Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 41.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 41.)

Σπόνδυλοι δὲ οἱ κατὰ Ῥάχιν, ὅσοισι μὲν ὑπὸ νοσημάτων ἕλκονται ἐσ τὸ κυφὸν, τὰ μὲν πλεῖστα ἀδύνατα λύεσθαι, ποτὶ καὶ ὅσα ἀνωτέρω τῶν φρενῶν τῆσ προσφύσιοσ κυφοῦται. Τῶν δὲ κατωτέρω μετεξέτερα λύουσι κιρσοὶ γενόμενοι ἐν τοῖσι σκέλεσι, μᾶλλον δέ τι ἐγγινόμενοι κιρσοὶ ἐν τῇ κατ’ ἰγνύην φλεβί‧ οἷσι δ’ ἂν τὰ κυφώματα λύηται, ἐγγίνονται δὲ καὶ ἐν τῇ κατὰ βουβῶνα‧ ἤδη δέ τισιν ἔλυσε καὶ δυσεντερίη πολυχρόνιοσ γενομένη. Καὶ οἷσι μὲν κυφοῦται Ῥάχισ παισὶν ἐοῦσι, πρὶν ἢ τὸ σῶμα τελειωθῆναι ἐσ αὔξησιν, τουτέοισι μὲν οὐδὲ ξυναύξεσθαι ἐθέλει κατὰ τὴν Ῥάχιν τὸ σῶμα, ἀλλὰ σκέλεα μὲν καὶ χεῖρεσ τελειοῦνται‧ ταῦτα δὲ ἐνδεέστερα γίνεται. Καὶ ὅσοισιν ἂν ᾖ ἀνωτέρω τῶν φρενῶν τὸ κῦφοσ, τούτοισι μὲν αἵ τε πλευραὶ οὐκ ἐθέλουσιν ἐσ τὸ εὐρὺ αὔξεσθαι, ἀλλ’ ἐσ τοὔμπροσθεν, τό τε στῆθοσ ὀξὺ γίνεται, ἀλλ’ οὐ πλατὺ, αὐτοί τε δύσπνοοι γίνονται, καὶ κερχώδεεσ‧ ἧσσον γὰρ εὐρυχωρίην ἔχουσιν αἱ κοιλίαι αἱ τὸ πνεῦμα δεχόμεναι καὶ προπέμπουσαι. Καὶ μέντοι καὶ ἀναγκάζονται κατὰ τὸν μέγαν σπόνδυλον λορδὸν τὸν αὐχένα ἔχειν, ὡσ μὴ προπετὴσ ἐῄ αὐτέοισιν ἡ κεφαλή‧ στενοχωρίην μὲν οὖν πολλην τῇ φάρυγγι παρέχει καὶ τοῦτο, ἐσ τὸ ἔσω Ῥέπον‧ καὶ γὰρ τοῖσιν ὀρθοῖσι φύσει δύσπνοιαν παρέχει τοῦτο τὸ ὀστέον, ἢν ἔσω Ῥέψῃ, ἔστ’ ἂν ἀναπιεχθῇ. Δι’ οὖν τὸ τοιοῦτον σχῆμα ἐξεχέβρογχοι οἱ τοιοῦτοι τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον φαίνονται, ἢ οἱ ὑγιέεσ‧ φυματίαι τε ὡσ ἐπὶ τὸ πολὺ κατὰ τὸν πλεύμονά εἰσιν οἱ τοιοῦτοι σκληρῶν φυμάτων καὶ ἀπέπτων‧ καὶ γὰρ ἡ πρόφασισ τοῦ κυφώματοσ καὶ ἡ ξύντασισ τοῖσι πλείστοισι διὰ τοιαύτασ ξυστροφὰσ γίνεται, ᾗσιν ἂν κοινωνήσωσιν οἱ τόνοι οἱ ξύνεγγυσ. Ὅσοισι δὲ κατωτέρω τῶν φρενῶν τὸ κύφωμά ἐστι, τούτοισι νοσήματα μὲν ἐνίοισι προσγίνεται νεφριτικὰ, καὶ κατὰ κύστιν‧ ἀτὰρ καὶ ἀποστάσιεσ ἐμπυήματι καὶ κατὰ κενεῶνασ, καὶ κατὰ βουβῶνασ, χρόνιαι καὶ δυσαλθέεσ, καὶ τουτέων οὐδετέρη λύει τὰ κυφώματα‧ ἰσχία δὲ τοῖσι τοιουτέοισιν ἔτι ἀσαρκότερα γίνεται, ἢ τοῖσιν ἄνωθεν κυφοῖσιν‧ ἡ μέντοι ξύμπασα Ῥάχισ μακροτέρη τουτέοισιν, ἢ τοῖσιν ἄνωθεν κυφοῖσιν‧ ἥβη δὲ καὶ γένειον βραδύτερα καὶ ἀτελέστερα, καὶ ἀγονώτεροι οὗτοι τῶν ἄνωθεν κυφῶν. Οἷσι δ’ ἂν ηὐξημένοισιν ἤδη τὸ σῶμα ἡ κύφωσισ γένηται, τούτοισιν ἀπαντικρὺ μὲν τῆσ νούσου τῆσ τότε παρεούσησ κρίσιν ποιέει ἡ κύφωσισ‧ ἀνὰ χρόνον μέντοι ἐπισημαίνει τι τῶν αὐτέων, ὥσπερ καὶ τοῖσι νεωτέροισιν, ἢ πλέον, ἢ ἔλασσον‧ ἧσσον δὲ κακοήθωσ ὡσ τὸ ἐπίπαν μὴν τοιαῦτα πάντα ἐστίν. Πολλοὶ μέντοι ἤδη καὶ εὐφόρωσ ἤνεγκαν καὶ ὑγιεινῶσ τὴν κύφωσιν ἄχρι γήρωσ, μάλιστα δὲ οὗτοι, οἷσιν ἂν ἐσ τὸ εὔσαρκον καὶ πιμελῶδεσ προτράπηται τὸ σῶμα‧ ὀλίγοι μὴν ἤδη καὶ τῶν τοιούτων ὑπὲρ ἑξήκοντα ἔτη ἐβίωσαν‧ οἱ δὲ πλεῖστοι βραχυβιώτεροί εἰσιν. Ἔστι δ’ οἷσι καὶ ἐσ τὸ πλάγιον σκολιοῦνται σπόνδυλοι ἢ τῇ, ἢ τῇ‧ πάντα μὴν ἢ τὰ πλεῖστα τὰ τοιαῦτα γίνεται διὰ ξυστροφὰσ τὰσ ἔσωθεν τῆσ Ῥάχιοσ‧ προσξυμβάλλεται δὲ ἐνίοισι ξὺν τῇ νούσῳ καὶ τὰ σχήματα, ἐφ’ ὁκοῖα ἂν. ἐθισθέωσι κεκλίσθαι. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν τοῖσι χρονίοισι κατὰ πλεύμονα νοσήμασιν εἰρήσεται‧ ἐκεῖ γάρ εἰσιν αὐτῶν χαριέσταται προγνώσιεσ περὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION