Lucian, Dialogi deorum, Ἥρα, Ζευσ.

(루키아노스, Dialogi deorum, Ἥρα, Ζευσ.)

Ἐξ οὗ τὸ μειράκιον τοῦτο, ὦ Ζεῦ, τὸ Φρύγιον ἀπὸ τῆσ Ἴδησ ἁρπάσασ δεῦρο ἀνήγαγεσ, ἔλαττόν μοι τὸν νοῦν προσέχεισ. Καὶ τοῦτο γάρ, ὦ Ἥρα, ζηλοτυπεῖσ ἤδη ἀφελὲσ οὕτω καὶ ἀλυπότατον; ἐγὼ δὲ ᾤμην ταῖσ γυναιξὶ μόναισ χαλεπήν σε εἶναι, ὁπόσαι ἂν ὁμιλήσωσί μοι. Οὐδ̓ ἐκεῖνα μὲν εὖ ποιεῖσ οὐδὲ πρέποντα σεαυτῷ, ὃσ ἁπάντων θεῶν δεσπότησ ὢν ἀπολιπὼν ἐμὲ τὴν νόμῳ γαμετὴν ἐπὶ τὴν γῆν κάτει μοιχεύσων χρυσίον ἢ σάτυροσ ἢ ταῦροσ γενόμενοσ.

πλὴν ἀλλ̓ ἐκεῖναι μέν σοι κἂν ἐν γῇ μένουσι, τὸ δὲ Ἰδαῖον τουτὶ παιδίον ἁρπάσασ ἀνέπτησ, ὦ γενναιότατε θεῶν, καὶ συνοικεῖ ἡμῖν ἐπὶ κεφαλήν μοι ἐπαχθέν, οἰνοχοοῦν δὴ τῷ λόγῳ. οὕτωσ ἠπόρεισ οἰνοχόων, καὶ ἀπηγορεύκασιν ἄρα ἥ τε Ἥβη καὶ ὁ Ἥφαιστοσ διακονούμενοι; σὺ δὲ καὶ τὴν κύλικα οὐκ ἂν ἄλλωσ λάβοισ παῤ αὐτοῦ ἢ φιλήσασ πρότερον αὐτὸν ἁπάντων ὁρώντων, καὶ τὸ φίλημά σοι ἥδιον τοῦ νέκταροσ, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ διψῶν πολλάκισ αἰτεῖσ πιεῖν·

ὁτὲ δὲ και ἀπογευσάμενοσ μόνον ἔδωκασ ἐκείνῳ, καὶ πιόντοσ ἀπολαβων τὴν κύλικα ὅσον ὑπόλοιπον ἐν αὐτῇ πίνεισ, ὅθεν καὶ ὁ παῖσ ἔπιε καὶ ἔνθα προσήρμοσε τὰ χείλη, ἵνα καὶ πίνῃσ ἅμα καὶ φιλῇσ· πρῴην δὲ ὁ βασιλεὺσ καὶ ἁπάντων πατὴρ ἀποθέμενοσ τὴν αἰγίδα καὶ τὸν κεραυνὸν ἐκάθησο ἀστραγαλίζων μετ̓ αὐτοῦ ὁ πώγωνα τηλικοῦτον καθειμένοσ. ἅπαντα οὖν ὁρῶ ταῦτα, ὥστε μὴ οἰού λανθάνειν. Καὶ τί δεινόν, ὦ Ἥρα, μειράκιον οὕτω καλὸν μεταξὺ πίνοντα καταφιλεῖν καὶ ἥδεσθαι ἀμφοῖν καὶ τῷ φιλήματι καὶ τῷ νέκταρι;

ἢν γοῦν ἐπιτρέψω αὐτῷ κἂν ἅπαξ φιλῆσαί σε, οὐκέτι μέμψῃ μοι προτιμότερον τοῦ νέκταροσ οἰομένῳ τὸ φίλημα εἶναι. Παιδεραστῶν οὗτοι λόγοι. ἐγὼ δὲ μὴ οὕτω μανείην, ὡσ τὰ χείλη προσενεγκεῖν τῷ μαλθακῷ τούτῳ Φρυγὶ οὕτωσ ἐκτεθηλυμένῳ. Μή μοι λοιδοροῦ, ὦ γενναιοτάτη, τοῖσ παιδικοῖσ· ἡδίων ἐμοὶ καὶ ποθεινότεροσ ‐ οὐ βούλομαι δὲ εἰπεῖν, μή σε παροξύνω ἐπὶ πλέον.

Εἴθε καὶ γαμήσειασ αὐτὸν ἐμοῦ γε οὕνεκα·

μέμνησο γοῦν οἱᾶ́ μοι διὰ τὸν οἰνοχόον τοῦτον ἐμπαροινεῖσ. Οὔκ, ἀλλὰ τὸν Ἥφαιστον ἔδει τὸν σὸν υἱὸν οἰνοχοεῖν ἡμῖν χωλεύοντα, ἐκ τῆσ καμίνου ἥκοντα, ἔτι τῶν σπινθήρων ἀνάπλεων, ἄρτι τὴν πυράγραν ἀποτεθειμένον, καὶ ἀπ̓ ἐκείνων αὐτοῦ τῶν δακτύλων λαμβάνειν ἡμᾶσ τὴν κύλικα καὶ ἐπισπασαμένουσ γε φιλῆσαι μεταξύ, ὃν οὐδ̓ ἂν ἡ μήτηρ σὺ ἡδέωσ φιλήσειασ ὑπὸ τῆσ ἀσβόλου κατῃθαλωμένον τὸ πρόσωπον. ἡδίω ταῦτα· οὐ γάρ; καὶ παρὰ πολὺ ὁ οἰνοχόοσ ἐκεῖνοσ ἐμπρέπει τῷ συμποσίῳ τῶν θεῶν, ὁ Γανυμήδησ δὲ καταπεμπτέοσ αὖθισ ἐσ τὴν Ἴδην· καθάριοσ γὰρ καὶ ῥοδοδάκτυλοσ καὶ ἐπισταμένωσ ὀρέγει τὸ ἔκπωμα, καὶ ὅ σε λυπεῖ μάλιστα, καὶ φιλεῖ ἥδιον τοῦ νέκταροσ. Νῦν καὶ χωλόσ, ὦ Ζεῦ, ὁ Ἥφαιστοσ καὶ οἱ δάκτυλοι αὐτοῦ ἀνάξιοι τῆσ σῆσ κύλικοσ καὶ ἀσβόλου μεστόσ ἐστι, καὶ ναυτιᾷσ ὁρῶν αὐτόν, ἐξ ὅτου τὸν καλὸν κομήτην τοῦτον ἡ Ἴδη ἀνέθρεψε·

πάλαι δὲ οὐχ ἑώρασ ταῦτα, οὐδ̓ οἱ σπινθῆρεσ οὐδὲ ἡ κάμινοσ ἀπέτρεπόν σε μὴ οὐχὶ πίνειν παῤ αὐτοῦ. Λυπεῖσ, ὦ Ἥρα, σεαυτήν, οὐδὲν ἄλλο, κἀμοὶ ἐπιτείνεισ τὸν ἔρωτα ζηλοτυποῦσα· εἰ δὲ ἄχθῃ παρὰ παιδὸσ ὡραίου δεχομένη τὸ ἔκπωμα, σοὶ μὲν ὁ υἱὸσ οἰνοχοείτω, σὺ δέ, ὦ Γανύμηδεσ, ἐμοὶ μόνῳ ἀναδίδου τὴν κύλικα καὶ ἐφ̓ ἑκάστῃ δὶσ φίλει με καὶ ὅτε πλήρη ὀρέγοισ κᾆτα αὖθισ ὁπότε παῤ ἐμοῦ ἀπολαμβάνοισ.

τί τοῦτο; δακρύεισ; μὴ δέδιθι· οἰμώξεται γάρ, ἤν τίσ σε λυπεῖν θέλῃ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION