τὸ ταχύποτμον αὖτισ ἀνέρων ἔθνοσ. πρὸσ εὐάνθεμον δ’ ὅτε φυὰν λάχναι νιν μέλαν γένειον ἔρεφον. ἑτοῖμον ἀνεφρόντισεν γάμον Πισάτα παρὰ πατρὸσ εὔδοξον Ἱπποδάμειαν σχεθέμεν.

ἐγγὺσ ἐλθὼν πολιᾶσ ἁλὸσ οἰο͂σ ἐν ὄρφνᾳ ἄπυεν βαρύκτυπον Εὐτρίαιναν·

ὁ δ’ αὐτῷ πὰρ ποδὶ σχεδὸν φάνη. τῷ μὲν εἶπε·

"φίλια δῶρα Κυπρίασ ἄγ’ εἴ τι, Ποσείδαον, ἐσ χάριν τέλλεται, πέδασον ἔγχοσ Οἰνομάου χάλκεον, ἐμὲ δ’ ἐπὶ ταχυτάτων πόρευσον ἁρμάτων ἐσ Ἆλιν, κράτει δὲ πέλασον. ἐπεὶ τρεῖσ τε καὶ δέκ’ ἄνδρασ ὀλέσαισ ἐρῶντασ ἀναβάλλεται γάμον θυγατρόσ. ὁ μέγασ δὲ κίνδυνοσ ἄναλκιν οὐ φῶτα λαμβάνει. θανεῖν δ’ οἷσιν ἀνάγκα, τί κέ τισ ἀνώνυμον γῆρασ ἐν σκότῳ καθήμενοσ ἕψοι μάταν, ἁπάντων καλῶν ἄμμοροσ;

ἀλλ’ ἐμοὶ μὲν οὗτοσ ἀέθλοσ ὑποκείσεται· τὺ δὲ πρᾶξιν φίλαν δίδοι. " ὣσ ἔννεπεν· οὐδ’ ἀκράντοισ ἐφάψατ’ ὦν ἔπεσι. ἔδωκεν δίφρον τε χρύσεον πτεροῖσίν τ’ ἀκάμαντασ ἵππουσ.

ἕλεν δ’ Οἰνομάου βίαν παρθένον τε σύνευνον·

τέκε τε λαγέτασ ἓξ ἀρεταῖσι μεμαότασ υἱούσ. νῦν δ’ ἐν αἱμακουρίαισ ἀγλααῖσι μέμικται, Ἀλφεοῦ πόρῳ κλιθείσ, τύμβον ἀμφίπολον ἔχων πολυξενωτάτῳ παρὰ βωμῷ. τὸ δὲ κλέοσ τηλόθεν δέδορκε τᾶν Ὀλυμπιάδων ἐν δρόμοισ Πέλοποσ, ἵνα ταχυτὰσ ποδῶν ἐρίζεται ἀκμαί τ’ ἰσχύοσ θρασύπονοι· ὁ νικῶν δὲ λοιπὸν ἀμφὶ βίοτον ἔχει μελιτόεσσαν εὐδίαν ἀέθλων γ’ ἕνεκεν.

τὸ δ’ αἰεὶ παράμερον ἐσλὸν ὕπατον ἔρχεται παντὶ βροτῶν.

ἐμὲ δὲ στεφανῶσαι κεῖνον ἱππίῳ νόμῳ Αἰοληί̈δι μολπᾷ χρή· πέποιθα δὲ ξένον μή τιν’, ἀμφότερα καλῶν τε ἴδριν ἁμᾷ καὶ δύναμιν κυριώτερον, τῶν γε νῦν κλυταῖσι δαιδαλωσέμεν ὕμνων πτυχαῖσ. θεὸσ ἐπίτροποσ ἐὼν τεαῖσι μήδεται ἔχων τοῦτο κᾶδοσ, Ιἕρων, μερίμναισιν·

σὺν ἁρ́ματι θοῷ κλεί̈ξειν, ἐπίκουρον εὑρὼν ὁδὸν λόγων παρ’ εὐδείελον ἐλθὼν Κρόνιον.

ἐμοὶ μὲν ὦν Μοῖσα καρτερώτατον βέλοσ ἀλκᾷ τρέφει·

ἐπ’ ἄλλοισι δ’ ἄλλοι μεγάλοι. τὸ δ’ ἔσχατον κορυφοῦται βασιλεῦσι. μηκέτι πάπταινε πόρσιον. εἰή σέ τε τοῦτον ὑψοῦ χρόνον πατεῖν, ἐμέ τε τοσσάδε νικαφόροισ ὁμιλεῖν, πρόφαντον σοφίᾳ καθ’ Ἕλλανασ ἐόντα παντᾷ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION