Pausanias, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 21

(파우사니아스, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 21)

προελθόντι δὲ αὐτόθεν σταδίουσ εἴκοσι τοῦ Εὐρώτα τὸ ῥεῦμα ἐγγυτάτω τῆσ ὁδοῦ γίνεται, καὶ Λάδα μνῆμά ἐστιν ὠκύτητι ὑπερβαλομένου ποδῶν τοὺσ ἐπ’ αὐτοῦ· καὶ δὴ καὶ Ὀλυμπίασιν ἐστεφανοῦτο δολίχῳ κρατῶν, δοκεῖν δέ μοι κάμνων αὐτίκα μετὰ τὴν νίκην ἐκομίζετο, καὶ συμβάσησ ἐνταῦθά οἱ τελευτῆσ ὁ τάφοσ ἐστὶν ὑπὲρ τὴν λεωφόρον. τὸν δὲ ὁμώνυμον τούτῳ, νίκην καὶ αὐτὸν Ὀλυμπίασι, πλὴν οὐ δολίχου, σταδίου δὲ ἀνελόμενον, Ἀχαιὸν ἐξ Αἰγίου φησὶν εἶναι καὶ τὰ ἐσ τοὺσ Ὀλυμπιονίκασ Ἠλείων γράμματα. προϊόντι δὲ ὡσ ἐπὶ τὴν Πελλάναν Χαράκωμά ἐστιν ὀνομαζόμενον καὶ μετὰ τοῦτο Πελλάνα πόλισ τὸ ἀρχαῖον.

Τυνδάρεων δὲ οἰκῆσαί φασιν ἐνταῦθα, ὅτε Ἱπποκόωντα καὶ τοὺσ παῖδασ ἔφευγεν ἐκ Σπάρτησ. θέασ δὲ ἄξια αὐτόθι ἰδὼν Ἀσκληπιοῦ τε οἶδα ἱερὸν καὶ τὴν πηγὴν Πελλανίδα. ἐσ ταύτην λέγουσιν ὑδρευομένην ἐσπεσεῖν παρθένον, ἀφανισθείσησ δὲ τὸ κάλυμμα ἀναφανῆναι τὸ ἐπὶ τῆσ κεφαλῆσ ἐν ἑτέρᾳ πηγῇ Λαγκίᾳ. Πελλάνασ δὲ ἑκατὸν στάδια ἀπέχει Βελεμίνα καλουμένη·

τῆσ δὲ χώρασ τῆσ Λακωνικῆσ ἡ Βελεμίνα μάλιστα ἄρδεσθαι πέφυκεν, ἥντινα διοδεύει μὲν τοῦ Εὐρώτα τὸ ὕδωρ, παρέχεται δὲ ἀφθόνουσ καὶ αὐτὴ πηγάσ. ἐπὶ θάλασσαν δὲ ἐσ Γύθιον καταβαίνοντί ἐστι Λακεδαιμονίοισ ἡ κώμη καλουμένη Κροκέαι καὶ λιθοτομία·

μία μὲν πέτρα συνεχὴσ οὐ διήκουσα, λίθοι δὲ ὀρύσσονται σχῆμα τοῖσ ποταμίοισ ἐοικότεσ, ἄλλωσ μὲν δυσεργεῖσ, ἢν δὲ ἐπεργασθῶσιν, ἐπικοσμήσαιεν ἂν καὶ θεῶν ἱερά, κολυμβήθραισ δὲ καὶ ὕδασι συντελοῦσι μάλιστα ἐσ κάλλοσ.

θεῶν δὲ αὐτόθι πρὸ μὲν τῆσ κώμησ Διὸσ Κροκεάτα λίθου πεποιημένον ἄγαλμα ἕστηκε, Διόσκουροι δὲ ἐπὶ τῇ λιθοτομίᾳ χαλκοῖ. μετὰ δὲ Κροκέασ ἀποτραπεῖσιν ἐσ δεξιὰν ἀπὸ τῆσ ἐσ Γύθιον εὐθείασ ἐπὶ πόλισμα ἥξεισ Αἰγίασ·

Ὅμηρον δὲ ἐν τοῖσ ἔπεσι τὸ πόλισμα τοῦτο ὀνομάζειν λέγουσιν Αὐγειάσ. ἐνταῦθα ἔστι μὲν λίμνη καλουμένη Ποσειδῶνοσ, ἔστι δὲ ἐπὶ τῇ λίμνῃ ναὸσ καὶ ἄγαλμα τοῦ θεοῦ. τοὺσ δὲ ἰχθῦσ δεδοίκασιν ἐξαιρεῖν, τὸν θηρεύσαντα ἁλιέα γενέσθαι λέγοντεσ ἐξ ἀνθρώπου. Γύθιον δὲ ἀπέχει μὲν σταδίουσ τριάκοντα Αἰγιῶν, ἐπὶ θαλάσσῃ δὲ ᾠκισμένον ἔστιν ἤδη τῶν Ἐλευθερολακώνων, οὓσ βασιλεὺσ Αὔγουστοσ δουλείασ ἀφῆκε Λακεδαιμονίων τῶν ἐν Σπάρτῃ κατηκόουσ ὄντασ.

θαλάσσῃ μὲν δὴ πλὴν τοῦ Κορινθίων ἰσθμοῦ περιέχεται πᾶσα ἡ Πελοπόννησοσ· κόχλουσ δὲ ἐσ βαφὴν πορφύρασ παρέχεται τὰ ἐπιθαλάσσια τῆσ Λακωνικῆσ ἐπιτηδειοτάτασ μετά γε τὴν Φοινίκων θάλασσαν. ἀριθμὸσ δὲ τῶν Ἐλευθερολακώνων ὀκτὼ πόλεισ καὶ δέκα εἰσί, πρώτη μὲν καταβᾶσιν ἐξ Αἰγιῶν ἐπὶ θάλασσαν Γύθιον, μετὰ δὲ αὐτὴν Τευθρώνη τε καὶ Λᾶσ καὶ Πύρριχοσ, ἐπὶ Ταινάρῳ δὲ Καινήπολισ Οἴτυλόσ τε καὶ Λεῦκτρα καὶ Θαλάμαι, πρὸσ δὲ Ἀλαγονία τε καὶ Γερηνία·

τὰ δὲ ἐπέκεινα Γυθίου πρὸσ θαλάσσῃ Ἀσωπὸσ Ἀκριαὶ Βοιαὶ Ζάραξ Ἐπίδαυροσ ἡ Λιμηρὰ Βρασιαὶ Γερόνθραι Μαριόσ. αὗται μὲν οὖν εἰσιν αἱ λοιπαὶ τῶν Ἐλευθερολακώνων ἀπὸ τεσσάρων ποτὲ καὶ εἴκοσι πόλεων· τὰσ δὲ ἄλλασ, ἐφ’ ἃσ ἂν καὶ αὐτὰσ ὁ λόγοσ ἐπέλθῃ δή μοι, συντελούσασ ἴστω τισ ἐσ Σπάρτην καὶ οὐχ ὁμοίωσ τοῖσ προλεχθεῖσιν αὐτονόμουσ.

Γυθεᾶται δὲ τῆσ πόλεωσ ἀνθρώπων μὲν οὐδένα οἰκιστὴν γενέσθαι λέγουσιν, Ἡρακλέα δὲ καὶ Ἀπόλλωνα ὑπὲρ τοῦ τρίποδοσ ἐσ ἀγῶνα ἐλθόντασ, ὡσ διηλλάγησαν, μετὰ τὴν ἔριν οἰκίσαι κοινῇ τὴν πόλιν·

καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ σφισιν Ἀπόλλωνοσ καὶ Ἡρακλέουσ ἐστὶν ἀγάλματα, πλησίον δὲ αὐτῶν Διόνυσοσ. ἑτέρωθι δὲ Ἀπόλλων Κάρνειοσ καὶ ἱερὸν Ἄμμωνοσ καὶ Ἀσκληπιοῦ χαλκοῦν ἄγαλμά ἐστιν, οὐκ ἐπόντοσ ὀρόφου τῷ ναῷ, καὶ πηγὴ τοῦ θεοῦ καὶ Δήμητροσ ἱερὸν ἅγιον καὶ Ποσειδῶνοσ ἄγαλμα Γαιαόχου. ὃν δὲ ὀνομάζουσι Γυθεᾶται Γέροντα, οἰκεῖν ἐν θαλάσσῃ φάμενοι, Νηρέα ὄντα εὑρ́ισκον·

καί σφισι τοῦ ὀνόματοσ τούτου παρέσχεν ἀρχὴν Ὅμηροσ ἐν Ἰλιάδι ἐν Θέτιδοσ λόγοισ· ὑμεῖσ μὲν νῦν δῦτε θαλάσσησ εὐρέα κόλπον,ὀψόμεναί τε γέρονθ’ ἅλιον καὶ δώματα πατρόσ. καλοῦνται δὲ ἐνταῦθα καὶ πύλαι Καστορίδεσ, καὶ ἐν τῇ ἀκροπόλει ναὸσ καὶ ἄγαλμα Ἀθηνᾶσ πεποίηται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION