Pausanias, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 23

(파우사니아스, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 23)

Κύθηρα δὲ κεῖται μὲν ἀπαντικρὺ Βοιῶν, ἐσ δὲ Πλατανιστοῦντα ‐ ἐλάχιστον γὰρ τῆσ ἠπείρου ταύτῃ διέστηκεν ἡ νῆσοσ ‐ ἐσ ταύτην τὴν ἄκραν τὸν Πλατανιστοῦντα ἀπὸ ἄκρασ τῆσ ἠπείρου, καλουμένησ δὲ Ὄνου γνάθου, σταδίων πλοῦσ τεσσαράκοντά ἐστιν. ἐν Κυθήροισ δὲ ἐπὶ θαλάσσησ Σκάνδειά ἐστιν ἐπίνειον, Κύθηρα δὲ ἡ πόλισ ἀναβάντι ἀπὸ Σκανδείασ στάδια ὡσ δέκα. τὸ δὲ ἱερὸν τῆσ Οὐρανίασ ἁγιώτατον καὶ ἱερῶν ὁπόσα Ἀφροδίτησ παρ’ Ἕλλησίν ἐστιν ἀρχαιότατον· αὐτὴ δὲ ἡ θεὸσ ξόανον ὡπλισμένον. πλέοντι δὲ ἐκ Βοιῶν τὴν ὑπὸ τὴν ἄκραν τῆσ Μαλέασ λιμήν ἐστιν ὀνομαζόμενον Νύμφαιον καὶ Ποσειδῶνοσ ἄγαλμα ὀρθὸν καὶ σπήλαιον θαλάσσησ ἐγγύτατα, ἐν δὲ αὐτῷ γλυκέοσ ὕδατοσ πηγή·

καὶ ἄνθρωποι περιοικοῦσι πολλοί.

περιπλεύσαντι δὲ τὴν ἄκραν τῆσ Μαλέασ καὶ ἑκατὸν στάδια ἀποσχόντι, ἐπὶ θαλάσσῃ χωρίον ἐν ὁρ́οισ Βοιατῶν Ἀπόλλωνοσ μὲν ἱερόν ἐστιν, Ἐπιδήλιον δὲ ὀνομαζόμενον· τὸ γὰρ τοῦ Ἀπόλλωνοσ ξόανον, ὃ νῦν ἐστιν ἐνταῦθα, ἐν Δήλῳ ποτὲ ἵδρυτο.

τῆσ γὰρ Δήλου τότε ἐμπορίου τοῖσ Ἕλλησιν οὔσησ καὶ ἄδειαν τοῖσ ἐργαζομένοισ διὰ τὸν θεὸν δοκούσησ παρέχειν, Μηνοφάνησ Μιθριδάτου στρατηγὸσ εἴτε αὐτὸσ ὑπερφρονήσασ εἴτε καὶ ὑπὸ Μιθριδάτου προστεταγμένον ‐ ἀνθρώπῳ γὰρ ἀφορῶντι ἐσ κέρδοσ τὰ θεῖα ὕστερα λημμάτων ‐ , οὗτοσ οὖν ὁ Μηνοφάνησ, ἅτε οὔσησ ἀτειχίστου τῆσ Δήλου καὶ ὅπλα οὐ κεκτημένων <τῶν> ἀνδρῶν, τριήρεσιν ἐσπλεύσασ ἐφόνευσε μὲν τοὺσ ἐπιδημοῦντασ τῶν ξένων, ἐφόνευσε δὲ αὐτοὺσ τοὺσ Δηλίουσ· κατασύρασ δὲ πολλὰ μὲν ἐμπόρων χρήματα, πάντα δὲ <τὰ> ἀναθήματα, προσεξανδραποδισάμενοσ δὲ καὶ γυναῖκασ καὶ τέκνα, καὶ αὐτὴν ἐσ ἔδαφοσ κατέβαλε τὴν Δῆλον.

ἅτε δὲ πορθουμένησ τε καὶ ἁρπαζομένησ, τῶν τισ βαρβάρων ὑπὸ ὕβρεωσ τὸ ξόανον τοῦτο ἀπέρριψεν ἐσ τὴν θάλασσαν· ὑπολαβὼν δὲ ὁ κλύδων ἐνταῦθα τῆσ Βοιατῶν ἀπήνεγκε, καὶ τὸ χωρίον διὰ τοῦτο Ἐπιδήλιον ὀνομάζουσι. τὸ μέντοι μήνιμα <τὸ> ἐκ τοῦ θεοῦ διέφυγεν οὔτε Μηνοφάνησ οὔτε αὐτὸσ Μιθριδάτησ·

ἀλλὰ Μηνοφάνην μὲν παραυτίκα, ὡσ ἀνήγετο ἐρημώσασ τὴν Δῆλον, λοχήσαντεσ ναυσὶν οἱ διαπεφευγότεσ τῶν ἐμπόρων καταδύουσι, Μιθριδάτην δὲ ὕστερον τούτων ἠνάγκασεν ὁ θεὸσ αὐτόχειρα αὑτοῦ καταστῆναι, τῆσ τε ἀρχῆσ οἱ καθῃρημένησ καὶ ἐλαυνόμενον πανταχόθεν ὑπὸ Ῥωμαίων· εἰσὶ δὲ οἵ φασιν αὐτὸν παρά του τῶν μισθοφόρων θάνατον βίαιον ἐν μέρει χάριτοσ εὑρ́ασθαι.

τούτοισ μὲν τοιαῦτα ἀπήντησεν ἀσεβήσασι·

τῇ δὲ Βοιαῶν ὅμοροσ Ἐπίδαυρόσ ἐστιν ἡ Λιμηρά, σταδίουσ ὡσ διακοσίουσ ἀπέχουσα Ἐπιδηλίου. φασὶ δὲ οὐ Λακεδαιμονίων, τῶν δὲ ἐν τῇ Ἀργολίδι Ἐπιδαυρίων εἶναι, πλέοντεσ δὲ ἐσ Κῶν παρὰ τὸν Ἀσκληπιὸν ἀπὸ τοῦ κοινοῦ προσσχεῖν τῆσ Λακωνικῆσ ἐνταῦθα καὶ ἐξ ἐνυπνίων γενομένων σφίσι καταμείναντεσ οἰκῆσαι. λέγουσι δὲ καὶ ὡσ οἴκοθεν ἐκ τῆσ Ἐπιδαύρου δράκοντα ἐπαγομένοισ αὐτοῖσ ἐξέφυγεν ἐκ τῆσ νεὼσ ὁ δράκων, ἐκφυγὼν δὲ οὐ πόρρω κατέδυ θαλάσσησ, καί σφισιν ὁμοῦ τῶν ὀνειράτων τῇ ὄψει καὶ ἀπὸ τοῦ σημείου τοῦ κατὰ τὸν δράκοντα ἔδοξεν αὐτόθι καταμείναντασ οἰκῆσαι.

καὶ ἔνθα ὁ δράκων κατέδυ, βωμοί τέ εἰσιν Ἀσκληπιοῦ καὶ ἐλαῖαι περὶ αὐτοὺσ πεφύκασιν. προελθόντι δὲ ἐν δεξιᾷ δύο που σταδίουσ, ἔστιν Ἰνοῦσ καλούμενον ὕδωρ, μέγεθοσ μὲν κατὰ λίμνην μικράν, τῆσ γῆσ δὲ ἐν βάθει μᾶλλον·

ἐσ τοῦτο τὸ ὕδωρ ἐν τῇ ἑορτῇ τῆσ Ἰνοῦσ ἐμβάλλουσιν ἀλφίτων μάζασ. ταύτασ ἐπὶ μὲν αἰσίῳ τοῦ ἐμβαλόντοσ καταδεξάμενον ἔχει τὸ ὕδωρ· εἰ δὲ ἀναπέμψαιτο σφᾶσ, πονηρὸν κέκριται σημεῖον. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἐν Αἴτνῃ δηλοῦσιν οἱ κρατῆρεσ·

καὶ γὰρ χρυσοῦ ἐσ αὐτοὺσ καὶ ἀργύρου ποιήματα, ἔτι δὲ καὶ ἱερεῖα τὰ πάντα ἀφιᾶσι· ταῦτα δὲ ἢν μὲν ὑπολαβὸν ἀπενέγκῃ τὸ πῦρ, οἱ δὲ χαίρουσιν ὡσ ἐπὶ πεφηνότι ἀγαθῷ, ἀπωσαμένου δὲ τὰ ἐμβληθέντα συμφορὰν ἔσεσθαι τούτῳ τῷ ἀνδρὶ νομίζουσι.

κατὰ δὲ τὴν ὁδὸν τὴν ἐκ Βοιῶν ἐσ Ἐπίδαυρον τὴν Λιμηρὰν ἄγουσαν Ἀρτέμιδοσ ἱερόν ἐστιν ἐν τῇ Ἐπιδαυρίων Λιμνάτιδοσ.

ἡ πόλισ δὲ ἀπέχουσα οὐ πολὺ ἀπὸ θαλάσσησ ἐπὶ μετεώρῳ μὲν ᾤκισται, θέασ δὲ αὐτόθι ἄξια τὸ μὲν Ἀφροδίτησ ἐστὶν ἱερόν, τὸ δὲ Ἀσκληπιοῦ καὶ ἄγαλμα ὀρθὸν λίθου, καὶ Ἀθηνᾶσ ἐν τῇ ἀκροπόλει ναόσ, πρὸ δὲ τοῦ λιμένοσ Διὸσ ἐπίκλησιν Σωτῆροσ. ἄκρα δὲ ἐσ τὸ πέλαγοσ κατὰ τὴν πόλιν ἀνέχει καλουμένη Μινῴα·

καὶ ὁ μὲν κόλποσ οὐδέν τι ἔχει διάφορον ἢ ὅσαι κατὰ τὴν Λακωνικὴν ἄλλαι θαλάσσησ εἰσὶν ἐσβολαί, αἰγιαλὸσ δὲ ὁ ταύτῃ παρέχεται ψηφῖδασ σχῆμα εὐπρεπεστέρασ καὶ χρόασ παντοδαπῆσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION