Pausanias, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 6

(파우사니아스, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 6)

Ἀγησιπόλιδοσ δὲ ἄπαιδοσ τελευτήσαντοσ ἐσ Κλεόμβροτον περιῆλθεν ἡ ἀρχή, καὶ ὑπὸ ἡγεμόνι τούτῳ Βοιωτοῖσ ἐναντία ἠγωνίσαντο ἐν Λεύκτροισ· Κλεόμβροτοσ δὲ αὐτὸσ γενόμενοσ ἀνὴρ ἀγαθὸσ ἀρχομένησ ἔτι ἔπεσε τῆσ μάχησ. μάλιστα δέ πωσ ἐπὶ πταίσμασιν ἐθέλει μεγάλοισ προαφαιρεῖσθαι τὸν ἡγεμόνα ὁ δαίμων, καθὰ δὴ καὶ Ἀθηναίων ἀπῆγεν Ἱπποκράτην τε τὸν Ἀρίφρονοσ στρατηγοῦντα ἐπὶ Δηλίῳ καὶ ὕστερον ἐν Θεσσαλίᾳ Λεωσθένην. Κλεομβρότου δὲ ὁ μὲν πρεσβύτεροσ τῶν παίδων Ἀγησίπολισ παρέσχετο μέγα οὐδὲν ἐσ μνήμην, Κλεομένησ δὲ ὁ νεώτεροσ μετὰ τὸν ἀδελφὸν τελευτήσαντα ἔσχε τὴν ἀρχήν.

γενομένων δὲ αὐτῷ παίδων Ἀκροτάτου καὶ ἐπ’ αὐτῷ Κλεωνύμου κατήγαγε τὸ χρεὼν Ἀκρότατον ἔτι πρότερον ἢ αὐτὸν Κλεομένην, καὶ ὡσ Κλεομένησ ἀπέθανεν ὕστερον, ἐσ ἀντιλογίαν ἀφίκοντο ὑπὲρ τῆσ βασιλείασ Κλεώνυμόσ τε ὁ Κλεομένουσ καὶ Ἀρεὺσ ὁ Ἀκροτάτου. τῷ Ἀκροτάτου καὶ οὐχὶ Κλεωνύμῳ πατρῴαν εἶναι τὴν τιμήν.

Κλεωνύμῳ δὲ ἀπελαθέντι τῆσ βασιλείασ περισσῶσ δή τι ὁ θυμὸσ ᾤδει, καὶ αὐτὸν οἱ ἔφοροι καὶ ἄλλοισ γέρασι ψυχαγωγοῦντεσ καὶ ἐπὶ ταῖσ δυνάμεσιν ἐφιστάντεσ ἄρχοντα παρῆγον μή ποτε πολέμιον γενέσθαι τῇ Σπάρτῃ.

τέλοσ δὲ ὁ μὲν πολλά τε καὶ ἐχθρὰ ἐσ τὴν πατρίδα ἐτόλμησε καὶ Πύρρον τὸν Αἰακίδου σφίσιν ἐπηγάγετο ἐσ τὴν χώραν· Ἀρέωσ δὲ ἐν Σπάρτῃ τοῦ Ἀκροτάτου βασιλεύοντοσ Ἀντίγονοσ ὁ Δημητρίου πεζῷ τε καὶ ναυσὶν ἐπὶ Ἀθήνασ στρατεύει.

τοῖσ δὲ Ἀθηναίοισ ἀμυνοῦντεσ ἀφίκοντο μὲν ὁ Αἰγυπτίων ὁμοῦ Πατρόκλῳ στόλοσ, ἐξίασι δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι πανδημεί, τὸν βασιλέα ἡγεῖσθαί σφισιν Ἀρέα ἐπιτάξαντεσ. περικαθημένου δὲ Ἀντιγόνου τὰσ Ἀθήνασ καὶ τῆσ ἐσόδου τῆσ ἐσ τὴν πόλιν τὰ Ἀθηναίων συμμαχικὰ εἴργοντοσ, Πάτροκλοσ ἀποστέλλων ἀγγέλουσ προέτρεπε Λακεδαιμονίουσ καὶ Ἀρέα ἄρχειν πρὸσ Ἀντίγονον μάχησ, ἐκείνων δὲ ἀρξάντων οὕτω καὶ αὐτὸσ κατὰ νώτου τοῖσ Μακεδόσιν ἔφασκεν ἐπικείσεσθαι·

πρότερον δὲ οὐκ εἰκὸσ εἶναι σφᾶσ Αἰγυπτίουσ τε ὄντασ καὶ ναύτασ Μακεδόσιν ἐπιέναι πεζῇ. Λακεδαιμόνιοι μὲν δὴ παρακινδυνεύειν ὡρ́μηντο Ἀθηναίων τε εὐνοίᾳ καί τι καὶ ἄξιον μνήμησ ἐσ τοὺσ ἔπειτα ἐργάσασθαι προθυμούμενοι· Ἀρεὺσ δέ, ὥσ σφισι τὰ ἐπιτήδεια ἐξανήλωτο, ἀπῆγεν ὀπίσω τὴν στρατιάν.

ταμιεύεσθαι γὰρ τὴν ἀπόνοιαν ἐσ τὰ οἰκεῖα ἠξίου καὶ μὴ ἀφειδῶσ ἐπ’ ἀλλοτρίοισ ἀναρρῖψαι. τοῖσ δὲ Ἀθηναίοισ ἀντισχοῦσιν ἐπὶ μακρότατον ἐποιήσατο Ἀντίγονοσ εἰρήνην, ἐφ’ ᾧ τέ σφισιν ἐπαγάγῃ φρουρὰν ἐσ τὸ Μουσεῖον. καὶ τοῖσ μὲν ἀνὰ χρόνον αὐτὸσ ἐξήγαγεν ἑκουσίωσ τὴν φρουρὰν ὁ Ἀντίγονοσ, Ἀρέωσ δὲ ἐγένετο υἱὸσ Ἀκρότατοσ, τοῦ δὲ Ἀρεύσ, ὃσ ὀκτὼ μάλιστα ἔτη γεγονὼσ τελευτᾷ νόσῳ.

καὶ ἐλείπετο γὰρ τῆσ Εὐρυσθένουσ οἰκίασ γένοσ τὸ πρὸσ ἀνδρῶν Λεωνίδασ ὁ Κλεωνύμου, παντάπασιν ἤδη γέρων·

τούτῳ δὴ διδόασιν οἱ Λακεδαιμόνιοι τὴν ἀρχὴν. τῷ δὲ Λεωνίδᾳ διάφοροσ ἐτύγχανεν ὢν ἐσ τὰ μάλιστα Λύσανδροσ, ἀπόγονοσ Λυσάνδρου τοῦ Ἀριστοκρίτου. οὗτοσ προσποιεῖται Κλεόμβροτον θυγατέρα ἔχοντα Λεωνίδου· τοῦτον δὲ οἰκειωσάμενοσ ἐπῆγε Λεωνίδᾳ καὶ ἄλλα ἐγκλήματα καὶ ὁρ́κουσ αὐτὸν Κλεωνύμῳ τῷ πατρὶ ὀμόσαι παῖδα ὄντα ἐπὶ ὀλέθρῳ τῆσ Σπάρτησ. ἐπαύσθη τε δὴ Λεωνίδασ βασιλείασ καὶ ἀντ’ αὐτοῦ Κλεόμβροτοσ ἔσχε τὴν τιμήν.

εἰ μὲν δὴ ὁ Λεωνίδασ ἐπέτρεψε τῷ θυμῷ καὶ Δημαράτῳ τῷ Ἀρίστωνοσ κατὰ ταὐτὰ ἀπεχώρησεν ἤτοι παρὰ τὸν ἐν Μακεδονίᾳ βασιλεύοντα ἢ τὸν Αἰγύπτιον, ὁ δὲ καὶ μεταγνόντων ἂν Σπαρτιατῶν ὤνατο οὐδέν· νῦν δὲ ἐπιβαλόντων οἱ φυγὴν τῶν πολιτῶν ἀφίκετο ἐσ Ἀρκαδίαν, ἐκεῖθεν δὲ ἔτεσιν ὕστερον οὐ πολλοῖσ κατάγουσί τε αὐτὸν Λακεδαιμόνιοι καὶ αὖθισ βασιλέα ἐποιήσαντο. Κλεομένει δὲ τῷ Λεωνίδουσ τά τε ἄλλα ὁποῖα ἐσ τόλμαν ἐτόλμησαν ὁμοῦ καὶ ἀνδρείαν ὑπῆρξε καὶ ὡσ ἐπαύσαντο ἐξ ἐκείνου Σπαρτιᾶται βασιλευόμενοι, πρότερον ἔτι ἐδήλωσέ μοι τὰ ἐσ τὸν Σικυώνιον Ἄρατον·

προσεπελάβετο δὲ ὁ λόγοσ μοι καὶ τρόπον ὅντινα ἐν Αἰγύπτῳ Κλεομένησ ἐτελεύτησεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION