Pausanias, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 10

(파우사니아스, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 10)

οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον τὸν ἀγῶνα ἔθηκαν τῶν Ἰσθμίων οἱ ἐπὶ λακωνισμῷ φεύγοντεσ Κορίνθιοι<. οἱ> δὲ ἐν τῇ πόλει τότε μὲν τῷ Ἀγησιλάου δείματι ἡσύχαζον· ἀναζεύξαντοσ δὲ ἐσ τὴν Σπάρτην, οὕτω καὶ αὐτοὶ μετὰ Ἀργείων τὰ Ἴσθμια ἄγουσιν. ἀφίκετο δὲ καὶ αὖθισ ἐπὶ Κόρινθον στρατιᾷ· καὶ ‐ ἐπῄει γὰρ Υἁκίνθια ‐ ἀφίησι τοὺσ Ἀμυκλαιεῖσ οἴκαδε ἀπελθόντασ τὰ καθεστηκότα τῷ τε Ἀπόλλωνι καὶ Υἁκίνθῳ δρᾶσαι. ταύτην τὴν μοῖραν ἐπιθέμενοι καθ’ ὁδὸν Ἀθηναῖοι καὶ Ἰφικράτησ διέφθειραν· Ἀγησίλαοσ δὲ καὶ ἐσ Αἰτωλίαν ἐπικουρήσων ἀφίκετο Αἰτωλοῖσ ὑπὸ Ἀκαρνάνων πολέμῳ πιεζομένοισ, καὶ Ἀκαρνᾶνασ ἠνάγκασε καταλύσασθαι τὸν πόλεμον οὐ πολὺ ἀποδέοντασ Καλυδῶνα καὶ τὰ ἄλλα Αἰτωλῶν πολίσματα ᾑρηκέναι.

χρόνῳ δὲ ὕστερον ἔπλευσε καὶ ἐσ Αἴγυπτον, ἀφεστηκότων ἀπὸ βασιλέωσ τῶν Αἰγυπτίων βοηθήσων· καὶ ἔστιν Ἀγησιλάῳ πολλά τε εἰργασμένα καὶ μνήμησ ἄξια ἐν Αἰγύπτῳ. καὶ ‐ ἦν γὰρ δὴ ἤδη γέρων ‐ τὸν μὲν κατὰ τὴν πορείαν ἐπέλαβεν ἡ μοῖρα· Λακεδαιμόνιοι δέ, ὡσ ἐκομίσθη σφίσιν ὁ νεκρόσ, θάπτουσιν αὐτὸν βασιλέων τιμήσαντεσ μάλιστα. Ἀρχιδάμου δὲ τοῦ Ἀγησιλάου βασιλεύοντοσ κατέλαβον τὸ ἱερὸν Φωκεῖσ τὸ ἐν Δελφοῖσ.

Θηβαίοισ μὲν δὴ πολεμεῖν τοῖσ Φωκεῦσιν ἀφίκετο μὲν καὶ ἰδίᾳ συμμαχικὰ ἐπὶ χρήμασιν, ἀπὸ δὲ κοινοῦ λόγου Λακεδαιμόνιοί τε καὶ Ἀθηναῖοί σφισιν ἤμυνον, οἱ μὲν ἀρχαίαν δή τινα ἐκ τῶν Φωκέων μνημονεύοντεσ εὐεργεσίαν, Λακεδαιμόνιοι δὲ προφάσει μὲν καὶ οὗτοι φιλίασ, κατὰ ἔχθοσ δὲ ἐμοὶ δοκεῖν τὸ Θηβαίων. Θεόπομποσ δὲ ὁ Δαμασιστράτου τόν τε Ἀρχίδαμον μετασχεῖν τῶν χρημάτων αὐτὸν καὶ ἔτι Δεινίχαν τὴν Ἀρχιδάμου γυναῖκα παρὰ τῶν δυναστευόντων ἐν Φωκεῦσιν ἔφη λαμβάνουσαν δωρεὰν ἑτοιμότερον ποιεῖν σφισιν ἐσ τὴν συμμαχίαν Ἀρχίδαμον.

τὸ μὲν δὴ χρήματα ἱερὰ δέξασθαι καὶ ἀνδράσιν ἀμῦναι μαντείων πορθήσασι τὸ ἐπιφανέστατον οὐκ ἐσ ἔπαινον τίθεμαι, τοσοῦτον δέ οἱ πρόσεστιν ἐσ ἔπαινον·

Δελφῶν γὰρ τούσ τε ἡβῶντασ ἀποκτεῖναι καὶ γυναῖκασ καὶ τέκνα ἐξανδραποδίσασθαι, καταβαλεῖν δὲ καὶ αὐτὴν ἐσ ἔδαφοσ τὴν πόλιν ἐτόλμων οἱ Φωκεῖσ· ταῦτα οὖν μὴ παθεῖν ὑπὸ τῶν Φωκέων αὐτοὺσ παρῃτήσατο Ἀρχίδαμοσ. διέβη δὲ καὶ ἐσ Ἰταλίαν ὕστερον Ταραντίνοισ βαρβάρων πόλεμον συνδιοίσων σφίσιν ὁμόρων·

καὶ ἀπέθανέ τε αὐτόθι ὑπὸ τῶν βαρβάρων καὶ αὐτοῦ τὸν νεκρὸν ἁμαρτεῖν τάφου τὸ μήνιμα ἐγένετο ἐμποδὼν τὸ ἐκ τοῦ Ἀπόλλωνοσ. τοῦ δὲ Ἀρχιδάμου τούτου τὸν μὲν πρεσβύτερον παῖδα Ἆγιν κατέλαβεν ἀποθανεῖν Μακεδόσιν ἐναντία καὶ Ἀντιπάτρῳ μαχεσάμενον, Εὐδαμίδασ δὲ ὁ νεώτεροσ Λακεδαιμονίοισ ἐβασίλευσεν ἄγουσιν εἰρήνην. τὰ δὲ ἐσ Ἆγιν τὸν Εὐδαμίδου καὶ ἐσ Εὐρυδαμίδαν τὸν Ἄγιδοσ ὡσ ἔσχεν, ἤδη μοι καὶ τάδε ἡ Σικυωνία <συγ>γραφὴ διεξῄει. ἰοῦσι δὲ ἀπὸ τῶν Ἑρμῶν ἐστιν ὁ τόποσ οὗτοσ ἅπασ δρυῶν πλήρησ·

τὸ δὲ ὄνομα τῷ χωρίῳ Σκοτίταν τὸ δὲ σκότοσ οὐ τὸ συνεχὲσ τῶν δένδρων ἐποίησεν, ἀλλὰ Ζεὺσ ἐπίκλησιν ἔσχε Σκοτίτασ, καὶ ἔστιν ἐν ἀριστερᾷ τῆσ ὁδοῦ δέκα μάλιστά που στάδια ἐκτραπομένοισ ἱερὸν Σκοτίτα Διόσ. ἐπανελθόντων δὲ ἐντεῦθεν προελθοῦσιν ὀλίγον καὶ τραπεῖσιν αὖθισ ἐσ ἀριστερὰν ἄγαλμά ἐστιν Ἡρακλέουσ καὶ τρόπαιον· ἀναστῆσαι δὲ ἐλέγετο Ἡρακλῆσ ἀποκτείνασ Ἱπποκόωντα καὶ τοὺσ παῖδασ. τρίτη δὲ ἐκ τῆσ ὁδοῦ τῆσ εὐθείασ ἐκβολὴ κατὰ τὰ δεξιὰ ἐσ Καρύασ ἄγει καὶ ἐσ τὸ ἱερὸν τῆσ Ἀρτέμιδοσ.

τὸ γὰρ χωρίον Ἀρτέμιδοσ καὶ Νυμφῶν ἐστιν αἱ Κάρυαι καὶ ἄγαλμα ἕστηκεν Ἀρτέμιδοσ ἐν ὑπαίθρῳ Καρυάτιδοσ· χοροὺσ δὲ ἐνταῦθα αἱ Λακεδαιμονίων παρθένοι κατὰ ἔτοσ ἱστᾶσι καὶ ἐπιχώριοσ αὐταῖσ καθέστηκεν ὄρχησισ. ἀναστρέψαντι δὲ καὶ κατὰ τὴν λεωφόρον ἰόντι ἐρείπια Σελλασίασ ἐστί· ταύτην, καθὰ καὶ πρότερον ἔγραψα, ἠνδραποδίσαντο Ἀχαιοὶ Λακεδαιμονίουσ καὶ τὸν βασιλέα Κλεομένην τὸν Λεωνίδου μάχῃ νικήσαντεσ. ἐν δὲ Θόρνακι ‐ ἐσ γὰρ τοῦτον ἀφίξῃ προϊών ‐ ἄγαλμά ἐστι Πυθαέωσ Ἀπόλλωνοσ κατὰ τὰ αὐτὰ τῷ ἐν Ἀμύκλαισ πεποιημένον·

τὸ δὲ σχῆμα ὁποῖόν ἐστιν, ἐπ’ ἐκείνῳ γράψω. Λακεδαιμονίοισ γὰρ ἐπιφανέστερά ἐστι τὰ ἐσ τὸν Ἀμυκλαῖον, ὥστε καὶ τὸν χρυσόν, ὃν Κροῖσοσ ὁ Λυδὸσ τῷ Ἀπόλλωνι ἔπεμψε τῷ Πυθαεῖ, τούτῳ ἐσ κόσμον τοῦ ἐν Ἀμύκλαισ κατεχρήσαντο ἀγάλματοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION