PROS KORINQIOUS A, chapter 8 260:

(PROS KORINQIOUS A, chapter 8 260:)

καὶ καθὼσ ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ φορέσωμεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION