Pausanias, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 20

(파우사니아스, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 20)

ἐν Θεράπνῃ δὲ κρήνην τὴν Μεσσηίδα ἰδὼν οἶδα. Λακεδαιμονίων δὲ ἑτέροισ ἐστὶν εἰρημένον τὴν Πολυδεύκειαν ὀνομαζομένην ἐφ’ ἡμῶν, οὐ τὴν ἐν Θεράπνῃ Μεσσηίδα καλεῖσθαι τὸ ἀρχαῖον· ἡ δὲ Πολυδεύκειά ἐστιν αὐτή τε ἡ κρήνη καὶ Πολυδεύκουσ ἱερὸν ἐν δεξιᾷ τῆσ ἐσ Θεράπνην ὁδοῦ. Θεράπνησ δὲ οὐ πόρρω Φοιβαῖον καλούμενόν ἐστιν, ἐν δὲ αὐτῷ Διοσκούρων ναόσ·

καὶ οἱ ἔφηβοι τῷ Ἐνυαλίῳ θύουσιν ἐνταῦθα. τούτου δὲ οὐ πολὺ Ποσειδῶνοσ ἀφέστηκεν ἱερὸν ἐπίκλησιν Γαιαόχου. καὶ ἀπ’ αὐτοῦ προελθόντι ὡσ ἐπὶ τὸ Ταύ̈γετον ὀνομάζουσιν Ἀλεσίασ χωρίον, Μύλητα τὸν Λέλεγοσ πρῶτον ἀνθρώπων μύλην τε εὑρεῖν λέγοντεσ καὶ ἐν ταῖσ Ἀλεσίαισ ταύταισ ἀλέσαι. καί σφισι Λακεδαίμονοσ τοῦ Ταϋγέτησ ἐνταῦθά ἐστιν ἡρῷον. διαβᾶσι δὲ αὐτόθεν ποταμὸν Φελλίαν, παρὰ Ἀμύκλασ ἰοῦσιν εὐθεῖαν ὡσ ἐπὶ θάλασσαν Φᾶρισ πόλισ ἐν τῇ Λακωνικῇ ποτε ᾠκεῖτο·

ἀποτρεπομένῳ δὲ ἀπὸ τῆσ Φελλίασ ἐσ δεξιὰν ἡ πρὸσ τὸ ὄροσ τὸ Ταύ̈γετόν ἐστιν ὁδόσ. ἔστι δὲ ἐν τῷ πεδίῳ Διὸσ Μεσσαπέωσ τέμενοσ· γενέσθαι δέ οἱ τὴν ἐπίκλησιν ἀπὸ ἀνδρὸσ λέγουσιν ἱερασαμένου τῷ θεῷ. ἐντεῦθέν ἐστιν ἀπιοῦσιν ἐκ τοῦ Ταϋγέτου χωρίον ἔνθα πόλισ ποτὲ ᾠκεῖτο Βρυσίαι· καὶ Διονύσου ναὸσ ἐνταῦθα ἔτι λείπεται καὶ ἄγαλμα ἐν ὑπαίθρῳ. τὸ δὲ ἐν τῷ ναῷ μόναισ γυναιξὶν ἔστιν ὁρᾶν· γυναῖκεσ γὰρ δὴ μόναι καὶ τὰ ἐσ τὰσ θυσίασ δρῶσιν ἐν ἀπορρήτῳ. ἄκρα δὲ τοῦ Ταϋγέτου Ταλετὸν ὑπὲρ Βρυσεῶν ἀνέχει.

ταύτην Ἡλίου καλοῦσιν ἱερὰν καὶ ἄλλα τε αὐτόθι Ἡλίῳ θύουσι καὶ ἵππουσ· τὸ δὲ αὐτὸ καὶ Πέρσασ οἶδα θύειν νομίζοντασ. Ταλετοῦ δὲ οὐ πόρρω καλούμενόσ ἐστιν Εὐόρασ, θηρία καὶ ἄλλα τρέφων καὶ αἶγασ μάλιστα ἀγρίασ. παρέχεται δὲ καὶ δι’ ὅλου τὸ Ταύ̈γετον τῶν αἰγῶν τούτων ἄγραν καὶ ὑῶν, πλείστην δὲ καὶ ἐλάφων καὶ ἄρκτων. Ταλετοῦ δὲ τὸ μεταξὺ καὶ Εὐόρα Θήρασ ὀνομάζοντεσ Λητώ φασιν ἀπὸ τῶν ἄκρων τοῦ Ταϋγέτου Δήμητροσ ἐπίκλησιν Ἐλευσινίασ ἐστὶν ἱερόν·

ἐνταῦθα Ἡρακλέα Λακεδαιμόνιοι κρυφθῆναί φασιν ὑπὸ Ἀσκληπιοῦ τὸ τραῦμα ἰώμενον· καὶ Ὀρφέωσ ἐστὶν ἐν αὐτῷ ξόανον, Πελασγῶν ὥσ φασιν ἔργον. καὶ τόδε δὲ ἄλλο δρώμενον ἐνταῦθα οἶδα· ἐπὶ θαλάσσῃ πόλισμα Ἕλοσ ἦν, οὗ δὴ καὶ Ὅμηροσ ἐμνημόνευκεν ἐν καταλόγῳ Λακεδαιμονίων·

οἵ τ’ ἄρ’ Ἀμύκλασ εἶχον Ἕλοσ τ’ ἔφαλον πτολίεθρον. τοῦτο ᾤκισε μὲν Ἕλιοσ νεώτατοσ τῶν Περσέωσ παίδων, Δωριεῖσ δὲ παρεστήσαντο ὕστερον πολιορκίᾳ, καὶ πρῶτοί τε ἐγένοντο οὗτοι Λακεδαιμονίων δοῦλοι τοῦ κοινοῦ καὶ εἵλωτεσ ἐκλήθησαν πρῶτοι, καθάπερ γε καὶ ἦσαν· τὸ δὲ οἰκετικὸν τὸ ἐπικτηθὲν ὕστερον, Δωριεῖσ Μεσσηνίουσ ὄντασ, ὀνομασθῆναι καὶ τούτουσ ἐξενίκησεν εἵλωτασ, καθότι καὶ Ἕλληνασ τὸ σύμπαν γένοσ ἀπὸ τῆσ ἐν Θεσσαλίᾳ ποτὲ καλουμένησ Ἑλλάδοσ. ἐκ τούτου δὴ τοῦ Ἕλουσ ξόανον Κόρησ τῆσ Δήμητροσ ἐν ἡμέραισ ῥηταῖσ ἀνάγουσιν ἐσ τὸ Ἐλευσίνιον.

πεντεκαίδεκα δὲ τοῦ Ἐλευσινίου σταδίουσ ἀφέστηκε Λαπίθαιον καλούμενον ἀπὸ ἀνδρὸσ ἐγχωρίου Λαπίθου· τοῦτό τε οὖν τὸ Λαπίθαιόν ἐστιν ἐν τῷ Ταϋγέτῳ καὶ οὐ πόρρω Δέρειον, ἔνθα Ἀρτέμιδοσ ἄγαλμα ἐν ὑπαίθρῳ Δερεάτιδοσ, καὶ πηγὴ παρ’ αὐτῷ ἣν Ἄνονον ὀνομάζουσι. μετὰ δὲ τὸ Δέρειον σταδίουσ προελθόντι ὡσ εἴκοσιν ἔστιν Ἅρπλεια καθήκοντα ἄχρι τοῦ πεδίου. τὴν δὲ ἐπ’ Ἀρκαδίασ ἰοῦσιν ἐκ Σπάρτησ Ἀθηνᾶσ ἕστηκεν ἐπίκλησιν Παρείασ ἄγαλμα ἐν ὑπαίθρῳ, μετὰ δὲ αὐτὸ ἱερόν ἐστιν Ἀχιλλέωσ·

ἀνοίγειν δὲ αὐτὸ οὐ νομίζουσιν· ὁπόσοι δ’ ἂν τῶν ἐφήβων ἀγωνιεῖσθαι μέλλωσιν ἐν τῷ Πλατανιστᾷ, καθέστηκεν αὐτοῖσ τῷ Ἀχιλλεῖ πρὸ τῆσ μάχησ θύειν. ποιῆσαι δέ σφισι τὸ ἱερὸν Σπαρτιᾶται λέγουσι Πράκα ἀπόγονον τρίτον Περγάμου τοῦ Νεοπτολέμου. προϊοῦσι δὲ Ἵππου καλούμενον μνῆμά ἐστι.

Τυνδάρεωσ γὰρ θύσασ ἐνταῦθα ἵππον τοὺσ Ἑλένησ ἐξώρκου μνηστῆρασ ἱστὰσ ἐπὶ τοῦ ἵππου τῶν τομίων· ὁ δὲ ὁρ́κοσ ἦν Ἑλένῃ καὶ τῷ γῆμαι προκριθέντι Ἑλένην ἀμυνεῖν ἀδικουμένοισ· ἐξορκώσασ δὲ τὸν ἵππον κατώρυξεν ἐνταῦθα. κίονεσ δὲ ἑπτὰ οἳ τοῦ μνήματοσ τούτου διέχουσιν οὐ πολύ, κατὰ τρόπον οἶμαι τὸν ἀρχαῖον, οὓσ ἀστέρων τῶν πλανητῶν φασιν ἀγάλματα. καὶ Κρανίου τέμενοσ κατὰ τὴν ὁδὸν ἐπίκλησιν Στεμματίου καὶ Μυσίασ ἐστὶν ἱερὸν Ἀρτέμιδοσ. τὸ δὲ ἄγαλμα τῆσ Αἰδοῦσ τριάκοντά που στάδια ἀπέχον τῆσ πόλεωσ Ἰκαρίου μὲν ἀνάθημα εἶναι, ποιηθῆναι δὲ ἐπὶ λόγῳ φασὶ τοιῷδε.

ὅτ’ ἔδωκεν Ὀδυσσεῖ Πηνελόπην γυναῖκα Ἰκάριοσ, ἐπειρᾶτο μὲν κατοικίσαι καὶ αὐτὸν Ὀδυσσέα ἐν Λακεδαίμονι, διαμαρτάνων δὲ ἐκείνου δεύτερα τὴν θυγατέρα ἱκέτευε καταμεῖναι καὶ ἐξορμωμένησ ἐσ Ἰθάκην ἐπακολουθῶν τῷ ἁρ́ματι ἐδεῖτο. Ὀδυσσεὺσ δὲ τέωσ μὲν ἠνείχετο, τέλοσ δὲ ἐκέλευε Πηνελόπην συνακολουθεῖν ἑκοῦσαν ἢ τὸν πατέρα ἑλομένην ἀναχωρεῖν ἐσ Λακεδαίμονα.

καὶ τὴν ἀποκρίνασθαί φασιν οὐδέν· ἐγκαλυψαμένησ δὲ πρὸσ τὸ ἐρώτημα, Ἰκάριοσ τὴν μὲν ἅτε δὴ συνιεὶσ ὡσ βούλεται ἀπιέναι μετὰ Ὀδυσσέωσ ἀφίησιν, ἄγαλμα δὲ ἀνέθηκεν Αἰδοῦσ· ἐνταῦθα γὰρ τῆσ ὁδοῦ προήκουσαν ἤδη τὴν Πηνελόπην λέγουσιν ἐγκαλύψασθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION